The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kantapon Kaewnopparat, 2022-06-05 05:28:33

องค์ประกอบที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1

วินัยและการรักษาวินัย

แฟม้ ประกอบการประเมิน

การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม

ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย
ดา้ นที่ด้านการปฏิบตั ติ น
๑. วินัยและการรกั ษาวนิ ัย

นายกันตภณ แกว้ นพรตั น์
ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย
โรงเรยี นวดั ควนชะลกิ อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

สานกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช เขต ๓

การประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ู้ช่วย ครงั้ ท่ี 3
นายกันตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรยี นวดั ควนชะลกิ จังหวดั นครศรธี รรมราช

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ู้ชว่ ย
ครั้งที่ 3 วันท่ี ถึง 1 ธนั วาคม ๒๕๖4 ถงึ 1 มิถุนายน ๒๕๖5
โรงเรียนวดั ควนชะลกิ อาเภอหวั ไทร จงั หวัดนครศรีธรรมราช

สานักงานเขตพนื้ ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓

องคป์ ระกอบท่ี ๑ การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ น

รายการประเมนิ

๑. วนิ ยั และการรกั ษาวินัย
๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กริ ยิ า ทา่ ทาง และพดู ส่ือสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะตอ่ ผเู้ รียน
๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง และพูดส่ือสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา

เพอ่ื นรว่ มงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอน่ื
๑.๓ การมีเจตคตเิ ชงิ บวกกบั ประเทศชาติ
๑.๔ การปฏบิ ัตติ นตามกฎ ระเบยี บ หลักเกณฑ์ท่ีเกยี่ วข้องกบั ความเป็นข้าราชการ
๑.๕ การปฏบิ ตั ติ ามกฎ ระเบียบหลักเกณฑท์ เ่ี ก่ยี วข้องกับความเป็นขา้ ราชการครู
1.6 การปฏบิ ัตติ ามกฎหมาย

๒. คณุ ธรรม จริยธรรม
๒.๑ การปฏิบัติตนตามหลกั ศาสนาทน่ี ับถืออยา่ งเครง่ ครัด
๒.๒ การเข้ารว่ ม สง่ เสริม สนบั สนุน ศาสนกิจของศาสนานับถืออย่างสม่าเสมอ
๒.๓ การเหน็ ความส่าคัญ เขา้ ร่วม สง่ เสริม สนับสนนุ เคารพกจิ กรรมท่ีแสดงถึง จารีตประเพณี วัฒนธรรม

ท้องถน่ิ หรอื ชมุ ชน
๒.๔ การเหน็ ความส่าคัญ เข้ารว่ ม ส่งเสรมิ สนับสนุน เคารพกจิ กรรมท่ีแสดงถึง จารตี ประเพณี วัฒนธรรม

ของชาติ
๒.๕ การมจี ติ บรกิ าร และจติ สาธารณะ
๒.๖ การตอ่ ตา้ นการกระท่าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีส่ ่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบ

ต่อสงั คมโดยรวม
๓. จรรยาบรรณวิชาชพี

๓.๑ การพฒั นาวชิ าชพี และบคุ ลิกภาพอย่างต่อเนอื่ ง
๓.๒ การมีวิสัยทัศน์ รู้และเข้าใจ สนใจ ติดตามความเปล่ียนแปลงด้านวิทยาการเศรษฐกิจสังคมการเมือง
ของไทยและนานาชาตใิ นปจั จุบนั
๓.๓ การไม่อาศัยวิชาชพี แสวงหาผลประโยชนท์ ไ่ี มถ่ กู ตอ้ ง
๓.๔ การมุง่ มัน่ ตอ่ การพัฒนาความร้คู วามสามารถของผู้เรียน
๓.๕ การให้ความสา่ คญั ต่อการเข้ารว่ มสง่ เสริม สนบั สนนุ กิจกรรมทีเ่ ก่ยี วขอ้ งกบั วิชาชีพครูอยา่ งสม่าเสมอ
๓.6 รัก เมตตา เอาใจใสช่ ่วยเหลือ สง่ เสริม สนับสนุน ใหบ้ รกิ ารผเู้ รียนทกุ คน ด้วยความเสมอภาค
๓.7 การประพฤตปิ ฏิบตั ติ นเปน็ ทยี่ อมรับของผู้เรยี น ผบู้ รหิ าร เพ่อื นรว่ มงาน ผปู้ กครอง และชมุ ชน

การประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 3
นายกนั ตภณ แกว้ นพรตั น์ โรงเรียนวัดควนชะลิก จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.8 การไม่ปฏบิ ัตติ นทสี่ ่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรยี น
๓.๙ การทา่ งานกบั ผู้อนื่ ได้โดยยดึ หลกั ความสามคั คี เกื้อกลู ซ่งึ กันและกนั
๓.๑๐ การใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ น่าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาให้กับผู้เรียน โรงเรียน
หรือชมุ ชนในด้านใดดา้ นหนึง่ (ดา้ นการอนุรกั ษศ์ ิลปวฒั นธรรมภมู ปิ ญั ญา และส่งิ แวดล้อม)
3.11 การยดึ มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมุข
๔. การดารงชีวติ ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง
๔.๑ มคี วามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
๔.๒ มีการน่าหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ไปปรับประยุกต์ใชก้ บั การจดั การเรียนรใู้ นห้องเรียน
๔.๓ มกี ารน่าหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ไปปรบั ประยกุ ต์ใช้กับภารกจิ ทไ่ี ด้รบั มอบหมายอื่น
๔.๔ มกี ารนา่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ไปปรบั ประยกุ ต์ใชก้ ับการดา่ รงชวี ติ ของตนเอง
๔.๕ เป็นแบบอย่างในการน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆหรือ
การดา่ รงชีวติ ของตน
๕ จติ วญิ ญาณความเป็นครู
๕.1 การเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา
๕.๒ การตระหนกั ในความรู้และทกั ษะทีถ่ ูกต้องรวมถึงสง่ิ ทีด่ ๆี ใหก้ ับผเู้ รียน
๕.๓ การสรา้ งความเสมอภาคเป็นธรรมกับผเู้ รียนทกุ คน
๕.๔ การรู้จักให้อภัย ปราศจากอคติ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนประสบความส่าเร็จ ตาม
ศักยภาพความสนใจ หรอื ความตั้งใจ
๕.๕ การเปน็ ทพี่ ึง่ ใหก้ บั ผเู้ รยี นไดต้ ลอดเวลา
๕.๖ การจดั กิจกรรมสง่ เสริมการใฝร่ ู้ ค้นหา สรา้ งสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝงั และเป็นแบบอย่างทด่ี ขี องผู้เรยี น
๕.๗ การทุ่มเทเสียสละในการจดั การเรยี นรใู้ หก้ ับผู้เรียน
6. จิตสานกึ ความรบั ผิดชอบในวชิ าชพี ครู
6.1 การมีเจตคตเิ ชงิ บวกกับวิชาชพี ครู
6.๒ การมงุ่ มัน่ ทุ่มเทในการสรา้ งสรรคน์ วตั กรรมใหมๆ่ เพ่อื ใหเ้ กดิ การพัฒนาวชิ าชีพและใหส้ ังคมยอมรบั
๖.3 ประพฤติปฏิบตั ติ นในการรกั ษาภาพลกั ษณ์ในวชิ าชีพ
6.๔ การปกป้อง ป้องกันมิใหผ้ รู้ ่วมวชิ าชพี ประพฤตปิ ฏบิ ัติในทางทจี่ ะเกิดภาพลกั ษณเ์ ชงิ ลบต่อวชิ าชพี
6.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝัง และเป็นแบบอย่างท่ีดีของเพ่ือน
รว่ มงานและสังคม

การประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครูผชู้ ่วย ครง้ั ท่ี 3
นายกันตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรยี นวดั ควนชะลกิ จงั หวดั นครศรธี รรมราช

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ของครูผชู้ ว่ ย
คร้งั ท่ี 3 วนั ท่ี ถึง 1 ธนั วาคม ๒๕๖4 ถงึ 1 มิถุนายน ๒๕๖5
โรงเรยี นวัดควนชะลิก อาเภอหวั ไทร จงั หวัดนครศรีธรรมราช

สานักงานเขตพ้นื ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช เขต ๓

องค์ประกอบท่ี ๑ การประเมนิ ผลการปฏิบตั ติ น

๑. วนิ ัยและการรกั ษาวินัย

เนือ้ หา

๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กริ ิยา ท่าทาง และพูดสอ่ื สารได้เหมาะสมกบั กาลเทศะต่อ
ผู้เรยี น

๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กริ ยิ า ทา่ ทาง และพดู สือ่ สารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อ
ผู้บงั คบั บญั ชา เพื่อนรว่ มงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอืน่

๑.๓ การมเี จตคตเิ ชงิ บวกกับประเทศชาติ
๑.๔ การปฏบิ ัตติ นตามกฎ ระเบยี บ หลกั เกณฑ์ท่เี กยี่ วขอ้ งกับความเป็นข้าราชการ
๑.๕ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลกั เกณฑ์ท่เี ก่ียวข้องกบั ความเปน็ ข้าราชการครู
1.6 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

การประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ของครูผ้ชู ่วย ครง้ั ที่ 3
นายกันตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรยี นวดั ควนชะลกิ จงั หวัดนครศรีธรรมราช

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมนิ ผลการปฏิบตั ติ น

๑. วินัยและการรกั ษาวินัย

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ข้อมูล

๑. วินัยและการรกั ษาวนิ ัย ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ติ นเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ ภาพกิจกรรม
๑.๑ การแสดงออกทาง การเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงาม และความดี ซึ่ง ภาพกิจกรรม
กระท่าด้วยความส่านึกในจิตใจ เช่น ความเสียสละ มี
อารมณ์ กริ ิยา ท่าทาง และ น่้าใจ ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความเห็นอกเห็น
พูดส่อื สารไดเ้ หมาะสมกบั ใจ การมีมารยาทท่ีงดงาม ความรักและความเมตตา
กาลเทศะต่อผู้เรียน ต่อศิษย์

๑.๒ การแสดงออกทาง ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
อารมณ์ กิริยา ท่าทาง และ อย่างเหมาะสม ทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ กริยา
พูดสื่อสารได้เหมาะสมกับ ทา่ ทางรว่ มถงึ มารยาทในการสือ่ สารตอ่ ผบู้ ังคับบัญชา
กาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชา เพอื่ นรว่ มวิชาชพี ผปู้ กครอง และบคุ คลอ่นื ๆ
เพ่อื นรว่ มงาน ผูป้ กครอง และ
บคุ คลอนื่

๑.๓ การมีเจตคตเิ ชงิ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระท่าตน สมุดลงเวลาการ
บวกกบั ประเทศชาติ
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยใช้เหตุผล ปฏิบัตงิ าน
และวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป้าหมายหน้าท่ีข้าราชการ สอบถามเพ่ือน
ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ยึดม่ันในหลักศีลธรรมและ ครู

คุณธรรมทางพระพุทธศาสนาและมีความจงรักภักดี ภาพกจิ กรรม

ตอ่ ประเทศชาติ

๑.๔ การปฏิบตั ิตนตาม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบ สมดุ ลงเวลาการ
กฎ ระเบยี บ หลักเกณฑ์ท่ี แผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ โดยเป็นบุคคล ปฏิบตั งิ าน
เก่ยี วขอ้ งกับความเป็น ทีเ่ คารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบ วินยั
ขา้ ราชการ ของทางราชการ กระท่าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีหลัก สอบถามเพ่ือน
ในการปฏิบตั หิ น้าท่ขี องครอู ยา่ งชดั เจนยุตธิ รรม ครู

ภาพกจิ กรรม

การประเมนิ การเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ชู้ ว่ ย ครั้งท่ี 3
นายกนั ตภณ แกว้ นพรตั น์ โรงเรียนวัดควนชะลิก จงั หวดั นครศรธี รรมราช

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน หลกั ฐาน/แหลง่ ขอ้ มลู

๑.๕ การปฏบิ ตั ิตามกฎ ข้าพเจ้ารักษาวินัยที่เป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติ สอบถามเพื่อน
ระเบียบหลักเกณฑท์ ่ีเกี่ยวขอ้ ง อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยศึกษาพระราชบัญญัติ ครู
กับความเปน็ ขา้ ราชการครู ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ เพื่อเตือนตนมิให้กระท่าความผิดทางวินัย ภาพกจิ กรรม
ราชการ

1.6 การปฏบิ ัตติ าม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามข้อบังคับทางกฎหมายอยู่ สอบถามเพือ่ น
กฎหมาย เสมอ ท้ังกฎหมายของข้าราชการและกฎหมายทาง ครู
รฐั ธรรมนูญอนั มีพระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมุข
ภาพกิจกรรม

การประเมินการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครูผ้ชู ่วย ครัง้ ท่ี 3
นายกนั ตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรียนวดั ควนชะลิก จงั หวัดนครศรธี รรมราช

ภาพกจิ กรรมประกอบคาบรรยาย

๑. วนิ ัยและการรกั ษาวินัย

๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กริ ยิ า ทา่ ทาง และพดู สอ่ื สารไดเ้ หมาะสมกบั
กาลเทศะต่อผู้เรยี น

ข้าพเจา้ มีความเมตตา พร้อมให้ความชว่ ยเหลอื และใชถ้ ้อยค่าสภุ าพโดย
ไมเ่ ลือกปฏบิ ตั ิกบั นักเรยี น

การประเมนิ การเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้มของครูผชู้ ว่ ย คร้ังที่ 3
นายกันตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรยี นวดั ควนชะลกิ จงั หวัดนครศรธี รรมราช

๑. วนิ ัยและการรักษาวินัย
๑.๑ การแสดงออกทางอารมณ์ กิรยิ า ทา่ ทาง และพูดส่ือสารไดเ้ หมาะสมกบั
กาลเทศะต่อผ้เู รยี น

ข้าพเจ้ามคี วามเมตตา พร้อมให้ความช่วยเหลอื และใช้ถ้อยค่าสุภาพโดย
ไมเ่ ลือกปฏิบัตกิ ับนักเรียน

การประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครผู ูช้ ว่ ย ครั้งที่ 3
นายกันตภณ แกว้ นพรตั น์ โรงเรียนวัดควนชะลิก จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. วนิ ัยและการรักษาวนิ ัย
๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ทา่ ทาง และพูดสอ่ื สารไดเ้ หมาะสมกบั กาลเทศะต่อ
ผู้บงั คับบญั ชา เพื่อนรว่ มงาน ผู้ปกครอง และบุคคลอน่ื

เขา้ ร่วมกจิ กรรมตา่ ง ๆ โดยการแตง่ กายเรียบร้อยตามระเบียบ

การประเมินการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ของครูผ้ชู ว่ ย ครงั้ ท่ี 3
นายกันตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรียนวัดควนชะลกิ จังหวัดนครศรธี รรมราช

๑. วินัยและการรักษาวินัย
๑.๒ การแสดงออกทางอารมณ์ กิรยิ า ทา่ ทาง และพูดสื่อสารไดเ้ หมาะสมกบั กาลเทศะต่อ
ผบู้ งั คับบญั ชา เพื่อนรว่ มงาน ผู้ปกครอง และบคุ คลอืน่

ใหค้ วามเคารพต่อเพ่ือนครูและผบู้ งั คับบัญชา

การประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ของครผู ชู้ ่วย ครัง้ ท่ี 3
นายกนั ตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรยี นวดั ควนชะลกิ จงั หวดั นครศรีธรรมราช

๑. วนิ ัยและการรักษาวินัย
๑.๓ การมีเจตคตเิ ชงิ บวกกบั ประเทศชาติ

ขา้ พเจ้าเชิดชู และเคารพสถาบันหลกั ของชาติ คอื
ชาติ ศาสนา และ พระมหากษตั ริย์

การประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ู้ชว่ ย ครง้ั ท่ี 3
นายกันตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรียนวดั ควนชะลกิ จงั หวัดนครศรีธรรมราช

๑. วนิ ัยและการรกั ษาวินัย
๑.๔ การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑท์ ี่เก่ยี วขอ้ งกับความเป็นข้าราชการ

ข้าพเจ้าปฏบิ ัติตนตามกฎหมาย ระเบยี บแบบแผน หลักเกณฑ์
และวิธปี ฏบิ ัตริ าชการ

การประเมินการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครผู ้ชู ่วย ครั้งท่ี 3
นายกันตภณ แกว้ นพรตั น์ โรงเรยี นวดั ควนชะลิก จังหวดั นครศรธี รรมราช

๑. วินัยและการรกั ษาวินัย
๑.๔ การปฏบิ ตั ติ นตามกฎ ระเบยี บ หลกั เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการ

การแต่งกายด้วยชดุ เครื่องแบบลูกเสอื

ปฏบิ ัติหน้าท่คี รูเวรประจ่าวันศกุ ร์

การประเมนิ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเขม้ ของครผู ้ชู ่วย ครง้ั ท่ี 3
นายกนั ตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรียนวดั ควนชะลิก จังหวดั นครศรีธรรมราช

๑. วินัยและการรักษาวนิ ัย
๑.๕ การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกีย่ วข้องกับความเปน็ ขา้ ราชการครู

ข้าพเจา้ ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายและกระทา่ ตนใหเ้ ปน็ ประโยชนต์ ่อตนเอง
และสังคม โดยการสนับสนนุ การปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
รัฐธรรมนูญ

การประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้มของครผู ชู้ ว่ ย ครัง้ ท่ี 3
นายกนั ตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรียนวัดควนชะลกิ จังหวดั นครศรธี รรมราช

๑. วนิ ัยและการรกั ษาวนิ ัย
1.6 การปฏิบัตติ ามกฎหมาย

การเปน็ ประธานคณะกรรมการประจา่ หน่วยเลือกต้ังและส่งเสรมิ
ให้ประชาชนในท้องถ่นิ ออกมาใชส้ ิทธิ

การประเมินการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้มของครูผูช้ ่วย ครง้ั ท่ี 3
นายกนั ตภณ แกว้ นพรัตน์ โรงเรยี นวดั ควนชะลกิ จงั หวัดนครศรธี รรมราช

๑. วินัยและการรกั ษาวินัย
1.6 การปฏบิ ัตติ ามกฎหมาย

ข้าพเจ้าเคารพกฎหมาย ปฏบิ ัตติ ามกฎระเบยี บ ขอ้ บังคบั ของสังคมรวมทง้ั รกั ษาวินัยท่ี
เปน็ ข้อหา้ ม


Click to View FlipBook Version