The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by srusamilae, 2021-03-24 18:11:49

3-ด้านการบริหารงานบุคคล

ส่วนท่ี ๑

ข้อมลู ทว่ั ไป

*****************************************************

แบบรายงานการบรหิ ารการจัดการสถานศกึ ษา (โรงเรียนดี 3S)
เพ่ือประกอบการพจิ ารณาเลื่อนเงนิ เดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2564)

๑. ข้อมูลส่วนตัว

ช่ือผ้รู บั การประเมนิ นางนันทา แววสง่า
ตำแหน่ง
วุฒิการศกึ ษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล วทิ ยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ยี วชาญ

(1) วุฒิปริญญาตรี ครศุ าสตรบัณฑิต วชิ าเอก ภาษาไทย (คบ.)
จากสถาบนั การศึกษา สถาบันราชภัฏครสู งขลา
อำเภอเมือง จงั หวดั สงขลา

(2) วุฒปิ ริญญาโท ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑติ (ศษ.ม )
วชิ าเอก ศกึ ษาศาสตรเ์ พื่อพฒั นาชมุ ชน
จากมหาวทิ ยาลยั สงขลานครินทร์ วทิ ยาเขตปัตตานี

2. ประวตั ิการทำงาน

วันบรรจุ วนั ท่ี 6 เดอื น พฤษภาคม พ.ศ. 25๒๙
ณ โรงเรียนบ้านตาลอี ายร์ สงั กัด สปจ.ปตั ตานี
ตำแหนง่ เลขท่ี
อายรุ าชการ 262
เงนิ เดอื น 34 ปี 10 เดือน (นับถึงวนั ที่ 31 มีนาคม 2564)
เกษยี ณอายุราชการ อันดบั คศ.4 อัตราเงินเดือน 72,690 บาท
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

3. ประวตั กิ ารลา

เดือน ลาปว่ ย ลากจิ ลาอน่ื ๆ
ครง้ั วนั ครั้ง วัน ครง้ั วนั
ตลุ าคม -- -- --
พฤศจิกายน -- -- --
ธันวาคม -- -- --
มกราคม -- -- --
กุมภาพนั ธ์ -- -- --
-- -- --
มีนาคม

ในครง่ึ ปีทแี่ ลว้ มามีวนั ลากจิ - ครัง้ - วัน ลาป่วย - ครง้ั

สว่ นท่ี ๒

การบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษา (โรงเรยี นดี 3S)

*****************************************************
ด้านการบริหารงานบุคคล (Smart teacher)
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรยี นรตู้ ามแนวทาง Active Learning และสรา้ งแรงบันดาลใจให้ครู

และนกั เรียนอยากเรียน
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล สอดคล้องกับ

หลักสูตรของสถานศึกษา สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล มีการบริหารจดั การเรียนรู้เชิงบวก เกิดการร่วมคิด
ร่วมทำสร้างความท้าทาย ร่วมกันแลกเปลย่ี นเรียนรู้ เกิดความม่ันใจและความสนุกสนานในการเรียน
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
ดำเนนิ งานดงั น้ี

๑.๑ จดั โครงการพฒั นาการเรยี นการสอน
- ส่งเสรมิ ให้ครทู ำแผนการสอนตามแนวทาง Active Learning

- สง่ เสริมให้ครูดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning

-
-
-

- สง่ เสรมิ ให้ครมู ีการใชส้ ่อื และแหลง่ เรียนรู้

- สง่ เสรมิ ให้ครใู ช้เทคโนโลยีในการจดั การเรียนรู้

- สง่ เสรมิ ให้ครมู กี ารวดั และประเมนิ ผลอยา่ งหลากหลาย

๑.๑ จัดโครงการนิเทศภายใน
ดำเนนิ การนเิ ทศกจิ กรรมการเรียนการสอน Active Learning

๒. มกี ารเสริมสรา้ งวินยั คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี เพ่อื ให้ครูและบุคลากรประพฤติ
ปฏิบตั ติ นเปน็ แบบอย่างท่ีดี

ส่งเสรมิ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนในการรักษาวินยั คณุ ธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชพี โดยมกี ารดำเนินงานดงั นี้

๒.๑ โครงการพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน

- มกี ารจดั กจิ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

- กจิ กรรมประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ าน เสนองานด้วยการนำเสนอเพาเวอรพ์ ้อย

๒.๒ โครงการสรา้ งขวัญและกำลงั ใจ
- กิจกรรมบำรุงขวญั และกำลังใจโดยการประกวด (รบั เกยี รตบิ ตั ร)

https://anyflip.com/yfibb/khup/

รายงานการดำเนนิ งานตามจดุ เน้นของสำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑
ฉบบั โรงเรียนบ้านรูสะมิแล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
4- ด้านการบริหารงบประมาณ
Next Book
Mumbai ☆♤ call girls ras al khaima $$ 2-0-2-1" 0564415390 " call girls ras al khaima Escorts service