The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by srusamilae, 2021-03-24 09:14:49

5-ด้านการบริหารทั่วไป

ส่วนท่ี ๑

ข้อมลู ทว่ั ไป

*****************************************************

แบบรายงานการบรหิ ารการจัดการสถานศกึ ษา (โรงเรียนดี 3S)
เพ่ือประกอบการพจิ ารณาเลื่อนเงนิ เดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564)

๑. ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือผ้รู บั การประเมนิ นางนันทา แววสง่า
ตำแหน่ง
วุฒิการศกึ ษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล วทิ ยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ยี วชาญ

(1) วุฒิปริญญาตรี ครศุ าสตรบัณฑิต วชิ าเอก ภาษาไทย (คบ.)
จากสถาบนั การศึกษา สถาบันราชภัฏครสู งขลา
อำเภอเมือง จงั หวดั สงขลา

(2) วุฒปิ ริญญาโท ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑติ (ศษ.ม )
วชิ าเอก ศกึ ษาศาสตรเ์ พื่อพฒั นาชมุ ชน
จากมหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ วทิ ยาเขตปัตตานี

2. ประวตั ิการทำงาน

วันบรรจุ วนั ท่ี 6 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. 25๒๙
ณ โรงเรียนบ้านตาลอี ายร์ สงั กัด สปจ.ปตั ตานี
ตำแหนง่ เลขท่ี
อายรุ าชการ 262
เงนิ เดอื น 34 ปี 10 เดือน (นับถึงวนั ที่ 31 มีนาคม 2564)
เกษยี ณอายุราชการ อันดบั คศ.4 อัตราเงินเดือน 72,690 บาท
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

3. ประวัติการลา

เดือน ลาปว่ ย ลากจิ ลาอืน่ ๆ
คร้ัง วนั ครง้ั วัน คร้ัง วนั
ตุลาคม -- -- --
พฤศจิกายน -- -- --
ธันวาคม -- -- --
มกราคม -- -- --
กมุ ภาพันธ์ -- -- --
-- -- --
มีนาคม

ในคร่งึ ปีทแ่ี ลว้ มามีวนั ลากิจ - ครง้ั - วนั ลาป่วย - ครงั้ - วนั รวมลา - ครงั้ - วนั

ส่วนที่ ๒

การบริหารจดั การสถานศึกษา (โรงเรียนดี 3S)

*****************************************************

ด้านการบริหารทวั่ ไป (Smart School)

๑. มีการพัฒนาสถานศกึ ษาให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภยั เพ่ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยการมี
สว่ นร่วมจากชมุ ชนและทุกภาคส่วน

สถานศึกษาจดั สภาพแวดล้อมทง้ั ภายในและภายนอกห้องเรียนท่เี อ้ือตอ่ การจดั การเรยี นรู้และมี
ความปลอดภัย โดยการมีสว่ นรว่ มจากชุมชนและทุกภาคสว่ น ดังน้ี

๑.๑ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
มีสว่ นรว่ มในการประชมุ วางแผนพฒั นาสถานศึกษาและการจดั สภาพแวดลอ้ มท้ังภายในและ
ภายนอกหอ้ งเรียนท่เี อื้อต่อการจัดการเรยี นรู้

๑.๒ ผู้ปกครองนักเรยี น
๑.๒.๑ มกี ารสร้างเครือข่ายสังคมแหง่ การเรยี นรู้กับผูป้ กครองนกั เรียนเพื่อพฒั นาแหล่งเรยี นรู้
ในเรียนโรงเรยี น

๑.๒.๒ ผ้ปู กครองนักเรยี นรว่ มจัดทำสนามเด็กเลน่

๑.๓ สำนกั งานคมุ ประพฤตจิ ังหวดั ปัตตานี
มีการสร้างเครือข่ายกบั สำนกั งานคมุ ประพฤติจังหวดั ปัตตานี นำผ้ถู ูกคมุ ความประพฤติเข้ามา

มสี ว่ นรว่ มพฒั นา ปรบั ปรงุ ภูมิทัศน์ในโรงเรียน

๑.๔ เทศบาลตำบลรูสะมิแล
มีการสร้างเครือข่ายกบั เทศบาลตำบลรสู ะมิแล โดยร่วมปรับปรงุ ภูมทิ ศั น์ในโรงเรยี น

๑.๕ มหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์
มีการสรา้ งเครือข่ายกับมหาวิทยาลยั สงขลานครนิ ทร์ ในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรยี นให้
เป็นแหลง่ เรยี นรู้โดยมีนกั ศึกษามหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์รว่ มปรับปรุงภมู ทิ ัศน์

๒. มกี ารวางแผนและดำเนินการตามระบบประกันคณุ ภาพภายในสถานศกึ ษา

มกี ารวางแผนและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่ งเป็นระบบ
โดยมกี ารดำเนินงาน ดงั นี้

๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี

๒.๒ จดั ประชมุ คณะทำงานการประกนั คณุ ภาพการศึกษาเพือ่ วิเคราะห์มาตรฐานและ
ประเดน็ พิจารณากับความสอดคลอ้ งกับจุดเน้นการพฒั นาคุณภาพการศึกษาโรงเรยี นดี 3S

ผลการวเิ คราะห์ความสอดคล้องนโยบายจุดเนน้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยี นดี 3S
ของเขตพนื้ ที่ กบั มาตรฐานและประเดน็ พิจารณาประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา

๒.๓ วิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพจิ ารณาเพอื่ วางแผนจดั ทำโครงการ/แผนปฏิบัติ
ราชการปกี ารศึกษา 2564 และปรบั ปรุงแผนพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษา

ผลการวิเคราะห์มาตรฐานและประเดน็ พิจารณาเพ่ือวางแผนจดั ทำโครงการ/แผนปฏบิ ตั ิ
ราชการปีการศึกษา 2564 และปรับปรุงแผนพฒั นาการศึกษาของสถานศึกษา

๒.๔ คณะทำงานการประกนั คุณภาพการศึกษาร่วมจัดทำเครือ่ งมือประเมินตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

๒.๕ นเิ ทศติดตามตรวจสอบการจัดทำเครื่องมือประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึ ษา

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนเิ ทศติดตามตรวจสอบการจดั ทำเคร่ืองมือประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

https://anyflip.com/yfibb/khup/

รายงานการดำเนนิ งานตามจดุ เน้นของสำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
ฉบบั โรงเรียนบ้านรูสะมิแล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Газета НАВИГАТОР №11 (2021)
Next Book
jadual 2021