The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การเสียบยอดทุเรียนมูซังคิง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noornariman.noot2539, 2022-07-15 00:03:05

ฐานการเรียนรู้มูซังคิง

การเสียบยอดทุเรียนมูซังคิง

Keywords: ศรร.

แผนการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้
เพือ่ บ่มเพาะอปุ นสิ ยั อย่างพอเพยี ง
กลุ่มสาระ การประกอบอาชพี ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
วชิ า ทักษะการขยายอาชีพ รหสั วชิ า อช 31002
แผนการเรยี นรู้ เรื่อง ทกั ษะการขยาย
ฐานเรยี นรู้ การเสยี บยอดทุเรยี นพนั ธ์ุมูซังคิง (Musang King)

วทิ ยากรประจาฐาน

ครูผู้สอน

นายศกั ด์ิชยั ศริ ิพนั ธ์
นายอับดลุ อาปิ ดิงลูกา
นางศศิมา ไชยเดช
นางสาวรอมฮี าน ตนั หยงดายอ

ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อาเภอบันนังสตา
สานักงานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จงั หวัดยะลา

กระทรวงศึกษาธกิ าร

คาอธบิ ายรายวิชา อช31002 ทักษะก
ระดับมธั ยมศึกษ

มาตรฐานการเรยี นรูระดับ

1.มีความรู ความเขาใจทกั ษะ ในการขยายอาชพี เพ่ือสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานค
ความหลากหลาย ทางชีวภาพ พัฒนาตอยอดและประยกุ ตใชภมู ิปญญา

2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนงาน และโครงการ เพื่อขยายอาช
ในแตละพ้ืนที่ ศักยภาพของ พ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพของภูมิประเทสและทํา
พืน้ ที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนษุ ยในแต ละพื้นท่ี และแนวคดิ ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพีย

ศกึ ษาและฝกทกั ษะเกยี่ วกับทกั ษะอาชีพทต่ี องการขยายอาชพี ดงั นค้ี ือ
ความจาํ เปนในการฝกทกั ษะอาชพี เพ่อื การขยายอาชพี กระบวนการผลิต กระบวน

การขยายอาชีพ และระบบ การจัดการเพอื่ การขยายอาชพี ทตี่ ดั สนิ ใจเลอื ก แหลงเรียนรูในก
อาชีพโดยพัฒนาตอยอด และประยุกตใชภูมปิ ญญา และคํานงึ ถงึ ความหลากหลายทางชีวภ

ความหมาย ความสาํ คัญของการจดั ทําและหรอื ปรับปรุงการจดั การอาชีพ
การทาแผนธุรกิจ แผนธุรกจิ เปนแผนแมบทในการประกอบการงานอาชพี ของทกุ ค
กําหนดดวยวิสัยทัศน พันธกิจ รายได คานิยมของชุมชน ตามศักยภาพ 5 ดานไดแก ศักย
ศักยภาพของภูมปิ ระเทสและทําเลทต่ี งั้ ของแตละพนื้ ที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประ
ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง เพ่ือสูความม่นั คงเปนผลสําเรจ็ โดยกาํ หนดเปาหมาย และกล
การจัดการความเส่ียง เปนการวเิ คราะหศกั ยภาพ 5 ดานไดแก ศกั ยภาพของทรพั ยา
ของภมู ิประเทสและทําเลทต่ี งั้ ของแตละพื้นที่ ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
เกี่ยวกับผลการดําเนินการในอดีตท่ีผานมาในชวงระยะเวลา 3-5 ป จนถึงปจจุบันเนนยอด

การขยายอาชีพ จานวน 4 หนวยกิต
ษาตอนปลาย

ความรู ใน กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ท่ีใชนวตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี

ชีพเขาสูตลาดการ แขงขัน ตามศักยภาพ 5 ดานไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
าเลท่ีต้ังของแตละพ้ืนที่ ศักยภาพ ของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละ
ยง เพอื่ สูความมัน่ คง

นการตลาด ทใ่ี ช นวตั กรรม เทคโนโลยี ความหมาย ความสาํ คัญของการจัดการอาชีพ เพื่อ
การฝก การตัดสินใจเลือกแหลงและวิธีการฝก การบันทึกรายงาน การฝกทักษะการขยาย
ภาพ

คนในครอบครวั ชมุ ชน ซึ่งเปนกระบวนการในการระดมความคิดจากการวิเคราะหชุมชนท่ี
ยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพ้ืนที่ ศักยภาพ ของพ้ืนท่ีตามลักษณะภูมิอากาศ
ะเพณีและวิถีชีวิตของแตละพ้ืนท่ี ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละพ้ืนที่และแนวคิด
ลยทุ ธ การ ดาํ เนนิ งานที่จะดาํ เนนิ การไปตามแผนธุรกิจ
ากรธรรมชาติในแต ละพื้นท่ี ศักยภาพของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ ศักยภาพ
ะวิถีชีวิตของแตละพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในแตละ ~ 57 ~ พ้ืนที่และจัดการ
ดขาย ของประเภทสินคา คาใชจายตางๆ ผลกําไร วิเคราะหคูแขงขัน วิเคราะหสวนครอง

ตลาดสมั พนั ธ วิเคราะห สมรรถนะของธรุ กจิ วเิ คราะหสภาวะแวดลอมภายในดาน จดุ แขง็ จ
เกดิ ความเสย่ี งในการประกอบอาชีพตองจัดการแกปญั หา ความเส่ียงน้ัน เพ่อื ความม่ันคงของ

การขับเคล่ือนแผนธรุ กิจ เปนการขบั เคลือ่ นแผนปฏบิ ตั ิการสูความสาํ เรจ็ โดยการวิเ
ขบั เคลือ่ นแผนปฏบิ ัตกิ ารสู ความสําเรจ็

การจัดการการผลติ เปนการจัดการเกีย่ วกบั การควบคมุ คณุ ภาพใหไดมาตรฐานตาม
หรอื การบริการ

การจัดการการตลาด เปนการนําผลผลิตเขาสูตลาด ซ่ึงดําเนินการโดยการโฆษณ
ความสามารถกระจายสินคาใหถงึ ลกู คา

บญั ชีธุรกิจ บัญชีธุรกิจจะเปนตัวควบคุมการดําเนินการดานธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
สูญ ตนทนุ ทางการเงนิ สินทรัพย – หนสี้ นิ และการลงทนุ ปฏิบัติการ จดั ทําแผนและวางระบ

การจดั ประสบการณการเรยี นรู สํารวจ วเิ คราะหทักษะท่ีจําเปนตอการขยายอาชีพ
ถอดบทเรยี นจากการฝกทกั ษะเพื่อการขยายอาชพี โดยการ พัฒนาตอยอด ประยุกตใชภูมิปญ

เปนการศึกษาปฏิบัติจริงดวยการทําแผนธุรกิจของชุมชน หรือของผูเรียนตามแนว
จดั การผลิต การจัดการตลาด บัญชีธุรกิจ อาจสรางสถานการณจําลองขึ้นมา หรือพาไปศึก
ตามวิถีชีวิต เพือ่ ผูเรยี นจะเกิดความรู ความสามารถในการบรหิ ารจดั การธรุ กิจอยาง แทจริง

การวดั และประเมินผล ประเมินจากสภาพจรงิ จากผลงานการเรียนรู และผลการเรยี

จดุ ออน วเิ คราะหสภาพแวดลอมภายนอก ดานโอกาสและอุปสรรค วาประเด็นใดจะทําให
องอาชีพ
เคราะหความ เป็นไปไดของแผนปฏบิ ัติการ การพัฒนาแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู

มความตองการของ ตลาด การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีในการผลิต การลดตนทุนการผลิต

ณา การประชาสัมพันธ การวิจัยตลาด การสงเสริมการขาย การจัดทําขอมูลฐานลูกคา

พ บัญชีธุรกิจควรมี บัญชีเกี่ยวกับรายได – กําไร – รายจาย สภาพคลองทางการเงิน หน้ี
บบพัฒนาธุรกิจใหมคี วามเขมแข็ง ยงั่ ยนื
พแหลงฝกและวิธีการฝกกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด นวัตกรรม เทคโนโลยี การ
ญญาและคาํ นงึ ความหลากหลายทางชวี ภาพ
วคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความเส่ียง การขับเคล่ือนแผนธุรกิจ การ
กษาของจริง เพื่อฝกปฏิบัติและนําแผนปฏิบัติการตางๆ เขาสูวิถี ชีวิต หรือดําเนินการจริง

ยนรูการจัดทาํ แผน และโครงการขยาย ธุรกิจ

รายละเอยี ดคาอธิบายรายวิชา อช31002 ท
ระดบั มธั ยมศกึ ษ

มาตรฐานการเรยี นรูระดับ
1. มีความรู ความเขาใจทักษะ ในอาชีพ เพื่อสรางความม่ันคงบนพื้นฐานความรู

หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาตอยอดและ ประยุกตใชภมู ปิ ญญา
2. มีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดทําแผนงาน และโครงการ เพ่ือขยายอาช

ในแตละพ้ืนที่ ศักยภาพของพืน้ ท่ตี าม ลกั ษณะภมู อิ ากาศ ศกั ยภาพของภมู ปิ ระเทศและทาํ เล
ศักยภาพของทรพั ยากรมนษุ ยในแตละพื้นที่ และแนวคดิ ปรัชญาของ เศรษฐกจิ พอเพียง เพ่ือ

ท่ี หวั เรอ่ื ง ตัวชี้วัด
1 ทักษะในการขยายอาชีพ 1. อธิบายความจําเปนในการฝก ทกั ษะอ
กระบวนการผลิต กระบวนการตลาดท่ีใช
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพอื่ การ ขยายอาช
2.อธบิ ายความหมาย ความสําคญั ของก
อาชีพ และระบบ การจัดการ เพ่อื การขย
โดยพัฒนาตอ่ ยอด ประยุกตใช ภมู ิ
ปญญา และคํานึงถงึ ความหลากหลายทา
3. แหลงเรยี นรู และสถานที่ ฝึกอาชีพ
4. วางแผนในการฝกทักษะอาชพี โดยพฒั
ยอด ประยุกตใช้
ภมู ปิ ญญา และคํานึงถงึ ความ หลากหลา
ชีวภาพ

ทักษะการขยายอาชีพ จานวน 4 หนวยกิต
ษาตอนปลาย

ในกระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ท่ีใชนวตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีความ

ชีพเขาสูตลาดการ แขงขัน ตามศักยภาพ 5 ดานไดแก ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ลทตี่ ้งั ของแตละพนื้ ท่ี ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของแตละพ้ืนที่
อสูความมนั่ คง

อาชพี เน้อื หา จาํ นวน(ช่ัวโมง)
ช 1. ความจาํ เปนในการฝก ทกั ษะอาชพี 80
ชพี กระบวนการ ผลิต กระบวนการตลาดทใี่ ช
การจดั การ นวตั กรรม เทคโนโลยี เพ่ือ การขยายอาชพี
ยายอาชพี 2. ความหมาย ความสําคัญ ของการจดั การ
อาชพี และ ระบบการจดั การ
างชวี ภาพ 3. แหลงเรียนรู และสถานท่ฝี ึกอาชพี
4. การวางแผนโดยกําหนดสิ่ง ตางๆดังนี้
ฒนาตอ่ - ความรูและทักษะทต่ี อง
ฝก
ายทาง - วิธกี ารฝก
- แหลงฝก
- วัน เวลาในการฝก ฯลฯ

ท่ี หวั เรื่อง ตัวชีว้ ดั

5.ฝกทกั ษะอาชพี ตามแผนที่ กําหนดไวได

บนั ทึก ข้นั ตอนการฝกทุกขั้นตอน

2 การทําแผนธุรกิจ เพอื่ การขยาย 1.วเิ คราะหชมุ ชน โดยการระดมความคิดเ
อาชีพ คนในชมุ ชน และกําหนด วสิ ยั ทัศน พันธก
คานิยม ของชุมชน เป้าหมาย และกลยุทธ
ศักยภาพ 5 ดานไดแก ศักยภาพของ
ทรพั ยากรธรรมชาติ ในแตละพื้นที่ ศักยภา
พน้ื ทีต่ ามลักษณะภูมิอากาศ ศกั ยภาพของ
ประเทศและ ทําเลทตี่ ้งั ของแตละพ้นื ที่ ศกั
ศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวถิ ีชวี ิตขอ
พน้ื ที่ ศักยภาพของทรพั ยากร มนษุ ยในแต
และแนวคิด ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี
2.วางแผนปฏิบัติการ

เน้อื หา จํานวน(ช่ัวโมง)
5.การฝกทักษะอาชีพ
ดโดยมีการ - การจดบนั ทกึ
น - ปญหาและการแกปญหา
- ขอเสนอแนะ ฯลฯ

เห็นของ 1.การวิเคราะหชมุ ชน - จุดแข็ง - จุดออน - 5
กจิ รายได โอกาส - อปุ สรรค ตามศักยภาพ 5 ดาน
ธ ตาม ไดแก ศกั ยภาพของ ทรัพยากรธรรมชาตใิ นแตละ

พื้นท่ี ศักยภาพของพื้นที่ตาม ลกั ษณะภมู ิอากาศ
าพของ ศักยภาพ ของภมู ปิ ระเทสและทาํ เล ทต่ี ัง้ ของแต
งภมู ิ ละพืน้ ท่ี ศกั ยภาพของศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณี
กยภาพของ และวถิ ี ชวี ิตของแตละพ้นื ท่ี ศักยภาพของ
องแตละ ทรพั ยากรมนษุ ย ในแตละพ้นื ที่
ตละพนื้ ท่ี 2.การกําหนดวสิ ยั ทัศน พนั ธกจิ เปาหมาย กล
ยง ยุทธ ใน การกาํ หนดแผนขยายธรุ กจิ ของชุมชน

3.การวางแผนปฏบิ ัตกิ าร

ท่ี หวั เร่ือง ตวั ชวี้ ัด
3 การจดั การความเสย่ี ง 1. รแู ละเขาใจหลักการและ ขั้นตอนการจ
ความเสี่ยง
2.วเิ คราะหปจจยั ความเสี่ยงทาง ธรุ กจิ
3. วางแผนการบรหิ ารความเสยี่ ง (Risk
Management Planning)

4 การจัดการการผลิต หรือการ 1.จัดการเกยี่ วกับการควบคุม คณุ ภาพ
บริการ 2.อธบิ ายวิธีการใชนวตกรรม เทคโนโลยีใน
3.อธิบายขัน้ ตอนการลดตนทุน การผลิตห
บรกิ าร
4.จัดทาํ แผนการผลติ หรอื การบรกิ าร

เนือ้ หา จํานวน(ชวั่ โมง)

จดั การ การจดั การความเสี่ยง (Risk Management) 10

1. ความหมาย

2. องคประกอบการจัดการ ความเสี่ยง

3. การวเิ คราะหปจจยั ความ เสี่ยงทางธรุ กิจ

4. การประเมนิ ความเสีย่ ง

5. การกาํ หนดมาตรการแกไข และปองกันความ

เสีย่ ง

6. การ ประเมนิ ผลของ มาตรการแกไขและปอง

กัน

7. การวางแผนการบรหิ าร ความเสี่ยง (Risk

Management Planning

8. การตดิ ตามประเมนิ ผลการ บริหารความเสี่ยง

1.การจดั การเกีย่ วกับการ ควบคุมคุณภาพ 5
2.การใชนวตกรรม เทคโนโลยใี นการผลิต
นการผลิต 3.การลดตนทุนการผลติ หรือ การบรกิ าร
หรอื การ 4.การจัดทาํ แผนปฏบิ ตั ิการ

ท่ี หัวเรอ่ื ง ตวั ชี้วดั
5 การจัดการการตลาด 1.จดั การการตลาดเพื่อนําผลผลติ เขาสูตลา
2.จัดทําแผนการจัดการการตลาด

6 บญั ชีธุรกิจ 1.อธิบายความสาคญั ในการทาบญั ชีธุรกิจ
2.บอกประเภทของบญั ชีประเภทตา่ งๆ ท

เนื้อหา จาํ นวน(ชว่ั โมง)
าด 1.การจัดการการตลาด 5

- การโฆษณา
- การประชาสัมพนั ธ
- การวจิ ยั ตลาด
- การสงเสริมการขาย
- การทาํ ขอมลู ฐานลูกคา
- การกระจายสินคา
2.การจดั ทาํ แผนปฏบิ ตั ิการ

จ 1. ความสาคญั ในการทาบญั ชีธุรกิจ 30
ที่เกี่ยวขอ้ ง 2. ประเภทของบญั ชีธุรกิจ

- ข้นั ตอนการทาบญั ชีประเภทต่างๆ
- บญั ชีรายรับ – รายจา่ ย
- บญั ชีหน้ีสิน
- บญั ชีการเงิน
- บญั ชีสินทรัพย์
ฯลฯ

ท่ี หัวเรือ่ ง ตวั ชีว้ ัด
7 การขบั เคล่ือนธรุ กิจ เพ่อื ขยาย 1.วิเคราะหความเปนไปไดของ แผนปฏิบตั
การขยายธุรกิจ
อาชพี 2.พัฒนาแผนปฏบิ ตั ิการการขยาย ธรุ กิจ
3.อธิบายข้นั ตอนการขับเคลอื่ น แผนปฏบิ
8 โครงการขยายอาชีพ การขยาย
ธรุ กิจ
1.อธิบายความสําคญั ของการทาํ โครงการ
2.เขยี นโครงการ
3.เขียนแผนปฏบิ ัติการ
4.ตรวจสอบโครงการไดถูกตอง และเหมา

ตกิ ารใน เนอื้ หา จํานวน(ชวั่ โมง)
บตั ิการเพ่ือ 1.การวิเคราะหความเป็นไป ไดของแผนปฏบิ ัติ 15
การในการ ขยายธุรกิจ
2.แผนปฏิบัติการขยายธรุ กจิ
3.ข้ันตอนการขับเคลื่อน แผนปฏิบัตกิ ารเพื่อการ
ขยาย ธุรกิจ

รขยายอาชีพ 1.ความสาํ คัญของโครงการ 10
2.ขน้ั ตอนการเขยี นโครงการ
3.การเขยี นแผนปฏบิ ตั กิ าร

าะสม 4.การตรวจสอบโครงการ

ตารางวเิ คราะห์หลกั สูตร ส
อช31002 ทกั ษะการขยายอาชีพ

หวั เร่ือง ตัวชี้วดั เนื้อหา

1. ทกั ษะในการ 1. อธิบายความจาเป็นในการฝึกทกั ษะ 1. ความจาเป็ นในการฝึ กทกั
ขยายอาชีพ อาชีพ กระบวนการผลิต กระบวนการผลิต กระบวน
กระบวนการตลาดท่ีใชน้ วตั กรรม
เทคโนโลยี เพอื่ การขยายอาชีพ

2. อธิบายความหมาย ความสาคญั ของ 2. ความหมาย ความสาคญั ขอ
การจดั การอาชีพ และระบบการ จดั การอาชีพ และระบบกา
จดั การ เพ่ือการขยายอาชีพ โดย
พฒั นาต่อยอด ประยกุ ตใ์ ชภ้ ูมิปัญญา 3. แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝ
และคานึงถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

3. สารวจแหล่งเรียนรู้ และสถานท่ีฝึก
ทกั ษะในการขยายอาชีพ

สาระการประกอบอาชีพ รูปแบบ
พ ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

ระดบั การเรียนรู้

ช.ม. ง่าย ปาน ยาก กรต. พก. ทาง ช้ัน อธั ยา โครง อื่นๆ
กลาง (ชม.) (ช.ม.) ไกล เรียน ศัย งาน (ช.ม.)
(ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.)

กษะอาชีพ 80    

นการ (14) (3) (1)

องการ   
ารจดั การ (20) (3) (3)

ฝึ กอาชีพ

หวั เร่ือง ตวั ชี้วดั เนื้อหา

4. วางแผนในการฝึกทกั ษะอาชีพ โดย 4. การวางแผนโดยกาหนด
พฒั นาต่อยอด ประยกุ ตใ์ ชภ้ ูมิปัญญา ดงั น้ี
และคานึงถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ - ความรู้และทกั ษะท่ีตอ้ ง

- วธิ ีการฝึก

- แหล่งฝึก

- วนั เวลาในการฝึก

ฯลฯ
5. การฝึกทกั ษะอาชีพ

- การจดบนั ทึก

- ปัญหาและการแกป้ ัญห

- ขอ้ เสนอแนะ

ฯลฯ

ระดับการเรียนรู้ รูปแบบ

ช.ม. ง่าย ปาน ยาก กรต. พก. ทาง ช้ัน อธั ยา โครง อ่ืนๆ
ดสิ่งต่างๆ 15 กลาง (ชม.) (ช.ม.) ไกล เรียน ศัย งาน (ช.ม.)
(ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.)

 

(15)

งฝึ ก

หา

หวั เร่ือง ตวั ชี้วดั เนื้อหา

2. การทาแผน 1. วเิ คราะห์ชุมชนโดยการระดมความ 1. การวเิ คราะห์ชุมชน
ธุรกิจ เพอ่ื คิดเห็นของคนในชุมชน และ
การขยาย กาหนดวสิ ยั ทศั น์ พนั ธกิจ รายได้ - จุดแขง็
อาชีพ คา่ นิยมของชุมชน เป้าหมาย และกล - จุดอ่อน
ยทุ ธ์ตามแนวคิดปรัชญาของ
3. การจดั การ เศรษฐกิจพอเพยี ง - โอกาส
ความเส่ียง
2. วางแผนปฏิบตั ิการ - อุปสรรค

2. การกาหนดวสิ ยั ทศั น์ พนั ธ
เป้าหมาย กลยทุ ธ์ ในการก
แผนขยายธุรกิจของชุมชน

3. การวางแผนปฏิบตั ิการ

1. วเิ คราะห์ศกั ยภาพ และจดั การ 1. การวเิ คราะห์ศกั ยภาพ และ
เก่ียวกบั ผลการดาเนินการในอดีตที่ จดั การความเส่ียงกบั ผลกา
ผา่ นมา 3 - 5 ปี จนถึงปัจจุบนั ดาเนินงาน

2. อธิบายวธิ ีแกป้ ัญหาความเส่ียง เพ่ือ

ระดบั การเรียนรู้ รูปแบบ

ช.ม. ง่าย ปาน ยาก กรต. พก. ทาง ช้ัน อธั ยา โครง อ่ืนๆ
กลาง (ชม.) (ช.ม.) ไกล เรียน ศัย งาน (ช.ม.)
(ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.)

5   

(3) (1) (1)

ธกิจ
กาหนด


ะการ 10    
าร (6) (3) (1)

หวั เร่ือง ตวั ชี้วดั เนื้อหา
ความมนั่ คงของอาชีพ
- ประเภทสินคา้
- คา่ ใชจ้ ่ายต่างๆ
- ผลกาไร
- คู่แขง่ ขนั
- ส่วนครองตลาด
- สมรรถนะของธุรกิจ
- สภาวะแวดล้อมภายใ

และจุดออ่ น
- สภาวะแวดล้อมภายน

โอกาส และอุปสรรค
2. การแกป้ ัญหาความเส่ียง
3. วางแผนปฏิบตั ิการ

ระดับการเรียนรู้ รูปแบบ

ช.ม. ง่าย ปาน ยาก กรต. พก. ทาง ช้ัน อธั ยา โครง อื่นๆ
กลาง (ชม.) (ช.ม.) ไกล เรียน ศัย งาน (ช.ม.)
(ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.)

ในจุดแข็ง
นอกด้าน

หัวเรื่อง ตัวชี้วดั เนื้อหา

4. การจดั การ 1. จดั การเกี่ยวกบั การควบคุมคุณภาพ 1. การจัดการเกี่ยวกับการ
การผลิตหรือ คุณภาพ
การบริการ 2. อธิบายวธิ ีการใชน้ วตั กรรม
เทคโนโลยใี นการผลิต 2. การใชน้ วตั กรรมเทคโนโล
ผลิต
3. อธิบายข้นั ตอนการลดตน้ ทุนการ
ผลิตหรือการบริการ 3. การลดต้นทุนการผลิตห
บริการ
4. จดั ทาแผนการผลิตหรือการบริการ
4. การจดั ทาแผนปฏิบตั ิการ

5. การจดั การ 1. จดั การทางการตลาดเพื่อนาผลผลิต 1. การจดั การทางการตลาด
ทางการตลาด เขา้ สู่ตลาด - การโฆษณา
- การประชาสมั พนั ธ์
2. จดั ทาแผนการจดั การทางการตลาด

- การวจิ ยั ตลาด

- การส่งเสริมการขาย

ระดับการเรียนรู้ รูปแบบ

ช.ม. ง่าย ปาน ยาก กรต. พก. ทาง ช้ัน อธั ยา โครง อื่นๆ
รควบคุม 5 กลาง (ชม.) (ช.ม.) ไกล เรียน ศัย งาน (ช.ม.)
(ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.)

 

(3) (2)

ลยใี นการ

หรื อการ

5   
(3) (1) (1)

หวั เรื่อง ตัวชี้วดั เนื้อหา

6. บญั ชีธุรกิจ 1. อธิบายความสาคญั ในการทาบญั ชี - การทาขอ้ มูลฐานลูกคา้
ธุรกิจ - การกระจายสินคา้
2. การจดั ทาแผนปฏิบตั ิการ
2. บอกประเภทของบญั ชีประเภท 3. ความสาคญั ในการทาบญั ช
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง 4. ประเภทของบญั ชีธุรกิจ
- ข้ันตอนการทาบัญชี

ตา่ งๆ
- บญั ชีรายรับ – รายจา่ ย
- บญั ชีหน้ีสิน
- บญั ชีการเงิน
- บญั ชีสินทรัพย์

ฯลฯ

ระดบั การเรียนรู้ รูปแบบ

ช.ม. ง่าย ปาน ยาก กรต. พก. ทาง ช้ัน อธั ยา โครง อื่นๆ
กลาง (ชม.) (ช.ม.) ไกล เรียน ศัย งาน (ช.ม.)
(ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.)ชีธุรกิจ 30      
(13) (15) (2)

ชประเภท

หัวเรื่อง ตัวชี้วดั เนื้อหา

7. การ 1. วเิ คราะห์ความเป็นไปไดข้ อง 1. การวิเคราะห์ความเป็ นไ
ขบั เคล่ือน
ธุรกิจเพือ่ แผนปฏิบตั ิการในการขยายธุรกิจ แผนปฏิบตั ิการในการขยา
ขยายอาชีพ
2. พฒั นาแผนปฏิบตั ิการ การขยาย 2. แผนปฏิบตั ิการขยายธุรกิจ
8. โครงการ ธุรกิจ
ขยายอาชีพ 3. ข้นั ตอนการขบั เคล่ือนแผ
3. อธิบายข้นั ตอนการขบั เคลื่อน การเพื่อการขยายธุรกิจ
แผนปฏิบตั ิการเพ่อื การขยายธุรกิจ

1. อธิบายความสาคญั ของการทา 1. ความสาคญั ของโครงการ
โครงการขยายอาชีพ 2. ข้นั ตอนการเขียนโครงการ
3. การเขียนแผนปฏิบตั ิการ
2. เขียนโครงการ 4. การตรวจสอบโครงการ

3. เขียนแผนปฏิบตั ิการ

4. ตรวจสอบโครงการไดถ้ ูกตอ้ ง และ
เหมาะสม

ระดบั การเรียนรู้ รูปแบบ

ช.ม. ง่าย ปาน ยาก กรต. พก. ทาง ช้ัน อธั ยา โครง อื่นๆ
กลาง (ชม.) (ช.ม.) ไกล เรียน ศัย งาน (ช.ม.)
ไปได้ของ 15 (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.) (ช.ม.)
ายธุรกิจ
 

(12) (3)ผนปฏิบตั ิ

10   

ร (4) (6)

แผ่นที่1 ผงั โครงสร้างหนว่ ยการเรียนรู้เพอื่ บ่มเพาะอปุ นิสัยอยูอ่ ยา่ งพอเพียง
กลุม่ สาระ การประกอบอาชีพ รหสั วิชา อช 31002 วิชา ทกั ษะการขยายอาชีพ
เรื่อง การเสียบยอดทเุ รยี นพันธมุ์ ซู งั คงิ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 15 ชว่ั โมง

แผนการเรียนรูท้ ี่ 2 เรือ่ ง การจดั การอาชีพ ( 2 ชั่วโมง )
สาระการเรียนรู้ ความหมาย ความสําคญั ของการจัดการอาชพี และระบบการ
จดั การ ทักษะการใชน้ วัตกรรมเพ่อื การขยายอาชพี

แผนการจดั การเรียนรูท้ ่ี 1 เร่อื ง ทกั ษะการขยาย แผนการจดั การเรยี นรูท้ ่ี 3
เรื่อง ความจาเป็นในการฝึกทักษะ 15 ช่วั โมง เรื่อง แหล่งเรียนรู้ และสถานที่ฝึก
อาชพี 3 ช่วั โมง อาชีพ 1 ชวั่ โมง
สาระการเรียนรู้ ความจําเป็นในการ สาระสาคญั รู้ เข้าใจตระหนกั และเหน็ คุณคา่ ปรัชญา สาระการเรยี นรู้ การสารวจค้นหาแหล่ง
ฝึกทักษะอาชีพ กระบวนการผลิต เศรษฐกิจพอเพยี งยอมรบั ประยกุ ต์ใช้ในชมุ ชนและมคี ้มุ เรียนรู้ และเลือกใช้สถานท่ีฝึกทักษะใน
กระบวรการการตลาดท่ีใช้เทคโนโลยี การขยายอาชพี
เพอ่ื การขยายอาชีพ กันในการดาเนินชวี ติ และการอยรู่ ว่ มกนั ในครอบคัว
ชมุ ชน และสงั คม อยา่ งสนั ตสิ ขุ สรา้ งความรว่ มมือในการ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การ
แผนการจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4 ฝึกทักษะอาชีพ 2 ชว่ั โมง
เร่ือง การวางแผนการฝึกทักษะอาชีพ พฒั นาชมุ ชนท้องถนิ่ สาระการเรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพ ตาม
โ ด ย พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ แผนการขยายอาชีพโดยการจดบันทึก
ปญั หาและการแกป้ ัญหา ขเ้ สนอแนะ
ปญั ญา 5 ช่ัวโมง

สาระการเรียนรู้ การวางแผนการฝึก
ทักษะอาชีพ ทักษะการทํางานบน
ฐานข้อมูลการเรียนรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา
เพ่ือยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น ทําความ
เข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือ
ความม่นั คงทางอาชีพ

สมรรถนะของผูเ้ รยี น คณุ ธรรม ภาระงาน/ชิน้ งาน
1. ความสามารถในการส่อื สาร 1. ขยนั 1. วางแผนการการเสยี บยอดทุเรยี น
2. ความสามรถในการคดิ 2. มีนาํ้ ใจ พนั ธม์ุ ซู งั คงิ (Musang King)
3. ความสามรถในการใช้ทักษะชวี ิต 3. สามัคคี 2. ศกึ ษาจากใบความรู้
4. ความสามรถในการแก้ปญั หา 4. ประหยัด 3. ศึกษาจากสภาพจรงิ ของการการ
5. สะอาด เสียบยอดทุเรยี นพนั ธมุ์ ูซังคงิ
6. อยู่อยา่ งพอเพยี ง (Musang King)
4. แบบฝกึ หดั ใบงาน
5. ฝกึ ปฏิบัตจิ รงิ

แผ่นท่ี 2 ผงั แสดงการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design)
กลมุ่ สาระ การประกอบอาชีพ รหัสวิชา อช 31002 วชิ า ทักษะการขยายอาชพี
แผนการจัดการเรียนรทู้ ี่ 4 เรอ่ื งการวางแผนการฝกึ ทักษะอาชีพ โดยพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใชภ้ มู ิปญั ญา

ระดับ มธั ยมศึกษาตอนปลาย เวลา 5 ช่ัวโมง

1.เปา้ หมายการเรียนรู้ 2. หลกั ฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน/ตวั ชวี้ ดั
ภาระงานชางนงาน/
มาตรฐานที่ 3.2 มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ ทกั ษะในอาชีพทีต่ ดั สนิ ใจเลอื ก - ศกึ ษาใบความรู้ ฝกึ ปฏบิ ตั ิจรงิ การเสียบยอดทเุ รยี นพนั ธุ์
มาตรฐานการเรยี นรู้ มคี วามรู้ ความเข้าใจทักษะในการขยายอาชีพเพ่อื สร้าง มซู งั คิง
ความม่ันคงบนพื้นฐานความรใู้ นกระบวนการผลติ กระบวนการตลาดที่ใช้
นวตั กรรมเทคโนโลยีท่เี หมาะสม มคี วามหลากหลายทางชีวภาพ พฒั นาตอ่ ยอด ประเด็น วธา กี าร เคร่ืองมือ เกณฑ์
และประยกุ ตใ์ ช้ภมู ปิ ญั ญา
สาระสาคัญ ด้าน k - ตรวจ ใบงาน ร้อยละ
70
การวางแผนการฝกึ ทกั ษะอาชพี การสรา้ งแบบจาํ ลองอาชีพ และเรยี นรพู้ ัฒนา ใบงาน
ตอ่ ยอดภูมปิ ัญญา เพ่อื ยกระดบั ความรูใ้ หส้ ูงขน้ึ เข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพ
และกิจกรรมเพ่อื ความมน่ั คงอาชพี ด้าน P สังเกต แบบประเมิน ระดับ 2
จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
พฤตกิ รรม พฤตกิ รรม ขน้ึ ไป
1. บอกวธิ กี ารเสียบยอดทเุ รยี นพันธุ์มูซังคิง (K)
2. วิเคราะห์กระบวนการ การขยายพันธทุ์ เุ รยี นมซู งั คิงแบบเสยี บยอด ( P) ดา้ น A สังเกต แบบสังเกต ระดับ 2
3. มคี วามรับผดิ ชอบ ร่วมมือปฏิบตั กิ จิ กรรมอยา่ งกระตอื รอื ร้น (A) ขึ้นไป
สาระการเรยี นรู้ พฤตกิ รรม พฤตกิ รรม
การประกอบธุรกิจผ้ปู ระกอบการต้องสรา้ งภมู คิ มุ้ กนั ให้กบั ธุรกิจของตนเอง
จะตอ้ งอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางอาชพี มาใชต้ ง้ั แต่เรม่ิ ตน้ คดิ ตัดสนิ ใจ และ แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 4
ปฏิบัตกิ ารสรปุ บทเรียนเป็นองคค์ วามรู้ท่จี ะต้องพฒั นาใหส้ งู สุดเป็นระยะๆด้วยตนเอง
สมรรถนะทส่ี าคัญ เร่อื ง การวางแผนการฝกึ ทกั ษะอาชพี โดย
ความสามารถในการสือ่ สาร อธบิ าย เขยี น นําเสนองานทไี่ ดร้ บั มอบหมายงาน พัฒนาตอ่ ยอดประยกุ ตใ์ ชภ้ ูมปา ญั ญา
ความสามารในการคดิ คิดวิเคราะห์ แปลความหมาย อภิปราย สรุปผล
ความสามารถในการใชท้ กั ษะชวี ติ แก้ปัญหาด้วยหลกั ปรชั ญาคดิ เปน็ 3. กาจกรรมการเรียนรู้
ความสามารถในการแกป้ ัญหา ใชก้ ระบวนการกลุ่ม ปฏิบตั ิกจิ กรรมการเรยี นรู้
คณุ ธรรม กจา กรรมการเรยี นรู้ ศกึ ษาใบความรู้ ฝกึ ปฏบิ ตั จิ รงิ การ
ขยนั ตงั้ ใจเรยี น ทาํ กจิ กรรม กระตอื รอื รน้ เสยี บยอดทุเรยี นพันธมุ์ ูซังคิง
มนี ้าใจ จติ อาสาชว่ ยเหลือสงั คม รจู้ ักแบง่ ปนั สือ่ การเรยี นรู้ :วทิ ยากรภมู ิปญั ญทอ้ งถิ่น อปุ กรณก์ ารเสียบ
สามคั คี มีความเป็นนา้ํ หนง่ึ ใจเดียวกนั รบั ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอดทเุ รยี นพันธุ์มูซังคิง ใบความรู้ ใบงาน
ประหยัด ดําเนินชวี ิตอย่างเรียบงา่ ย รคู้ ณุ คา่ ของสิ่งต่างๆรอบตัว สามารถ แหล่งเรียนรู้ สถาบนั ศกึ ษาปอเนาะ
สร้างรายไดใ้ หก้ บั ตนเอง เวลา 5 ช่ัวโมง

สะอาด รู้จักดแู ลรักษาความสะอาดของร่างกาย ท่อี ย่อู าศยั สงิ่ แวดล้อม
อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง คิดและตดั สินใจในการปฏบิ ัตกิ จิ กรรมที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง/กลมุ่ ใชค้ วามรู้ทไ่ี ดร้ ับวางแผน ปฏบิ ตั ิกิจกรรมอยา่ งเปน็ ขัน้ ตอน
รอบคอบ

แผ่นท่ี 3 กจิ กรรมการเรียนร้เู พื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

กลุ่มสาระ การประกอบอาชีพ รหสั วิชา อช 31002 วชิ า ทักษะการขยายอาชพี
แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 4 เร่ือง การวางแผนการฝึกทกั ษะอาชีพโดยพฒั นาตอ่ ยอดประยุกต์ใช้ปัญญา

ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 5 ชัว่ โมง

ขน้ั ตอนกระบวนการจดั การเรียนรู้

ขน้ั ที่ 1 การกาหนดสภาพปญั หา ความต้องการในการเรียนรู้
1.ครสู อบถามนกั ศึกษา เพราะเหตุใดมีการเสียบยอดทุเรียนพันธมุ์ ซู ังคิง มากในท้องถิ่นอําเภอบันนงั สตา

พรอ้ มเชื่อมโยงกับความรเู้ ดิมจากประสบการณท์ ีน่ ักศึกษาพบเจอ ชดุ คําถาม Q 1 ( ครู นักศึกษา มีความรู้ มเี หตผุ ล )
ขั้นท่ี 2 การแสวงหาข้อมูลและจดั การเรียนรู้

2.1 ครูใหน้ กั ศึกษา ศกึ ษาจากส่อื วีดที ัศน์เก่ียวกบั การมสี ่วนร่วมในการการเสยี บยอดทุเรียนพนั ธ์ุมูซังคิง
( ครู นักศึกษา มีความรู้ มเี หตุผล มีภูมิค้มุ กนั )

2.2 ครูแบง่ กลุม่ นักศึกษา เป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน คละนักศึกษาเก่ง ปานกลางและอ่อน

( ครู คุณธรรม พอประมาณ และมภี ูมคิ ุ้มกนั )
2.3 นักศกึ ษาร่วมกนั อภปิ รายและสรุปความรูเ้ ก่ยี วกับการเสียบยอดทเุ รียนพันธม์ุ ซู งั คิง

พรอ้ มนําแนวทางในการพฒั นาการเสียบยอดทุเรยี นพันธุ์มูซังคิง มาใชใ้ นการเสียบยอดทเุ รียนพันธุ์มซู งั คิง ลงในชุด
คําถาม Q 2 ใบงานท่ี 1 (นกั ศึกษา ความรู้ คุณธรรม ความพอประมาณ มเี หตผุ ล มีภูมคิ ุ้มกนั วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และมีวัฒนธรรม)

2.4 ครใู หน้ กั ศึกษา สง่ ตวั แทนแต่ละกลุ่ม (ครู พอประมาณ คณุ ธรรม ) นําเสนอความรู้เกี่ยวกบั การพัฒนาการ
เสียบยอดทุเรียนพนั ธมุ์ ูซังคิง ลงในชุดคําถาม พร้อมแนวทางการพฒั นาการขยายพันธท์ุ ุเรียนมาปรับใช้ในการ

ขยายพันธ์ทุ ุเรียนมซู งั คิงตอ่ ไป
2.5 ครใู ห้นกั ศึกษารว่ มวิเคราะห์ ถอดบทเรยี นการเสยี บยอดทเุ รียนพันธุ์มูซังคิง แลว้ บันทึกผลการวิเคราะห์

ตามใบงานท่ี 2 เรือ่ งการวเิ คราะห์หลักคดิ และหลกั ปฏิบัติการเสยี บยอดทุเรยี นพนั ธม์ุ ูซังคิง ที่นาํ มาใช้ในกระบวนการ
เรยี นรู้ ครูนักศกึ ษาร่วมกันสรุปเชื่อมโยงคาํ ตอบ ( นกั ศกึ ษา ความรู้ คุณธรรม ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู ิค้มุ กนั

วัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ มและมีวัฒนธรรม) โดยชดุ คําถาม Q3
2.6 ครใู ห้นักศึกษาสง่ ตัวแทนแตก่ ลุ่ม (ครู พอประมาณ คุณธรรม )นาํ เสนอการวเิ คราะห์ หลกั คดิ และหลัก

ปฏบิ ตั ิการการเสยี บยอดทเุ รยี นพนั ธุ์มซู งั คิง หนา้ ช้ันเรียน (นักศึกษา ความรู้ คุณธรรม ความพอประมาณ มเี หตผุ ล มี
ภมู ิคุ้มกัน วตั ถุ สังคม สิ่งแวดลอ้ มและมวี ัฒนธรรม)โดยชุดคาํ ถาม Q4

ขน้ั ท่ี 3 การปฏิบัติและนาไปประยกุ ต์ใช้
3.1 ครู และนกั ศกึ ษารว่ มกันสรุปองค์ความร้รู ่วมกนั (ครู ความรู้ คุณธรรม มเี หตผุ ล มีภูมิคมุ้ กนั ) นกั ศกึ ษา

ความรู้ คณุ ธรรม ความพอประมาณ มเี หตุผล มีภูมิคมุ้ กนั วัตถุ สงั คม สิ่งแวดล้อมและมีวัฒนธรรม)โดยชุดคําถาม Q

ข้นั ท่ี 4 การประเมินผลการเรียนรู้
4.1 สังเกตพฤติกรรมนักศึกษารายบคุ คล
4.2 สงั เกตพฤตกิ รรมในการทํางาน
4.3 ชน้ิ งาน
4.4 .ใบงาน

แผน่ ท่ี 4 ชุดคาถามกระตุน้ เพือ่ ปลูกฝงั หลักคิดพอเพียง
กลมุ่ สาระ การประกอบอาชีพ รหัสวิชา อช 31002 วิชา ทักษะการขยายอาชีพ

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1 เร่อื งการวางแผนการฝึกทกั ษะอาชีพโดยพัฒนาตอ่ ยอดประยุกต์ใชป้ ญั ญา

ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย เวลา 5 ชั่วโมง

ขน้ั ที่ 1 การกาหนดสภาพปญั หา ความต้องการในการเรยี นรู้
คาถามกระตนุ้ เพอ่ื ปลกู ฝังหลักคิดพอเพยี งก่อนเรียน

Q1 เพราะเหตุใดมีการการเสียบยอดทุเรียนพนั ธุม์ ซู งั คงิ มากในท้องท่ีอําเภอบนั นังสตา พรอ้ มเชอื่ มโยง
กบั ความร้เู ดิมจากประสบการณ์ท่นี ักศึกษาพบเจอ (ความรู้ )

ข้นั ท่ี 2 การแสวงหาข้อมูลและจัดการเรยี นรู้
คาถามกระตุ้นเพอ่ื ปลูกฝังหลักคดิ พอเพยี งระหวา่ งเรียน

Q2 นักศกึ ษาแต่ละกลุม่ วางแผน แบง่ หน้าที่การทํางานกลุ่มอยา่ งไรให้เหมาะสมกับความสามารถของ
สมาชิกและใหง้ านสําเรจ็ ตามเปา้ หมาย(คุณธรรม ความพอประมาณ มเี หตผุ ล มีภมู ิคุ้มกัน สังคม )

Q3 นักศกึ ษาแตล่ ะกลมุ่ ร่วมกันนําขอ้ สรปุ จากการดูวดี ที ัศน์เกีย่ วกับการพฒั นาการเสยี บยอดทเุ รียนพันธ์ุ
มูซงั คิง และแนวทางในการพัฒนาตนเองมาใชใ้ นการเสยี บยอดทุเรียนพันธม์ุ ูซงั คงิ มาบันทึก สรุปผล ตามใบงาน
ที่ 1 (ความรู้ คุณธรรม ความพอประมาณ ความมเี หตผุ ล มภี ูมิคมุ้ กัน สังคม) นาํ เสนอในกระดาษบรฟู๊

Q4 นกั ศึกษาแตล่ ะกล่มุ ร่วมกันเขยี นสรปุ ผลการวเิ คราะห์ ถอดบทเรยี นการเสยี บยอดทเุ รียนพนั ธ์ุมซู งั คิง
ตามใบงานเร่ืองการเสยี บยอดทุเรียนพนั ธุ์มูซงั คงิ ทีน่ ํามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ (ความรู้ คณุ ธรรม ความ
พอประมาณ ความมีเหตผุ ล มภี ูมคิ ุ้มกัน วัตถุ สงั คม สิ่งแวดลอ้ มและวัฒนธรรม)

ข้นั ที่ 3 การปฏิบัติและนาไปประยุกตใ์ ช้
คาถามกระตุ้นเพ่ือปลูกฝังหลักคดิ พอเพียงหลังเรียน

Q5 การปฏิบตั ิการเสียบยอดทเุ รียนพันธุม์ ูซังคงิ นกั ศึกษาต้องมีความรู้ คณุ ธรรมอะไร
( ความรู้ คณุ ธรรม )

Q6 การปฏบิ ัติการเสียบยอดทุเรียนพันธ์มุ ซู ังคิง ต้องมีการวางแผนและต้องคํานงึ ถงึ ปัจจัยใดในการทําให้
งานสําเร็จผล ( ความมีเหตุผล พอประมาณและมภี ูมิคมุ้ กนั )

Q7 หลงั จากท่ีนกั ศกึ ษาได้ดวู ีดที ศั น์แลว้ นักศึกษาจะนาํ ไปใชใ้ นชวี ิตประจําวนั อยา่ งไร (พอประมาณ
ความมีเหตผุ ล มภี มู คิ ุ้มกนั วตั ถุ สังคมสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดการเรียนร้ทู ่ี 1 การเสียบยอดทเุ รยี นพันธุ์มซู ังคิง
บนั ทกึ สรปุ ผลการดูวดี ีทัศน์การเสียบยอดทุเรียนพันธ์มุ ูซังคงิ

กลุ่ม การเสียบยอดทุเรยี นพันธ์มุ ูซงั คงิ

รายช่อื สมาชิกแกนนาในกลุม่
1.นายภราดร แสงพลอย
2.นายต่วนซาฟกิ ต่วนมะ
3.นายนจั วญั อาแด

แผ่นที่ 5 แนวทางนาํ การเสยี บยอดทเุ รียนพันธ์ุมูซังคิง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระ การประกอบอาชพี รหสั วชิ า อช 31002 วชิ า ทกั ษะการขยายอาชีพ
แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 4 เรื่อง การวางแผนการฝึกทักษะอาชพี โดยพฒั นาต่อยอดประยุกต์ใช้ปัญญา

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย เวลา 5 ช่วั โมง
5.1 ผูส้ อนนําหลกั การการเสียบยอดทุเรยี นพนั ธุ์มูซังคงิ (Musang King) มาออกแบบกิจกรรมการเรยี นรดู้ งั นี้

ความรู้ทตี่ อ้ งมกี อ่ น คณุ ธรรมของครู
1.ความรักเมตตาศิษย์
1.ความร้เู รือ่ งการคัดเลือกพนั ธุท์ ุเรียน 2.มคี วามรับผดิ ชอบ
3.มคี วามยุตธิ รรม
2.ความรู้เรือ่ งหลักการการเสียบยอดทเุ รียนพันธม์ุ ูซงั คงิ 4.ตรงตอ่ เวลา

(Musang King) ความมีเหตผุ ล

3.หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ เพือ่ ใหน้ กั ศกึ ษาร้หู ลักการการ
เสียบยอดทเุ รียนพันธุ์
4.จติ วทิ ยาการสอน มูซงั คิง (Musang King) มา

ประเดน็ / ความพอประมาณ ประยกุ ต์ใช้ในชวี ิตประจําวนั การมภี มู ิคมุ้ กันในตัวท่ดี ี
หลกั พอเพียง
จดั กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี -วางแผนจัดลําดับเน้อื หาจากง่าย
เนื้อหา เนือ้ หาการเสยี บยอดทุเรยี นพนั ธมุ์ ซู งั คิง ครบถ้วนตามท่อี อกแบบ ไปยาก
-เนอ้ื หาทีก่ าํ หนดน่าสนใจ
(Musang King) มาประยุกต์ใชใ้ นการ -เพอ่ื ให้นกั ศึกษาปฏบิ ตั กิ ิจกรรม นกั ศกึ ษาเห็นประโยชนใ์ นการ
อย่างท่วั ถงึ ตามความสามารถ นําไปประยุกต์ใช้
ดํารงชวี ิต สอดคลอ้ งกับมาตรฐานตัวชวี้ ดั -เพื่อตอ้ งการใหน้ ักศกึ ษาเกิด -วางแผนการจัดกิจกรรมในแต่
การเรยี นรู้ตามเป้าหมายท่ี ละช่วงท่ีกาํ หนดชัดเจน
เวลา -กาํ หนดเวลาทเี่ หมาะสมกบั กจิ กรรมที่ กาํ หนด -จัดเวลาไวส้ าํ รองในกรณีที่
กาํ หนดไว้ -นักศกึ ษานําความรไู้ ป กจิ กรรมอาจไมเ่ ป็นไปตามท่ี
-กาํ หนดเวลาใหเ้ หมาะสมกบั ภาระงานที่ ประยกุ ตใ์ ช้ในภาระงาน กาํ หนด
มอบหมายใหผ้ เู้ รยี นปฏบิ ตั ิ -เพื่อใหน้ กั ศกึ ษามคี วามรู้ ความ -แบง่ กลมุ่ นักศกึ ษาให้มกี าร
เขา้ ใจเนอ้ื หาเรว็ ข้นึ ทํางานเปน็ ทีม
การจดั กิจกรรม -จดั กิจกรรมให้เหมาะสมกบั เวลาทกี่ าํ หนด -เพ่อื ให้นักศกึ ษามีประสบการณ์ -เตรยี มชดุ คาํ ถามให้พร้อม
การเรียนรู้ -เหมาะสมกับจดุ ประสงค์การเรยี นรู้ ตรง/ปฏบิ ัตจิ รงิ สามารถบรรลุ ตามลาํ ดบั การจดั กจิ กรรม
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
สอ่ื /อปุ กรณ์ จาํ นวนใบความรู้ สอ่ื วัสดุ อปุ กรณ์ -จัดเตรยี มสือ่ อุปกรณ์ให้พร้อม
เหมาะสมกับกิจกรรมและมีปรมิ าณ ก่อนจดั การเรียนการสอน
เพยี งพอกับจาํ นวนนกั ศึกษา

ประเดน็ / ความพอประมาณ ความมเี หตุผล การมีภูมิคมุ้ กนั ในตัวท่ีดี
หลกั พอเพยี ง สถาบันการศกึ ษาปอเนาะ
แหล่งเรยี นร/ู้ ตอ้ งการใหน้ ักศึกษาไดเ้ รียนรู้ จัดเตรียมแหล่งเรยี นรู้ใหพ้ รอ้ ม
ฐานเรียนรู้ จัดทําแบบประเมนิ พฤติกรรมไดเ้ หมาะสม
กับภาระงานและตวั ช้วี ัด จากประสบการณ์จรงิ ซ่ึงจะช่วย กอ่ นลงมือปฏิบัตแิ ละหาวิธีการ
การประเมินผล
ใหเ้ หน็ คุณคา่ และความสาํ คญั ป้องกนั การแกป้ ญั หาจากการ

ของการพฒั นาตนเองและ ปฏบิ ตั กิ จิ กรรม

ครอบครัว

ต้องการประเมนิ ผลการเรยี นรู้ วางแผนการวดั ผลประเมนิ ผล

ตามเป้าหมายท่ีกําหนด ตามขั้นตอนการจดั กิจกรรม

แผน่ ที่ 6 แนวทางนาํ การการเสยี บยอดทุเรยี นพันธ์ุมูซงั คิง มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระ การประกอบอาชพี รหัสวชิ า อช 31002 วชิ า ทกั ษะการขยายอาชีพ

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 1 เรื่องการวางแผนการฝึกทักษะอาชพี โดยพฒั นาต่อยอดประยุกต์ใชป้ ัญญา

ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย เวลา 5 ช่วั โมง

6.1 นกั ศกึ ษาไดเ้ รยี นรูห้ ลกั คิด และฝกึ ปฏบิ ตั ิการเสียบยอดทเุ รียนพันธุม์ ูซงั คิง ดงั นี้

ความรู้ คุณธรรม

1.ความรู้เรื่องการเสียบยอดทุเรียนพนั ธ์ุมูซงั คิง (Musang King) 1.ขยัน
2.มนี ้ําใจ
2.ความรเู้ รือ่ งการคดั เลือกพนั ธุท์ ุเรยี น 3.สามัคคี
4.ประหยดั
3.หลักการการเสยี บยอดทุเรียนพันธุม์ ซู งั คิง 5.สะอาด

4.หลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

6.อยูอ่ ย่างพอเพียง

ความพอประมาณ ความมเี หตุผล การมภี มู ิคุ้มกนั ในตวั ท่ดี ี

1.นกั ศึกษากาํ หนดหนา้ ทข่ี องสมาชกิ 1.นกั ศกึ ษานําขอ้ มลู มาวเิ คราะหแ์ นว 1.วางแผนการปฏบิ ตั งิ านตามขัน้ ตอน ใหท้ นั

ภายในกล่มุ ได้อยา่ งเหมาะสมกับ การเสยี บยอดทุเรยี นพันธ์ุมซู งั คิง ได้ ตามกาํ หนด เวลา ใชท้ รัพยากรทม่ี อี ยอู่ ยา่ ง

ศักยภาพของแตล่ ะบุคคล อย่างเป็นเหตเุ ป็นผล ค้มุ คา่ เกิดประโยชนส์ งู สดุ

2.นักศึกษาได้เรยี นรแู้ นวทางการเสียบ 2.นกั ศกึ ษานําข้อมูล มาวเิ คราะหต์ อบ 2.จัดเตรียมวสั ดใุ หพ้ ร้อมกับการทาํ งาน

ยอดทุเรียนพันธมุ์ ซู ังคิง ท่ีสอดคลอ้ งกับ คาํ ถามในชดุ คาํ ถามไดอ้ ยา่ งเปน็ เหตุ 3.วางแผนปอ้ งกนั อันตรายจากการฝึกปฏิบตั ิ

หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผล

6.2 นักศกึ ษาได้เรยี นรกู้ ารใชช้ ีวิตทสี่ มดลุ และพร้อมรบั การเปลย่ี นแปลง 4 มติ ิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้าน/ วัตถุ สมดลุ และพร้อมรับการเปล่ยี นแปลง วฒั นธรรม
องค์ประกอบ สงั คม ส่งิ แวดล้อม

ความรู้ -มีความรู้เรื่องการการเสียบยอด -มคี วามรู้เร่ืองในการปฏิบตั ิ -มคี วามรู้ในการ -สร้างความรใู้ ห้เกิดจน

ทเุ รียนพันธุ์มูซงั คงิ ตามบทบาทของตนเองตาม อนรุ ักษก์ ารเสยี บยอดทเุ รยี น เปน็ วิถีชีวติ การเสียบยอด

-มกี ารนาํ ความร้เู รอ่ื งการการ หนา้ ทที่ ่ไี ดร้ ับมอบหมายใน พันธุม์ ซู ังคิง ให้คงอยู่ในพน้ื ท่ี ทุเรียนพนั ธุม์ ูซังคงิ
เสยี บยอดทุเรยี นพันธม์ุ ูซงั คิง กลุ่มและครอบครวั
-มีความรู้เกยี่ วกับการการ
มาปรบั ใชใ้ นชีวิตประจาํ วัน เสียบยอดทเุ รยี นพันธมุ์ ซู ังคงิ

ทักษะ -มีทกั ษะในการอยู่รว่ มกับผูอ้ นื่ -สงั คมเกิดความเขม้ แขง็ ในการ -มีสภาพแวดลอ้ มที่เอื้อต่อ -ร้จู กั นาํ ทกั ษะมาใช้ในการ

ประกอบอาชพี การการเสียบ การประกอบอาชีพการเสยี บ ดาํ เนินชีวติ พอเพียง
ยอดทเุ รียนพันธุ์มซู งั คิง ยอดทเุ รยี นพันธมุ์ ซู ังคิง

-ชว่ ยลดปญั หาภาวะโลก

ร้อน

ค่านิยม -เห็นความสําคัญของการการ -ตระหนัก เหน็ คณุ ค่าในการ -เกดิ จิตสํานกึ ทด่ี ีในการ ตระหนกั และเห็นคณุ คา่
ขยายพนั ธ์ทุ เุ รยี นมูซงั คิง ปฏบิ ัติเพือ่ การดาํ เนนิ ชีวติ แบบ รกั ษาสิ่งแวดลอ้ ม ของสงิ่ ทที่ าํ นาํ มาปฏิบัติ
พอเพียง จนเกิดเป็นวถิ ชี วี ิต

แบบบันทกึ พอเพียง
ฐานเรียนรู้ การเสียบยอดทุเรียนพนั ธ์มุ ูซงั คงิ
กศน.อาเภอบนั นังสตา สานกั งาน กศน.จังหวัดยะลา

สาระการประกอบอาชีพ
รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ (อช31001)

แรงบันดาลใจ ราคาดี สรา้ งรายได้ เปน็ ทีน่ ยิ มของตลาด

ความรู้ 2 เงื่อนไข คุณธรรม
-การคัดเลือกพันธทุ์ ุเรียนมซู งั คิง
-ข้นั ตอนการเสยี บยอด -มคี วามสามคั คี
-การดูแลรกั ษา -มคี วามรบั ผดิ ชอบ
-การตอ้ งการของตลาด -ตรงตอ่ เวลา
-อยู่อย่างพอเพียงและสร้างรายได้ -ประหยัด
-มีวินยั

ความพอประมาณ 3 หลกั การ การมภี มู คิ ้มุ กนั ในตวั ที่ดี
-มีการคัดเลอื กตน้ ทุเรียนต้องสอดคล้องกับ ความมีเหตผุ ล -มีการวางแผนการขยายพันธ์
ขน้ั ตอนการเสยี บยอดทเุ รียนมซู ังคิง -เพื่อใหผ้ เู้ รียนสามารถการเสยี บยอด -มอี ปุ กรณ/์ วัสดุ
-การดแู ลรักษาพนั ธ์ทเุ รยี นใหเ้ หมาะสมกบั ทุเรียนพันธม์ุ ูซงั คิงได้ถูกวิธี -มกี ารวางแผนชองทางการจําหนา่ ย
ความต้องการของตลาดและสร้างรายได้ -เพื่อใหผ้ ้เู รยี น มรี ายได้อยอู่ ย่างพอเพียง
อยอู่ ย่างพอเพยี ง

4 มติ ิ

ด้านวัตถุ ด้านสังคม ส่งิ แวดล้อม วฒั นธรรม
-ไดพ้ ันธ์ทุ ุเรียนตามความ -แบ่งปนั เพ่อื นบา้ นการอยู่
ต้องการ -สามารถนาความรไู้ ปเผย -ลดการใชส้ ารเคมี รว่ มกันในสังคมทุกเชอ้ื ชาติ
ศาสนา
แพ่รเป็นการสรา้ งรายได้ -ใช้ปยุ๋ ชวี ภาพ

ให้กบั ชุมชน -ใชพ้ ื้นทีใ่ หเ้ กิดประโยชน์

สมดุลพร้อมรับการเปลย่ี นแปลง
ศาสตร์พระราชา (หลกั การทรงงาน) -การพ่งึ พาตนเอง -เศรษฐกิจพอเพียง -มคี วามซือ่ สัตย์ สจุ รติ จรงิ ใจตอ่ กัน
ศาสตร์ภูมปิ ัญญา –มีตน้ แบบที่ดี
ศาสตร์สากล -ขจดั ความยากจนทุกรปู แบบทุกสถานท่ี -lส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอ่ เนอื่ งครอบคลุมและย่งั ยืนการจ้างงานท่มี ีคณุ ค่า

ถอดบทเรยี น

แผน่ พบั

แผน่ พบั


Click to View FlipBook Version