The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU PENGERUSAN & TAKWIM SMKSA TAHUN 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by huda ramli, 2019-12-14 23:43:53

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SMKSA TAHUN 2020

BUKU PENGERUSAN & TAKWIM SMKSA TAHUN 2020

20201 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20202 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

ISI KANDUNGAN 2
3
DATA PERIBADI
6
AKU JANJI PENJAWAT AWAM, AKU JANJI INDIVIDU 8
& SURAT PELANTIKAN
9
SEKILAS BICARA DARI MEJA PENGETUA 10
11
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA, VISI, 12-13
MISI, MATLAMAT KPM & RUKUN NEGARA 16-19
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA, ASPIRASI SISTEM,
ASPIRASI MURID & GELOMBANG TRANSFORMASI PENDIDIKAN 20-24
NARATIF BARU AMALAN PENDIDIKAN
25-30
PRINSIP KERJA PENGARAH JPNJ 33-65
MUAR PENDIDIKAN MAMPAN 66-70

HALA TUJU PENGURUSAN SMKSA , VISI, MISI, PIAGAM SEKOLAH,
MATLAMAT SEKOLAH, OBJEKTIF KHUSUS SEKOLAH, ETIKA KERJA

SEJARAH SEKOLAH, MAKSUD DAN PENGERTIAN LOGO, MOTO,
LAGU SEKOLAH, IKRAR PELAJAR, DOA

GOOGLE CLASSROOM

TAKWIM SEKOLAH 2020, JADUAL MESYUARAT DAN PERANCANGAN

PROFIL GURU & KAKITANGAN

PENTADBIR SEKOLAH & PENGURUSAN PEJABAT 71-72
AGIHAN TUGAS & TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN SEKOLAH 74-92
PENGURUSAN KURIKULUM 93-108
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 109-122
PENGURUSAN KOKURIKULUM 123-142
SENARAI & JADUAL TUGASAN 2020 143-162
LAMPIRAN 163-178
RUANGAN CATATAN 179-204

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20203 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20204 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

AKU JANJI PERKHIDMATAN AWAM

SURAT AKU JANJI

Saya, ………………….,…………………….…….. No Kad Pengenalan : …………………….………….…….

Beralamat di : …………………………………………………………………………………………………………
Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-Peraturan Pegawai
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling, peraturan dan arahan
lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh
perkhidmatan saya dengan kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki oleh
peraturan 4 Peraturan-Peraturan Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, bahawa saya :

i) Akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, negara dan kerajaan;
ii) Akan sentiasa melaksanakan tugas saya sebagai pegawai dengan cermat, bersungguh-

sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab;
iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi

saya bercanggah dengan tugas awam saya;
v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas
rasmi saya sehingga menjejaskan kebergunaan saya sebagai pegawai;
vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai bagi faedah diri saya
sendiri;
vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan
nama perkhidmatan awam;
viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan
luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai lain yang
berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai
ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini,
saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993

……………………………. …………………………….
(Tandatangan Pegawai) (Jawatan Pegawai)

Di hadapan saya,

……………………. …………………………….. ………….
(Tarikh) (Tandatangan Ketua Jabatan) (Cop Rasmi Jabatan)

………………………………………..….
(Nama dan No Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20205 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

PERAKUAN

Dengan ini saya PUAN HAJAH NOORMALA BINTI HJ. ALI, Pengetua SMK Sungai Abong,
Muar, Johor bersetuju melantik semua guru dan kakitangan sekolah ini ke jawatan tugas-
tugas pengurusan sekolah bagi tahun 2020 sebagaimana yang tercatat dalam Buku
Panduan Pengurusan Sekolah Tahun 2020. Saya berharap semua guru atau kakitangan
akan dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan dengan rasa tanggungjawab,
jujur, amanah dan dedikasi untuk mencapai ETR dan KPI sekolah selaras dengan Halatuju
SMKSA 2020. Sekian, terima kasih.

…………………………………………………. TARIKH :1 JANUARI 2020
NAMA : NOORMALA BINTI ALI

Saya guru/ kakitangan yang bernama ………………………………………………………
No.K/P : …………………………………… Dengan ini mengakui bahawa saya telah
menerima taklimat berkenaan tugas-tugas pengurusan sekolah yang telah ditentukan oleh
Pengetua SMK Sungai Abong bagi tahun 2020. Saya berjanji akan melaksanakan tugas-
tugas yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan untuk mencapai
ETR dan KPI sekolah selaras dengan Halatuju SMKSA 2020 . Terima kasih.

NAMA: ……………………………………………… TARIKH: …………………………

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20206 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI ABONG

JALAN SUNGAI ABONG

84000 MUAR Tel : 06-9548691

JEA5039 Fax : 06-9548692

Email:[email protected]

Homepaj:smksgamuar.blogspot.my

Ruj kami : JEA5039/500-4/2( )
Tarikh : 26 DISEMBER 2019.

Kepada :
Semua Guru,
SMK Sungai Abong Muar.

Tuan,
SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SMK SUNGAI ABONG MUAR

Dengan hormatnya dimaklumkan perkara di atas dirujuk.

2. Sehubungan dengan itu, untuk melancarkan lagi Pengurusan dan Pentadbiran
sekolah ini, beberapa jawatankuasa bagi melaksanakan tanggungjawab ini telah
diwujudkan.

3. Sukacita dimaklumkan tuan telah dilantik oleh pihak sekolah bagi menjalankan
tanggungjawab tersebut (mengikut nama tuan dalam unit tertentu dalam Buku Panduan
Pengurusan Sekolah 2020 ).

4. Tahniah atas pelantikan tersebut dan diharap tuan dapat menjalankan
tanggungjawab ini dengan cemerlang untuk meningkatkan prestasi akademik, kokurikulum,
disiplin dan sahsiah murid sekolah SMK Sungai Abong, Muar, Johor.

Sekian, terima kasih.

“BERSATU KITA UNGGUL”
Saya yang menjalankan amanah

…………………………………
( HJH. NOORMALA BINTI ALI )
PENGETUA,
SMK SUNGAI ABONG,
MUAR, JOHOR.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20207 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

SEKILAS BICARA DARI MEJA PENGETUA

Bismillahirrahmanniirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh dan Salam sejahtera syukur ke hadrat Ilahi kerana
dengan izin dan limpah kurnia-Nya maka Buku Panduan Pengurusan
Sekolah dapat diterbitkan untuk edisi Tahun 2020. Tahniah dan
setinggi-tinggi penghargaan terima kasih diucapkan kepada AJK
penerbitan Buku Panduan Pengurusan SMK Sungai Abong (SMKSA) ini
yang sentiasa bekerja keras untuk memastikan buku ini dapat
diterbitkan sebelum lembaran tahun baru 2020 bermula.

Buku Panduan Pengurusan Sekolah (BPPS) ini adalah dokumen yang
sangat penting yang perlu disediakan sebelum bermulanya setiap sesi persekolahan. Buku ini
bertujuan memberi panduan kepada pihak pengurusan sekolah khususnya serta seluruh warga
kerja yang ada di sekolah ini. Besarlah harapan saya agar semua bahagian di dalam buku ini dihayati
dan dihadamkan serta direalisasikan oleh warga SMKSA iaitu bermula dari Teras Perkhidmatan
Pendidikan , FPK, Visi dan Misi, Hala tuju KPM, JPNJ , PPD Muar dan SMKSA, matlamat dan objektif,
Aku Janji Perkhidmatan Awam dan Perakuan Individu setiap warga sekolah untuk mencapai sasaran
kerja utama yang menjadi KPI setiap individu serta tugas-tugas khas seperti penglibatan dalam
KoKurikulum dan sebagainya. Tidak ketinggalan maklumat terkini berkaitan dunia pendidikan yang
diwara-warakan oleh Pengarah KPM iaitu Naratif Baharu Amalan Pendidikan, STEM, Google
Classroom, PdPc dan PAK 21 serta Prinsip Kerja Pengarah JPNJ iaitu DRONE (Data Driven, Resilient,
Outcome Based, Navigation, Efficiency)

Pada tahun 2020 ini kami telah berusaha untuk mengurangkan beban tugas guru dengan
mengurangkan jawatankuasa yang mungkin bertindih atau tidak relevan lagi. Sehubungun itu satu
lampiran (booklet) disediakan yang mengandungi semua SPI dan surat-surat pekeliling lain yang
penting untuk panduan dan rujukan guru pada setiap masa supaya kita tidak tersasar daripada SOP
yang telah ditetapkan.

Di samping itu, semua warga SMKSA juga perlu merujuk maklumat asas sekolah,carta
organisasi, senarai tugas, peraturan sekolah, takwim tahunan sekolah dan aktiviti utama yang
dirancang selaras dengan strategi Plan, Do, Check dan Action (PDCA). Buku Panduan Pengurusan ini
juga merupakan satu usaha menyediakan rangka kerja yang komprehensif bagi mencapai hala taju
SMKSA dengan "tag line" Bersatu Kita Unggul. Sesungguhnya, saya yakin seluruh warga SMKSA
sentiasa berusaha untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak
mulia, berintegriti, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kecemerlangan, bertakwa dan
sentiasa beriltizam untuk melakukan sesuatu yang terbaik.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20208 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

Berlandaskan kesedaran bahawa sebilangan besar anak murid sekolah ini adalah dalam lingkungan
tahap sosio ekonomi yang rendah maka usaha yang padu dan jitu dengan penggemblengan tenaga
para guru amatlah perlu ke arah mencapai hala tuju sekolah iaitu Meningkatkan Kualiti Sekolah
dan Kemenjadian Murid serta merealisasikan hasrat pengarah Pendidikan Negeri Johor iaitu
Pendidikan Holistik, Mengoptimumkan Potensi dan Memaksimumkan Keberhasilan Murid
selaras dengan "tag line' SMKSA iaitu Bersatu Kita Unggul

Demi mencapai hasrat dan cita-cita ini keterlibatan dan komitmen setiap warga SMKSA
Muar amatlah penting dan sangat diperlukan. Namun begitu, setiap usaha yang dirancang dan
dilaksanakan perlu diselitkan dengan keimanan dan keyakinan bahawa kejayaan sesuatu
perancangan itu ditentukan oleh Allah swt. Firman Allah swt dalam surah Ali’Imran ayat 54 yang
bermaksud:
“ Mereka merancang, Allah SWT juga merancang , sesungguhnya Allah SWT adalah sebaik-baik
perancang” dan juga kata-kata ingatan iaitu ‘If We Fail To Plan, We Plan To Fail”
Akhir kata semoga dengan usaha yang murni ini SMKSA Muar akan terus mengorak langkah ke
hadapan dengan lebih sederap dan padu selaras dengan "tag line" “BERSATU KITA UNGGUL.
insya-Allah

Mohon munajat tak pernah sudah,
Ke hadrat Khaliq kita berpasrah;

Bersatu Kita Unggul wadah nan indah,
Budaya bersama kita terjemah.

“SMKSA BERSATU KITA UNGGUL “

Saya yang menjalankan amanah,

...........................................
( HJH NOORMALA BINTI ALI )
PENGETUA SMK SG. ABONG
MUAR , JOHOR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

20209 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
negara."

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

MATLAMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.
Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

5 ASPIRASI PENDIDIKAN

5 ASPIRASI MURID

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202010 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM
PENDIDIKAN MALAYSIA

11 Anjakan

1ANJAKAN Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan

2ANJAKAN berkualiti bertaraf antarabangsa
Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa

3ANJAKAN Malaysia dan Bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari
4ANJAKAN Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
5ANJAKAN Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan
Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap

6ANJAKAN sekolah
Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan

7ANJAKAN penyelesaian khusus berasaskan keperluan
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di

8ANJAKAN Malaysia
Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian

9ANJAKAN Kementerian
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta

secara meluas

10ANJAKAN Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

11ANJAKAN Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam

secara langsung

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202011 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202012 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202013 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202014 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202015 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202016 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

HALA TUJU PENGURUSAN

Pengurusan Cekap dan Berkesan Kualiti Penguasaan

✓ Pematuhan SPSF ✓ Literasi dan Numerasi
✓ Pengurusan Kewangan
✓ Pembudayaan SKPMg2 (Pendidikan Khas)
✓ Intervensi dan Tindakan ✓ Peratus Menguasai PT3 (45%)
✓ Peratus Menguasai SPM (85%)
✓ Meminimumkan Pelajar Tidak

Menguasai

Kemenjadian Sumber Kemenjadian Murid
Tenaga
✓ Sahsiah dan Tingkah Laku
✓ PLC, SPL KPM ✓ Akademik dan Koakademik
✓ Inovasi dan Kajian Tindakan ✓ Kokurikulum dan Sukan
✓ Bimbingan dan Perkongsian ✓ Ponteng dan Keciciran
✓ Coaching and Mentoring ✓ Salah Laku Disiplin

PETUNJUK KEBERHASILAN TOV ETR

BIL ITEM 85.57 88
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 93.37 95
86.20 89
1 Peratus Menguasai/ Layak Sijil
2 Peratus Menguasai BM 45.30 50
3 Peratus Menguasai Sejarah 85.11 88
92.21 95
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) 61.61 66
1 Peratus Menguasai 67.06 71
2 Peratus Menguasai BM 54.18 57
3 Peratus Menguasai Sejarah
4 Peratus Menguasai Bahasa Inggeris 95.52 96.52
5 Peratus Menguasai Sains 14.04 20.0
6 Peratus Menguasai Matematik 6.33 10.00

KEHADIRAN MURID 90 95
1 Kehadiran Keseluruhan 90 95
2 Kehadiran 100 hari penuh
3 Kehadiran 100% (sepanjang tahun)

KOKURIKULUM
1 Kehadiran Keseluruhan Kokurikulum
2 Peratus penyertaan dalam pertandingan daerah

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202017 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202018 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

SMK SUNGAI ABONG

MISI

Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan
Potensi individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik Negara Sejahtera

PIAGAM SEKOLAH

Kami warga SMK Sungai Abong, dengan penuh sedar dan tanggungjawab berikrar dan
berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :-

➢ Sentiasa berusaha memberi dan menawarkan perkhidmatan yang cekap, telus, layanan
yang mesra dan segera kepada setiap pelanggan tanpa prasangka dan diskriminasi.

➢ Menjana pelajar berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan warga
negara yang berdaya saing selaras dengan Wawasan 2020.

➢ Setiap pelajar diberi peluang yang adil dan saksama bagi mengembangkan potensi
secara menyeluruh dan bersepadu mengikut minat dan kecenderungan masing-masing.

➢ Memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan secara langsung dan tidak langsung
sepanjang masa persekolahan.

➢ Bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina daripada semua
pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202019 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

OBJEKTIF SEKOLAH

➢ Meningkatkan pencapaian akademik pelajar.
➢ Mengoptimumkan penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum.
➢ Melahirkan pelajar yang bersahsiah tinggi dan berbudi bahasa.
➢ Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan selamat.
➢ Memberikan perkhidmatan mesra pelanggan dan berkualiti.

MATLAMAT SEKOLAH

➢ Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta penilaian yang berkesan
secara berterusan berdasarkan SKPMg2.

➢ Meningkatkan profesionalisme guru sesuai dengan keperluan pendidikan semasa seperti
anjakan 4 dalam PPPM.

➢ Melengkapkan peralatan dan kemudahan kokurikulum selaras dengan PdPc PAK21
➢ Memberi pendedahan dan menggalakkan penyertaan pelajar yang maksimum dalam

aktiviti kokurikulumberimpak tinggi.
➢ Memupuk nilai-nilai murni, semangat perpaduan dan kecintaan kepada diri, keluarga,

sekolah dan negara seperti yang terkandung dalam enam aspirasi murid.
➢ Menyediakan prasarana sekolah yang lengkap, ceria dan selamat serta kondusif untuk PdPc

PAK21.
➢ Mengamalkan etika kerja berpasukan yang cekap dan mesra pelanggan secara kolaboratif

melalui PLC.
➢ Mewujudkan kerjasama dan permuafakatan dengan komuniti setempat dan agensi-agensi

yang lain seiring dengan anjakan 9 dalam PPPM

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202020 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

OBJEKTIF KHUSUS SEKOLAH

➢ Memastikan 45% pelajar lulus semua mata pelajaran di peringkat PT3 dan 85% di peringkat
SPM.

➢ Memastikan 3% pelajar memperoleh 8A di peringkat PT3 dan 5% pelajar memperoleh 9A di
peringkat SPM.

➢ Mencapai johan peringkat daerah dan negeri dalam empat kategori permainan, tiga acara
olahraga, satu aktiviti kokurikulum akademik dan satu pasukan beruniform.

➢ Memastikan 100% pelajar mendapat kemudahan pinjaman SPBT.
➢ Memastikan 15% pelajar mendapat biasiswa.
➢ Mengurangkan 50% kes salah laku disiplin yang dilaporkan tahun sebelumnya.
➢ Menambah 20% bilangan koleksi buku dan bahan bacaan di Pusat Sumber Sekolah.
➢ Mengadakan program bersama komuniti dan agensi luar sekurang-kurangnya 5 kali setahun.

➢ Mencapai sekurang-kurangnya saguhati dalam semua pertandingan yang disertai di
peringkat daerah.

➢ Mengadakan kursus latihan dalam perkhidmatan 7 hari setahun untuk semua warga SMKSA.

➢ Mengadakan komuniti pembelajaran professional (PLC) dan 'in house training' selepas
guru/staf sokongan menghadiri kursusyang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan,
Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan agensi-agensi luar.

➢ Mengurus 100% agihan peruntukan kewangan PCG mengikut agihan yang ditetapkan
dibelanjakan sehingga akhir tahun

➢ Memastikan pengurusan kewangan sekolah sentiasa efisien dan cemerlang serta bersih
daripada laporan audit berteguran dan melaksanakan Pengurusan Kewangan Tanpa
Teguran atau Baik.

➢ Memastikan 100% murid Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Abong mendapat
Perkhidmatan Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi
dan Kerjaya.

➢ 100% aduan dan maklum balas pelangganakan dilayan sebagaimana yang dinyatakan
dalam Prosedur Kualiti Aduan Pelanggan.

➢ Memastikan peningkatan peratus kehadiran guru dan murid melebihi 90% sepanjang
tahun.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202021 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

SEJARAH SEKOLAH

PEMBINAAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Abong Muar, Johor ( SMKSA ) dibina di atas tanah
seluas 6.34 ekar. No. Lot 4821 oleh Pemaju NS Construction Sdn. Bhd, yang beralamat di
No.15, Bangunan kedai PKNS, Ampang, Seremban Negeri Sembilan.

PERANCANGAN ASAL
SMKSA mula dirancang penubuhannya oleh JPNJ pada tahun 1995, bertujuan menampung
pertambahan pelajar pada tahun 2001. Proses pelaksanaannya bermula dengan pembelian
tanah seluas 6.34 ekar pada tahun 1997, dengan belanja RM 2.3 juta. Pada 2.2.1999,
penyerahan milik tapak binaan kepada pemaju dan mula dibangunkan. Dijangka siap pada
24.4.2000. Kos keseluruhan pembinaan berjumlah RM 6,617,410.

STRUKTUR ASAL
Struktur asal SMKSA terdiri daripada 4 blok. Setiap blok mempunyai 4 tingkat, lengkap
dengan Makmal Sains, Bengkel Kemahiran Hidup, Perpustakaan, Ruang Pejabat, Bilik
Guru, Kantin dan Kemudahan Asas yang lain.

MULA OPERASI
Sekolah ini mula beroperasi pada 1 Januari 2001 ( 01.01.01 ) dengan pendaftaran pelajar
baru bagi Tingkatan 1 dan Peralihan pada 02.01.01 dengan jumlah pelajar seramai 424
orang, ditempatkan di 10 buah kelas Tingkatan 1 dan 2 buah kelas Peralihan. Para pelajar
terdiri daripada murid sekolah rendah yang berhampiran, yang mendapat pendidikan awal
di SK Bakri Bt. 2, SK Parit Setongkat, SK Simpang Jeram, SK Bandar Maharani, SK Ismail
1 dan 2, SK Convent, SK ST. Andrew, SJKC Chung Hwa 2A, SJKC Chung Hwa 2B dan
SJKC Pei Yang.

PENGETUA DAN GURU
Allahyarhamah Hjh. Radziah binti Hj. Md. Akip ialah Pengetua pertama sekolah ini dan
dibantu oleh seramai 29 orang guru dan 9 staf sokongan bagi mentadbir dan menjalankan
tugas di sekolah ini. Pada 16 Oktober 2004, Allahyarham Tn. Hj. Azman bin Jaffar telah
menggantikan jawatan pengetua di SMKSA. Kemudian, Tn. Hj. Mahmud bin Sarlan telah
diberikan tanggungjawab menjawat jawatan pengetua SMKSA yang ketiga pada 26
Disember 2008 hingga 30 Oktober 2010. Selepas itu, pengetua SMKSA yang ke-4
disandang oleh Allahyarham Norul Hisham bin Zainal Abidin yang bertugas dari 2014
hingga 2015. Sekarang SMKSA diterajui oleh Pn. Hjh. Noormala binti Hj. Ali mulai 16 Ogos
dan melapor diri pada 11 September 2016 yang menggantikan Pn. Hjh. Redziah binti
Sariang yang memulakan tugasnya di sekolah ini pada bulan Januari 2015.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202022 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BANGUNAN BAHARU
Bangunan baharu iaitu Blok E telah dibina oleh Pemaju AB Alim Alimon ( M ) Sdn. Bhd. Kos
keseluruhan berjumlah RM 2,480,940 yang mula dibina pada 25 September 2007 telah siap
dan diserahkan kepada pihak sekolah pada Mei 2009. Blok ini lengkap dengan kemudahan
seperti pejabat pentadbiran, 10 buah bilik darjah, 4 unit stor am, bilik elektrik dan ruang
serbaguna.

GELANGGANG SERBAGUNA TERBUKA BERBUMBUNG
Gelanggang ini dibina oleh kontraktor Aliah Enterprise pada 2 Mac 2015 yang berukuran
42m x 24m. Kos kesuluruhan berjumlah RM 1,487 797. Pada 12 Jun 2017, gelanggang ini
diserahkan kepada pihak sekolah sepenuhnya. Beberapa aktiviti sukan telah dijalankan di
dalam gelanggang serbaguna terbuka berbumbung ini seperti sukan bola baling,bola
jaring,sepak takraw dan futsal.

ASTAKA DATARAN BITARA
Teguh berdirinya Astaka Dataran Bitara adalah cetusan idea daripada barisan pentadbir
SMKSA. Tujuan pembinaan Astaka Dataran Bitara adalah untuk aktiviti perhimpunan rasmi
sekolah agar nampak lebih kemas dan tersusunnya kedudukan guru semasa berada di atas
pentas astaka. Di samping itu, pelbagai aktiviti sekolah dapat dijalankan di Astaka Dataran
Bitara.

Kronologi pembinaannya dimulai dengan penyumbang dana pembinaan pentas oleh Yang
Berhormat Ahli Parlimen Bakri Puan Yeo Bee Yin merangkap Menteri
Tenaga,Teknologi,Sains,Perubahan Iklim Dan Alam Sekitar manakala penyumbang dana
bagi bumbung astaka ialah daripada Yang Berhormat ADUN Simpang Jeram, Datuk Seri
Haji Salahuddin Bin Ayub merangkap Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani. Tanggal
awal bulan Ogos maka bermulalah proses pembinaan Astaka Dataran Bitara yang
mengambil masa selama 3 bulan yang siap pembinaannya pada tarikh 31 Oktober 2019.

LED BOARD
Selari dengan perkembangan teknologi, maka pada bulan Jun 2019 pihak sekolah telah
mengorak langkah dengan memasang 2 unit LED Board di pintu masuk sekolah dan di lobi
sekolah yang bernilai RM2000. Idea asal pemasangan LED Board ini adalah ilham daripada
GPK Hal Ehwal Murid Tuan Haji Hisham Bin Basar. Penyumbang dana bagi pemasangan
2 unit LED Board adalah hasil daripada penyewaan Makmal Bahasa (Program Master)
kepada Universiti Teknologi Malaysia. Pemasangan 2 unit LED Board ini adalah bertujuan
untuk menyampai dan menaiktaraf wadah informasi dalam bentuk LED Board seperti mana
sekolah-sekolah lain. Seperkara juga, LED Board ini adalah satu bentuk instrument
penyampaian maklumat terkini secara efektif,efisien dan praktikal kepada warga SMKSA.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202023 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)
Idea penubuhan kelas PPKI telah dicetuskan oleh Puan Hajah Noormala Binti Ali, Pengetua
SMK Sungai Abong. Pada mulanya, seramai 10 orang pelajar telah dikenalpasti mempunyai
masalah dalam pembelajaran. Sementara itu, 8 orang pelajar Murid Berkeperluan Khas
(MBK) telah dikenalpasti sedang belajar di aliran perdana dalam pelbagai tingkatan. Hal ini
telah mencetus idea untuk menubuhkan kelas PPKI di sekolah ini.

Kertas kerja dan dokumen permohonan telah dibuat dan diserahkan kepada Penolong
Pegawai Pendidikan Khas Daerah Muar (En. Mohd. Norhan Bin Ahmari) pada November
2016. Pihak sekolah kemudian berjaya memperoleh geran pembukaan kelas pada
Disember 2017. Kelas PPKI telah mula dibuka pada 1 Januari 2018 dengan dua orang guru
Pendidikan Khas dan seorang murid. Bilangan pelajar telah bertambah menjadi 15 orang
dengan penubuhan 2 kelas iaitu PK Alfa dan PK Beta. 8 orang berada di kelas PPI dan 7
orang lagi diinklusifkan di kelas aliran perdana. Pada Mac 2019, Penolong Kanan
Pendidikan Khas telah ditempatkan di PPKI SMKSA iaitu Puan Murnie Binti Hassan. Kini,
bilangan kelas di PPKI telah bertambah kepada 5 kelas dengan guru berjumlah 8 orang
serta pembantu pengurusan murid 2 orang. Sehubungan itu, Kerja-kerja naik taraf
bangunan giat dijalankan bagi menampung kapasiti pelajar yang semakin bertambah iaitu
33 orang. Penambahan meliputi bilik air untuk OKU, ruang di sekitar kawasan sekolah,
lantai jubin di setiap kelas, sekatan di setiap bilik darjah, dan dapur serta keperluan asas
kelas tersebut dalam anggaran RM 50 Ribu daripada KPM.

MAKSUD DAN PENGERTIAN LOGO

INSAN BERILMU
Ilmu yang dipelajari semestinya menjadi perisai kepada diri, bangsa, negara dan dunia
sejagat dalam usaha melahirkan pewaris dan bangsa yang mampu bersaing di arena
antarabangsa.

OBJEK NUKLEUS DAN LINGKARAN
Bermaksud dunia pendidikan yang bersifat global berteraskan era teknologi maklumat
(IT) sesuai dengan konsep Sekolah Berwatak dan Sekolah Bestari.

BUKU YANG SENTIASA TERBUKA LUAS
Membawa maksud ilmu yang terbentang luas sentiasa dan bersedia untuk dipelajari dalam
membina jati diri berlandaskan lima prinsip Rukun Negara.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202024 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

LIMA GELUNG BERSATU
Melambangkan rakyat Malaysia pelbagai kaum sentiasa bersatu padu menuju satu
wawasan berlandaskan lima prinsip Rukun Negara.

PUTIH
Melambangkan kesucian dan kemampanan sahsiah yang berpegang teguh pada akidah
dan amalan agama serta mencerminkan akhlak yang mulia.

OREN KEKUNINGAN ( PEACH )
Melambangkan identiti SMK Sungai Abong di alaf baru.

HITAM
Melambangkan ketegasan dan disiplin kendiri yang kental dan kesanggupan untuk berbakti
demi kepentingan bangsa, agama dan negara.

MOTO

Berilmu Ilmu yang dipelajari di SMKSA akan melahirkan pemimpin.
Berwawasan dan pewaris generasi yang berwawasan untuk menjadi insan
Bitara yang cemerlang sehingga tiada tolok bandingnya

LAGU SEKOLAH IKRAR PELAJAR

WAWASAN BITARA Saya Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan
Sungai Abong,
Bersatu dan seiring Sesungguhnya Berikrar
Menjanakan wawasan Bahawa saya
Membina dan membimbing Akan berusaha bersungguh-sungguh
Kearah ketrampilan. Untuk mencapai kecemerlangan,
Dalam bidang kurikulum,
Berbakti dan memimpin kokurikulum
Untuk kecemerlangan serta sahsiah diri.
Bertaqwa dan prihatin
Kami buat pegangan. Saya juga berjanji
Akan mentaati dan menghormati,
Sekolah tercinta Ibu bapa,
Kebanggaan semua Guru-guru.
Kakitangan sekolah,
Menuju ke era Dan undang-undang yang mengawalnya,
Wawasan bitara. Untuk kebaikan saya,
Demi mengharumkan nama sekolah.
Kami teguh berjanji
Untuk terus berbakti Saya juga berikrar
Cekal, disiplin, berani Untuk mematuhi
Mencapai hasrat murni. Dan mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara,
Penggubah Lagu Pada setiap masa
En. Azman bin Ali Kepercayaan kepada Tuhan,
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara,
Keluhuran Perlembagaan,
Kedaulatan Undang-undang,
Kesopanan dan kesusilaan.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202025 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

DOA PERHIMPUNAN

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202026 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202027 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202028 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202029 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202030 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202031 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202032 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202033 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

01 Takwim SMK Sungai Abong Muar,
2020

Takwim SMK Sungai Abong, Muar 2020 Muka surat
Jadual Mesyuarat 33
Jadual Perancangan 34-35
Persekolahan Tahun 2020 36
Hari Pelepasan Negeri Johor 37
Takwim / Mesyuarat Tahun 2020 38-39
Kelender Program / Aktiviti Sepanjang Tahun 2020 40-65
Profil Guru Smksa 66-69
Profil Anggota Kumpulan Pelaksana Smksa 70
Gambar Pentadbir, Guru Sesi Pagi, Guru Sesi Petang & 71-72
Anggota Pelaksana Smksa

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202034 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

JADUAL MESYUARAT

‘TARIKH MASA TEMPAT TUJUAN

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202035 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

JADUAL PERANCANGAN

JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN
1
ISN 1 1 1 2
SEL 2 21 2 3
RAB 3 32 31 4
KHA 4 43 42 5
JUM 5 54 53 6
SAB 6 65 64 7
AHD 7 76 75 8
ISN 8 87 86 9
SEL 9 98 97 10
RAB 10 10 9 10 8 11
KHA 11 11 10 11 9 12
JUM 12 12 11 12 10 13
SAB 13 13 12 13 11 14
AHD 14 14 13 14 12 15
ISN 15 15 14 15 13 16
SEL 16 16 15 16 14 17
RAB 17 17 16 17 15 18
KHA 18 18 17 18 16 19
JUM 19 19 18 19 17 20
SAB 20 20 19 20 18 21
AHD 21 21 20 21 19 22
ISN 22 22 21 22 20 23
SEL 23 23 22 23 21 24
RAB 24 24 23 24 22 25
KHA 25 25 24 25 23 26
JUM 26 26 25 26 24 27
SAB 27 27 26 27 25 28
AHD 28 28 27 28 26 29
ISN 29 29 28 29 27 30
SEL 30 30 28
RAB 31 29
KHA 30 29
JUM 31 30
SAB 31
AHD
ISN
SEL
RAB

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202036 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER

1 1 ISN
2 2
3 3 1 1 SEL
4 4
5 5 2 2 RAB
6 6
7 7 31 3 KHA
8 8
9 9 42 4 JUM
10 10
11 11 53 5 SAB
12 12
13 13 6 4 1 6 AHD
14 14
15 15 7 5 2 7 ISN
16 16
17 17 8 6 3 8 SEL
18 18
19 19 9 7 4 9 RAB
20 20
21 21 10 8 5 10 KHA
22 22
23 23 11 9 6 11 JUM
24 24
25 25 12 10 7 12 SAB
26 26
27 27 13 11 8 13 AHD
28 28
29 29 14 12 9 14 ISN
30 30
31 31 15 13 10 15 SEL

16 14 11 16 RAB

17 15 12 17 KHA

18 16 13 18 JUM

19 17 14 19 SAB

20 18 15 20 AHD

21 19 16 21 ISN

22 20 17 22 SEL

23 21 18 23 RAB

24 22 19 24 KHA

25 23 20 25 JUM

26 24 21 26 SAB

27 25 22 27 AHD

28 26 23 28 ISN

29 27 24 29 SEL

30 28 25 30 RAB

29 26 31 KHA

30 27 JUM

31 28 SAB

29 AHD

30 ISN

SEL

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202037 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

PERSEKOLAHAN TAHUN 2020 2020

PENGGAL MULA AKHIR HARI JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU

01.01.2020 31.01.2020 19 11
01.02.2020 29.02.2020 20 1
01.03.2020 12.03.2020 10 9
2
JUMLAH HARI 49
7
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

1 13.03.2020 21.03.2020 9

22.03.2020 31.03.2020 8

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 21.05.2020 11

JUMLAH HARI 41
16
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.05.2020 06.06.2020

07.06.2020 30.06.2020 18
01.07.2020 23.07.2020 17

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 1
16
24.07.2020 01.08.2020 9
5
2 02.08.2020 31.08.2020 19 52

01.09.2020 30.09.2020 21

01.10.2020 31.10.2020 20

01.11.2020 19.11.2020 11

JUMLAH HARI 71
42
CUTI AKHIR TAHUN

20.11.2020 31.12.2020

JUMLAH MINGGU

*HARI PERTAMA SESI PERSEKOLAHAN 2020: 01 JANUARI 2020 (RABU)

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202038 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

HARI PELEPASAN AM BAGI NEGERI JOHOR 2020

PERISTIWA TARIKH HARI
08.02.2020 Sabtu
1 Hari Thaipusam 25-26.01.2020 Sabtu & Ahad
23.03.2020 Isnin
2 Tahun Baru Cina 01.05.2020 Jumaat
24.04.2020 Jumaat
3 Hari Keputeraan D.Y.M.M Sultan Johor 07.05.2020 Khamis
24-25.05.2020 Ahad & Isnin
4 Hari Pekerja 31.07.2020 Jumaat
31.08.2020 Isnin
5 Awal Ramadan 06.06.2020 Sabtu
20.08.2020 Khamis
6 Hari Wesak 16.09.2020 Rabu
24.09.2020 Khamis
7 Hari Raya Puasa 14.11.2020 Sabtu
29.10.2020 Khamis
8 Hari Raya Haji ( Hari Raya Qurban ) 1439H 25.12.2020 Jumaat

9 Hari Kebangsaan

10 Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda Yang
Dipertuan Agong

11 Awal Muharam ( Maal Hijrah ) 1440H

12 Hari Malaysia

13 Hol Almarhum Sultan Iskandar

14 Hari Deepavali

15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (
Maulidur Rasul )

16 Hari Krismas

**Catatan :

**Apabila Hari Kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan ( Jumaat ) atau Hari Kelepasan yang lain, maka hari
tersebut digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu pula merupakan Hari Kelepasan,
maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan.

**Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari berikutnya.

PETUA SEORANG GURU
“Kalau seorang guru mengajar sambil duduk, murid belajar sambil mengantuk.Kalau seorang

guru mengajar sambil berlakon, murid belajar dengan tekun.Kalau seorang guru menjadi
pemudah cara, ramai murid pandai berbicara.Kalau seorang guru mengajar tanpa menilai,
tak akan tahu murid bodoh dan pandai.Kalau seorang guru berbudi bahasa, dikenang murid

sepanjang masa.”

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202039 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

MESYUARAT 2020 TAKWIM

BIL BUTIRAN MESYUARAT TINDAKAN

1 1.1 MESYUARAT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BIL.1/ 2020

Tarikh : 23 Disember 2019 Pengetua
GPK Kurikulum
Hari : Isnin GPK HEM
GPK KOKO
Masa : 8:00 pagi GPK P.Khas
GPK Petang
Tempat : Bilik Operasi Peperiksaan (B0P) Semua GKMP
Pn.Maharani binti
Agenda Mesyuarat Ali
(pencatat )
1.1.1 Ucapan Tuan Pengetua.
1.1.2 Pembentangan dan perbincangan
1.1.3 Hal-hal lain

2
MESYUARAT GURU / MESYUARAT MAJLIS KURIKULUM /
MESYUARAT PANITIA

2.1 MESYUARAT GURU KURIKULUM/HEM/KOKO/PK PETANG Pengetua
BIL 1/2020 SESI 1 Semua GPK
Semua GKMP
Tarikh : 28 Disember 2019 Semua Guru
Hari : Sabtu Pn. Nurul Hidayah
Masa : 8:00 pagi -10.00 pagi Binti Iasa
Tempat : Bilik Gerakan Rekayasa Pn. Adhwa Binti
Ja’afar
*10.00-10.30 pagi Rehat
*10.30-12.30 - sambungan mesyuarat sesi 2
Agenda Mesyuarat

2.1.1 Ucapan Tuan Pengetua.

2.1.2 Panduan Tugas Guru 2020 (Fail Meja)
➢ Pengurusan
➢ Kurikulum
➢ Hal Ehwal Murid
➢ Kokurikulum
➢ PK Petang

2.1.3 Hal-hal lain.

2.2 MESYUARAT KELAB STAF BIL 1/2020

Tarikh : 26 Disember 2019 Semua Guru dan
Hari : Khamis AKP
Masa : 12:30 pagi
Tempat
: Bilik Gerakan Rekayasa

Agenda Mesyuarat
2.3.1 Ucapan Pengerusi.
2.3.2 Perbincngan Kelab Staf.
2.3.3 Hal-hal Lain

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202040 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

3 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BIL.1/2020 & TAKLIMAT Pengetua
GOOGLE CLASSROOM GPK Kurikulum
GPK HEM
3.1 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN BIL.1/2020 GPK KOKO
GPK P.Khas
Tarikh : 29 Disember 2019 GPK Petang
Hari : Ahad Semua GKMP
Masa : 8:00 pagi Semua Guru
Tempat Pn.Nurul Naidatul
: Bilik Gerakan Rekayasa Farhana Ahmad

3.2 TAKLIMAT GOOGLE CLASSROOM

Tarikh : 29 Disember 2019 Pn.Nur Baizura
Hari : Ahad Abd Shukor.
Masa : 10:00 pagi
Tempat
: Bilik Gerakan Rekayasa

3.3 MESYUARAT PANITIA BILANGAN 1 / 2020 Agenda Mesyuarat
Seperti Biasa
PANITIA TEMPAT
Semua guru
10:00 pagi – 11:30 pagi

Bahasa Melayu / Abm / Sastera Melayu Bilik Gerakan

Sains Makmal Bahasa

Pendidikan Islam Bilik Tayang

Pendidikan Moral Makmal Komputer 2
( Blok E )

PJPK Makmal Komputer 1
( Blok E )

Pendidikan Seni Visual Bilik Seni Visual

Prinsip Akaun, Perniagaan, Ekonomi Kelas 5ST

Geografi Bilik Geografi / Sejarah

11:30 pagi – 12:30 tengah hari

Bahasa Inggeris Bilik Gerakan

Matematik Bilik Matematik

AK / GKT / RBT Makmal GKT

Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Makmal Bahasa

Sejarah Bilik Geografi / Sejarah

Bahasa Cina/ASK / LK / TK Makmal Komputer 1
( Blok E )

* Nota : Sila rujuk agenda mesyuarat yang telah ditetapkan di atas.

* Subjek seperti Matematik Tambahan, Fizik, Kimia dan Biologi, sila

tentukan sendiri waktu dan tempat mengikut kesesuaian panitia

masing-masing. Manakala subjek ABM,Kesusasteraan Melayu dan

dimasukkan dalam bidang BAHASA.

4 4.1 PENDAFTARAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS, Pengetua
Semua GPK
PERALIHAN,TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5 TAHUN 2020 Semua GKMP
Kaunselor
Tarikh : 30 Disember 2019 Semua Guru
SU Pendaftaran
Hari : Isnin

Masa : 8:30 pagi

Tempat : Di kelas masing-masing

Agenda Mesyuarat

4.1.1 Ucapan Tuan Pengetua.

4.1.2 Aturcara dan Tatacara Pendaftaran

4.1.3 AJK Majlis Pendaftaran

4.1.4 Hal-hal lain.

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202041 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

DISEMBER Ajar lidah untuk tidak memaki apabila dikutuk, ajar tangan untuk tidak

memukul apabila marah dan ajar diri untuk tidak berdendam apabila dikhianati

MINGGU AHAD ISNIN SELASA

49 29 30 31

- LDP 1 Pendaftaran Pelajar
-GOOGLE tingkatan 1 hingga
CLASSROOM E- tingkatan 5 tahun
RPH 2020
- Mesyuarat panitia
kali 1/2020

50 1 2 3

51 8 9 10

52 15 16 17
Mesyuarat pekerja
kebersihan dan
pengawal
keselamatan

53 22 23 24

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202042 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

Bahasa itu bukan terlahir daripada mulut tetapi ianya cetusan daripada hati. Murnikan

bahasa, baikilah hati. 2019

RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

4567

11 12 13 14

18 19 20 21

Mesyuarat AKP Keputusan PT3
kali 1/2020 2019

25 26 27 28

HARI Mesyuarat -Mesyuarat
KRISMAS Pengurusan Guru/Kurikulum/
Pentadbiran Kali-1 Koko/Hem/ Pk
Tahun 2020 Petang
Kali 1/2020

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202043 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

JANUARI Jadikan hari ini lebih baik daripada semalam 2020
2020MINGGU
AHAD ISNIN SELASA

1

2 5 6 7
3
4 -Penetapan Target -Spotcheck 1 -Audit Kurikulum PT3
/Headcount 1 2019
-Program Latihan -Program Sumbangseh
-Pelancaran Program Topikal RBT EMK (P.Khas)
Jom Ke Sekolah &
Karektor Anak Bonda -Mesyuarat Panitia 2 14
Pertama (PT3)
-Mesyuarat Disiplin Ke-
-Klinik Asas Kimia 13 1
-Perjumpaan dengan
12 -Mesyuarat 3K Ke-1 ibubapa pelajar 1RK

-Hari Terbuka 1 -Program Celik
Keyboard & Gitar
-Perhimpunan KOKO
(Pengakap L&P)

-Program Aim High
Fizik (Jan-Okt)

19 20 21

-Ujian Ulangkaji T2,T3 -Ujian Ulangkaji T2,T3 -Ujian Ulangkaji T2,T3
& T5 & T5 & T5
-Mesyuarat Kebajikan
Ke-1

5 26 27 28

Cuti Cuti Kaunseling
Tahun Baru Perayaan yang Kelompok Berfokus
diperuntukkan (KKB)
Cina
oleh KPM

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202044 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

Jangan kedekut untuk memberi kepada mereka yang susah kerana percayalah bahawa lebih

banyak kita bersedekah, lebih banyak rezeki yang akan dikurnikan kelak 2020

2020 RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

123 4

-Hari Pertama Sesi -Orientasi Peralihan,T1
Persekolahan Tahun T4 dan PK
2020
-Orientasi Peralihan,T1
T4 dan PK

8 9 10 11
17
-Mesyuarat -Program Sumbangseh LDP 2
Pengurusan Kelas Ke- EMK (P.Khas) Slot 1-Unit HEM
1 -Program Inovasi Bilik Slot 2-Unit KOKO
-Mesyuarat Agung Muzik (Jan-Okt ) (Kepegawaian &
--Mesyuarat Kantin
Rumah Sukan Ke-1 Kejurulatihan)
--Program -Solat Hajat awal
Sumbangseh EMK Tahun PT3 & SPM 18
(P.Khas) 2020

15 16

-Mesyuarat Agung
Badan Beruniform

-KEJOHANAN
MERENTAS DESA

22 23 24 25

-Program Motivasi Cuti Cuti
Pelajar Tingkatan 1 Perayaan yang Tahun Baru
diperuntukkan
Cina
oleh KPM

29 30 31

-Mesyuarat Agung -Jom Novel B.Melayu
Sukan & Permainan Men.Atas
--Mesyuarat
Pengurusan P.Khas ke
1

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202045 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

FEBRUARI Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak

pula terlalu lambat tetapi ianya selalu datang di saat yang tepat

MINGGU 202A0HAD ISNIN SELASA

5

6 2 3 4
7
-Pelancaran Antidadah -Program Celik Jawi -Mesyuarat Kurikulum
-Teknik Menjawab (P.Islam) & PBS Ke-2
B.Cina Ting 2
-Assembly In English 11
-Program
Pemuafakatan Ibu Kaunseling
Bapa& Guru P.Khas Kelompok Berfokus
Perjumpaan ibubapa
9 10 pelajar tingkatan 2
RK
-Pelancaran Program -Program Petanque
Ziarah Cakna Juara PPKI 1

-Perhimpunan KOKO
(St. John Ambulans
L& P)

8 16 17 18

-Pelancaran Kempen -Program Petanque -Mesyuarat
Juara PPKI 2 Pengurusan ke 2,
Guru Penyayang -Mesyuarat Kewangan
-Mesyuarat UBK ke1
kali 1/2020 -Mesyuarat SKPMG2
&PBPPP
-Mesyuarat Aset 1

9 23 24 25

-Pelancaran Program -Spotcheck -Acara awal Sebelum
Mentor Mentee Kekemasan Diri ke 2 Kejohanan Sukan

-Program Petanque
Juara PPKI 3

-Acara awal Sebelum
Kejohanan Sukan

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202046 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita tidak akan risau dengan apa

yang bukan milik kita. 2020

RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1

5 6 7 8

-Majlis Perlantikan -Kursus Kepimpinan -Kursus Kepimpinan Thaipusam
Pengawas & Ketua Pengawas & Ketua Pengawas & Ketua
Tingkatan Tingkatan Tingkatan
- -Lawatan Google
-Program Raih lencana Classroom Ke Negeri
PPKI 1/2020 Sembilan

12 13 14 15

-Kempen Anti Rokok & -SUKANTARA
Vape
-SUKANTARA

19 20 21 22

-Kursus Kepimpinan -Motivasi pelajar Ting 3 LDP 3
AJK Tertinggi Unit (PT3) Slot 1- GPK HEM
KOKO -Forum Perdana
-Kursus Kawad Kaki Cinta Rasul SEMERAH
Slot 2-Pengurusan
-Permata Tajwid 27 28
P.Islam Stress
-KEJOHANAN -Teknik Menjawab (En.Said B. Sulaiman)
26 BALAPAN DAN B.Cina Ting 1 &
Peralihan 29
-Mesyuarat Pekerja PADANG
Kebersihan &
Pengawal
Keselamatan
kali 2/2020

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202047 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

MAC Jangan hanya melihat keburukan orang, kerana seburuk-buruknya dia, ada

1001 kebaikan yang kamu tidak pernah lihat 2020

MINGGU AHAD ISNIN SELASA

10 1 2 3

Mesyuarat AJK -Program Smart ‘KBAT’
Kecemerlangan kali P.Islam
1/2020 -Program Mentoring
GKT (Mac-Okt)
-Program Bahasa &
Pantun P.Khas

11 8 9 10

-Assembly In English -Penilaian Kurikulum 1 -Penilaian Kurikulum 1
-Penilaian Kurikulum 1 Per-,T1-T5 Per-,T1-T5
Per-,T1-T5 -Program Sukan & -Perjumpaan ibubapa
Olahraga P.Khas pelajar tingkatan 3 RK

12 15 16 17

Cuti Cuti Cuti
Pertengahan Pertengahan Pertengahan

Penggal 1 Penggal 1 Penggal 1

13 22 23 24
14
Program motivasi Hari -Write It Right Fasa 1
pelajar tingkatan 2 Keputeraan B.Inggeris Men.Atas
Sultan Johor
29 -Mesyuarat
30 Pengurusan P.Khas Ke
-Ujian Psikometrik 2
ITP/IMK T1 -Ujian Psikometrik
ITP/IMK T1 -Kaunseling
-Mesyuarat Panitia -Audit Kurikulum
ke 2 /2020 (SPM) Headcount 2 (SPM) Kelompok Berfokus

31

-Lawatan Penanda
Aras PPKI Ke
C.Highlands

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202048 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

Kita nampak hebat di mata manusia kerana ALLAH telah menutup aib kita 2020

RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

4 5 6 7

-Ujian Psikometrik ITP -Ujian Psikometrik ITP -Bengkel Penulisan
T4 T4 Kreatif Kesusasteraan
-Program Kembara -Teknik Menjawab Melayu
Novel BM Men.Rendah Geografi Ting 2 -Gotong Royong
-Mesyuarat AJK PIBG Bersama Ibu Bapa
ke 1 (PIBG)

11 12 13 14

-Penilaian Kurikulum 1 -Penilaian Kurikulum 1 Cuti Cuti
Per-,T1-T5 Per-,T1-T5 Pertengahan Pertengahan
-Keputusan SPM 2019
-Mesyuarat Guru kali Penggal 1 Penggal 1
2/2020 19
Kelas Tambahan Kelas Tambahan
18 Cuti PT3/SPM PT3/SPM
Pertengahan
Cuti 20 21
Pertengahan Penggal 1
Cuti Cuti
Penggal 1 Pertengahan Pertengahan

Penggal 1 Penggal 1

25 26 27 28

-Program Didik MESYUARAT AGUNG LDP 4
Bersama JPJ PIBG Slot 1-P.KHAS/PINCH
&
-Latih Tubi Topikal AK Slot 2-UNIT
HARI ANUGERAH BIMBINGAN &
-Program Pemantapan KECEMERLANGAN KAUNSELING
PAK21 RBT (PSIKOMETRIK)

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202049 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

APRIL Lebih baik menjadi pendengar yang bijak daripada menjadi pemerhati yang

kaku dan tidak tahu apa-apa 2020

MINGGU AHAD ISNIN SELASA

14

15 5 6 7
16
17 -Penetapan Target PT3 -Semakan Buku Men - Mesyuarat Disiplin
18 &SPM Atas (SPBT kali Ke-2
-Pelancaran Program 1/2020) -Jom Novel B.Inggeris
Sayangi Buku Menengah Atas Fasa 1
Teks(SPBT) -Bengkel Teknik -Program BI-Playing
-Assembly In English Menjawab Matematik With Words PPKI
Tambahan Fasa 1

12 13 14

-Pelancaran Minggu -Minggu Sains & -Minggu Sains &
Sains & Matematik Matematik Matematik
-Bengkel Pemantapan -Program Dapur Leleh
-Perhimpunan KOKO Penyata Kewangan PPKI
(Kadet Polis L&P) Perakaunan
-Kaunseling
Kelompok Berfokus

19 20 21
-Mesyuarat Pengurusan
Program motivasi -Spotcheck 3 (Beg) ke 3
tingkatan 4 -Mesyuarat Kewangan ke
-Ujian Psikometrik IKK 2
26 T5 -Ujian Psikometrik IKK
-PLC Panitia T5
CUTI Matematik Men.Ats -Program Kunjungan
BERGANTI (Learning Walk) Cakna Sayang Di Sayang
PPKI 1
AWAL 27 -Mesyuarat Aset 2
RAMADHAN -Teknik Menjawab
28
Geografi Ting 1
-Peperiksaan
-Bengkel Teknik Pertengahan Tahun
T4 & T5 (28/4 - 19/5)
Menjawab Kertas 2 -Program Ihya
Ramadhan PPKI
SPM Matematik Fasa 1

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

202050 | BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH SMK SUNGAI ABONG, MUAR

Jika anda bekerja semata-mata untuk wang, anda tidak akan mejadi kaya, tetapi jika anda mencintai

pekerjaan yang anda lakukan itu, jiwa anda akan lebih tenang 2020

RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

1 2 3 4

-Program Kimia A+ -Semakan Buku
-Lawatan Penanda (SPBT) Men Rendah
Aras PPKI Ke kali 1/2020
C.Highlands -Lawatan Penanda
-program motivasi Aras PPKI Ke
tingkatan 5 (SPM) C.Highlands

8 9 10 11

-Kempen Anti -Lawatan Biasiswa ke -Lawatan Biasiswa ke LDP 5
Gangsterisme & Singapura Singapura Slot 1- PLC
Vandalisme (setiap bidang)
-Bicara Pintar Slot 2 -KSSM (T4&T5)
-Hala tuju Selepas B.Melayu Men Atas
SPM G1 17 18
-Skor A Biologi Teknik 16
Menjawab Kertas 3 -Lawatan Kerjaya KL &
-Minggu Sains & Cameron Highland
15 Matematik -Lawatan ke
-Teknik Menjawab Planetarium
-Minggu Sains & Sejarah PT3
Matematik

-Latihan Kebakaran 1

-GUCI MUCI B.Melayu
Men Atas

22 23 24 25

-Pertandingan Kawad -Teknik Menjawab PT3 Awal
Kaki & SPM (Kurikulum) Ramadhan
Bahasa inggeris
-Ceramah Kerohanian
T1& Per-
-Program Kraftangan
Letops

29 30

-Peperiksaan -Peperiksaan
Pertengahan Tahun Pertengahan Tahun
T4 & T5 (28/4 - 19/5) T4 & T5 (28/4 - 19/5)

BERSATU KITA UNGGUL | TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK


Click to View FlipBook Version