The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aphinick1989, 2022-09-07 02:14:18

Profile Office

Profile Office

COMPANY PROFILE

สาํ นักงานสอบบัญชี เอ แอนด์ เอ

A&A OFFICE COMPANY LIMITED

ºÃÔÉÑ· Êӹѡ§Ò¹ àÍ á͹´ì àÍ ¨Ó¡Ñ´ à»ç¹Êӹѡ§Ò¹ÊͺºÑ­ªÕ
·Õèä´éÃѺ¤ÇÒÁàË繪ͺ¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáӡѺËÅÑ¡·ÃѾÂìáÅÐ
µÅÒ´ËÅ¡Ñ ·ÃѾÂì (¡.Å.µ.) àÁèÍ× Çѹ·Õè 18 ¡ÁØ ÀҾѹ¸ì 2564

A&A Office Company Limited is a office providing audit
services which was approved by the Securities and
Exchange Commission (SEC) on February 18th, 2021.

A&A PROFILE 2022 | 1

A&A Office of companies : Business Services

Êӹѡ§Ò¹ÊͺºÑ­ªÕ àÍ á͹´ì àÍ ´Óà¹Ô¹¡ÒõÃǨÊͺ§º¡ÒÃà§Ô¹·ÕèªÍº´éÇ¡®ËÁÒÂ

µÒÁ¹âºÒ ¡ÒúÃÔ¡Ò÷Õè¨Ðµéͧ´Óà¹Ô¹¡ÒôéǤÇÒÁ«×èÍÊѵÂì ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìáÅÐ
¤ÇÒÁÊÒÁÒöÍÂèÒ§à»ç¹ÍÔÊÃÐ ¤Çº¤Ùè仵ÒÁÁҵðҹ ·ÓãËéÊӹѡ§Ò¹¢Í§àÃÒä´éÃѺ¤ÇÒÁ
äÇéÇҧ㨨ҡÅÙ¡¤éÒÁÒ¡ÁÒ¨ҡ˹èǧҹµèÒ§æ àªè¹ ºÃÔÉÑ·ÁËÒª¹ ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹µèÒ§æ ´éÇÂ
¡ÒÃã˺é ÃÔ¡ÒôÒé ¹ÊͺºÑ­ªÕ·Õ¤è úǧ¨Ã(Audit & Assurance) á¡è

ºÃÉÔ Ñ··¨èÕ ´·ÐàºÂÕ ¹ã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÂì (Public Companies)
ºÃÉÔ ·Ñ ·¡Õè ÓÅѧàʹ͢ÒÂËÅÑ¡·Ã¾Ñ ¤ì ÃÑé§áá (IPO)
ºÃÉÔ ·Ñ àÍ¡ª¹ã¹»ÃÐà·ÈáÅТÒé ÁªÒµÔ
˹Çè Â§Ò¹Ã°Ñ ºÒÅáÅÐͧ¤ì¡ÃÊÒ¸ÒóСÈØ Å
ãˤé Ó»ÃÖ¡ÉÒᡸè ØáԨ㹴Òé ¹Áҵðҹ¡Òú­Ñ ªÕ

ดว้ ยการให้บริการตรวจสอบบญั ชีทีค่ รบวงจร ดงั นี้

ºÃ¡Ô ÒõÃǨÊͺ§º¡ÒÃà§¹Ô »ÃШӻÕ
ºÃ¡Ô ÒõÃǨÊͺáÅÐÊͺ·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹

ºÃ¡Ô ÒõÃǨÊͺ¡Ã³¾Õ ÔàÈÉ
ºÃÔ¡ÒõÃǨÊͺÀÒÂã¹

ºÃ¡Ô ÒÃÍ×è¹ æ àª¹è ¡ÒõÃǨÊͺ§º BOI

A&A PROFILE 2022 | 2

Qualifications of Company any Our Professional Team

ทีมงานมืออาชพี และคณุ สมบัติ

นางสาวยุพิน ช่มุ ใจ

Listed Auditor No.8622

¤Ø³ÂؾԹà»ç¹¼Ùé¡è͵Ñ駺ÃÔÉÑ·Ï áÅÐà»ç¹ËØé¹Êèǹ¼Ùé¨Ñ´¡Òà ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ó§Ò¹´éÒ¹
µÃǨÊͺºÑ­ªÕ¡ÇèÒ 19 »Õ ¤Ø³ÂؾԹÁÕ¤ÇÒÁªÓ¹Ò­ã¹¡ÒÃÊͺºÑ­ªÕãËéá¡èºÃÔÉÑ··Õ訴
·ÐàºÕ¹㹵ÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÂì (Listed Companies) ºÃÔÉÑ··Õèàʹ͢ÒÂËÅÑ¡·ÃѾÂìà»ç¹¤ÃÑé§
áá (IPO) ÃÇÁ·é§Ñ ºÃÉÔ Ñ·àÍ¡ª¹¢¹Ò´ãË­è (Multi-national Companies)

คุณวฒุ ิทางการศกึ ษา

»Ã­Ô ­Òâ· (¡Òúѭª¡Õ ÒÃà§¹Ô ) ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ¸ÃÃÁÈÒʵÃì (¾.È. 2553)
»ÃÔ­­ÒµÃÕ (¡ÒúѭªÕµé¹·¹Ø ) ʶҺ¹Ñ à·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å Ç·Ô ÂÒࢵ¾³ªÔ ¡ÒþÃй¤Ã

ประสบการณ์การทาํ งาน

2563-»Ñ¨¨ºØ ¹Ñ ËéعÊÇè ¹¼¨Ùé ´Ñ ¡ÒúÃÔÉ·Ñ ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹ àÍ á͹´ì àÍ ¨Ó¡Ñ´
2558-2563 ËØé¹ÊÇè ¹¼¨éÙ Ñ´¡ÒúÃÉÔ ·Ñ àÍÊ¾Õ ÍÍ´Ô· ¨Ó¡Ñ´
2554-2558 ËØé¹ÊÇè ¹¼é¨Ù Ñ´¡ÒúÃÔÉÑ· Êӹѡ§Ò¹ àÍ àÍçÁ «Õ ¨Ó¡Ñ´
2553-2554 ËéعÊèǹ¼¨éÙ ´Ñ ¡ÒúÃÔÉÑ· àÍàÍç¹àÍÊ ÍÍ´Ô· ¨Ó¡´Ñ
2546-2553 Ãͧ¼Ù¨é Ñ´¡ÒúÃÔÉ·Ñ àÍ àÍçÁ «Õ ÍÍ´·Ô ¨Ó¡´Ñ

A&A PROFILE 2022 | 3

ประสบการณใ์ นการสอบบัญชีบริษทั ทีส่ าํ คัญของคณุ ยพุ นิ

บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่นั จาํ กดั (มหาชน)
บรษิ ทั โพลารสิ แคปปิ ตลั จํากัด (มหาชน)

บรษิ ัท ยไู นเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จํากัด (มหาชน)
บรษิ ัท อีเอ็มซี จาํ กัด (มหาชน)
บริษทั ทรีซกิ ตไี้ ฟว์ จาํ กดั (มหาชน)
บรษิ ทั พเี ออี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท พเี ออี เทคนคิ อล เซอรว์ สิ จํากัด (มหาชน)

บรษิ ัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)

บรษิ ทั ทพี ีบีไอ จํากดั (มหาชน)

A&A PROFILE 2022 | 4

ดร.ปรีชา สวน

Listed Auditor No.6718

´Ã.»ÃÕªÒ Êǹ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ó§Ò¹´éÒ¹ÊͺºÑ­ªÕ¡ÇèÒ 25 »Õ «Öè§à»ç¹¼ÙéÊͺºÑ­ªÕãËéá¡è
ºÃÉÔ ·Ñ ·èÕ¨´·ÐàºÂÕ ¹ã¹µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃѾÂì (Listed Companies) ºÃÔÉ·Ñ ·àÕè ʹ͢ÒÂËÅ¡Ñ ·ÃѾÂì
à»¹ç ¤Ãéѧáá (IPO) ÃÇÁ·§éÑ ºÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹¢¹Ò´ãË­è (Multi-national Companies)

คุณวุฒิทางการศึกษา

»ÃÔ­­ÒàÍ¡ ºÃÔËÒøÃØ ¡Ô¨´ÉØ ®ºÕ ³Ñ ±µÔ (DBA) ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧
»ÃÔ­­Òâ· ºÃËÔ ÒøØáԨÁËÒº³Ñ ±µÔ (MBA) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤Óá˧
»ÃÔ­­ÒµÃÕ ºÃÔËÒøÃØ ¡¨Ô º³Ñ ±Ôµ ÊÒ¢ÒÇªÔ Ò¡Òú­Ñ ªÕ (B.B.A Accounting)

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ ÃÒÁ¤Óá˧

ประสบการณก์ ารทาํ งาน

2565-»¨Ñ ¨ºØ ѹ ËéعÊèǹºÃÉÔ Ñ· Êӹѡ§Ò¹ àÍ á͹´ì àÍ ¨Ó¡´Ñ
2538-2565 ËéعÊÇè ¹§Ò¹µÃǨÊͺº­Ñ ªÕ ºÃÉÔ ·Ñ Êӹѡ§Ò¹ ´Ã.ÇÔÃѪ á͹´ì áÍÊâ««àÔ Í·Êì ¨Ó¡Ñ´
2563-»Ñ¨¨ºØ ѹ ¤³Ð·Ó§Ò¹È¹Ù ¾ì Ѳ¹ÒÈ¡Ñ ÂÀÒ¾áÅФÇÒÁäÙé ÇÒÁÊÒÁÒöÊÓËÃºÑ ¼ÊÙé ͺºÑ­ªÕ

ÃѺ͹حҵÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑ­ªÕ
2549-»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÍÒ¨Òþì àÔ ÈÉ ¤³ÐÇ·Ô ÂÒ¡ÒèѴ¡Òà ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ÃÒªÀ®Ñ ÊÇ¹Ê¹Ø Ñ¹·Ò
2563-»¨Ñ ¨ºØ ѹ ÍÒ¨ÒÃÂì¾àÔ ÈÉÊÓ¹¡Ñ ÇÔªÒ¡ÒèѴ¡Òà ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ÇÅÑÂÅ¡Ñ É³ì
2563-»Ñ¨¨Øº¹Ñ ÍÒ¨Òþì ÔàÈÉÇÔ·ÂÒÅÂÑ ¾ÂÒºÒźÃÁÃÒªª¹¹Õ ¹¾Ãѵ¹Çì ªÃÔ Ð
2561-2562 ÍÒ¨Òþì ÔàÈÉ ¤³ÐºÃËÔ ÒøØá¨Ô ʶҺ¹Ñ à·¤â¹âÅÂÕá˧è ÊØÇÃóÀÙÁÔ
2557-»Ñ¨¨ØºÑ¹ ÍÒ¨Òþì àÔ ÈÉ ¤³ÐºÃÔËÒøÃØ ¡¨Ô ʶҺ¹Ñ ¡ÒèѴ¡Òûѭ­ÒÀÔÇѲ¹ì
2557-»Ñ¨¨ØºÑ¹ Ç·Ô ÂÒ¡ÃͺÃÁ¢Í§ÊÀÒÇªÔ Òª¾Õ º­Ñ ªÕ
2560-»¨Ñ ¨ºØ ѹ ÇÔ·ÂÒ¡ÃͺÃÁ CPA TA CPD

A&A PROFILE 2022 | 5

ประสบการณใ์ นการสอบบัญชบี ริษัททีส่ าํ คัญของดร.ปรชี า

กลุม่ บรษิ ทั ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดดี บี ี จาํ กดั (มหาชน)
กลมุ่ บริษทั เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จาํ กดั (มหาชน)

บรษิ ทั โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน)
บรษิ ทั กรุงเทพโสภณ จาํ กดั (มหาชน)

A&A PROFILE 2022 | 6

นายสมชาติ กาลสขุ

CPA THAILAND No.9669

¨Ò¡»ÃÐʺ¡Òóì·Õè¼èÒ¹ÁÒ Í.ÊÁªÒµÔ ¡ÒÅÊØ¢ ä´éÁÕâÍ¡ÒÊ㹡ÒÃ
ãËéºÃÔ¡ÒÃÊͺºÑ­ªÕ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìÃкº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
ÍصÊÒË¡ÃÃÁËÅÒÂᢹ§ ÍÒ·Ô ´éÒ¹¾Åѧ§Ò¹ ´éÒ¹ÂÒ¹¾Ò˹Ð
´éÒ¹ÍàÔ Å¡ç ·Ã͹¡Ô Êì ¸ØáԨºÃ¡Ô Òà ¸ÃØ ¡Ô¨ÃÒé ¹ÍÒËÒÃáÅÐà¤ÃÍè× §´Á×è
Ê×èͺѹà·Ô§áÅСÒõÅÒ´ ÏÅÏ â´ÂÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóìÃèÇÁ·Ó§Ò¹¡ÑººÃÔÉÑ·¢éÒÁªÒµÔáÅÐ ºÃÔÉÑ·¨´
·ÐàºÕ¹ã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁµèÒ§æÃÇÁ件֧ãËé¤Ó»ÃÖ¡ÉÒá¡èºÃÔÉÑ··ÕèÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂǪҭ·Ò§´éÒ¹
º­Ñ ªÃÕ ÒÂãË­Ãè дºÑ âÅ¡ ( Big 4) áÅÐÂѧÁâÕ Í¡ÒÊ㹡ÒÃã˺é Ã¡Ô ÒÃÊͺºÑ­ªãÕ Ë¡é ѺËÅÒºÃÔÉÑ·

คณุ วุฒิทางการศึกษา

»Ã­Ô ­Òâ· ´Òé ¹¡ÒúѭªÕ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ¸ÃÃÁÈÒʵÃì (ºª.Á.)

»ÃÔ­­ÒµÃÕ ´éÒ¹¡ÒúѭªÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒʵÃì (ºª.º.)

ประสบการณก์ ารทํางาน

2565-»Ñ¨¨Øº¹Ñ ËØé¹ÊèǹºÃÉÔ Ñ· ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹ àÍ á͹´ì àÍ ¨Ó¡Ñ´
2556-2565 ¡ÃÃÁ¡Òüٺé ÃÔËÒáÅèÁØ ºÃÉÔ Ñ· àÍçÁàÍ ¨Ó¡´Ñ
2543-2556 ºÃÉÔ Ñ· ाÕàÍÁç ¨Õ ÀÙÁäÔ ªÂ Êͺº­Ñ ªÕ ¨Ó¡´Ñ

ประสบการณท์ เี่ กีย่ วขอ้ งดา้ นการสอน

ÍÒ¨Òþì ÔàÈÉ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ – ÇÔªÒÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃÊͺºÑ­ªÕ áÅСÒäǺ¤ØÁÀÒÂã¹

áÅСÒõÃǨÊͺÀÒÂã¹

Ç·Ô ÂÒ¡Ã ¢Í§ºÃÉÔ ·Ñ ाàÕ ÍçÁ¨Õ ÀÁÙ äÔ ªÂ ÊͺºÑ­ªÕ ¨Ó¡´Ñ ´éÒ¹¡ÒÃÊͺº­Ñ ªÕáÅÐ
Áҵðҹ¡ÒÃÃÒ§ҹ·Ò§¡ÒÃà§¹Ô ·é§Ñ ¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÊÒ¡Å

ÇÔ·ÂÒ¡Ã ¢Í§ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾º­Ñ ªÕ ã¹¾ÃкÃÁÃÒª»Ù ¶ÑÁÀì

A&A PROFILE 2022 | 7

นางสาวรชั นกี ร พันธลุ ี

CPA THAILAND No.7985

¤Ø³ÃѪ¹Õ¡Ã ¾Ñ¹¸ØÅÕ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·Ó§Ò¹´éÒ¹ÊͺºÑ­ªÕ¡ÇèÒ
21 »Õ «Öè§à»ç¹¼ÙéÊͺºÑ­ªÕãËéá¡èºÃÔÉÑ· ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì
´éÒ¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡ÅÂØ·¸ì·Ò§¸ØáԨ(Business Consultant),
ÇÔ·Âҡý֡ͺÃÁ áÅмéÙàªÕèÂǪҭ´Òé ¹»ÃÐàÁÔ¹ÁÅÙ ¤Òè ¡Ô¨¡ÒÃ

คุณวุฒิทางการศึกษา

»ÃÔ­­Òâ· ºÑ­ªÁÕ ËҺѳ±Ôµ ¨ÌØ Òŧ¡Ã³ìÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ
»ÃÔ­­ÒµÃÕ ¹ÔµÔÈÒʵÃìº³Ñ ±µÔ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ¸ÃÃÁÈÒʵÃì
»ÃÔ­­ÒµÃÕ ºÃÔËÒøÃØ ¡¨Ô ºÑ³±Ôµ ÊÒ¢Ò ¡Òú­Ñ ªÕµ¹é ·Ø¹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ à·¤â¹âÅÂÃÕ Òª

Á§¤Å¡Ã§Ø à·¾ (ªÍ×è à´ÁÔ Ê¶Òº¹Ñ à·¤â¹âÅÂÃÕ ÒªÁ§¤Å
Ç·Ô ÂÒࢵ¾Ò³ªÔ ¡ÒþÃй¤Ã)

ประสบการณ์การทํางาน

2565-»Ñ¨¨Øº¹Ñ ˹éØ ÊÇè ¹ºÃÔÉÑ· ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹ àÍ á͹´ì àÍ ¨Ó¡´Ñ
2563-»Ñ¨¨ºØ ѹ ÇÔ·Âҡý¡Ö ͺÃÁ áÅмéÙàªÂèÕ ÇªÒ­´Òé ¹»ÃÐàÁÔ¹ÁÅÙ ¤èÒ¡¨Ô ¡ÒÃ
2563-»Ñ¨¨ØºÑ¹ ·»èÕ Ã¡Ö ÉÒ¡ÅÂØ·¸ì·Ò§¸Øá¨Ô (Business Consultant) ãËéá¡è

¡ÃÃÁ¡ÒüÙé¨Ñ´¡Òà ËÃ×Í»Ãиҹà¨Òé ˹Òé ·ÕèºÃÔËÒÃ
2559-2563 ˹éØ ÊÇè ¹ºÃÔÉ·Ñ Êӹѡ§Ò¹ àÍ á͹´ì àÍ ¨Ó¡´Ñ
2562 ÍÒ¨Òþì ÔàÈÉÇÔªÒÊÑÁÁ¹ÒÊͺºÑ­ªÕ ʶҺѹ෤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤Å

Ç·Ô ÂÒࢵ¾Ò³ªÔ ¡ÒþÃй¤Ã
2560-2561 Guest Speaker / Ç·Ô ÂÒ¡Ã ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ ÈÃ»Õ ·ØÁ
2556-2561 ˹Øé ÊèǹÊͺº­Ñ ªÕ ºÃÉÔ Ñ· Êӹѡ§Ò¹ÊͺºÑ­ªÕ ¾áÕ Í¹´ì ÍÒÃì ¨Ó¡Ñ´
2550-2556 ·è»Õ ÃÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ µÓá˹§è SAS Manager ÊÇè ¹§Ò¹ Corporate

Finance & Advisory ºÃÔÉÑ· á¡Ã¹·ì ¸Í¹µ¹Ñ Êà»àªÂÕ ÅÅÊÔ ·ì
áÍ´äÇ«ÍÃÕè à«ÍÃÇì ÔÊà«Ê ¨Ó¡Ñ´
2547-2548 ¼éªÙ èǼéÊ٠ͺºÑ­ªÕ ºÃÉÔ ·Ñ ä¾éëÇÍàµÍÃàì ÎéÒʤì Ùà»ÍÃÊì àͺàÕ ÍàÍÊ ¨Ó¡Ñ´

2546-2547 ¼ÙéªèǼÊé٠ͺºÑ­ªÕ ºÃÔÉÑ· ाÕàÍÁç ¨Õ ÀÁÙ ÔäªÂ Êͺº­Ñ ªÕ ¨Ó¡´Ñ
2544-2546 ¹Ñ¡º­Ñ ªÕ Êӹѡ§Ò¹º­Ñ ª·Õ ¹Ò¤ÇÒÁàʶÂÕ ÃáÅÐà¾èÍ× ¹

A&A PROFILE 2022 | 8

A&A Office of companies : CONTACT US

246 Times Square Building 21 Fl., Room 21-01, Sukhumvit Rd.,
Between Soi 12-14, Khlong toey, Bangkok 10110
Phones | +66(0)2 254 9272
E-mail | [email protected]
Website | www.aandaoffice.com

+66(0)2 254 9272 www.aandaoffice.com

บรษิ ทั ลํานกั งานเอ แอนด์ เอ ขาํ กัด [email protected]

A&A PROFILE 2022 | 9

246 Times Square Building 21 Fl., Room 21-01, Sukhumvit Rd., Between Soi 12-14, Khlong toey, Bangkok 10110

Phones | +66(0)2 254 9272 E-mail | [email protected] Website | www.aandaoffice.com


Click to View FlipBook Version