The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sunisa_thapseang, 2021-11-19 03:35:13

ยุทธศาสตร์ 28

ยุทธศาสตร์ 28

ยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปี 2565-2568

ยุทธศาสตรก์ ารบริหารโรงเรียนสาธิตแหง่ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศนู ยว์ จิ ัยและพฒั นาการศึกษา
ปี 2565 – 2568

➢ วิสัยทัศน์

จดั การศกึ ษาเพือ่ เป็นการสรา้ งทางเลือกให้ผเู้ รยี นไดพ้ ฒั นาความรู้ มุ่งสสู่ ถาบนั อุดมศกึ ษา โดยมคี วามเป็นผ้นู ำดำรง
คุณธรรมตามท่ีสังคมต้องการ องค์กรแห่งการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานชุมชน
สัมพนั ธ์ สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ จดุ ประทีปทักษะทางปัญญา ดำรงคุณธรรม เสริมสร้างความเป็นผนู้ ำอย่างอารยชน มุ่ง
ผลสู่ศาสตรพ์ ระราชา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็น
องคก์ รชัน้ นำแหง่ การเรียนรู้ มุ่งสูส่ ากล ชุมชนวจิ ยั และนวตั กรรม เป็นผนู้ ำอยา่ งอารยชน

➢ พันธกจิ
1. พัฒนานักเรยี นระดบั การศึกษาขั้นพนื้ ฐานใหเ้ กิดองค์ความรดู้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

ทกั ษะทางภาษาเพอ่ื การส่ือสาร
2. พัฒนาหลักสตู รและการจัดการเรยี นรทู้ ี่เนน้ กระบวนการคิด การใช้เทคโนโลยี และภมู ิปญั ญาใน

มหาวทิ ยาลยั
3. พัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ให้มีพัฒนาการทเี่ หมาะสมตามวัย
4. พัฒนานกั เรยี นทกุ คนให้เป็นมนุษยท์ ่ีสมบูรณ์ มศี ักยภาพในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชมุ ชน

ประเทศชาติ และสงั คมโลก เพ่อื เปน็ ผ้นู ำทด่ี ี เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ
5. พฒั นาการวจิ ยั และนวตั กรรมการศึกษา
6. พฒั นาแหล่งฝกึ ประสบการณ์วิชาชพี ครูใหม้ มี าตรฐาน
7. ทำนุบำรงุ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
8. พฒั นาอาจารยแ์ ละบุคลากร ให้มีสงั คมแหง่ การร่วมมือทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชพี
9. บริหารองค์กรและทรัพยากรอยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสาธติ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ จิ ัยและพฒั นาการศกึ ษา 2

➢ ยุทธศาสตร์
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 พัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐานสู่ความเป็นเลศิ
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 2 พฒั นาเด็กท้ัง 4 ด้าน ใหม้ ีพัฒนาการทเ่ี หมาะสมตามวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส่พู ลโลกทมี่ คี ุณภาพ
ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 สง่ เสริม สนับสนุนการวิจยั และนวตั กรรมการศึกษา
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมการผลติ บัณฑติ
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 6 ทำนุบำรุง ธำรงรกั ษาศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรท์ ่ี 7 พฒั นาสังคมอาจารย์ บคุ ลากร ในการสรา้ งและขยายเครือขา่ ยความรว่ มมือทาง
การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การ การจดั สรรทรพั ยากรเพอ่ื การศึกษา

➢ เปา้ ประสงค์
1. หลกั สูตรมมี าตรฐานสากล และการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รบั การพฒั นาสคู่ วามเป็นเลศิ
2. นกั เรียนมคี วามรดู้ ี และทักษะท่ีจำเป็นในการดำรงชีวติ ดำรงตนไดใ้ นสงั คมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. นักเรยี นระดบั การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิดองคค์ วามรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ทกั ษะ
ทางภาษาเพอื่ การสือ่ สาร
4. พฒั นาเด็กทง้ั 4 ดา้ น ให้มีพัฒนาการทเี่ หมาะสมตามวัย
5. นกั เรยี นมีสุขภาวะ และสนุ ทรยี ภาพท่ีดี สามารถดำรงตนในสงั คมได้อย่างมคี วามสุข
6. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรยี นเป็นผูม้ คี ณุ ธรรมจรยิ ธรรม และค่านยิ มที่พงึ ประสงค์
7. คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามคี วามสามารถในการทำวจิ ยั ทางการศึกษาอยา่ งมีคุณภาพ
8. สร้างองค์ความรู้ใหมด่ ว้ ยกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงั คม
9. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวชิ าการในชมุ ชนทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สงั คม
10. เปน็ ศนู ย์กลางการฝึกประสบการณว์ ิชาชีพครทู ี่มมี าตรฐาน
11. นสิ ิตเปน็ ครทู ่ีมีคุณภาพ มจี รรยาบรรณ และรักในวชิ าชีพ
12.ทำนุบำรุง สบื สานศลิ ปวัฒนธรรม และเอกลักษณช์ าติ
13.คณาจารยแ์ ละบคุ ลากร มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานวชิ าชีพครู
14.สร้างและขยายเครือข่ายความรว่ มมือทางวิชาการ ทางการศึกษากับสถาบนั ต่าง ๆ ทั้งในและตา่ งประเทศ
15.มีการบริหารงานองค์กรแบบเชิงรกุ ท่ีมีประสิทธภิ าพตามหลักธรรมมาภิบาล รองรบั สถานการณท์ ี่
เปลย่ี นแปลง
16.มกี ารบรหิ ารจัดการในการพัฒนาบุคลากรอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ
17.มกี ารบรหิ ารงบประมาณ การหารายได้ และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทม่ี ีประสิทธภิ าพ
18.การบรหิ ารจัดการอาคารสถานท่ี และสงิ่ แวดล้อมให้เป็นแหล่งการเรียนร้ทู ม่ี ีคณุ ภาพ

ยุทธศาสตรก์ ารบริหารโรงเรยี นสาธติ เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ ิจยั และพฒั นาการศึกษา 3

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1 พฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้นื ฐานสู่ความเปน็ เลศิ

สอดคล้องกับพันธกจิ ท่ี 1,2
1. พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

ทักษะทางภาษาเพอื่ การส่ือสาร
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาใน

มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ท่ี 1,2,3
1. หลักสตู รมีมาตรฐานสากล และการจัดการเรียนรู้ทไี่ ดร้ ับการพฒั นาสูค่ วามเป็นเลศิ
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้ดี และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ดำรงตนได้ในสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อยา่ งมคี วามสขุ
3. นกั เรียนระดับการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐานเกิดองคค์ วามรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ทกั ษะ
ทางภาษาเพอ่ื การสื่อสาร

ความเชือ่ มโยงกบั แผนยุทธศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตรแ์ ละพฒั นศาสตร์ 10 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1
- มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตรท์ ่ี 1

กลยุทธ์ที่ 1.1 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รยี น

มาตรการที่ 1.1.1 จดั ทำแผนพฒั นาศกั ยภาพของนักเรยี นตามศตวรรษท่ี 21
มาตรการท่ี 1.1.2 ความก้าวหน้าทางการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษา (1.1.4)
มาตรการท่ี 1.1.3 พฒั นาผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน และผลการวัดผลระดบั ชาตขิ องนักเรียน (1.1.5)
มาตรการที่ 1.1.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการนำผลงานวิชาการ การบริการวิชาการไปบูรณาการกับการเรียน
การสอน
และการวจิ ัย
มาตรการท่ี 1.1.5 พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมกระบวนการคิด การใช้เทคโนโลยี
และส่งเสริมความรว่ มมอื ทางวิชาการ ตลอดจนภูมิปญั ญาในมหาวทิ ยาลยั (3.3.2)
มาตรการที่ 1.1.6 พัฒนาหลักสตู รให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผเู้ รียน (3.3.1)
กลยุทธ์ที่ 1.2 การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ การสอ่ื สารได้อย่างถกู ต้องเหมาะสม
มาตรการที่ 1.2.1 สง่ เสริมความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร (1.1.3)
มาตรการท่ี 1.2.2 ความพร้อมในการศกึ ษาต่อในระดับอุดมศกึ ษา (1.1.6)
กลยุทธ์ที่ 1.3 การจัดการเรยี นการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชเ้ ทคโนโลยี นวตั กรรมการเรียนการสอนและจัดหา
อปุ กรณ์เครือ่ งมือที่มคี วามทันสมัยเพื่อสร้างองค์ความรู้(2.2.2.4)
มาตรการท่ี 1.3.1 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยี นท่ีมศี ักยภาพ
มาตรการท่ี 1.3.2 จดั หาอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีมีความทันสมยั เพอื่ การสรา้ งองคค์ วามรูแ้ กผ่ ้เู รียน

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ ิจัยและพฒั นาการศกึ ษา 4

มาตรการท่ี 1.3.3 สนับสนุนและเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพในการจัดการเรยี นการสอนโดยใชเ้ ทคโนโลยแี ละนวัตกรรม
ทท่ี ันสมัย
กลยทุ ธ์ท่ี 1.4 นกั เรยี นมีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ อภปิ ราย

มาตรการท่ี 1.4.1 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
(1.1.2)

มาตรการที่ 1.4.2 ส่งเสรมิ การอา่ น การเขียน การสือ่ สารและการคิดคำนวณ ในระดบั ประเทศ (1.1.1)
มาตรการที่ 1.4.3 สง่ เสริมการคิด อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และการแกป้ ัญหา (1.1.2)

กลยุทธท์ ี่ 1.5 พัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผล
มาตรการที่ 1.5.1 จดั ทำแผนพัฒนาการวดั และประเมินผลใหส้ อดคล้องกบั หลกั สตู รการศึกษาชาติ
มาตรการที่ 1.5.2 พัฒนารปู แบบการวดั และประเมนิ ผล และรายงานผลการศึกษา
มาตรการท่ี 1.5.3 พัฒนาการวดั และประเมินผลให้สอดคลอ้ งกับการหลกั สตู รสถานศกึ ษา

ตัวช้ีวัด :
1. แผนพัฒนาศักยภาพของนกั เรียนตามศตวรรษที่ 21
2. ร้อยละของนกั เรยี นที่จบการศกึ ษาและเขา้ ศกึ ษาตอ่ ในระดบั อุดมศึกษา
3. รอ้ ยละของจำนวนนกั เรยี นทม่ี ีผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี นในแตล่ ะกลมุ่ สาระ/รายวชิ าในระดบั 3.0 ข้นึ ไป
4. ร้อยละของจำนวนนักเรยี นที่มผี ลการประเมนิ การอ่าน คดิ วเิ คราะห์ และเขยี นในระดับดีข้นึ ไป
5. ร้อยละของจำนวนนกั เรยี นที่มผี ลการประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึงประสงคใ์ นระดับดขี ้ึนไป
6. จำนวนนักเรยี นท่เี ป็นนักเรียนที่ดี
7. จำนวนกิจกรรมทพ่ี ฒั นานกั เรยี น
8. จำนวนเครือข่ายความรว่ มมือทางวิชาการ/กิจกรรม
9. จำนวนทนุ ทอี่ ดุ หนุนการศกึ ษา
10. หลักสตู รทไ่ี ดร้ บั การปรับปรงุ และพัฒนา
11. รปู แบบการวดั และประเมินผล และรายงานผลการศึกษา
12. รูปแบบการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลอ้ งกบั การหลักสตู รสถานศกึ ษา
13. จำนวนความพงึ พอใจ ของมหาวิทยาลัยทีร่ ับนักเรียน
14. รอ้ ยละของจำนวนนกั เรียนสำเรจ็ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสตู ร.
15. จำนวนครทู ่ีสอนในระดับอุดมศึกษา
16. จำนวนครทู ดี่ ำรงตำแหนง่ ทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรยี นสาธิตเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ ิจัยและพฒั นาการศึกษา 5

ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 พฒั นาเด็กทั้ง 4 ดา้ น ใหม้ ีพฒั นาการที่เหมาะสมตามวยั

สอดคล้องกับพนั ธกจิ ที่ 3
3. พัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ให้มีพฒั นาการทเ่ี หมาะสมตามวัย

เปา้ ประสงค์ 4,5
- เด็กมีพฒั นาการท้งั 4 ด้าน ทเี่ หมาะสมตามวัย

ความเชอ่ื มโยงกบั แผนยุทธศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 10 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1
- มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1
- มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 2.1 เด็กมีนำ้ หนักสว่ นสงู และสมรรถนะทางกายสมวยั
มาตรการที่ 2.1.1 สง่ เสริมการมีน้ำหนกั และส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรการท่ี 2.1.2 เคลื่อนไหวร่างกายอยา่ งคลอ่ งแคล่วประสานสัมพันธแ์ ละทรงตวั ได้
มาตรการท่ี 2.1.3 การใชม้ ือ ตาท่ปี ระสานสัมพนั ธ์กนั

กลยุทธ์ที่ 2.2 เด็กมีสุขนิสยั ท่ดี ี หลกี เล่ียงอุบัติเหตุ ได้สมวยั
มาตรการท่ี 2.2.1 มสี ุขภาพอนามยั สุขนสิ ยั ที่ดี
มาตรการที่ 2.2.2 เสริมสร้างการดูและรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนการหลีกเล่ียง

อบุ ัตเิ หตุ
มาตรการท่ี 2.2.3 มคี วามรู้สึกทดี่ ีตอ่ ตนเองและผอู้ ่ืน

กลยทุ ธท์ ี่ 2.3 เด็กมสี นุ ทรียภาพและรู้จักชื่นชม แสดงออกทางศลิ ปะ ดนตรี และสุขนิสัย สมวัย
มาตรการที่ 2.3.1 เรยี นอยา่ งมคี วามสขุ และแสดงออก ผา่ นงานศลิ ปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรการที่ 2.3.2 สร้างสรรคง์ านศลิ ปะตามจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 2.4 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สมวัย

มาตรการที่ 2.4.1 ประหยดั และพอเพียง
มาตรการที่ 2.4.2 ดแู ลรักษาธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม
กลยทุ ธท์ ่ี 2.5 ส่งเสริมเด็กใหม้ ีวินัย มีความรับผดิ ชอบ สามารถปรับตวั อยูก่ ับผู้อน่ื ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
มาตรการท่ี 2.5.1 มคี วามเห็นอกเหน็ ใจผอู้ น่ื และอยูร่ ่วมกับบคุ คลอน่ื ในสังคมได้
มาตรการท่ี 2.5.2 มีระเบียบวินัยและความรับผดิ ชอบ ในตนเอง
กลยทุ ธท์ ่ี 2.6 ส่งเสรมิ เด็กให้มีคุณธรรม จรยิ ธรรม รักษาความเปน็ ไทย
มาตรการท่ี 2.6.1 มคี วามซอื่ สตั ยส์ จุ ริต
มาตรการท่ี 2.6.2 มีมารยาทตามวฒั นธรรมไทย และรักความเป็นไทย
กลยทุ ธ์ที่ 2.7 ส่งเสรมิ เด็กใหม้ ีทักษะด้านภาษา การสือ่ สาร ใฝร่ ู้ ใฝ่เรียน และมจี ินตนาการสมวยั
มาตรการที่ 2.7.1 สนทนาโต้ตอบและเลา่ เรือ่ งให้ผอู้ ่นื เข้าใจ
มาตรการที่ 2.7.2 สรา้ งสรรค์งานศิลปะ ตามจินตนาการและความคดิ ของตนเอง
มาตรการที่ 2.7.3 มีความใฝ่รใู้ ฝ่เรยี น

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรยี นสาธติ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วจิ ัยและพัฒนาการศกึ ษา 6

กลยทุ ธ์ที่ 2.8 ส่งเสรมิ เด็กให้มีความรู้เก่ียวกบั ตนเอง บุคคล สถานท่ี และสงิ่ ตา่ งๆ รอบตัว ได้สมวยั
มาตรการท่ี 2.8.1 ช่วยเหลอื ตนเองในการปฏิบตั กิ ิจวัตรประจำวัน
มาตรการท่ี 2.8.2 ยอมรับความเหมือนและความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คล มีปฏิสมั พนั ธท์ ดี่ ีกบั ผู้อน่ื
มาตรการท่ี 2.8.3 ปฏิบตั ิตนเบอื้ งตน้ ในการเป็นสมาชกิ ทดี่ ีของสงั คม

กลยทุ ธ์ที่ 2.9 สง่ เสรมิ เด็กใหม้ ที กั ษะในการสงั เกต จดจำ จำแนก เปรียบเทยี บ รู้คำนวณ มีมติ สิ ัมพนั ธ์ สมวยั
มาตรการท่ี 2.9.1 มีความสามารถในการอา่ นเขยี นภาพและสญั ลกั ษณ์ได้
มาตรการท่ี 2.9.2 มีความสามารถในการคดิ รวบยอด
มาตรการท่ี 2.9.3 มีความสามารถในการคดิ เชิงเหตุผล
มาตรการที่ 2.9.4 มคี วามสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตดั สนิ ใจ

ตัวช้วี ดั

1. รา่ งกายเจรญิ เติบโตตามวัย แขง็ แรง และมีสขุ นิสัยทีด่ ี
2. สขุ ภาพจิตดี มีสนุ ทรียภาพ มคี ณุ ธรรม จริยธรรม และจิตใจทดี่ ีงาม
3. มที ักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกบั ผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสขุ
4. มีทักษะการคดิ การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรไู้ ด้เหมาะสมกบั วัย

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ จิ ยั และพฒั นาการศกึ ษา 7

ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3 พฒั นาคุณธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยมท่พี งึ ประสงค์ สู่พลโลกทม่ี ีคณุ ภาพ

สอดคลอ้ งกับพันธกิจที่ 4
4. พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน

ประเทศชาติ และสงั คมโลก เพอ่ื เป็นผู้นำทด่ี ี เปน็ พลโลกทมี่ ีคุณภาพ

เปา้ ประสงค์ 6,7
6. คณาจารย์ บคุ ลากร และนกั เรียนทุกคนเปน็ ผมู้ คี ุณธรรมจรยิ ธรรม
7. คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนทกุ คนเปน็ ผู้มคี า่ นิยมท่ีพงึ ประสงค์

ความเช่อื มโยงกบั แผนยุทธศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตรแ์ ละพฒั นศาสตร์ 10 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์ ทิ ยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4
- มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 4

กลยุทธ์ท่ี 3.1 พฒั นาศักยภาพด้านคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงคแ์ ละทักษะของนกั เรียน
ม าต รก ารที่ 3 .1 .1 ก ารมี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ค่ านิ ย ม ท่ี ดี ต าม ที่ ส ถ าน ศึ ก ษ าก ำห น ด (1 .2 .1 )
มาตรการที่ 3.1.2 ความภาคภมู ใิ จในทอ้ งถิ่นและความเป็นไทย (1.2.2)
มาตรการที่ 3.1.3 การยอมรับกฎกติกาของการอยูร่ ว่ มกนั บนความแตกต่างท่หี ลากหลาย (1.2.3)
มาตรการที่ 3.1.4 การมีสภาวะทางกาย จิตใจ และสงั คมท่ีดี (1.2.4)
มาตรการที่ 3.1.5 การมคี วามร้แู ละทักษะชวี ิตตามปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง (1.2.5)

กลยทุ ธ์ที่ 3.2 ปลกู ฝงั ความสามัคคีในหมคู่ ณะ ให้ความใสใ่ จในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 3.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของความสามัคคี เห็นคุณค่าของ

ศลิ ปวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษส์ ่ิงแวดลอ้ ม
มาตรการท่ี 3.2.2 ปลูกฝังและจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสามัคคี และอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ ม
มาตรการที่ 3.2.3 ตดิ ตามประเมินผลการรว่ มกิจกรรมของนกั เรียน

กลยุทธ์ที่ 3.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และความพอเพียง ดำรงตนอยู่
ในสงั คมอย่างมคี วามสุข

มาตรการที่ 3.3.1 จดั ทำแผนพฒั นาพฤตกิ รรม คณุ ธรรมจริยธรรม โดยการมีส่วนรว่ มของบคุ ลากร
มาตรการท่ี 3.3.2 ยกยอ่ งเชดิ ชูเกียรติ นักเรยี น บคุ ลากร ทม่ี ีความประพฤติดมี ีคณุ ธรรม ใหเ้ ป็นแบบอย่าง
มาตรการที่ 3.3.3 ติดตามประเมินผล ตลอดจนปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่าง
ต่อเนือ่ งและสม่ำเสมอ
มาตรการท่ี 3.3.4 ทำวจิ ัยพฒั นารูปแบบการพัฒนาพฤตกิ รรม คุณธรรมจริยธรรมของนกั เรยี น
กลยุทธท์ ี่ 3.4 สง่ เสรมิ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความเป็นผู้นำทีด่ ี
มีความคิดสร้างสรรค์ เปน็ พลโลกทม่ี คี ณุ ภาพ
มาตรการที่ 3.4.1 จดั ทำแผนพฒั นาตนของการเปน็ พลโลกท่ดี ี มคี ณุ ภาพ
มาตรการที่ 3.4.2 จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในการส่งเสริมการเป็น
พลเมอื งโลก
ทม่ี คี ุณภาพ

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรยี นสาธิตเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ ิจยั และพัฒนาการศกึ ษา 8

มาตรการที่ 3.4..3 ปลูกฝังและพฒั นาบุคลกิ ภาพของการเป็นผูน้ ำ ผตู้ าม อยา่ งมเี หตุผล

กลยทุ ธท์ ่ี 3.5 สง่ เสริมนกั เรียนใหเ้ ปน็ ผทู้ ี่มีสขุ ภาวะทีด่ ี หา่ งไกลยาเสพติด และมสี นุ ทรียภาพ
มาตรการที่ 3.5.1 จัดทำแผนพัฒนาและสง่ เสรมิ ใหน้ ักเรียนเป็นผมู้ สี ขุ ภาวะทดี่ ี
มาตรการที่ 3.5.2 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุนทรยี ภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติด และมี

ความสขุ
มาตรการท่ี 3.5.3 ตดิ ตามประเมินผลความสำเร็จของกจิ กรรม และการเขา้ ร่วมของนกั เรยี น

กลยุทธท์ ี่ 3.6 การจัดการควบคุมดแู ล และรักษาความปลอดภัย
มาตรการท่ี 3.6.1 การมรี ะบบงานรกั ษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
มาตรการที่ 3.6.2 การจัดระบบอาจารย์ และบุคลากร ปฏิบัติงานเวรประจำวัน และกำหนดขอบข่ายหน้าท่ี

ชดั เจน
มาตรการท่ี 3.6.3 การมรี ะบบงานรักษาความปลอดภัยโดยพนกั งานรักษาความปลอดภัย
มาตรการที่ 3.6.4 การมรี ะบบกลอ้ งวงจรปิด
มาตรการท่ี 3.6.5 การวางแผนระบบการจารจร สัญลกั ษณก์ ารจราจร และการเดนิ รถรับสง่ นักเรยี น
มาตรการท่ี 3.6.6 การจดั ทำรั้วรอบ และบริเวณประตูทางเข้าออก โรงเรยี น
มาตรการท่ี 3.6.7 การมแี บบแผนการเข้าออก บรเิ วณโรงเรียนในเวลาการเรียนการสอน
มาตรการท่ี 3.6.8 มีแผนและระบบการจดั การควบคมุ ดูแลระบบสาธารณปู โภค

ตวั ช้วี ัด :
1. จำนวนนกั เรยี น บคุ ลากรท่ีเขา้ ร่วมกจิ กรรม
2. จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีดำเนนิ การ
3. จำนวนกิจกรรมที่นกั เรียน/บคุ ลากรเข้าร่วม
4. แผนพฒั นาพฤตกิ รรม คุณธรรมจริยธรรม โดยการมสี ว่ นรว่ มของบุคลากร
5. แผนพัฒนาตนของการเปน็ พลโลกท่ดี ี มีคุณภาพ
6. กิจกรรมสง่ เสรมิ ระบอบประชาธปิ ไตย
7. มีงานรักษาความปลอดภยั โรงเรียนโดยอาจารย์ และบุคลากร
8. มีระบบกล้องวงจรปิด
9. มรี ะบบการจราจร การรับส่งนกั เรยี น หนา้ บริเวณโรงเรียน
10. มใี บขออนญุ าต เขา้ ออก บริเวณโรงเรยี น
11. การจดั การควบคุมดูแลระบบอปุ โภคและบรโิ ภค
12.จำนวนกิจกรรมทสี่ ง่ เสริมค่านยิ มที่พงึ ประสงค์ให้แก่ครูและนักเรยี น
13.ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงในระดับดี
ข้นึ ไป
14.ร้อยละของจำนวนนักเรยี นทีม่ ผี ลการประเมินคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ดา้ นจติ สาธารณะในระดบั ดขี ึน้ ไป
15.รอ้ ยละของจำนวนครทู ่ีมคี า่ นยิ มทพ่ี ึงประสงค์ในระดบั ดขี ้ึนไป
16.โครงการปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภยั ในโรงเรยี น

ยุทธศาสตรก์ ารบริหารโรงเรียนสาธติ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วจิ ยั และพฒั นาการศกึ ษา 9

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สง่ เสริม สนบั สนุนการวิจัยและนวัตกรรมการศกึ ษา

สอดคล้องกบั พันธกิจที่ 5
5. พัฒนาการวจิ ยั และนวัตกรรมการศึกษา

เปา้ ประสงค์ ๗,๘,๙
๗. คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึ ษามคี วามสามารถในการทำวิจยั ทางการศกึ ษาอย่างมีคุณภาพ

8. สรา้ งองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวจิ ยั และนวตั กรรมการศึกษาที่ก่อให้เกดิ ประโยชน์ตอ่ สังคม
9. เป็นศูนย์กลางการเรียนรแู้ ละบริการวชิ าการในชุมชนท่ีกอ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อสงั คม

ความเชอ่ื มโยงกับแผนยทุ ธศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 10 ปี ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรว์ ทิ ยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตร์ที่ 1
- มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1

กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างผลงานวิจัยโดยการสร้างระบบนักวิจัยพ่ีเล้ียง ตลอดจนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยระหว่าง
หนว่ ยงาน

มาตรการท่ี 4.1.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้สร้างผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสนองต่อนโยบายของ
มหาวทิ ยาลัย ภายใตร้ ะบบนักวิจัยพี่เล้ียง

มาตรการท่ี 4.1.2 ส่งเสริมนักวิจัยมืออาชีพในการสร้างผลงานวิจัยเชิงบูรณาการและสร้างเครือข่ายงานวิจัย
ระหวา่ งหน่วยงานโดยม่งุ ให้โรงเรียนเป็นผนู้ ำในภูมภิ าค

มาตรการท่ี 4.1.3 แสวงหาแหล่งทนุ และงบประมาณเพ่อื สนับสนนุ การวจิ ัย
มาตรการที่ 4.1.4 หนว่ ยงานจัดหาอปุ กรณ์และครภุ ัณฑ์ในการวิจยั อย่างเพียงพอและทนั สมัย
มาตรการที่ 4.1.4 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอผลงานในท่ี
ประชมุ วชิ าการระดับชาตแิ ละนานาชาติ

กลยุทธ์ท่ี 4.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนเผยแพร่สู่
สงั คม และสร้างระบบกลไกเพือ่ คมุ้ ครองปกป้องสทิ ธขิ องนวตั กรรมการศึกษาและงานสรา้ งสรรค์

มาตรการท่ี 4.2.1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชนแ์ ละสนองตอ่ นโยบายของมหาวิทยาลัย

มาตรการที่ 4.๒.๒ แสวงหาแหล่งทุนและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและงาน
สรา้ งสรรค์

มาตรการที่ 4.๒.๓ หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาและงานสร้างสรรค์
อยา่ งเพยี งพอและทนั สมยั

มาตรการที่ 4.๒.4 สนบั สนุนการเผยแพร่นวตั กรรมการศึกษาและงานสร้างสรรคส์ ู่ชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้น
ให้โรงเรียนเปน็ ผู้นำในภมู ิภาค

มาตรการท่ี 4.2.๕ สร้างระบบกลไกเพื่อคุ้มครองปกป้องสิทธิของผลงานวิจัย นวัตกรรมการศึกษา หรืองาน
สรา้ งสรรคท์ ีน่ ำไปใชป้ ระโยชนใ์ นทุกดา้ น

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา 10

กลยทุ ธท์ ี่ 4.3 พัฒนาอาจารย์ในความกา้ วหน้าทางผลงานวิชาการ
มาตรการท่ี 4.3.1 สนับสนุนการจดั ตง้ั SRU (Special Research Unit) และ COE (Center of Excellence)

ที่บูรณาการในหน่วยงาน เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมกลุ่มนักวิจัยในสาขาท่ีเช่ียวชาญให้เป็นหัวใจขับเคลื่อน
งานวิจยั

มาตรการที่ 4.3.2 จดั สรรทนุ วจิ ยั และจดั ทำแผนแม่บทเพ่ือขอรับทนุ อดุ หนนุ วจิ ยั มก. และทุนจากแหล่งอ่นื ๆ

กลยุทธ์ที่ 4.๔ ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคาลากรนำความรู้ความสามารถถ่ายทอดและบริการวิชาการในชุมชนและ
สังคม

มาตรการท่ี 4.๔.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรพัฒนาศักยภาพและคุณภาพตนเองให้เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสงั คม ในการบริการวิชาการ

มาตรการท่ี ๔.๔.๒ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีหรือองค์ความรูตามความถนัด หรือความเช่ียวชาญ ของแต่ละ
บคุ คลไปบรกิ ารวิชาการอย่างมีคุณภาพก่อให้เกิดประสทิ ธิภาพและประสิทธิผลแกชมุ ชนและสงั คม

มาตรการท่ี ๔.๔.๓ ใชโ้ ครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเป็นฐานในการบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจยั

มาตรการที่ ๔.๔.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนนิ งานบรกิ ารวิชาการกบั หนว่ ยงานภายนอก

ตัวชว้ี ดั :
1. จำนวนงานวจิ ัย นวัตกรรมการศกึ ษา และงานสรา้ งสรรค์
2. ขอ้ มลู การเปน็ ทป่ี รกึ ษาและผูเ้ ชี่ยวชาญในงานวิจัย นวัตกรรมการศกึ ษา และงานสรา้ งสรรค์
3. ฐานข้อมูลส่ือและแหล่งการเรียนร้ทู ่ีหลากหลายและมีคณุ ภาพสำหรบั สืบค้นข้อมูลในการสร้างงานวจิ ยั ทาง
การศกึ ษา
4. ข้อมูลทุนอดุ หนนุ การทำวจิ ยั นวัตกรรมการศึกษา และงานสรา้ งสรรค์
5. จำนวนโครงการทีไ่ ดร้ บั ทุนอุดหนุนการวิจยั นวัตกรรมการศกึ ษา และงานสร้างสรรค์
6. จำนวนงานวิจัย นวตั กรรมการศกึ ษา และงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสรจ็
7. จำนวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ
8. จำนวนงานวิจยั ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพฒั นานกั เรยี น และการบริการวชิ าการ
9. ขอ้ มูลการบริการวิชาการและการจดั อบรม
10.ข้อมูลการเปน็ วิทยากรของอาจารย์และบคุ ลากร

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรยี นสาธิตเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ ิจัยและพัฒนาการศกึ ษา 11

ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิ การผลิตบณั ฑิต

สอดคลอ้ งกบั พนั ธกิจที่ 6
6. พัฒนาแหลง่ ฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครใู หม้ มี าตรฐาน

เปา้ ประสงค์ 1๐,1๑
10. เปน็ ศนู ย์กลางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท่มี ีมาตรฐาน
11. นสิ ติ เปน็ ครทู ่ีมคี ณุ ภาพ มีจรรยาบรรณ และรักในวชิ าชีพ

ความเชื่อมโยงกบั แผนยทุ ธศาสตร์
- คณะศกึ ษาศาสตรแ์ ละพฒั นศาสตร์ 10 ปี ยุทธศาสตรท์ ่ี 2
- มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตร์ท่ี 2

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาศักยภาพของครูพ่ีเลี้ยงและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานิสิต
นักศึกษาใหเ้ ปน็ ครูท่ีมคี ุณภาพ มจี รรยาบรรณ และรักในวชิ าชพี

มาตรการที่ 5.1.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูพีเ่ ลีย้ งใหเ้ ป็นครตู น้ แบบตามมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรการที่ 5.1.2 พัฒนาศนู ยฝ์ กึ ประสบการณ์วิชาชีพครใู ห้มีมาตรฐานครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนานสิ ิต นกั ศกึ ษาให้เปน็ ครทู ่มี คี ุณภาพ มจี รรยาบรรณ และรกั ในวชิ าชพี
มาตรการที่ 5.1.3 พัฒนาให้เป็นศูนย์บ่มเพาะนิสิต นักศึกษา ในด้านหลักการ วิธีสอน ทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกับ
การเรียนการสอนท่ีได้เรยี นรจู้ ากมหาวทิ ยาลัยในสถานการณจ์ ริง และเกิดทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกดา้ น
มาตรการที่ 5.1.๔ พัฒนาให้เป็นศูนย์บม่ เพาะนิสติ นกั ศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และ
ทำงานร่วมกบั ผอู้ ื่นได้ เช่น ผบู้ ริหาร ครพู เี่ ลี้ยง ครนู เิ ทศก์ ครูในสถานศึกษา ผู้รว่ มงานและนกั เรยี น
มาตรการที่ 5.1.๕ พัฒนาให้เป็นศูนย์บ่มเพาะนิสิต นักศึกษาให้เกิดความรัก ความศรัทธาและเชื่อมั่นใน
วิชาชีพครกู ่อนออกไปประกอบอาชพี รับใช้สงั คม
มาตรการท่ี 5.1.๖ การจดั ทำแผนการสร้างความเข้มแขง็ กับวิชาการและแหลง่ ฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครู
มาตรการท่ี 5.1.๗ สร้างกลไกลการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่ือสาร แลกเปล่ียนให้เกิด
การร่วมมืออยา่ งสร้างสรรค์ และยัง่ ยนื

ตวั ช้วี ัด :
1. มีระบบและกลไกในการฝกึ ประสบการณ์วิชาชีพครทู ม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ
2. จำนวนเอกสารหลักสตู รประสบการณว์ ิชาชพี ครทู ี่ไดร้ บั การพฒั นา
3. ข้อมลู กิจกรรมเตรียมความพร้อมของครูในการจดั การเรยี นรแู้ ละเปน็ แบบอย่างท่ีดี
4. ขอ้ มูลกิจกรรมทรี่ ่วมมอื กบั คณะศกึ ษาศาสตรแ์ ละสถาบนั อ่ืนๆ ในการฝกึ ประสบการณ์วิชาชพี
5. จำนวนแหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลายและมีคุณภาพ
6. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมทส่ี ่งเสรมิ นสิ ติ ให้เปน็ ครทู ี่มคี ุณภาพ มีจรรยาบรรณและรักในวิชาชีพครู
7. ขอ้ มลู การเข้าร่วมอบรม กจิ กรรม หรือโครงการ ของบคุ ลากรทเี่ พิ่มพนู ความรู้ในวิชาชีพครู
8. ร้อยละของจำนวนงานวจิ ยั ในชน้ั เรยี นของนสิ ิตท่ีมีผลการประเมนิ คณุ ภาพในระดับดขี นึ้ ไป
9. ผลการประเมินหรอื ความคิดเหน็ ของนิสิต นักศกึ ษาทเ่ี ข้าฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครู

ยุทธศาสตรก์ ารบริหารโรงเรียนสาธติ เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วจิ ยั และพฒั นาการศึกษา 12

ยุทธศาสตรท์ ่ี 6 ทำนบุ ำรุง ธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม

สอดคล้องกบั พันธกิจท่ี 7
8. ทำนบุ ำรุงศิลปวฒั นธรรมของชาติ

เป้าประสงค์ 14
14. ทำนบุ ำรงุ สบื สานศิลปวฒั นธรรม และเอกลกั ษณ์ชาติ

ความเชื่อมโยงกบั แผนยุทธศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 10 ปี ยุทธศาสตรท์ ่ี 4
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วทิ ยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 4
- มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตร์ที่ 4

กลยุทธ์ที่ 6.1 ทำนบุ ำรุง สืบสานศลิ ปวฒั นธรรม และเอกลักษณช์ าติ
มาตรการที่ 6.1.1 ส่งเสริมและรณรงคก์ ารประพฤติ ปฏิบัตติ นตามระเบยี บประเพณี
มาตรการที่ 6.1.2 ส่งเสรมิ และรณรงค์ การอนุรักษ์ในความเป็นไทย
มาตรการที่ 6.1.3 ส่งเสริมกจิ กรรมโครงการอนุรักษ์จารตี ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเอกลกั ษณ์ไทย
มาตรการท่ี 6.1.4 สร้างความภาคภูมิใจ ในการอนุรกั ษ์ เห็นคณุ คา่ ของศลิ ปวฒั นธรรมและเอกลักษณ์ไทย
มาตรการท่ี 6.1.5 สง่ สรมิ การสรา้ งเครอื ข่าย ความรว่ มมอื ทางด้านศลิ ปวัฒนธรรมและเอกลกั ษณไ์ ทย
มาตรการท่ี 6.1.6 การทำนบุ ำรงุ ไวซ้ ึ่งศลิ ปะวฒั นธรรมประจำชาตไิ ทย

ตวั ช้วี ัด :
1. แผนการทำนบุ ำรุงศลิ ปวฒั นธรรม
2. จำนวนโครงการทำนบุ ำรุง สบื สานศิลปวฒั นธรรมและเอกลกั ษณข์ องชาติ
3. ร้อยละขอจำนวนผู้เขา้ รว่ มโครงการศลิ ปวัฒนธรรมและเอกลกั ษณ์ของชาติ
4. จำนวนโครงการความร่วมมอื ทางดา้ นศลิ ปวฒั นธรรมและเอกลักษณ์ของชาติกับหนว่ ยงานภายนอก
5. จำนวนโครงการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
6. จำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหวา่ งประเทศ

ยุทธศาสตรก์ ารบริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ ิจัยและพฒั นาการศึกษา 13

ยุทธศาสตรท์ ่ี 7 พฒั นาสงั คมอาจารย์ บคุ ลากร ในการสรา้ งและขยายเครือข่ายความร่วมมอื
ทางการศกึ ษา

สอดคลอ้ งกบั พันธกจิ ท่ี 8
8. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ในมสี งั คมแห่งความร่วมมือทางงการศกึ ษา และมาตรฐานวชิ าชพี

เป้าประสงค์ 15,16
15.คณาจารยแ์ ละบุคลากร มีความสามารถ มาตรฐานวชิ าชีพ และประสบการณ์วิชาชีพครู
16.สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทางการศึกษากับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

ความเชือ่ มโยงกับแผนยทุ ธศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตรแ์ ละพฒั นศาสตร์ 10 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3
- มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยทุ ธศาสตร์ท่ี 3
- มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตรท์ ี่ 3

กลยุทธ์ที่ 7.1 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่เช่ียวชาญได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพ พร้อมเป็นสว่ นหนง่ึ ของประชาคมอาเซียนและนานาชาติ (2.2.2.2)

มาตรการท่ี 7.1.1 จัดทำแผนพฒั นาบุคลากรสายวชิ าการและสายสนบั สนุนวิชาการอยา่ งชัดเจน
มาตรการที่ 7.1.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเปน็ สำคญั (3.3.1)
มาตรการที่ 7.1.3 การสง่ เสริมการใช้ภาษาเพอื่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเน้นการพัฒนาบุคลากร
ตามผลการประเมนิ การปฏบิ ตั งิ านจรงิ
มาตรการท่ี 7.1.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความเชี่ยวชาญ
มาตรการท่ี 7.1.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถบริการวิชาการกับโรงเรียนชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิ าการ(3.3.2)
กลยุทธ์ท่ี 7.2 พัฒนาระบบและบุคลากร เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมปี ระสิทธิภาพ (2.2.2.1)
มาตรการที่ 7.3.1 พัฒนาระบบให้มีความทันสมัย ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
อยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ
มาตรการที่ 7.2.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ
มาตรการที่ 7.2.3 จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือและครุภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย ใช้ง่าย สะดวก เพื่อสนับสนุน
การเรยี นการสอนอย่างมีประสทิ ธิภาพ
มาตรการท่ี 7.2.4 ปรบั ปรงุ รปู แบบการใหบ้ ริการวิชาการให้เปน็ ที่ยอมรับ เชอื่ ถือได้และนำไปใช้ไดจ้ รงิ โดยให้
มกี ารประเมินผล และมกี ารปรับปรงุ ตามขอ้ เสนอแนะ

กลยุทธ์ท่ี 7.3 การสร้างแรงจูงใจในการใหบ้ ริการวิชาการและการทำงาน
มาตรการท่ี 7.31 สนับสนนุ เพ่อื การตีพมิ พ์และเผยแพร่ผลงานในวารสารท่ไี ดร้ บั การยอมรับ
มาตรการท่ี 7.3.3 กำหนดใหก้ ารบริการทางวิชาการเปน็ ส่วนหนึง่ ของภาระงาน

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ จิ ยั และพัฒนาการศึกษา 14

กลยุทธ์ท่ี 7.4 ส่งเสรมิ ให้บคุ ลากรเกิดความรักในอาชีพ และจรรยาบรรณ
มาตรการท่ี 7.4.1 ส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ
มาตรการท่ี 7.4.2 ประชาสัมพันธ์เพ่ือเน้นภาพลักษณ์ความเข้มแข็งทางวิชาการของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ

กำแพงแสน
กลยุทธ์ท่ี 7.5 พัฒนารูปแบบการบริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ได้จริง ตลอดจน
ประชาสมั พนั ธ์ เผยแพรผ่ ลงานของบคุ ลากรและองค์กรออกสสู่ าธารณชนให้เป็นท่ีรจู้ ัก

มาตรการท่ี 7.5.1 สร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลยั โดยการสอ่ื สารแลกเปล่ียน
ร่วมกนั ระหว่างหน่วยงานในระดับคณบดี แตง่ ต้ังผูป้ ระสานงานเพ่อื ผลักดันกลไกในความรว่ มมือ

มาตรการที่ 7.5.2 บูรณาการการใช้ทรัพยากรด้านการวิจัย เคร่ืองมือ ห้องปฏิบัติการ ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในระดบั ผู้บริหาร แต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานเพือ่ ผลกั ดนั กลไกในความรว่ มมอื

มาตรการที่ 7.5.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ และสื่อในรูปแบบ เพ่ือให้เข้าถึง
ผรู้ บั บริการไดห้ ลากหลาย

ตัวชว้ี ัด :

1. มีระบบกลไก ระเบียบปฏบิ ัติหรือข้อตกลงในการให้บรกิ ารวิชาการ
2. จำนวนหลักสูตรการอบรมที่ให้บรกิ ารแก่สถานศกึ ษาและบุคคลท่วั ไป
3. จำนวนเอกสาร สื่อ และนวัตกรรมทางการศกึ ษาทีเ่ ผยแพรส่ ู่สงั คม
4. จำนวนบคุ ลาการของโรงเรียนที่ให้บรกิ ารทางวชิ าการ
5. จำนวนบุคคลหรือหน่วยงานทมี่ าขอรบั บรกิ ารวชิ าการ
6. แผนพัฒนาบุคคลากรใหม้ มี าตรฐานวิชาชพี
7. การนำองคค์ วามร้ไู ปปรับปรงุ พฒั นาตามแนวพฒั นางานได้
8. จำนวนเครอื ขา่ ยความรว่ มมอื
9. ความพึงพอใจของผู้รบั บรกิ าร
9. จำนวนโครงการบรกิ ารวิชาการท่ที ำร่วมกับองคก์ ร
10. จำนวนอาจารย/์ บคุ ลากรทไ่ี ด้รบั การพัฒนา
11.จำนวนครูทไ่ี ด้รับการพฒั นาใหม้ คี วามร้แู ละมที ักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
12.จำนวนครทู ไ่ี ด้รับการสนับสนุนให้เขา้ รบั การอบรม สัมมนา ศึกษาต่อท้ังในประเทศและต่างประเทศ
13.รอ้ ยละของจำนวนครทู ่ีผ่านการประเมนิ การปฏบิ ัติงานอยู่ในระดบั ดีขึน้ ไป

ยุทธศาสตรก์ ารบริหารโรงเรยี นสาธติ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจยั และพฒั นาการศึกษา 15

ยุทธศาสตร์ที่ 8 พฒั นาประสิทธิภาพการบรหิ ารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรเพ่อื การศึกษา

สอดคลอ้ งกับพันธกจิ ท่ี 9
9. บรหิ ารองคก์ รและทรัพยากรอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

เปา้ ประสงค์ 17,18,19,20
17.มีการบริหารงานองค์กรแบบเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล รองรับสถานการณ์ที่
เปลยี่ นแปลง
18.มีการบริหารจดั การในการพัฒนาบคุ ลากรอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ
19.มกี ารบริหารงบประมาณ การหารายได้ และการระดมทรัพยากรเพอ่ื การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
20.การบรหิ ารจัดการอาคารสถานท่ี และสง่ิ แวดลอ้ มให้เปน็ แหล่งการเรยี นรทู้ ีม่ คี ณุ ภาพ

ความเชือ่ มโยงกับแผนยุทธศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตรแ์ ละพฒั นศาสตร์ 10 ปี ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 5
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5
- มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ยุทธศาสตรท์ ี่ 5

กลยุทธ์ที่ 8.1 พฒั นาหลักเกณฑ์ นโยบายและ ทศิ ทางการพฒั นาตลอดจนกฎระเบียบในการบริหาร ปรับกระบวน การ
ทำงานทม่ี ขี ัน้ ตอน วิธกี ารทำงานที่ชัดเจน สนับสนนุ ให้เกิดประสทิ ธภิ าพในการบริหารจัดการ

มาตรการท่ี 8.1.1 จัดทำแผนพฒั นาระบบการบรหิ ารจดั การ
มาตรการท่ี 8.1.2 กำหนดนโยบายและพัฒนาหลักเกณฑ์ รวมถึงระเบียบการบริหารท่ีชัดเจน และสอดคล้อง
กบั สถานการณ์ปัจจบุ นั
มาตรการที่ 8.1.3 พัฒนากระบวนการทำงาน และข้ันตอนการทำงาน ให้เป็นระบบ รวดเร็วถูกต้องทันต่อ
เหตกุ ารณ์ รวมถงึ ปรบั ปรุงกระบวนการจัดหาวสั ดุ อุปกรณ์ท่มี คี ณุ ภาพ
มาตรการท่ี 8.1.4 กำกบั ตดิ ตาม ประเมินผลการบริหาร และการจดั การศึกษา (2.2.4)
มาตรการท่ี 8.1.5 ใช้ระบบการประกนั คณุ ภาพภายใน เพอื่ ยกระดับคณุ ภาพการจดั การศึกษา (4.4.4.1)
กลยุทธ์ที่ 8.2 การบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสามารถใชง้ านร่วมกนั ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ
มาตรการที่ 8.2.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาระบบการบริหารในภาพรวมให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานร่วมกนั ได้ และปฏิบัตไิ ด้จรงิ อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
มาตรการที่ 8.2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการ
ขอ้ มลู สารสนเทศอย่างเป็นระบบ(2.2.2.3)
มาตรการที่ 8.2.3 จัดระบบการจัดการดแู ลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และครุภณั ฑ์ ให้สามารถใช้งาน
ไดอ้ ย่างดี มปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ท่ี 8.3 สรา้ งระบบการประเมนิ ผบู้ ริหารที่โปรง่ ใส เป็นธรรม นำไปสู่การเปน็ ผู้บรหิ ารมืออาชีพ
มาตรการที่ 8.3.1 สง่ เสริมและสนบั สนุนผบู้ รหิ ารโรงเรยี นสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ให้เป็นผู้บรหิ ารมอื อาชพี
มาตรการท่ี 8.3.2 มรี ะบบการประเมินผบู้ ริหารท่ชี ัดเจน โปร่งใส

ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรยี นสาธิตเกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนยว์ ิจยั และพฒั นาการศกึ ษา 16

กลยทุ ธท์ ่ี 8.4 กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มปี ระสทิ ธภิ าพโดยยึดหลกั ความเป็นธรรม และเสมอภาค
มาตรการที่ 8.4.1 จดั ทำแผนพฒั นาบุคลากรให้มีประสทิ ธิภาพ และชัดเจน
มาตรการที่ 8.4.2 พัฒนากระบวนการสรรหาที่มีประสิทธภิ าพ โดยยึดหลัก ความเป็นธรรม ความเสมอภาค
ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ความพอเพียง และการกระจายอำนาจ
กลยทุ ธท์ ี่ 8.5 สง่ เสรมิ การใช้ทรพั ยากรรว่ มกนั ในหนว่ ยงานและระหวา่ งหน่วยงานอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ (2.2.2.4)

มาตรการที่ 8.5.1 การใช้ทรัพยากรรว่ มกันในหนว่ ยงานและระหว่างหน่วยงาน
มาตรการท่ี 8.5.2 บรหิ ารการใชท้ รพั ยากรในหนว่ ยงานให้เกิดความคุ้มค่าและความสูญเสียนอ้ ยท่ีสดุ
มาตรการที่ 8.5.3 สรา้ งความร่วมมือในการใช้ฐานข้อมูลเฉพาะดา้ นรว่ มกนั ระหว่าง คณะ สำนกั สถาบัน
มาตรการที่ 8.5.4 สร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน
มาตรการที่ 8.5.5 การปรับและพฒั นาภมู สิ ถาปัตย์ ใหเ้ ป็นแหล่งการเรียนรู้ ภายในหนว่ ยงาน
มาตรการท่ี 8.5.6 การสรา้ งและพฒั นาหอ้ งเรียน หอ้ งปฏิบัตกิ าร ให้สมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ 8.6 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ใหช้ ัดเจนและปรับปรงุ กระบวนการประชาสมั พันธใ์ หท้ ันสมยั สอดคล้องกบั การ
เปล่ยี นแปลง
มาตรการท่ี 8.6.1 มีการจัดทำแผนประชาสัมพนั ธ์ใหช้ ัดเจน
มาตรการที่ 8.6.2 พฒั นากระบวนการประชาสมั พนั ธ์ให้ทนั สมัยสอดคลอ้ งกบั การเปล่ียนแปลง
กลยุทธ์ท่ี 8.7 บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารแบบธรร
มาภิบาล
มาตรการที่ 8.7.1 เปิดโอกาสใหบ้ คุ ลากรทุกระดบั มีส่วนรว่ มให้ข้อเสนอแนะในการบรหิ ารจัดการแกผ่ บู้ ริหาร
เพื่อใหเ้ กิดระบบการบรหิ ารแบบธรรมมาภิบาล(2.2.3)
กลยทุ ธ์ท่ี 8.8 สรา้ งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเปา้ หมาย
ในการเผยแพรผ่ ลงานบริการวชิ าการเพ่ือการสร้างนวตั กรรม(3.3.2)
มาตรการท่ี 8.8.1 การสร้างเครอื ขา่ ยและความร่วมมือ ในการบูรณาการทางวชิ าการกบั กลุ่มโรงเรียน
มาตรการท่ี 8.8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้บริการวิชาการแบบจุดเดียว
(One Stop Service) โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีอยู่ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพ่ือการ
เผยแพร่และบริการวิชาการสู่สังคม และจัดให้มีสถานท่ีปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด เพ่ือก่อให้เกิดผลงาน
นวตั กรรมสร้างสรรค์
มาตรการที่ 8.8.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
กล่มุ เปา้ หมายในการเผยแพรผ่ ลงานบริการวิชาการเพ่อื การสร้างนวตั กรรม
กลยุทธ์ที่ 8.9 การบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ และสื่อในรูปแบบหลากหลาย เพ่ือให้เข้าถึงผู้รับบริการได้
หลากหลาย
มาตรการท่ี 8.9.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ และส่ือในรูปแบบ เพ่ือให้เข้าถึง
ผ้รู ับบริการได้
หลากหลาย
มาตรการที่ 8.9.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนหรือหน่วยงานมีการนำผลงานการบริการวิชาการไปบูรณาการกับการ
เรยี นการสอนและการวจิ ัย
มาตรการที่ 8.9.3 กำหนดใหก้ ารบริการทางวชิ าการเป็นภาระงานเพื่อสรา้ งแรงจูงใจ
มาตรการท่ี 8.9.4 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการวิชาการให้เป็นท่ียอมรับ เชือ่ ถอื ไดแ้ ละนำไปใช้ได้จริง โดยให้
มีการประเมนิ ผล และมีการปรับปรงุ ตามขอ้ เสนอแนะ

ยุทธศาสตรก์ ารบริหารโรงเรียนสาธติ เกษตรศาสตร์ วทิ ยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพฒั นาการศกึ ษา 17

มาตรการท่ี 8.9.5 ปรบั ปรงุ กฎระเบียบให้เอ้ืออำนวยตอ่ การใหบ้ รกิ ารวิชาการ
มาตรการท่ี 8.9.6 ปรบั ปรุงโครงสรา้ งองค์กรให้เหมาะสมกับการใหบ้ ริการวิชาการ
มาตรการที่ 8.9.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์ ลงานของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ออกสู่สาธารณชนใหเ้ ป็นท่ีรู้จักมากย่ิงขน้ึ
ตวั ชี้วัด :
1. แผนการบรหิ ารจัดการเพอ่ื เพ่ิมประสิทธภิ าพและรองรบั การเปลยี่ นแปลง
2. มีระบบและกลไกในการบรหิ ารงานทม่ี ีประสทิ ธภิ าพ
3. มีระบบสารสนเทศทีม่ ีประสทิ ธภิ าพเพ่อื การบริหารและการตัดสินใจ
4. มรี ะบบและกลไกในการประกนั คุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบและกลไกในการพฒั นาอาคารสถานท่ีและสง่ิ แวดลอ้ มให้เปน็ แหลง่ เรยี นรู้ที่มคี ุณภาพ
6. มรี ะบบสาธารณปู โภค ระบบสารสนเทศ การสือ่ สาร และเทคโนโลยที ม่ี ีประสิทธิภาพ
7. มีระบบและกลไกในการรักษาความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานท่แี ละสิง่ แวดลอ้ มภายในโรงเรียน
8. รอ้ ยละของจำนวนแผนงานท่ีประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน
9. มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานมาพัฒนาคุณภาพของงาน
10.จำนวนบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาท้ังในด้านการอบรมและตำแหน่งหน้าที่ท่ีสูงขน้ึ
11.จำนวนบุคคล หนว่ ยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่มีสว่ นรว่ มสนบั สนุนการดำเนนิ งานของโรงเรียน
12.จำนวนโครงการทีส่ รา้ งรายไดใ้ ห้แก่โรงเรยี น
13.จำนวนกิจกรรมทีส่ รา้ งแรงจงู ใจให้ผู้เก่ยี วขอ้ งสนับสนุนการจดั การศึกษาของโรงเรียน
14.จำนวนกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ ูงสดุ
15.มแี หล่งเรยี นรูท้ เ่ี พยี งพอ มีคณุ ภาพและเอ้ือตอ่ การใช้งาน
16.จำนวนกิจกรรมท่ีสร้างจิตสำนึกรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม
17.จำนวนบคุ ลากรทไ่ี ดร้ บั รางวัลและการเชิดชูเกียรตจิ ากหน่วยงานต่าง ๆ
18.รอ้ ยละของจำนวนโครงการท่ีใชง้ บประมาณตามแผน
19.รอ้ ยละของจำนวนผใู้ ชอ้ าคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้ มท่ีมีความพึงพอใจในระดบั ดีขน้ึ ไป
20.มกี ารจดั สวัสดกิ ารให้แก่บคุ ลากร
21.อาคารเรียน อาคารปฏิบตั กิ ารท่ีมคี วามพร้อม
22.สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกหอ้ งเรยี นท่ีเอือ้ ตอ่ การเรยี นการสอน
23.มภี ูมสิ ถาปัตยภ์ ายในหน่วยงานท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบั คณะศึกษาศาสตร์และพฒั นศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
24.ร้อยละของจำนวนบคุ ลากรทม่ี ีความพึงพอใจต่อการพฒั นาบุคลากรในระดบั ดขี ึน้ ไป
25.ร้อยละของจำนวนบคุ ลากรท่ีมคี วามพงึ พอใจต่อการจัดสวัสดิการในระดับดีขึ้นไป
26.รอ้ ยละของบคุ ลากรทีม่ ปี ระสิทธภิ าพในการทำงานในระดบั ดีขนึ้ ไป


Click to View FlipBook Version