The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 2-กษิตพณ หอมสินธ์ุ, 2019-11-29 01:09:45

w1 - 24792

w1 - 24792

ANENGER ENDGAME

26 เมษา 2562

Director: Anthony Russo , Joe Russo
1

คำนำ

หนงั สอื เลม่ นคี้ ลำ้ ยเป็ นภำคตอ่ ของหนงั ทีเ่ ป็ นตอนจบของ
หนงั ทกุ ทำ่ นจะไดร้ บั ควำมเพลิดเพลิน และเคำ้ ดครงของ
หนงั เริองนำมำจำก the avenger endgame จำกค่ย Marvel
หวงั ทกุ ทำ่ นจะไดร้ บั ควำมสนกุ และประทบั ใจจำกหนงั เรอ่ื งน.้ี ..

ผจู้ ดั ทำ
กษิตพณ หอมสินธ์ุ

2

Contents

ANENGER ENDGAME............................................................ 1

คานา ................................................................................. 2
เรอ่ื งยอ่ ............................................................................... 4
ตวั ละคร.............................................................................. 9
อา้ งอิง .............................................................................. 12

3

เรื่องยอ่

เรือ่ งรำวดำเนนิ เหตกุ ำรณห์ ลงั จำก อเวนเจอรส์ : มหำ
สงครำมลำ้ งจกั รวำล แอนท-์ แมน และ เดอะ วอสพ์ และ
กัปตนั มำรเ์ วล หลงั ธำนอสเปิ ดใชง้ ำนถงุ มอื อินฟิ นติ ีสำเร็จ[N
1] ครอบครวั ของคลินต์ บำรต์ นั สลำยไปพรอ้ มกบั สงิ่ มชี วี ิต
ครึง่ จกั รวำล เนบวิ ลำและโทนี สตำรก์ ถกู ทิ้งไวใ้ นยำนอวกำศ
พรอ้ มกับเสบียงที่ใกลจ้ ะหมดลง แตแ่ ครอล แดนเวอรส์ มำ
พบเขำ้ และชว่ ยพำกลบั สโู่ ลกมำรวมกบั ทมี อเวนเจอรส์ ท่ยี งั
เหลือ[N 2] ไดแ้ ก่นำตำชำ โรมำนอฟ, บรซู แบนเนอร,์ สตฟี โร
เจอรส์ , ร็อกเก็ต, ธอร์ และเจมส์ โรดส์ สมำชกิ ในทีมวำงแผน
ขโมยมณีอนิ ฟิ นิตีคืนจำกธำนอสเพื่อใชห้ ินนนั้ ยอ้ นกำรกระทำ
ของเขำ และเดนิ ทำงไปยงั ดำวท่ีอยขู่ องธำนอสในปัจจบุ ัน แตก่ ็
พบว่ำธำนอสไดใ้ ชพ้ ลงั ของมณีทำลำยตวั เองเพ่ือไมใ่ หม้ ใี คร

4

นำไปใชไ้ ดอ้ กี ธอรบ์ ันดำลโทสะใชข้ วำนบนั่ ศีรษะของธำนอส
จนสิน้ ชีวิต

หำ้ ปี ตอ่ มำ ค.ศ. 2023 ชำวโลกยงั ตกอยใู่ นควำมเศรำ้ โศก
จำกกำรสญู เสีย สมำชกิ ทีมอเวนเจอรส์ ตำ่ งใชช้ วี ิตของตนเอง
ตอ่ ไป โรมำนอฟเดนิ ทำงไปญี่ป่ ุน เพ่ือรบั คลินต์ บำรต์ นั กลบั
มำรว่ มทมี แบนเนอรป์ ระสบควำมสำเร็จในกำรควบคมุ ฮลั ค์
และประสำนเขำ้ เป็ นรำ่ งเดียวกันในนำมศำสตรำจำรยฮ์ ัลค์
ธอรก์ ลำยเป็ นผปู้ กครองขเ้ี มำไรค้ วำมรบั ผดิ ชอบแหง่ ดนิ แดน
นิวแอสกำรด์ ในทอนสเ์ บิรก์ ประเทศนอรเ์ วย์ สกอตต์ แลง
หลบหนอี อกจำกมติ คิ วอนสตมั ไดใ้ นทส่ี ดุ [N 3] เขำอธิบำยตอ่
โรมำนอฟและโรเจอรส์ วำ่ แมเ้ วลำบนโลกจะผำ่ นไปถึงหำ้ ปี แต่
จำกมมุ มองของเขำ เวลำในมติ ิควอนตมั ผำ่ นไปเพียงหำ้ ชวั่ โมง
เทำ่ นน้ั จึงตง้ั สมมติฐำนวำ่ สำมำรถใชม้ ิตคิ วอนตมั ในกำร
เดินทำงขำ้ มเวลำได้ ทง้ั สำมจึงนำแผนกำรไปเสนอตอ่ สตำรก์
ซ่ึงบัดนีใ้ ชช้ วี ิตเรียบงำ่ ยกับเพพเพอร์ พ็อตส์ และบตุ รสำว
หนง่ึ คน โดยเสนอใหเ้ ดินทำงยอ้ นเวลำไปขโมยมณีอินฟิ นิตี
จำกชว่ งเวลำตำ่ ง ๆ ก่อนทำนอสจะสำมำรถรวบรวมได้ ตอน
แรกสตำรก์ ปฏิเสธเน่อื งจำกกงั วลวำ่ อำจมผี ลกระทบตอ่
ประวตั ศิ ำสตรแ์ ละเสน้ เวลำ แตห่ ลงั จำกรำลึกถึงควำมทรงจำ
จำกรปู ถำ่ ยของเขำกับพีเตอร์ พำรค์ เกอร์ ก็ตดั สินใจรว่ ม
แผนกำรดว้ ยกัน

5

อเวนเจอรส์ แยกกันเป็ นสก่ี ลมุ่ เพื่อทำภำรกิจ แบนเนอร,์ โร
เจอรส์ , แลง, และสตำรก์ เดินทำงไปเมืองนิวยอรก์ ปี ค.ศ.
2012[N 4] แบนเนอรไ์ ปทีอ่ ำศรมเวทมนตรเ์ พ่ือโนม้ นำ้ วให้
แองเชียนวันมอบมณีแหง่ เวลำให้ ในตอนแรกแองเชยี นวนั
ปฏิเสธเน่ืองจำกกำรนำมณีอนิ ฟิ นติ ีออกจำกเสน้ เวลำของ
ตวั เองจะสง่ ผลเสยี ตอ่ กำรดำรงอยขู่ องจกั รวำล แตก่ ็มอบให้
หลงั จำกแบนเนอรเ์ ลำ่ ใหฟ้ ังถึงกำรตดั สินใจของดร.สเตรนจ์
และสญั ญำจะนำมำคืนในภำยหลงั โรเจอรส์ หลอกสำยลบั
ไฮดรำและสชู้ นะตวั เขำเองในปี ค.ศ. 2012 และชิงมณแี ห่ง
จติ ใจ(คฑำโลกิ) มำได้ แตค่ วำมพยำยำมของแลงและสตำรก์
ในกำรขโมยมณีแหง่ อวกำศกลบั ลม้ เหลว และโลกิก็หลบหนไี ป
พรอ้ มกับเทสเซอแร็ค โรเจอรส์ และสตำรก์ จึงเปลยี่ นแผนโดย
ใชอ้ นภุ ำคพมิ ท่ีเหลอื อยเู่ ดนิ ทำงไปยงั คำ่ ยทหำรของกองทพั
สหรฐั ทนี่ วิ เจอรซ์ ีย์ ใน ปี ค.ศ. 1970[N 5] พวกเขำขโมยมณี
แห่งอวกำศมำจำกท่ีนนั่ รวมทงั้ ขวดของอนภุ ำคพิมจำกแฮงก์
พิม และเดินทำงกลบั สปู่ ัจจบุ นั

ร็อกเก็ตและธอร์ เดินทำงไปแอสกำรด์ ปี ค.ศ. 2013 เพ่ือดงึ
มณีแห่งภำวะเป็ นจรงิ ออกจำกตวั เจน ฟอสเตอร[์ N 6]
และธอรไ์ ดน้ ำคอ้ นมโยเนยี รจ์ ำกชว่ งเวลำนน้ั กลบั มำดว้ ย[N 7]
บำรต์ นั และโรมำนอฟเดินทำงไปวอรเ์ มียรป์ ี ค.ศ. 2014 และ
พบกับเรดสกลั ล์ ผรู้ กั ษำมณแี ห่งวิญญำณ ซ่ึงอธบิ ำยวำ่ กำร
จะไดม้ ณีแห่งวิญญำณมำจะตอ้ งสละชวี ิตของคนทีต่ นรกั

6

เทำ่ นนั้ หลงั จำกถกเถียงและปะทะกันชว่ งสน้ั ๆ โรมำนอฟ
เสยี สละตวั เองเพ่ือใหบ้ ำรต์ นั ไดร้ บั มณีแห่งวิญญำณกลบั ไป

บนดำวโมแร็กในปี เดยี วกัน เนบิวลำและโรดส์ ชิงมณแี ห่งพลงั
มำกอ่ นท่ปี ี เตอร์ ควิลลจ์ ะไดไ้ ป[N 8] โรดสก์ ลบั สปู่ ัจจบุ นั
พรอ้ มกบั มณีแหง่ พลงั แตค่ วำมทรงจำในอปุ กรณไ์ ซเบอร์
เนติกสข์ องเนบิวลำจำกยคุ ปัจจบุ นั เกิดแปรปรวนเขำ้ กบั
สญั ญำณของเนบิวลำจำกชว่ งเวลำนน้ั ธำนอสใชก้ ำรเช่ือมตอ่
นี้เขำ้ ถึงควำมทรงจำของเนบิวลำและไดเ้ ห็นแผนของอเวน
เจอรส์ ในอนำคต จึงใหเ้ นบิวลำรำ่ งอดีตปลอมตวั เป็ นเนบิวลำ
ในอนำคตและเดนิ ทำงกลบั ปัจจบุ นั ในฐำนะของสำยลบั

เม่ือรวบรวมมณีอินฟิ นติ ไี ดค้ รบแลว้ ทีมอเวนเจอรส์ สรำ้ งถงุ
มือจำลองขน้ึ และใหแ้ บนเนอรเ์ ป็ นผปู้ ลกุ พลงั ของอัญมณี
ทง้ั หมด เพ่ือยอ้ นคืนส่งิ ทีธ่ ำนอสทำลำยไปใหก้ ลบั คืนมำ
ขณะเดียวกัน เนบวิ ลำจำกอดตี ทแ่ี ฝงตวั มำไดเ้ ดนิ เครื่องไทม์
แมชชีน เรียกกองทพั ของธำนอสใหป้ รำกฏขน้ึ ในชว่ งเวลำ
ปัจจบุ ัน และทำลำยฐำนทพั อเวนเจอรส์ จนพินำศยอ่ ยยบั โร
เจอรส์ , สตำรก์ และธอรเ์ ขำ้ ตอ่ สกู้ ับธำนอส แตท่ ้ังสำมก็
โดนธำนอสเลน่ งำนจนเสียท่ำ แมโ้ รเจอรส์ จะพสิ จู นว์ ่ำตนเอง
ค่คู วรกับคอ้ นมโยเนยี รแ์ ละใชม้ นั สกู้ บั ธำนอสไดแ้ ลว้ ก็ตำม
ตอนนนั้ เองที่โรเจอรส์ ไดร้ บั กำรตดิ ตอ่ จำกแซม วลิ สนั และ
สมำชิกฮีโรค่ นอ่ืน ๆ ทีเ่ หลือก็ปรำกฏตวั ขนึ้ จำกกำรเปิ ดประตู

7

มติ ิโดยดร.สเตรนจ์ รวมทง้ั ผใู้ ชเ้ วทมนตรค์ นอ่นื ๆ ในโลก
รวมทงั้ กองทพั จำกแอสกำรด์ และทีมผพู้ ิทกั ษจ์ กั รวำลตำ่ ง ๆ
ดว้ ย ทง้ั หมดเขำ้ ตอ่ สกู้ บั กองทพั ธำนอสพรอ้ มกับพยำยำมนำ
มณีอินฟิ นิตกี ลบั คืนสอู่ ดตี แตธ่ ำนอสแยง่ ถงุ มอื มำได้ และ
พยำยำมจะดดี นวิ้ อกี ครง้ั ครำวนี้เพ่ือกำจดั ทกุ ชวี ิตในจกั รวำล
แตส่ ตำรก์ แยง่ มณีทงั้ หมดมำไดใ้ นขณะตะลมุ บอนกนั และใช้
พลงั ของมณีทง้ั หมดทำใหธ้ ำนอสและกองทพั สลำยไป แต่
ตนเองก็ตอ้ งเสียชีวิตลงจำกพลงั งำนมหำศำลทม่ี ณีปลอ่ ย
ออกมำ

หลงั งำนศพของสตำรก์ ธอรม์ อบหมำยใหว้ ำลคีรเี ป็ น
ผปู้ กครองนวิ แอสกำรด์ คนตอ่ ไป สว่ นตนเองออกเดนิ ทำง
ทอ่ งไปในจกั รวำลพรอ้ มกับเหลำ่ กำรเ์ ดียนสออฟเดอะ
กำแล็กซี โรเจอรส์ เดินทำงผำ่ นไทมแ์ มชชนี เพื่อนำมณีอนิ ฟิ นติ ี
กลบั ไปคืนดงั เดมิ และตดั สนิ ใจใชช้ วี ิตของตนเองกบั เพ็กกี
คำรเ์ ตอรเ์ ป็ นเวลำหลำยสบิ ปี กอ่ นเดินทำงยอ้ นกลบั มำใน
ปัจจบุ นั โรเจอรส์ ซ่ึงแกช่ รำแลว้ มอบโลไ่ วเบรเนียมใหแ้ ซม วลิ
สนั เพ่ือรบั หนำ้ ท่ีกปั ตนั อเมรกิ ำคนตอ่ ไป

8

ตวั ละคร

ไอรอนแมน

กัปตนั อเมรกิ ำ

9

ฮลั ค์
ธอร์

10

ธำนอส

11

อำ้ งอิง

เน้ือเรอ่ื งhttps://en.wikipedia.org/wiki/Avengers:_Endgame:

12

Wall – E

12 สงิ หาคม 2551

ผกู้ ำกับ:แอนดรวู ์ สแตนตนั

13

คำนำ

หนงั สอิ เลม่ นีจ้ ดั ทำเพ่ือใหท้ กุ ทำ่ นไดอ้ ำ่ นและสนกุ ไป
กบั กำรทอ่ งอวกำศและเรียนรโู้ ลกอนำคต และสิ่งตอ่ ไปน้ีเป็ น
กำรนำเคำ้ โครงเรื่องมำจำก เรอื่ ง wall E และหวงั วำ่ ผอู้ ำ่ นทกุ
ทำ่ นจะสนกุ และเพลดิ เพลินไปกบั หนงั สอื เลม่ นี้

ผจู้ ดั ทำ
กษิตพณ หอมสินธ์ุ

14

Contents

Wall – E .............................................................................. 13

คานา ............................................................................... 14
เร่อื งย่อ ............................................................................. 16
ตวั ละคร............................................................................ 18
อา้ งอิง .............................................................................. 19

15

เร่ืองยอ่

หลงั จำกท่ีมนษุ ยป์ ลอ่ ยโลกใหท้ ้งิ รำ้ งไปดว้ ยขยะเป็ นเวลำ 700
ปี วอลล-์ อี (WALL-E) ห่นุ ยนตก์ ำจดั ขยะ มำจำกชื่อเต็มคือ
Waste Allocation Load Lifter – Earth-Class ก็ยงั คงทำหนำ้ ที่
เก็บขยะอยบู่ นโลก โดยมแี มลงสำบเป็ นเพื่อน จนวนั หนง่ึ ฟ้ ำก็
สง่ หนุ่ ยนตส์ ำรวจรนุ่ ลำ่ สดุ ทชี่ ือ่ อฟี (EVE) มำจำกชือ่ เต็มคือ
Extraterrestrial Vegetation Evaluator มำยงั โลกเพ่ือคน้ หำตน้ ไม้
วอลล-์ อไี ดเ้ จอกบั อฟี และตกหลมุ รกั หลงั จำกทง้ั คไู่ ดส้ ำน
สมั พนั ธก์ ัน วอลล-์ อี ก็ไดม้ อบของขวัญแกอ่ ีฟ คือตน้ ไม้ และ
นนั่ เป็ นจดุ พลิกผนั ใหว้ อลล-์ อี ตอ้ งเดนิ ทำงจำกโลกไป
ติดตำมอฟี มำยงั ยำนอวกำศแอกเซี่ยมท่ซี ่ึงมนษุ ยใ์ ชเ้ ป็ นยำนล้ี
ภยั เพื่อหนีไปจำกโลก

16

บนยำนแอ็กเซ่ียมแห่งนี้ เต็มไปดว้ ยมนษุ ยแ์ ละหนุ่ ยนตท์ ีใ่ ชช้ วี ิต
รว่ มกัน ดผู วิ เผินแลว้ อำจดเู หมือนวำ่ มนษุ ยเ์ ป็ นเจำ้ นำย คอย
สงั่ กำรใหห้ นุ่ ยนตท์ ำตำมคำสงั่ และชว่ ยเหลือ อำนวยควำม
สะดวกใหต้ นเอง แตใ่ นควำมเป็ นจริงนนั้ มนษุ ยไ์ ดต้ กเป็ นทำส
ของควำมสะดวกสบำย ไมส่ ำมำรถทำแมแ้ ตเ่ รือ่ งงำ่ ยอยำ่ ง
กำรลำ้ งหนำ้ แปรงฟันดว้ ยตนเองได้ ทกุ อยำ่ ง ทกุ กิจกรรม
ลว้ นแลว้ แตต่ อ้ งพ่ึงพำหนุ่ ยนตท์ งั้ สนิ้ เรอื่ งกลบั กลำยเป็ นว่ำ
หนุ่ ยนตท์ ี่มีหนำ้ รบั ใชม้ นษุ ย์ ไดค้ วบคมุ มนษุ ยไ์ วไ้ ดโ้ ดยสน้ิ เชิง
แตเ่ มื่อวอลล-์ อีเขำ้ มำ ก็ทำใหท้ กุ ๆ อยำ่ งเปลย่ี นแปลงไป

ควำมใสซ่ือของวอลล-์ อี นอกจำกจะชนะใจอีฟแลว้ ยงั ทำให้
เหลำ่ มนษุ ยท์ ่ีทง้ิ โลกท่ตี นทำใหส้ กปรก เสยี หำย และเต็มไป
ดว้ ยเศษขยะจำกควำมไมใ่ สใ่ จของพวกตน ไดต้ ระหนกั ถึง
ควำมสำคัญของแผน่ ดนิ เกิด และกำรยืนหยดั ตอ่ สเู้ พื่อใหไ้ ดม้ ำ
ซึ่งสิ่งทตี่ นเองตอ้ งกำร โดยไมห่ วังพ่ึงพำแตห่ นุ่ ยนตเ์ หมอื น
เชน่ ทผี่ ำ่ นมำ

17

ตวั ละคร

วอลล-์ อี (WALL-E) พำกยไ์ ทยโดย คณุ ธำนี พนู สวุ รรณ
อีฟ (EVE) พำกยไ์ ทยโดย คณุ นพวรรณ เหมะบตุ ร
โม (M-O) พำกยไ์ ทยโดย คณุ ณัฐนนั ท์ ศิริเจรญิ
ออโต้ (Auto) พำกยไ์ ทยโดย คณุ ณฐพงศ์ เธยี รสวสั ดิ์กิจ
โก-โฟร์ (GO-4)
กัปตนั บี แมคเครีย (Captain B. McCrea)
รีเจ็ค บ็อทส์

18

อำ้ งอิง

เนือ้ เร่อื ง: https://th.wikipedia.org/wiki/

19

AMARGEDDON

1 กรกฎาคม 1998

Director:Michael Benjamin Bay
20

Contents

AMARGEDDON................................................................... 20

คานา ............................................................................... 22
เรอ่ื งยอ่ ............................................................................. 23
ตวั ละคร............................................................................ 25
อา้ งอิง .............................................................................. 27

21

คำนำ

หนงั สอิ เลม่ นจ้ี ดั ทำเพ่ือใหท้ กุ ทำ่ นไดอ้ ำ่ นและสนกุ ไป
กบั กำรทอ่ งอวกำศและทำภำรกิจสดุ ระทกึ และส่งิ ตอ่ ไปนเ้ี ป็ น
กำรนำเคำ้ โครงเรอ่ื งมำจำก เรอ่ื ง Amageddonเป็ นหนงั ของ
ทำงค่ำย Universal และหวังวำ่ ผอู้ ำ่ นทกุ ทำ่ นจะสนกุ และ
เพลิดเพลนิ ไปกบั หนงั สือเลม่ นี้

ผจู้ ดั ทำ
กษิตพณ หอมสินธ์ุ

22

เร่ืองยอ่

แฮรร์ ี่ สแตมเปอร์ (บรซู วลิ ลิส) นกั ขดุ เจำะนำ้ มนั กลำงทะเล
ไมถ่ กู กับ เอ.เจ. (เบน แอฟเฟล็ก) ลกู ทมี หนมุ่ ฝี มอื ดี เพรำะ
เป็ นคนมทุ ะลแุ ละมำชอบพอกับ เกรซ (ลฟิ ไทเลอร)์ ลกู สำว
คนสวยเพียงคนเดียว จงึ ทำใหค้ วำมสมั พนั ธร์ ะหว่ำงเกรซกบั
แฮรร์ ่คี ่อนขำ้ งหมำงเมนิ กนั แตท่ มี ของสแตมเปอรถ์ ือไดว้ ่ำ
เป็ นทมี ขดุ เจำะนำ้ มนั เบอรห์ นง่ึ ของโลก

จู่ ๆ มหำนครนิวยอรก์ ถกู ถลม่ ดว้ ยอกุ กำบำตไฟ ท่ีฮอ่ งกงก็
เกิดคล่ืนยกั ษจ์ ำกอกุ กำบำต แดน ทรแู มน (บิลลี่ บ็อบ ทอรน์
ตนั ) ผอู้ ำนวยกำรองคก์ ำรนำซำพบวำ่ โลกมเี วลำเหลอื เพียง
18 วนั เทำ่ นน้ั กอ่ นถกู ทำลำยลำ้ งดว้ ยดำวหำงขนำดใหญเ่ ทำ่
รฐั เท็กซสั ท่ีกำลงั พงุ่ ตรงลงมำ ทำงเดยี วที่จะแกไ้ ดค้ ือ ตอ้ งฝัง
หวั ระเบิดนวิ เคลยี รท์ ่แี กนกลำงของดำวหำงดวงน้ี ซ่ึงผทู้ จ่ี ะ
ทำภำรกิจนไ้ี ดต้ อ้ งเป็ นผเู้ ช่ยี วชำญเรอ่ื งกำรขดุ เจำะเทำ่ นนั้ ซึ่ง
แดนเลือกเอำทีมของแฮรร์ ี่

23

แฮรร์ แ่ี ละลกู ทมี ทง้ั หมดมเี วลำฝึ กทีจ่ ะใชช้ วี ิตบนอวกำศเพียง
18 วนั เทำ่ นน้ั วันเดินทำง นำซำไดส้ ง่ กระสวยอวกำศ 2 ลำ
ชอ่ื อนิ ดเี พนเดนซ์ และ ฟรีดอม โดยใชแ้ รงเหว่ียงจำกแรง
ดึงดดู ของดวงจนั ทรเ์ พ่ือไปใหถ้ ึงดำวหำง แตเ่ ม่ือไปถึงแฮรร์ ่ี
และพวกก็พบว่ำกำรขดุ เจำะพ้ืนผวิ ดำวหำงนน้ั ไมง่ ำ่ ยอยำ่ งท่ี
คิด ในขณะทีเ่ วลำเหลือนอ้ ยเขำ้ มำทกุ ที

24

ตวั ละคร

บรซู วลิ ลิส

ลิฟ ไทเลอร์

25

เบน แอฟเฟล็ก

26

อำ้ งองิ

เนือ้ เรื่อง https://th.wikipedia.org/wiki/

27

SCI FI MOVIE

1 ตลุ าคม 2558

Director : Sir Ridley Scott
28

Contents

SCI FI MOVIE....................................................................... 28

คำนำ ................................................................................... 30
เรื่องย่อ................................................................................ 31
ตวั ละคร ............................................................................... 35
อำ้ งอิง ................................................................................. 37

29

คำนำ

หนงั สิอเลม่ น้จี ดั ทำเพื่อใหท้ กุ ทำ่ นไดอ้ ำ่ นและสนกุ ไป
กบั กำรทอ่ งอวกำศและดำรงชวี ิตใหอ้ ยรู่ อด และส่งิ ตอ่ ไปนีเ้ ป็ น
กำรนำเคำ้ โครงเร่อื งมำจำก เรือ่ ง the martian เป็ นหนงั ของ
ทำงคำ่ ย 20th century fox และหวงั วำ่ ผอู้ ำ่ นทกุ ทำ่ นจะสนกุ
และเพลดิ เพลนิ ไปกบั หนงั สือเลม่ น้ี

ผจู้ ดั ทำ
กษิตพณ หอมสินธ์ุ

30

เร่ืองยอ่

ในปี ค.ศ. 2035 ลกู เรอื ของยำนเอรีส III กำลงั สำรวจท่ีรำบ
Acidalia Planitia บนดำวองั คำร ซ่ึงเป็ นภำรกิจวนั ที่ 18 จำก
ทง้ั หมด 31 วนั บนดำวองั คำร พวกเขำพบกับพำยฝุ ่ นุ ทีอ่ ำจ
กอ่ ใหเ้ กิดอนั ตรำยกบั ยำนไดจ้ ึงตดั สนิ ใจยกเลกิ ภำรกิจ
ระหว่ำงกำรอพยพ นกั บินอวกำศ มำรก์ วทั นียถ์ กู ช้ินสว่ น
ยำนกระแทกจนกระเด็นหำยไป เมอ่ื ไมพ่ บสญั ญำณชพี
ของวัทนีย์ ผบู้ ญั ชำกำรภำรกิจ เมลสิ ซำ ลวิ อสิ จึงตดั สนิ ใจ
ออกยำนเพ่ือกลบั ไปทยี่ ำนเฮอรม์ ีสท่ลี อยอยใู่ นวงโคจร

31

วัทนียฟ์ ้ื นขน้ึ หลงั มีสญั ญำณเตอื นออกซิเจนตำ่ เขำเดินทำงไป
ที่แฮบ ซ่ึงเป็ นทอ่ี ำศัยบนดำวองั คำรและทำแผล วัทนียเ์ รม่ิ
บนั ทึกวีดีโอและพบวำ่ โอกำสท่ีเขำจะไดร้ บั ควำมชว่ ยเหลอื คือ
ตอ้ งรอใหล้ กู เรอื ยำนเอรีส IV มำถึงแอง่ Schiaparelli ในอกี 4
ปี ขำ้ งหนำ้ วัทนียพ์ บวำ่ เขำจะมีอำหำรใหก้ ินอกี 300 วนั จงึ ใช้
ควำมรดู้ ำ้ นพฤกษศำสตรป์ ลกู พืชจำกมลู และดินบนดำว
องั คำรและผลิตนำ้ จำกกำรแยกไฮโดรเจนจำกเครอ่ื งยนต์
นอกจำกนีว้ ัทนยี ย์ งั ดดั แปลงรถสำรวจเพ่อื ใชเ้ ดนิ ทำงไปยงั
จดุ หมำย

ดำ้ นผอู้ ำนวยกำรภำรกิจ วินเซนต์ กำปูร์ ไดต้ รวจสอบ
ภำพถ่ำยดำวเทียมของดำวองั คำรและพบว่ำวทั นียย์ งั มชี ีวิต
อยู่ เขำหำรอื เรื่องน้ีกับผคู้ วบคมุ กำรบินของยำนเฮอรม์ ีส
มติ ช์ เฮนเดอรส์ นั และผอู้ ำนวยกำรนำซำ เท็ดดี แซนเดอส์ แต่
แซนเดอสส์ งั่ ว่ำอยำ่ เพ่ิงบอกเรอ่ื งนกี้ บั ลกู เรือเอรสี III

32

วัทนียอ์ อกไปคน้ หำยำนแพทไฟนเ์ ดอรแ์ ละดดั แปลงกลอ้ งเพ่ือ
ใชต้ ดิ ตอ่ กับทีมหอ้ งปฏิบตั กิ ำรกำรขบั เคลอื่ นดว้ ยเครอื่ งยนต์
ไอพน่ (Jet Propulsion Laboratory หรือ JPL) นำซำแนะนำ
ใหว้ ทั นียด์ ดั แปลงรถสำรวจกับแพทไฟนเ์ ดอรเ์ พื่อใหต้ ิดตอ่ ได้
งำ่ ยขนึ้ เม่ือรวู้ ำ่ ทำงนำซำยงั ไมบ่ อกเร่ืองท่เี ขำรอดชวี ิตกับ
เพ่ือนรว่ มงำน วทั นยี โ์ กรธจดั แซนเดอสจ์ งึ สงั่ ใหเ้ ฮนเดอรส์ นั
บอกเร่ืองนกี้ ับลกู ทีมเอรีส III

เฮนเดอรส์ นั และผอู้ ำนวยกำร JPL บรซู องิ วำงแผนจะสง่ ยำน
บรรจเุ สบียงไปใหว้ ัทนยี ท์ ี่รอกำรมำของยำนเอรสี IV
ดำ้ นวทั นียป์ ระสบเหตแุ ฮบรวั่ และระเบิด ทำใหพ้ ชื ท่ปี ลกู ไว้
เสียหำย แซนเดอสส์ งั่ ใหเ้ รง่ กำรผลติ ยำนบรรจเุ สบียงโดยให้
ขำ้ มขน้ั ตอนกำรตรวจสอบควำมปลอดภยั สง่ ผลใหย้ ำน
ระเบิดเมอ่ื ถกู ปลอ่ ยขน้ึ

33

องคก์ ำรบรหิ ำรอวกำศแห่งชำตจิ นี หรือ CNSA เสนอควำม
ชว่ ยเหลอื ใหน้ ำซำใชบ้ สู เตอรเ์ พ่ือขนสง่ เสบียงไปยงั ดำวองั คำร
แตน่ กั พลศำสตรด์ วงดำวของ JPL ริช เพอรเ์ นลล์ เสนอใหใ้ ช้
ควำมโนม้ ถว่ งชว่ ยในกำรพำยำนเฮอรม์ ีสกลบั ไปทีด่ ำวองั คำร
โดยใชบ้ สู เตอรข์ อง CNSA เติมเสบียงใหเ้ ฮอรม์ ีสแทน แตแ่ ซน
เดอสป์ ฏิเสธแผนน้เี พรำะมคี วำมเสย่ี ง เฮนเดอรส์ นั แอบสง่
ขอ้ มลู แผนกำรน้ใี หย้ ำนเฮอรม์ ีส ลิวอสิ และลกู เรือทกุ คน
ตดั สินใจใชแ้ ผนนี้

วทั นยี ใ์ ชเ้ วลำ 90 วันบนดำวองั คำรขบั รถสำรวจมำทจ่ี ดุ นดั
พบและดดั แปลงยำนท่ีจะสง่ เขำขน้ึ ไปหำยำนเฮอรม์ ีส ดำ้ น
ลกู เรือยำนเฮอรม์ สี ใชแ้ รงระเบิดจำกกำรสญู เสียควำมดนั เพื่อ
ชว่ ยเรง่ ควำมเร็วแตก่ ็ยงั ไมพ่ อ ลิวอสิ จึงออกไปนอกยำนเพื่อ
รอรบั ตวั วทั นยี ์ เพ่ือพบวำ่ ระยะทำงยงั ไมถ่ ึงทตี่ อ้ งกำร วัทนยี ์
เจำะถงุ มอื ของชดุ อวกำศเพื่อใชข้ บั ดนั พำเขำไปหำลิวอสิ กำร
ชว่ ยเหลือประสบควำมสำเร็จทำ่ มกลำงควำมดีใจของคนทวั่
โลกท่ไี ดช้ มกำรถ่ำยทอดสด

หลงั กลบั มำทีโ่ ลก วทั นียส์ อนประสบกำรณบ์ นดำวองั คำร
ใหก้ ับนกั บินอวกำศรนุ่ ใหม่ ๆ

34

ตวั ละคร

นกั บนิ อวกาศ
แมต็ ต์ เดมอ่ นและเจสสกิ า แชสเทน สองนกั แสดงนาในภาพยนตร์
แมต็ ต์ เดมอ่ น รบั บท มารก์ วทั นยี ์

เจสสกิ า แชสเทน รบั บท เมลสิ ซา ลวิ อิส

35

ไมเคิล เปญา รบั บท รคิ มารต์ เิ นซ
เคท แมรา รบั บท เบธ โจแฮนสเ์ ซน
เซบาสเตยี น สแตน รบั บท ครสิ เบ็ค
แอคเซล แฮนนี รบั บท อเลก็ ซ์ โวเกล

36

อำ้ งองิ

เน้ือเรื่อง https://th.wikipedia.org/wiki

37

THE AVENGER

4 พฤษภาคม 2555

Director : Joseph Hill "Joss" Whedon

38

Contents

THE AVENGER..................................................................... 38

คำนำ ................................................................................... 40
เรื่องย่อ................................................................................ 41
ตวั ละคร................................................................................ 42

วนั ท่ฉี าย ........................................................................... 44
อา้ งอิง .............................................................................. 45

39

คำนำ

หนงั สิอเลม่ น้ีจดั ทำเพ่ือใหท้ กุ ทำ่ นไดอ้ ำ่ นและสนกุ ไป
กับกำรชมและตนื้ เตน้ กับอำวธุ อปุ กรณ์ ตำ่ งๆ และส่ิงตอ่ ไปนี้

เป็ นกำรนำเคำ้ โครงเรือ่ งมำจำก เรื่อง the avenger เป็ นหนงั
ของทำงค่ำย Marvel และหวังว่ำผอู้ ำ่ นทกุ ทำ่ นจะสนกุ และ

เพลดิ เพลนิ ไปกบั หนงั สือเลม่ นี้

ผจู้ ดั ทำ
กษติ พณ หอมสนิ ธ์ุ

40

เรื่องยอ่

กำรรวมตวั ของเหลำ่ สดุ ยอดซเู ปอรฮ์ โี รอ่ ยำ่ ง ไอรอน แมน, ดิ
อินเครดเิ บิ้ล ฮลั ค,์ ธอร,์ กัปตนั อเมริกำ, ฮอรค์ อำย และ
แบล็ควิโดว์ เมือ่ ศัตรตู วั รำ้ ยทไี่ มค่ ำดฝันไดเ้ ขำ้ มำรกุ รำนและ
หมำยจะครอบรองโลก นคิ ฟิ วร่ี ผอู้ ำนำยกำรองคก์ รป้ องกัน
ควำมสงบสขุ ระหว่ำงประเทศที่รจู้ กั ในนำมของหนว่ ย
S.H.I.E.L.D. (ชีลด)์ ตอ้ งกำรสรำ้ งทมี ขน้ึ มำเพื่อปกป้ องโลกให้
พน้ จำกหำยนะอนั ย่งิ ใหญค่ รงั้ นี้ กำรเสำะหำสมำชกิ แบบพลกิ
แผน่ ดินจงึ เกิดขนึ้

41

ตวั ละคร

ไอรอนแมน

กปั ตนั อเมรกิ ำ

42

ฮลั ค์
ธอร์

43

วนั ที่ฉำย

วนั ท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555

44

อำ้ งอิง

เนือ้ เรื่อง: https://th.wikipedia.org/wiki/

45

46


Click to View FlipBook Version