The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fightforyout, 2019-11-16 08:07:32

ebook

ebook

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมด 21 คน
รบั ผิดชอบสอนวทิ ยาศาสตร์ จานวน 9 คน วชิ าฟสิ ิกส์ จานวน 4 คน วิชาเคมี จานวน 5
คน วชิ าชีววทิ ยา จานวน 3 คน และวชิ าคอมพวิ เตอร์ จานวน 4 คน

วิทยฐานะชานาญการพิเศษจานวน 15 คน วิทยฐานะชานาญการ จานวน 4
คน และครผู ชู้ ว่ ย จานวน 2 คน วุฒิการศกึ ษาปรญิ ญาโท จานวน 17 คนปรญิ ญา
ตรจี านวน 4 คน

ครูได้รับการพัฒนาผ่านการอบรม การสัมมนา การประชุม การศึกษาดูงาน
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระฯ ผ่านชุมนมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู PLC เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิต
ส่ือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรยี นและมีประสิทธิภาพมากท่สี ุด ได้รบั นเิ ทศภายในโดยคณะผู้บริหารและครูวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษภายในกลุ่มสาระฯ ในรูปแบบโค้ชชิ่งพ่ีสอนน้อง มีผลการ
นิเทศแผนการจดั การเรียนรูข้ องกลุ่มสาระฯ อยู่ในระดบั ดมี ากทุกคน

สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเป็ นวิทยากรเป็ นคณะกรรมการและร่วมประกวด
แขง่ ขนั กจิ กรรมตา่ งๆ ทัง้ ภายและภายนอกโรงเรียนอยา่ งต่อเน่ือง

การจดั การเรยี นการสอนมี 3 รูปแบบ ดงั นี้

1. การจัดการเรยี นการสอนห้องเรยี นปกติ
2. การจัดการเรียนการสอนหอ้ งเรยี นพเิ ศษ สสวท.
3. การจัดการเรียนการสอนห้องเรยี นพเิ ศษ E-SMAT

มกี ารจดั การเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างหลากหลายโดยเน้นการจดั การเรยี น
แบบบูรณาการ เชน่ การสอนแบบ Active learning การสอนแบบสะเตม็ ศึกษา
การสอนแบบสืบเสาะ 5 E การสอนแบบโครงงาน

การสอนแบบใช้สื่อต่างๆ เช่น E-Book แบบทดสอบออนไลน์ การแก้ปญั หา
ด้วยการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดเคราะห์ คิด
อย่างมวี จิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแกป้ ญั หาได้ มคี วามสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และ
เผยแพรไ่ ด้ มคี ุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์และสมรรถนะสาคัญ ตามหลกั สตู ร

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเป็นประจาและต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรแู้ ละประสบการณด์ า้ นวทิ ยาศาสตร์ เช่น สปั ดาหว์ ทิ ยาศาสตร์ การศึกษาแหลง่
การเรียนรู้ในท้องถิ่น ค่ายพัฒนาทักษะวิทศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์1-6ค่าย
พัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1-6 ค่ายปฏิบัติการฟิสิกส์ (เคร่ืองบินบังคับวิทยุ)
ค่ายปฏิบตั กิ ารเคมี และ ค่ายปฏิบตั กิ ารชวี วิทยา

การจัดการเรยี นการสอนของครใู นกลุ่มสาระการเรียนร้วู ทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยสี ง่ ผลให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นในระดบั ดขี ึน้ ไปในระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่ 6 สงู กวา่ คา่

เป้าหมายของทางโรงเรียน และมผี ลคะแนนการทดสอบการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ้ันพ้ืนฐาน O-NET ระดบั ช้ัน

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 และชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 สงู กวา่ ระดบั ประเทศทุกปกี ารศึกษา นอกจากนย้ี ังส่งเสรมิ ให้

นักเรยี นทม่ี ีความสามารถทางด้านวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยเี ข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตา่ งๆ อย่างตอ่ เนือ่ ง

และมีผลสาเรจ็ ดงั นี้ แผนภมู แิ สดงรางวลั กจิ กรรมศิลปหัตถกรรนกั เรียน

การแขง่ ขนั ศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรียน
▪ ปกี ารศกึ ษา 2559 ระดบั เขตพน้ื ท่กี ารศึกษา

ไดร้ ับรางวลั เหรียญทอง จานวน 10 รายการ
และเหรยี ญเงิน จานวน 3 รายการ
ระดับภาคเหนือและระดบั ชาติ
ได้รบั รางวลั เหรยี ญทอง จานวน 5 รายการ

▪ ปีการศกึ ษา 2560 ระดบั เขตพน้ื ท่กี ารศึกษา
ได้รบั รางวัลเหรียญทอง จานวน 11 รายการ
และเหรยี ญเงนิ จานวน 1 รายการ
ระดับภาคเหนอื และระดบั ชาติ
ได้รบั รางวัลเหรียญทอง จานวน 5 รายการ

▪ ปีการศกึ ษา 2561 ระดับเขตพนื้ ท่กี ารศึกษา
ไดร้ ับรางวัลเหรียญทอง จานวน 8 รายการ
เหรยี ญเงนิ จานวน 1 รายการ
และเหรียญทองแดง 3 รายการ
ระดบั ภาคเหนือและระดบั ชาติ
ได้รับรางวัลเหรยี ญทอง จานวน 4 รายการ
เหรียญเงิน จานวน 2 รายการ
และเหรียญทองแดง 1 รายการ

เขา้ ร่วมการแข่งขนั กบั หน่วยงานตา่ งๆ ดังน้ี
• ปีการศกึ ษา 2560

1.การแขง่ ขันโครงงาน เนอื่ งในสัปดาห์วทิ ยาศาสตรแ์ ห่งชาติ มหาวิทยาลยั นเรศวร
2.มีนักเรยี นได้ผา่ นการคัดเลอื กเข้ารว่ มโครงการ สง่ เสรมิ โอลมิ ปิกวชิ าการในพระบรม
ราชปู ถมั ภ์ สาขาดาราศาสตร์ จานวน 1 คน และสาขา คอมพวิ เตอร์ จานวน 1 คน
• ปีการศึกษา 2561
1.การแข่งขันรายการสมรภมู ไิ อเดยี open your science special ณ องค์กร
พิพธิ ภณั ฑว์ ิทยาศาสตรแ์ หง่ ชาติ
2.การแขง่ ขันประกวดสิงประดษิ ฐแ์ ละนวตั กรรมมหาวิทยาลยั เทคโนโลยีพระจอมเกลา้
พระนครเหนือ

จากความร่วมมือของการพัฒนาผู้เรียนของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมุ่งม่ัน ทุ่มเทเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นบุคลากรคุณภาพ มีทักษะในศตวรรษท่ี
21 เป็นบคุ ลากรทีม่ ีคณุ ภาพของสงั คมตอ่ ไป


Click to View FlipBook Version