The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ยิงธนูหนึ่งดอกได้นกสองตัว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pratipha.myme, 2021-04-29 10:32:49

一箭双雕

ยิงธนูหนึ่งดอกได้นกสองตัว

一箭双雕

ยงิ ธนูหน่ึงดอกได้นกสองตวั一箭双雕

北周的皇帝为了安定北方少数民族突厥人,决定把

一位公主嫁给突厥国王摄图。

จักรพรรดิทางเหนือตอ้ งการท่จี ะสานสัมพนั ธ์กับชนกลุม่
นอ้ ยทางเหนือชาวเติรก์ จึงตดั สินใจให้เจา้ หญงิ องคห์ น่ึงแตง่ งาน
กบั ผู้ปกครองชาวเติร์กเซ่อ ถู

为了安全起见皇帝派长孙晟率领一批将士护送公主

前往突厥。

เพ่ือความปลอดภยั ฮ่องเต้จึงสง่ จาง ซุน เซ่งิ นาทหารกองหน่ึงคมุ้
กันเจ้าหญงิ เดินทางไปยังเมอื งของชาวเติรก์

历经千辛万苦,终于到了突厥。突厥国王摄图大摆

酒宴,宴请长孙晟。

หลังจากผ่านอุปสรรคมามากมาย ในท่ีสุดก็ถงึ เมอื งของชาวเติรก์
พระราชาของชาวเติร์กเซ่อ ถู ได้เสนอให้จัดงานเลี้ยงตอ้ นรับ และ
เชิญจาง ซนุ เซ่งิ เขา้ รว่ มดว้ ย

酒过三巡,按照突厥的习惯,要比武助兴。突厥国

王命人拿来一张硬弓,要长孙晟射百步以外的铜钱。

หลังจากวนกันด่ืมไดค้ นละสามรอบ ดว้ ยวฒั นธรรมหรือความเคย
ชนิ ของชาวเติรก์ น้นั คือตอ้ งประลองกัน พระราชาไดร้ บั สัง่ ให้คน
เอาธนูที่หนกั มาคนั นึงเพ่อื ทีจ่ ะให้จาง ซนุ เซ่ิงยิงถงั ทองแดงท่หี า่ ง
ออกไปกว่า 100กา้ ว

只听得 “格勒勒” 一声,硬弓被拉成弯月,一

支利箭 “嗖” 地射进了铜钱的小方孔。“好!”

大家齐声喝彩。

ได้ยินแค่ “เสยี งดงึ สายธนู” คันธนูท่หี นักนนั้ ก็กลายเป็นทรง
พระจันทร์คร่งึ เสย้ี ว เสียงยิงธนูดงั “ซึบ” ลกู ศรแหลมคมท่ยี งิ ออกไป
โดนถงั ทองแดงทเี่ ลก็ สุด “เยีย่ มมาก!” ทกุ คนสง่ เสียงเชยี รโ์ ดย
พรอ้ มเพรยี งกัน

从此摄图对长孙晟非常敬重,留他在突厥住了一年,

并经常让他陪着自己一块儿去打猎。

นับต้งั แต่นนั้ มาเซอ่ ถูก็เคารพนบั ถือจาง ซนุ เซ่ิงมาก ทัง้ ยงั ให้เขา
อย่เู มืองของชาวเติร์กเป็นเวลาหน่ึงปีแลว้ และตลอดเวลาทอี่ อกลา่
สัตวน์ ้ันก็ไดเ้ ชิญจาง ซุน เซ่ิงไปดว้ ยเสมอ

有一次,他俩正在打猎,摄图猛抬起头,看见天空

中有两只大雕在争夺一块肉。

มีครง้ั หน่ึง ขณะท่เี ขาทง้ั คูก่ าลงั ลา่ สัตว์ เซอ่ ถูได้เหม่อมองไปบน
ท้องฟา้ เหน็ นกสองตวั กาลังย้อื แย่งกอ้ นเน้ือช้นิ หน่ึงกนั อยู่

他忙送给长孙晟两支箭说:“能把这两只雕射下来

吗?”

เขารบี ส่งลูกศรให้จาง ซุน เซ่ิงสองดอก แลว้ พูดว่า : “เจ้ายงิ นกสอง
ตวั นนั้ ลงมาหรือไม่?”

“一支箭就够了。”长孙晟边说边接过箭,策马驰

去。他搭上箭,拉开弓,对准两只打得难分难解的

大雕。“嗖”的一声,两只大雕便串在一起掉落下

来。

“ดอกเดียวกเ็ พยี งพอแล้ว” จาง ซุน เซ่งิ พูดขณะท่รี ับลูกศรมา แลว้
รีบควบม้าไปยังจุดนน้ั
เขาเอาลูกศรข้ึนคันธนู งา้ งธนูเล็งไปทีน่ กสองตัวท่ีกาลงั วุ่นวายอยู่
ตอนน้นั เสียงดัง “สวบ” นกทั้งสองตวั น้นั ถกู เสียบในศรลกู เดียว
แล้วตกลงมา

释义:雕,一种凶猛的大鸟。指射箭技术高超,

一箭射中两只雕。比喻做一件事达到两个目的。

คาอธบิ าย : 雕คอื นกตัวใหญ่ชนิดนึง / สามารถยงิ ธนูได้อยา่ ง
แมน่ ยา มที ักษะสูง ลูกศร 1 ดอกสามารถยิงนกได้ทเี ดยี วสองตวั
หมายความวา่ ทาเร่อื งเดียวแตไ่ ดผ้ ลสาเรจ็ ถงึ สอง

一诺千金

พดู จาน่าเช่ือถอื ไวใ้ จได้ วาจาสตั ย์

一诺千金

楚汉相争时,楚地有一个叫季布的人。他性情耿直,

非常讲信用,只要是他答应过的事情,就一定会努

力办到,大家都很尊敬他。

ในสมัยชาวฉู่และชาวฮนั่ ยังสรู้ บกนั เมืองฉู่มีคนนึงที่ช่อื วา่ จีป้ ู้ เขา
เป็นคนซ่อื สตั ย์และยุตธิ รรม น่าเช่อื ถอื เป็นอย่างมาก ขอแคเ่ พียง
เขารบั ปากว่าเขาจะทาเร่ืองอะไร เขาก็จะให้เต็มท่จี นสดุ
ความสามารถ ทกุ ๆ คนล้วนเคารพนับถือเขามาก

季布曾经是项羽的部下,多次献策击败刘邦。刘邦

当了皇帝后,下令通缉季布,悬赏黃金千两。

จีป้ ู้ เป็นผู้ใต้บังคบั บญั ชาของเซยี่ งอวี่ หลายครั้งหลายคราท่ชี ่วย
วางแผนรบกับหลิวปัง จนกระทัง่ หลิวปัง ไดต้ งั้ ตนข้นึ เป็นฮอ่ งเต้ ได้
มคี าสง่ั ใหจ้ บั ตวั จปี้ ู้ ผ้ใู ดจบั ได้จะได้รางวัลเป็นทองสองพนั ชงั่

这时,敬仰季布的人都在暗中帮助他。不久,季布

到山东一家姓朱的人家当佣工。

ในชว่ งเวลาน้นั คนทเี่ คารพนบั ถอื จีป้ ู้ ตา่ งแอบคอยให้ความ
ช่วยเหลือจปี้ ูต้ ลอดมา ผ่านไปไมน่ านจปี้ ูไ้ ด(้ ปลอมตวั )ไปยังเมือง
ซานตง เป็นคนรบั ใชท้ ่บี า้ นแซ่จหู ลงั หน่ึง

朱家明知他是季布,仍收留了他。后来,朱家又到

洛阳去找刘邦的老朋友夏侯婴说情。

บ้านแซจ่ ูรู้ว่าเขาคือจีป้ ู้ แตก่ ็ยงั รบั จปี้ ูม้ าอยูด่ ้วย เวลาต่อมา
ครอบครัวแซ่จไู ด้เดินทางไปหาเพ่อื นเกา่ ของหลิวปัง – เซีย่ โหวอ๋งิ ท่ี
เมอื งลัว่ หยาง เพ่ือไปขอรอ้ งใหช้ ว่ ยเหลือจีป้ ู้

刘邦在夏侯婴的劝说下撤销了对季布的通缉令,还

封季布做了郎中,不久又改做河东太守。

จากการโนม้ นา้ วของเซีย่ โหวอ๋งิ หลวิ ปังได้ยกเลิกประกาศ
จับจีป้ ู้ พร้อมทงั้ แตง่ ตง้ั ให้เป็นขุนนางโทและตอ่ มาก็ได้เล่อื น
ตาแหน่งเป็นข้าหลวงเหอตง

季布有个同乡叫曹丘,专爱结交有权势的官员,借

以炫耀和抬高自己,季布一向看不起他。

จปี้ ูม้ ีเพ่อื นบา้ นเกิดเดียวกนั ช่ือเฉาชวิ เป็นเพ่อื นรกั ท่สี นิทกันมาก
และเป็นคนท่มี ตี าแหน่งสูง เป็นคนขี้โม้และยกยอตวั เอง จปี้ ู้
ค่อนขา้ งทจ่ี ะไม่ชอบเขา

有一天,曹丘来找季布。不管季布的脸色多么阴沉,

话语多么难听,曹丘都表现得恭恭敬敬。

มวี ันนึงเฉาชิวมาหาจีป้ ู้ ไม่สนใจวา่ หนา้ ตาของจปี้ ูอ้ มึ ครึมเพียงใด
หรือพูดจาหยาบคายแคไ่ หน เฉาชิวกย็ ังคงมที ่าทีเคารพ

曹丘说:“楚地流传着 ‘得黃金千两,不如得季布

一诺’ 这样的话,我到处宣扬你的好名声,你为什

么不愿见到我呢?”

เฉาชวิ กล่าววา่ : “ที่เมืองฉู่พูดกันวา่ ‘ไดร้ างวัลทองสองพันชง่ั กเ็ ทยี บ
คา่ ไม่ได้กับคาม่นั สัญญาของทา่ นจป้ี ู’้ เพราะเหตุน้ี ขา้ จึงประกาศเล่า
ถงึ คณุ งามความดขี องทา่ นมาตลอด แล้วเพราะเหตอุ ันใดท่านถงึ ไม่
อยากพบขา้ กันเลา่ ? ”

释义:许下一个诺言有千金的价值。比喻说话算数,

คาอธบิ าย : การทาสัญญามีมูลค่าหน่ึงพันเหรยี ญ แค่คาสญั ญาคา
เดยี วมคี า่ เทา่ กับเงนิ พันชงั่ หมายความว่า พดู จามีสจั จะ

原来他的名声之所以这么大,是因为与曹丘的

宣传有关,心里顿时高兴起来,把他当作贵客招待。

แทท้ จ่ี รงิ แล้วทเ่ี ขามชี ่อื เสียงขนาดน้ีก็เพราะวา่ เฉาชวิ เป็นคน
ประกาศช่อื เสียงนี้ออกไปมาตลอด เม่ือฟังจบก็ร้สู กึ ดีใจเป็นอย่าง
มาก จงึ ใหเ้ ฉาชวิ เป็นแขกคนสาคัญ ให้การตอ้ นรับเป็นอยา่ งดี

罗雪燕

นางสาวนิศารตั น์ สร้อยสวุ รรณ 6100385


Click to View FlipBook Version