The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mac, 2019-01-23 10:19:45

הגדת השבטים עברית© כל הזכויות שמורות
א.ג.נ בע"מ, רעננה, 09-7412718 נדפס בישראל - 2007 צייר: אדוארד פסחובר
2

בדיקת חמץ
אור לי"ד ניסן (וכשהחל י"ד בשבת אור לי"ג) אחר תפילת ערבית בודקים את החמץ לאור הנר.
ְוִצָּונּו ַעל ִּבעּור ָחֵמץ
לפני בדיקת חמץ בביתו יברך
ְ ָּברּוְך
ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו
ָָ ּכל ּכל
יאמר לאחר הבדיקה: ובשעת שריפת החמץ:
ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְּדִאיָּכא ִ ב ְ ר ׁ ש ּ ו ִ ת י , ַ ּ ד ֲ ח ִ ז י ּ ֵ ת ּה ּ ו ְ ד ָ ל א ֲח ִז י ּ ֵת ּה , ְ ּד ֲח ִמ י ֵ ּת ּה ּו ְד ָל א ֲחִמיֵּתּה, ְּדִבֲעִרֵּתּהּוְדָלא
ִב ֲעִר ֵּת ּ,ה ִל ָּב ֵטל ְו ֶל ֱהֵוי ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְּדַאְרָעא
אם חל ערב פסח ביום ד'’או ה'’עושים ערוב תבשילין, כדי שמותר יהיה לבשל ביום ו'’לשבת. לוקחים מצה שלמה וכזית תבשיל או בשר או ביצה צלויה ומניחים אותם על המצה ְ ואומרים:
ָּברּו ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֲא ֶשר ִקְּד ָשנּו ְּב ִמ ְצֹו ָתיו ְו ִצָּונּו ַעל ִמ ְצַות ֵערּוב.
ְּבֲהֵדין ֵערּוָבא ְיֵהא ָשָרא ָלָנא ְלֵמיָפא ּוְלָב ָשָלא ּוְלַאְטָמָנא ּוְלַאְדָלָקא ְשָרָגא ּוְלֶמְעַּבד ָּכל-ָצְרָכָנא ִמיֹוָמא ָטָבא ְל ַשְּבָתא ָלנּו ּוְלָכל ַָהִּדרים
ָּבִעיר ַהּזֹאת.
ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעא ְּדִאיָּכא ִבְרׁשּוִתי, ּוְדָלא ֲחִמיֵּתּה,
ּוְדָלא ִבֲעִרֵּ,ת ּהּוְדָלא ָיַדְעָנא ֵלי,ּהִלָּבֵטל ְוֶלֱהֵוי
ֶהְפֵקר ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא
ערוב תבשילין
3


וכך מסדרים
מניחים שלש מצות ועליהן: הזרוע מימין, הביצה משמאל, תחת הזרוע - החרוסת, ותחת הביצה - הכרפס, וביניהן - המרור
4

ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה, ּכִֹחי ְוֵראִׁשיתאוִֹני ֶיֶתר ְׂשֵאת, ְוֶיֶתר ָעז. ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל
בראשית מט ג-ד
ּתוַֹתר, ִּכי ָעִליָת ִמְׁשְּכֵבי ָאִביָך; ָאז ִחַּלְלָּת, ְיצּוִעי ָעָלה.
5


ַק ֵ ּד ׁש
מוזגים כוס ראשונה ומקדשים בעמידה כשהכוס ביד ימין:
בשבתאומריַםוְיִהי ֶעֶרבַוְיִהיבֶֹקר,יֹום ַהִּׁׁשִּשי: ַוְיֻכּּול ַָׁהַּשמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם.ַוְיַכלֱאלִֹהיםַּבֹּוים ַׁהְּשִביִעיְמַלאְכתֹוֲאֶׁשרָעָׂשה,ְוִיְׁשּבֹתַּבּיֹום ַ ׁה ְ ּ ש ִ ב י ִ ע י ִ מ ּ ָ כ ל ְ מ ַ ל א ְ כ ת ֹ ו ֲ א ׁ ֶש ר ָ ע ָ ׂש ה . ַ ו ְ י ָ ב ֶ ר ְ ך ֱ א ל ֹ ִ ה י ם ֶ א ת י ֹ ו ם ַ ׁה ְ ּ ִש ב י ִ ע י
ַוְיֵַקּׁדשאֹותֹו, ִּכיבֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲע ׂשֹות. בחול מתחיליָסםְ:בֵרי ָמָרַנן ְוַר ָּבָנן ְוַר ּבֹו ַתי
ָ ְ ּב ר ּו ְך
ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְִריַהָּגֶפן
ָ ּ ב ר ּ ו ְ ך ַ א ָ ּ ת ה ְ י ָ י ֱ א ל ֹ ֵ ה י נ ּ ו ֶ מ ֶ ל ְ ך ָ ה ע ֹ ו ָ ל ם , ֲ א ׁ ֶש ר ָ ּ ב ַ ח ר ָ ּ ב נ ּ ו ִ מ ּ ָ כ ל ָ ע ם ְ ו ר ֹ ו ְ מ ָ מ נ ּ ו ִמָּכל ָלׁשֹוןְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיֹו:ַוִּתֶּתן ָלנּוְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּבַאֲהָבה(ַׁשָּבתֹות ִלְמנּוָחהּו)מֹוֲעִדיםְלִׂשְמָחה,ַחִּגיםּוְזַמִּניםְלָׂשׂשֹון, ֶאתיֹום(ַׁהַּשָּבת ַהֶּזהְוֶאתיֹום)ַחג ַהַּמֹּוצת ַהֶּזה;ְזַּמן ֵחרּוֵתנּו,(ְּבַאֲהָבה)ִמְקָראקֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים: ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּתְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים
(ְוַׁשָּבת ּו)מֹוֲעֵדי ָקְדְׁשָך(ְּבַאֲהָבהּוְבָרצֹון) ְּבִׂשְמָחהּוְבָׂש ׂשֹוןִהְנַחְלָּתנּו.
ָּברּוְך ַָאּתה ְיָי, ְֵמַׁקשּד (ַׁהַּשָּבת ְוִ)י ְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים
6

ְ ְ ָּברּוך
במוצאי שבת מוסיפים:
ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש
ָּברּוְךְַאָּתהְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ּקֶֹדׁש ְלחֹל, ֵּביןאֹור
ְלחֶֹׁשך, ֵּבין ִי ְׂשָרֵאל ָלַעִּמים, ֵּביןיֹום ַהְּׁשִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲע ֶׂשה: ֵּבין ְקֻדַּׁשתַׁשָּבתִלְקֻדַּׁשתיֹוםטֹובִהְבַּדְלָּת,ְוֶאתיֹוםַׁהְִּשביִעי ִמֵּׁשֶׁשת
ְיֵמי ַַהֲּמעֶׂשה ִקַּדְָׁשּ.ת ִהְבַּדְָלּתְוִקַּדְׁשָּתֶאתַעְּמָךִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶתָך.
ָ ּב ר ּו ְך
ַ ָא ּתה ְיָי, ַה ַּמ ְבִּדיל ֵּבין קֶֹדׁש ְלקֶֹדׁש.
ְ ָ ּב ר ּו ְך
ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָינּו ְוְִקּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו
ְַל ָּזמן ַהֶּזה.
ושותים כל המסובים כוס יין ראשונה בהסיבת שמאל
ּוְר ַחץ ַּכְר ַּפס
ַי ַחץ
ויבצע המצה האמצעית לשתים, החלק הגדול יטמין לאפיקומן והחלק הקטן ישים בין שתי המצות
ֲמ ִ ּג י ד
ָה א ַל ְח ָמ א
ַעְנָיאִּדי ֲאָכלּו ֲאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעאְדִמְצָרִים: ָּכלִּדְכִפיןֵייֵתי ְוֵייֻכל ָּכלִּדְצִריְךֵייֵתיְוִיְפָסח: ָהַׁשָּתא ָהָכא. ְלַׁשּתָאְדָאְתָיא
ְּבַאְרָעא ְדִיְׁשָרֵאל: ָהַׁשָּתא ַעְבֵדי ְלַׁשָּתא ְדָאְתָיא ְּבֵניחֹוִרין.
נוטלים ידים ואין מברכים לוקחים כרפס טובלים במי מלח ומברכים
ְ ָּברּוְך
ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה.
יגלה המצות ויגביה את הקערה ויאמר בקול רם
7

ׁ ִש ְמעוֹן ְו ֵל ִוי, ַא ִחים ְּכ ֵלי ָח ָמס, ְמ ֵכרֹ ֵתי ֶהם. ְּבסֹ ָדם ַאל ָּתבֹא ַנ ְפׁ ִשי, ִּב ְק ָה ָלם ַאל
בראשית מט, ה-ז
ֵּתַחד ְּכבִֹדי: ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש, ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּוׁשוֹר.
8

ַמ ה ִּנְַׁשָּּנתה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות,
ׁ ֶש ְ ּב ָכ ל
מסלקים הקערה, מוזגים כוס שניה והבן הצעיר שואל
ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה,
ַה ַּלְי ָלה ַ ֶה ּזה ֻּכ ֹּול ַמ ָּצה:
ׁ ֶש ְ ּב ָכ ל ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ַמְטִּביִלין ֲאִפּלּו ַַּפעם ֶאָחת:
ַהֵּלילֹות ָאנּואֹוְכִליןְׁשָארְיָרקֹות,
ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור: ַהַּלְיָלה ֶַהּזה ְׁשֵּתיְפָעִמים:
ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּואֹוְכִלין ֵּביןיֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין:
ַהַּלְיָלה ֶַהּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין.
9

מגלים את המצות ועונים:
ֲעָבִדים ָהִיינּו ְל ַפְרעֹה ְּב ִמ ְצָרִים
ַוֹּיוִציֵאנּוְיָי ֱאלֵֹהינּוִָׁמּםש ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה:ְוִאּלּו לֹאהֹוִציאַהָּקדֹוׁשָּברּוְךהּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמְִּצַמרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּו ָבֵנינּו ּו ְבֵני ָבֵנינּו ְמׁ ֻשְע ָּבִדים ָהִיינּו ְל ַפְרעֹה ְּב ִמ ְצָרִים: ַוֲאִפּּול ֻּכָּלנּוֲחָכִמים,ֻּכָּלנּוְנבֹוִנים,ֻּכָּלנּוְזֵקִנים,ֻּכָּלנּו
יֹוְדִעים ֶאת ַהֹּוָתרה ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים: ְוָכל ַַהְּמרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵריֶזה ֻמְׁשָּבח:
ַמֲע ֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲ ע ִ ק י ָ ב א ְ ו ַ ר ִ ּ ב י ַ ט ְ ר פ ֹ ו ן ׁ ֶ ש ָ ה י ּ ו ְ מ ֻ ס ִ ּ ב י ן ִ ּ ב ְ ב ֵ נ י ְ ב ַ ר ק , ְ ו ָ ה י ּ ו ְ מ ְ ַ ִ ס ּ פר י ם
ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכלאֹותֹו ַהַּלְיָלה:ַעדֶׁשָּבאּו ַּתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּוָלֶהם:ַרּבֹוֵתינּו ִהִּגיַעְזַמןְקִריַאתְׁשַמעֶׁשלַׁשֲחִרית. ָאַמרַרִּבי ֱאִליֶעֶזרֶּבןֲעַזְרָיה ֲהֵרי ֲאִניְּכֶבןִׁשְבִעיםָׁשָנה,ְולֹא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמרְיִציַאתִמְצַרִיםֵיַּבּלֹותַָעד ֶׁשְּדָרָׁשּהֵּבןזֹוָמא:
ׁ ֶ ש ֶ ּ נ ֱ א ַ מ ר : ְ ל ַ מ ַ ע ן ִ ּ ת ְ ז ּ ֹכ ר ֶ א ת י ֹ ו ם ֵ צ א ְ ת ך ֵ מ ֶ א ֶ ר ץ ִ מ ְ צ ַ ר ִ י ם ֹ ּ כל ְ י ֵ מ י ַחֶּייָך:ְיֵמיַחֶּייָךַהָּיִמים,ָּכלְיֵמיַחֶּייָךַהֵּלילֹות:ַוֲחָכִמיםאֹוְמִרים, ְיֵמי ַחֶּייָךָהעֹוָלם ַהֶּזה,ָּכלְיֵמיַחֶּייָךְלָהִביאִלימֹותַהָּמִׁשיַח:
ְ ָּברּוְך ַהָּמקֹום, ָּברּוְךהּוא ְ ָּברּוךֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹוִיְׂשָרֵאל ָּברּוךהּוא
10

ׁ ִש ְמעוֹן ְו ֵל ִוי, ַא ִחים ְּכ ֵלי ָח ָמס, ְמ ֵכרֹ ֵתי ֶהם. ְּבסֹ ָדם ַאל ָּתבֹא ַנ ְפׁ ִשי, ִּב ְק ָה ָלם ַאל
בראשית מט, ה-ז
ֵּתַחד ְּכבִֹדי: ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש, ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּוׁשוֹר.
11

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָּבִני ִם ְּּדבָרה ּתֹוָרה ֶ א ָ ח ד ָ ח ָ כ ם ְ ו ֶ א ָ ח ד ָ ר ׁ ָ ש ע ְ ו ֶ א ָ ח ד ּ ָת ם ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹויֹוֵדַע ִלְׁשאֹול
ַמה הּוא אֹו ֵמר
ָח ָכ ם
ָמה ָהֵעדֹת ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְָׁשִּפטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם. ְוַאף ַאּתָהֱאָמרלֹוְּכִהְלכֹות
ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן.
ַמה הּוא אֹו ֵמר
ׁ ָר ָשע
ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאתָלֶכם:ָלֶכםְולֹאלֹו,ּוְלִפיֶׁשהֹוִציא ֶאתַעְצמֹוִמןַהְּכָללָּכַפרָּבִעָּקר:ְוַאףַָאּהת ַהְקֵהה
ֶ א ת ׁ ִ ש ָ ּ נ י ו ְ ו ֱ א ָ מ ר ל ֹ ו ַ ּ ב ֲ ע ב ּ ו ר ֶ ז ה ָ ע ָ ׂש ה ְ י ָ י ִ ל י ְ ּ ב ֵ צ א ִ ת י ִמ ִּמ ְצַרִים: ִלי ְולֹא לֹו. ִא ּלּו ָהָיה ׁ ָשם לֹא ָהָיה ִנְג ָאל.
ַמה ּזֹאת:ְוָאֲמְרָּתֵאָליוְּבחֶֹזקָידהֹוִציָאנּוְיָיִמְִּמצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים.
ַמה הּוא אֹו ֵמר
ָתם ּ
ׁ יֹוֵדַע ִלׁ ְשאֹל, ָ
ְו ֶש ֵאינֹו ְַאּת ְּפַתחלֹו ֶׁשֶּנֱאַמר:ְוִהַּגְָדּת ְלִבְנך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר:
ַּבֲעבּור ֶזה ָע ָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצַרִים.
12

ְוִהַּגְָדּת ְלִבְנָך:
ָיכ ֹול
ֵמרֹאׁשחֶֹדׁש, ַּתְלמּודלֹוַמר, ַּבֹּוים ַההּוא. ִאי ַּבּיֹום ַההּוא, ָיכֹולִמְּבעֹודיֹום,ַּתְלמּודלֹוַמר,ַּבֲעבּורֶזה.ַּבֲעבּורֶזה
לֹא ָאַמְרִּתי,ָ ֶאּל ְּבָׁשָעה ֵֶׁׁשּי ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶניָך.
עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו ְוַעְכָׁשו
ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹוםַלֲעבֹוָדתֹוֶׁשֶּנֱאַמר:ַוֹּיאֶמר
ְִִָ מתחיּלה
ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם: ּכֹה ָאַמר ְיָי ֱאלֵֹהי ִי ְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו
ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהםַוֲאִבי ָנחֹור,ַוַיַעְבדּו ֱאלִֹהים
ְ
ֲאֵחִרים.ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם, ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר,ָואֹוֵלך
אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַעןַוַאְרֶּבה ֶאתַזְרעֹו,ָוֶאֵּתןלֹו ֶאתִיְצָחק,ָוֶאּתֵן ְלִיְצָחקֶאתַיֲעקֹבְוֶאתֵעָׂשו.ָוֶאּתֵןְלֵעָׂשוֶאתַהר ֵׂשִעירָלֶרֶׁשת
ׁשֹו ֵמר ַה ְב ָט ָחתֹו ְלִי ְׂשָר ֵאל, ָּברּו ְך הּוא ׁ ֶש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּו ְך הּוא ִחּשַׁבֶאתַהֵּקץַלֲעׂשֹות,ְּכָמהֶׁשָאַמרְלַאְבָרָהם
אֹותֹו, ְוַיֲעקֹב ּו ָבָניו ָיְרדּו ִמ ְצַרִים.
ָאִבינּוִּבְבִריתֵּביןַהְּבָתִרים,ֶׁשֶּנֱאַמר:ַוּיֹאֶמרְלַאְבָרם:ָידַֹעֵַּתדעִּכיֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץלֹא ָלֶהם,ַוֲעָבדּום,ְוִעּנּואָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה.
ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי, ְוַאֲחֵרי ֵּכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול.
מכסה את הׁמצות ומגביה את הכוס ְוִהיא ֶשָעְמָדה
ַלֲאבֹוֵתינּוְוָלנּו,ֶׁשֹּלא ֶאָחד ִּבְלַבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכֹּולֵתנּוֶָאּלֶׁשְּבָכל
ּדֹורָודֹורעֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְךהּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם.
ָ ּב ר ּו ְך
13

ְיהּוָדה, ַאָּתהיוֹדּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך, ְּבעֶֹרףאְֹיֶביָך; ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך, ְּבֵני ָאִביָך. ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה, ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת; ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא, ִמי ְיִקיֶמּנּו.
בראשית מט, ח-יב
14

ֵ ְ ַ מניח הכוס וחוזר ומגלה את המצות
צאּולמד ַמהִּבֵּקׁשָלָבןָהֲִאַירּמַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו: ֶׁשְַּפרעֹהלֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים,
ְוָלָבןִּבֵּקׁשַלֲעקֹרֶאתַהּכֹל,ֶׁשֶּנֱאַמר:ֲאִַרּימאֵֹבדָאִביֵ,ֶַרוּיד ִמְצַרְיָמה,
ַו ָ ּי ָג
ָאנּוס ַעלִּפי ִַהּדּבּור ַָוָּיגר
ְְִֵֶַָ ַוירד מצרימה
ּר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט, ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב.
ָׁשם ְמֵַלּדמ ֶׁשֹּלא ָיַרד ַיֲעקֹב
ָאִבינּוְלִהְׁשַּתֵּקַעְּבִמְצַרִים,ֶאָּלאָלגּור ָׂשם,ֶׁשֶּנֱאַמר:ַויֹאְמרּוֶאל ּפ ְַרעֹה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּו, ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶָׁשר ַלֲעָבֶדיָך, ִּכי ָכ ֵבד ָה ָר ָעב ְּב ֶא ֶרץ ְּכ ַנ ַען ְו ַע ּ ָת ה ֵי ׁ ְשב ּו ָנא ֲע ָב ֶדיך ְּב ֶא ֶרץ ּ ֹג ׁ ֶשן.
ִּבְמֵתי ְמָעט ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶֹתיָךִמְצַרְיָמה, ְוַָעּתה ָׂשְמָךְיָי ֱאלֶֹהיָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב. ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול, ְמַלּמֵדֶׁשָהיּוִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִנים ָׁשם. ָּגדֹול ָעצּום, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר:
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאלָּפרּו ַוִיְׁשְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד. ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץאָֹתם.ָוָרב, ְּכָמהֶׁשֶּנֱאַמר:ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהֶָּׂשדה ְנַתִּתיְך,
ַוִּתְרִּביַוִתְְגּדִלי ַוָּתבֹוִאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים, ָׁשַדִים ָנכֹנּו ּוְׂשָעֵרְך ִֵצַּמח ְְוַאֵּעתרֹם ְוֶעְרָיה. ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְךָוֶאְרֵאָךִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדַמִי.ְךָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי, ָואַֹמר ָלְך ְּבָדַמִיְך ֲחִיי.
15

ַו ָ ּי ֵר ע ּו
ֲעבָֹדה ָקָׁשה.ַָוֵּירעּואֹוָתנּו ַהִּמְצִרים, ּ ְכ ָמ ה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמ ר : ָה ָב ה ִנ ְת ַח ּ ְכ ָמ ה ל ֹו ּפ ֶ ן ִיְרֶּבהְוָהָיהִִּכיְקֶּתראָנה ִמְלָחָמהְונֹוַסף
ַּגםהּואַעל ׂשֹוְנֵאינּוְוִנְלַחםָּבנּוְוָעָלה ִמןָהָאֶרץ.ַוְיַעּנּונּוְּכָמה ֶשֶּנֱאָמר:ַוָיִשימּו
ָעָליו ָשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ִּבִסְבלָֹתם. ַוּי ִֶבןָעֵריִמְסְּכנֹותְלַפְרעֹהֶאתִפתֹם
ְוֶאת ַרַעְמֵסס. ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר:ְ ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני
ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל ְ ּ ב ָ פ ֶ ר ך .
ַוִּנְצַעק ֶאלְיָי ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּוִַׁוְּישַמעְיָי ֶאתקֵֹלנּוַ.ְַרוּיא ֶאת ָעְנֵינּוְוֶאת ֲעָמֵלנּוְוֶאת ַלֲחֵצנּו.ַוִּנְצַעק ֶאלְְיָי ֱאלֵֹהי
ֲאבֵֹתינּו,ְּכָמהֶׁשֶּנֱאַמר:ַוְיִהיִַָבמּים ָהַרִּבים ָהֵהםַוָּיּמָתֶמֶלךִמְצַרִים. ְֵוּיָאְנחּו ְּבֵניִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבֹוָדהְוִיְזָעקּו.ַוַּתַעלַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים ִ מ ן ָ ה ֲ ע ב ֹ ו ָ ד ה . ַ ִ ו ּ י ׁ ְש ַ מ ע ְ י ָ י ֶ א ת ק ֹ ֵ ל נ ּ ו , ּ ְ כ ָ מ ה ׁ ֶש ֶ ּ נ ֱ א ַ מ ר : ַ ו ִ ּ י ׁ ְש ַ מ ע ֱ א ל ֹ ִ ה י ם ֶ א ת ַנֲאָקָתם.ַוִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם, ֶאתִיְצָחקְוֶאתַיֲעקֹב.
ַ ו ַ ּי ְ ר א
ֲעָמֵלנּו ֵאּּלו ַהָּבִנים, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו ְ ו ָ כ ל ַ ה ַ ּ ב ת ּ ְ ת ַ ח ּ י ּ ו ן . ְ ו ֶ א ת ַ ל ֲ ח ֵ צ נ ּ ו , ֶ ז ה ַ ה ְ ּ ד ָ ח ק , ּ ְ כ ָ מ ה ׁ ֶש ֶ ּ נ ֱ א ַ מ ר : ְ ו ַ ג ם ָ ר ִ א י ִ ת י
ֶאת ַה ַּל ַחץ ֲאׁ ֶשר ִמ ְצַרִים לֹ ֲח ִצים אֹו ָתם.
אֹוָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו
ֶאתָעְנֵינּו,זֹוְִּרפיׁשּות ֶּדֶרְךֶאֶרץ,ְּכָמהֶׁשֶּנֱאַמר: ַוַּיְראֱאלִֹהיםֶאתְּבֵניִיְׂשָרֵאלֵַַודּיע ֱאלִֹהים.ְוֶאת
16

בראשית, מט ח-יג
ְזבּוֻלן, ְלחוֹף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן; ְוהּוא ְלחוֹף ֳאִנּיֹת, ְוַיְרָכתוֹ ַעל ִצידֹן.
17

ַוּיֹו ִצ ֵאנּו
ְיָי ִִמְּמצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרא ָּגדֹול
ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים
ְָיי ִמִּמְצַרִים,לֹאַעלְיֵדיַמְלָאְךְולֹאַעלְיֵדי
ִֵַּ וי ֹוצאנ ּו
ָ ׂש ָ ר ף ְ ו ל ֹ א ַ ע ל ְ י ֵ ד י ׁ ָ ש ִ ל י ַ ח , ֶ א ָ ּ ל א ַ ה ּ ָ ק ד ֹ ו ׁ ש ָ ּ ב ר ּ ו ְ ך
הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר:ְוָעַבְרִּתי ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבּלְַיָלה
ֶַהּזה,ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדםְוַעד ְּבֵהָמה, ּוְבָכל ֱאלֵֹהיִמְצַרִיםֶאֱעֶׂשהְׁשָפִטיםֲאִניְיָי.ְוָעִַבְירּתְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבּלְַיָלהַהֶּזה, ֲאִניְולֹא ַמְלָאְך.ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים,
ֲאִניְולֹא ָׂשָרף.ּוְבָכלֱאלֵֹהיִמְצַרִיםֶאֱעֶׂשהְׁשָפִטים,ֲאִניְיָי,ֲאִני הְּואְָולֹאַהָּׁשִליַח.ֲאִניְיָי,ֲאִניהּואְולֹאַאֵחר.
ּביד
ַּבָּבָקרּוַב ּצֹאן, ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמאֹד. ּ ו ִ ב ְ ז ֹר ַ ע ְ נ ט ּ ו ָ י ה , ז ֹ ו ַ ה ֶ ח ֶ ר ב , ּ ְ כ ָ מ ה ׁ ֶש ֶ ּ נ ֱ א ַ מ ר : ְ ו ַ ח ְ ר ּ ב ֹ ו ׁ ְש ל ּ ו ָ פ ה
ְ ָ ְּבָידָֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוָׁשָלִים.
ּובֹמראּגדֹולזֹו ִּגּלּויְׁשִכיָנה,ְּכָמהֶׁשֶּנֱאַמר: אֹו ֲהִנָּסה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת
ֲחָזָקהָזֹו ַהּד ֶ ֶבר, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר: ִהֵּנה ַיד ְיָי ֲהֹוָיה ְּבִמְקְנך ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה: ַּבּסּוִסים, ַבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים
לֹו ּגֹוי ִמ ֶּקֶרב ּגֹוי ְּב ַמ ּסֹת ְּבאֹתֹת ּו ְבמֹו ְפ ִתים ּו ְב ִמ ְל ָח ָמה ּו ְבָיד
ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים. ְּכָכל ֲאֶׁשר ָע ָׂשה ָלֶכם ְיָי
ֱאלְֵֹהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך.
ּובֹאתֹותֶזה ַהַּמֶּטה,ְּכָמה ָ ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוֶאת ַהַּמּטֶה
ַהֶּזהִַּּתקח ְּבָיֶדךֲאֶׁשרַּתֲעֶׂשהּבֹוֶאתָהאֹתֹת.
18

ּוְב ֹמְפִתים
נוהגים להטיף טיפה מכוס היין שלש פעמים, כשאומרים דם אש ותימרות עשן:
ָּדםָוֵאׁשְוִתיְמרֹות ָעָׁשן
ָָּדבר ַאֵחר:ְּבָיד ֲחָזָקה ְׁשָּתִים-ּוִבְזרֹוַעְנטּוָיהְׁשִַּתים ּוְבֹּמוָרא ָּגדֹול ְׁשַּתִים-ּוְבאֹותֹות ְׁשִַּתים
ּ ו ְ ב ּ ֹ ומ ְ פ ִ ת י ם ׁ ְש ּ ַ ת ִ י ם :
נוהגים להטיף טיפה מכוס היין בכל אחת מ"עשר המכות",
ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךהּוא, ַעלִַהְּצִמרים ְּבִמְצַרִים ְוֵאּּול ֵהן:
ּדַם- ְצַפְֵרַּעד -ִּכִּנים -ָערֹוב -ֶּדֶבר - ְׁשִחין ָּבָרד -ַאְרֶּבה -חֶֹׁשְך-ַמַּכת ְּבכֹורֹות
ֶזה ַהּדָם,ְּכָמהֶׁשֶּנֱאַמר:ְוָנַתּתִי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ.
ושלש פעמים כשאומרים דצ"ך, עד"ש, באח"ב:
ֹׂ
ֵא ּל ּו ֶע ְ ֶש ר ַמ ּכ ו ת
19

ִ י ּ ָ ׂש ש ָ כ ר , ֲ ח מ ֹ ר ָ ּ ג ֶ ר ם ר ֹ ֵ ב ץ , ֵ ּ ב י ן ַ ה ִ ּ מ ׁ ְ ש ּ ְ פ ָ ת ִ י ם . ַ ו ַ ּ י ְ ר א ְ מ ֻ נ ָ ח ה ִ ּ כ י ט ו ֹ ב , ְ ו ֶ א ת
בראשית מט, יד-טו
ָה ָא ֶרץ ִּכי ָנ ֵע ָמה; ַוֵּיט ׁ ִש ְכמוֹ ִל ְס ּבֹל, ַוְי ִהי ְל ַמס עֹ ֵבד.
20

ַרִּביְיהּוָדה ָהָיהנֹוֵתן ָּבֶהם ִסיָמִנים ְּדַצ"ך ֲעַד"ש ְּב ַאַח"ב
ַר ִּבי יֹו ֵסי ַהְּגִליִליאֹו ֵמר: ִמַּנִין ַא ּתָ ה א ֹ ו ֵ מ ר ׁ ֶ ָש ּ ל ק ּ ו ַ ִ ה ּ ְ מ צ ִ ר י ם
ְּבִמְצַרִיםֶעֶׂשרַמּכֹותְוַעלַהָּיםָלקּוֲׁחִִמייםּשַמּכֹות: ְּבִמְצַרִים ַמה הּואאֹוֵמר:ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאלַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאלִֹהים ִהיא:ְוַעל ַ ה ּ י ָ ם ַ מ ה ה ּ ו א א ֹ ו ֵ מ ר : ַ ו ַ י ְ ר א ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל ֶ א ת ָ ַ הד ּ י ַ ה ְ ּ ג ד ֹ ו ָ ל ה ֲ א ׁ ֶש ר ָ ע ָ ׂש ה ְ י ָ י
אֹוֵמ ִר:מַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַעל
ְּבִמְצַרִים, ַוִּייְראּוָהָעםֶאתְיָי,ַוַיֲאִמינּוַּבָייּוְבמֶֹׁשהַעְבֹּדו: ַָּכּמה ָלקּו ְ ּ ב ֶ א ְ צ ַ ּ ב ע , ֶ ע ֶ ׂש ר ַ מ ּ כ ֹ ו ת : ֱ א מ ֹ ר ֵ מ ַ ע ּ ָת ה : ְ ּ ב ִ מ ְ צ ַ ר ִ י ם ָ ל ק ּ ו ֶ ע ֶ ׂש ר ַ מ ּ כ ֹ ו ת ְ ו ַ ע ל ַהָּים ָלקּו ֲחִמיִׁשים ַמּכֹות.
ַהּמְִצִריםְּבִמְצַרִיםָהְיָתהֶׁשלַאְרַּבעַמּכֹות,ֶׁשֶּנֱאַמר:ְיַַׁשּלח ָּבם ֲחרֹון ַאֹּופ,ֶעְבָרה,ָוַזַעם,ְוָצָרה,ִמְׁשַלַחתַמְלֲאֵכיָרִעים:ֶעְבָרהַאַחת, ָוַזַעם ְׁשּת ִַים,ְוָצָרהָׁשלֹׁש,ִמְׁשַלַחתַמְלֲאֵכיָרִעיםַאְרַּבע,ֱאמֹר
ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹותְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות.
א ֹ ו ֵ מ ר : ִ מ ַ ּ נ ִ י ן ׁ ֶש ּ ָ כ ל ַ מ ּ ָ כ ה ּ ו ַ מ ּ ָ כ ה
ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל
ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל ָחֵמׁש ַמּכֹות: ֶׁשֶּנֱאַמר ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון
ַ א ּ פ ֹ ו , ֶ ע ְ ב ָ ר ה , ָ ו ַ ז ַ ע ם , ְ ו ּ ָצ ָ ר ה , ִ מ ׁ ְש ַ ל ַ ח ת ַ מ ְ ל ֲ א ֵ כ י ָ ר ִ ע י ם : ֲ ח ר ֹ ו ן ַ א ֹ ּ ו פ ַ א ַ ח ת , ֶעְבָרה ְׁשּת ִַים,ָוַזַעםָׁשלֹׁש,ְוָצָרהַאְרַּבע,ִמְׁשַלַחתַמְלָאִכיָרִעים ָחֵמׁש: ֱאמֹר ֵמַעָּתה: ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמיּׁשִים ַמּכֹות,ְוַעל ַָהּים ָלקּו
ֲחִמיִּׁשים ּוָמאַתִים ַמּכֹות.
21
ֱִִֶֶַ ר ּבי אליעזר
ַרִּבי ֲעִקיָבא

ַּכ ָּמה
ַמֲעלֹות טֹובֹות ַל ָּמקֹום ָע ֵלינּו
ִאּלּוהֹוִציָאנּו ִמּמ ְִצַרִיםְולֹאָעָׂשהָּבֶהםְׁשָפִטיםַּדֵּינּו
ָעָׂשהָּבֶהםְׁשָפִטיםְולֹאָעָׂשהֶּבֱאלֵֹהיֶהם ַּדֵּינּו
ָ ע ָ ׂש ה ֶ ּ ב ֱ א ל ֹ ֵ ה י ֶ ה ם ְ ו ל ֹ א ָ ה ַ ר ג ֶ א ת ְ ּ ב כ ֹ ו ֵ ר י ֶ ה ם ַ ּ ד ֵ ּ י נ ּ ו
ָהַרגֶאתְּבכֹוֵריֶהםְולֹאָנַתןָלנּוֶאתָממֹוָנם ַּדֵּינּו
ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנםְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ַּדֵּינּו ָקַרעָלנּוֶאתַהָּיםְולֹאֶהֱעִביָרנּוְבתֹוכֹוֶּבָחָרָבהַּדֵּינּו ֶהֱעִביָרנּוְּבתֹוכֹוֶּבָחָרָבהְולֹאִׁשַּקעָצֵרינּוְּבתֹוכֹוַּדֵּינּו
ִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹוְולֹא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ִַּבְּדמָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּדֵּינּו ִאּלּו ִסֵּפקָצַרֵּכנּוִַּבְּמדָּברַאְרָּבִעיםָׁשָנהְולֹאֶהֱאִכיָלנּוֶאתַהָּמן ַּדֵּינּו ִאּלּוֶהֱאִכָלנּו ֶאת ַהּמ ָןְולֹאָנַתןָלנּוֶאתַהַּׁשָּבתַּדֵּינּו ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּשַׁ ָּבתְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ַּדֵּינּו ִאּלּו ֵקְרָבנּוִלְפֵניַהרִסיַניְולֹאָנַתןָלנּוֶאתַהּתֹוָרה ַּדֵּינּו ִאּלּו ָנַתןָלנּוֶאתַהּתֹוָרהְולֹאִהְכִניָסנּוְלֶאֶרץִיְׂשָרֵאל ַּדֵּינּו ִאּלּו ִהְכִניָסנּוְלֶאֶרץִיְׂשָרֵאלְולֹאָּבָנהָלנּוֶאתֵּביתַהְּבִחיָרה ַּדֵּינּו
ְוִׁשַּקע ָצֵרינּו ְּבתֹוכֹו, ְוִסּפֵק ֶאת ָצְרֵּכנּוְִַּבּדָּמבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן,ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַּׁשָּבת,ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיִני, ְ ו ָ נ ַ ת ן ָ ל נ ּ ו ֶ א ת ַ ה ּ ֹ ו ָת ר ה , ְ ו ִ ה ְ כ ִ נ י ָ ס נ ּ ו ְ ל ֶ א ֶ ר ץ ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל , ּ ו ָ ב ָ נ ה ָ ל נ ּ ו ֶ א ת ֵ ּ ב י ת
ַהְּבִחיָרה, ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו.
ַּכָּמה ְוַכָּמהטֹוָבה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת
ַלָּמקֹום ָעֵלינּו: ֶׁשהֹוִציָאנּו ִמִּמְצַרִים,
ְ ו ָ ע ָ ׂש ה ָ ּ ב ֶ ה ם ׁ ְש ָ פ ִ ט י ם , ְ ו ָ ע ָ ׂש ה ֶ ּ ב ֱ א ל ֹ ֵ ה י ֶ ה ם ְ ו ָ ה ַ ר ג ֶ א ת ְ ּ ב כ ֹ ו ֵ ר י ֶ ה ם , ְ ו ָ נ ַ ת ן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְוָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים, ְוֶהֱעִביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה,
22
ַעל ַאַחת
ִא ּל ּו ִא ּל ּו ִא ּל ּו ִא ּל ּו ִאּלּו ִאּלּו ִאּלּו

ָּדן, ָיִדין ַעּמוֹ ְּכַאַחד,ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך,ְׁשִפיפֹן ֲעֵלי
בראשית מט, טז-יח
אַֹרח ַהּׁנֹ ֵש ְך, ִע ְּק ֵבי סּוס, ַוִּיּפֹל רֹ ְכבוֹ, ָאחוֹר.
23

ָהָיהאֹוֵמר,ּכֹלֶׁשֹּלא ָאַמר ׁ ְשלֹׁ ָשה ְד ָבִרים ֵא ּּול ַּבֶּפַסח
ֶֶּפַַסח ַמָּצה ּוָמרֹור
ּפסח
ַעל ָּבֵּתיֲאבֹוֵתינּוְּבִמְצַרִים:ֶׁשֶּנֱאַמר:ַוֲאַמְרֶּתםֶזַבחֶּפַסחהּואַלָיי ֲאֶׁשר ָּפַסחַעלָּבֵּתיְּבֵניִיְׂשָרֵאלְּבִמְצַרִיםְּבָנְגּפֹוֶאתִמְצַרִיםְוֶאת
ָּבֵּתינּו ִה ִּציל, ַוִי ּקֹד ָהָעם ַוִּיׁ ְש ַּת ֲחוּו.
מראה על המצה למסובים ואומר:
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל
לֹא ָי ָצא ְיֵדי חֹו ָבתֹו: ְו ֵא ּלּו ֵהן:
ֶׁשָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִָּמְׁקשּד ְָהָיה ַקָּים ַעל ׁשּום ַמה, ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךהּוא
ּ
ִמ ִּמ ְצַרִים ְולֹא ָי ְכלּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה: ְוַגם ֵצָדה לֹא ָע ׂשּו ָל ֶהם.
מראה על מרור למסובים ואומר:
זֹוֶׁשָאנּואֹוְכִליםַעלׁשּוםָמה,ַעלׁשּוםֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק
ְ ּב ֵצ ָק ם ׁ ֶש ל ֲא ב ֹו ֵת י נ ּו ְל ַה ְח ִמ י ץ ַע ד ׁ ֶש ִ ּנ ְג ָל ה ֲע ֵל י ֶה ם ֶמ ֶל ְך
ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְגָאָלם ֶׁשֶּנֱאַמר: ַויֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשרהֹוִציאּו ִמּמִ ְצַרִיםֻעּגֹתַמּצֹות ִּכילֹא ָחֵמץ, ִּכיגְֹרׁשּו
ֶז ה ׁ ֶש ָא נ ּו
ַָ מצה
ַחּיָב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ָ ְּכִאּל ּוהּואָיָצאִִמְּמצַרִים
אֹוְכִלים ַעל ׁשּום
ָמה, ַעל ׁשּום ֵֶׁשְּמררּו ִַהְּמצִרים
ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר:ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ָּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים
ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ַּבּש ֶָׂדה: ֶאת ְָּכל ֲעבָֹדָתם ֶאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרך.
ְּב ָכל ּדֹור ָודֹור
ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִהַּגְָדּתְלִבְנךַּבּי ֹוםַההּואֵלאמֹר,ַּבֲעבּורֶזהָעָׂשהְיָיִלי ְּבֵצאִתי ִִמְּמצַרִים: ּלֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִּבְלַבד ָּגַאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְךהּוא, ֶאּלָאַאףאֹוָתנּוָּגַאלִעָּמֶהםֶׁשֶּנֱאַמר:ְואֹוָתנּוהֹוִציאִָׁמּםש ְלַמַען
ָה ִביא אֹו ָתנּו ָל ֶתת ָלנּו ֶאת ָה ָאֶרץ ֲאׁ ֶשר ִנׁ ְש ַּבע ַל ֲאבֹו ֵתינּו.
24
ָמרֹור

ְלִפיָכְך מגביה הכוס, ומכסה המצות ואומר:
ֲַאנְחנּו ַחָּיִביםְלהֹודֹות,ְלַהּלֵל,ְלַׁשֵּבַח,ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלֵַהּדר, ְלָבֵרְ,ך ְלַעֵּלה ּוְלַקּלֵס ְלִמי
ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּוְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו:הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְל ֵחרּות, ִמָּיגֹון ְל ִׂש ְמ ָחה, ֵמ ֵא ֶבל ְליֹום טֹוב, ּו ֵמ ֲא ֵפ ָלה ְלאֹור ָּגדֹול ּוִׁמְִּשעּבּוד ִלְגֻאָּלה: ְונֹאַמר ְלָפָניו ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה. ַהְללּוָיּה.
מניחים את הכוס ומגלים את ּהמצות: ַה ְללּוָיה ְ
ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי, ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיָי: ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבָֹרך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
ִ מ ּ ִ מ ְ ז ַ ר ח ׁ ֶ ש ֶ מ ׁ ש ַ ע ד ְ מ ב ֹ ו א ֹ ו ְ מ ֻ ה ּ ל ָ ל ׁ ֵ ש ם ְ י ָ י : ָ ר ם ַ ע ל ּ ָ כ ל ּ ג ֹ ו ִ י ם ְ י ָ י ַ ע ל ַ ׁ ה ָ ּ ַש מ ִ י ם ְּכבֹודֹו: ִמי ְַָּיכּי ֱאלֵֹהינּו ַַהְּגמִּביִהי ָלָׁשֶבת, ַהַּמְִׁשּיפִלי ִלְראֹות ַּׁבַָּשמִים
ּוָבָאֶרץ: ְמִקיִמי ֵמָעָפרָ ּלד ֵמַאְׁשֹּפת ָיִרים ֶאְביֹון: ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְנִדיִבים, ִעם ְנִדֵבי ַעּמֹו:מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית, ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. ַהְללּוָיּה.
ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל
ִמּמ ִ ְצַרִים ֵּבית ָיֲעקֹב ֵמַעםלֵֹעז, ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו, ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו: ַהָּיםָרָאהַוָּינֹס, ַהַּיְרֵּדןִיּסֹב ְלָָאחֹור: ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים, ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: ַמה ְּלך ַהּיָם
ִּכי ָּתנּוס: ַהַּיְרֵּדן ִּתּסֹב ְלָאחֹור: ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים: ְּגָבעֹות ִּכְבֵניצֹאן: ִמּלִ ְפֵני ָאדֹוןחּוִלי ָאֶרץ, ִִמְּלפֵני ֱאלַֹוּה ַיֲעקֹב:ַההְֹפִכיַהּצּורֲאַגםָמִים:ִַָחמּליׁש ְלַמְעְינֹו ַמִים.
25

בראשית מט, טז-יט
ָּגד, ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו; ְוהּוא, ָיֻגד ָעֵקב.
26

ָ ּב ר ּו ְך
מגביהים את הכוס, מכסים את המצות ומברכים:
ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְךָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִִמְּמצַרִים ְוִהִּגיָענּו ַהַּלְיָלהַהּזֶהֶלֱאָכלּבֹוַמּצ ָהּוָמרֹור:ֵּכןְיָיֱאלֵֹהינּוֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּוַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדיםְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום:
ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָךְו ָׂש ִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך: ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ְַָהבּזִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים (במוצ"שאומרים ִמן ַהְּפָסִחים ּוִמן ַהְּזָבִחים) ֲאֶׁשר ַיִּגיַעָּדָמם ַעל ִקיר ִמְזַּבֲחָך ְלָרצֹון ְונֹוֶדה ְלָך ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו.
ָּברּוְך ַָאּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.
ְ שותים כוס שניה בהסְיבת שמאל ומברכים:
ָּברּוך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְִריַהָּגֶפן
ַר ַחץ
ְ נוטלים ידים וְמברכים ָּברּוךַאָּתהְיָיֱאלֵֹהינּוֶמֶלך ָהעֹוָלם,ֲאֶׁשרְִקָּׁדשנּו
ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָת י ו ְו ִצ ָ ּו נ ּו ַע ל ְנ ִט י ַל ת ָי ָד ִי ם .
מֹוִציא ַמָצה ּ
מבצע המצע העליונה והאמצעית ומחלק לכל המסובים כזית
ָמ ר ֹו ר
נוטל את המצה העליונה משלוש המצות ומברך:
ָּברּוְך ַָאּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.
ויקח פרוסה בין שתי השלמות ויברך:
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּוְּבִמְצֹוָתיוְוִצָּונּוַעלֲאִכיַלתַמָּצה.
ויקח כזית מרור ויטבול בחרוסת ויברך
ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשרְִקָּׁדשנּו ְּבִמְצֹוָתיוְוִצָּונּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור.
27

ְ
ּכ ֹו ֵר ך
ויאכל ויתן למסובים
לוקחים כזית מן המצה התחתונה כורכים כזית מרור ואומרים:
ֵזֶכר ְלִָמְׁקשּד ִּכִהֵּלל. ֵּכן ָע ָׂשה ִהֵּל ִּבְּזַמן ֶׁשֵּבית ַהִָּמְׁקשּד ָהָיה ַקָּים, ָהָיה כֹוֵרְך(פסח)ַמָּצהּוָמרֹורְואֹוֵכלְּבַיַחד,ְלֵַקםּי ַמהֶֶּּׁנשֱאַמר, ַעל
ַ מ ּצ ֹ ו ת ּ ו ְ מ ר ֹ ו ִ ר י ם י ֹ א ְ כ ֻ ל ה ּ ו .
ְ
ׁ ֻש ְ ל ָ ח ן ע ֹ ו ֵ ר ך
אוכלים סעודת הערב ושותים יין גם חוץ מארבע כוסות
ָצ פ ּו ן
לאחר הסעודה יפרס מן האפיקומן, יאכל כזית ויתן גם לבני ביתו
ִהְנִני ְמּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ְלֵׁשם ִיחּודקּוְדָׁשא ְּבִריךהּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַעל ְיֵדי ַההּואְָטִמיר ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ִי ְׂשָרֵאל
ָ ּב ֵ ר ך
מוזגין כוס שלישית ומברכין ברכת המזון
ִ ֲַַ ׁשירהּמעלֹות: ְּבׁשּוב
ׁ ִש י ַב ת ִצ ּי ֹו ן ָה ִי י נ ּו ּ ְכ ח ֹו ְל ִמ י ם . ָא ז ִי ָ ּמ ֵל א ְ ׂש ח ֹ ו ק ּ ִ פ ּ נ ּ ו , ּ ו ְ ל ׁ ש ֹ ו ֵ נ נ ּ ו ִ ר ָ ּ נ ה . ָ א ז י ֹ א ְ מ ר ּ ו ַ ּ ב ּ ג ֹ ו ִ י ם :
ִהְגּד ִילְיָיַלֲעׂשֹותִעםֵֶאּלה. ִהְִגּידל ְיָי ַלֲע ׂשֹות ִעָּמנּו, ָהִיינּו ְׂשֵמִחים. ׁשּוָבה ְיָי ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב. ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה, ָ ּ ב ִ ר ָ ּ נ ה ִ י ְ ק צ ֹ ר ּ ו . ָ ה ל ֹ ו ְ ך ֵ י ֵ ל ְ ך ּ ו ָ ב כ ֹ ה נ ֹ ֵ ׂש א ֶ מ ׁ ֶש ְ ך
ַ ה ָ ּ ז ַ ר ע . ּ ב ֹ א ָ י ב ֹ א ְ ּ ב ִ ר ָ ּ נ ה נ ֹ ֵ ׂש א ֲ א ֻ ל ּ ֹמ ָ ת י ו .
ַה ְּמ ַז ֵּמן:ַר ּב ֹו ַתי ְנ ָב ֵר ְך ְ ַ ה ְ מ ֻ ס ִ ּ ב י ם : ְ י ִ ה י ׁ ֵש ם ְ י ָ י ְ מ ב ֹ ָ ר ך ֵ מ ַ ע ּ ָ ת ה ְ ו ְ ַ ע ד ע ֹ ו ָ ל ם . ַהְּמַזֵּמן: ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי, ְנָבֵרך ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו. ַהְמֻסִּבים: ָּברּוְךֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשֹּלו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ַהְּמַזֵּמן: ָּברּוְךֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשֹּלו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ַהְמֻסִּבים: ָּברּוְךהּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו.
ְיָי ֶאת
28

בראשית מט, כ
ֵמ ָאׁ ֵשר, ׁ ְש ֵמ ָנה ַל ְחמוֹ; ְוה ּוא ִי ֵּתן, ַמ ֲע ַד ֵּני ֶמ ֶל ְך.
29

ָ ּב ר ּו ְך
ָּבָׂשר, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסֹּוד. ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹולִָּתמידלֹא ָחַסר ָלנּוְוַאלֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכיהּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס
נֹודה
ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים, ְוַעל ְּבִריְתָךֶָׁשָחַתְמָּת ִּבְב ָׂשֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו, ְוַעל ֻחֶּקיך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו, ְוַעלִ ָיחּים ֵחן ָוֶחֶסד ׁ ֶש ח ֹ ו ַ נ ְ נ ּ ת ָ נ ּ ו , ְ ו ַ ע ל ֲ א ִ כ י ַ ל ת ָ מ ז ֹ ו ן ׁ ֶש ַ א ּ ת ָ ה ָ ז ן ּ ו ְ מ ַ פ ְ ר ֵ נ ס
ַאָּתהְיָיֱאלֵֹהינּוֶמֶלְךָהעֹוָלם, ַהּזָןֶאתָהעֹוָלםֻּכֹּלו ְּבטּובֹו, ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.הּואנֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל
ַלּכֹל, ּוֵמיִטיב ַלּכֹל, ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא.
ֶָּברּוְך ַָאּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהּכֹל.
ְל ָך ְי ָי ֱא ל ֹ ֵה י נ ּו ַע ל ׁ ֶש ִה ְנ ַח ְל ָ ּת ַל ֲא ב ֹו ֵת י נ ּו ֶאֶרץ ֶָחְמהּד טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְוַעל
אֹוָתנּו ָּתִמיד ְּבָכליֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.
יְָי ֱאלֵֹהינּו, ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְךּוְמָבְרִכים
אֹוָת,ְך ִיְתָּבַרְך ִׁשְמָך ְּבִפי ָּכל ַחיִָָּתמיד
ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּכָּכתּוב: ְוָאַכְָלּת ְו ָׂשָבְָעּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאלֶֹהיךַעל
ָּברּוְך ַאָּתהְיָי, ַעל ָהָאֶרץְוַעל ַהָּמזֹון.
ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך,ְוַעלְירּוָׁשַלִיםִעיֶרָך,ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכָבֹוֶדָ,ך ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּד ִודְמִׁשיֶחָ,ך ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול
ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמך ָעָליו. ֱאלֵֹהינּו, ָאִבינּו,ְרֵענּו,זּוֵננּו,ְַּפרְנֵסנּו ְוַכְלְּכֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו ְוַהְרַוח ָלנּו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ְמֵהָרה ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו, ְוָנא ַאלַּתְצִָריֵכנּו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו,לֹא ִליֵדי ְַמַּנתת ָּב ָׂשר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ִּכי ִאם ְלָיְדך ַהְֵּמלָאה,
ַהְּפתּוָחה, ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה, ֶׁשּלֹא ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד.
בשבת ְרֵצה ְוַהֲחִלֵצנּו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְּבִמְצֹוֶתָך ּוְבִמְצַותָיֹום ַׁהְִּשביִעי ַׁהַּשָּבת
ַ ה ָ ּ ג ד ֹ ו ל ְ ו ַ ה ּ ָ ק ד ֹ ו ׁ ש ֶ ַ ה ּ זה . ּ ִ כ י י ֹ ו ם ֶ ז ה ָ ּ ג ד ֹ ו ל ְ ו ָ ק ד ֹ ו ׁ ש ה ּ ו א ְ ל ָ פ ֶ נ י , ך ִ ל ׁ ְש ָ ּ ב ת ּ ב ֹ ו ְ ו ָ ל נ ּ ו ַ ח ּ ב ֹ ו
ְּבַאֲהָבה,ְּכִמְצַותְרצֹוֶנ.ָך ּוִבְרצֹוְנָךָהִניחָלנּו,ְיָיֱאלֵֹהינּו,ֶׁשּלֹאְתֵהאָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְּביֹום ְמנּוָחֵתנּו, ְוַהְרֵאנּו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ְּבֶנָחַמת ִצֹוּין ִעיֶרָךּוְבִבְנַין
ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך, ִּכי ַאָּתההּוא ַּבַעל ַהְּיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות.
ֱאלֵֹהינּוֶואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוַיֲעֶלהְוָיבֹאְוַיִּגיַע,ְוֵיָרֶאהְוֵיָרֶצהְוִׁיַָּשמע, ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקּדֹוֵננּו,ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּוְוִזְכרֹון
ָמׁ ִשיַח ֶּבןָ ִּודד ָ ַעְבֶּדָך, ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשָך, ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמָך ֵּבית ִי ְׂשָרֵאל ְלָפ,ֶניִךלְפֵליָטה, ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום
30
ְַַ ועל ה ּכֹל
ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבהֲאֶׁשרָנַתןָלְך.
ֵַ רחם

ְּביֹום ַחג ַהַּמ ֹּוצת ֶ ַה.ּז ָזְכֵרנּו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו ּבֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו ּבֹו ְלַחִּיים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמיםחּוס ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו
ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה.
ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָּברּוְך ַאָּתהְיָי ּבֹוֶנה ְּבַרֲחָמיוְירּוָׁשַלִים, ָאֵמן.
ַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְךָהעֹוָלם, ָהַאל ָאִבינּו, ַמְלֵּכנּו, ִַאֵּדרנּו, ְ ּבֹוְרֵאנּו,ּגֹוֲאֵלנּויֹוְצֵרנּו,ְקדֹוֵׁשנּו,ְקדֹוׁשַיֲעקֹב,רֹוֵענּורֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל, ַהֶּמֶלךַהֹּוטב ְוַהֵּמיִטיבַלּכֹל,ֶׁשְּבָכליֹוםָויֹוםהּואֵהִטיב,הּוא ֵמִטיב,הּוא ֵייִטיב ָלנּו;הּוא ְּגָמָלנּו,הּוא ּגֹוְמֵלנּו,הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ְלֵחן
ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח ַהָּצ ָלהְוַהְצָלָחה, ְּבָרָכהִויׁשּוָעה, ֶנָחָמהְַּפרָנָסה ְוַכְלָּכָלה ְוַרֲחִמים ְוַחּיִים ְוָׁשלֹום ְוָכלטֹוב: ּוִמָּכלטּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרנּו.
ָהַרֲחָמןהּוא ִיְמלְֹךָעֵלינּו ְלעֹוָלםָוֶעד. ָהַרֲחָמןהּואִיְתָּבַרְך ַּׁבַָּשמִים
ּוָבָאֶרץ.ָהַרֲחָמןהּואִיְׁשַּתַּבחְלדֹורּדֹוִרים,ְוִיְָתַּאפר ָּבנּו
ָל ַעד ּו ְל ֵנ ַצח ְנ ָצ ִחים, ְו ִי ְת ַה ַ ּדר ָּבנ ּו ָל ַעד ּו ְלע ֹו ְל ֵמי ע ֹו ָל ִמים. ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַפ ְר ְנ ֵסנ ּו
ְ ּ ב ָ כ ב ֹ ו ד . ָ ה ַ ר ֲ ח ָ מ ן ה ּ ו א ִ י ׁ ְש ּ ב ֹ ו ר ֻ ע ּ ֵ ל נ ּ ו ֵ מ ַ ע ל ַ צ ָ ּ ו א ֵ ר נ ּ ו , ְ ו ה ּ ו א י ֹ ו ִ ל י ֵ כ נ ּ ו ק ֹ ו ְ מ ִ מ ּ י ּ ו ת ְ ל ַ א ְ ר ֵ צ נ ּ ו . ָהַרְחָמןהּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית ַהּזֶה ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו.
ָהַרֲחָמןהּוא ִיְׁשַלח ָלנּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ָזכּור ַלֹּטוב ִויַבֶּׂשר ָלנּו ְּב ׂשֹורֹות טֹובֹותְיׁשּועֹותְוֶנָחמֹות. ָהַרֲחָמןהּואְיָבֵרְך(אםישלואבואם) ֶאת ָאִבימֹוִרי, ַּבַעל ַהַּבִית ֶַהּז, ְוֶאת ִאִּמימֹוָרִתי ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהּזֶה(אםהואנשוי)אֹוִתיְוֶאת ִאְִׁשיּ/תַבְעִלי ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ִלי:אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָּכל ֲ א ׁ ֶש ר ָ ל ֶ ה ם , א ֹ ו ָ ת נ ּ ו ְ ו ֶ א ת ּ ָ כ ל ֲ א ׁ ְ ֶש ר ָ ל נ ּ ו ּ ְ כ מ ֹ ו ׁ ֶש ִ ּ נ ְ ת ָ ּ ב ְ ר כ ּ ו ֲ א ב ֹ ו ֵ ת י נ ּ ו ַ א ְ ב ָ ר ָ ה ם , ִ י ְ צ ָ ח ק ְוַיֲעקֹב, ַבּכֹל ִמּכֹל ּכֹל: ֵּכן ְיָבֵרךאֹוָתנּו ֻּכָּלנּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְונֹאַמר ָאֵמן.
ּבּמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּו ְת, ֵׁהֶשאּת ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום,
ְו ִנ ָ ׂ ּשא ְב ָר ָכ ה ֵמ ֵא ת ְי ָי ּו ְצ ָד ָק ה ֵמ ֱא ל ֹ ֵה י ִי ׁ ְש ֵע נ ּו , ְו ִנ ְמ ָצ א ֵח ן
ְ ו ֵ ׂש ֶ כ ל ט ֹ ו ב ְ ּ ב ֵ ע י ֵ נ י ֱ א ל ֹ ִ ה י ם ְ ו ָ א ָ ד ם : ב ש ב ת ָ ה ַ ר ֲ ח ָ מ ן , ה ּ ו א ַ י ְ נ ִ ח י ֵ ל נ ּ ו ְ ל י ֹ ו ם ׁ ֶ ש ּ ֻ כ ּ ֹ ל ו
ַׁשָּבת ּוְמנּוָחה, ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים: ָהַרֲחָמןהּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.
31
ָ ּב ר ּו ְך
ַָ

בראשית מט, כא
ַנ ְפ ָּת ִלי, ַא ָ ּי ָלה ׁ ְש ֻל ָחה ַה ּנֹ ֵתן, ִא ְמ ֵרי ׁ ָש ֶפר.
32

ָהַר ֲח ָמן
ֶאת ְי ָי ְקדֹ ׁ ָשיו, ִּכי ֵאין ַמ ֲחס ֹור ִלי ֵר ָאיו. ְּכ ִפי ִרים ָר ׁש ּו ְ ו ָ ר ֵ ע ב ּ ו , ְ ו ד ֹ ְ ר ׁ ֵש י ְ י ָ י ל ֹ א ַ י ְ ח ְ ס ר ּ ו ּ ָ כ ל ט ֹ ו ב .
ְַלָּי ִּכיטֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָּוךַמ ְׂשִּביַע ְ ל ָ כ ל ַ ח י ָ ר צ ֹ ו ן . ָ ּ ב ר ּ ו ְ ך ַ ה ֶ ּ ג ֶ ב ר ֲ א ׁ ֶש ר ִ י ְ ב ַ ט ח ְ ַ ּ ָב י ּ י ְ ו ָ ה ָ י ה ְ י ָ י
הּוא ְיַזֵּכנּו ִלימֹות ַָהִּׁמשיַח ּוְֵליַחּיָהעֹוָלם ַהָּבא. ִמְּגדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְו ֹע ֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו,
ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. עֹ ֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָ ע ֵ ל י נ ּ ו ְ ו ַ ע ל ָ כ ל ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל . ְ ו ִ א ְ מ ר ּ ו ָ א ֵ מ ן .
ִמְבָטחֹו: ַנַער ָהִייִתיְַגם ָזַקְנִּתי, ְולֹא ָרִאיִתי ִַצּדיק ֶנְעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֵּקׁש ֶ ל ֶ ח ם . ְ י ָ י ע ֹ ז ְ ל ַ ע ּ ֹמ ו ִ י ּ ֵ ת ן . ְ
ְיָי ְיָבֵרך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום.
ִהְנִנימּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקֵּיםְִמְצַות ּכֹוס ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ַאְרַּבע ּכֹוסֹות: ְלֵׁשם ִיחּודקּוְדָׁשא ְּבִריךהּוא, ּוְׁשִכיְנֵּתיָה: ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְ ו ֶ נ ְ ע ָ ל ם ְ ּ ב ׁ ֵש ם ּ ָ כ ל ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל
ָּברּוְך ַאּתָה ְיָי ְֱאלֵֹהינּו
ֶמֶלך ָהעֹוָלם ּב ֹו ֵר א
ּפְ ִרי ַה ָּג ֶפן
שותים כוס שלישית בהסיבת שמאל
מוזגים כוס מיוחדת לאליהו הנביא פותחים את הדלת ואומרים:
ְׁשפְֹךֲחָמְתָך ֶאלַהּגֹוִיםֲאֶׁשרלֹאְיָדעּוָך, ְַעול ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָךלֹא ָקָראּו. ִּכי ָאַכל ֶאתַיֲעקֹב,ְוֶאתָנֵוהּו ֵהַׁשמּו. ְׁשָפְךֲעֵליֶהם ַזְעֶמָךַוֲחרֹון ַאְּפָךַיִּׂשיֵגם. ִּתְרֹּדף ְּבַאףְוַתְׁשִמיֵדם ִַמַּתחת ְׁשֵמי ְיָי.
33
ְירא ּו הֹודּו

ַה ֵ ּל ל סוגרים את הדלת ומוזגים כוס רביעית
לֹא ָלנּו, ְיָי,לֹא ָלנּו, ִּכי ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד ַעל ַחְסְּדָך, ַעל ֲאִמֶּתָך. ָלּמָה
י ֹ א ְ מ ר ּ ו ַ ה ּ ג ֹ ו ִ י ם : ַ ֵ א ּ י ה ָ נ א ֱ א ל ֹ ֵ ה י ֶ ה ם . ֵ ו ֱ א ל ֹ ֵ ה י נ ּ ו ַ ּ ׁ ב ָ ּ ַש מ ִ י ם , ּ כ ֹ ל ֲ א ׁ ֶ ש ר ָ ח ֵ פ ץ ָ ע ָ ׂ ש ה . ֲ ע ַ צ ֵ ּ ב י ֶ ה ם ּ ֶ כ ֶ ס ף ְ ו ָ ז ָ ה ב , ַ מ ֲ ע ֶ ׂש ה ְ י ֵ ד י ָ א ָ ד ם . ּ ֶ פ ה ָ ל ֶ ה ם ְ ו ל ֹ א ְ י ַ ד ֵ ּ ב ר ּ ו , ֵ ע י ַ נ ִ י ם ָ ל ֶ ה ם
ְולֹא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו, ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם ְולֹא
ְ י ִ מ י ׁ ש ּ ו ן , ָ ר ְ ג ֵ ל י ֶ ה ם ְ ו ל ֹ א ְ י ַ ה ּ ֵ ל כ ּ ו , ל ֹ א ֶ י ְ ה ג ּ ו ִ ּ ב ְ ג ר ֹ ו ָ נ ם . ּ ְ כ מ ֹ ו ֶ ה ם ִ י ְ ה י ּ ו ע ֹ ו ֵ ׂש י ֶ ה ם , ּכֹל ֲאֶׁשר ּבֵֹטַח ָּבֶהם. ִי ְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבּיְָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנםהּוא. ֵּבית ַאֲהרֹן
ְי ָבֵר,ְך ְי ָבֵר ְך ֶאת ֵּבית ִי ְׂשָר ֵאל, ְי ָבֵר ְך ֶאת ֵּבית ַא ֲה ר ֹ ן , ְי ָב ֵר ְך ִי ְר ֵא י ְי ָי , ַה ּ ְק ַט ִ ּנ י ם ִע ם ַה ְ ּג ד ֹ ִל י ם . י ֹו ֵס ף
ִּבְטחּו ַּבְּיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנםהּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַּבְּיָי, ֶעְזָרם ּוָמִגָּנםהּוא.
ְ י ָ י ֲ ע ֵ ל י ֶ כ ם , ֲ ע ֵ ל י ֶ כ ם ְ ו ַ ע ל ְ ּ ב ֵ נ י ֶ כ ם . ְ ּ ב ר ּ ו ִ כ י ם ַ א ֶ ּ ת ם ְ ָ ַ י ל , ּ י ע ֹ ֵ ׂש ה ׁ ָ ש ַ מ ִ י ם ָ ו ָ א ֶ ר ץ .
ַָׁהַּמשִים ָׁשַמִים ַלּיְָיְוָהָאֶרץְָנַתן ִלְבֵני ָאָדם.לֹא ֵַהִּמתים ְיַהְללּו ָיּהְולֹא ָּכליְֹרֵדידּוָמה.ַוֲאַנְחנּוְנָבֵרךָיּהֵמַעָּתהְוַעדעֹוָלם. ַהְללּוָיּה
ַָחִּיים. ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר, ֲאִני ָעִניִתי ְמאֹד. ֲאִני ָאַמְרִּתי ְּבָחְפִזי: ָּכל ָהָאָדם ּכֵֹזב.
מה ָאִׁשיב ַלּיְָי, ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶָאּׂשא, ּוְבֵׁשם ְיָי
ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי ֶאתקֹוִלי, ַּתֲחנּוָני: ִּכי ִהּטָה ָאְזנֹו ִלי, ּוְבָיַמי
ֶ א ְ ק ָ ר א . ֲ א ָ פ פ ּ ו ִ נ י ֶ ח ְ ב ֵ ל י ָ מ ֶ ו ת , ּ ו ְ מ ָ צ ֵ ר י ׁ ְש א ֹ ו ל ְ מ ָ צ א ּ ו ִ נ י , ָ צ ָ ר ה ְ ו ָ י ג ֹ ו ן
ֶא ְמ ָצ א . ּו ְב ׁ ֵש ם ְי ָי ֶא ְק ָר א : ָא ָ ּנ א ְי ָי ַמ ּ ְל ָט ה ַנ ְפ ׁ ִש י ! ַח ּנ ּו ן ְי ָי ְו ַצ ִ ּד י ק , ֶו א ל ֹ ֵה י נ ּו ְמ ַר ֵח ם : ׁשֵֹמר ְָּפתִאים ְיָי, ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע. ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי, ִּכיְְיָי ָּגַמל ָעָלְיִכי. ִּכי ִחַּלְצָּתַנְפִׁשיִמֶָּמות,ֶאתֵעיִניִמןִּדְמָעה,ֶאתַרְגִליִֶמִּדחי. ֶאְתַהֵּלךִלְפֵניְיָיְּבַאְרצֹות
ֶאְקָרא. ְנָדַרי ְַָילּי ֲאַׁשּל ֵם, ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעֹוּ.מ ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיָי
ַהּמ ָ ְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָאָּנא ְיָי, ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך, ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ַאָּמֶתָך, ִּפַּתְָחּת
ְלמֹוֵסָרי.ְלָךֶאְזַּבחֶזַבחּתֹוָדה,ּוְבֵׁשםְיָיֶאְקָרא.ְנָדַריְַָילּי ֲאֵַׁשּםלֶנְגָדהָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיָי, ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשַלִים. ַהְללּוָיּה . ַהְללּו ֶאת ְיָי ָּכל ּגֹוִים, ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ִּכי ָּגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו, ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם. ַהְללּוָיּה!
34
ְְָָָ י י ז כ ר נ ּו
ְִַָ א ה ב ּת י
ַה

ֵּבן ּפֹ ָרת יוֹ ֵסף, ֵּבן ּפֹ ָרת ֲע ֵלי ָע ִין; ָּבנוֹת, ָצ ֲע ָדה ֲע ֵלי ׁש ּור. ַו ְי ָמ ְר ֻרה ּו, ָורֹ ּב ּו; ַוִּיְׂשְטֻמהּו, ַּבֲעֵלי ִחִּצים. ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתוֹ, ַוָּיפֹּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו;
בראשית מט, כב-כו
35

הֹודּו
ַלְּיָי ִּכיטֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. י ֹ א ַ מ ר ָ נ א ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל , ּ ִ כ י ְ ל ע ֹ ו ָ ל ם ַ ח ְ ס ּ ד ֹ ו . יֹאְמרּו ָנא ֵּבית ַאֲהרֹן, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.
ָקָראִתי ָיּ,הָעָנִני ֶַּבְּמרַחב ָי.ּהְיָי ִלי,לֹא ִאיָרא. ַמה
ַ ֲעּי ֶׂשה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי ְּבעְֹזָרי, ַו ֲאִני ֶאְר ֶאה ְּב ׂשְנ ָאי.
טֹוב ַלֲחסֹות ַּבּיְָי ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם.טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְּיָי, ִמְּבטַֹח ִּבְּנִדיִבים. ָּכל ּגֹוִים
ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַּגם ְסָבבּוִני, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ִּכְדבִֹרים, ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁשקֹוִצים, ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם.
ָ ּ ד ח ֹ ה ְ ד ִ ח י ַ ת ִ ּ נ י ִ ל ְ נ ּ ֹפ ל , ַ ו ְ י ָ י ֲ ע ָ ז ָ ר ִ נ י . ָ ע ּ ִ ז י ְ ו ִ ז ְ מ ָ ר ת ָ י , ּ ה ַ ו ְ י ִ ה י ִלי ִליׁשּוָעה.קֹולִרָּנהִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים.ְיִמין
עֹו ָׂשה ָחִיל, ְי ִמין ְיָי רֹו ְמ ָמה, ְי ִמין ְיָי עֹו ָׂשה ָחִיל. ל ֹ א ָ א מ ּ ו ת ּ ִ כ י ֶ א ְ ח ֶ י ה , ַ ו ֲ א ַ ֵס ּ פ ר ַ מ ֲ ע ֵ ׂש י ָ . י ּ ה ַ י ּ ס ֹ ר ִ י ּ ְ ס ַ ר ִ ּ נ י ָיּ,ה ְוַָלֶּומת לֹא ְנָתָנִני. ּפִ ְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק, ָאבֹא
ָּבם,אֹוֶדה ָיּה, ֶזה ַׁהַַּשער ַלּיְָי, ַצִּדיִקים ָיבֹאּובֹו.
ָ אמור פעמיים כל אחת מהשורות הבאות
ִֵַַ מן ה ּמצר
אֹוְדך,ִּכיֲעִניָתִני,ְַוִּתהי ִלי ִליׁשּוָעה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים, ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. ֵמ ֵאת ְי ָי ָה ְי ָתה זֹאת, ִהיא ִנ ְפ ָלאת ְּב ֵעי ֵנינ ּו. ֶזה ַהּיֹוםָעָׂשהְיָי,ָנִגיָלהְוִנְׂשְמָחהבֹו.
ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא. ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא.
ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא.
ְ אמור פעמיים כל אחת מהשורות הבאות
ָּברּוך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיָי, ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיָי. ֵאל ְיָי, ַוָּיֶאר ָלנּו. ִאְסרּו ַחגָ ַּבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַָח. ֵאִלי ַָאּתה ְואֹוֶד,ך ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמך. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו.
36
ְי ָי


ְי ַה ְלל ּו ָך
ְיָי ֱאלֵֹהינּו(ַעל) ָּכל ַמֳע ֶשֹיך.ַוֲחִסיֶדָך ַצִּדיִקיםעֹו ֵׂשיְרצֹוֶנָךְוָכל ַעְּמָך ֵּבית ִי ְשָֹרֵאל. ְּבִרָּנהיֹודּו ִוְיָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו
ְוַיְִקּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו. ִּכי ְלָךטֹוב ְלהֹודֹות ּוְלִׁשְמָך ָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלםְוַעדעֹוָלם ַאָּתה ֵאל:
הֹודּו ַלָיי ִּכיטֹוב, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו ִּכיְלעֹוָלםַחְסּדֹו
הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים, הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים, ְלעֹ ֵֹשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו, ְלעֹ ֵשֹה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָנה, ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים, ְ ל ע ֹ ֵש ֹ ה א ֹ ו ִ ר י ם ְ ּ ג ד ֹ ו ִ ל י ם ,
ֶאת ַהֶּׁשֶמש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּביֹום, ֶאת ַהָּיֵרַחְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה,
ְל ַמ ֵּכה ִמ ְצַרִים ִּב ְבכֹוֵרי ֶהם, ַ ו ֹ ּ ו י ֵ צ א ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל ִ מ ּ ת ֹ ו ָ כ ם , ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, ְלגֵֹזר ַיםסּוף ִלְגָזִרים, ְ ו ֶ ה ֱ ע ִ ב י ר ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל ְ ּ ב ת ֹ ו כ ֹ ו ,
37
ְוִנֵער ַּפְְרעֹהְוֵחילֹוְבַיםסּוף, ְלמֹוִליך ַעֹּומ ַּבִּמְדָּבר, ְל ַמ ֵּכה ְמ ָל ִכים ְּגד ֹו ִלים, ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים ַאִּדיִרים, ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי,
ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן, ְוָנָתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה,
ַנ ֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו, ֶׁשְּבִׁשיְפֵלנּו ָזַכר ָלנּו, ַוִּיְפְרֵקנּו ִמָּצֵרינּו, נ ֹ ו ֵ ת ן ֶ ל ֶ ח ם ְ ל ָ כ ל ָ ּ ב ָ ׂש ר , ה ֹ ו ד ּ ו ְ ל ֵ א ל ַ ׁ ה ָ ּ ָש מ ִ י ם ,

בראשית מט, כז
ִּבְנָי ִמין ְז ֵאב ִי ְטָרף, ַּבּבֶֹקר יֹאַכל ַעד; ְוָל ֶעֶרב, ְי ַחֵּלק ׁ ָשָלל.
38

ִנְׁשַמת ָּכל ַחי
ּ ְ ת ָ ב ֵ ר ְ ך ֶ א ת ׁ ִש ְ מ ָ ך ְ י ָ י ֱ א ל ֹ ֵ ה י נ ּ ו , ְ ו ר ּ ו ַ ח ּ ָ כ ל ָ ּ ב ָ ׂש ר ְ ּ ת ָ פ ֵ א ר ּ ו ְ ת ר ֹ ו ֵ מ ם ִ ז ְ כ ְ ר , ָ ך ַ מ ְ ל ּ ֵ כ נ ּ ו ,
ּתָ ִמיד. ִמן ָהעֹוָלםְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל, ּוִמִּבְלָעֵדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְךּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיַע ֹּופֶדה ּוַמּצ ִילּוְמַפְרֵנסּוְמַרֵחםְבָכלֵעתָצָרהְוצּוָקה.ֵאיןָלנּו ֶמֶלְך ֵָאּלא ָאָּתה. ֵאלֵֹהי ָהִראׁשֹוִנים ְוָהָאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִריֹות, ֲאדֹון
ָּכל ֹּותָלדֹות,ְָ ַהְמֻהּלָל ְּברֹב ַהִּתְׁשָּבחֹות, ַהְמַנֵהגעֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרֹּויָתיו ְּבָרֲחִמים ַויי לֹאָינּוםְולֹאִייָׁשן, ַהְמעְֹוֵררְיֵׁשִניםְוַהֵּמקיץ ִנְָרִּדמיםָ
ְוֵַׁהִּשמיַָח ְִאִּלמים ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים ְוַהּסֹוֵמךנֹוְפִלים ְוַהזֹוֵקף ְּכפּוִפים. ְלך ְלַבְּדך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ִאּלּו ִּפינּו ָמֵלא ׁשיָרה ַּכָים, ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון
ַגָּליו, ְו ִׂשְפתֹוֵתינּו ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות
ֵמָאֶלף, ֶאֶלף ַאְלֵפי
ְּפ ָע ִמים ַהטֹובֹות
ְׁשָעִׂשיָתִעםֲאבֹוֵתינּוְוִעָּמנּוִִמְּמצַרִים ְּגַאְלָּתנּוְיָיֱאלֵֹהינּו,ּוִמֵּביתַעָבִדים
ְּפִדיָתנּו. ְּבָרָעב ַזְָנּנתּו, ּוְב ָׂשָבע ִּכְלַּכְלּתָנּו, ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתנּו, ּוִֶָמּדֶבר ִ מ ּ ַ ל ְ ט ּ ָת נ ּ ו , ּ ו ֵ מ ֳ ח ָ ל ִ י ם ָ ר ִ ע י ם ְ ו ֶ נ ֱ א ָ מ ִ נ י ם ִ ּ ד ּ ִ ל י ָ ת נ ּ ו . ַ ע ד ֵ ה ָ ּ נ ה ֲ ע ָ ז ר ּ ו נ ּ ו ַ ר ֲ ח ֶ מ י ך ְ ו ל ֹ א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך,ְוַאלִּתּטְֵׁשנּו,ְיָיֱאלֵֹהינּו,ָלֶנַצח.ַעלֵּכןֵאָבִריםֶׁשִּפַּלְָגּת
ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע, ֶֶַּׁכמּׁש ְוַכָּיֵרַחְוָיֵדינּו ָׁשַמִים,ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות
ַמ ְס ִפ י ִק י ם ְל ה ֹו ד ֹו ת ֲאבֹוֵתינּו, ּוְלָבֵרְך
ְפרּו ׂשֹות ְּכִנְׁשֵרי ּ ָכ ַא ָ ּי ל ֹו ת ֵא י ן ַא ַנ ְח נ ּו ְלָך,ְיָי ֱאלֵָֹהינּוְואלֵֹהי
ָ ּ ב נ ּ ו , ְ ו ר ּ ו ַ ח ּ ו ְ נ ׁ ָש ָ מ ה ׁ ֶש ָ ּ נ ַ פ ָ ְ ח ּ ת ְ ּ ב ַ א ּ ֵ פ י נ ּ ו ְ ו ָ ל ש ֹ ו ן ֲ א ׁ ֶש ר ַ ׂש ְ מ ָ ּ ת ְ ּ ב ִ פ י נ ּ ו , ֵ ה ן ֵ ה ם י ֹ ו ד ָ ּ ו ִויְָברכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְִקּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמך
ַמְלֵּכנּו.ִּכיָכלֶּפה ְלָךיֹוֶדה,ְוָכלָלׁשֹוןְלָךִתָּׁשַבע,ְוָכלֶּבֶרךְלָךְִּתכַרע, ְ ו ָ כ ל ק ָ ֹ ו ָ מ ה ְ ל ָ פ ֶ נ י ָ ך ּ ִ ת ְש ַ ת ֲ ח ֶ ו ה , ְ ו ָ כ ל ְ ל ָ ב ב ֹ ו ת ִ י י ָ ר א ּ ו ָ ך , ְ ו ָ כ ל ֶ ק ֶ ר ב ּ ו ָ ְ כ ָ ל י ֹ ו ת ַ ְ י ְ ּ זמ ר ּ ו ִלְׁשֶמך ַּכּדָ ָבר ֶׁשָּכתּוב: ָּכל ַעְצמֹוַתי ֹּתאַמְרָנה, ְיָי ִמי ָכמֹו,ך ִַמיּצל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמּגָֹזלֹו: ִמי ִיְדֶמה ָּלְך, ּוִמי ִיְׁשֶוה ָּלְך, ּוִמי ֵיֲעָרְך ָלְך ,ָהֵאלַהָּגדֹולַהִּגּבֹורְוַהּנֹוָרא,ֵאלֶעְליֹון,קֹוֵנהָׁשַמִיםָוָאֶרץ.ְנַהֶּלְלָך ּוְנַׁשֵּבֲחָך ּוְנָפֶאְר,ָך ּוְנָבֵרְך ֶאת ֵשם ָקְדֶׁשָך, ַּכָאמּור: ְלָדִוד, ָּבְרִכי ַנְפ ִשי ֶאת
ְיָי,ְוָכלְקָרַביֵאת ֵשםָקְדׁשֹו.ָהֶאלְּבַתַעֻצֹּומת ֻעֶּזָך,ַהָּגדֹולִּבְכבֹודְׁשֶמָך, ַהִּגּבֹור ָלֶנֵַצחְוַהּנֹוָרא ְּבנֹוְראֹוֶתיָ,ך ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוֵׁשב ֵעל ִּכֵּסאָרםְוִנָּׂשא.
ׁ ש ֹ ו כ ן ַ ע ד ָ מ ר ֹ ו ם ְ ו ּ ָ ק ד ֹ ו ׁ ש ׁ ְש מ ֹ ו . ְ ו ָ כ ת ּ ו ב : ַ ר ְ נ נ ּ ו ִ ַ צ י ּ ד ִ ק י ם ַ ּ ב ְ י ָ י , ַ ל ְ י ׁ ָש ִ ר י ם ְ ָנאָוה ְּתִהָּלה. ְּבִפי ְיָׁשִרים ִּתְתַָהּל, ּוְבִדְבֵרי ַצִּדיִקים
ִּת ְת ָּבַרך, ּו ִב ְלׁשֹון ֲח ִסיִדים ִּת ְתרֹו ָמם, ּו ְב ֶקֶרב ְק ּדֹוׁ ִשים ִּת ְת ַקָּדׁש.
ּוְבַמְקֲהלֹותִרְבבֹות ַעְּמָךֵּבִיתְיְׂשָרֵאל,ְּבִרָּנהִיְָתַּפאר ִׁשְמָך
ָ ַמְלֵּכנּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ֶׁשֵּכןחֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים ְלָפֶניך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלהֹודֹות ְלַהּל ֵל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵר ְלָבֵרְך ְלַעּלֵהּוְלַקֵּלס ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִי ַשי ַעְבְּדָך ְמִׁשיֶחָך.
39
ֶאת ְׁשֶמך , ַעל ַאַחת ֲא ָל ִפים ְוִר ֵּבי ְר ָבבֹות

ּ ַהִּנְפָלאֹות, ַהּבָֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶלְך ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים.
ִׁשְמָך ָלַעד ַמְלֵּכנּו, ָהֵאָל ַהֶּמֶלְךַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש
ַּבָּׁשַמִיםּוָבָאֶרץ:ִּכיְלך ָנֶאהְיָיֱאלֵֹהינּוְואלֵֹהי
ֲאבֹוֵתינּו, ִׁשיר ּוְׁשָבָחה, ַהּלֵלְוִזְמָרה,עֹז ּוֶמְמָׁשָלה, ֶנַצח ְּגֻדָלה ּוְגבּוָרה ּ ְ ת ִ ה ּ ל ָ ְ ה ְ ו ִ ת ְ פ ֶ א ֶ ר ת ְ ק ֻ ד ׁ ָש ה ּ ו ְ ַ מ ְ ל כ ּ ו ת , ְ ּ ב ָ ר כ ֹ ו ת ְ ו ה ֹ ו ָ ד א ֹ ו ת ֵ מ ַ ע ּ ָ ת ה ְ ו ַ ע ד ע ֹ ו ָ ל ם . ָּברּוך ַאָּת ה ְיָי ֵאל ֶמֶלך ָּגדֹול ַּבִּתְׁשָּבחֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות, ֲאדֹון
ְְַ י ְָיֱאלֵֹהינּוַעלָּכלַמֲעֶׂשיָ,ך ַוֲחִסֶדיָך ַצִּדיִקים
ע ֹ ו ֵ ׂש י ְ ר צ ֹ ו ֶ נ ָ ך , ְ ו ָ כ ל ַ ע ּ ְ מ ָ ך ֵ ּ ב י ת ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל ְ ּ ב ִ ר ָ ּ נ ה י ֹ ו ד ּ ו ,
ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְִקּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָךַמְלֵּכנּו, ִּכי ְלָךטֹוב ְלהֹודֹות, ּוְלִׁשְמָךָנֶאה ְלַזֵּמר, ִּכי ֵמעֹוָלם
ְוַעדעֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ָּברּוְך ַָאּתה ְיָי ֶמֶלְך ְמֻהָּל ַּבִּת ְׂשָּבחֹות.
ִהְנִנימּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַקּי ְֵםִמְצַותּכֹוסְרִביִעיֶׁשלַאְרַּבעּכֹוסֹות ְ ל ׁ ֵש ם ִ י ח ּ ו ד ק ּ ו ְ ד ׁ ָש א ְ ּ ב ִ ר י ך ה ּ ו א ּ ו ׁ ְש ִ כ י ְ נ ּ ת ֵ י ָ ה ַ ע ל ְ י ֵ ד י ַ ה ה ּ ו א ָ ט ִ מ י ר
ְ ו ֶ נ ְ ע ָ ל ם ְ ּ ב ׁ ֵש ם ּ ָ כ ל ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל .
שותים כוס רביעית בהסיבת שמאלְומברכים ברכה אחרונה:
ָּברּוך ַאָּתהְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,ּבֹוֵרא
ְִַַ י ׁש ת ּב ח
יהללּוך
ּפְ ִרי ַה ָּג ֶפן
ָּבר ּו ְך
ַאּתָהְיָיֱאלֵֹהינּוֶמֶלְך ָהעֹוָלם,ַעלַהֶּגֶפןְוַעלְִּפרי ַהָּגֶפן,ְוַעלְּתנּוַבת ַהּשֶָׂדהְוַעל ֶאֶרץ ֶחְָמּדה טֹוָבה
ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָתְוִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו, ֶלֱאכֹול ִָמִּפְרָיּהְוִל ְׂשּבֹוַע ִמטּוָבה. ַרֵחם ָנא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַעל ְי ְׂשָרֵאל ַעֶּמ,ך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים
ִעיֶרָך, ְוַעל ִֹצוּין ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ְוַעל ִמְזְּבֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶל.ָך ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכה. ְו ְַׂשֵּמחנּו ְּבִבְנָיָנּה, ְונֹאַכל ִמִּפְרָיּה ְוִנ ְׂשַּבע ִמטֹוָבה, ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדָׁשה
ּוְבָטֳהָרה (בשבת ּוְרֵצהְוַהֲחִליֵצנּוְּביֹוםַׁהַָּשּבת ֶַהּזה) ְוְַׂשֵָּמחנּו ְּביֹוםַחגַהַּמֹּוצת ַהֶּזהִּכיַאְָּתהְיָיטֹובּוֵמִטיבַלּכֹל:ְונֹוֶדהְלךַעל ָה ָא ֶר ץ ְו ַע ל ּ ְפ ִר י ַה ָ ּג ֶפ ן . ָ ּב ר ּו ך ַא ּ ָת ה ְי ָי ַע ל ָה ָא ֶר ץ ְו ַע ל ּ ְפ ִר י ַה ָ ּג ֶפ ן .
ִנְר ָצה
ִסּדּורֶַּפסח ְּכִהְלָכתֹו, ְּכָכל ִמְׁשָפטֹוְְוֻחָּקתֹו. ַּכֲאֶׁשר ָזִכינּו
ֲַ חסל
ְלַסֵּדראֹותֹו, ֵּכן ִנְזֶּכה ַלֲע ׂשֹותֹו. ַזךׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה, קֹוֵמם
ְק ַהל ֲעַדת ִמי ָמָנה. ְּב ָקרֹוב ַנ ֵהל ִנ ְטֵעי ַכָּנה, ְּפדּוִים ְל ִצּיֹון ְּבִרָּנה.
40

ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה; ַוִּיָּבְקעּו, ַהָּמִים. ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתוְֹך ַהָּים,
שמות יד, כא-כב
ַּב ַּי ָּבׁ ָשה; ְו ַה ַּמ ִים ָל ֶהם חוֹ ָמה, ִמי ִמי ָנם ּו ִמ ְּ ׂשמֹא ָלם.
41

ִאם ֶאׁ ְש ָּכ ֵח ְך ְירּוׁ ָש ִָלם ִּתׁ ְש ַּכח ְי ִמיִני. ִּתְדַּבק ְלׁשוִֹני ְל ִח ִּכי, ִאם לֹא ֶאְז ְּכֵר ִכי:
תהילים קלז, ה-ו
ִאם לֹא ַא ֲע ֶלה ֶאת ְירּוׁ ָש ִַלם, ַעל רֹאׁש ִ ׂש ְמ ָח ִתי.
42

ְלָּׁשָנה ַהָּבָאה ִּבירּוָׁשָלִים ַהְּבנּוָיה ּוְבֵכןַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ָאזרֹוב ִנִּסים ִהְפֵלאָת ַּבּלְַיָלה, ְּברֹאׁש ַאְׁשמּורֹות ֶזה ַהּלְַיָלה,ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחֹּות ְּכֶנֱחַלקלֹו ַּלְיָלה, ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה.
ַּדְָנ ּת ֶמ ֶל ְך ְּגָרר ַּב ֲחלֹום ַה ַּל ְי ָלה, ִה ְפ ַחְד ּת ָ ֲאָר ִמי ְּב ֶא ֶמׁש ּלַ ְי ָלה,
ְ ו ִ י ְ ׂש ָ ר ֵ א ל ָ י ׁ ַש ר ָ ל ֵ א ל ַ ו י ּ ו ַ כ ל ל ֹ ו ּ ַ ל ְ י ָ ל ה ,
ַוְי ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּלְי ָלה. ַרֶזע ְּבכֹוֵריְַּפתרֹוס ָמַחְצָּתַּבֲחִציַהַּלְיָלה,ֵחיָלםלֹאָמְצאּוְּבקּוָמם
ַּבּלְַיָלה, ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶֹׁשת ִסִּליָת ְּבכֹוְכֵבי ַּלְיָלה, ַוְי ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּלְי ָלה.
ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף ִאּוּוי,הֹוַבְׁשָּתְָּגפָריו ַּבַּלְיָלה,ַָּרכע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּב ִאיׁשֹון ּלַ ְי ָלה, ְל ִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְג ָלה ָרז ֲחזֹות ַּלְי ָלה,
ַוְי ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּלְי ָלה.
ִַמְֵּׁכשּרת ִּבְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלה, ֹונַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ֹּופֵתר
ִּבֲעתּוֵתי ּלְַיָלה, ִׂשְנָאה ָנַטר ֲאָגִגיְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה, ַוְי ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּלְי ָלה.
עֹוַרְָרּתִנְצֲחָךָעָליוְּבֶנֶדדְׁשַנתַּלְיָלה,ּּוָפרה ִּתְדרֹוְְךלׁשֹוֵמר ַמה ִּמּלְַיָלה,ַָצרח ַּכּׁשֹוֵמרְוָׂשחָאָתאֹּבֶקרְוַגםַּלְיָלה,
ַוְי ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּלְי ָלה.
ָקֵרביֹום ֲאֶׁשרהּואלֹאיֹוםְולֹא ַּלְיָלה,ָרםהֹוַדע ִּכי ְלָך ַֹהוּים ַאף
ְלָך ַהּלְַיָלה,ֹׁוְשמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרָך ָּכל ַהּיֹוםְוָכל ַהּלְַיָלה, ָּתִאיר ְּכאֹור
ַוְי ִהי ַּב ֲח ִצי ַה ַּלְי ָלה.
יֹום ֶחְׁשַּכת ַּלְיָלה,
43

ּוְבֵכן ַוֲאַמְרֶּתםֶזַבחֶּפַסח אֶֹמץ ְּגבּורֹוֶתיָךִהְפֵלאָת ַּבֶּפַסח, ְּברֹאׁש ָּכלמֹוֲעדֹות ִנֵֹּשאָת ֶּפַסח,
ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
ְָּדלָתיו ָּדַפְקָּת ְּכחֹם ַהֹּיום ַּבֶּפַסח, ִהְסִעיד נֹוֲצִצים ֻעּגֹות ַמצֹות
ַּבֶּפַסח, ְו ֶאל ַה ָּב ָקר ָרץ ֶז ֵכר ְלׁשֹור ֵעֶר ְך ֶּפ ַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
ֲזֹעמּו ְסדֹוִמים ְולֲֹהטּו ָּבֵאׁש ַּבֶּפַסח, ֻחּלַץלֹוט ֵמֶהם ּוַמֹוּצת ָאָפה ְּבֵקץ ֶּפַסח, ִטאֵטאָת ַאְדַמתמֹףְונֹף ְּבָעְבְרָך ַּבֶּפַסח,
ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
ָיּה,רֹאׁשָּכלאֹוןָמַחְצָּת ְּבֵלילִׁשּמּורֶּפַסח, ִּבַּיכר ַעל ֵּבן ְּבכֹור
ָּפ ַס ְח ָּת ְּבַדם ֶּפַסח, ְל ִב ְל ִּתי ֵּתת ַמׁ ְש ִחית ָלבֹא ִּב ְפ ָת ַחי ַּבֶּפ ַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
ְֻסֶּמגֶרת ֻסָּגָרה ְּבִעֹּותֵתי ֶּפַסח, ִנְׁשְמָדה ִמְדָין ִּבְצִליל ְׂשעֹוֵריעֶֹמר
ֶּפַסח ׂשְרפּוִמְׁשַמֵּניּפּולְולּודִּביַקדְיקֹודֶּפַסח, ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
ֹעוד ַהּיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹד ַעד ָּגָעהְעֹוַנתֶּפַסח, ַּפס ָיד ָּכְתָבה ְלַקֲעֵקַע צּול ַּבֶּפַסח, ָצפֹה ַהָּצִפית ָערּוך ַהֻּׁש ְלָחןַּבֶּפַסח,
ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
ָקָהל ִּכְּנָסה ֲהַדָּסה ְלַׁשֵּלׁשצֹום ַּבֶּפַסח, רֹאׁש ִמֵּביתָרָׁשע ָמַחְָצּת
ְ ּ ב ֵ ע ץ ֲ ח ִ מ ׁ י ִ ּ ש י ם ַ ּ ב ֶ ּ פ ַ ס ח , ׁ ְ ש ֵ ּ ית ֵ א ֶ ּ ל ה ֶ ר ַ ג ע ּ ָ ת ִ ב י א ְ ל ע ּ ו ִ צ י ת ַ ּ ב ֶ ּ פ ַ ס ח , ָ ּ ת ע ֹ ו ז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך ְּכֵליל ִהְתַקֵּדׁש ַחג ֶּפַסח,
ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח.
ִּכי לֹו ָנ ֶאה, ִּכי לֹו ָי ֶאה
ַאִָּדירִָּבְמלָּוָכה, ָּבָחּורַָּכֲהָלָכהָ,ְּגדָּוָדיויֹאְמרּולֹו: ְלך ּוְל,ך ְלך ִּכי ְל,ך ְלך ַאף ְל,ך ְלךְיָי ַהַּמְמָלָכה.
ִּכי לֹו ָנ ֶאה, ִּכי לֹו ָי ֶאה. ָ ָ
ָּדגּול ִּב ְמלּו ָכה, ָהדּור ַּכ ֲה ָל ָכה, ָו ִתי ָקיו יֹא ְמרּו לֹו: ְלך ּו ְלך, ַז ַּכאי ִּב ְמלּו ָכה, ֲח ִסין ַּכ ֲה ָל ָכה, ַט ְפ ָסָריו יֹא ְמרּו לֹו: ְל ָך ּו ְל ָך, ָי ִחיד ִּב ְמלּו ָכה, ַּכ ִּביר ַּכ ֲה ָל ָכה, ִל ּמּוָדיו יֹא ְמרּו לֹו: ְל ָך ּו ְל ָך, מֹוֵׁשל ִּבְמלּוָכה, ֹוָנרא ַכֲהָלָכה, ְסִביָביויֹאְמרּולֹו: ְלָך ּוְלָך, ָעָניו ִּבְמלּוָכה, ֹּוֶפדה ַכֲהָלָכה, ַצִּדיָקיויֹאְמרּולֹו: ְלָך ּוְלָך,
44
ִּגִּליָת ְלֶאְזָרִחי ֲחצֹות ֵליל ֶּפַסח,

ָקדֹוׁש ִּבְמלּוָכה,ַרחּום ַּכְֲהָלָכה, ִׁשְנַאָּניויֹאְמרּולֹו: ְלָך ּוְלָך, ַּתִּקיף ִּבְמלּוָכה, ּתֹוֵמך ַּכֲהָלָכה, ְּתִמיָמיויֹאְמרּולֹו: ְלָך ּוְלָ,ך ְלָך ִּכי ְלָ,ך ְלָך ַאף ְלָ,ך ְלָךְיָי ַהַּמְמָלָכה,
ִּכי לֹו ָנ ֶאה, ִּכי לֹו ָי ֶאה.
ה ּו א , ִי ְב ֶנ ה ֵ ּב י ת ֹו ְ ּב ָק ר ֹו ב ִ ּב ְמ ֵה ָר ה , ִ ּב ְמ ֵה ָר ה ָ ,
ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב. ֵאל ְּבֵנה, ֵאל ְּבֵנה, ְּבֵנה ֵּביְתך
ְּב ָקרֹוב. ָּבחּור הּוא, ָּגדֹול הּוא, ָּדגּול הּוא, ִי ְבֶנה ֵּביתֹו ְּב ָקרֹוב
ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה. ָהדּור הּוא, ָוִתיק הּוא, ַזַּכאי הּוא. ָחִסיד
הּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב ִּבְמֵהָרהְ, ִּבְמֵהָרה. ָטהֹור הּוא, ָיִחיד הּוא, ַּכִּבירהּוא, ָלמּודהּוא, ֶמֶלךהּוא,נֹוָראהּוא, ַסִּגיבהּוא, ְעּזּוז הּוא, ּפֹוֶדההּוא, ַצִּדיקהּוא, ִיְבֶנה ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה. ָקדֹוׁשהּוא,ַרחּוםהּוא, ַׁשַּדיהּוא, ַּתִּקיףהּוא, ִיְבֶנה
ֵּביתֹו ְּבָקרֹוב ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב.ָ ֵאל ְֶּב ֵנה,ָ ֵאל ְּב ֵנה, ְּב ֵנה ֵּבי ְתֹך ְּב ָקר ֹוב.
אחד ִמייוֵדַע
ִַ א ּד י ר
ֶאָחד ֲאִנייֹוֵדַע:
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ַאְרַּבע ֲאִני יֹוֵדַע: ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ֲחִּמּׁשָהֲאִנייֹוֵדַע:ֲחִמּׁשָהחּוְמֵׁשיתֹוָרה,ַאְרַּבעִָאהֹּומת, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
45
ְׁשַנִים ִמייֹוֵדַע:
ְׁשַנִים ֲאִנייֹוֵדַע: ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ְׁשלָֹׁשה ֲאִנייֹוֵדַע: ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ. ַאְרַּבע ִמייֹוֵדַע:
ְׁשלָֹׁשה ִמייֹוֵדַע:
ֲחִמָּׁשה ִמייֹוֵדַע:

ִׁשָּׁשה ֲאִנייֹוֵדַע: ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשהחּוְמֵׁשיתֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ִׁשְבָעה ֲאִנייֹוֵדַע: ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַָּבּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמּׁשָהחּוְמֵׁשי תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו
ְׁשמֹוָנה ֲאִנייֹוֵדַע: ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַָּבּתא, ִׁׁשָּשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמּׁשָהחּוְמֵׁשיתֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ִּתְׁשָעה ֲאִנייֹוֵדַע: ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַּבָּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמּׁשָהחּוְמֵׁשיתֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ֲע ָשָֹרה ֲאִנייֹוֵדַע: ֲע ָשָֹרה ִּדְּבַרָּיאִ, ְּׁשתָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַָּבּתא, ִׁשּׁשָה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמּשָׁהחּוְמֵׁשיתֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות,
ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ַאַחד ָע ָשֹר ֲאִנייֹוֵדַע: ַאַחד ָע ָשֹר ּכֹוְכַבָּיא, ֲע ָשָֹרה ִּדְּבַרָּיא, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַָּבּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמּׁשָהחּוְמֵׁשי
תֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ִׁשָּׁשה ִמייֹוֵדַע:
ִׁשְבָעה ִמייֹוֵדַע:
ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ְׁשמֹוָנה ִמייֹוֵדַע:
ִּתְׁשָעה ִמייֹוֵדַע:
ֲ ע ָ ֹש ָ ר ה ִ מ י י ֹ ו ֵ ד ַ ע :
ַ א ַ ח ד ָ ע ָ ֹש ר ִ מ י י ֹ ו ֵ ד ַ ע :
ׁ ְ ש ֵ נ י ם ָ ע ָ ֹש ר ִ מ י י ֹ ו ֵ ד ַ ע :
ְׁשֵנים ָע ָשֹר ֲאִנייֹוֵדַע: ְׁשֵנים ָע ָשֹר ִׁשְבַטּיָא, ַאַחד ָע ָֹשר ּכֹוְכַבָּיא, ֲע ָשָֹרה ִּדְּבַרָּיא, ּת ִ ְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה, ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ִמיָלה, ִׁשְבָעה ְיֵמי ַׁשַָּבּתא, ִׁשָּׁשה
ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמּשָׁהחּוְמֵׁשיתֹוָרה, ַאְרַּבע ִאָּמהֹות, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית, ֶאָחד ֱאלֵֹהינּו ֶׁשַּבָּׁשַמים ּוָבָאֶרץ.
ׁ ְ ש ל ֹ ׁ ָ ש ה ָ ע ָ ֹש ר ִ מ י י ֹ ו ֵ ד ַ ע :
ׁ ְ ש ל ֹ ׁ ָ ש ה ָ ע ָ ש ֹ ר ֲ א ִ נ י י ֹ ו ֵ ד ַ ע : ׁ ְ ש ל ֹ ׁ ָ ש ה ָ ע ָ ש ֹ ר ִ מ ַ ּ ד ָ ּ י א , ׁ ְ ש ֵ נ י ם ָ ע ָ ֹש ר ׁ ִ ש ְ ָ ב ַ ט א ּ , י ַ א ַ ח ד ָ ע ָ ש ֹ ר ּ כ ֹ ו ְ כ ַ ב ָ ּ י א , ֲ ע ָש ֹ ָ ר ה ִ ּ ד ְ ּ ב ַ ר ָ ּ י א , ּ ִת ׁ ְש ָ ע ה ַ י ְ ר ֵ ח י ֵ ל ָ ד ה , ׁ ְש מ ֹ ו ָ נ ה ְ י ֵ מ י ִ מ י ָ ל ה , ׁ ִש ְ ב ָ ע ה ְ י ֵ מ י ַׁשַָּבּתא, ִׁשָּׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ֲחִמָּׁשהחּוְמֵׁשיתֹוָרה, ַאְרַּבעָ ִאהֹּומת, ְׁשלָֹׁשה ָאבֹות, ְׁשֵני ֻלחֹות ַהְּבִרית,
ֶאָחד ֱאלֵֹהינּוֶׁשַּׁבַָּשמים ּוָבָאֶרץ.
46

ַחד ַּגְדָיא ַחד ַּגְדָיא, ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵריזּוֵזי,
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ַוֲאָתא ׁשּוְנָרא ְוָאְכָלה ְלַגְדָיא,
ַוֲאָתא ְּדַזִּבין ַאָּבאְִּבְתֵריזּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ַכְלָּבא, ְוָנַׁשך ְלׁשּוְנָרא,ְָּדאְכָלה ְלַגְדָיא,ְַּדזִּבין
ַאָּבא ִּבְתֵריזּוֵזי, ַחד ַּגְדָיְא, ַחד ַּגְדָיא. חּוְטָרא,ְוִהָּכהְלַכְלָּבא,ְּדָנַׁשךְלׁשּוְנָרא,ְָּדאְכָלה ְלַגְדָיא,
ְּדַז ִּבין ַא ָּבא ִּב ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְ
נּוָרא, ְוָׂשַרף ְלחּוְטָרא,ְִּדהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשך ְלׁשּוְנָרא, ְ ָּדאְכָלה ְלַגְדָיְא,ַזִּבּדין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי,
ַו ֲא ָתא
ַמָּיא, ְוָכָבה ְְלנּוָראְ, ָּׂשַדרף ְלחּוְטָרא, ְ ּדִהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשך ְלׁשּוְנָרא,ְ ָּדאְכָלה ְלַגְדָיא, ְַּדזִּבין
ֲַָ ואתא
תֹוָרא, ְוָׁשָתה ְלַמָּיא, ְּדָכָבה ְלנּוָרא, ְ ּדָׂשַרף ְלחּוְטָראְ,ִּדהָּכה ְלַכְלָּבא,ְּדָנַׁשְךְלׁשּוְנָרא,ְּדָאְכָלה
ֲַָ ואתא
ַהּׁשֹוֵחט, ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא,ְָּׁדשָתא ְלַמָּיא,ְּדָכָבהְ ְלנּוָרא, ּדְ ָׂשַרףְלחּוְטָרא,ּדְִהָּכהְלַכְלָּבא,ְּדָנַׁשך
ֲַָ ואתא
ַ ְל ׁש ּו ֲ ְנ ָר א , ָ ְ ּד ָא ְכ ָל ה ְל ַג ְד ָי א , ְ ּד ַז ִ ּב י ן ַא ָ ּב א ִ ּב ְת ֵר י ז ּו ֵז י , ַח ד ַ ּג ְד ָי א , ַח ד ַ ּג ְד ָי א .
ואתא ַמְלַאְך ֶַָהוּמת, ְו ָשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְָּׁדשָתא ְלַמָּיא,ְּדָכָבהְלנּוָראְ,ָּׂשדַרף ְלחּוְטָרא,
ְ ִּדהָּכה ְלַכְלָּבא, ְּדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא,ְ ָּדאְכָלה ְלַגְדָיאְ,ַזִּּדבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ַוֲאָתאַהָּקדֹוׁש ָּברּוְךהּוא,ְוָׁשַחטְלַמְלַאְךַהֶָּמות, ְּדָׁשַחט ְלׁשֹוֵחט, ְּדָׁשַחט ְלתֹוָרא,ְָּׁדשְָתא ְלַמָּיא,ְּדָכָבה ְלנּוָרְא,ָּׂשַדרף ְלחּוְטָרא,ְִּדהָּכהְלַכְלָּבא,ְּדָנַׁשךְלׁשּוְנָרא,ְּדָאְכָלה
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
47
ַו ֲא ָתא
ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ַאָּבא ִּבְתֵריזּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְלַגְדָיא, ְּדַז ִּבין ַא ָּבא ִּב ְתֵרי זּוֵזי, ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא.
ְלַגְדָיא,ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵריזּוֵזי,


Click to View FlipBook Version