The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jutipon249, 2022-05-31 21:16:47

ด้านที่ 4 ภาคีเครือข่าย

ด้าน 4 ภาคีเครือข่าย

คำนำ

ตามท่ีสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ต้นแบบ 5ดี
พรีเม่ียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็ฯการพัฒนาและให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากร
กศน.จังหวดั ยโสธร

เอกสารเล่มน้ีเป็ฯเอกสารประกอบการประเมินคัด คัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ตำบล 5 ดีพรี
เม่ียม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กศน.ตำบลสามัคคี ผู้จัดทำได้จัดเอกสารเป็น 2 ตอน
ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป และตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน โดยแบบประเมินประกอบด้วย
ด้านท่ี 1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพในระดับต่าง (Good teacher) ด้านที่ 2
สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพของกศน.ตำบลดงึ ดูดความสนใจและเออื้ ต่อการเรียนรู้ (Good Place Best –
check in ) ด้านท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการบริการ ( Good Activities ) ด้านท่ี 4 ภาคีเครือข่าย
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ด้านที่ 5
มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริง (Good Innovation ) เพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนโดยจะต้องนำรูปแบบการ
บรหิ ารจัดการมาประยกุ ต์ให้เกดิ ผลเชิงประจกั ษ์ ประชาชนเกดิ ความรแู้ ละการศกึ ษาตลอดชีวติ

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารเล่มน้ีจนส ำเร็จไปด้วยดี
ขอขอบคุณ คณะครู กศน.ตำบลและบุคลากร กศน.อำเภอเลิงนกทา ที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม-โครงการ ใหก้ ับผู้เรยี น/ผูร้ ับบริการอย่างมีประสทิ ธิภาพ และภาคเี ครือข่ายในการมี
สว่ นรว่ มจดั กิจกรรมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

กศน.ตำบลสามัคคี

สารบญั หน้า
2
คำนำ 3
3
1. มที ำเนียบภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ แหล่งเรยี นรแู้ ละภาคีเครือขา่ ยในระดับพื้นทที่ ี่เปน็ ปจั จุบนั
2. มภี าคีเครอื ข่ายในระดับพ้ืท่ี ร่วมวางแผนการจัดการเรยี นร้ตู ลอดชวี ติ 4
3. มภี าคเี ครือขา่ ยในระดบั พน้ื ท่ี ร่วมจดั การเรียนรตู้ ลอดชวี ติ
4. มภี าคเี ครือขา่ ยในระดบั พ้ืนที่ ร่วมนิเทศประเมินผลการเรียนรู้ตลอดชีวติ 6
5. มีภาคเครือขา่ ยในระดบั พ้ืนที่ ร่วมรับประโยชน์การจดั การเรยี นรตู้ ลอดชวี ิต
6. มอี าสาสมคั ร กศน.ตำบล อาสาสมัครสง่ เสรมิ การอ่าน หรืออาสาสมัครรูปแบบอ่นื ๆ 6

ทส่ี ง่ เสริมสนบั สนุนการจัดการเรยี นรู้ตลอดชีวิตได้อยา่ งท่วั ถงึ และมีคณุ ภาพ 7
7. มกี ารจัดทำบนั ทึกข้อตกลงความรว่ มมือ ( MOU )ร่วมกันหนว่ ยงานภาครฐั และเอกชน
10
ในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ตลอดชวี ติ
8. มีการดำเนินการจดั กิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU ) ร่วมกับหนว่ ยงานภาครฐั

และเอกชนในระดบั พื้นที่ของ กศน.ตำบลในการจัดการเรยี นรู้ตลอดชวี ิต
9. มีภาคีเครือข่าย ได้รบั รางวัล ( โล่,เกยี รติบัตร ฯลฯ) จากการร่วมจัด สง่ เสรมิ

สนับสนุนการจัดการเรียนรตู้ ลอดชวี ติ ของ กศน.ตำบล

5 ดี พรีเมย่ี ม Good Partnershop 1

.

ภาคเี ครอื ข่ายรว่ มจัด ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการเรยี นรู้ตลอดชวี ติ ได้อย่างมีคณุ ภาพ
( Good Parmership )

( 10 คะแนน )

ตวั ชวี้ ดั หลักฐาน

1. มที ำเนยี บภูมิปัญญาทอ้ งถิน่ แหล่งเรยี นรู้และภาคี 1. มที ำเนียบภูมิปญั ญาท้องถิน่ แหลง่ เรียนรู้และ
เครอื ข่ายในระดับพื้นทที่ เ่ี ป็นปจั จบุ ัน ภาคเี ครอื ขา่ ย
2. มภี าคเี ครอื ขา่ ยในระดบั พ้ืท่ี รว่ มวางแผนการ
จัดการเรยี นรู้ตลอดชวี ติ 2. มหี นังสือเชิญประชุมแผนงานโครงการ
3. มีภาคเี ครอื ขา่ ยในระดบั พ้ืนท่ี รว่ มจดั การเรียนรู้ 3. ภาพถา่ ยการจัดกจิ กรรม
ตลอดชีวิต 4. หนงั สือภาคเครอื ขา่ ยทีใ่ ห้การสง่ เสรมิ
4. มีภาคีเครือข่ายในระดบั พ้ืนท่ี รว่ มนิเทศประเมินผล
การเรยี นรู้ตลอดชีวิต สนบั สนนุ การจดั การเรยี นรตู้ ลอดชีวิตด้าน
5. มีภาคเครือข่ายในระดบั พ้ืนที่ ร่วมรบั ประโยชนก์ าร ตา่ งๆ ( งบประมาณ, วัสดอุ ุปกรณ์,บุคลากร
จัดการเรียนรตู้ ลอดชวี ิต และสถานที่ )
6. มอี าสาสมคั ร กศน.ตำบล อาสาสมคั รสง่ เสริมการ 5. มแี ผนการนเิ ทศ รายงานการนเิ ทศและ
อา่ น หรอื อาสาสมคั รรปู แบบอนื่ ๆทีส่ ่งเสรมิ สนับสนุน ภาพถ่ายการนิเทศ
การจดั การเรยี นรู้ตลอดชวี ิตไดอ้ ย่างท่ัวถึงและมี 6. สรปุ ผลการดำเนนิ งานในการมีส่วนรว่ มของ
คุณภาพ ภาคเี ครอื ข่าย
7. มีการจดั ทำบันทึกข้อตกลงความรว่ มมือ ( MOU ) 7. บันทึกข้อตกลงความรว่ มมอื ( MOU )กับภาคี
รว่ มกนั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดกจิ กรรม เครือขา่ ยในระดับต่างๆ
การเรียนรูต้ ลอดชวี ติ 8. ผลการจัดกิจกรรมตามบนั ทึกข้อตกลงความ
8. มีการดำเนนิ การจัดกจิ กรรมตามบนั ทึกข้อตกลง รว่ มมือ (MOU)ในระดบั พืน้ ทตี่ ำบล
ความรว่ มมือ (MOU ) ร่วมกับหน่วยงานภาครฐั และ 9. รางวลั ตา่ งๆ เชน่ โล่ เกยี รติบตั ร ฯลฯ
เอกชนในระดบั พ้ืนที่ของ กศน.ตำบลในการจัดการ
เรียนรตู้ ลอดชีวติ
9. มีภาคีเครือขา่ ย ไดร้ ับรางวัล ( โล,่ เกยี รติบตั ร ฯลฯ)
จากการรว่ มจัด ส่งเสรมิ สนับสนนุ การจดั การเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของ กศน.ตำบล

กศน.ตำบลสามัคคี

5 ดี พรีเมี่ยม Good Partnershop 2

ภาคีเครอื ข่ายรว่ มจัด ส่งเสริม สนับสนนุ การจดั การเรยี นรตู้ ลอดชวี ติ ได้อย่างมคี ณุ ภาพ ( Good Parmership )
1. มที ำเนยี บภมู ิปัญญาทอ้ งถิน่ แหล่งเรียนรแู้ ละภาคเี ครอื ข่ายในระดบั พน้ื ทที่ เี่ ปน็ ปัจจุบัน

กศน.ตำบลสามคั คี มีการจัดทำเนียบภูมิปญั ญาท้องถ่นิ แหลง่ เรยี นรแู้ ละภาคีเครือข่ายในระดบั พ้นื ที่ ที่เปน็ ปจั จบุ นั ได้
รวบรวมข้อมูลจดั ต้งั แหล่งเรียนรู้ ภมู ิปัญญา และทำเนียบเครอื ข่ายการจดั กิจกรรม โดยได้จัดทำไว้ในแผนปฏบิ ตั ิการ
กศน.ตำบล มกี ารเผยแพรผ่ า่ นการส่ือสาร

VTR: กศน.ตำบลสำมคั คี
จัดกิจกรรม โคก หนอง นำ

ณ แหล่งเรียนรู้

กศน.ตำบลสามคั คี

5 ดี พรีเม่ยี ม Good Partnershop 3
2. มีภาคีเครอื ข่ายในระดบั พทื้ ี่ ร่วมวางแผนการจดั การเรยี นรู้ตลอดชีวิต

กศน.ตำบลสามัคคี มกี ารประสานความรว่ มมือกบั ภาคีเครอื ขา่ ย ซง่ึ ประกอบดว้ ย ผนู้ ำขมุ ชน รพ.สต.หวาย
อสม. อาสาสมัครสง่ เสรมิ การอ่าน เทศบาลตำบลสามคั คี พัฒนากรอำเภอเลิงนกทา ฯลฯ รว่ มวางแผน/ส่งเสรมิ ร่วม
กจิ กรรมจดั การเรียนรตู้ ลอดชีวติ บรกิ ารใหช้ มุ ชนในรปู แบบูรณาการทางการทำงานร่วมกัน

ประสานความร่วมมอื กบั ภาคเี ครือขา่ ย รว่ มประชมุ วางแผนการจดั การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาสาสมคั รส่งเสรมิ การอ่าน รว่ มกบั รพร.สต.หวายสง่ เสริมกิจกรรม
กศน.ตำบลสามคั คี

5 ดี พรีเมี่ยม Good Partnershop 4
3. มีภาคีเครอื ขา่ ยในระดับพ้ืนท่ี รว่ มจัดการเรยี นร้ตู ลอดชีวติ

กศน.ตำบลสามคั คี มีภาคเครอื ข่าย รว่ มจัด ส่งเสริม สนบั สนนุ การจัดการเรียนรตู้ ลอดชวี ิตได้อย่างมีคุณภาพ
( Good Partnership ) ได้รว่ มกับภาคเี ครือข่าย ร่วมบูรณาการจัดกจิ กรรมเรียนรตู้ ลอดขวี ิตทุกรูปแบบให้ชุมชน
อย่างเหมาะสมมาโดยตลอด พัฒนาแหล่งเรยี นรู้ สง่ เสรมิ ภมู ิปัญญากับภาคีเครือข่าย จัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ตาม
นโยบายเรง่ ดว้ ยของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยเครือขา่ ยสนับสนุนทรพั ยากรต่างๆ เชน่ คน วสั ดทุ ไ่ี ม่สามารถ
จดั ซอ้ื ได้ สถานท่ี อยา่ งตอ่ เนื่อง

เครือข่าย รพ.สต.หวาย : สง่ เสริม สนบั สนุนวิทยากร ในการสาทติ การช่วยเหลอื ผ้บู าดเจ็บ และ CRR
4. มภี าคีเครอื ขา่ ยในระดับพ้ืนที่ ร่วมนเิ ทศประเมนิ ผลการเรยี นรูต้ ลอดชีวิต

กรรมการสถานศกึ ษา กศน.ตำบล ภาคเี ครือขา่ ย ติดตามนเิ ทศในการดำเนินงานในพ้นื ท่ี กศน.ตำบลสามคั คี

กศน.ตำบลสามัคคี

5 ดี พรีเม่ียม Good Partnershop 5
5. มีภาคเครือข่ายในระดับพืน้ ท่ี รว่ มรับประโยชน์การจัดการเรยี นรู้ตลอดชวี ิต

มกี ารจัดกจิ กรรมท่หี ลากหลายรูปแบบในพื้นทีต่ ำบลสามัคคี เครือขา่ ยผู้จัดกิจกรรมร่วมรับประโยชน์การ
จัดการเรียนรตู้ ลอดชวี ิต อาทิ การจัดการศึกษาขนั้ พื้นฐาน กศน.ตำบลสามัคคี เปน็ หนว่ ยจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้
การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั เพื่อส่งเสริมการเรียนรตู ้ลอดชีวติ ของประชาชนในชุมชน ซ่งึ มี
หน่วยงานทเ่ี ก่ียวข้องกบั ภาคีเครือขา่ ยเปน็ ผู้ส่งเสิรมสนับสนุนและร่วมจดั กิจกรรม อาธิ การจดั การศึกษาข้ันพน้ื ฐาน
การศึกษาต่อเนอ่ื ง การศึกษาเพ่อื พฒั นาอาชพี การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตต การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี
เปา้ หมายให้กับคนในชมุ ชนได้เรียนรตู้ ลอดชวี ติ ประโยชนท์ ี่เครือขา่ ยในพืน้ ที่ได้รับในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ ตคือ
การจัดการเรยี นรู้แบบบูรณาการ ประโชนท์ ี่เคร่ือขา่ ยและประชาชนไดร้ บั ในการจัดการเรยี นรูต้ ลอดชีวติ

กจิ กรรมผู้สูงอายุ : เครือข่าย ผู้นำชุมชน ผ้นู ำท้องถน่ิ นายกเทศมนตรตี ำบลสวาท สมาชิกสภาจงั หวัดยโสธร
สนบั สนุนใหค้ วามชว่ ยเหลอื ในการจดั การเรียนรู้

โครงการสัมฤทธิผลทางการศกึ ษา: เครือขา่ ยโรงเรียนบา้ นโคกสงู อา่ งสมบรู ณ์ สง่ เสริม สนบั สนนุ ครูวทิ ยากร ให้
ความรแู้ กน่ ักศึกษา

กศน.ตำบลสามคั คี

5 ดี พรีเมีย่ ม Good Partnershop 6
6. มอี าสาสมัคร กศน.ตำบล อาสาสมัครสง่ เสริมการอา่ น หรอื อาสาสมคั รรูปแบบอ่ืนๆทส่ี ง่ เสริมสนบั สนุนการ
จัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้อย่างทั่วถึงและมีคณุ ภาพ

กศน.ตำบลสามคั คี มีอาสาสมัครสง่ เสริมการอา่ น 2 คน และตัวแทนคณะกรรมการ กศน.ตำบลหมู่บ้านละ 2
คน รว่ มสง่ เสริมสนับสนนุ การจดั การเรยี นรูต้ ลอดชีวิต

7. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความรว่ มมอื ( MOU )ร่วมกนั หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ในการจดั กิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ

กศน.ตำบลสามคั คี ดำเนนิ การจดั กิจกรรมตามบนั ทึกขอ้ ตกลงความร่วมมอื ( MOU ) กบั ภาคีเครือขา่ ย
เชน่ โรงพยาบาลสง่ เสริมสุขภาพตำบลหวาย สง่ เสรมิ การจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ การอ่าน จัดมมุ ทีอ่ ่านหนงั สอื ใน
สำนกั งาน รพ.สต.หวาย

กศน.ตำบลสามัคคี

5 ดี พรีเมี่ยม Good Partnershop 7
8. มีการดำเนินการจัดกจิ กรรมตามบันทกึ ขอ้ ตกลงความรว่ มมอื (MOU ) รว่ มกบั หน่วยงานภาครฐั และเอกชนใน
ระดบั พนื้ ทข่ี อง กศน.ตำบลในการจัดการเรยี นร้ตู ลอดชวี ิต

กศน.ตำบลสามคั คี บันทกึ ข้อตกลงความรว่ มมือ กบั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสามัคคี
เพ่อื ส่งเสิรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ให้แก่ประชาชนในพื้นทตี่ ำบลสามัคคแี ละผู้สนใจ

กศน.ตำบลสามัคคี

5 ดี พรีเมีย่ ม Good Partnershop 8
10.มีภาคเี ครอื ขา่ ย ได้รับรางวัล ( โล,่ เกยี รติบตั ร ฯลฯ) จากการร่วมจดั ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของ กศน.ตำบล

เกยี รตบิ ัตร เครอื ขา่ ยโรงเรียนบา้ นโคกสงู อา่ งสมบูรณ์ สนับสนนุ จัดกิจกรรม

กศน.ตำบลสามคั คี

5 ดี พรีเมี่ยม Good Partnershop 9
กศน.ตำบลสามคั คี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
THE SUN 1 JUN 2022 RABU
Next Book
BUKU PROGRAM MESRA RIA LEBARAN FLIP 2022