The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narwassana1462542, 2021-11-08 04:02:01

4.เนื้อหา

4.เนื้อหา

1

กาพย์ยานี 11

(ทมี่ าของภาพ : สวนหยอ่ มหนา้ บา้ นถา่ ยโดยวาสนา นนทสวัสด์)ิ

จากภาพดอกไม้มีชื่อวา่ พุทธรักษา เป็นพันธุไ์ ม้มงคล เมื่อมองดอกไม้แล้วรู้สึกสบายตา ดูร่มรื่น ทำให้
หัวใจเบกิ บาน เพราะสีสันทีส่ วยงาม สดใส ลำต้นมีสเี ขยี วเดน่ ส่วนดอกรวมกันเป็นช่อสวยกลม เมื่อลมพัดก็มี
ความพร้ิวไหวตามสายลม น่าทะนถุ นอมเอาไวเ้ พ่อื ความสวยงาม ใหม้ อี ยู่คบู่ า้ นประดับไว้เเป็นสริ มิ งคล

พทุ ธรักษาในสวนหยอ่ ม

ชมพทุ ธรกั ษา ฤทัยพาชวนหลงใหล

สสี นั อนั วิไล ถนอมไวใ้ ห้เชยชม

ลำตน้ เขียวขจี ช่อดอกนช้ี า่ งสวยกลม

ไหวไหวพลิว้ ตามลม เป็นมงคลค่บู า้ นเรอื น

2

กาพยย์ านี 11

ฉันชอบ

ฉันชอบมโนราห์ ฉนั ชอบกว่าหนังตะลุง

ฉนั ชอบสวมผ้าถุง ฉนั ชอบปรงุ อาหารไทย

ฉันรกั การเรียนรู้ ฉนั รักครเู ป็นผใู้ ห้

ฉนั รักภาษาไทย ฉันรกั ในการเรยี นครู

กาพยฉ์ บงั 16

ฉนั เกลียด

ฉนั เกลยี ดคนเอาแต่ใจ ชอบทำนสิ ยั

สีหน้าโมโหโกรธา

ฉนั กลัวคนข้ีอจิ ฉา เขาชอบทำหน้า

บ้งึ ตึงให้ฉันเหลียวมอง

กาพยส์ รุ างคนางค์ 28

วันนีว้ นั หน้า

วันน้ีอาจเหนื่อย

แสนปวดแสนเมื่อย ทว่ั ท้งั ร่างกาย

วันนงี้ านหนัก ไมค่ ่อยสบาย

รูส้ กึ เบ่อื หนา่ ย ร่างกายอ่อนแอ

วนั หนา้ สขุ ี

ฤทัยเปรมปรีด์ิ มคี นเหลยี วแล

มรี กั รอบข้าง ทีค่ อยดูแล

ห่วงใยแยแส คอื พอ่ แม่ฉนั

(ประพันธโ์ ดย : สมาชิกภายในกลุ่ม TH.1)

3

กลอนคละจากสำนวน สภุ าษิต : ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

ปญั ญาเหนอื กวา่ ทรพั ยส์ ิน

ปญั ญาเป็นเลิศ ประเสริฐลำ้ คา่

ทรพั ยส์ ินได้มา ปัญญานำทาง

มนุษยห์ ม่ันฝกึ ใฝ่หา พากเพียรศึกษาอย่าห่าง

ชีวติ ไม่มีจดื จาง ชี้ทางนำสู่สุขล้น

ปัญญามคี า่ คณานับ หมั่นควรหยิบจบั อย่าขัดสน

ปญั ญาไม่นำพาความจน เปน็ คนเพยี รร้สู ู้ต่อไป

มีปัญญาเหมือนมีทรพั ย์นบั ลา้ น ไมเ่ กยี จครา้ นส้งู านอันกว้างใหญ่

ปญั ญาคคู่ วามรคู้ ู่คนไทย ตดิ นิสยั มนษุ ยต์ ลอดมา

ยามเดือดร้อนรู้จักใช้เป็นผ้ชู ว่ ย ใหร้ อดด้วยไหวพริบการแก้ปัญหา

ความรู้ไม่เทยี บทรัพย์สินเป็นราคา หากชวี าชพี มลายคู่กายตน

4

กลอนสกั วา

โควดิ อยา่ คดิ เล่น

สักวาวา่ ด้วยเรอ่ื งโควดิ อยา่ ให้ตดิ เช้ือสายพันธ์เุ ดลต้า

เป็นเชื้อสายพันธใ์ุ หม่เข้าไทยมา ระวังหนาติดแลว้ อาจถึงตาย

ฝากถงึ เพ่อื นสนทิ คนท่รี ัก ใหร้ จู้ กั ระวงั กนั มากหลาย

มันจะพรากชวี ติ เอารา่ งกาย ให้ชพี วายเปน็ ถา่ นขเ้ี ถ้าเอย

5

โคลงสามสุภาพ

เรยี นรคู้ ู่เดก็ ไทย

พากเพยี รเรียนศึกษา เรยี นวชิ าใฝ่รู้

เรยี นมงุ่ ใจรักสู้ คา่ ล้ำเด็กไทย

ใจรกั การเรียนดี มิคิดหนไี ขว่ควา้

เรียนเพอื่ ฝนั อันกล้า อย่าท้อการเรียน เด็กเอย

6

โคลงสีส่ ุภาพ

สานต่อพ่อสรา้ ง

พสธุ าพ่อสร้าง ผงั งาน

คลองเขื่อนชลประทาน ทัว่ หล้า

ทกุ คนตา่ งประสาน รอยพ่อ

ผืนแผ่นดินเจดิ จ้า คฟู่ ้าปวงชน

7

รา่ ยโบราณ

แมบ่ ้านกบั ห่าน
แม่บ้านคนหนึ่งชื่อว่ายาสมปอง มีห่านออกไข่เป็นทองคำได้ เธอจึงนำไข่ทองคำไปขายและนำเงินมา
เก็บไว้ทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งเธอคิดจะรวยมากกว่าเดิมเธอจึงให้อาหารห่านมากขึ้น เพราะหวังว่ามันจะออกไข่
ทองคำให้เยอะเพิ่มข้นึ แตป่ รากฏวา่ หา่ นกินอาหารมากเกินไปจนสุดท้ายมนั กท็ ้องแตกตาย แมบ่ ้านได้แต่เสียใจ
เพราะความโลภของตนเอง
นิทานเร่อื งนี้สอนให้รวู้ ่า โลภมาก มกั ลาภหาย

แม่บา้ นเล้ยี งหา่ นใหญ่ โลภมากลาบหาย นาแม่ ยายสมปองโลภมาก
อยากได้ไขห่ ่านเยอะ ไข่ออกมาเป็นทอง อยากเรง่ วนั ไข่ออก
ช้ำชอกรอความตาย เรม่ิ เลอะให้กินมาก หา่ นตายไปแลว้ หนา
นำ้ ตาซกซกไหล ลาภหายแสนเสียใจ ใหร้ ูจ้ กั อย่าโลภ นาแม่
นบั เป็นภัยย่ิงนกั

ประพนั ธโ์ ดย 1. นางสาววาสนา นนทสวัสด์ิ รหัสนกั ศกึ ษา 6206510003
2. นางสาวนชติ า นาราวนั รหัสนักศกึ ษา 6206510028

8

วชิ ชุมมาลาฉนั ท์ 8

ครวู าสพากเพยี ร

เพอ่ื นเรยี กครวู าส นักปราชญเ์ รือ่ งเรียน

ชอบคิดชอบเขยี น เรยี นภาษาไทย

แม้นอาจเรยี นหนัก รู้รกั ฝันไกล

หวงั เป็นครูใหญ่ ส่งั สอนนกั เรียน

ครวู าสต้ังใจ เรยี นไดเ้ กรดเอ

ไมเ่ คยเกเร ใฝร่ ูพ้ ากเพียร

การบา้ นรีบทำ รบี จำรีบเขียน

ท่องไว้ห้ามเปล่ียน เรียนครตู อ้ งเกง่

9

กลอนเปลา่

สรุ านำพาโทษ
สุราพาฉบิ หาย

สรุ าพาละอาย
สุราพาวุ่นวาย
สุราพาพินาศ

10

วรรณรปู

สุรานำพาโทษ

สุราพาฉบิ หาย
สรุ าพาละอาย
สรุ าพาวนุ่ วาย
สุราพาพินาศ


Click to View FlipBook Version