The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทัศนศึกษาวัดบางบอน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by opatamaporn30, 2022-07-10 22:28:36

ทัศนศึกษาวัดบางบอน

ทัศนศึกษาวัดบางบอน

ความรปู้ ระกอบ
วิชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑
ภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

รายงานการไปทัศนศกึ ษา/ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั วัดบางบอน
ของนกั เรียนช้นั มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ประกอบการเรียนรายวชิ าภาษาไทย ๓
เรื่องมหาเวสสนั ดรชาดก กณั ฑม์ ทั รี

ม. ๕/๒

โดย

๑.นาย ณฐั นนท์ ทังโส เลขที่ ๓

๒.นาย ภูผา ศรบี วั เอ่ียม เลขที่ ๖

๓.นางสาว ธรี าภรณ์ นอ้ ยบดุ ดี เลขท่ี ๙

๔.นางสาว ปฐมาพร ออ่ นน้อม เลขที่ ๑๓

๕.นางสาว พณั ณนิ พลายเลก็ เลขที่ ๑๕

๖.นางสาว ภัคจิรา วัฒนธนั ยนันท์ เลขที่ ๑๖

๗.นางสาว สธุ ดิ า มงุ่ มี เลขท๑ี่ ๗

เสนอ
คณุ ครูสมั ฤทธิ์ จิวระประภัทร์

รายงานการทัศนศกึ ษานีเ้ ป็นส่วนหนง่ึ ของการศึกษาวชิ าภาษาไทย ๓
โรงเรียนศกึ ษานารวี ทิ ยา

ภาคเรยี นที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

คำนำ

รายงานเลม่ นจ้ี ัดทำข้ึนเพื่อประกอบการทศั นศกึ ษา ๕/๒ ชมภาพจติ รกรรมฝาผนงั วัดบาง
บอนของนักเรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๕ โรงเรียนศกึ ษานารีวทิ ยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ประกอบการเรยี นรายวชิ าภาษาไทย ๓ เรื่องมหาเวสสันดรชาดก กัณฑม์ ทั รี โดยมีจะประสงค์
เพ่อื ใหน้ ักเรียนมีความเขา้ ใจในบทเรยี นมากย่งิ ขึ้น โดยได้เรยี นจากประสบการณ์จริง เนือ้ หา
รายงานเป็นการสบื คน้ รายละเอียดทเ่ี ก่ยี วข้องกบั เน้ือหาในบทเรียนจากการสังเกต สอบถามและ
สมั ภาษณ์

คณะผู้จัดทำหวงั เปน็ อย่างยิง่ ว่ารายงานเลม่ นีจ้ ะชว่ ยให้ผ้สู นใจมคี วามรูค้ วามเขา้ ใจใน
เนอื้ หาและเกิดความรักในวรรณคดีทอ้ งถนิ่ ของชาตสิ บื ไป

คณะผจู้ ดั ทำ
๑๘มถิ นุ ายน๒๕๖๕

คำช้ีแจง จงเติมข้อความต่อไปนีใ้ หส้ มบรู ณ์ โดยสมั ภาษณ์จากผู้คนบริเวณน้นั

๑. วดั บางบอน เดิมชื่อ วัดตาเฉย

๒. ที่ตง้ั ตั้งอยใู่ นซอยเอกชัย ๑๑๙ ถนนเอกชัย เขตบางบอน กรุงเทพ

๓. ประวัตวิ ัดบางบอนโดยสังเขป คือ วัดบางบอนสร้างขนึ้ มาในปี พ.ศ.๒๔๕๓ คณุ ตาเฉยกับคุณยายกันได้

บรจิ าคท่ดี ินเพ่อื ใหจ้ ดั สร้างวดั ขนึ้ มา เพราะเมือ่ ครงั้ นัน้ ยังเป็นสำนกั สงค์ เเตค่ ุณตาไดน้ มิ นต์พระอาจารย์เจริญ

ปตสิ โส เพ่อื เป็นพระสงคน์ ำประกอบพิธีทางพระพทุ ธศาสนา ต่อมามีผูศ้ รัทราร่วมกันบริจาคทรัพย์ จัดสร้าง

โบสถ์หลงั ใหม่ ดว้ ยเหตผุ ลนี้ทางวัดจงึ ไดป้ ระกอบพธิ หี ล่อองคพ์ ระพุทธรปู ใหเ้ ป็นองค์พระประธานในโบสถ์ ณ

วัดราชโอรสาราม

๔. นามเจา้ อาวาสวดั ช่อื พระครปู รชี าวุฒิกร

๕. ปชู นียวัตถุ/ปูชนยี สถานท่ีสำคัญในวดั ไดแ้ ก่

๑. โบสถ์ ๒. เจดยี ์

๓. อุโบสถ ๔. หลวงพอ่ เกษร

๖. กจิ กรรมของวัดที่รองรบั ชมุ ชน ไดแ้ ก่

วนั ลอยกระทง

วันเข้าพรรษา

๗. ความเช่ือหรอื ความศรัทธาทชี่ มุ ชนมตี อ่ วดั ไดแ้ ก่

ความเชอ่ื หรือความศรัทธาเก่ยี วกับการมาขอเรือ่ งต่างๆ กับหลวงพอ่ เกษรแลว้ จะไดร้ บั สง่ิ น้ันตามทป่ี ารถนา

๘. รายชือ่ ผูใ้ หส้ มั ภาษณ์
๘.๑นามผใู้ ห้สัมภาษณ์ ยายศรี
อาชพี ขายของสงั ฆทาน

คำถาม ทำไมถงึ เลอื กมาขายของที่วดั บางบอน
คำตอบ เพราะเป็นคนทอ้ งถิ่นทอ่ี ยู่แถวนี้
๘.๒นามผู้ให้สัมภาษณ์ พระครปู รชี าวุฒกิ ร
อาชีพ พระ

คำถาม โรงเรยี นวัดบางบอนเก่ียวขอ้ งกบั วดั บางบอนอยา่ งไร
คำตอบ เจา้ ของโรงเรียนไมไ่ ดเ้ กยี่ วขอ้ งกับวดั แตใ่ ช้ช่ือเดยี วกนั เพราะอยู่ในเครอื เดยี วกัน
๘.๓นามผใู้ หส้ มั ภาษณ์ พระครปู รชี าวฒุ กิ ร
อาชพี พระ
คำถาม ช่วงทีโ่ ควดิ แพรร่ ะบาดทางวดั ได้มกี ารทำอะไรบา้ ง
คำตอบ วัดเปน็ สถานท่ที ำอาหารใส่กลอ่ งและแจกจา่ ยชาวบา้ น

ชอ่ื ผจู้ ัดทำ นาย ณัฐนนท์ ทังโส เลขท่ี ๓
ชอ่ื ผจู้ ดั ทำ นาย ภผู า ศรบี วั เอย่ี ม เลขที่ ๖

คำช้ีแจง ใหน้ ักเรียนตอบคำถามตอ่ ไปน้ใี หส้ มบูรณ์ เมอื่ ได้สกั การะพระประธานในวหิ าร
๑. พระประธานในวิหาร ชอ่ื หลวงพ่อเกษร
๒. พระประธานปางชนะมารลกั ษณะอยู่ในพระอิริยาบถนง่ั ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซา้ ยหงายวางบนพระเพลา พระ
หตั ถ์ขวาวางควำ่ ลงทพี่ ระชานุ นวิ้ พระหัตถ์ชี้ลงทีพ่ ้ืน
๓. ประวตั ิพระประธานโดยสังเขป การประกอบพิธีหลอ่ องค์พระประธานนนั้ ได้ใหช้ า่ งถอดแบบมาจากหลวงพ่อ
เกษรวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรงุ เทพฯ เม่อื หล่อแล้วเสรจ็ จึงเรยี กหลวงพอ่ เกษรแล้วอญั เชญิ มา
ประดษิ ฐาน ณ วัดบางบอนในปี พ.ศ. 2460
๔. พระอคั รสาวกเบอื้ งขวา ช่อื พระสารบี ตุ ร
๕. พระอัครสาวกเบ้ืองซ้าย ชือ่ พระโมคคัลลานะ
๖. ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ประกอบดว้ ยเรื่อง
๑. พุทธประวัติ
๒. พระเวสสนั ดร

๗. ภาพจติ รกรรมฝาผนังมหาเวสสนั ดรชาดกท่ีกลุ่มนกั เรียนเลอื กศกึ ษา คอื กณั ฑ์มัทรี

กลา่ วถงึ พระนางมทั รไี ดเ้ ข้าปา่ ไปหาผลไม้ แลว้ เจอเหตุการณต์ า่ ง ๆ จึงเดนิ ทางกลับอาศรม พบว่ากณั หาและชา
ลหี ายไปนอกจากนั้นยังถกู พระเวสสันดรต่อว่า จงึ เศร้าโศกเสยี ใจมาก พระนางจึงออกไปตามหาลูกท้ังสองในปา่

แตก่ ็ไมพ่ บ เมื่อกลับมาถงึ อาศรมกจ็ นสลบไป หลังจากฟ้นื คนื สตกิ ลบั มา พระเวสสนั ดรจึงเลา่ ทุกอยา่ งใหน้ างฟงั
พระนางก็เข้าใจและอนุโมทนากบั พระเวสสันดรดว้ ย

ชื่อผู้จัดทำ นางสาว ธรี าภรณ์ น้อยบดุ ดี เลขที่ ๙
ช่อื ผูจ้ ดั ทำ นางสาว สธุ ดิ า ม่งุ มี เลขท่ี ๑๗คำชี้แจง เตมิ ถ้อยความต่อไปนใี้ ห้สมบูรณ์
๑. ฝนโบกขรพรรษ หมายถึง ฝนที่มีเม็ดน้ำฝนสแี ดง เมื่อตกลงมาผใู้ ดทป่ี ารถนาจะเปยี กกเ็ ปียก ผ้ทู ี่ไม่ปารถนา
ก็จะไมเ่ ปยี ก เหมือนนำ้ ทีต่ กบนใบบัว เมอื่ ตกแล้วจะซมึ หายลงดนิ ไปอยา่ งรวดเร็ว
๒. ทศพร หมายถงึ พร ๑๐ ประการทีพ่ ระอินทรป์ ระทานแกน่ าง
ผสุ สดี
ไดแ้ ก่ ๑. ขอใหเ้ ปน็ มเหสขี องพระเจา้ สพี ิราช
๒. ขอใหม้ ีตาดำสนทิ เหมือนเนอ้ื ทราย
๓. ขอใหม้ ีขนคว้ิ เขียวสนิทเหมอื นสรอ้ ยคอนกยูง
๔. ขอให้มีชอื่ วา่ ผุสดี
๕. ขอให้มีลกู ชายผู้ทรงเกียรติ
๖. ขออย่าให้หนา้ ท้องนนู เวลามคี รรภ์
๗. ขออยา่ ให้หนา้ อกหย่อนยาน
๘. ขอให้มผี วิ พรรณละเอยี ด
๙. ขอใหไ้ ดป้ ลอ่ ยนักโทษที่ถกู ประหาร
๓. สตตสดกมหาทาน หมายถงึ มหาทานอยา่ งละ ๑๐๐ จำนวน
ไดแ้ ก่ ช้าง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ รถ ๑๐๐ โคนม ๑๐๐ หญงิ สาว ๑๐๐
ทาส ๑๐๐ ทาสี ๑๐๐

๔.พญาพาฬมฤคราช ได้แก่ พญาไกรสรราชสีห์, พญาเสือโคร่งและพญาเสอื เหลือง
๕. รา่ ยยาวมหาเวสสันดรชาดก กณั ฑม์ ทั รี เป็นกณั ฑท์ ี่ ๙ มี ๙๐ คาถา เพลงประจำกัณฑ์ ได้แก่ ทยอยโอด

ผ้แู ต่งกณั ฑ์น้ีได้แก่ เจ้าพระยาคลงั (หน)

ชอ่ื ผจู้ ดั ทำ นางสาว ภคั จริ า วฒั นธันยนันท์ เลขท่ี ๑๖
ชอ่ื ผจู้ ัดทำ นางสาว พณั ณิน พลายเล็ก เลขท่ี ๑๕

คำชีแ้ จง ให้นกั เรียนบอกคณุ คา่ ของภมู ิปัญญาท้องถ่ินทพี่ บเหน็ ภายในวัดบางบอน เช่น อาหารไทย ขนมไทย
เครื่องจกั สาน เครอ่ื งถม เครอื่ งเขนิ งานแกะสลัก งานปนู ปัน้ ไทย งานดอกไม้ใบตอง โต๊ะหมูบ่ ูชา ฯลฯ

คุณคา่ ของภมู ปิ ัญญาท้องถน่ิ ท่ไี ด้พบเห็นในวัดบางบอนคอื จติ รกรรม
ฝาผนังตรงกำแพงในโบสถ์ของวัด ทำใหเ้ หน็ ถงึ ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนาและความสวยงามทางด้านจิตรกรรม

คำชี้แจง ใหน้ ักเรยี นในกลุม่ ระดมความคดิ ความรหู้ รอื คุณค่าที่ได้รบั จากการไปทัศนศึกษาภาพจติ รกรรมฝา
ผนงั วัดบางบอนมาเป็นขอ้ ๆ พรอ้ มรายละเอียดใหเ้ ห็นจรงิ

1.ไดเ้ ห็นถึงภาพโดยรวมของจิตรกรรมฝาผนงั
2.ได้ร้เู รือ่ งราว ความเป็นมาต่างๆ ทเ่ี ก่ียวขอ้ งกบั วัด
3. ได้ร้เู กี่ยวกับวิถีชวี ิตของผู้คนทอ่ี าศัยอยบู่ ริเวณวัด
4.ได้รู้เกย่ี วกับสิ่งแวดลอ้ มต่างๆ รอบวดั เชน่ โรงเรียนวดั บางบอน

ช่อื ผจู้ ดั ทำ นางสาว ปฐมาพร อ่อนน้อม เลขท่ี ๑๓
ช่ือผูจ้ ดั ทำ นางสาว พณั ณนิ พลายเล็ก เลขที่ ๑๕


Click to View FlipBook Version