The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่1-65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Boonyuen Meeprom, 2022-05-24 06:35:48

แผนบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่1-65

แผนบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่1-65

แผนการบริหารจัดการเรียนการสอน

ในสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565

(เริ่มเปดิ ภาคเรียน 17 พฤษภาคม 2565 - 10 ตลุ าคม 2565 )

โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่
อำเภอบางใหญ่ จงั หวัดนนทบรุ ี

สงั กดั สำนักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษานนทบุรี เขต ๒
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน

เอกสารหมายเลข 1/2565
โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่

-ก-

คำนำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องมีการประเมินตนเอง และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหส้ อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพือ่ สร้างความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว และสำหรับในประเทศ
ไทยนนั้ ไดม้ ีการพบผปู้ ่วยติดเช้ือจำนวนหนึง่ ซงึ่ ถึงแม้ว่าตวั เลขผู้ปว่ ยติด เชอื้ ในแตล่ ะวันจะมีจำนวนลดน้อยลง แต่ก็
ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่อาจวางใจได้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยง ของประชาชนทุกคนตอ่ การสัมผัสเชื้อโรค และ
ป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ต่อสุขภาพ ต้องให้ ความสำคัญตั้งแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล
โดยเฉพาะในประชาชน กลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มี โรคประจําตัว รวมถึงการจัดการด้านอนามัย
สง่ิ แวดลอ้ ม อย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพ้นื ทีส่ าธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึง ความสำคัญใน
การดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์ การระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2565 ด้วยเหตุสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มี นักเรียนอยู่
รวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพรร่ ะบาด ของเชื้อ COVID-
19 ไดใ้ นกลมุ่ เด็ก เนื่องจากพบวา่ การติดเช้อื COVID-19 สว่ นใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมี อาการแสดง ค่อนข้าง
นอ้ ย ความรนุ แรงจะน้อยมาก แตเ่ ดก็ นักเรยี นจะเอาเชอื้ กลับบา้ น อาจทำให้การแพร่ ระบาดเกิดข้นึ ได้อย่างรวดเร็ว
(Super spread) ไปยังบคุ คลในบ้าน หากมกี ารระบาดในกลุ่มเดก็ ข้นึ จะมี ผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู
พอ่ แม่ ผู้สูงอายุ ท่ตี ิดเช้ือจากเดก็ ดงั นัน้ หากมกี ารเปิดเรียน มี โอกาสสงู ทจี่ ะเกิดการติดเชอ้ื ในกลุม่ เดก็ เพิ่มมากข้ึน
ซึ่งเด็กเป็นกล่มุ ท่ีต้องไดร้ ับการดูแลและระมดั ระวังใน การกระจายเชื้อเปน็ อยา่ งมาก มาตรการในการเปิดเทอมจึงมี
ความสำคัญมากในการควบคมุ การระบาด โรงเรียนอนุบาลบาใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารการจดั การเรียนการ
สอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา
2565 เพ่ือเปน็ การป้องกนั และควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้ และเพอื่ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรยี นอยา่ งมี ประสิทธภิ าพ

นายอาชวนิ จันจำรัส
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอนบุ าลบางใหญ่
สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานนทบุรี เขต 2

25 พฤษภาคม 2565

-ข- ๑

สารบญั 6
๑8
• บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศกึ ษา
35
• บทที่ 2 นโยบายสกู่ ารปฏบิ ตั ิ

• บทท่ี ๓ การวางแผนการดำเนินงาน

-รูปแบบการจดั การเรยี นการสอนในช่วงเปดิ ภาคเรียนที่ 1 / 2565
-การเตรียมความพร้อมของโรงเรยี นเนน้ ความร่วมมอื ปฏิบัติ
ตาม 8 แนวทาง

• บทที่ ๔ การกำหนดมาตรการปอ้ งกันการแพร่ระบาด

-มาตรการและแนวทางในการดแู ลนกั เรียนของผูป้ กครอง
-มาตรการและแนวทางในการดแู ลดา้ นอนามยั และสง่ิ แวดล้อม
ของโรงเรียน
-ด้านมาตรการความปลอดภัย
-แผนเผชญิ เหตุ
- Model การบริหารจัดการ
-คำสง่ั โรงเรียนอนบุ าลบางใหญ่ ที่ 31 /๒๕๖5
-ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่

• บทที่ ๕ กรณีที่ไม่สามารถเปดิ เรียนแบบ On-Site

………………………………………………………………………..

-1-

บทท่ี 1
บทนำ

ขอ้ มลู พน้ื ฐานของสถานศึกษา

1.1ขอ้ มูลทั่วไป

ชอื่ สถานศึกษา: โรงเรยี นอนบุ าลบางใหญ่
ที่อยู่ 7/1 หมู่ท่ี 10 ตำบลบางแมน่ าง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหสั ไปรษณยี ์ 11140
สงั กดั : สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
โทรศัพท์: 02-1918769 โทรสาร : 02-1918769 E-Mail : [email protected]
เปดิ สอน: ระดบั ช้นั อนบุ าลปีที่ 2 ถึงระดับชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ชอื่ ผูบ้ รหิ ารคนปัจจุบัน: นายอาชวนิ จันจำรสั โทรศัพท์ 081-1019729

E-Mail : [email protected]
1.2ข้อมูลบคุ ลากรของสถานศกึ ษา

จำนวนบคุ ลากร รวมท้ังหมด
บคุ ลากร ผู้บรหิ าร ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจา้ หน้าทอ่ี น่ื ๆ

จำนวน 1 8 7 ครพู เี่ ล้ยี ง 2 19

1.3 ข้อมูลนกั เรยี น จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รวม 259 คน (ขอ้ มูล ณ 17 พฤษภาคม 2565)

ระดับช้นั เรยี น จำนวนหอ้ ง รวม

อ.2 1 33
อ.3 1 31
ป.1 1 37
ป.2 1 30
ป.3 1 34
ป.4 1 35
ป.5 1 35
ป.6 1 24

รวมทงั้ หมด 8 259

-2-

บทที่ 2
นโยบายสู่การปฏบิ ัติ

นโยบายระดับประเทศ

สถานการณก์ ารระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 ในประเทศไทย พบผตู้ ดิ เช้ือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนอื่ ง รวมถึงผู้
ตดิ เช้ือท่เี ปน็ นักเรียนและครู พบว่า เดก็ อายุ 0-19 ปี มีการติดเชอ้ื โควิด 19 จำนวน 2,674 ราย รอ้ ยละ 14.15
จากจำนวนผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุ 18,892 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (จากรายงาน
ขอ้ มลู ผู้ปว่ ยยนื ยันประจำวนั กรมควบคุมโรค ,16 เมษายน 2565

เช็กมาตรการเปดิ เรยี น On-site 100%
ดังนั้น สถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On-site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียม
ความพร้อมการเปดิ ภาคเรียนที่ 1 / 2565 เพื่อให้นกั เรียน ครู บุคลากร และสถานศกึ ษา เปดิ เรยี น On -site จดั ให้
มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด อย่างปลอดภัยโดย
มาตรการเปิดเรยี น On -site ปลอดภยั มดี งั นี้
แนวทางการเฝ้าระวงั ในการเตรียมความพร้อมสำหรบั การเปิดเรยี น On site ดว้ ยหลักการ
“ตัดความเส่ียง สรา้ งภมู ิคุม้ กนั ” ด้วย 3T1V

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศกึ ษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปดิ เรยี น

T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมนิ ความเสี่ยงตนเองเปน็ ประจำ

T : Test ตรวจคัดกรอง เฝา้ ระวังอยา่ งเหมาะสม เชน่ ATK เม่ือมีความเส่ียงหรอื มอี าการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และเดก็ อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควดิ 19- ตามเกณฑ์

มาตรการสร้างความปลอดภยั ปอ้ งกันโควิด 19 ในสถานศกึ ษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม)

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)
: เวน้ ระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมอื ตรวจคัดกรอง ลดแออดั ทำความสะอาด

6 มาตรการเสรมิ (SSET-CQ)
: ดูแลตนเอง ใชช้ อ้ นส่วนตวั ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบยี นเข้า-ออก
: สำรวจตรวจสอบ กักกนั ตนเอง

มาตรการคุมเขม้ โรงเรียนประจำ เน้นปลอดภยั ในสถานศกึ ษา
7 มาตรการเขม้
-ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผา่ น MOECOVID
-ทำกิจกรรมกลมุ่ ย่อย (Small Bubble)
-จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ
-อนามยั สิง่ แวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน

-3-

-แผนเผชญิ เหตุ มีการซักซอ้ ม รวมถึงการเตรยี มพร้อม School Isolation
-ควบคุมดูแลการเดินทางจากบา้ นไปโรงเรยี นให้ปลอดภัยเนน้ มาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน
-School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศกึ ษา

นโยบายระดบั กระทรวง

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่
1/2565 สิ่งที่ทุกสถานศึกษาต้องทำ คือ การประเมินตนเองในระบบ Thai Stop COVID Plus ซึ่งเป็นมาตรการ
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การประเมินนี้จะมีการประเมินอยู่ 44 ข้อ ทั้งในแง่ของการเตรียมการ และ
การจดั การดา้ นกายภาพ สง่ ไปยงั คณะกรรมการโรคตดิ ตอ่ จังหวัดที่โรงเรยี นตง้ั อยู่ เปน็ ผพู้ ิจารณาอนญุ าตให้เปิดเรียน
ได้ เมอื่ เปดิ เรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทุกสถานศึกษาต้องดำเนนิ งานตามมาตรการ 6-6-7 และประเมิน
ตนเองผา่ น “ไทยเซฟไทย” ซง่ึ สิง่ ท่แี ตกต่างระหวา่ งภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564 กับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2565 คอื การเว้นระยะห่างในหอ้ งเรียน จะเหลอื 1 เมตร จาก 1.5 เมตร เพราะฉะน้ัน ห้องเรยี นปกติท่มี ขี นาด 8
X 8 เมตร สามารถจัดโต๊ะเรียนได้ 7 แถว ๆ ละ 6 ทน่ี ่งั รวม 42 คน ซ่ึงโดยปกติ 1 หอ้ งเรียนจะมีนกั เรียนประมาณ
40 คน ไม่มีปัญหาในเรื่องการเว้นระยะห่าง แต่อาจจะมีปัญหาในโรงเรียนประถมศึกษาบางแห่งเท่านั้น ที่เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ บางห้องอาจจะมขี นาด 6 X 8 เมตร และสง่ิ สุดท้ายที่มีความแตกต่าง คอื บางโรงเรียนเป็นการ
เรยี นในห้องปรับอากาศ ตอ้ งมีการเปิดระบายอากาศ ทุก 2 ชว่ั โมง เปน็ เวลา 10 นาที ในช่วงพกั สำหรับโอกาสติด
เชื้อและแพรเ่ ช้ือในโรงเรยี น คือ การถอดหน้ากาก กินข้าวรว่ มกนั สนทนาระหวา่ งกนั โดยไมส่ วมหน้ากาก ดังน้ัน ใน
โรงอาหารควรมีการแยกสำรับกับข้าว แยกพื้นที่งดการพูดคุย ขณะกินอาหาร และเมื่อมีการเล่นร่วมกัน ควรสวม
หน้ากากตลอดเวลา แต่ถ้ามกี ารแพรร่ ะบาดในโรงเรียน ขอให้ทกุ สถานศกึ ษาดำเนนิ การตามแผนเผชญิ เหตุ เช่น หาก
พบผู้ติดเชื้อเข้าไปเรียนให้ปิดทำความสะอาด 3 วัน แล้วเปิดเรียนตามปกติ โดยสิ่งที่น่ากังวัล คือ ถ้ามีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า 5 คน มีการแพร่กระจายมากกว่า 2 ห้อง ทางโรงเรียน ต้องประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพอ่ื เข้ามากำกับดูแล ระงบั การแพรร่ ะบาดตอ่ ไป

นโยบายระดับ สพฐ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปดิ เผยถงึ การเตรียมความพร้อม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ว่า ยืนยันว่าจะไม่มีการเลือ่ นเปิดภาคเรียนปีการศกึ ษา 2565 ดังน้นั ทุกโรงเรียนจะตอ้ งเปิดเรียนพร้อมกัน
ในวันที่ 17 พ.ค.น้ี แตม่ ีเป้าหมาย คอื ทกุ คนในโรงเรียนทง้ั เดก็ ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา จะต้องปลอดภัย โดย
สพฐ. ได้ออกแบบให้โรงเรียนมีความปลอดภยั ในทกุ มิติ ทง้ั ในเร่อื งของอาคารสถานท่ี การเดนิ ทาง และจากการแพร่
ระบาดของเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นายอัมพร กล่าวว่า ในส่วนการเตรียมการดา้ นความปลอดภัยจากการแพรร่ ะบาดของโควิด-19 จะ
มุ่งไปที่การฉีดวัคซีนป้องกันเป็นหลัก โดยจะรณรงค์ให้นักเรียนที่อายุ 5-11 ปี มาฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เพราะจาก
ขอ้ มลู พบวา่ นักเรียนกลุ่มนีย้ งั มีการฉีดวัคซนี น้อยอยู่ จึงขอความรว่ มมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ช่วยรณรงค์ให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการฉีดวคั ซีน ว่า
การฉีดเพอื่ ป้องกนั เชอ้ื โรค ซงึ่ จะทำใหป้ ระชาชนสบายใจมากขนึ้ ขณะเดยี วกนั จะรณรงค์ใหค้ รรู บั การฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้น หรือเข็มที่ 3 เพิ่มมากข้ึน ด้วย รวมถึงเชิญชวนให้นักเรียนที่อายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีนเข็ม 2 และเข็ม 3
เพมิ่ ขึน้ ด้วย

-4-

เป้าหมายการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คือ ได้ให้โรงเรียนเน้นจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Onsite เป็นหลัก โดยโรงเรียนต้องประเมินตนเอง และเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละ
จงั หวัด เพ่อื ขออนุญาตเปดิ Onsite อย่างไรกต็ ามศูนยบ์ ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (ศบค.) ไดว้ างแผนไวว้ ่าจะผลกั ดนั ให้โควดิ -19 เป็นโรคประจำถนิ่ ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะฉะน้ันโอกาสที่
โรงเรียนตา่ งๆจะเปดิ เรยี น Onsite ไดท้ ้งั หมดจงึ มคี อ่ นข้างสูง แต่โรงเรยี นต้องปฏบิ ตั ิตามมาตรการ 6-6-7 ของ สธ.
ด้วย

ส่วนที่ผู้ปกครองเป็นกังวลว่าเดก็ ท่ีไม่ฉีดวคั ซีนจะเขา้ มาเรียนในโรงเรียนไดห้ รือไม่ เด็กทุกคนไม่ว่าจะฉดี
หรือไม่ฉีดวัคซีนก็มีสิทธิ์มาเรียนที่โรงเรียนได้ แต่ถ้าผู้ปกครองยังไม่เชื่อมั่นจะให้ลูกเรียนอยู่ที่บ้านก่อนก็ได้ ทาง
โรงเรียนต้องจดั การเรยี นการสอนรปู แบบอ่นื ใหน้ ักเรียนแทน แม้แต่การตรวจ ATK ก็ไม่มีการบังคบั ใหน้ ักเรียนตรวจ
โดยจะตรวจเฉพาะกรณีทพี่ บนักเรียนมไี ข้ มอี ุณหภมู สิ ูง และมีความเสี่ยงเท่าน้นั รวมถึงหากพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อ
โควิด-19 ก็จะไมม่ ีการปิดทงั้ โรงเรียน แต่จะใช้มาตรการตามแผนเผชิญเหตทุ ี่ สพฐ.จัดเตรียมไวใ้ ห้

การเตรียมการเปดิ ภาคเรียนในรปู แบบ ON–SITE

• เราจะเปิดภาคเรยี น โดยจะเปดิ พร้อมกนั วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยใหเ้ ปิดเรียนในรูปแบบ ON–

SITE

• แตห่ ากเปิด ON–SITE ไม่ได้ใหย้ ึดรปู แบบอื่นทั้ง 3 รปู แบบ ไดแ้ ก่ ON–DEMAND : เรียนผา่ นแอป
พลิเคชันตา่ งๆ ONLINE : เรยี นผ่านอินเตอรเ์ น็ต และON-HAND : เรยี นที่บา้ นด้วยเอกสาร เช่น
หนงั สือ แบบฝึกหดั หรืออาจใชว้ ิธอี ืน่ ๆ ตามทีเ่ คยทำมาในปีทีแ่ ลว้

• ซงึ่ ขณะนรี้ ัฐบาลมีความตอ้ งการเปดิ ประเทศ โดย สพฐ. ก็มีเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบาย
ด้วยการเปิดเรยี นON–SITE ให้มากทส่ี ุดเท่าทจ่ี ะทำได้

• แต่ทง้ั น้โี รงเรยี นใดทีจ่ ะเปิดเรยี น ON–SITEในวนั ท่ี วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2565 จะตอ้ งการมปี ฏบิ ัติ
ตามปจั จัยต่างๆ เช่น
ปจั จยั ที่ 1 บทบาทหน้าทีต่ ้องเรม่ิ ทีโ่ รงเรียน และจะตอ้ งประเมนิ ตนเองให้ผา่ นเกณฑ์ 44 ข้อ

ว่ามีความพร้อมท่จี ะเปิดเรียนไดห้ รือไม่
ปจั จยั ท่ี 2 คอื วคั ซีนครซู ึ่งในภาพรวมฉดี มาเกือบ 90% แล้ว แต่ยงั คงพบวา่ ยังมบี างโรงเรียน

ยังฉดี ไมถ่ งึ 30% ดงั นนั้ เขตพืน้ ทจ่ี ะต้องมขี อ้ มลู จำแนกเป็นรายโรงเรียน ว่าแต่ละโรงเรยี นมกี ารฉดี วคั ซนี
จำนวนเท่าไร ใครฉดี แลว้ บา้ ง ไม่ฉีดด้วยสาเหตอุ ะไร ตอ้ งมขี อ้ มลู ท่ีจะตัดสนิ ใจและหาวิธีแก้ปญั หาได้

ปจั จยั ที่ 3. ขณะน้ีมนี กั เรียนทีป่ ระสงคท์ จี่ ะฉดี วัคซนี 80% แต่ยังมบี างโรงเรียนฉดี ไมถ่ งึ 50%
จึงจะต้องเปน็ หน้าท่ขี องเขตพ้นื ที่การศึกษา และโรงเรียน ร่วมกนั ประชาสมั พนั ธ์ สง่ เสรมิ สนบั สนุนอยา่ งไร

ปัจจัยที่ 4 การฉีดวัคซีนของผู้ปกครอง โดยเฉพาะผปู้ กครองของนักเรียนระดับชน้ั อนุบาล-ป.6 ท่ี
อายไุ มถ่ งึ 12 ปี ให้โรงเรียนรณรงคใ์ หเ้ หน็ ความสำคัญของการได้ฉดี วัคซีน เนอื่ งจากนักเรียนในวนั นี้มีความ
ใกล้ชดิ กับผปู้ กครองเปน็ พเิ ศษ หากผู้ปกครองได้ฉดี วคั ซนี ครบ ย่อมส่งผลใหเ้ กิดความปลอดภยั กับนักเรียน
มากข้นึ ดว้ ย

ปัจจยั ท่ี 5 สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาด ในระยะแรก ใช้เกณฑย์ ึดพ้นื ทีจ่ งั หวดั เป็นฐาน แต่ในการ
เปิดภาคเรยี นที่ 2 จะยดึ พ้นื ที่ตำบล อำเภอเปน็ ฐานในการเปดิ เรยี น ดังน้ันเขตพน้ื ทแี่ ตล่ ะเขตพ้ืนเขตจะต้อง
กำหนดพื้นทส่ี ีขาว สีส้ม สีแดง สีแดงเขม้ ภายในเขตพ้นื ทอ่ี กี ครง้ั หน่ึง

ปจั จยั ที่ 6 ต้องเสนอขออนุญาตไปยังศนู ยบ์ ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของแต่ละจงั หวัด เพื่อให้ทนั เปดิ เรยี นในวนั ท่ี 1 พฤศจิกายน นี้

• สำหรบั โรงเรียนทม่ี ีความพรอ้ มใน 5 ปัจจัยแรก โรงเรยี นที่สามารถเปิดเรยี น ON–SITE ได้

-5-

จะตอ้ งผา่ นการ ประเมนิ ทัง้ 6 ข้อ จงึ จะสามารถเปิดเรียนได้

• และเมื่อเปิดเรยี นได้จะต้องมีมาตรการดูแลนักเรียนครู ผ้ปู กครอง ใหป้ ฏิบตั ติ นอย่างไร เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความ
ปลอดภยั สูงสุด เช่น การกำหนดระยะหา่ ง การจัดห้องเรยี นไม่เกนิ ห้องละ 25 คน ตลอดจนการสลับวนั
มาเรียน

• นอกจากนต้ี ้องมีมาตรการตามแผนเผชญิ เหตุเพ่ือเตรียมการรองรับหากมกี ารระบาดในโรงเรียนจะ
ดำเนินการอย่างไร โดยรว่ มมือกับสาธารณสุข สถานอี นามยั โรงพยาบาลประจำบลได้อย่างไร

• และหากมีโรงเรียนท่ไี ม่สามารถเปิดเรียน ON–SITEได้ เขตพ้นื ท่ีจะต้องบริหารจดั การแก้ไขให้สามารถ
เปิดเรยี นได้

• แตห่ ากประเมนิ แล้วเปดิ ไมไ่ ด้ก็ให้ใชว้ ิธีการเรียนการสอนแบบอ่ืนแทน

• ทัง้ นีก้ ารเปิดภาคเรยี นไมไ่ ด้เปน็ การบังคบั ให้นักเรยี นทุกคนต้องมาโรงเรยี น โดยเปิดโอกาสใหผ้ ู้ปกครอง
เลือกให้ลกู เรียนอยู่ท่บี า้ นได้ แม้เปิดเรยี นON–SITEก็สามารถเลือกเรยี นได้ จนกว่าจะเกดิ ความมั่นใจ

• “สำหรบั การเปิดเรยี นในชว่ งสัปดาหแ์ รกและสัปดาหท์ ส่ี อง ใหเ้ นน้ สร้างความเช่ือมั่น และให้เห็นวา่ มี
ความสุข มีความปลอดภยั และขอให้จดั การเรยี นการสอนดว้ ยความผ่อนคลาย ไมม่ ุ่งเน้นวชิ าการมาก
เกนิ ไป ให้ใช้สองสัปดาห์แรก เปน็ ช่วงที่สรา้ งความเชอ่ื มน่ั และความไว้วางใจ และมีความปลอดภยั จากน้นั
ครจู งึ จัดการเรยี นการสอนแบบค่อยเป็นคอ่ ยไป

• นอกจากนีเ้ ขตพน้ื ที่ ผู้อำนวยการเขตพนื้ ทีก่ ารศึกษาแต่ละเขตพืน้ ที่ ตอ้ งสรา้ งเครือข่ายไมว่ ่าจะเปน็
ผอู้ ำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ตอ้ งแบ่งพืน้ ทใ่ี นการทำงานศึกษารายละเอยี ด เพ่ือที่จะรายงานขอ้ มูล
ประจำวนั เปน็ รายโรงเรียน รว่ มถึงการประสานงานกับสาธารณสขุ จงั หวัด ผูว้ ่าราชการจังหวัดอยา่ งใกลช้ ดิ
เพอื่ ใหเ้ กดิ ความเข้าใจร่วมกันตอ่ ไป

ระดับโรงเรยี น

๑ จดั ทำแผนดำเนินการ Time Line
๑.๑ เตรียมความพร้อม(ทำความเข้าใจ สร้างความตระหนกั รบั ผิดชอบร่วมกนั )
- ประชมุ ครู
- ประชมุ กรรมการสถานศึกษา
- ประชมุ ผ้ปู กครอง

๒ นำนโนบายสู่การปฏบิ ตั (ิ กระทรวง สพฐ/ สพป.)
- ประเมินตนเอง
- เกบ็ ข้อมูลสารสนเทศ
- ขออนญุ าตเปดิ เรียน ON–SITE ผา่ นตามลำดบั ขัน้ ตอน

๓ ดำเนินการ (บุคลากร สถานท่ี เอกสาร หนว่ ยงานทเี่ กี่ยวขอ้ ง)
- กรณี เปดิ เรยี นแบบ ON–SITE
- กรณี ไม่สามารถเปิดแบบ ON–SITE ได้

๔ รายงาน (ระบบบริหารจัดการ)
- นิเทศกำกับติดตาม
- รายงานระบบ
- ประเมินผล

-6-

บทที่ ๓

การวางแผนการดำเนนิ งาน

*บทบาทหน้าท่ีตอ้ งเริม่ ท่โี รงเรยี น และจะตอ้ งประเมินตนเองให้ผา่ นเกณฑ์ 44 ขอ้ ว่ามีความพรอ้ มทีจ่ ะเปดิ เรยี น
ไดห้ รือไม่

เกณฑ์การประเมนิ ตนเอง การประเมนิ

มติ ทิ ี่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพรเ่ ชื้อโรค มี
1. มีการจัดโตะ๊ เก้าอนี้ ่ังเรียน ทนี่ ัง่ ในโรงอาหาร ท่ีนง่ั พกั โดยจดั เว้นระยะหา่ งอยา่ งน้อย 1-2 เมตร ไม่มี
พร้อมตดิ สญั ลกั ษณแ์ สดงระยะห่าง หรือไม*่ มี
2. มีนโยบายกำหนดให้นักเรยี น ครู บุคลากร และผูเ้ ข้ามาติดต่อ ในสถานศึกษาทุกคนตอ้ งสวม ไม่มี
หน้ากากผา้ หรือหน้ากากอนามยั 100% ตลอดเวลาทอ่ี ยูใ่ นสถานศึกษา หรอื ไม่* มี
3. มจี ดุ ล้างมือดว้ ยสบูแ่ ละน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณพืน้ ท่ี ไมม่ ี
ร่วม เชน่ ทางเขา้ อาคารเรียน หน้าประตูห้องเรยี น ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ หรอื ไม*่ มี
4. มมี าตรการตรวจวัดอณุ หภมู ริ ่างกาย ให้กบั นักเรยี น ครู บุคลากร และผเู้ ขา้ มาติดต่อทุกคนก่อน ไม่มี
เขา้ สถานศึกษา หรอื ไม*่ มี
5. มีมาตรการประกาศให้งดหรอื ลดการทำกจิ กรรมรวมกล่มุ คนจำนวนมาก การเข้าไปในพน้ื ที่ ทม่ี ี ไมม่ ี
คนจำนวนมาก หรอื พ้นื ทีเ่ ส่ียงทม่ี กี ารแพรร่ ะบาดของโรค หรือไม*่ มี
6. มกี ารทำความสะอาดบรเิ วณพื้นผิวสัมผัสรว่ มทุกวนั เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได กลอนประตู ไม่มี
มือจบั ประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ของใชใ้ นห้องน้ำหรอื ไม*่ มี
7. มีมาตรการส่งเสริมให้นกั เรยี นนกั ศกึ ษาครหู รือบุคลากร ดแู ลใสใ่ จปฏบิ ัตติ น มีวนิ ยั รบั ผดิ ชอบ ไมม่ ี
ตนเองปฏบิ ัตติ ามมาตรการปอ้ งกันโควิด-19 อย่างเคร่งครดั ซอื่ สตั ย์ต่อตนเอง และไมป่ ิดบังข้อมลู
กรณสี มั ผัสใกล้ชดิ กับผู้สมั ผัสเสีย่ งสงู หรอื ไม*่ มี
8. มีมาตรการส่งเสรมิ ให้นกั เรยี น ครู หรือบุคลากรในการกนิ อาหารโดยใช้ชอ้ นส่วนตวั ทกุ ครัง้ ไม่มี
และควรงดการกนิ อาหารร่วมกนั หรอื ไม*่ มี
9. มีมาตรการส่งเสริมใหน้ ักเรียน ครู หรอื บุคลากรในการกนิ อาหารครบ 5 หมู่ อาหารปรุงสกุ ใหม่ ไม่มี
รอ้ นๆ กรณอี าหารเก็บเกิน 2 ชัว่ โมง นำมาอนุ่ ให้ร้อนทว่ั ถึง กอ่ นกินอกี ครงั้ หรือไม่* มี
10. มีการจดั ระบบให้ นักเรยี น ครบู ุคลากรและผู้เขา้ มาติดต่อภายในสถานศกึ ษาทกุ คนไทยชนะ ไม่มี
ตามที่รัฐกำหนดดว้ ย app ไทยชนะ หรอื ลงทะเบียนบันทกึ การเข้า-ออกอย่างชดั เจนหรอื ไม*่ มี
11. มกี ารจัดระบบการตรวจสอบ ตรวจตรา และเฝา้ ระวังนกั เรียน ครู บุคลากร หรือบุคคล ไมม่ ี
ท่ีมาจากพนื้ ท่เี ส่ยี งเพอื่ เข้าสูก่ ระบวนการคัดกรอง หรือไม่* มี
12. มมี าตรการกำหนดให้นกั เรยี น ครู หรือบุคลากรทีม่ ปี ระวัติสมั ผสั ใกล้ชิดกบั ผู้สัมผัสเสีย่ งสงู ไม่มี
หรือเขา้ ไปสมั ผัส/อย่ใู นพ้นื ทีเ่ สีย่ งทม่ี ีการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 กักกนั ตวั เอง 14 วัน
หรือไม่* มี
13. มกี ารปรับปรุงหอ้ งเรยี น ให้มสี ภาพการใช้งานไดด้ ี อากาศถา่ ยเทสะดวก หรอื ไม่* ไม่มี
มี
14. มกี ารทำความสะอาดหอ้ งเรยี น ห้องเรียนรว่ ม (เชน่ หอ้ งคอมพวิ เตอร์ ห้องดนตรี อปุ กรณก์ ฬี า) ไมม่ ี
และอปุ กรณ์ท่ใี ช้ในการเรียนการสอน กอ่ นและหลังใชง้ านทกุ ครงั้ หรือไม่*

15. มกี ารจดั สภาพแวดลอ้ มบรเิ วณภายในสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภยั และถูกสขุ ลกั ษณะ มี
หรอื ไม่* ไม่มี
16. มมี าตรการส่งเสริมใหน้ กั เรียน นักศกึ ษา ครู บคุ ลากร และผู้ปกครองท าการประเมนิ ความ มี
เสยี่ งของตนเอง ผ่าน App Thai save Thai กอ่ นออกจากบา้ นทกุ วนั หรอื ไม่* ไม่มี
17. มมี าตรการกำหนดใหท้ ำการเรยี นการสอนแบบประจำห้องเรียน เน้นงดการเดนิ สลับหอ้ งเรยี น มี
หรือไม*่ ไม่มี
18. มมี าตรการส่งเสริมให้ดแู ลตนเองและสังเกตอาการเสย่ี งโควิด-19 เช่น ไข้ ไอ น้ำมกู เจ็บคอ มี
คอแห้งออ่ นเพลยี หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจบ็ แนน่ หน้าอก เสยี การดมกลนิ่ ลิน้ ไมร่ ับรส ตาแดง ไม่มี
มผี ืน่ หรือไม*่
19. มหี ้องพยาบาลหรอื พ้นื ท่ภี ายในสถานศึกษาสำหรบั แยกผู้ที่ตอ้ งสังเกตอาการหรอื มอี าการทาง มี
ระบบทางเดินหายใจ หรอื ไม*่ ไม่มี
20. มีนักเรียนแกนนำด้านสขุ ภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยเฝ้าระวงั และดูแลสขุ ภาพ มี
นกั เรยี นหรือไม่* ไมม่ ี
มิติท่ี 2 การเรยี นรู้
21. มีการติดปา้ ยประชาสัมพนั ธ์การปฏิบตั ิตนเพ่อื สุขอนามัยปลอดภยั จากโรคโควิด-19 หรอื ไม่ การประเมนิ
(เชน่ เว้นระยะห่างระหวา่ งบุคคล (D) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (M) วิธลี ้างมอื ทถ่ี กู ตอ้ ง
(H)เปน็ ต้น) * มี
22. มีการเตรียมความพรอ้ มการจดั การเรยี นการสอนโดยคำนึงถงึ การเรียนรูต้ ามวยั และสอดคลอ้ ง ไมม่ ี
กบั พัฒนาการดา้ นสงั คม อารมณ์ และสติปัญญา หรอื ไม*่
23. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใชส้ ือ่ ออนไลน์ในสถานศกึ ษา ในเดก็ เล็ก (ประถม) มี
ไม่เกนิ 1 ชัว่ โมงต่อวนั หรอื ไม่* ไมม่ ี
24. มีการต้งั กลุม่ ไลนน์ ักเรยี นและมีนกั เรียนแกนนำด้านสุขภาพ อย่างนอ้ ย 1 คนตอ่ ห้อง สำหรับ มี
เปน็ ไมม่ ี
ผู้ส่ือสารข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควดิ -19 จากแหล่งความรู้ มี
ท่ีเช่อื ถือได้ และ Social media อาทิ Website , Facebook , Line , Application เป็นต้น ไมม่ ี
หรือไม่*
๒5. มกี ารเตรยี มหน้ากากผา้ สำรองสำหรับเดก็ เล็ก หรือไม*่ มี
ไมม่ ี
มติ ิที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส
26. มกี ารปรับรูปแบบการเรยี นการสอนใหส้ อดคลอ้ งตามสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ - การประเมิน
19 ตามบริบทแตล่ ะพนื้ ท่ี หรอื ไม่*
27. มมี าตรการสง่ เสริมใหไ้ ด้รบั บรกิ ารสุขภาพขั้นพ้นื ฐาน เชน่ การตรวจสุขภาพรา่ งกายทั่วไป มี
ความสะอาดรา่ งกาย อยา่ งทว่ั ถงึ หรอื ไม*่ ไมม่ ี
มี
ไมม่ ี

28. มมี าตรการคดั กรอง เวน้ ระยะห่าง ทำความสะอาดที่พกั หรือเรอื นนอน และจดั สภาพแวดลอ้ ม มี
ใหถ้ กู สขุ ลกั ษณะ และมีตารางเวรทำความสะอาดทกุ วนั หรือไม่ (กรณีมีท่พี กั หรือเรอื นนอน)* ไมม่ ี
ไมม่ ี
29. มมี าตรการคดั กรอง เว้นระยะหา่ ง ทำความสะอาดและจดั สภาพแวดล้อมใหส้ อดคล้องกบั สถานที่
ข้อบญั ญตั กิ ารปฏิบัติดา้ นศาสนกิจ และมีตารางเวรทำความสะอาดทกุ วนั หรอื ไม่(กรณมี สี ถานที่
ปฏิบัติศาสนากจิ )* มี
ไมม่ ี

30. มีมาตรการการดูแลชว่ ยเหลอื นกั เรยี นที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน หรอื มคี วามบกพรอ่ ง ไม่มี
ด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ หรอื ด้านพฤตกิ รรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธสิ ัน้ และเด็กออทิสตกิ สถานท่ี
ที่สามารถเรยี นร่วมกับเด็กปกติ หรือไม*่ ปฏบิ ัติ
มิตทิ ่ี 4 สวัสดภิ าพและการคมุ้ ครอง ศาสนกิจ
31. มีแผนการจดั การเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ กรณีตรวจพบนกั เรยี นติดเช้ือยนื ยัน มีการกักตัว
หรือปดิ โรงเรยี น หรอื ไม่* มี
32. มแี นวปฏิบตั กิ ารสอ่ื สารประชาสมั พันธข์ อ้ มลู เพอ่ื ลดการรังเกียจและการตตี ราทางสงั คม ไม่มี
(Social stigma) หรอื ไม่*
33. มแี นวปฏบิ ัตกิ ารจัดการความเครยี ดของครูและบคุ ลากร หรือไม*่ มี
ไม่มี
34. มีการตรวจสอบประวตั เิ สีย่ งและการกกั ตวั ของนกั เรยี นและบคุ ลากร กอ่ นเปิดภาคเรียน มี
และกอ่ นเข้าสถานศึกษา หรอื ไม่* ไมม่ ี
35. มแี นวปฏบิ ัติตามระเบยี บสำหรับนักเรยี น นกั ศึกษา ครู และบคุ ลากรสงสยั ติดเช้อื หรือ มี
ยนื ยันตดิ เชือ้ โควิด-19 โดยไม่ถอื เป็นวันลาหรือวนั หยุดเรยี น หรือไม่* ไมม่ ี
มติ ิท่ี 5 นโยบาย มี
36. มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปอ้ งกนั การแพรร่ ะบาดโรคโควดิ 19 ของสถานศกึ ษา ไมม่ ี
อยา่ งเปน็ ลายลักษณอ์ ักษรหรอื มีหลักฐานชดั เจน หรือไม*่ มี
37. มกี ารแตง่ ตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควดิ -19 ในสถานศกึ ษาประกอบด้วย ไมม่ ี
ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศกึ ษา และผเู้ กี่ยวขอ้ ง รวมถึงกำหนดบทบาทหนา้ ท่ีอย่างชัดเจน
หรอื ไม่* การประเมิน
38. มกี ารสอ่ื สารประชาสัมพนั ธ์มาตรการและความรใู้ นการป้องกันโรคโควดิ 19 แก่นักเรียน ครู
บคุ ลากร และผ้ปู กครอง โดยการประชมุ ช้ีแจงหรือผ่านชอ่ งทางส่อื สาร อยา่ งนอ้ ย 1 ครง้ั มี
ก่อนหรอื วนั แรกของการเปิดเรียน หรอื ไม*่ ไมม่ ี
39. มแี นวทางปฏิบตั ิสำหรบั ครู กรณตี รวจพบผู้ติดเชอ้ื ยืนยันในสถานศกึ ษา หรอื ไม*่ มี
ไม่มี
40. มมี าตรการการบรหิ ารจดั การในการปอ้ งกนั การแพรก่ ระจายเช้อื โรคบนรถทุกประเภท ที่ใช้รบั -
สง่ นกั เรียน อาทิ ทำความสะอาดภายใน-นอกรถ ก่อนและหลังใช้งาน จดั เวน้ ระยะห่างทนี่ ัง่ มี มี
สัญลกั ษณ์แสดงตำแหนง่ ท่ีนัง่ ชดั เจน สวมหน้ากากผ้าหรือหนา้ กากอนามัยขณะอยู่บนรถ มเี จล ไม่มี
แอลกอฮอล์บนรถ และงด-ลดการพดู คุย หยอกล้อเล่นกนั บนรถ หรอื ไม่(กรณรี ถรบั – สง่ นักเรียน)*
มี
มติ ิท่ี 6 การบริหารการเงนิ ไมม่ ี
41. มีแผนการใชง้ บประมาณสำหรบั การดำเนนิ การปอ้ งกันการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 มี
หรอื ไม่* ไมม่ ี
42. มกี ารจดั หาวัสดุอุปกรณป์ อ้ งกันโรคโควดิ -19 เชน่ หนา้ กากผ้าหรือหน้ากากอนามยั เจล ไม่มีรถ
แอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่* รบั – สง่
43. มกี ารบรหิ ารจดั การการเงินเพ่อื ดำเนินกจิ กรรมการป้องกันการแพรร่ ะบาดของโรคโควิด-19 นักเรยี น
ตามความจำเปน็ และเหมาะสม หรือไม*่
การประเมิน

มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
มี
ไมม่ ี

44. มกี ารจัดหาหรือบรหิ ารจัดการบุคลากรทำหนา้ ทเ่ี ฝ้าระวงั ตรวจสอบ สอดส่อง ดแู ลสุขภาพ มี
นักเรยี น และจดั การสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานการณโ์ ควดิ -19 หรอื ไม่* ไมม่ ี

-10-

*ครูไดร้ ับการฉีดวัคซีนมาเกือบ 100%

จำนวนครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาที่ฉดี วัคซนี ครบโดส

ปัจจัยท่ี 3. นกั เรยี นได้รบั การฉีดวคั ซีน และ ปจั จยั ที่ 4 การฉดี วัคซนี ของผูป้ กครอง

จำนวนนกั เรยี นอายุ 5-11 ปีที่ไดร้ บั การฉีดวัคซีน

-11-

-12-
ความตอ้ งการของผู้ปกครองใหน้ กั เรยี นมาเรียน On Site

-13-

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชว่ งเปดิ ภาคเรยี นท่ี 1 / 2565

โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ได้รับเอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาผ่าน
THAI STOP COVID+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษารับรองการเปิดภาคเรียนท่ี
1/2565 โดยโรงเรยี นอนุบาลบางใหญด่ ำเนนิ การจัดการเรียนการสอนรปู แบบ Onsite 100 เปอร์เซน็ ต์

ตารางการจดั การเรยี นการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา่
2019 (COVID-19) ของโรงเรยี นอนุบาลบางใหญ่ ตามตารางเรียน ดงั น้ี

1. ตารางการจดั การเรียนการสอนปฐมวยั ปีการศึกษา 1/2565

-14-
2. ตารางการจัดการเรยี นการสอนประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปกี ารศกึ ษา 1/2565

-15-

-16-

-17-

-18-

การเตรยี มความพรอ้ มของโรงเรยี นเนน้ ความรว่ มมอื ปฏิบตั ิตาม 8 แนวทาง

โรงเรียนอนบุ าลบางใหญ่ จดั ให้มีการเตรียมความพรอ้ มของโรงเรยี นเนน้ ความรว่ มมือปฏิบตั ติ าม
8 แนวทางเพอ่ื ใหเ้ กิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา่ 2019 (COVID-19) ดงั น้ี

1) มมี าตรการการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากร และผูม้ าตดิ ตอ่ ราชการทุกคน เชน่ การวัดไข้
สวมใสห่ นา้ กากอนามัยกอ่ นเขา้ โรงเรียน ผปู้ กครองร่วมใหป้ ระวัติ หากนักเรยี นมคี วามเส่ียงเมือ่ นกั เรียนมอี าการไข้
ไม่สบาย ตอ้ งหยุดเรยี นทนั ที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพน้ื ที่

แนวปฏบิ ตั ิ: ครเู วรประจำวนั คดั กรองตอนเช้า กอ่ นเขา้ เรยี น
2) ใหค้ รู นักเรยี น บคุ ลากร และผู้มาตดิ ต่อราชการ

สวมหน้ากากผ้า/ หนา้ กากอนามัยสวมใสห่ น้ากากอนามยั และเพซชิลด์
ตลอดเวลาเมอ่ื อยใู่ นโรงเรียน

แนวปฏบิ ตั ิ: นกั เรียนเตรยี มมาคนละ 2 ผนื และโรงเรยี นได้
เตรียมสำรอง

3) จัดให้มีจดุ ลา้ งมือด้วยสบู่เหลว ปฏิบัติ 7 ขั้นตอน เปน็ เวลาอย่างนอ้ ย 20 วนิ าที
แนวปฏบิ ตั ิ: จัดทำอ่างลา้ งมือ 2 จุด ดงั น้ี

1.ห้องนำหลงั ใหม่
2. หอ้ งน้ำหลังเก่า

4) จดั ให้มีการเวน้ ระยะหา่ งในห้องเรยี น เน้นจดั การเรียนการสอนในหอ้ งเรียนตลอดทัง้ วัน
แนวปฏบิ ัต:ิ 4.1 การสลบั ช้นั เรยี น

วันทนี่ กั เรียนมาเรยี นที่โรงเรียน
✓ เรียนตามตารางเรยี นของโรงเรียน ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 15.00 น
✓ ใช้ส่ือหนงั สือเรียน แบบฝึกหัดที่โรงเรียนแจกให้
✓ เช็ดเวลาเรยี น บัญชเี รยี กชอ่ื

วนั ที่นักเรียนเรียนทีบ่ ้าน
✓ เรยี นตามตารางเรยี น พรอ้ มกบั ในช้ันเรยี น ผ่าน Application ต่างๆ
✓ อินเตอรเ์ นต็ และช่องทางอื่นๆ
✓ สอื่ ใบงาน/ใบกจิ กรรม/และแบบฝกึ ทักษะ
✓ เชค็ เวลาเรียนผา่ นระดบั ออนไลน์ Google From ของแตล่ ะห้องเรียน

4.2 กำหนดระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1.00 เมตร
o ภายในหอ้ งเรยี น จัดโตะ๊ เกา้ อ้ี นกั เรียนระยะหา่ งอยา่ งนอ้ ย 1.00 เมตร
o ภายนอกห้องเรยี น จัดโต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน นงั่ เว้นระยะหา่ ง

4.3 ครู นักเรยี น บคุ ลากร และผ้มู าตดิ ต่อราชการ สวมใส่หนา้ กากอนามยั ตลอดเวลา

-19-

4.4 หลีกเลีย่ งการยมื สงิ่ ของ อปุ กรณก์ ารเรยี นของเพื่อน
4.5 งดการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกนั
4.6. ปรับเวลาพกั กลางวัน เป็นเวลา 1 ชวั่ โมง

• ระดบั ช้ันอนบุ าล 2 - ป.1 พัก เวลา 10.30 – 11.00 น.
• ระดบั ช้ัน ป.1 - ป.6 พัก เวลา 11.30 – 12.30 น.

5) เนน้ การทำความสะอาด พนื้ ผิวสมั ผสั ตา่ งๆทใ่ี ชร้ ่วมกัน
แนวปฏบิ ัติ:

▪ ครนู กั เรยี น : ดูแลความสะอาดภายใน/ภายนอกห้องเรยี น
▪ แม่ครัวและครู : ดูแลโรงอาหาร
▪ ประสานงานเทศบาลเมืองบางแมน่ าง ขอความร่วมมอื รถบรรทุกนำ้ ทำความสะอาด

บรเิ วณโรงเรียน กอ่ นเปดิ ภาคเรียน

6) ลดความแออดั ไม่มกี ารจดั กิจกรรมอนั เป็นเหตใุ หเ้ กิดการรวมกลุ่มของนกั เรยี น
แนวปฏบิ ัติ:

➢ กจิ กรรมหน้าเสาธง กจิ กรรมหลงั เลกิ เรยี น จัดเขา้ แถวภายในหอ้ งเรยี น
➢ ครทู ุกกลุ่มสาระการเรียนรจู้ ัดกิจกรรมเนน้ ระยะหา่ งทางสังคม
➢ หอ้ งเรียนเรยี นพิเศษ เช่นหอ้ งคอมพวิ เตอร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องศลิ ปะ เว้นระยะห่าง

เวลาในการเขา้ ใช้ ปดิ หน้าต่างระบายอากาศ

7) จัดอบรมครใู หเ้ กดิ ความรอบรู้ และตระหนกั ในเรื่องการดแู ลสุขภาพอนามัย เพ่อื รองรับสถานการณ์
COVID-19 และการใช้ชวี ิตวิถใี หม่ (New Normal) โดยบุคลากรสาธารณสุข

แนวปฏิบัติ :
❖ ประชมุ ครู “จดั การเรียนรู้วถิ ีใหม่ ปลอดภัยและมีความสุข” ในโรงเรียน เพือ่ รองรับ
สถานการณ์ COVID-19
❖ แต่งตงั้ เจ้าหนา้ ท่อี นามัยโรงเรยี น ห้องพยาบาล เจ้าหนา้ อนามัยโรงเรียน

8) ขอความรว่ มมอื จากผ้ปู กครอง ชุมชน ใหเ้ ข้ามามสี ่วนร่วม
แนวปฏบิ ตั ิ :

ดแู ลเอาใจใส่ในการเรียน และสุขภาพอนามัย ทั้งทีเ่ รียนที่บ้านและเรียนทีโ่ รงเรยี น
เตรยี มอุปกรณก์ ารเรยี น ตามตารางเรียนตารางสอนของโรงเรียน
เตรียมของใชส้ ่วนตวั ชอ้ นส้อม แปรงสฟี ัน ยาสฟี ัน ภาชนะดืม่ น้ำ
สวมหนา้ กากอนามัย เพซชิลด์ เจลแอลกอฮอล์ชนดิ พกพา
รับ-สง่ นักเรยี นด้วยตนเองและตรงเวลา
ปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรยี นอย่างมีส่วนร่วม
ตดิ ตอ่ ส่ือสารทางออนไลนห์ ลายช่องทาง ทัง้ รบั ขา่ วสารขอ้ มลู แก้ปัญหาการเรยี น
ร่วมกัน

-20-

ตอ้ นรับและอำนวยความสะดวกในการให้ขอ้ มลู ทเี่ ป็นประโยชน์ของการเย่ียมบ้าน
นักเรยี น
• เทศบาลเมืองบางแม่นาง ให้การสนบั สนนุ

- อาหารเสรมิ นมโรงเรียน สำหรับนกั เรียนทีม่ าเรียนด่ืมนมแบบถงุ
สำหรบั นักเรยี นท่ีเรียนท่บี ้านด่ืมนมแบบกล่อง

- อาหารกลางวนั นกั เรียน สำหรบั นักเรียนทีม่ าเรยี น รับประทานอาหารถาด
ปรุงสุก สำหรบั นกั เรียนทเ่ี รยี นที่บา้ น ชดเชยเป็นเงนิ สด

- บริการรถบรรทุกน้ำ สำหรับล้างพ้นื ทำความสะอาดภายนอกอาคารเรียน
- บรกิ ารฉีดพน่ น้ำยาฆา่ เชอื้ ทำความสะอาดภายในอาคารเรียน โรงอาคารและ

พ้นื ทีส่ ว่ นรวม
• โรงพยาบาลสง่ เสริมสขุ ภาพตำบลหนองกางเขน

- เปน็ หนว่ ยปฐมพยาบาลรว่ มกันอนามัยโรงเรยี น
- สนับสนุนเวชภัณฑแ์ ละยาสามัญทจี่ ำเป็นเบอื้ งต้น
• เจ้าหนา้ ทีร่ ฐั กำนนั ผใู้ หญบ่ า้ นและชมุ ชน
- สอดส่องดูแลสวสั ดภิ าพของนักเรียนในพื้นทบ่ี รกิ าร

-21-

บทท่ี ๔
การกำหนดมาตรการป้องกนั การแพร่ระบาด

โรงเรยี นอนบุ าลบางใหญ่ ได้กำหนดมาตรการเพ่อื ให้เกิดความปลอดภยั จากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ดงั นี้
1. มาตรการและแนวทางในการดแู ลนกั เรียนของผ้ปู กครอง

แนวปฏิบตั ิ :สำหรับนกั เรียนประถมศกึ ษา
ดแู ลเอาใจใสใ่ นการเรยี น และสุขภาพอนามัย ทัง้ ทเี่ รยี นทบี่ า้ นและเรียนทีโ่ รงเรยี น
เตรยี มอุปกรณ์การเรยี น ตามตารางเรียนตารางสอนของโรงเรยี น
เตรียมของใชส้ ว่ นตวั ช้อนส้อม แปรงสฟี ัน ยาสฟี ัน ภาชนะด่มื น้ำ
สวมหน้ากากอนามยั เพซชิลด์ เจลแอลกอฮอล์ชนดิ พกพา
รบั -ส่งนกั เรยี นด้วยตนเองและตรงเวลา
ปฏบิ ตั ติ ามระเบียบของโรงเรยี นอย่างมสี ่วนรว่ ม
ตดิ ตอ่ สอ่ื สารทางออนไลนห์ ลายช่องทาง ท้ังรับข่าวสารข้อมูล แก้ปญั หาการเรยี น
รว่ มกนั
ตอ้ นรบั และอำนวยความสะดวกในการใหข้ อ้ มลู ท่ีเปน็ ประโยชน์ของการเยย่ี มบ้าน
นักเรียน

แนวปฏบิ ัติ :สำหรับนกั เรียนระดับปฐมวยั
สง่ นกั เรียนมาเรยี นตามวนั ที่กำหนดเท่านนั้ ให้นกั เรียนใสห่ นา้ กากอนามัยมาโรงเรยี น
พรอ้ มหน้ากากสำรองมาทโี่ รงเรยี น 1 ชนิ้ และเสื้อผ้าสำรองในกระเป๋าทกุ วนั
เตรียมอปุ กรณก์ ารเรยี น ของใชส้ ว่ นตวั ชอ้ นสอ้ ม แปรงสีฟัน ยาสฟี นั ภาชนะดม่ื นำ้
หนา้ กากอนามัย เพซชลิ ด์ เจลแอลกอฮอลอ์ ุปกรณส์ ว่ นตัวทต่ี ้องเตรยี มมาทุกวนั ขวด
น้ำ ดนิ สอ ยางลบ สเี ทียน เจลล้างมือหลอดเล็ก (เขยี นช่ือท่อี ุปกรณส์ ว่ นตัวของ
นักเรยี นทกุ ชิ้น)
ในกรณีทีน่ กั เรียนเปน็ ไข้ ไม่สบาย ไอ จาม เจ็บคอ นำ้ มกู ไหล เขา้ รักษาตัวและ
อนญุ าตลาหยดุ เรียนได้
ใหผ้ ูป้ กครองมาเซน็ ชื่อสง่ และเซ็นชอ่ื รับนักเรยี นทกุ ครัง้ ท่ีมาเรยี น ขอความร่วมมือ
ผปู้ กครองมาส่งไม่เกิน 1 ทา่ น
หา้ มนำของมคี า่ มาโรงเรยี น

-22-

2. มาตรการและแนวทางในการดแู ลด้านอนามยั และส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน
การปฏิบตั ิตาม 6 มาตรการหลกั (DMHT-RC) และ 6 มาตรการเสรมิ (SSET-CQ)

ข้อ มาตรการ มาก ระดับการปฏิบตั ิ น้อย
ท่สี ุด มาก ปาน นอ้ ย ท่ีสุด
4 กลาง 2
5 1
3

66 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

1 การเว้นระยะหา่ ง (Distancing) เวน้ ระยะหา่ งระหวา่ งบคุ คล

อยา่ งนอ้ ย 1 – 2 เมตร

2 สวมหน้ากาก (Mask wearing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยั

ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา

3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน 20

วินาที หรือใชเ้ จลแอลกอออล์

4 คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยง

ทกุ คนกอ่ นเขา้ สถานศึกษา

5 ลดการแออัด(Reducing)ลดแออัดลดเข้าไปในพนื้ ท่ีเสย่ี งกลุ่มคนจำนวนมาก

6 ทำความสะอาด (Cleaning) ทำความสะอาดบริเวณพื้นผวิ สมั ผสั ร่วม

อาทิ ทจี่ บั ประตู ลูกบิดประตู ราวบนั ได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นตน้

6 มาตรการเสรมิ (SSET-CQ)

1 ดูแลตนเอง (Self care) ดูแล ใสใ่ จ ปฏบิ ัติตน มีวนิ ัย รับผิดชอบ

ตัวเอง ปฏิบตั ติ ามมาตรการอยา่ งเครง่ ครดั

2 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง

เมอ่ื ต้องกนิ อาหารรว่ มกัน ลดสัมผสั รว่ มกบั ผอู้ ื่น

3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ ร้อน ๆ กรณีอาหาร

เกบ็ เกิน 2 ชัว่ โมง ควรนำมาอุ่นให้รอ้ นทั่วถึง ก่อนกนิ อีกคร้ัง

4 ไทยชนะ (Thai chana) ลงทะเบยี นตามทรี่ ัฐกำหนดดว้ ย app ไทยชนะ หรอื

ลงทะเบยี นบันทกึ การเขา้ – ออก อยา่ งชดั เจน

5 สำรวจตรวจสอบ (Check) สำรวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่เดินทาง

มาจากพ้นื ทเี่ สย่ี ง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง

6 กกั กันตวั เอง (Quarantine) 14 วัน เม่อื เขา้ ไปสมั ผัสหรอื อยู่ในพืน้ ท่ี

เสี่ยงทีม่ ีการระบาดของโรค (ไมต่ อ้ งตอบ)

-23-

**ประเด็นการนเิ ทศ ติดตาม การเตรยี มความพร้อมกอ่ นเปิดภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2565

ดา้ นมาตรการความปลอดภัย
1. โรงเรียนดำเนนิ การจดั ทำแผนดำเนนิ การความปลอดภัยในสถานศกึ ษา

2. โรงเรียนดำเนนิ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ

-24-
.

-25-
.

.

-26-

.-27-

.-28-

.-29-

-30-
.

-31-
.

-32-

3. Model การบรหิ ารจดั การ

-33-

4. คำสง่ั โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ ท่ี 31 /๒๕๖5
เรื่อง แตง่ ตงั้ คณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนนิ งานและมาตรการความปลอดภยั ในสถานศึกษา
ปกี ารศกึ ษา 2565

-34-

5. ประกาศโรงเรยี นอนุบาลบางใหญ่ เร่ือง แผนการดำเนนิ การความปลอดภัยในสถานศกึ ษา (Safety
School)

-35-

บทท่ี ๕
กรณีที่ไม่สามารถเปดิ เรยี นแบบ On-Site

กรณโี รงเรียนไม่สามารถเปิดเรยี น On-Site ได้ตามปกติหรือผปู้ กครองประสงค์ให้นักเรียน เรยี นใน
รปู แบบ Online หรือ On Hand เพอ่ื ให้ผู้เรียนไดร้ ับการเรียนรอู้ ยา่ งตอ่ เนอื่ ง

สถานศึกษาจงึ เลือกรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning)โดยพจิ ารณารูปแบบให้
มคี วามเหมาะสม และความพร้อมของสถานศึกษา ดงั นี้

1) การเรยี นการสอนแบบออนไลน์ (Online) การจดั การเรียนการสอนผา่ นอนิ เทอรเ์ น็ตและ
แอปพลิเคชนั

- Google meet
- Line
- ZOOM
การจดั การเรยี นการสอนแบบนี้ สำหรับครูและนกั เรียนทีม่ คี วามพร้อมทางดา้ นอุปกรณ์เชน่ คอมพวิ เตอร์ แทบ็ เลต็
โทรศัพท์ และมีการเชอ่ื มตอ่ สญั ญาณอินเทอร์เนต็

2) การเรยี นผ่านหนังสอื แบบฝึกหัดและเอกสารประกอบการเรยี น (ON Hand) การจัดการ
- ครปู ระจำวิชาจดั ทำชดุ การสอนประจำสัปดาห์
- ประสานผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ประจำชนั้ รบั -ส่ง ชดุ การเรยี นการสอน

เรยี นการสอนในกรณีท่นี ักเรยี นมีทรพั ยากรไม่พรอ้ มในการจัดการเรยี นการสอนในรปู แบบขา้ งต้น โดยสถานศึกษา
จดั ทำแบบฝกึ หัด หรอื ให้การบ้านไปทำที่บ้าน อาจใช้ร่วมกับรูปแบบอ่ืน ๆ ตามบริบทของทอ้ งถน่ิ

3) การจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) คอื การเรยี นร้ผู ่านทางเว็บไซต์ DLTV (www.dltv.ac.th)
หรอื ช่อง YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร์ทโฟน หรอื แท็บเล็ต


Click to View FlipBook Version