The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by poy_8641, 2021-11-08 04:05:11

บธ.501.MJU2564_2.10.64

บธ.501.MJU2564_2.10.64

โครงสรา้ งพ้ ืนฐานของ

พาณิชยอ์ ิเล็กทรอนิกส์

ระดบั ปริญญาโท มหาวทิ ยาลยั แมโ่ จ้

การบริหารธุรกจิ สาหรบั ผปู้ ระกอบการและองคก์ รในยุคดิจติ อล

วนั ท่ี 2 ตุลาคม 2564

E-COMMERCE กิตตมิ า ทองเกตุ

e-mail: [email protected]
Line: pomkittima
MB: 099-0516696

รายละเอยี ดการเรียนการสอน รายวิชา บธ.510

วนั ทสี่ อน เนอื้ หา วธิ กี ารสอน จานวน คะแนน คะแนนสอบ คะแนน
ชว่ั โมง
สง่ั งาน Quiz ความสนใจ
8
2 ต.ค 64 - โครงสรำ้ งพนื้ ฐำนของพำณชิ ยอ์ เิ ล็คทรอนคิ ส์ - บรรยำย 70% 10 -
9:00 - 10:00 น. แนะนำตัว - Group Assignment วเิ ครำะหโ์ ครงสรำ้ งพนื้ ฐำน - Group Assignment 30% 8
10:00 - 10:30 น. Overview แผนกำรเรยี นรู ้ digital marketing ของแบรนด/์ ธรุ กจิ ทไ่ี ดร้ บั - 10 2.5
มอบหมำย - Share Case Study 50%
10:30 - 10:45 Morning Break - Quiz 30%
10:45 - 12:00 บรรยำย - Share case study กลยทุ ธก์ ำรบรหิ ำรธรุ กจิ
สำหรบั ผปู ้ ระกอบกำรและองคก์ รในยคุ ดจิ ทิ ัล
12:00 - 13:00 Lunch Break Brand Carechoice
- ทำ On-line Quiz
13:00 - 14:30 Group Assignment

14:30 - 16:00 Group Workshop
3 ต.ค 64
9:00 - 10:30 น. Share case study

10:30 - 10:45 Morning Break

10:45 - 12:00 Share case study

12:00 - 13:00 Lunch Break

13:00 - 14:00 Wrap up

14:00 - 14:15 Afternoon Break

14:15 - 16:00 On-line Quiz (Google Form)

E-COMMERCE : ELECTRONIC COMMERCE คือ

อคี อมเมิรซ์ หรือ พาณิชยอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ หรือ การพาณิชยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการทาธุรกรรมซ้ อื ขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินคา้ และบริการบนอนิ เทอรเ์ น็ต โดยใชเ้ ว็บไซตห์ รือแอปพลิเคชนั เป็ นส่ือในการนาเสนอ
สินคา้ และบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกนั ระหวา่ งผซู้ ้ อื และผขู้ าย ทาใหผ้ เู้ ขา้ ใชบ้ ริการจากทุกที่ทุก
ประเทศ หรือทุกมมุ โลกสามารถเขา้ ถงึ รา้ นคา้ ไดง้ ่ายและตลอด 24 ชวั่ โมง

1 E-COMMERCE LANDSCAPE

2 ระบบนิเนนข์ องการคา้ อเิ ลก็ ทรอนิกส์
5
1. CONSUMERS
3 2. E-COMMERCE MARKETING
4 3. E-COMMERCE SERVICES (MERCHANTS)
4. E-COMMERCE INFRASTRUCTURE
5. SUPPORT ORGANIZATION

1. CONSUMER

แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภคไทยต่อการใชอ้ ินเทอรเ์ น็ตโดยเฉล่ียต่อวนั 2556-2563

จานวนชวั่ โมงในการใชอ้ ินเทอรเ์ น็ตโดยเฉลี่ยตอ่ วนั รายเจเนอเรชนั่

อายุ 22-39 ปี
- เพง่ิ เรียนจบ
- วยั ทางาน
- มกี าลงั ซ้ อื แต่พฤติกรรมการซ้ อื เปลี่ยนไปสงั คมผูส้ ูงวยั คือ Mega Trend อะไรคือโอกาส?

ในอีก 20 ปี ขา้ งหนา้
- ประชากรวยั แรงงานจะลดลด
- อตั ราการมีลกู ลดลง
- ผูส้ ูงอายุเพิ่มข้ นึ

คนวยั แรงงาน 1.8 คน
ตอ้ งดแู ลผูส้ งู อายุ 1 คน

สื่อทผี่ สู้ ูงอายุนิยมใช้

ตลาดผูส้ ูงอายุ

คนซ้ ือไมไ่ ดใ้ ช้ คนใชไ้ ม่ไดซ้ ้ ือ
1. สรา้ งการรบั รูไ้ ปยงั ผูส้ ูงอายุ

 สงั่ ซ้ ือไม่เป็ น แต่บอกให้

ลกู หลานซ้ ือ
2. สรา้ งการรบั รูไ้ ปยงั

คนใกลตั วั  ซ้ ือให้

ผูส้ ูงอายุท่ีบา้ นใช้

ตวั อยา่ งธุรกิจและสินคา้ เพ่ือสงั คมผูส้ ูงอายุในญ่ีป่ ุน

Club Tourism บรกิ ารจดั ทวั รท์ ่แี บง่ ทวั รต์ ามกิจกรรม แพก็ เกจสุขภาพที่ดูแลโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทุกแขนง AEON รบั จดั งานศพ

Hair Contact ปลูกผมต้งั แต่ราก I-Pot จาก Zojirushi กาตม้ น้าเพอื่ บอกสถานะ “ยงั ไม่ตาย”

ตวั อยา่ งสินคา้ สาหรบั ผูส้ งู อายุสาหรบั การใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั

เทรนดพ์ ฤติกรรมผูบ้ ริโภค ธุรกิจควรปรบั ไปทิศทางไหนในปี 2021

ขอ้ มูลจาก : Facebook for Business

กิจกรรมผูบ้ ริโภคท่ีทาเปรียบเทียบระหวา่ ง ออน์ไลน์และออไไลน์ในปี 2020

‘พฤตกิ รรมผบู้ ริโภคปรบั เขา้ สู่ออน์
ไลนใ์ นกิจกรรมท่ีหลากหลายใน

ชีวิตประจาวนั ’

KEY TAKE AWAY

CONSUMER

‘พฤติกรรมผูบ้ ริโภคปรบั เขา้ สโู่ ลกออน์ไลน์ในทุกช่วงอายุและหลากหลายกิจกรรม
ออนไ์ ลนไ์ ม่ใช่ทางเลอื ก ตตเ่ ป็ นทางรอดของผูป้ ระกอบการในยุคปัจจบุ นั ’

1 2. E-COMMERCE MARKETING

2 การตลาดออนไลน์ช่วยเพมิ่ ยอดขาย
5
ในดา้ นผซู้ ้ ือ (Consumers): เคา้ จะไดร้ บั อทิ ธิพลจาก Ecommerce Marketing
3 ทางใดทางหน่ึงเพื่อเชิญชวนใหเ้ คา้ มาสงั่ ซ้ ือสินคา้ จากรา้ นคา้ ต่างๆ
4
ในดา้ นผขู้ าย (Merchants): ในฐานะของผูป้ ระกอบการอคี อมเมริ ซ์ ในการที่จะ
ไดม้ าซ่ึงยอดขาย จะทาความเขา้ ใจวิธีการทา Ecommerce Marketing ทุกวิธี
เขา้ ใจว่ามนั คืออะไร รวมท้งั ขอ้ ดีขอ้ เสีย

ไม่มเี ครื่องมือใดเครื่องมอื หน่ึงท่ีดีท่ีสดุ
ตอ้ งใชก้ ี่วธิ ีจึงจะดีท่ีสุด  ไม่มคี าตอบแน่นอน

คาตนะนาคือใหล้ องใชห้ ลายๆวิธีเพ่ือใหม้ นั ส่งเสริมซ่ึงกนั ตละกนั
ตละสาคญั มากๆคือลองทาตลว้ ตอ้ งวดั ผลได้

E-COMMERCE MARKETING
เคร่ืองมอื การทาการตลาด e-commerce มที ้งั หมด 12 เคร่ืองมอื

2.1 Display Ad / Banners
2.2 Classified Listing
2.3 Search Marketing
2.4 Social Media Marketing
2.5 Email Marketing
2.6 Ad Network
2.7 SEO
2.8 Market Place
2.9 Price Comparison Marketing
2.10 Affiliate Marketing
2.11 Ad Retargeting
2.12 Own Website

2.1 Display Ad คือการลงโฆษณาแบบแผ่นป้ายโฆษณาตามเวบ็ ไซต์ต่างๆ

ตวั อยา่ ง Facebook Display Ad

ตวั อยา่ ง Youtube Display Ad

2.2 Classify Listing คือการลงโปรโมทสินคา้ /บริการตามเวบ็ ไซตป์ ระกาศไรี โพสไรี ไม่มคี ่าใชจ้ ่าย

ตวั อยา่ ง เว็บประกานขายบา้ นฟรี! ตวั อย่าง เวบ็ ประกานขายรถมอเตอรไ์ ซคม์ ือ 2 ในเชยี งใหม่

2.3 Search Marketing คือการลงโฆษณาบนเครื่องมือคน้ หาขอ้ มูล Search Engine ของ Google ซึ่งเป็นการทาโฆษณาท่ี

(Google Adwords) สามารถเลือกใหโ้ ฆษณาของเราข้ นึ แสดงแบบเจาะจงไดม้ ากๆตามคาคน้ หาที่ผูค้ นพิมพค์ น้

ตวั อยา่ ง ผลของการทา search marketing โดยใช้ Keywords

2.4 Social Media Marketing

2.5 E-mail Marketing

Email Marketing คือ วิธีการส่งขอ้ ความการตลาด หรือ ขอ้ ความการทามารเ์ กต็ ต้ ิง ไปยงั ลกู คา้ ใหม่และลูกคา้ ที่คุณมีผ่านอีเมล
จุดประสงคห์ ลกั อเี มลมารเ์ ก็ตต้ ิงน้ ีกค็ ือ โปรโมทและขายสินคา้ รวมท้งั การใหค้ วามรูแ้ ละสรา้ งความภกั ดีของลูกคา้ (Customer Loyalty) ไปพรอ้ ม ๆ กนั

Key Success Factors
1. วตั ถุประสงคข์ องการใชอ้ เี มลค์ อื อะไร
2. วธิ ีการไดม้ าซ่ึงอีเมลล์ ิสของกลุ่มเป้าหมาย
3. เน้ ือหาขออีเมลท์ ี่น่าสนใจ
4. Conversion Rate

อ่านขอ้ มลู เพ่ิมเตมิ  https://bit.ly/3zYtXpn

2.6 Ad Network

ตวั แทนรบั ลงโฆษณา และดูแลโฆษณา ใหใ้ นเว็บต่างๆ และไปหาโฆษณาจาก เจา้ ของสินคา้ มาลงให้ หรือเป็ น Agency ซ่ึงจะทาการลงโฆษณาใหเ้ จา้ ของ
แบรนดบ์ น Network ของเคา้ เอง

Google Display Network (GDN) คือ เวบ็ ไซตต์ ่างๆที่มีพ้ นื ท่ีโฆษณาบนเวบ็ ไซตแ์ ละไดม้ าร่วมมอื กบั ทาง Google
หากผใู้ ช้ Google Adwords ไดเ้ ลือกใหแ้ คมเปญแสดงบนเครือขา่ ย GDN โฆษณาจะไมไ่ ดข้ ้ นึ แคเ่ พยี งเว็บไซตข์ องทาง
Google เพียงอยา่ งเดียว แต่จะแสดงไปตามเว็บไซต์ต่างๆดว้ ย ตวั อย่างเชน่ (Youtube, Blogspot, เว็บหนังสือพิมพ์
ออนไลน์,เวบ็ รีววิ เคร่ืองสาอาง,เว็บสินคา้ ออนไลน์,เว็บไังเพลง และ เวบ็ อ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ งอกี มากมาย)

2.7 SEO : SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

คอื กระบวนการท่ีพยายามเพ่ิม Traffic ที่มีคุณภาพ เขา้ ส่เู ว็บไซตจ์ าก Search Engine (เคร่ืองมือคน้ หา) ดว้ ยวิธีการ
ต่างๆ เพ่อื ใหเ้ วบ็ ไซตม์ ีโอกาสได้ Organic Traffic เพิม่ ข้ นึ และอยู่ในอนั ดบั ตน้ ๆเมื่อมีการคน้ หา โดยใช้ Keyword

‘การทา SEO เพ่ือใหค้ นคน้ หาเวบ็ ไซตเ์ ราเจอ’

ศึกษาเพิ่มเตมิ https://contentshifu.com/pillar/seo-guide#_SEO

2.8 E-MARKETPLACE

E-Marketplace เวบ็ ไซตส์ ่ือกลางการตดิ ตอ่ ซ้ ือ – ขายท่รี วบรวมสินคา้ และรา้ นคา้ ตา่ งๆ จานวนมาก ลกั ษณะคลา้ ยกบั ตลาดนัดหรอื หา้ งสรรพสนิ คา้ แตเ่ ป็ นตลาดนัดออนไลน์
ซึง่ โดยใหบ้ รกิ ารในรปู แบบของเวบ็ ไซตท์ เ่ี ปิ ดใหผ้ ทู้ สี่ นใจเปิ ดรา้ นคา้ ของตวั เอง
E-Marketplace จะมบี ริการการจา่ ยเงิน,การจดั ส่งสินคา้ ทาการตลาดโปรโมทดงึ ดูดผซู้ ้ ือ มกี ารวางแผนธุรกิจแบบครบวงจร

✓ โดยเพม่ิ ข้ นึ จากปี 62 ถงึ กวา่ 35%
✓ คดิ เป็ น3% ของตลาดคา้ ปลีก

ในไทยท้งั หมดเทา่ น้ัน

2.9 Price Comparison Marketing

การนาสินคา้ ท่ีเจา้ ของแบรนดน์ าไปโปรโมทใหเ้ วบ็ ไซตค์ น้ หาสินคา้ และเปรียบเทียบราคา บริการของเว็บเหล่าน้ ีทาตวั เป็ น Portal คือจะไมม่ กี ารซ้ ือขาย
เกิดข้ นึ ท่ีเว็บเปรียบเทียบราคา แต่เวบ็ จะส่ง Traffic เขา้ ไปส่เู ว็บเจา้ ของรา้ นโดยตรง เพื่อเป็ นการโปรโมทแบรนดร์ า้ นคา้ และช่วยใหร้ า้ นคา้ ขายตรงเองไปสู่
ผูบ้ ริโภคไดโ้ ดยไม่ตอ้ งไปพึง่ ตลาดกลางอยา่ งเดียว

เจา้ ของเว็บ : ไดร้ ายไดจ้ ากค่า Commission เมอื่ เกดิ การซ้ ือขายข้ นึ จริง
เจา้ ของแบรนด์ หรือผูล้ งโฆษณา : จา่ ยค่า Commission เม่อื สินคา้ ขายไดแ้ ละเป็ น Traffic ท่ีมจี ากเวบ็ เปรียบเทียบราคาน้ันๆ

2.10 Affiliate Marketing

การนาสินคา้ ไปโปรโมทตามช่องทางออนไลน์ผ่านลิงกข์ องคุณ ขอ้ ดีคือไมต่ อ้ งลงทุนในการผลิตสินคา้ สตอ๊ กหรือแพค็ สินคา้ เพือ่ ส่งใหล้ กู คา้ แต่อยา่ งใด เพยี งแค่มี
คอมพวิ เตอรเ์ พอื่ ทาการโปรโมทสินคา้ ถา้ สินคา้ ขายไดผ้ ่านลิงกท์ ่ีคุณโปรโมท คุณกจ็ ะไดร้ บั ค่านายหนา้ เรียกไดว้ ่าคุณแทบไม่ตอ้ งกา้ วออกจากบา้ นกห็ าเงินไดเ้ ลย
สบายๆ

รายช่ือ Affiliate Marketing ที่มีในไทย

1. Involve Asia

2. Accesstrade

3. AMOT

4. Priceza Affiliate ตวั อยา่ ง
5. Lazada Affiliate

6. Shopee Affiliate

7. SellZabuy

8. Booking Affiliate

9. CJ

10. AWIN

2.11 Ad Retargeting หรือ Remarketing โฆษณาแบบตามหลอกหลอน

Google Remarketing คือ โฆษณาแบบตดิ ตาม ท่ีจะทาใหค้ นท่ีเคยเขา้ เวบ็ ไซตข์ องคุณแลว้ แต่ยงั ไมส่ ามารถตดั สินใจซ้ ือสินคา้ ของคุณได้ เหน็ โฆษณา
Banner ของคุณตามเวบ็ ไซตพ์ นั ธมติ รตา่ งๆของ Google เพอ่ื ใหเ้ กดิ โอกาสกลับมาซ้ ืออีกคร้งั

Facebook Remarketing หรอื Facebook Retargeting คอื การทาโฆษณาซ้าไปหากลุ่มเป้าหมายที่อาจเคยเขา้ เวบ็ ไซตข์ องเรา, เคยเหน็ โพสตบ์ าง
ประเภทของเรา, หรือทาอะไรบางอยา่ ง เชน่ กรอกแบบไอรม์ หรอื เคยกด Like แไนเพจของเรา #customaudience

Benchmark Conversion Rate = 1-2%

คนเขา้ เว็บ 100 คน มโี อกาสซ้ ือ 1-2% เท่าน้ัน

2.12 Own Website

ทาไมตอ้ งมีเว็บไซต์

1. เพอื่ ทาใหล้ กู คา้ “คน้ หา” คุณเจอบนโลกออนไลน์
2. เวบ็ ไซตเ์ ป็ นเหมอื น “บา้ น” ของเรา
3. เวบ็ ไซตส์ รา้ งความน่าเชอ่ื ถือ
4. การเชื่อมต่อกบั แพลตไอรม์ อืน่ ๆ

เว็บสาเร็จรูป

• WordPress.com
• Shopify
• Wix
• Squarespace
• Inwshop
• Bentoweb

ศกึ ษาเพ่ิมเติม: https://contentshifu.com/blog/why-website#1_82208221

ตอดเขา้ Line Open Chat

1 3. E-COMMERCE SERVICES
ประเภทรา้ นคา้ ออน์ไลน์ (Merchant)
2
5 1. ธุรกจิ กบั ธุรกิจ ( Business to Business : B to B )
หมายถึง ธุรกจิ ท่ีมุ่งเน้นการใหบ้ ริการแกผ่ ูป้ ระกอบการดว้ ยกนั โดยอาจเป็ นผูป้ ระกอบการใน
3
4 ระดบั เดียวกนั หรือระดบั ต่างกนั ก็ได้ เช่น ผูผ้ ลิตกบั ผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตกบั ผูส้ ่งออก ผูผ้ ลิตกบั ผูน้ าเขา้
ผูผ้ ลิตกบั ผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีก เป็ นตน้

2. ธุรกิจกบั ผูบ้ ริโภค ( Business to Consumer : B to C )
หมายถึงธุรกิจท่ีเน้นบริการกบั ลูกคา้ หรือผูบ้ ริโภค เช่น การขาย สินคา้ อุปโภคบริโภค

3. ธุรกจิ กบั รฐั บาล ( Business to Government : B to G )
หมายถึง ธุรกิจบริหารการคา้ ของประเทศ เพอื่ เน้นการบริหารการจดั การท่ีดีของรฐั บาล

4. ผูบ้ ริโภคกบั ผูบ้ ริโภค ( Consumer to Consumer : C to C )
หมายถึง ธุรกจิ ระหว่างผูบ้ ริโภคกบั ผูบ้ ริโภค ซึ่งเป็ นการคา้ รายยอ่ ย อาทิ การขายของเก่าใหก้ บั
บคุ คลอืน่ ๆ ผ่านทางอินเตอรเ์ น็ต

การฟิ วชนั ่ กันระหว่าง
B2C & B2B

B2B2C

ทม่ี า: adaddict

ช่องทางการขายบน E-COMMERCE

1. E-MARKET PLACE 2. CLASSIFIED WEBSITE 3. BRAND.COM 4. SOCIAL COMMERCE

(E-tailer)

ลักษณะสินคา้ บน E-COMMERCE 1.จบั ตอ้ งไม่ได้

1.จบั ตอ้ งได้ (PHYSICAL GOODS)

(PHYSICAL GOODS)

1 4. Ecommerce Infrastructure

2 คือฐานกาลงั ที่จะช่วยใหร้ า้ นคา้ สามารถใหบ้ ริการผูซ้ ้ ือไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ ผมแบ่ง
5 ออกเป็ น 6 ประเภท ดงั น้ ี

3 1. Storefront Provider คอื ผใู้ หบ้ รกิ ารเปิ ดหน้ารา้ นออนไลน์ ช่วยสรา้ งเวบ็ ไซตร์ า้ นคา้ ให้
4 2. Technology Provider คือผใู้ หบ้ รกิ ารในการวางเวบ็ ไซตข์ องรา้ นคา้ เช่น Hosting Provider
3. Payment คือผใู้ หบ้ ริการรบั ชาระเงิน รา้ นคา้ สามารถเปิ ดรบั ชาระเงนิ ไดห้ ลากหลายวธิ ีมากๆโดยการใช้

ผใู้ หบ้ ริการกลุ่มน้ ี
4. Logistic / Distribution / Fulfillment คือผใู้ หบ้ รกิ ารจดั ส่งสินคา้ รวมท้งั บริหารคาสัง่ ซ้ ือที่เขา้

มาในระบบ
5. Information / Education คือผใู้ หบ้ รกิ ารดา้ นการศึกษา
6. Performance Monitoring & Assessment คอื ผใู้ หบ้ ริการในการวเิ คราะหข์ อ้ มลู ตา่ งๆ

MARKETING FUNNEL

PRE-PURCASE STAGE
กระบวนการก่อนการตดั สินใจซ้ ือ

POST-PURCASE STAGE
กระบวนการหลังจากซ้ อื แลว้

CHANNEL STRATEGY TO GET LEADS

CRM Marketing for Customer

GROUP ASSIGNMENTS

ศึกษารูปแบบการทา Digital Marketing ของแบรนดท์ ี่ไดร้ บั มอบหมาย ในดา้ นต่างๆด้งั น้ ี

1. กลุ่มเป้าหมายในการทา Digital Marketing ของแบรนดค์ อื ใคร
2. เครื่องมือการตลาด e-commerce marketing ท่ีใชม้ อี ะไรบา้ ง
3. ช่องทางการขาย e-commerce มรี ปู แบบใดและอะไรบา้ ง
4. วเิ คราะหป์ ระสบการณท์ ่ีไดจ้ ากการทาการตลาดออน์ไลน์ของแบรนด์ (ชอบอะไร ไม่

ชอบอะไร อยากใหป้ รบั ปรุงเร่ืองอะไร)

✓ สง่ เป็ น Power Point ไมเ่ กิน 10 หนา้

✓ กาหนดส่ง 17 ตุลาคม 2564 ก่อน 18:00 น.
✓ ส่งมาท่ี e-mail: [email protected]

Group 1 Group 2 Group 3
Group 4
Group 5


Click to View FlipBook Version