The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กาน โหมดม่วง, 2019-06-12 03:35:58

หนังสือ

ธรรมะ

ห น้ า | 1

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนในระบบทะเบียนประวัติผเู้ ขา้ อบรม
หลกั สตู รการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

1. เปดิ เวบ็ ไซต์ของสถาบันพฒั นาครู คณาจารย์ และบคุ ลากรทางการศึกษา
http://www.nidtep.go.th/2019/index.php

2. เขา้ สู่ระบบทะเบยี นประวัตไิ ด้สองช่องทาง คอื
ช่องทางที่ 1
1) เลือกเมนู ระบบงาน
2) เลอื ก ระบบงานภายใน ->ระบบทะเบยี นประวตั ิ

ชอ่ งทางที่ 1

ห น้ า | 2

ช่องทางท่ี 2
1) ไปทด่ี ้านล่างของเว็บไซต์
2) เลอื ก ระบบงานภายใน ->ระบบทะเบียนประวตั ิ

ช่องทางที่ 2

3. เข้าสู่ระบบทะเบียนประวตั ิผู้เขา้ อบรม (SIGN IN)
1) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลกั ในชอ่ ง Username
2) กรอกรหัสผา่ น (วนั เดือน ปีเกดิ )ในช่อง Password
3) กดปุ่ม Login เขา้ ใช้งาน เพือ่ เข้าสรู่ ะบบ

หมายเลขบตั รประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน (วนั เดือน ปเี กดิ )

ลงทะเบียน เพื่อสมัครกอ่ นใช้งาน

หมายเหตุ 1. สําหรบั ทา่ นท่ีใช้งานครงั้ แรก ต้องทําการ “ลงทะเบยี น” เพื่อสมัครก่อนใชง้ านระบบ
(ขน้ั ตอนการลงทะเบียน หน้า 4)

2. สาํ หรบั ทา่ นที่ลืมรหสั ผ่าน สามารถคลกิ เมาส์ที่ “ลืมรหัสผา่ น” เพือ่ สอบถามรหสั ผ่าน

4. เขา้ สู่ระบบทะเบยี นประวตั ผิ ู้เข้าอบรม (Dashboard)
1) เลอื กเมนู ตารางหลักสตู รการฝกึ อบรม

ห น้ า | 3
2) เลอื กหลกั สูตรอบรมท่ตี อ้ งการ “การพัฒนาบุคลากรดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

งานของสาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัด รนุ่ ท่ี 1” อบรมระหว่างวันท่ี 29 - 31 พฤษภาคม
2562 สถานะหลักสูตร: เปิดรบั สมัคร

ตารางหลักสตู รการฝกึ อบรม

รายชือ่ หลักสูตร

3) เขา้ สู่หนา้ จอหลกั สตู ร (Course) ดงั ภาพด้านล่าง
4) ตรวจสอบชื่อหลักสูตรและรายละเอยี ดทต่ี ้องการอบรม
5) กดปุม่ “ลงทะเบียนสมัครเขา้ รบั การอบรม” 1 ครัง้

ลงทะเบียนเข้ารบั การอบรม
6) จบการลงทะเบียนในระบบทะเบยี นประวัติ

ห น้ า | 4

• ข้นั ตอนการลงทะเบยี น (สําหรับผทู้ ่ีใชง้ านระบบครง้ั แรก)

1) กดปมุ่ “ ลงทะเบยี น”

ลงทะเบียน เพ่ือสมคั รก่อนใชง้ าน

2) เขา้ ส่หู น้าจอระบบทะเบยี นประวตั ิ – ลงทะเบยี น
3) กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมดําเนินการดังน้ี

**************************************


Click to View FlipBook Version