The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ROHANI BINTI HARUN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SK TAMAN PERMAS JAYA 3, 2021-02-21 21:15:10

SIJIL

ROHANI BINTI HARUN

w

GHARGAA N

tWrWWr(#

ROHANI BINTI HARUN

$3*'tSitts4ss

tX # grrll0grygrt t l(sl rz Yq Iffir
EHnWan

KEJOHAT{AN NAGBI

il'lAJLlS SUKAll SE|(OIAH J0llOR (HSSJ) 2020

Wqemt

iliAJtIS SIIKAH SEKOLAII DAERA$I

{FTsSD} PASIR GUDANG

ffi

T9 HI}IGGA 22 FEBRUARI2O2O

Tffi

PADATIG RAGB! IIIPPG,

. Pf,SIR GUDANG, "IOHOR

AJI nZ$'!At{ B!t{ ADi{Ail
PENG&RA}I PEi{Di['IKN}I ?{E6ERI JE*ICIR

&WffiffiWffiWffi@ffiW$#

I

IT .r. .a

f? i{t

PC

ribuan terima kasih di atas segala sumbangan
ROHANI BINTI HARUN
829t3fi1W8&

dalam menjayakan

LIGA PENNBANGUNAN RAGBI

BAWAH IITAHUN DAN I6TAHUN

NEGERI JOHOR

JRU.JPNJ.II'ISNJ ZOT9

pada

26 ISEPTEMBER ZOI9 & IO OKTOBER ZOl9 [Ur6l

s HTNGGA NOVEnnBER ZOr9 [Uul

" bertempat di
PADANG NNPPG, PASIR GUDANG

HAJIAZMAN BIN ADNAN
Pengarah Pendidikan Negeri Johor

ffiffi KEMENTERIN
PENDIDIKAN
ilIA]"{YSIA

Pejabu Pendidikan Daerah Pasir Gudang

-f oOt/o.
.rolaaOaOooO!OI o o '.

.. o OaaOa(l

Setinggi-tinggi pe

ROHAHI BINTI HARUN
82{'1311{Hg6

Atas sumbangan bskti dan kerjasarua ruenjarskut;

KEIOHANAN RAGBI BAWAH 10 TAHUN
trEMPUTAN SK TAMAN PERMAS IAYA 3
PERINGKAT DAERAH PASIR GUDANG

TAHUN 2OL9

Anjuran hersama \
\
KELAB RAGBI SK ?AMAIT PERMAS JAYA 3
MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH PASIR GUDAIYG \

aaat Pada

.,/taaaaea.r 22*23S8 MBER 2019

o a O O,a a . .l 'Btirte, dt
'3*& @ w@ffi@Iw.
PE IAYA 3, MASAI ICIH

^1 lOt,o a.

aa.
ao

l-ffiT-I ( HAJI rN OMAR)

LWj PEGA\4AI P{OXDIDIKAN DAE1I,,,I}[

PASIR GUDANG

"S"*'i *s: )?'i,FJ,-":.n .I1Mqi:ffi
,( aa^
ffiffi&effi&ffi1*
r$

*e*g*x ini diper*kui L*hawx

,'
ROHAHI BINTI HARUH

82fi1311 154S6

T*luh rTltrft$nrTlhii hahagi** drlar*

S . flTAfif ililIIIT FA'tr^AT TUfiI.J

5EfifrPI=MA PEMATAAff ITfrfrT TUE[-'

prda

13 frtrEI TT}T7 f5.fi,ETUT

. funrtempat di

NAT4*TIAIU HAruIIA frAiYA JT,,HOrr XAHfrU
JAHTTfr ,,AfrULTA'ZIflT

\***f '

^*+Utl-)L5J;4LtLJ f i Ssr* h4ulrdrlr hls? l{hxtrid
lytsnts i Fer*didika* Malnysi*

=re*

ffi ffi Stlrt Pc,,tctaaa*
Adalah diperakui bahawa

,#@ ROHANI BINTI HARUN
Dari

SK TAMAN PERMAS JAYA 3

telah menghadiri dan mengikuti dengan jayanya
Kursus Keiurulatihan Asas Bola Baling
M55D Pasir Cudang

wffi Pada

iui19 Februari 2014 (Rabu)

Sk Kongkong Laut
& lman Sports Centre, Taman Air Biru,

Pasir Gudang

@ffi t-'t

w@ HAJAH FAT]TdAH BTE AHNfiAD
t! Pegawai Pelajaran Daerah
Pasir Gudang
Johor

2A Februari 2414

I

r 61,, 0-) 6.v ar*<-l AlC, ffir

S}< TAMAN PEFIM,A.S JAYA 3 fqf#ei
PASIR GUO.ANG
rffi JEtA1(]g2 ,e,#Rt#r

,ffi&,Yffi KOKURIKULUM
w
fr;yEF-b Disompoikon kepodo
ffi
srfS ROHANI BINTI HARUN
ffir
&{# kerono leloh meniolonkon tugos dengon penuh #f;
berdedikosi don cemerlong sebogoi
*lb q$L{
SETIAUSAHA KOKURIKULUM
tHffffii ffffiiY*

@g

ffiBAGI TAHUN 2OI4

ffiw t

ffifffi{crM{ =r*i%rKAHrR I

sKram

!

fefiu ?*'*utn*

ek PEI5.B.ET PELAIARAN D.f,En.H,H
HULUTERENGGANU
f#f,#i
Sijif Stryfrnrgaan
ffir#l#r{.'i*-
Dengan sukacitanya mengucapkan setinggi4inggi
tR?*,{ penghargaan dan terima kasih kepada
ROHANI BT. HARUN
*a*\
di atas sumbangan baktisebagai
34'fS* URUSETIA{IIRIILfi .TIII
;-:4-
PERKHEMAHAN GABUNGAN KRS DAN ilGO
fw"iffri SEKO1AH MENENGAH PERINGKAT DAERA}I TAHUN 2OO9

ffiB pada

*ffi 4-7Mac2009
#&
beftempat di
gsrg" ? PUSAT KOKURIKULUM JPNT,

€rddq-* KUALA BERAT{G, TERENGGAilU

€gw# EN, STIAFRUDDIIV B, HNT ALI HUSSIN

fWfi Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu

*"ixs.',q

..!'r.*

%{

w.F-'

*.*c

$ftp:"

#ry
Effi

#_F

**1rd*,.

w&"Ji.u.

&Hiry

BK

'..k

**;'i"
\{o
*i';u--

#- *:,;:'z'

efffffft$iii

Kepacla

ROHANI BINTI HARUN

Atas sumbangan dan keryasama menjalakan

PROGRAM PENGHAYATAN TAMAN LAUT MALAYSIA
ZON TIMUR SIRI 2 PERINGKAT KEBANGSAAN 2OO8

Pada

23 hingga26 Jun 2008

di

Pusat Kokurikulum
Jabatan Pelajaran Terenggan u

Cawangan Pulau Redang

HAJI ZULKIF HD WAZIR
Pengarah Sekolah
aran Malaysia
Kementerian

No. Siri: 0 519 5 2

PEJABIIT PEIIAI.H.R.il'N D.EEruIH
HUI,U TERENGGITNU

WtPerus@

Dengan sukacitanya mengucapkan setinggi-ttnggt
penghargaan dan terima kasih kepada

di atas sumbangan bakti dalam aktiviti

PERKHEMAHAN PASI.JKAN BADAN BERUNIFORNfi (PBB}
SEKOLAH RENDAH PERINGKAT DAERAH
TAHUN 2OO8
pada
18 - 21 Februari 2008

bertempat di
PUSAT KOKURIKULUM JPNT,
KUALA BERANG, TERENGGANU

Eru. SHAFR UDDIN A" UXI AL' HUSSI'U

Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terenggana

es, KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA

sgggt,,PENqERrf,f,N

International Orienteering

Federation rLKSA TUAN ORILNTLLKING MALAYSIA

MALAYSIA C KI LNTLLIiI NG AS.5OCIAT IC N (MO,A.,)

Adalah dengan ini disahkan, bahawa

Malavsia Orie*teering ROHANI BINTI HARUN
Association (MOA) telah mengikuti dengan iayanya

KURSUS ASAS & PENGURUSAN

FERTANDINGAN ORIENTEERI NG
JURULATIH PUSAT KOKURIKULU M

NEGERI TERENGGANJ 2OO7

#+ yang telah diadakan pada

,*-& 1 CHR - 1 3HB MAC 2OO7

PAKAN MUI}A bertempat di
-.4..*r*e &*x /
PUSAT KOKURIKULUM NEGERI TERENGGANU

iii ajuran

t. PUSAT KOKURIKULUIVi NEGERI TFIlEI\,,ICGANU

$th DENGAN KERJASAMA
PERSATUAN ORiENTEERING MALAYSIA

MALAYSIA M

ftiu[]uRuiliiH7

JURUARAH

Eetinggi Penghnrgonn

I{epo[o

ROHANI BINTI HARUN

820131-1t-5486

atas sum\angon fan fr,grjasama menjayfrgn

PROGRAM PtrNGHAYATAN TAMAI{ LAUT
PERINGKAT KEBANGSAAN 2006

paf,a

2?hingga 25 Julai2006

fi

Pusat Kokurikulum
Jabatan Pelajaran Terengganu
Cawangan Pulau Redang, Kuala Terengganu

DATO'6AT BII{ MOHO UUSTIN

Timbalan Ketui?engarah Pelajaran Malaysia
( Jabatan Sekolah )

r:il
Xri
'"!ral

Sfil ?e@argaon

It{epoda

ROHANT BINTI HARUN

820131-11-5486

forana tefafi menjryoRgn

Perkhemahan Pendidikan Luar sekolah Rendah
Peringkat Kebangsaan Tahun 2006

pa[a
2 hingga 6 April 2006

Pusat xof;uriLutum
Jabatan Pelajaran Terengganu
Kuala Berang, Hulu Terengganu

LEH rN MoHd Hr$stlru

Pengarah
Bahagian Sekolah
Kementerian Pelajaran MalaYsia

ffiY,tr
'&-Wr -.

;{ )" '\

V

Z tr ,f'" ",

o Fo u\{

F U

0- ::.,. :..4'/.
z ,= 2 :.F-
g.
U
0:.. 1.o ,.1,

Ftr R t',. !itt

0- F=Z9-a6= =(HXn "F,1T ,::,r:,;:.. ; torvraU)|!)

Ir m l^\ at

o 1 rlu

FH til 2_d-t \-) J rt oX<
O: tr. Ir
?r i>l><sz
yurE
J otrtFI]
u UJ IUJ

Ir F
Ftr
IT
U

titi,(G

?tuilqil1
\\\!\$r'l:i

#L

rev;::
f.l}_

-4\,L?-:-hL-amII -KA*:$-S1,"

Siji{Sertyertaan

KEMENTERIAN PELAJARAN NIALAYSIA

Aengan ini f,ipera{ufotn |afiawa

. ROHANI BINTI HARUN

820131-11 -5486

tefafr. menlertai dengan jayarya

PRO GRAM PE}{GAJARAI\ DAl\ PEMBELAJARAIT
PENDIDIKA1Y LUAR JURULATIH PUSAT KOKURIKULUM

PER{NGKAT KEBANGSAAI\ TAHUI\ 2OO5

pada

18 hingga 25 Ogos 2005

1ertempat [i

Pusat Kokurikulum Sabah
( Kern Malangang Kiulu, Tuaran )

#rfr

Srjif Qengfinrgann

KEM ENTERIAN PELAJ ARAN MALAYSI A

Seffn '' 'ti*qgli terima kasih dan penghargaan kepada
ROTIANI BINTI TIdIRTIN

NO K/P : 82O15I-II-5486

Kerana sumbangan bakti semasa

Program EksPedisi Perqk
Pelaiar S ekolah Menengah
Peringkat Kebangs&an Tahun 2005

pada

1 April hingga 5 APril 2005

Kuala Kangsar - Manong - Bota - Teluk Batik,

Pulau Pangkor - Pusst Kokurikulum Perak

DATO' DR. HAJI AHAMAD BIN SIPON

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

:Y:

,-**HF-xr)-:-lI-
|
-4-
I

---l9<D

Sijil Penyertaan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BOHdINI tsENTI HMRUN

N0" E(/p : 82O18I-II_84S6

'fehfi lMenyertoi
Program Pendidikan Luar

Peringkat Kebangsaan

"Cabaran Terenggan u 2004"

cPafa

19 hingga 26 Ogos 2004

Di

Pusat Kokurikulum

Terengganu

TAI{ SRI ABDuffifiE.iuN MAHAT

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

ffi

10 ertalnn?xnlil R,* nwt TYlnl uw sia

':ilnng o* iwi TTlnugrsahhsw']8 uktrr,r, u

eil: ??o kawi biwti Tloou*
Kad')frrngewalaw : B;ot 3t - I t- 1+Err

'{ eialn SWewgibuti

Latikaw Wr*yrlawat frnot ''-{iuggi ,}i

l0 usat Kokwrikulum Kuata'lii er ow,tr

fYn*g elak ,:iliadaleaw TAuci,a

21 lniwgga 26 Februari 2{}O1

'Bil:.".ot24 los.. t<.jil iltu t{L

nau Jiwawt
'{ }eqeoi :T erewrqqa*u

Taribh : 26 Februari zoob


Click to View FlipBook Version