The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำเนาของ อจท.ประวัติศาสตร์ ม.2 หน่วยที่ 5.pptx22

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ทัสพร ชุรี, 2022-07-11 01:40:23

สำเนาของ อจท.ประวัติศาสตร์ ม.2 หน่วยที่ 5.pptx22

สำเนาของ อจท.ประวัติศาสตร์ ม.2 หน่วยที่ 5.pptx22

การปกครองเกาหลีในอดีต
• อาณาจกั รแห่งแรกของเกาหลีเริ่มบริเวณเกาหลี
เหนือในปัจจุบนั
• มีราชวงศป์ กครองตนเอง แต่มกั ตกอยภู่ ายใต้
อิทธิพลของจีน
• ระหวา่ ง ค.ศ. 1910-1945 เกาหลีตกอยภู่ ายใต้
การยดึ ครองของญ่ีป่ ุน

การปกครองภายหลงั ไดร้ ับเอกราช
• ค.ศ. 1945 เกาหลีไดร้ ับเอกราชจากญี่ป่ ุน
• ปัญหาการเมืองทาํ ใหเ้ กาหลีแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเทศ
• เกาหลีเหนือปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ส่วนเกาหลีใตป้ กครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
• ค.ศ. 1950-1953 เกิดสงครามเกาหลี

เศรษฐกจิ เกาหลใี นอดีต
• ในสมยั โบราณเศรษฐกจิ เกาหลขี นึ้ อยูกับการเกษตร
• ชวงทถี่ ูกญป่ี นุ ยดึ ครอง ถกู ควบคมุ ทางดา นเศรษฐกจิ มี
การสง ขาวไปญี่ปนุ
ทําใหเกิดความอดอยากในเกาหลี

เศรษฐกจิ หลงั แบง แยกประเทศ
• เกาหลีใตดาํ เนนิ นโยบายเศรษฐกจิ ทุนมีความกาวหนา

ทางเศรษฐกิจ
• เกาหลเี หนือเนนบริหารทางดานการเมอื งและการทหาร

เปน หลัก เศรษฐกจิ จงึ เจริญไมเ ทา เกาหลใี ต


Click to View FlipBook Version