The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1 นำเสนอแผนQuick Win SEDZ 14 กพ สพปอบ1_220214_102041

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ชาญณรงค์ คมเฉียบ, 2022-07-12 21:25:14

1 นำเสนอแผนQuick Win SEDZ 14 กพ สพปอบ1_220214_102041

1 นำเสนอแผนQuick Win SEDZ 14 กพ สพปอบ1_220214_102041

Keywords: นำเสนอ QW

รา่ งแผนการขับเคลื่อนเขตพฒั นาเศรษฐกจิ พอเพยี ง (SEDZ)
ดว้ ยโมเดลเศรษฐกจิ ใหม่ BCG Model
จงั หวัดอุบลราชธานีรา่ งแผนการขับเคลอื่ นเขตพฒั นาเศรษฐกิจพอเพยี ง (SEDZ)
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model
อาเภอเขื่องใน จงั หวดั อุบลราชธานี

แผนการขับเคล่ือนเขตพฒั นาเศรษฐกิจพอเพยี ง (SEDZ) ดว้ ยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model อ.เขือ่ งใน จ.อบุ ลราชธานี

ปัญหา อ.เขอ่ื งใน เปูาหมายของการพัฒนา SEDZ เขอื่ งใน โมเดล
10.ดนิ

9.คณุ ธรรม คอื ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทกุ ชว่ งวัยอย่างยง่ั ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

8.การมสี ว่ น ชีวิตม่นั คง ครอบครัวมัง่ คง่ั ชุมชนย่งั ยนื
รว่ มกับภาครัฐ

7.สง่ิ แวดล้อม

6.สุขภาพ ลด
รายจา่ ย

5.โครงสรา้ งพื้นฐาน

4.สงั คม พัฒนา ขจดั ความ เพิม่
3.น้า โครงสรา้ ง ยากจน/พฒั นา รายได้
2.คณุ ภาพผลผลิตและการตลาด พ้ืนฐาน คนทุกช่วงวยั ฯ

1.ความยากจน พฒั นา
คุณภาพ

ชีวิต

แผนการขับเคล่อื นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ พอเพียง (SEDZ) ดว้ ยโมเดลเศรษฐกจิ ใหม่ BCG Model อ.เขือ่ งใน จ.อบุ ลราชธานี

แนวดาเนินการ / กจิ กรรม 4 ด้าน ลด พฒั นาคนในชมุ ชนทกุ ครัวเรือนนาหลกั
รายจา่ ย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งมาใช้ในการ
1.โครงสร้างพืน้ ฐานสาธารณะ พฒั นา ดาเนินชีวติ จัดทาบญั ชีครวั เรอื น ใช้
2.โครงสร้างพน้ื ฐานแบบ โครงสรา้ ง ขจดั ความ ทรพั ยากรทม่ี อี ยู่ ใหเ้ กิดประโยชน์ ตระหนัก
รวมกลุ่ม พนื้ ฐาน ยากจน/พัฒนา ถงึ โทษภัยของอบายมขุ
3.โครงสร้างพนื้ ฐานรายบคุ คล คนทุกช่วงวยั ฯ
เพิม่ ประชาชนมงี านทา เกดิ การจ้าง
1. ด้านสขุ ภาพ พฒั นา รายได้ งานในท้องถน่ิ รวมกลมุ่ อาชีพ
2. ดา้ นคา่ นิยม คณุ ธรรม คุณภาพ
3. ดา้ นการศึกษา สง่ เสริมการแปรรูปผลผลิตสร้าง
4. ด้านสภาพแวดลอ้ ม ชวี ิต มูลค่าเพิม่ จากทรพั ยากรทอ้ งถน่ิ
ส่งเสรมิ การทอ่ งเทย่ี ว ส่งเสริมและ
จัดหาตลาดทงั้ ภายในและภายนอกที่
มคี วามหลากหลายรปู แบบ เพอื่ การ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ลดความเหล่อื มลา้

แผนการขบั เคลอื่ นเขตพัฒนาเศรษฐกจิ พอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model อ.เขือ่ งใน จ.อุบลราชธานี

1. ลด ละ เลิก อบายมขุ ปฏบิ ัตติ ามศีล 5 สรา้ งจิตสานกึ สร้างความตระหนักสรา้ งค่านยิ ม

1. ลดรายจา่ ย 2. พัฒนาฐานเรยี นรผู้ ลติ สิง่ ของเครือ่ งใช้จาเป็นในครวั เรือนเอง ฅนเอาถ่าน
ฅนมีนา้ ยา
3. ใช้ทรพั ยากรทมี่ ีอยู่ ให้เกิดประโยชน์ เชน่ ปลูกปุา เล้ียงเปด็ ไก่ ปลา ทาไร่ ฅนรกั ษส์ ขุ ภาพ
ทาสวนผสม ปลกู ผักสวนครวั ทาปยุ๋ อนิ ทรีย์ ปยุ๋ หมัก ทาเกษตรทฤษฎีใหม่ ฅนรักษแ์ ม่ธรณี
4. ส่งเสรมิ การทาอาชีพเสริมจากทรัพยากรที่มอี ยู่ ฅนรักษป์ ุา
ฅนมีไฟ
ฅนรักษแ์ มโ่ พสพ

5. จติ อาสารว่ มพัฒนาชว่ ยเหลือดา้ นองค์ความรแู้ ละเสริมทกั ษะแก่ครัวเรอื น

6. จัดทาบญั ชคี รัวเรอื น รายรบั -รายจ่าย ลดรายจา่ ยท่ีไม่จาเปน็ ดา้ นสุขภาพ
7. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งช่วยในการลดรายจา่ ย เพมิ่ รายได้ ดา้ นสภาพแวดลอ้ ม
8. สง่ เสรมิ และพฒั นาครวั เรอื น ตามเปูาหมาย (จปฐ.) 5 ด้าน ด้านการศึกษา
ดา้ นสรา้ งงาน สร้างรายได้
ด้านค่านิยมคุณธรรม

แผนการขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ดว้ ยโมเดลเศรษฐกจิ ใหม่ BCG Model อ.เขอ่ื งใน จ.อุบลราชธานี

2. เพ่ิมรายได้ 1. ระบบเกษตรสองขา
2. เพิ่มอาชีพ โดยสง่ เสริมสนบั สนนุ ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มอาชพี พัฒนาเสรมิ ทกั ษะอาชพี เพม่ิ รายได้

3. กลมุ่ วิสาหกิจชุมชน โดยรวมกลมุ่ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือวสิ าหกิจเพอ่ื สงั คม

4. พฒั นาคุณภาพผลผลติ แปรรูป และสง่ เสริมการตลาด

5. ฝกึ อบรมและถ่ายทอดองคค์ วามรู้สู่การยกระดับคณุ ภาพผลผลิต

6. จ้างงาน สมาชกิ กลมุ่ วสิ าหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสงั คม บัณฑติ จบใหม่ แรงงานคืนถ่นิ
เกษตรกร และประชาชนในเขตเศรษฐกิจพอเพียง

7. คาร์บอนเครดิต

8. ทอ่ งเท่ียว ส่งเสริมการทอ่ งเท่ยี วเชิงนเิ วศ เชิงธรรมชาติ เชงิ วัฒนธรรม งานภูมปิ ัญญาชาวบ้านและพฒั นาแหลง่ เรยี นรู้ให้เปน็ แหลง่ ท่องเที่ยว

แผนการขบั เคลอ่ื นเขตพฒั นาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ดว้ ยโมเดลเศรษฐกจิ ใหม่ BCG Model อ.เขอื่ งใน จ.อบุ ลราชธานี

3. การพัฒนาคณุ ภาพชวี ิต

3.1ดา้ นสขุ ภาพ 3.2 ด้านค่านยิ ม คุณธรรม 3.3ด้านการศกึ ษา 3.4 ดา้ นสภาพแวดลอ้ ม

-ผลติ อาหารปลอดภยั กนิ ข้าวเป็นหลกั กนิ ผัก - มีลานธรรม ลานวิถไี ทย -การใหค้ วามรู้ ฝึกทักษะสมั มา ครัวเรอื น 5 ส
เป็นยา - ทาบุญตามประเพณี 12 เดอื น(ฮตี อาชพี ให้กบั เดก็ นอกระบบ - ชุมชนปลอดมลพษิ
-ใชส้ มุนไพรไล่ห่า(โรคโควดิ -19)ออกจากปอด 12) - หนุนเสริมสมั มาชพี ชมุ ชนแก่ - เรอื นบญุ ทนุ ขยะ
และใช้สมุนไพรในการปูองกนั รกั ษาโรค ถนนสายวัฒนธรรม นาสทู่ าน ศีล เยาวชนกลุ่มเสย่ี งหรือผูบ้ าบดั -ลดการปลอ่ ยกา๊ ซเรอื นกระจก
-มีคลงั ยาสมุนไพรประจาบา้ น ภาวนา - เวทีพฒั นานวัตกรรมเสริมสร้าง - เพมิ่ พื้นท่สี เี ขยี วปลกู ต้นไมไ้ ล่
-มีถนนสุขภาพ - หมบู่ า้ นศลี 5 ทักษะชีวิต มลพิษ
-มนี วดแผนไทย แผนโบราณ -หมู่บ้านคุณธรรมต้นแบบ - พิธีกรนอ้ ยคอยบอกบุญ - ลดการเผาตอซงั และหยดุ เผาปุา
-ผลิตเจล แอลกอฮอล์ หนา้ กากอนามยั ใชเ้ อง - หมู่บา้ นปลอดอบายมขุ - ไอเดยี โชว์ คิด (Idea show - ฟืน้ ฟูและบาบดั น้าเสีย
-มปี าู ยนทิ รรศการใหค้ วามรู้กินอาหารตามธาตุ - หมู่บ้านช่อสะอาด kid) -มีการนาเอาแนวคดิ ทฤษฎีการ
- การดูแลสุขภาวะทกุ ช่วงวยั - หมู่บา้ นขับเคล่ือนด้วยพลงั บวร - สง่ เสรมิ การออม อนุรักษ์ ดิน นา้ ปาุ มาฟื้นฟู
- พระสงฆน์ าเย่ียมไขค้ นทกุ ช่วงวัยถามข่าว ผู้สงู - มัคคุเทศก์ธรรมนาสูก่ ารท่องเท่ียว -พฒั นาส่งเสรมิ ศนู ย์เรยี นรู้ดา้ น อนรุ ักษ์สิ่งแวดล้อมในพนื้ ท่ใี ห้
วัยถามหา - การเข้าถงึ แหล่งทุนและการออม ตา่ งในชมุ ชน รวมทง้ั การพัฒนา สมบูรณ์
- กีฬาตา้ นยาเสพตดิ สะสมทรพั ย์ หลักสูตรทอ้ งถิ่น
- พัฒนาสวนสาธารณะ ในตาบล เปน็ สถานท่ี
ออกกาลงั กายและเป็นตลาดชมุ ชน

4. การพฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน 1 ขุดเจาะบอ่ บาดาล 235 แห่ง คดิ เป็นรอ้ ยละ 58.46
โซล่าเซลล์น้าลกึ 211 แหง่
ความตอ้ งการพฒั นา 2 พนั ธป์ุ ลา 209 แห่ง คดิ เป็นรอ้ ยละ 52.49
โครงสร้างพนื้ ฐาน 3 พนั ธุ์ปศุสตั ว์ 171 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.99
4 พชื สวน 164 แห่ง คดิ เปน็ รอ้ ยละ 42.54
5 พืชไร่ 143 แหง่ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 40.80
6 เชือ่ มโยงผลผลิต 119 แห่ง คิดเปน็ ร้อยละ 35.57
7 โซล่าเซลล์น้าต้นื 111 แหง่ คิดเปน็ รอ้ ยละ 29.60
8 การจัดการระบบนา้ ปดิ -เปดิ อตั โนมัติ 104 แห่ง คิดเปน็ รอ้ ยละ 27.61
9 ตน้ พนั ธ์ปุ าุ 5 ระดบั 102 แห่ง คดิ เปน็ รอ้ ยละ 25.87
10 ทาแท้งกน์ ้ายกั ษ์ 91 แหง่ คดิ เป็นร้อยละ 25.37
11 ทานาแปลงใหญ่ 86 แห่ง คดิ เปน็ รอ้ ยละ 22.64
12 สนับสนนุ วสั ดฐุ านเรยี นรู้ 86 แห่ง คดิ เป็นร้อยละ 21.39
13 ทาโคก หนอง นา 72 แห่ง คดิ เป็นรอ้ ยละ 21.39
14 ไฟฟาู แรงต่าเพือ่ การเกษตร 70 แหง่ คดิ เป็นร้อยละ 17.91
ขดุ ลอกหนองนา้ สาธารณะ 51 แห่ง
15 ทาหวั คนั นาใหญ่/หวั คันนาทองคา 50 แห่ง คิดเป็นรอ้ ยละ 17.42
16 ปรับปรงุ แปลง ท่ีขุดแล้ว 49 แหง่ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 12.69
17 ทาคลองไสไ้ กใ่ นนาแปลงใหญ่ 48 แห่ง คิดเปน็ รอ้ ยละ 12.44
18 ชลประทานระบบทอ่ 36 แห่ง คดิ เปน็ ร้อยละ 12.19
19 เช่ือมบ่อน้า 36 แห่ง คดิ เป็นรอ้ ยละ 11.94
20 ไฟฟาู แรงสงู เพือ่ การเกษตร 36 แห่ง คิดเปน็ รอ้ ยละ 8.96
21 โซล่าเซลลแ์ บบ ก.พลงั งาน 35 แห่ง คิดเปน็ ร้อยละ 8.96
22 อน่ื ๆ 26 แห่ง คดิ เปน็ รอ้ ยละ 8.96
23 ทาหลมุ ขนมครก 19 แหง่ คดิ เป็นรอ้ ยละ 8.71
24 โซลา่ เซลลแ์ บบ กรมทรัพย์ฯ 12 แหง่ คิดเปน็ ร้อยละ 6.47
25 คิดเป็นร้อยละ 4.73
26 คิดเป็นร้อยละ 2.96

แผนการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยี ง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model อ.เขอ่ื งใน จ.อุบลราชธานี

แผน แผนงานท่ี 1 การลดรายจา่ ย-เพ่ิมรายได้ แผนงานที่ 3
Quick Win การพฒั นาโครงสรา้ งพืน้ ฐาน

1. ส่งเสริมศกั ยภาพวิสาหกจิ ชุมชนเพ่ือสรา้ งงาน สรา้ งรายได้ ยกระดับเศรษฐกจิ ฐานราก แผนงานท่ี 2
2. ส่งเสรมิ พฒั นาศกั ยภาพผ้ปู ระกอบการแปลง CLM, HLM, บุคคลทัว่ ไปและผลิตภัณฑเ์ พ่อื สรา้ งรายได้สู่ การพฒั นาคณุ ภาพชีวิต
ธุรกจิ SME
3. มคั คเุ ทศก์ธรรมนาสูก่ ารท่องเทย่ี ว

3.1 ด้านสุขภาพ 3.2 ด้านค่านิยม-คณุ ธรรม 3.3 ด้านการศึกษา 3.4 ดา้ นสภาพแวดลอ้ ม

4. คลงั ยาและอาหาร 5. ถนนสายวัฒนธรรม นาสู่ 7. ส่งเสริมอาชีพดว้ ย 8. เพ่ิมปาุ เพ่ิมพน้ื ทีส่ ีเขียว
ครัวเรือน ความพอเพยี ง ศาสตร์พระราชาใน เพื่อสร้างคารบ์ อนเครดิต
6. บทบาทพระสงฆก์ บั การ สถานศกึ ษาดว้ ยพลัง บวร และรายได้ในพ้นื ทแ่ี ปลงโคก
พัฒนาคุณภาพชวี ิตประชาชนให้ สธู่ ุรกจิ SME หนอง นาเดิม แปลงโคก
มศี ลี ธรรม มีวัฒนธรรม มสี ขุ ภาพ หนอง นาใหม่ ใน
อนามยั ที่ดี มสี ัมมาชพี และมกี าร สถานศึกษา วดั และพื้นท่ี
สาธารณสงเคราะห์ สาธารณะท่ีมีความพรอ้ ม

- รวมกลุ่มวิสาหกจิ ชุมชนทีม่ ีอยู่เดิมและใหม่ กจิ กรรม โครงการท่ี
1
- พัฒนาผลติ ภัณฑ์ / สรา้ งแบรนด์ หนว่ ยงานทร่ี บั ผดิ ชอบ

- พฒั นาศกั ยภาพสมาชิกด้านการพฒั นาคณุ ภาพผลผลิตและ พช. /เกษตร /เกษตรและสหกรณ/์ หอการคา้ /
การตลาด กลุม่ วสิ าหกจิ ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจเพอ่ื ชมุ ชน

- ส่งเสริมการขายในตลาดทง้ั ในและตลาดออนไลน์
โครงการสง่ เสรมิ ศักยภาพวสิ าหกจิ
ชุมชนเพ่ือสรา้ งงาน สร้างรายได้
ยกระดบั เศรษฐกิจฐานราก

แหล่งทุนหรืองบประมาณ ความเชอื่ มโยงกบั โครงการใหญ่ หรอื ยทุ ธศาสตร์จังหวดั

โคก หนอง นา และครวั เรือนเปาู หมาย

-รวมกลุ่มครภุ ัณฑแ์ ปลง CLM ในพื้นที่ หน่วยงานท่ีรับผดิ ชอบ โครงการท่ี
-อบรมเสรมิ ทักษะ /สรา้ งแบรนด์ 2
จังหวัด /พช. /เกษตร /เกษตรและสหกรณ์ /เจา้ ของ

-ส่งเสริม และสนับสนุนการขายในตลาดท้ังภายใน/ภายนอก แปลง โคก หนอง นา CLM HLM/หอการคา้ /

ประเทศ และตลาดออนไลน์ สภาอุตสาหกรรม/ตลาดภาครัฐและภาคเอกชน

โครงการส่งเสรมิ พฒั นาศักยภาพ

- ประชาสมั พนั ธ์สอื่ สาร ผปู้ ระกอบการแปลง CLM, HLM,

บคุ คลท่วั ไป และผลิตภัณฑ์ เพ่อื

สร้างรายไดส้ ธู่ ุรกิจ SME

ความเช่อื มโยงกบั โครงการใหญ่ หรอื ยุทธศาสตร์จงั หวัด

แหล่งทุนหรืองบประมาณ แปลง โคก หนอง นา CLM

HLM และพื้นทีเ่ ปาู หมาย

โครงการท่ี

- รับสมัครมัคคเุ ทศกอ์ าสา 3

- ฝกึ อบรมเสริมทกั ษะการเปน็ มัคคเุ ทศก์ ความเชอ่ื มโยงกบั โครงการใหญ่ หรอื ยทุ ธศาสตรจ์ ังหวดั
- สารวจแหลง่ ทอ่ งเที่ยวเกบ็ ขอ้ มูล ทาแผนทเ่ี ส้นทางท่องเทยี่ ว
และแหลง่ เรยี นรชู้ มุ ชน ทาคิวอารโ์ คต๊ แหล่งเรียนรูแ้ ละแหล่ง การท่องเทย่ี วจงั หวัด

ทอ่ งเทีย่ ว โครงการ

- ใชส้ ่อื สรา้ งการรบั รู้จดจา มคั คเุ ทศก์ธรรม

นาสกู่ ารทอ่ งเท่ียว

หน่วยงานท่รี บั ผดิ ชอบ

การทอ่ งเที่ยวจังหวัด / วัฒนธรรมจงั หวดั / แหล่งทุนหรอื งบประมาณ

มัคคเุ ทศกอ์ าสาทอ้ งถ่นิ

- 1 ครัวเรือน 1 แปลงสมนุ ไพร 7 นางฟูา หน่วยงานท่รี บั ผิดชอบ โครงการท่ี
- 1 หมบู่ า้ น 1 คลังยาและอาหารชุมชน 4
- ตม้ อบ ดมื่ สมุนไพร 7 นางฟาู ไล่ห่าออกจากปอด
พช. /เกษตร /เกษตรและสหกรณ์/สธ.
- เรยี นร้ตู าหรบั ยาแบบงา่ ยแคป่ ลายน้ิว (ทาคิวอาร์โค๊ต)

- เสริมทกั ษะการแปรปู สมนุ ไพรเพ่มิ รายไดแ้ กช่ ุมชน

- 1 หลมุ 1 เมนู สอู่ าหารปลอดภยั โครงการคลงั ยาและ

อาหารชุมชน

แหลง่ ทนุ หรอื งบประมาณ ความเชอ่ื มโยงกับโครงการใหญ่ หรือยุทธศาสตร์จงั หวัด

โคก หนอง นา และครวั เรือนเปาู หมาย

- ดา้ นกายภาพ พฒั นาถนนสายวัฒนธรรมใหส้ ะอาด สวยงาม สร้างสรรค์ ปลอดภัย หน่วยงานทรี่ ับผิดชอบ โครงการท่ี
- ดา้ นสงั คม คนในชมุ ชนมีบทบาทหน้าท่รี ับผดิ ชอบตอ่ กนั คณะสงฆ์จังหวัดอบุ ลราชธานี 5

- ดา้ นสตปิ ญั ญา มีคติธรรม คากลอน ข้อคดิ คาคม ผยา และระเบียบปฏบิ ัติทีเ่ ป็น

วัฒนธรรมความเจริญ หนว่ ยอบรมประชาชนประจาตาบล (อ.ป.ต.) พศจ.อบ./
- ดา้ นจติ วิญญาณ คนในชุมชนมกี ารทาบญุ ตกั บาตร ใหท้ าน รักษาศีล ภาวนา ใน วธจ.อบ.พช. /เกษตร /
กิจกรรมถนนสายวฒั นธรรม

- ดา้ นการสงเคราะห์ จดั ต้ังกองบญุ ข้าวกน้ บาตร นาอาหารท่ไี ด้ จากการตกั บาตร เกษตรและสหกรณ/์ สธ.

แบ่งปนั ใหเ้ ดก็ เลก็ ผสู้ ูงอายุ ผดู้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากชน ผู้ปุวยตดิ เตียง โครงการถนนสายวฒั นธรรม

- จดั ทาถนนสายวัฒนธรรมในหมบู่ ้าน แปลงโคก หนอง นา นาสูค่ วามพอเพยี ง

- ปลูกพชื ผักสวนครัวในแปลงโคก หนอง นาเดมิ และพน้ื ท่ผี ูส้ มัครใหม่ ความเชอ่ื มโยงกับโครงการใหญ่ หรือยุทธศาสตรจ์ งั หวัด
- จดั หาพนั ธ์พุ ืชผักสวนครวั

- อบรมเสรมิ ทักษะการทาบัญชคี รวั เรอื น สร้างความมนั่ คงทางอาหาร สูแ่ ผนปฏบิ ัติการ 90 วนั ปลกู ผกั

- กิจกรรมเอามื้อสามคั คี กิจกรรม สวนครัว และวฒั นธรรมประเพณี
- ทาบุญตกั บาตร

- กองทุนข้าวกน้ บาตร

โครงการท่ี

-1 ตาบล 1 วัด 1 ธนาคารตน้ ไม้ หนว่ ยงานทรี่ ับผดิ ชอบ 6
- ปลกู ปุาสรา้ งซุปเปอรม์ าร์เก็ตโปรยเชอ้ื เห็ดเก็บกินได้ 7 ช่ัวโคตร
- เย่ียมยามถามข่าว บอกเลา่ แนวทางศีลธรรม คณะสงฆจ์ ังหวัดอบุ ลราชธานี (ฝุายเผยแผ่พระพุทธศาสนา)

- งานบุญประเพณี สนบั สนนุ ผลผลิตดๆี โคก หนอง นา หนว่ ยอบรมประชาชนประจาตาบล (อ.ป.ต.) พศจ.อบ.

- สง่ เสริมวถิ สี ขุ ภาพแบบพอเพียง“กินข้าว โครงการบทบาทพระสงฆ์กบั การ และวธจ.อบ.

เปน็ หลกั กินผกั เป็นยา ภาวนาเป็นอาหารใจ” พัฒนาคุณภาพชวี ติ ประชาชนใหม้ ี

ศลี ธรรม มวี ัฒนธรรม มีสขุ ภาพ

อนามยั ทดี่ ี มสี มั มาชพี และมกี าร

สาธารณสงเคราะห์

แหลง่ ทนุ หรืองบประมาณ ความเชอ่ื มโยงกบั โครงการใหญ่ หรือยทุ ธศาสตรจ์ ังหวัด

การบม่ เพาะพฒั นาบคุ ลากร 7 ภาคี ในภาคศาสนา

7 กิจกรรม
-พฒั นาฐานเรยี นรูศ้ าสตรพ์ ระราชา โรงเรียนละ 3 ฐาน จานวน 10 โรงเรียน
โครงการ -พฒั นาหลกั สูตรและจดั กระบวนการเรียนรู้ดว้ ยการปฏิบตั ิจรงิ จากแหล่งเรียนรภู้ ายในโรงเรยี นและชมุ ชน
ส่งเสรมิ อาชีพ -จัดทาสหกรณ์ หรอื กองทนุ อาชพี ปนั รกั ปันสุข เพ่ือน้อง โรงเรยี นละ 1 กองทุน
ดว้ ยศาสตร์ -อบรมและเสรมิ ทักษะงานอาชีพสร้างรายได้ด้วยพลัง บวร
พระราชาใน -พฒั นาผลผลติ และสรา้ งแบรนด์ พลัง บวร
สถานศกึ ษา -รวมกลุ่มนกั ธรุ กจิ น้อยสรา้ งรายได้สตู่ ลาดชมุ ชน ตลาด ท.ไทวัสดุ/ Top Super market/ ตลาดใน
ดว้ ยพลงั บวร ประเทศ/ตา่ งประเทศ และตลาดออนไลน์
สธู่ รุ กิจ SME
ความเชือ่ มโยงกับโครงการใหญ่ หรือยุทธศาสตรจ์ งั หวัด : การพฒั นาคณุ ภาพชวี ิต

หนว่ ยงานรับผิดชอบ/แหล่งทุน/งบประมาณ : สถานศกึ ษา / สพป.อบ / ชุมชน / ผู้ร่วมโครงการ

- สารวจตน้ ไม้ในแปลงโคก หนอง นา เก่าและใหม่ กิจกรรม โครงการท่ี
8
- ส่งเสรมิ การปลูกตน้ ไมใ้ นแปลงโคก หนอง นา เก่าและใหม่ หน่วยงานท่รี ับผดิ ชอบ

- เสริมทักษะการเพาะตน้ ไม้ การเสียบยอด การต่อตา การทาบก่ิงต้นไม้ จังหวดั /ปุาไมจ้ งั หวัด/พช. /เกษตร /

และชอ่ งทางจาหน่ายเพิ่มรายได้ เกษตรและสหกรณ์

- จัดทาบญั ชเี พ่อื ส่งเสรมิ การสรา้ งคาร์บอนเครดติ โครงการเพ่มิ ปุาปุาสามอยา่ งและปาุ ห้า

- ประสานหนว่ ยงานทง้ั ภาครัฐและเอกชนท่ีเกีย่ วขอ้ ง ระดบั เพ่มิ พ้นื ท่สี เี ขียว เพ่ือสรา้ ง
คาร์บอนเครดิต และรายไดใ้ นพ้ืนท่ี
- สร้างการสื่อสารเชิงรุก ผ่านสือ่ ทกุ รูปแบบ แปลงโคก หนอง นาเดมิ แปลงโคก

หนอง นาใหม่ ในสถานศึกษา วดั และ

พื้นท่สี าธารณะทม่ี ีความพรอ้ ม ความเช่อื มโยงกบั โครงการใหญ่

แหลง่ ทนุ หรอื งบประมาณ หรอื ยุทธศาสตร์จงั หวดั

เศรษฐกิจสเี ขียว BCG

1.ปัญหาของโรงเรยี น คอื อะไร (จัดลาดบั ปัญหา) แต่ละโรงเรยี นรว่ มแลกเปล่ียน

2.ทนุ ดา้ นต่างๆ ของโรงเรียนเรามีอะไรบา้ ง เชน่ ความคดิ เห็นในคาถาม 6 ข้อ

- ทนุ ทางสงั คม หมายถงึ บุคคลสาคญั มใี ครบ้าง

- ทุนทางธรรมชาติ ดิน นา้ ปาุ มีอะไร ทนี บา้ ง

- ทนุ ทางปญั ญา มีงานวจิ ัย หรอื ศนู ย์เรยี นรอู้ ะไร ที่ไหนบ้าง

- ทุนทางทรัพย์สนิ คอื ทรัพย์สนิ เงินทอง หรอื ทรพั ยส์ นิ ทมี่ คี า่ อนื่ ๆ

- ทุนทางเครอื ขา่ ย ทั้งเครือข่ายภายใน และเครือขา่ ยภายนอก
3. เราจะนาทนุ ท่มี อี ยมู่ าแกป้ ัญหาไดอ้ ยา่ งไร หรือนาทุนมาพัฒนาโรงเรียนเราได้อยา่ งไร

4. จะชวนใครมาร่วมแก้ปญั หา มารว่ มพัฒนาโรงเรยี นของเราบา้ ง
5. คดิ ว่า เม่อื แก้ปัญหา และพฒั นาแล้วจะมี ผลผลติ ผลลพั ธ์ ผลกระทบ เกิดขน้ึ อยา่ งไร

4. โครงสรา้ งพืน้ ฐาน เขตพัฒนาเศรษฐกจิ พอเพยี ง(SEDZ) ดว้ ยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โรงเรยี น จะทาอะไร
จานวนเทา่ ไหร่


Click to View FlipBook Version