The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือ แสงสุริยา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-17 11:21:36

หนังสือ แสงสุริยา

หนังสือ แสงสุริยา

งาม
แสง
สุริยา

ศ รั ญญ ญญ หู เ ขี ย วการอ่านและการเขียนรอ้ งกรองเชิงสรา้ งสรรค์ คร้งั ที่ 1

ง มแสงสุริย

จดั ทาโดย
ศรญั ญญญา หเู ขียว สาขาวิชาภาษาไทย
คณะศึกษาศาสตรแ์ ละศลิ ปศาสตรม์ หาวิทยาลยั หาดใหญญ่

ง มแสงสรุ ยิ

การอา่ นและการเขียนรอ้ งกรองเชิงสรา้ งสรรค์ ครง้ั ่ี 1

พิมพค์ ร้งั แรก 2565
จำนวนพมิ พ์ 5 เล่ม
ปก/รูปเล่ม/ภำพประกอบ ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว
พสิ จู น์อกั ษร รุง่ ฤดี รกั ชุม
จดั ทำโดย ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว
สำขำวชิ ำภำษำไทย
คณะศึกษำศำสตรแ์ ละศิลปะศำสตร์
มหำวทิ ยำลยั หำดใหญญ่

คานา

ง มแสงสุริย เป็ นหนังสือรวมบทกวีสรำ้ งสรรคจ์ ำก

กำรฝึกเขียนในรำยวิชำ กำรอ่ำนและกำรเขียนรอ้ งกรองเชิง
สรำ้ งสรรค์ ซึ่งผูส้ อนไดม้ อบหมำยใหฝ้ ึกเขียนคำประพันธ์
จำกน้ันจึงไดร้ วบรวมจัดทำเป็ นรูปเล่ม เพ่ือรวบรวมบทกวี
ท้งั หมดที่ไดแ้ ต่งข้ นึ ไวภ้ ำยในหนังสือเล่มน้ ี

เน้ ือหำในเล่มประกอบไปดว้ ยบทกวี 4 ภำค ไดแ้ ก่ ภาค
ตน้ : บทกวี... สรา้ งสรรค์ เป็ นบทรอ้ ยกรองท่ีเคร่งครดั ฉนั ท์
ลักษณ์ จำนวน 13 เรื่อง ภาคต่อ : บทกวี...เสรี เป็ นบท
รอ้ ยกรองที่ไม่เคร่งครัดฉันท์ลักษณ์ จำนวน 1 เรื่อง ภาค
เติม : บทกวี...วรรณรูป เป็ นบทกวีท่ีสรำ้ งสรรค์เป็ นวรรณ
รูป จำนวน 1 เรื่อง และภาคต่อเติม : บทกวี...ทอลองฝึ ก
เป็ นกวแี บบฝึกกอ่ นแต่งจริง จำนวน 1 เร่อื ง

สุดทำ้ ยน้ ีตอ้ งขอขอบคุณอำจำรย์ประจำรำยวิชำ กำร
อ่ำ นแ ล ะ ก ำร เขี ยน ร้อง กร อง เ ชิ ง สร้ำง ส รร ค์ ผู้ช่ ว ย
ศำสตรำจำรยพ์ ิชญญำ สุวรรณโน และผูม้ ีส่วนเก่ียวขอ้ งทุกท่ำน
ท่ีคอยใหค้ ำแนะนำ ขอ้ เสนอแนะ และขอขอบคุณกำลังใจจำก
บิดำ มำรดำ จนทำใหห้ นังสือเล่มน้ ีออกมำเรยี บรอ้ ย

ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว

สารบญั ญ 2
3
ภาคตน้ : บทกวี...สรา้ งสรรค์ 4
งำมแสงสุริยำ 5
ฉนั ชอบ ฉนั รกั ...โดยกวแี ต่งรว่ ม 6
ฉนั เกลียด ฉนั กลวั ...โดยกวแี ต่งรว่ ม 7
วนั น้ ี วนั หนำ้ ...โดยกวแี ต่งรว่ ม 8
ผดั สะตอ 9
ขนมไขเ่ ต่ำ 10
พุทรำจีน 11
เรยี นดีเพรำะเธอ ...โดยกวแี ต่งรว่ ม 12
พระคุณแม่ ...โดยกวแี ต่งรว่ ม 13
พระคุณครู ...โดยกวแี ต่งรว่ ม 14
ไกไ่ ดพ้ ลอย ...โดยกวแี ต่งรว่ ม
อุม้ อ้ ิมน่ีช่ือฉนั
ทำนตะวนั

ภาคตอ่ : บทกวี...เสรี 16
ธิปไตยเป็ นของใคร 18
21
ภาคเตมิ : บทกวี...วรรณรูป
เหลี่ยมเพ่อื นรกั

ภาคตอ่ เตมิ : บทกวี...ทดลองฝึ ก
ดำวเรืองในมำลยั

ภาคตน้ :
บทกวี... สรา้ งสรรค์

งามแสงสุรยิ า

เงำะงำมในป่ ำ พฤกษำบำนแฉ่ง

ยำมเชำ้ รอ้ นแรง สีแดงพรำ่ งพรำย

รอ้ นแรงแขง่ แสงจำ้ นัน่ ตะวนั สอ่ งแสงเฉิดฉำย
แสงสุรยิ ำพรำงกำย แมส้ ำยยงั มิรำแรง

ยำมเจำ้ ออกดอกอยเู่ ป็ นพุ่ม กลิ่นนุ่มละมุนทวั่ ทุกแหง่

ดอกเดียวไมย่ อมแตกก่งิ แซง เหมือนแปลงกำยเรน้ เป็ นรวี

กำ้ นชูดอกสดใสดงั่ ทอ้ งฟ้ำ แสงงำมตำลอยอยคู่ ูป่ ักษี

ออกใบตดั กบั ดอกเขยี วขจี ดอกเป็ นสีสวยงำมยำมหนั มอง

หรืออีกชื่อพอู่ มรงำมหยอดยอ้ ย เพรำะเกสรเป็ นฝอยนำมจึงกอ้ ง

คนมำพบแลว้ แต่ท่ำนจะเห็นพอ้ ง วำ่ ควรตอ้ งเรียกตำมนำมสมญญำใด

ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว

2

ฉนั ชอบ ฉนั รกั

ฉนั ชอบกินขนม
กนิ กบั นมอ่ิมอยนู่ ำน
ฉนั ชอบขนมหวำน
ใจเบิกบำนอรอ่ ยดี

ฉนั รกั กำรท่องเท่ียว
จะดีเชียวถำ้ เท่ียวฟรี
ฉนั รกั นำทวี
สงบดีเมืองสงขลำ

ศรญั ญญญำ หเู ขียว
รุง่ ฤดี รกั ชุม

3

ฉนั เกลียด ฉนั กลวั

ฉนั เกลียดเธอที่รกั เขำ
เธอไมร่ กั เรำ
ใจฉนั คิดถึงเธอหนำ

ฉนั กลวั เธอจะมองหนำ้
เขำ้ ใจเทิดหนำ
เรำไมค่ วรคู่กนั เลย

ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว
รุง่ ฤดี รกั ชุม

4

วนั น้ ี วนั หนา้

วนั น้ ีฉนั รวย

เพรำะพ่งึ ถูกหวย ทำใหร้ วยมำก

มเี งนิ ใชจ้ ำ่ ย ไมต่ อ้ งลำบำก

เงินทองไหลหลำก ชีวติ ด๊ีดี

วนั หนำ้ ตื่นสำย ไมต่ อ้ งวนุ่ วำย

ทำตวั สบำย ควำมทุกขไ์ มม่ ี

รกั แมค่ นสวย นิธิวดี

ครอบครวั คงศรี แหง่ เมืองปำกช่อง

ศรญั ญญญำ หเู ขียว
รุง่ ฤดี รกั ชุม

5

ผดั สะตอ

ผดั สะตอกล่ินฟุ้ง
ผดั ใส่ผสมกุง้
อยำ่ ไดร้ ีรอ

ไมพ่ อมำเพิม่ ได้
ในเร่ืองของแกงใต้
ไมแ่ พภ้ ำคใด นำพ่อ

ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว

6

ขนมไข่เตา่ ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว

ขนมโบรำณไทย
เหนือคำใดเอย่ ได้
อรอ่ ยจำกมนั ให้
กอ่ ป้ันวงกลม

นิยมทำนกนั มำก
ทำมยิ ำกไขล่ ้ำ
รสเป่ี ยมหวำนบอกยำ้
เต่ำนอ้ ยชวนทำน

7

ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว พทุ ราจนี

พทุ รำจีนชื่อน้ ี
เป็ นพนั ธุ์ ดีนำ
จะช่วยลดควำมดนั
แมไ่ ด้
มดี ีเรือ่ งผิวพรรณ
สงำ่ ดีเฮย
นอนไมห่ ลบั ทำให้
ไมต่ อ้ งกนิ ยำ

8

เรยี นดเี พราะเธอ

เรยี น ตำรำเกง่ ได้ สมใจ
ดี เด่นเพยี รฝักใฝ่ เกง่ กลำ้
เพราะ รกั ที่เธอให้ ดีแน่
เธอ ที่ดีเทียมฟ้ำ ทวั่ หลำ้ น้ ีเฮย

ศรญั ญญญำ หเู ขียว
อำลียะห์ ดำกำมะ

9

พระคณุ แม่

พระคุณแมแ่ ผ่กวำ้ ง สรำ้ งสุขทุกคืนวนั สรรสิ่งดีเพื่อลกู
ผูกไวซ้ ้ ึงควำมรกั ยำกนักใหเ้ ลิกทำ แมจ่ ำตอ้ งฟมู ฟัก
รปู้ ระจกั ษ์รกั ยิ่ง มง่ิ ขวญั ญดวงฤทยั จริงใจบ่คิดทวง สกั ส่ิง
ทำเพ่อื ลกู ใหไ้ ด้ บ่หมด

ศรญั ญญญำ หเู ขียว
รุง่ ฤดี รกั ชุม

10

พระคณุ ครู

พระคุณครมู ำกลน้ มำกพน้ ขอบฟ้ำกวำ้ ง เป็ นเรอื จำ้ งใจดี
งำมศรยี ำมสอนเรำ ไมเ่ ฉำใจเพรำะครู คอยดูแลเรำไว้
มใิ หร้ ะทมกนั ทุกวนั เจรญิ ญไกล ทุกขใ์ จครโู อบกอด
ตลอดคอยช่วยไว้ ก็เพ่อื ลกู ศิษยไ์ ด้ เด่นล้ำวชิ ำ

ศรญั ญญญำ หเู ขียว
รุง่ ฤดี รกั ชุม

11

ไก่ไดพ้ ลอย

ไกง่ ำมตวั หนึ่งน้ัน คร้นั คุย้ เขีย่ ไปหนำ พบหำเจอเพชรงำม
ยำมเหน็ ไมเ่ ขำ้ ตำ ประโยชน์หำคู่เรำ ของคนเขำใชไ้ ด้
กล่ำวไวว้ ำ่ ของดี แต่ไมง่ ำมหำกอยู่ เคียงคูค่ นไมใ่ ช้
ไรค้ ำ่ ค่ำเสียดำย จริงเฮย

ศรญั ญญญำ หเู ขียว
รุง่ ฤดี รกั ชุม

12

อมุ้ อ้ ิมนี่ชื่อฉนั

ฉนั ชื่ออุม้ อ้ ิม มยี ้ มิ พร้ มิ เพรำ
อยดู่ ว้ ยหำยเหงำ ชอบคุยเฮฮำ
ฉนั อยภู่ ำคใต้ เรยี นในสงขลำ
จำกบำ้ นนำนมำ เร่มิ มคี ิดถึง

บำ้ นฉนั อยตู่ รงั ตอ้ งนัง่ รถไกล
หำกวำ่ งวนั ไหน กลบั บำ้ นนิดนึง
พอ่ แมต่ ำยำย ไดห้ ำยคิดถึง
ฉนั เองหวงั พงึ่ ไดเ้ ติมกำลงั

ฉนั น้ ีเรยี นครู อยมู่ อหำดใหญญ่
เอกภำษำไทย มคี วำมมุง่ หวงั
นำควำมรนู้ ้ ี ท่ีฉนั สมสงั่
นำคนข้ ึนฝัง่ สรำ้ งเด็กรุน่ ใหม่

ใหเ้ ด็กรคู้ ิด มีจิตต่อยอด ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว
ดีข้ ึนตลอด นำบำ้ นเมอื งไป
จบแลว้ เร่ืองฉนั พบกนั วนั ใหม่
วนั น้ ีจำกไป พรอ้ มคำวำ่ ลำ

13

ทานตะวนั

ยำมเชำ้ แดดสอดส่อง ตะวนั ล่องนภำไกล

เธอเหน็ ทุ่งกวำ้ งไหม จะมอี ีกตะวนั หน่ึง

ออกดอกสีเหลืองทอง พสิ ุทธผ์ ่องแอรม่ ซ้ ึง

ควำมหมำยชำ่ งดีดึง ตะวนั น้ ีมเิ สื่อมแสง

ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว

14

ภาคตอ่ :
บทกวี...เสรี

ธิปไตยเป็ นของใคร

ธิปไตยเป็ นของใคร
ประชำทวั่ ไปหรอื ไมม่ ี
หรอื เป็ นแค่อนุสำวรยี ์
ใหค้ นมำวนรถเล่น
บำ้ นเมอื งทุกวนั น้ ี
เขำฟังเสียงใครเป็ นใหญญ่
ผูม้ ำกมหี รือรำกชน
ชวนขบคิดปรศิ นำ
อยทู่ ่ีตวั ท่ำนแลว้ หนำ
จกั มองวำ่ เป็ นเชน่ ใด

ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว

16

ภาคเตมิ :
บทกวี...วรรณรูป

เหล่ียมเพื่อนรกั

18

เพชรในตมข้ ึนมำมีรำคำ
ทรงคุณคำ่ ไมเ่ สื่อมลงสกั บำท
ยง่ิ เหลี่ยมคมน้ำดีคำ่ ไมข่ ำด
ลำ้ งสะอำดส่งต่อไดง้ ำ่ ยดำย

แต่เป็ นคนเหล่ียมมำกไมน่ ่ำคบ
ทำประจบลบั หลงั ต้งั ท่ำขำย
พำไปโฆษณำใหอ้ บั อำย
ยงั ไมว่ ำยกลบั มำเรยี กเพื่อนรกั

เหล่ยี มเพอ่ื นรกั : ศรญั ญญญำ หเู ขยี ว
TH263

19

ภาคตอ่ เตมิ :
บทกวี...ทดลองฝึ ก

ดาวเรืองในมาลยั

เก็บดำวเรืองมำแต่งเป็ นพมุ่ พำน
เขม็ และดำ้ ยประสำนเป็ นมำลยั
บรรจงรอ้ ยทุกดอกดว้ ยต้งั ใจ
เปรยี บเหมอื นใฝ่ พรำ่ เพยี รเรยี นวชิ ำ

ส่งพำนไหวก้ ม้ กรำบท่ำนอำจำรย์
ใหแ้ ตกฉำนควำมรกู้ ำรศึกษำ
ดงั่ ดำวเรืองที่ไหวท้ ่ำนครบู ำ
ใหเ้ ทวำสง่ เสรมิ ใหร้ ุง่ เรอื ง

ศรญั ญญญำ หเู ขียว

21

เก่ียวกบั ผเู้ ขียน

นางสาวศรญั ญญญา หเู ขียว
นักศึกษำช้นั ปี 2 สำขำวชิ ำภำษำไทย
คณะศึกษำศำสตรแ์ ละศิลปศำสตร์ มหำวทิ ยำลยั หำดใหญญ่

การศึกษา กำลงั ศึกษำในระดบั ปริญญญญำตรี สำขำวชิ ำภำษำไทย
คณะศึกษำศำสตรแ์ ละศิลปศำสตร์
มหำวทิ ยำลยั หำดใหญญ่

ฉันชอ่ื อุ้มอ้ิม มยี ิ้มพรม้ิ เพร
อยู่ดว้ ยห ยเหง ชอบคยุ เฮฮ
ฉันอย่ภู คใต้ เรยี นในสงขล
จ กบ้ นน นม เริม่ มคี ดิ ถงึ
ต้องน่ังรถไกล
บ้ นฉนั อยูต่ รงั กลบั บ้ นนิดนงึ
ห กว่ งวันไหน ได้ห ยคิดถงึ
พ่อแมต่ ย ย ไดเ้ ตมิ ก ลงั
ฉันเองหวังพึง่
➢ คัดจ กบ งบทกวีเลม่ น้ี


Click to View FlipBook Version