The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนเผชิญเหตุและเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านหนองหนอน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tthanthannooprasit, 2021-11-01 01:16:44

แผนเผชิญเหตุและเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

แผนเผชิญเหตุและเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านหนองหนอน

แผนเผชญิ เหตรุ องรับสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรียนบา้ นหนองหนอน 1

คำนำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทย ได้ขยาย
ขอบเขตการแพรข่ องโรคออกไปในวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นท่ี การตรวจพบผู้ปว่ ยยนื ยันติดเชื้อโดยเฉพาะ กรณี
ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขต พื้นที่
สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นท่ีควบคมุ สงู สดุ ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฎอาการของโรค เป็นเหตุให้เชื้อโรค แพร่
ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรค เกิด
ความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องจนส่งผลให้เกิดการระบาดขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ
(COVID-๑๙) จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ขยายผลการ
ดำเนนิ งานตามนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว เพ่ือขับเคลื่อนการศกึ ษาไทยให้กา้ วตอ่ ไปในภาวะฉุกเฉินน้ี

โรงเรียนบ้านหนองหนอน มีความห่วงใย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียนทุก
คน จึงได้ จัดทำ "คู่มือแผนเผชิญเหตแุ ละการเฝ้าระวังตดิ ตาม แนวทางการ ปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดขอ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564" โดยทางโรงเรียนหวังเปน็ อย่างยิ่งว่า
ผู้บริหาร สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรยี นทกุ คนจะได้นำไปใช้ประกอบและเป็นแนวปฏิบัติท่ีทัน
ต่อ เหตุการณ์ อันจะส่งผลให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องปลอดภัย ไม่เสี่ยงและสามารถดำเนิน
ชีวิต อย่างปกติสุข ตามแนวชวี ิตวิถีใหม่ (New Normal)

โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน
อำเภอเมือง จงั หวัดนครศรีธรรมราช

แผนเผชญิ เหตุรองรับสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๑

สารบัญ

เรือ่ ง หน้า
คำนำ 1
สารบัญ 2
บทที่ 1 ข้อมูลพ้นื ฐานของสถานศึกษา 3
3
1.1 ข้อมูลทว่ั ไป 3
1.2 ขอ้ มลู พ้นื ฐาน โรงเรียนบา้ นหนองหนอน 6
1.3 ขอ้ มลู บคุ ลากรของสถานศกึ ษา 6
1.4 ขอ้ มูลนักเรียน 7
บทที่ 2 บทนำ 7
2.1 ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 คอื อะไร 7
2.2 สถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) 8
2.3 การประเมินความเสี่ยงสถานการณโ์ รคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 8
2.4 อาการเม่ือติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 8
2.5 กลุ่มเสีย่ งตดิ เชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 หรอื โควิด-19 9
2.6 วธิ ีปอ้ งกนั การติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 10
บทท่ี 3 แผนเผชญิ เหตุรองรับสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 10
3.1 วตั ถุประสงค์ 10
3.2 แนวปฏบิ ัตแิ ผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019
11
(COVID-19) ในสถานศกึ ษา ระลอกท่ี 2
3.3 แผนเผชิญเหตุรองรบั สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 12
14
(COVID-19) 17
3.4 แนวปฏบิ ัตสิ ำหรบั บคุ ลากรในสถานศึกษา
3.5 ด้านอนามยั ส่งิ แวดลอ้ มภายในโรงเรยี น 17
บทที่ 4 แนวปฏิบัติสำหรบั สถานศกึ ษาในสังกดั สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษา 18
นครศรีธรรมราช เขต ๑ กรณสี งสัยว่านกั เรยี นหรือบคุ ลากรที่มีภาวะเสี่ยงต่อการตดิ เชือ้ ไวรัส โคโรนา
2019 (COVID – 19) 18
4.1 แผนรบั รองการจดั การเรียนการสอนส าหรับนกั เรยี นป่วย กักตวั หรือกรณปี ิดโรงเรยี น 18
4.2 มาตรการปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) 20

กรณีเกิดการระบาด 20
4.3 การกำกบั ตดิ ตาม และรายงานผล สถานศึกษา
4.4 แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน 22
4.5 แนวทางปฏบิ ัตเิ มอื่ พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 24

สถานศึกษา
4.6 แนวปฏิบัติในการควบคมุ การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรณีเมือ่ พบผปู้ ว่ ยยืนยนั ของโรงเรียนบา้ นหนองหนอน
บทที่ 5 การสร้างความร่วมมอื จากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หน่วยรับผดิ ชอบ
ภาคผนวก

แผนเผชิญเหตรุ องรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบา้ นหนองหนอน ๒

ข้อมูลพ้นื ฐาน

๑.๑ ขอ้ มูลพ้ืนฐาน
1. ขอ้ มูลท่วั ไป
ชื่อโรงเรียนบ้านหนองหนอน เลขท่ี- หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรธี รรมราช สังกดั สำนักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1
เปิดสอนระดบั ช้ัน อนุบาล 1 (3ขวบ) ถึงระดับชัน้ ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 เนื้อที่ 12 ไร่ เขตพื้นที่บรกิ าร

หมู่ที่ 12 ตำบลทา่ เรอื อำเภอเมอื งนครศรธี รรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบา้ นหนองหนอน ชือ่ ย่อโรงเรยี น น.น. ก่อตง้ั เม่ือวนั ที่ 30 มกราคม 2495 การจดั การศึกษาใน

ระบบเปิดทำการสอนต้งั แตช่ น้ั อนุบาล ถงึ ช้ันประถมศึกษาปีที่6 ตง้ั อยหู่ มทู่ ่ี 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมอื ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตที่ตั้ง/พิกัดเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ราบลุ่ม
ทีด่ นิ จำนวน 12ไร่ ประเภทกรรมสทิ ธิ์การถือครอง ทร่ี าชพัสดมุ ีสาธารณูปโภค แหลง่ นำ้ ในโรงเรยี น บ่อนำ้ ต้นื การ
ไฟฟา้ ส่วนภมู ภิ าค

เขตบริการ หมู่ที่ 12 ตำบลทา่ เรือ
ข้อมูลประชากร หมทู่ ี่ 12 มี 179 ครัวเรือน มจี ำนวนประชากรประมาณ 2,600 คน
การคมนาคม ใช้การคมนาคมทางบก
สภาพทางสังคม มีสถาบันองค์กรทางศาสนา คือ วัดหนองหนอนการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุ ภาพประจำตำบลบา้ นหนองหนอน
สถาบันทางการศกึ ษาใกล้เคียง

ทศิ เหนือ โรงเรียนบา้ นบางเตย
ทศิ ตะวันตก โรงเรียนวดั จังหูน
ทิศตะวนั ออก โรงเรยี นชมพปู ระดิษฐ์
ทิศใต้ โรงเรยี นวดั โดน
สภาพทางเศรษฐกิจ ประชาชนประกอบอาชีพรับจ้างควบคู่กับการเกษตรกรรมรายได้ประชากร ต่ำกว่า
50,000 บาท:ป:ี ครัวเรือน
การพัฒนาด้าน ICT ในโรงเรียนห้อง ICT เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน จำนวน 2 เครื่องเพื่อการบริหาร จำนวน 1 เครื่อง มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โทรศพั ทท์ างไกลผ่านดาวเทียมมูลนธิ ไิ กลกงั วลทกุ ห้องเรียน
อาคารเรียนแบบป.1 ข ขนาด 4 หอ้ งเรยี น จำนวน 1 หลงั อาคาร แบบ ป.1ข ขนาด 3 หอ้ งเรียน
จำนวน 1 หลังอาคารเรียน แบบ สปช. 204/2526 จำนวน 1 หลัง อาคารประกอบอาคารอเนกประสงค์
204/2526 จำนวน 1 หลังส้วมแบบสามัญ 401 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง จำนวน 10 ห้อง สนามฟุตบอล
1 สนาม สนามตะกรอ้ 1 สนามสนามเปตอง 1 สนาม และสนามเด็กเลน่ 1 สนาม
สภาพทางกายภาพ ที่ตัง้ ขนาดและลักษณะของพ้ืนที่ เขตบรกิ าร การคมนาคม
โรงเรียนบ้านหนองหนอน ตงั้ อยู่หมูท่ ่ี 12 ตำบลทา่ เรือ อำเภอเมอื ง จงั หวดั นครศรีธรรมราช เปน็ โรงเรียน
ขนาดเล็ก มีนักเรียน 4๔ คน ครู ๓ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน
พื้นที่บริเวณโรงเรียนเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังเกือบตลอดทั้งปีทำให้ยากต่อการพัฒนาโรงเรียน การคมนาคมไม่
สะดวกเนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจำทาง อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ประมาณ 2๐ กิโลเมตร บริการการศกึ ษาแกป่ ระชาชนหมทู่ ี่ 12 ทั้งหมู่บ้าน

แผนเผชิญเหตรุ องรับสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๓

อาณาเขตของโรงเรยี น
ทิศเหนอื จดที่วดั หนองหนอน
ทิศใต้ จดทีว่ ดั หนองหนอน
ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ
ทิศตะวันตก จดท่ีนางลำเอยี ง อนิ นุพัฒน์ นางตวิ้ สมมาศ นางจรวย สมมาศ

เนื้อทีข่ องโรงเรียน โรงเรยี นบา้ นหนองหนอนมที ่ีดนิ จำนวน 11 ไร่ - งาน 50 ตารางวา
ปรชั ญาของโรงเรียน คุณธรรม นำความรู้ สปู่ รัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
คำขวญั ของโรงเรียน สขุ ภาพดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่เศรษฐกจิ พอเพียง
สปี ระจำโรงเรยี น ชมพู/ฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ตน้ ไทร

ข้อมูลชมุ ชน
สภาพชุมชน ชุมชนบ้านหนองหนอน มีประชากรในเขตบรกิ ารของโรงเรียน ประกอบด้วยหมูท่ ี่ 12

ตำบลทา่ เรอื อำเภอเมือง จังหวดั นครศรธี รรมราช จำนวน ๕๓๒ ครวั เรือน
สภาพทางสังคม ชมุ ชนบ้านหนองหนอน ชาวบ้านมชี ีวิตความเปน็ อยแู่ บบสังคมชนบท มวี ฒั นธรรมความ

เป็นอยู่การดำรงชีวิที่เรียบง่าย มีความขยันขันแข็งในการทำงาน คนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยทำงานและมีการศึกษาจะ
ออกไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด เป็นชุมชนที่รักพวกพ้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รักและภาคภูมิใจใน
ทอ้ งถ่นิ ของตนเอง อนรุ กั ษป์ ระเพณตี ่างๆและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้เปน็ อยา่ งดี

การศึกษาของชุมชน ประชากรในเขตบรกิ ารของโรงเรียน เขา้ ถงึ บริการด้านการศกึ ษา ดงั น้ี
- เด็กอายุ 2 - ๓ ปี ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้อง โดยศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทา่ เรือ
- เดก็ ทีม่ ีอายคุ รบเกณฑ์ได้เขา้ เรียนการศึกษาภาคบังคบั 100%
- ผปู้ กครองส่วนใหญจ่ บการศึกษาภาคบงั คบั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 และ 6

สภาพเศรษฐกจิ รายได้ของประชากร เฉล่ียประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท/ครวั เรือน
อาชีพของประชากร อาชพี หลักของชมุ ชน คือ เกษตรกรรม เนือ่ งจากในเขตชมุ ชนนี้มีพนื้ ท่รี าบลุ่มสภาพ
ดินเปน็ ดินเหนียว มีอาชีพในการทำนาขา้ วมากทสี่ ดุ ประมาณ ๙๐ % นอกจากนม้ี ีอาชพี อืน่ ๆ บา้ ง เชน่ สวนปาล์ม
เพาะปลูก รับจา้ ง คา้ ขาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม
- พน้ื ท่ีสว่ นใหญใ่ นชุมชน 100 % ใชส้ ำหรับทำนา และ การเกษตร เนื่องเปน็ ท่ีนาและมีแหล่งนำ้

ท่ีสามารถทำการเกษตรได้อย่างเพยี งพอ
- การทำไร่นาสวนผสม มพี ่อคนกลางมารับซือ้ ทใี่ นสวน และนำไปจำหนา่ ยเองที่ตลาด
- พชื ผักและผลไม้ที่มีชือ่ เสียงและเปน็ ทตี่ ้องการของตลาดของหมู่บา้ น คือ กลว้ ย ผักต่างๆ พรกิ

ชฟ้ี า้ มะพรา้ วนำ้ หอม ฯลฯ
- การทำนาข้าวลดนอ้ ยลง โดยชาวบา้ นมาปลกู ปาล์มน้ำมันเพมิ่ ขน้ึ

แผนเผชญิ เหตรุ องรับสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๔

รูปภาพแผนผงั โรงเรียน แสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ
แผนเผชญิ เหตุรองรบั สถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๕

ขอ้ มลู ขา้ ราชการครแู ละบุคลากร

ตำแหนง่ จำนวน
ข้าราชการ 4
ครอู ตั ราจา้ ง 1
เจา้ หนา้ ท่ีธุรการ 1
นักการภารโรง 1
ผู้ประกอบอาหาร 1
8
รวมทั้งส้ิน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 2 61
อนุบาล 2 2 1 31
อนบุ าล 3 0 1 11
รวม อนบุ าล 6 4 10 3
ประถมศกึ ษาปที ี่ 1 3 2 51
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 31
ประถมศึกษาปที ่ี 3 5 3 81
ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 4 4 81
ประถมศึกษาปที ี่ 5 1 7 81
ประถมศึกษาปที ี่ 6 2 3 51
รวมประถม 16 21 37 6
รวมท้ังหมด 22 25 47 9

แผนเผชิญเหตรุ องรับสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ๖

บทที่ ๒
บทนำ

2.1 ไวรสั โคโรนา หรือโควดิ -19 คืออะไร
ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่าง ชัดเจน

ว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรสั ทส่ี ามารถติดเชอื้ ได้ทงั้ ในมนุษย์และสัตว์ ปัจจบุ นั มกี ารคน้ พบไวรสั สายพันธุ์น้ี แล้วทั้งหมด
6 สายพนั ธุ์ ส่วนสายพันธุท์ ่ีกำลังแพรร่ ะบาดหนกั ทั่วโลกตอนนเี้ ป็นสายพันธ์ทุ ่ียังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ท่ี 7
จงึ ถูกเรียกวา่ เป็น “ไวรัสโคโรนา 2019 ” และในภายหลังถูกตัง้ ช่ืออยา่ งเปน็ ทางการว่า “โควดิ -19” (COVID-19)

2.2 สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากการรายงาน สถานการณ์ ของทีมตระหนักรู้สถานการณใ์ นภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019

(COVID-19) กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นท่นี ่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลวางแผนสำรองการผลิตออกซิเจน ร้อยละ 90 เพื่อรองรับความ ต้องการ

ทางการแพทย์ ท่ามกลางจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มสูงขึ้นโดย ออกซิเจน
ทัง้ หมดจะถูกนำไปใชใ้ น 7 จงั หวัด บนเกาะชวา และบาหลี ได้แก่ บันเติน จาการ์ต้าชวาตะวนั ตก ชวากลาง ยอกยา
การต์ า ชวาตะวนั ออกและบาหลี

- ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทุกคนที่เดิน
ทางเข้าประเทศและมีการปิดด่านทางบก ที่ติดกับประเทศเวียดนามชั่วคราวเพื่อสกัดไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) แพรเ่ ขา้ มาสูก่ มั พชู าและใชม้ าตรการหลากหลายเพื่อชะลอการแพร่ระบาดในประเทศ

- สาธารณรัฐเกาหลีรัฐบาลวางแผนขยายการจำกัดจำนวนคนในการรวมตวั ทางสังคมจาก 4 คนเป็น 6 คน
ขยายเวลารบั ประทานอาหารในรม่ ทรี่ า้ นอาหารจนถึงเที่ยงคืน และอนุญาตใหผ้ ู้ท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโรค ติดเชอ้ื ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) แล้ว ออกไปนอกบ้านโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่เดือนนี้ยกเว้น ในกรุงโซลและ
พน้ื ที่ใกล้เคยี ง เนอื่ งจากยังมผี ู้ติดเชื้อ เพิ่มข้ึน

- มาตรการในประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อม “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อวัด
อินทรวิหาร” เพื่อเตรียม รองรับผู้ป่วยที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ก่อนนำส่ง
โรงพยาบาล ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้250 เตียง โดยคาดว่าจะเปิด ให้บริการวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตั้งเป้าขยาย 20
ศูนย์เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,000 ราย

- กรมอนามัย จัดทำแผนเผชิญเหตุ เมื่อพบการติดเชื้อในชุมชน โรงเรียน ครูและนักเรียน สถานศึกษา
จะต้องปฏิบัติอย่างไร สำหรับมาตรการในการเปิดเรียนที่ต้องเน้นย้ำ คือ โรงเรียนต้องประเมิน Thai Stop COVID
Plus ส่วนนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai หากมีความเสี่ยง
สูงต้องปฏิบัติตาม DMHTT อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย 100% โดยเฉพาะครูจะต้อง มีการสวมหน้ากาก
อนามัย ใส่เฟสชิล ปฏิบัติตามแผนเผชญิ เหตุเมื่อมีการติดเช้ือในโรงเรยี นหรือชุมชน และมีทีมกำกับติดตามเฝ้าระวงั
การระบาดในโรงเรียนหรอื ชมุ ชน

- กรมควบคุมโรค เสนอปรับมาตรการควบคุมโรคใหเ้ หมาะสมใน 4 มาตรการ คอื
1. การค้นหาผู้ติดเชื้อดูแลรักษา แยกกักตัวและควบคุมโรค เน้นผู้สูงอายุและผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วย

รุนแรง
2. การจัดการเตียง มีการกักตัวดูแลรักษาที่บ้าน หากมีอาการมากขึ้นจะส่งต่อเข้ารักษาใน

สถานพยาบาล

แผนเผชิญเหตรุ องรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ๗

3. มาตรการวัคซีน โดยจัดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เพื่อให้ภูมิคุ้มกนั
สูงขึ้นป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชนิดกลายพันธุ์ได้รวมถึงเน้นฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ และ
โรคเรอื้ รงั 7 กลุ่มโรค เพอ่ื ลดอตั ราการป่วยรนุ แรงและเสียชีวติ

4. มาตรการทางสงั คมและองคก์ รกอ่ นเข้าสูช่ ีวติ วถิ ใี หม่

2.3 การประเมินความเส่ยี งสถานการณโ์ รคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในต่างประเทศ ซ่ึง

ประเทศมาเลเซียยังคงพบผตู้ ิดเชื้อรายใหมป่ ระมาณ 6,000 – 7,600 รายต่อวัน ประเทศกัมพูชาพบผู้ติด เชื้อราย
ใหม่ประมาณ 900 – 1,000รายต่อวัน และประเทศเมียนมาร์ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 1,600 – 3,600
รายตอ่ วันในรอบสปั ดาห์ท่ผี ่านมาสำหรบั สถานการณผ์ ู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เดินทางมาจาก ต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศรวม 36 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมา
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย กัมพูชา 16 ราย และเมียนมาร์ 5 ราย รวมทั้งหมด 24 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อที่มาจาก
ต่างประเทศนั้นผ่านด่านพรมแดนทางบก 14 ราย และลักลอบผ่านเส้นทาง ธรรมชาติ 10 ราย ดังนั้น จังหวัดที่มี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชาและเมียนมาร์จึงยังคงมี ความเสี่ยงสูงที่จะพบผู้ติดเชื้อที่ผ่านด่าน
พรมแดนทางบก หรอื ลักลอบเขา้ มาตามช่องทางธรรมชาติได้ พ้ืนท่ี จังหวดั ดังกลา่ วจงึ ต้องเร่งบูรณาการและประสาน
การทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานสาธารณสุข มหาดไทย กลาโหม รวมถึงภาคประชาชน และสถาน
ประกอบการเอกชนต่าง ๆ ในการค้นหาจุดเสี่ยงที่อาจมี การลักลอบข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ การดำเนินการ
กกั กันในสถานกักกนั ของรัฐในรูปแบบตา่ ง ๆ อยา่ ง เข้มงวดการเสริมสร้างความเขม้ แขง็ ของระบบเฝา้ ระวังผู้ป่วยโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน ผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยปอดอักเสบใน
สถานพยาบาล ตลอดจนความรว่ มมือของภาค ประชาชนในการสอดส่องผ้ทู ่เี ดินทางแปลกหน้าที่เข้ามาภายในชุมชน
และปฏิบัติตามมาตรการทาง สาธารณสุขต่าง ๆ นอกจากนี้ควรเร่งดำเนินการจัดสรร กระจายและฉีดวัคซีนให้กับ
ผู้ปฏิบตั ิงาน และบุคลากร ทางการแพทย์ด่านหน้าตามแนวชายแดน เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับประชากร
กล่มุ เส่ียงมากที่สดุ เพอ่ื ลดโอกาส การติดเชอ้ื และลดผลกระทบทอ่ี าจสง่ ผลต่อระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่

2.4 อาการเมอื่ ตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 หรอื ไวรสั โควดิ -19
อาการของไวรัสโควิด-19 ทสี่ งั เกตได้งา่ ย ๆ ดว้ ยตัวเอง ดงั น้ี
1. มีไข้
2. เจบ็ คอ
3. ไอแหง้ ๆ
4. น้ ามูกไหล
5. หายใจเหน่ือยหอบ

2.5 กลมุ่ เส่ียงตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื โควดิ -19
1. เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเทา่ ผู้สูงอายุ)
2. ผูส้ ูงอายุ
3. คนทีม่ โี รคประจำตัวอยแู่ ล้ว เชน่ โรคหวั ใจ เบาหวาน โรคปอดเรอ้ื รัง
4. คนท่ีภูมิคมุ้ กันผิดปกติ หรอื กนิ ยากดภมู ติ ้านทานโรคอยู่
5. คนท่ีมีน้ าหนักเกนิ มาตรฐานมาก (คนอว้ นมาก)
6. ผู้ทเี่ ดนิ ทางไปในประเทศเส่ียงติดเชื้อ เช่น จนี เกาหลใี ต้ ญป่ี ่นุ ไตห้ วนั ฮ่องกง มาเกา๊ สงิ คโปร์ มาเลเซีย

เวียดนาม อิตาลี อิหรา่ น ฯลฯ
7. ผู้ท่ตี อ้ งทำงาน หรือรักษาผ้ปู ่วย ติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื โควิด-19 อยา่ งใกล้ชิด

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๘

8. ผ้ทู ่ีทำอาชพี ทตี่ ้องพบปะชาวตา่ งชาติจำนวนมาก เชน่ คนขับแท็กซี่ เจ้าหนา้ ทีใ่ นโรงพยาบาล ลูกเรือสาย
การบินตา่ ง ๆ เปน็ ตน้

หากมอี าการโควดิ 19 ควรทำอยา่ งไร
- หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียด และ เม่ือ

แพทยซ์ ักถามควรตอบตามความเป็นจรงิ ไมป่ ิดบงั ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเปน็ ประโยชน์ต่อการ วินจิ ฉัยโรค
อย่างถกู ตอ้ งมากทส่ี ุด

- หากเพ่ิงเดินทางกลับจากพ้นื ท่ีเสีย่ ง ควรกักตัวเองอยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 14 – 27 วัน
เพ่ือใหผ้ า่ นชว่ งเชอ้ื ฟกั ตัว และให้แน่ใจ ว่าไม่ตดิ เชื้อ

2.6 วิธปี อ้ งกนั การตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019
1. หลีกเลย่ี งการใกล้ชิดกบั ผู้ป่วยทม่ี ีอาการไอ จาม น้ำมกู ไหล เหนอ่ื ยหอบ เจบ็ คอ
2. หลีกเลย่ี งการเดินทางไปในพนื้ ท่ีเส่ียง
3. สวมหน้ากากอนามยั ทกุ ครง้ั เมือ่ อย่ใู นทส่ี าธารณะ
4. ระมดั ระวังการสมั ผัสพ้นื ผิวที่ไมส่ ะอาด และอาจมเี ช้อื โรคเกาะอยู่ รวมถึงสิง่ ท่ีมีคนจบั บอ่ ยคร้ัง เช่น ที่จับ

บน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้ า ราวบันได ฯลฯ เมื่อ จับแล้วอย่า
เอามอื สมั ผสั หน้า และขา้ วของเคร่ืองใชส้ ่วนตวั ตา่ ง ๆ เชน่ โทรศพั ทม์ อื ถอื กระเปา๋ ฯลฯ

5. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของ แอลกอฮอล์
ไม่ตำ่ ากวา่ 70% (ไมผ่ สมน้ำ)

6. งดจับตา จมูก ปากขณะทีไ่ ม่ได้ลา้ งมอื
7. หลกี เล่ียงการใกลช้ ิด สัมผัสสตั วต์ า่ ง ๆ โดยท่ีไม่มกี ารปอ้ งกัน
8. รบั ประทานอาหารสกุ สะอาด ไมท่ านอาหารท่ีทำจากสัตว์หายาก
9. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ท่ีต้องดแู ลผู้ป่วยที่ตดิ โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะ หรือสารคัดหลั่งเข้า
ตา
โรงเรียนบา้ นหนองหนอน มคี วามตระหนักและมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนได้ ดำเนินการเตรียม
ความพรอ้ มในการจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมสถานที่ เพ่อื รองรับการเปิดเรียนแบบ On site ทัง้ รปู แบบการ
จัดการเรียนการสอน การเว้นระยะห่าง การจัดสถานที่นั่งเรียน รับประทานอาหาร การเว้นระยะห่างในการซ้ือ
อาหาร อีกทงั้ เตรียมความพร้อมด้าน ความรคู้ วามเข้าใจในการปฏิบัติตนของ นกั เรยี นเมื่อโรงเรยี นสามารถเปิดเรียน
แบบ On site ได้ โดยผา่ นครทู ่ปี รึกษา และใหน้ ักเรยี น บคุ ลากรใน สถานศกึ ษาได้บันทกึ ไทม์ไลนแ์ ตล่ ะวันของตนเอง
โดยผ่าน Google form ( แบบฟอรม์ กรอกข้อมลู รายวัน ปอ้ งกันความเส่ียงและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหนอน /
ผ้พู กั อาศัยร่วมกัน )
โรงเรียนบ้านหนองหนอน ดำเนินการตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 1) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ TSC+ Thai Stop Covid Plus จำนวน 44 ข้อ 6 มิติ นอกจากน้ี โรงเรียนสอาดเผดิม
วิทยาออกคำสั่ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ ารและแผนเผชิญเหตุ รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรียนบา้ นหนองหนอน ๙

บทท่ี 3
แผนเผชญิ เหตรุ องรับสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น การ
แพร่ระบาดของโรคยังสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึน้ และมีการกลายพันธุ์ของโรคทำให้เกิดอาการที่แตกต่างกัน ของ
แต่ละคน โรงเรียนบ้านหนองหนอน ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น

3.1 วตั ถุประสงค์
1. เพื่อกำหนดมาตรการการเตรียมความพร้อมการป้องกันการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านหนองหนอน
2. เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม การป้องกัน ควบคุม

โรค และตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ โรงเรียนบ้าน
หนองหนอน

3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมการป้องกัน
ควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณี สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
ของโรงเรยี นบา้ นหนองหนอน

4. เพ่ือสรา้ งความม่นั ใจในการเตรยี มความพร้อมการป้องกัน การควบคมุ โรค และตอบโตภ้ าวะ ฉุกเฉินกรณี
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับบุคลากรและ นักเรียนของโรงเรียน
บา้ นหนองหนอน

3.2 แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานศึกษา ระลอกท่ี 2

1. การป้องกันโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากตา่ งประเทศ
1.1 มีครูต่างประเทศ ต้องรับการกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14

วัน
1.2 มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศ/ต่างด้าว เรียนการสอนตามปกติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่

ไมไ่ ด้พักอาศัยอยใู่ นประเทศไทย ในสถานทที่ ี่รัฐจดั ให(้ State quarantine/Local quarantine) เปน็ เวลา 14 วนั

2. การปอ้ งกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ
2.1 มีศนู ย์เฉพาะกจิ การจดั การศกึ ษาทางไกล
2.2 พฒั นาระบบสารสนเทศเพ่อื การบริหารในสถานการณก์ ารแพร่ระบาด
2.3 เปดิ ศนู ย์รับฟังความคิดเห็นเกยี่ วกบั การจดั การศึกษาทางไกล
2.4 จัดทำแนวทางการจดั การเรยี นการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
2.5 จัดทำแพลตฟอรม์ การเรยี นรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอรม์ การเรยี นรคู้ รบวงจร
2.6 จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.7 แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศ ที่กลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยของ

สถานศึกษา

แผนเผชิญเหตุรองรบั สถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรียนบา้ นหนองหนอน ๑๐

2.8 แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในสถานศกึ ษา

3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค
3.1 คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีการสวมหน้ากาก การล้างมือ การ

เว้นระยะหา่ ง การทำความสะอาด และลดความแออัด
3.2 มีแนวปฏิบตั ิสำหรับผูบ้ ริหาร ครู และบคุ ลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคติด

เชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)
3.3 การปิดสถานศกึ ษาท่ีเกดิ การระบาดและควบคมุ การระบาดในสถานศึกษา
3.4 รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่

หน่วยงาน ตน้ สังกดั และคณะกรรมการโรคตดิ ตอ่ ระดบั จังหวัดเพอ่ื การตดั สินใจ

4. การสรา้ งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.1 มีศนู ยป์ ระสานงานและตดิ ตามข้อมลู ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
4.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในความรว่ มมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)
4.3 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง
คณะกรรมการสถานศกึ ษา

3.3 แผนเผชญิ เหตุรองรบั สถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงขึ้นท่ัว

โลกจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในเขตพื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น โรงเรียนบ้าน
หนองหนอนไดจ้ ัดทำแผนเผชิญเหตรุ องรบั สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการ แพร่ระบาด
ของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนประจำปีการศกึ ษา 2564 ดงั น้ี

3.3.1 งานบรหิ ารจัดการและอำนวยการ
1) กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ ระบาด

ของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยี นบา้ นหนองหนอน
2) กำหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามและ

ปฏิบัติตามแผนเผชญิ เหตรุ องรบั การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3) อำนวยความสะดวก ให้คำปรกึ ษา กำกบั ติดตาม การดำเนนิ งานของคณะกรรมการ เฝา้ ระวังติด

ตาและปฏบิ ัตติ ามแผนเผชญิ เหตรุ องรบั การแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยี น
และประสานงานเพื่อให้บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์

3.3.2 การคัดกรองประจำวนั
1) ปฏิบัติหน้าที่ เวลา 06.30 – 07.50 น. และปฏิบัติหน้าที่คัดกรองนักเรียนที่มาสาย ตรวจวัด

อุณหภมู ิรา่ งกายโดยใชเ้ ครอ่ื งวัดอุณหภูมติ รวจวัดอุณหภูมิร่างกายแตล่ ะแถว โดยเนน้ ระยะห่าง ระหว่างคน 1 เมตร -
1.5 เมตร

2) จัดเตรียม หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับ นักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง หรือ แทน
หน้ากากอนามยั ทชี่ ำรดุ

แผนเผชญิ เหตุรองรบั สถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบา้ นหนองหนอน ๑๑

3) นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายปกติอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซียส หากตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายคร้ังแรก มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นักเรียนพกั คอยหรืออยู่ใน บริเวณจดุ
ตรวจวดั อยา่ งน้อย 5 – 10 นาทกี อ่ นการวัดอกี ครัง้ และวัดซ้ำด้วยปรอทวดั ไข้

4) กรณีวัดอุณหภูมิร่างกาย ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีไข้ ร่วมกับอาการ ทางเดิน
หายใจ ใหแ้ ยกนักเรยี นในห้องท่ีจัดเตรียมไว้ บันทกึ อาการป่วยและให้การดูแลเบื้องตน้ ซักประวตั ิ และสังเกตอาการ
เสี่ยง แจ้งผู้ปกครองรบั เดก็ กลบั บ้านหากมีอาการไม่ดขี น้ึ ใหผ้ ปู้ กครองพาเด็กไปพบแพทย์

5) กรณพี บวา่ เด็กมีประวัติเสยี่ งต่อการสัมผสั ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ใหแ้ จง้ เจ้าหนา้ ท่ีสาธารณสุขภายใน 3 ช่วั โมง

3.3.3 กิจกรรม อย.น้อยควบคุมโรค
1) จัดทำ Google Form เก็บข้อมูลรายวัน เพ่ือป้องกันความเสี่ยง สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้

พกั อาศัยรว่ มกันใหค้ รทู ี่ปรกึ ษา จดั เก็บข้อมลู นกั เรยี นรายวัน
2) ประสานงานครูทปี่ รึกษา/หวั หนา้ หอ้ งเรยี น ตรวจสอบขอ้ มลู รายวนั เพ่อื ตรวจสอบความเส่ียง

3.3.4 กิจกรรมครแู กนนำควบคมุ โรค ระดบั ชน้ั เรยี น
1) ให้คำปรึกษา แนะนำ (Health Coach ) ดูแลสุขภาพตามมาตรฐาน การป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
2) ติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ในสถานศึกษา
3) เฝา้ ระวังประเมนิ ความเส่ียง ชีเ้ ป้าผา่ น Thai Stop Covid Plus

3.3.5 การประเมินสถานการณ์ การ เปดิ / ปิด โรงเรยี น (ระดับโรงเรยี น) รวบรวมขอ้ มลู พื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือ เพื่อประเมิน สถานการณ์ในโรงเรียนและชุมชน ร่วมกับ
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3.4 แนวปฏิบตั ิสำหรบั บคุ ลากรในสถานศกึ ษา
3.4.1 ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา
1) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมทง้ั จดั ตั้งคณะทำงานดำเนินการป้องกนั การแพร่ ระบาด

ของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) ทบทวน ปรบั ปรงุ ซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศกึ ษา
3) ให้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกี่ยวกับ นโยบาย มาตรการ การปฏิบัติตนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง และลดการตีตราทางสังคม
(Social stigma)

4) มีมาตรการคดั กรองสุขภาพทกุ คน บรเิ วณจุดแรกเข้าไปในสถานศกึ ษา (Point of entry)
5) ควรพิจารณาการจดั ให้นกั เรยี นสามารถเขา้ ถงึ การเรยี นการสอนท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามบริบท
6) ไดอ้ ยา่ งต่อเน่อื ง รวมถึงการตดิ ตามกรณีนักเรียนขาดเรียน ลาป่วย
7) กรณีพบนักเรียน ครู บุคลากร หรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยยืนยันเข้ามาใน
สถานศกึ ษา ใหร้ บี แจง้ เจา้ หนา้ ทีส่ าธารณสุขในพ้นื ท่ี
8) มีมาตรการให้นกั เรียนได้รบั อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตามสิทธิทคี่ วรไดร้ ับ กรณีพบอยู่
ในกลุ่มเส่ยี งหรอื กกั ตวั
9) ควบคมุ กำกบั ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการอยา่ งเคร่งครดั และ ต่อเนือ่ ง

แผนเผชิญเหตุรองรบั สถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรียนบา้ นหนองหนอน ๑๒

3.4.2 ครูผดู้ แู ลนกั เรยี น
1) ติดตามขอ้ มูลขา่ วสารสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคจากแหลง่ ขอ้ มูลที่เช่อื ถอื ได้
2) สงั เกตอาการปว่ ยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหน่งึ ใหห้ ยดุ ปฏิบัติงาน

และรีบไปพบแพทยท์ ันที
3) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้า หรือ

หน้ากากอนามัย และเวน้ ระยะหา่ งระหว่างบคุ คล หลีกเลย่ี งการไปในสถานที่ทแ่ี ออัดหรอื แหลง่ ชุมชน
4) แจง้ ผู้ปกครองและนกั เรียน ให้นำของใชส้ ่วนตัวและอปุ กรณ์ปอ้ งกันมาใชเ้ ปน็ ของตนเอง
5) สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจาก การ

แพรก่ ระจายโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6) ทำความสะอาดสื่อการเรยี นการสอนหรืออปุ กรณ์ของใช้รว่ มท่ีเป็นจุดสัมผสั เส่ียง ทุกครงั้ หลงั ใช้

งาน
7) ควบคุมดูแลการจัดที่นั่งภายในสถานที่ในโรงเรียน ตามหลักการเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคล

อยา่ งน้อย 1 - 2 เมตร
8) ตรวจสอบ กำกบั ติดตามการมาเรียนของนกั เรยี น
9) ตรวจคดั กรองสุขภาพทกุ คนทีเ่ ขา้ มาในสถานศึกษาตามขัน้ ตอน
10) สังเกตกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือนักเรียนที่ไม่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่ครู

กำหนดเพอื่ ให้ไดร้ ับการช่วยเหลอื
11) สื่อสารความรู้เกี่ยวกับความเครียด กระบวนการการจัดการความเครียดให้แก่นักเรียน และ

บุคลากรในสถานศกึ ษา

3.3.3 นักเรยี น
1) ติดตามขอ้ มลู ขา่ วสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากแหลง่ ข้อมลู ทีเ่ ชื่อถอื ได้
2) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งครูหรือ

ผู้ปกครอง
3) มีและใชข้ องใช้ส่วนตัว ไม่ใชร้ ่วมกับผู้อืน่
4) ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้า หรือ

หน้ากากอนามยั และเว้นระยะหา่ งระหวา่ งบคุ คล หลีกเลี่ยงการไปในสถานทท่ี ่ีแออดั หรือแหลง่ ชมุ ชน
5) ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการกินอาหารปรุงสุก ร้อน สะอาด อาหารครบ 5 หมู่ และผัก

ผลไม้ ออกกำลงั กาย และนอนหลบั ให้เพยี งพอ
6) กรณนี ักเรยี นขาดเรียนหรอื ถูกกักตวั ควรติดตามความคืบหนา้ การเรียนอย่างสม่ าเสมอ
7) หลีกเลยี่ งการลอ้ เลยี นความผิดปกติหรืออาการไมส่ บายของเพ่ือน

3.3.4 ผู้ปกครอง
1) ตดิ ตามข้อมูลขา่ วสารสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคจากแหลง่ ขอ้ มลู ที่เชอ่ื ถอื ได้
2) สงั เกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมอี าการทางเดนิ หายใจอยา่ งใดอย่างหนึ่ง ใหร้ ีบพาไป พบ

แพทย์
3) จัดหาของใช้ส่วนตวั ให้บตุ รหลาน

แผนเผชญิ เหตุรองรบั สถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๑๓

4) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคและการล้างมือ กำกับให้บุตรหลานปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล
หลีกเล่ียงการไปในสถานทท่ี แี่ ออดั หรอื แหล่งชุมชน

5) ดแู ลสขุ ภาพบตุ รหลาน จดั เตรยี มอาหารปรงุ สุก ใหม่
6) กรณีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ออนไลน์ ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูใน การ
ดูแลจดั การเรยี นการสอนแก่นกั เรยี น

3.3.5 แมค่ รัว ผจู้ ำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบตั ิงานทำความสะอาด
1) ตดิ ตามขอ้ มลู ขา่ วสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากแหลง่ ข้อมูลที่เชอื่ ถือได้
2) สังเกตอาการปว่ ยของตนเอง หากมีอาการทางเดนิ หายใจอย่างใดอย่างหน่ึง ให้หยุด ปฏิบัติงาน

และรีบไปพบแพทยท์ นั ที
3) ล้างมอื บอ่ ยๆ กอ่ น – หลงั ปรุงและประกอบอาหาร ขณะจำหนา่ ยอาหาร หลงั สัมผัสสิ่งสกปรก
4) ขณะปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปือ้ น ถุงมือ สวมหน้ากาก ผ้า

หรอื หนา้ กากอนามัย และปฏิบัตติ นตามสุขอนามยั สว่ นบคุ คลทถี่ กู ตอ้ ง
5) ปกปดิ อาหาร ใส่ถงุ มือและใชท้ ี่คบี หยิบจับอาหาร
6) จัดเตรยี มอาหารปรุงสุกใหม่ ให้นักเรียนกนิ ภายในเวลา 2 ชวั่ โมง
7) ผู้ปฏิบัตงิ านทำความสะอาด ผู้ปฏิบัติงานเกบ็ ขนขยะ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองและ ปฏิบัติ

ตามข้นั ตอนการทำความสะอาดให้ถูกต้อง

3.5 ด้านอนามยั สง่ิ แวดล้อมภายในโรงเรยี น
3.5.1 ห้องเรียน สถานที่สำหรับการจัดการเรียนสอน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา ห้อง

ประชุม ห้องพักครู โรงยิม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องส้วม เป็นต้น ให้ดำเนินการตามหลักปฏิบตั ิการปอ้ งกันการแพร่
ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเครง่ ครดั ไดแ้ ก่

1) จดั โตะ๊ เกา้ อ้ี หรอื ที่นงั่ ใหม้ ีการเว้นระยะห่างระหวา่ งบคุ คล อยา่ งนอ้ ย 1 - 2 เมตร
2) มกี ารเหล่อื มเวลาเรยี น การเรยี นกลมุ่ ยอ่ ย
3) จดั ใหม้ กี ารระบายอากาศทดี่ ี ใหอ้ ากาศถา่ ยเท และทำความสะอาดโตะ๊ เก้าอี้ อุปกรณก์ าร เรียน
ทุกคร้ัง และจดุ สมั ผัสเสย่ี ง ก่อน-หลงั ใชง้ าน
4) จดั ให้มเี จลแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดมือ
5) จำกดั จำนวนผู้ใชง้ านหรอื ลดระยะเวลาทำกจิ กรรมหรือเหล่ือมเวลา

3.5.2 โรงอาหาร
1) จดั บริการอาหาร เน้นปอ้ งกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค เช่น อาหารปรุงสำเรจ็ สกุ ใหม่ทุกครง้ั
2) พิจารณาทางเลือกใหผ้ ูป้ กครองสามารถเตรียมอาหารกลางวนั (Lunch box) ใหน้ ักเรียน

3.5.3 หอ้ งพยาบาล
1) จดั หาครูหรือเจา้ หนา้ ท่ี เพื่อดูแลนกั เรยี น ในกรณที ่ีมีนกั เรยี นปว่ ยมานอนพักรอผู้ปกครอง มารบั

และมกี ารบนั ทึกรายชือ่ และอาการของนกั เรียนทปี่ ่วย
2) จดั ให้มีพืน้ ที่หรือห้องแยกอยา่ งชัดเจน ระหวา่ งนักเรียนป่วยจากอาการไขห้ วัดกบั นักเรียน ป่วย

จากสาเหตอุ ื่น ๆ

หมายเหตุ การจดั ทำบนั ทึกประจำวันการเดนิ ทางของนกั เรยี น กำหนดให้นักเรยี นบันทกึ การเดินทาง
ไปในสถานที่ต่างๆ ประจำวัน ส่งให้ครูประจำชั้นทุกเช้า หากมีบุคคลในครอบครัวมีความเสี่ยงให้ โทรแจ้งโรงเรียน

แผนเผชญิ เหตุรองรับสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๑๔

ทันทีโดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งการเรียน การสอนที่โรงเรียนและระบบออนไลน์หากเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสอง ข้อมูลบันทึกการ เดินทางของนักเรียน โดยครู
ประจำช้นั /ครทู ป่ี รกึ ษาทุกคน สรปุ รวบรวมข้อมูลบนั ทึกการ เดินทางของนกั เรียน

แผนเผชิญเหตรุ องรับสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ๑๕

แผนเผชญิ เหตรุ องรับสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๑๖

บทที่ 4
แนวปฏบิ ตั ิสำหรับสถานศกึ ษาในสังกดั สำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

เขต ๑ กรณสี งสัยวา่ นกั เรียนหรือบคุ ลากรที่มภี าวะเสีย่ งตอ่ การติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019
(COVID – 19)

โรงเรียนบ้านหนองหนอน เตรียมมาตรการรองรับหากมีนกั เรียนหรือเจา้ หน้าที่เจบ็ ป่วย มีการวาง แผนการ
คดั กรองเฝ้าระวัง มีเจา้ หนา้ ทีด่ แู ลสุขภาพในสถานศึกษา และจดั เตรียมหอ้ งพยาบาลสำหรบั แยก นักเรียน ท่ีมีอาการ
ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจออกจาก นักเรียนที่มีอาการป่วยอื่น ๆ หากพบว่ามี นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่มีไข้
(อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีประวัติสงสัยป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ควรแยกนักเรียนหรือบุคลากรออกจาก บุคคลอื่น โดยระวังไม่ให้เกิดการ แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) รวมทัง้ มีกระบวนการในการแจง้ ครทู ี่ปรึกษา ให้ ผปู้ กครอง/ผ้ดู แู ลเด็กทราบ

4.1 แผนรบั รองการจดั การเรียนการสอนสำหรบั นักเรียนปว่ ย กกั ตวั หรอื กรณีปดิ โรงเรียน
4.1.1 กรณีนกั เรียนป่วย
เมื่อตรวจพบผู้มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ส่งต่อไปยังห้องพยาบาลของ

โรงเรยี น เพ่ือดำเนนิ การ
1) ตรวจวดั อณุ ภูมดิ ว้ ยเครอ่ื งวดั อุณภูมแิ บบแทง่ แก้ว หรอื แบบดจิ ติ อล โดยวัดทางรกั แร้
2) ซักประวัติเจบ็ ปว่ ย สงั เกตอาการและสอบถามอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้

ไอ จาม มนี ้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหน่ือยหอบ ไมไ่ ด้กลิน่ ไม่รรู้ ส
3) หากพบนกั เรียนมีอณุ ภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศาเซลเซยี สขึ้นไป หรอื มีอาการระบบ

ทางเดนิ หายใจอยา่ งใดอย่างหนึ่ง จะจัดให้อยใู่ นพ้ืนท่แี ยกส่วนเพื่อแจง้ ผูป้ กครองมารบั และพาไปพบแพทย์
4) จัดห้องนอนพักสำหรับนักเรียนระหว่างรอผู้ปกครองมารับ โดยจัดห้องนอนแยกจาก

นักเรียนป่วยทั่วไป จำนวน 4 เตียง ระยะห่างระหว่างเตียง 1.5 เมตร ติดตั้งฉากพลาสติกใสกั้นระหว่าง เตียงนอน
ภายในหอ้ งมีอากาศถา่ ยเทสะดวก มเี จลแอลกอฮอล์ประจำทุกเตียง มถี ังขยะทีม่ ฝี าปิด มดิ ชิด

5) บันทึกรายชื่อและอาการป่วย

4.1.2 กรณนี ักเรยี นกกั ตวั
เมอื่ พบว่านักเรียนตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนนิ การดังนี้
1) งานพยาบาลบันทึกรายงานข้อมูลนักเรียนท่ีเข้าข่าย หรอื เป็นกลุ่มเสี่ยงในการ

ตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เสนอตอ่ ผู้อ านวยการพจิ ารณาอนุมัติ เพ่ือกกั ตัว 14 วัน
2) โรงเรยี นดำเนนิ การ
2.1) ทำหนังสอื แจ้งผู้ปกครองทราบ เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นหยดุ เรียน กักตัวอยู่

ที่บา้ น 14 วนั โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดเรยี น
2.2) ครูที่ปรึกษารับทราบและประสานผู้ปกครองหรือนักเรียนเพ่ือ

สอบถามอาการ ปว่ ยของนกั เรียนเปน็ ระยะ หรอื ชว่ ยเหลือกรณมี ีเหตุจำเป็น
2.3) ครูผู้สอนทุกรายวิชาที่นักเรียนเรียน ดำเนินจัดเตรียมแผนรองรับ

การเรียน เช่น การสอนออนไลน์ การสอนซ่อมเสริม และมอบหมายงานให้นักเรียนทำ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตาม
หลกั สูตร จนกว่านักเรยี นจะกลับมาเรียนตามปกติได้

3) นักเรียนนำหลักฐานใบรับรองแพทย์มายืนยันกับโรงเรียนเพื่อกลับเข้าเรียน
ตามปกติ

แผนเผชิญเหตรุ องรับสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๑๗

4.1.3 กรณปี ิดโรงเรียน
1) โรงเรยี นขออนุมัติหนว่ ยงานต้นสงั กัดเพ่อื ปดิ โรงเรยี น จำนวน 14 วัน
2) โรงเรียนแจ้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสถานการณ์

ท่ีทำให้ปิดโรงเรียนกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา หรือ
วนั หยุดเรียน

3) โรงเรียนเตรียมการสอนออนไลน์ โดยใช้ Google Meet, Google Classroom, Line,
Facebook ตาม ความถนัดของครู ตามตารางทจี่ ดั ไว้

4) ฉดี นำ้ ยาฆา่ เชอ้ื เพ่ือทำความสะอาดท่ัวท้ังโรงเรยี น
4.2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีเกิดการ
ระบาด

เมอื่ พบผู้ปว่ ยยืนยันอย่าง นอ้ ย 1 ราย ท่คี ิดวา่ อาจมกี ารแพร่กระจายเชือ้ ในสถานศึกษา
1. ปิดสถานศกึ ษา/ชนั้ ปี/ชัน้ เรยี น เพอ่ื ทำความสะอาด เปน็ ระยะเวลา 3 วัน
2. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำรวจคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคน บริเวณ

ทางเขา้ สถานศกึ ษา และดำเนนิ การขั้นตอนท่ีกำหนด หากพบผเู้ ข้าเกณฑส์ อบสวน (PUI) ให้เกบ็ ตัวอย่าง NP swab
สง่ ตรวจหาเชื้อ

3. ผู้สมั ผสั กล่มุ High risk ให้ดำเนินการเกบ็ ตวั อยา่ ง NP swab สง่ ตรวจเชอ้ื
4. ผู้สัมผัสกลุ่ม Low risk ไม่ต้องเก็บตัวอยา่ ง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ
(Selfreport) ทุกวัน หากพบวา่ มีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI
5. เมื่อเปิดเรียน ให้มกี ารคดั กรองไข้ทุกวัน หากพบมอี าการเข้าได้กบั PUI ให้เก็บตัวอย่าง
และ พจิ ารณาความเส่ยี งเพ่อื ตดั สนิ ใจวา่ จะให้ผู้ปว่ ยดอู าการท่ีบ้าน หรือตอ้ งแยกตัวในโรงพยาบาล
6. ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวัน จนครบกำหนด (ที่มา: กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสขุ )

4.3 การกำกับ ติดตาม และรายงานผล สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงาน
สาธารณสุข ที่ดูแลสถานศึกษา ควรมีการกำกับ ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ
สถานการณ์ และบริบทพน้ื ท่ี อย่างต่อเนอ่ื ง กรณีพบ ผู้มีอาการเสี่ยงหรือปว่ ย ตอ้ งรบี แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทันที
และรายงานตอ่ ผู้บริหาร ผูเ้ กยี่ วขอ้ ง

4.4 แนวทางปฏบิ ตั เิ มอ่ื ตอ้ งกักตัว 14 วัน
1. วัดอณุ หภูมิทุกวัน ตอ้ งไมเ่ กนิ 37.5 องศาเซลเซียส
2. ลา้ งมือบอ่ ยๆ ด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อยนาน 20 วนิ าที หรอื ใชเ้ จลแอลกอฮอล์
3. หลีกเลีย่ งการอย่ใู กลช้ ิดสมาชิกในบา้ น โดยเฉพาะผู้สงู อายุ หรือผู้ที่มโี รคประจำตวั
4. แยกห้องนอน ของใช้ส่วนตัว รวมทั้งแยกทำความสะอาด หากแยกห้องนอนไม่ได้ ให้ใช้แผ่น

พลาสติกกั้นห้อง และเปิดหน้าตา่ งให้อากาศถ่ายเทไดส้ ะดวก
5. แยกรับประทานอาหารคนเดยี ว และล้างทำความสะอาดภาชนะให้เรียบรอ้ ย
6. แยกห้องน้ำ หากแยกไม่ไดใ้ หใ้ ชเ้ ปน็ คนสดุ ท้าย เมอื่ ใช้เสร็จแลว้ ให้ทำความสะอาดทันที กรณี ใช้

ชักโครกให้ปิดฝา เพ่ือปอ้ งกนั การแพร่กระจายของเช้อื โรค
7. แยกขยะเป็น 2 ส่วน คอื ขยะทั่วไป และขยะตดิ เชอ้ื เช่น หนา้ กากอนามัย กระดาษทชิ ชู ใน แต่

ละวันให้รวบรวม และล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาว เพื่อทำลายเชื้อ ใส่ขยะที่แยกไว้ในถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุง ให้แน่น
ก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 8. หากจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัย และเมื่อเสร็จธุระ ให้นำ
หนา้ กากอนามยั ท่ใี ช้แล้วทง้ิ ลงถงั ขยะทม่ี ีฝาปดิ มิดชิด และลา้ งมือทนั ที

แผนเผชญิ เหตุรองรับสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๑๘

การรบั มือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีด่ ีทส่ี ุด เรม่ิ จากตวั เรา
เองท่จี ะต้องดแู ล และปฏบิ ัติตนอยา่ งเครง่ ครัด เพือ่ ความปลอดภัยและสุขภาพของเรา อีกทั้งยังช่วยลดภาระของ

บคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุ ดว้ ย

แผนเผชญิ เหตรุ องรบั สถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๑๙

4.5 แนวทางปฏบิ ัตเิ มอ่ื พบผปู้ ว่ ยยนื ยันโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
ให้ปดิ หอ้ งเรียน/ช้นั เรยี น/สถานศึกษา กรณีพบผูป้ ว่ ยยืนยนั โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)
1. เมือ่ พบผปู้ ว่ ยยนื ยนั โรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 รายขน้ึ ไป

ให้ปดิ ห้องเรียน เปน็ เวลา 3 วนั เพื่อทำความสะอาด
2. เมือ่ พบผ้ปู ว่ ยยืนยนั โรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) มากกวา่ 1

หอ้ งเรยี น ให้ปดิ ช้นั เรียน เป็นเวลา 3 วัน เพ่อื ทำความสะอาด
3. หากมีหลักฐานและความจำเปน็ ตอ้ งปดิ สถานศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจงั หวดั ไมต่ อ้ งปิด หอ้ งเรยี น/ชัน้ เรียน/สถานศึกษากรณที ีไ่ ม่พบผู้ป่วยยืนยนั โรคตดิ เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยมแี นวทางดำเนนิ การ ดังนี้

1) ผสู้ มั ผสั ทม่ี คี วามเสีย่ งต่อการติดเช้ือสงู (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี้
- ผู้สมั ผสั ที่มีความเสย่ี งต่อการติดเชือ้ สูง (High risk contact) ใหส้ งั เกตอาการที่

บา้ น เปน็ เวลาอย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกตใิ หไ้ ปพบแพทย์เพอ่ื ตรวจวินิจฉยั ระหว่างรอผล ใหก้ ักตัวที่
บา้ น

- สถานศกึ ษาดำเนนิ กจิ กรรมไดต้ ามปกติและส่ือสารใหผ้ ทู้ ีเ่ กยี่ วขอ้ งเข้าใจความ
เสี่ยง และ แนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป

2) ผู้สมั ผัสท่ีมคี วามเสี่ยงต่อการติดเชอื้ ต่ า (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็น
เวลา 14 วนั ไมจ่ ำเป็นตอ้ งหยดุ เรียน และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รกั ษาตามอาการ หายป่วยแลว้ เรยี น ตอ่ ได้)

3) ใกล้ชดิ
- ผใู้ กล้ชดิ กับผสู้ มั ผัสเสีย่ งสงู จดั วา่ มีความเสย่ี งต่ า ไม่จำเปน็ ตอ้ งหยดุ เรียน แต่

ให้ สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วนั
- ผู้ใกล้ชดิ กบั ผู้สมั ผสั เสีย่ งต่ า จัดว่า ไม่มีความเส่ยี ง ไม่จำเป็นตอ้ งหยดุ เรยี น แต่

ให้ สงั เกตอาการ เป็นเวลา 14 วนั หมายเหตุ ท้งั นีใ้ นทกุ กรณขี อให้ดำเนนิ การบนพ้นื ฐานของข้อมูลการสอบสวน
ทางระบาดวทิ ยา และสถานการณ์โรคในพนื้ ที่

4.6 แนวปฏิบตั ิในการควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี
เม่ือพบผ้ปู ่วยยนื ยัน ของโรงเรียนบา้ นหนองหนอน

เพ่ือใหส้ อดคล้องกับประกาศตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน เร่อื ง มาตรการ
ปอ้ งกนั และควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศกึ ษา ในสังกัด
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ลงวนั ท่ี 24 เมษายน 2564 ดังนี้

1. แจง้ หนว่ ยงานสาธารณสุขในพ้ืนทภ่ี ายใน 3 ช่ัวโมง นบั ตั้งแต่พบผูป้ ว่ ย เพ่ือให้ดำเนินการ สอบสวน
ป้องกันและควบคมุ โรค

2. ดำเนนิ การสำรวจบคุ คลท่ีอย่ใู นขา่ ยสัมผัสโรค เพือ่ ประเมนิ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยให้ ปฏบิ ัติตน
ดงั นี้

2.1 บุคคลทม่ี อี าการเขา้ ขา่ ยกบั นิยามผู้สงสยั ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
เขา้ เกณฑส์ อบสวนโรค (Patient Under Investigation : PU) ตอ้ งตดิ ต่อพบแพทยท์ ันที

2.2 บุคคลผู้มคี วามเสย่ี งสงู โดยเปน็ ผูส้ ัมผสั ใกลช้ ิดกบั ผปู้ ่วยโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา 2019
(covid-19) ให้เข้ารับการตรวจหาเชอ้ื และใหป้ ฏิบตั ิงาน ณ ทีพ่ ักอาศยั เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ สัมผัส
ผ้ปู ว่ ยยืนยันวนั สุดท้าย

แผนเผชญิ เหตรุ องรบั สถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบา้ นหนองหนอน ๒๐

2.3 สำหรับบคุ คลอ่ืนๆนอกเหนอื จากข้อ 2.1 และข้อ 2.2 หากไม่มีอาการปว่ ยและไม่มี ปจั จยั
เสยี่ งอืน่ ๆ ให้สงั เกตอาการตนเอง (Self–Monitoring) เปน็ ระยะเวลา 14 วนั หากมอี าการ ต้องไปพบ แพทยท์ นั ที
ในกรณที ี่มีอาการปว่ ยใหห้ ยดุ พกั ณ ท่ีพักอาศยั และหากอาการไม่ดีขึน้ ภายใน 2 วนั ให้รบี พบ แพทย์

2.4 กรณีทมี่ ีครบู ุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรยี นบ้านหนองหนอนปว่ ยดว้ ยโรค ตดิ เช้อื
ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขออนุญาตปิดสถานศกึ ษาเปน็ ระยะเวลา 1 - 3 วัน เพ่ือทำความ
สะอาดพ้ืนท่ี

2.5 การกำกับตดิ ตามและรายงานผลกรณพี บผปู้ ่วยยืนยัน ใหผ้ ูร้ บั ผิดชอบโครงการโรคติด เชอ้ื
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน รายงานข้อมูลต่อผู้อ านวยการสถานศกึ ษาเพื่อรายงาน
ผู้บงั คับบญั ชาตามล าดับขน้ั ตามมาตรการควบคุมและป้องกนั การแพรร่ ะบาดใหม่ของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา
2019 (COVID-19)

2.6 ใหศ้ กึ ษาคู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชนของสำนักงานกองทุนสนบั สนนุ การสรา้ ง เสริม
สุขภาพ (สสส.) เพ่อื เป็นการเฝ้าระวงั และดแู ลตนเองใหป้ ลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทง้ั นเี้ พ่ือความปลอดภยั ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผูป้ กครองรวมทัง้ ผเู้ กี่ยวข้อง โรงเรยี น
บ้านหนองหนอน จงึ ขอใหป้ ฏบิ ตั ิอย่างเครง่ ครดั และการดำเนินการให้อยบู่ นพ้นื ฐานของข้อมลู การ สอบสวนทาง
ระบาดวทิ ยาและสถานการณ์โรคในพ้ืนท่ี

แผนเผชิญเหตรุ องรบั สถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๒๑

บทท่ี 5
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนบั สนุน หน่วยรับผดิ ชอบ

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การสนับสนุน หนว่ ยรบั ผิดชอบ ของโรงเรียนบ้านหนองหนอนได้แก่
การประสานงานและติดตามข้อมูลข่าวสาร ประกาศนโยบาย แนวปฏิบัติ การติดตามขอ้ มูลระหว่าง สถานศึกษาจาก
ทกุ ภาคส่วน เชน่ จงั หวัดศรีธรรมราช สำนักงานศึกษาธกิ ารจงั หวดั ศรธี รรมราช สำนักงานสาธารณสุขจงั หวดั ศรธี รรม
ราช โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลนครภัฒน์ โรงพยาบาลนครินทร์ โรงพยาบาลคริสเตียน ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีธรรมราช สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีธรรมราช ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

มกี ารกำหนดข้นั ตอนหากนักเรยี น หรอื บุคลากรไม่สบาย วางแผนลว่ งหน้ากบั เจา้ หนา้ ที่สาธารณสุข ในพื้นท่ี
เจ้าหน้าที่สุขภาพในโรงเรียน โดยมีรายชื่อและ หมายเลขติดต่อกรณีฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน สร้างความ มั่นใจใน
ขั้นตอนการแยกนักเรียนที่ป่วยและเจ้าหน้าที่ ออกจากผู้ที่มีสุขภาพดีและกระบวนการแจ้งผู้ปกครอง การให้
คำแนะนำในการดูแลสุขภาพนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ อาจต้องส่งต่อโดยตรงไปที่สถานบริการสุขภาพ หรือ ส่งกลับ
บ้านขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยมีการแจ้งขั้นตอน กับผู้ปกครองและนักเรียนล่วงหน้า สนับสนุน การคัดกรองผู้ที่มี
ความเสี่ยง และผู้ที่ต้องการดูแลพิเศษ ทำงานร่วมกับระบบบริการสังคมและสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจถึงความ
ต่อเนื่องของบริการ เช่น โปรแกรม คัดกรองสุขภาพ พิจารณาความต้องการเฉพาะของ เด็กที่มีความพิการและ
ครอบครัวนักเรียนชายขอบที่อาจมีความ รุนแรงมากขึ้นจากการได้รับผลกระทบจาก การเจ็บป่วย ตรวจสอบเด็ก
นกั เรียนที่อาจเพิม่ ความเส่ียง เชน่ ความรบั ผิดชอบในการดูแลคนป่วยที่บา้ น หรือ หาประโยชนเ์ ม่ือออกจากโรงเรยี น

แผนเผชญิ เหตุรองรบั สถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๒๒

การสง่ เสริมการแบ่งปันข้อมูล
ประสานงานและปฏิบัติตามแนวทางจากหน่วยงาน ด้านสาธารณสุขและการศึกษา แบ่งปัน ข้อมูลกับครู

ผู้ดูแล และนักเรียน ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โรค รวมทั้งความพยายามในการป้องกัน และควบคุมท่ี
โรงเรียน แจ้งให้ครูผู้ดูแลแต่ละชั้นเรียน ควรแจ้งเตือนผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานด้าน สาธารณสุขทราบ เมื่อมี
นักเรียนหรือคนในบ้านของครูและนักเรียนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยให้คณะกรรมการผู้ปกครองหรือครูช่วยกันส่งเสริมขอ้ มูลเพื่อ ให้ความรู้ แก่เด็กและคนในครอบครัวถึงข้อปฏิบตั ิ
ของคน ในครอบครัวกรณีที่มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจใช้สื่อต่างๆ ที่เด็ก คุ้นเคย
และเข้าใจได้งา่ ย
การส่งเสรมิ การสรา้ งกลุ่มหรือชมรม

ส่งเสริมการสรา้ งกลมุ่ หรอื ชมรมนักเรียนเพือ่ เผยแพรข่ อ้ มูลด้านสาธารณสขุ เชน่ สนบั สนุนให้ นักเรียนจดั ทำ
โปสเตอร์ ใบประกาศเพื่อสื่อสารความรู้ในโรงเรียนและในชุมชน รวมถึงให้นักเรียนแกนนำเป็น สื่อบุคคลในการ
สอ่ื สารสุขภาวะแกน่ ักเรยี นในโรงเรยี นและชุมชน

แผนเผชิญเหตรุ องรบั สถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๒๓

ภาคผนวก

แผนเผชิญเหตรุ องรบั สถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๒๔

ประกาศโรงเรียนบา้ นหนองหนอน
เร่ือง แนวปฏบิ ตั ิของโรงเรียนบ้านหนองหนอน ในการควบคมุ การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) กรณเี มื่อพบผู้ปว่ ยยืนยัน

*******************************************************

ตามประกาศสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พื้นฐาน เรือ่ ง มาตรการป้องกนั และควบคมุ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซองสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขน้ั พื้นฐาน ลงวันที่ 24 เมษายน 2564

เนือ่ งจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชือ้ ไวรสั โคโรนา 2019 (covd-19) ระลอก
ใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โรงเรียนบ้านหนองหนอนพิจารณาแล้ว จึง
กำหนดแนวปฏบิ ัตใิ นการควบคมุ การแพรร่ ะบาตของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณเี ม่อื พบผู้ปว่ ยยืนยัน
เพอ่ื ให้สอดคลอ้ งกบั ประกาศตังกลา่ ว ตงั น้ี

1. แจ้งหน่วยงานสาธารณสขุ ในพนื้ ที่ภายใน 3 ช่ัวโมง นับตัง้ แตพ่ บผูป้ ว่ ย เพอื่ ใหด้ ำเนนิ การ
สอบสวนป้องกันและควบคมุ โรค

2. ดำเนนิ การสำรวจบุคคลทอี่ ยู่ในข่ายสัมผสั โรค เพื่อประเมนิ ความเส่ยี งตอ่ การตดิ เชอ้ื โดยให้
2.1 บุคคลท่ีมีอาการเขา้ ขา่ ยกบั นิยามผูส้ งสัยตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (covid-19) ที่

เข้าเกณฑส์ อบสวนโรค (Patient Under Investigation : PU) ต้องติดตอ่ พบแพทยท์ นั ที
2.2 บคุ คลผูม้ ีความเส่ยี งสูงโดยเปน็ ผ้สู ัมผัสใกล้ชติ กับผู้ปว่ ยโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019

(covid-19) ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันท่ีสัมผัสผู้ป่วย
ยนื ยนั วันสดุ ทา้ ย

2.3 สำหรับบุคคลอน่ื ๆนอกเหนอื จากขอ้ 2.1 และข้อ 22 หากไมม่ อี าการป่วยและ ไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆให้สังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการต้องไปพบแพทย์ทันที ใน
กรณีท่ีมีอาการปว่ ยใหห้ ยดุ พัก ณ ท่พี กั อาศยั และหากอาการไม่ดขี นึ้ ภายใน 2 วนั ใหร้ บี พบแพทย์

3. กรณีท่มี คี รู บคุ ลากรทางการศึกษาและนกั เรียนโรงเรียนบ้านหนองหนอน ป่วยด้วยโรคตดิ เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทางโรงเรียนขออนุญาตปิดสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 - 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
พืน้ ที่

4. การกำกับตดิ ตามและรายงานผลกรณพี บผู้ป่วยยนื ยนั ใหผ้ รู้ บั ผิดชอบโครงการโรคตดิ เช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียน รายงานขอ้ มูลตอ่ ผอู้ านวยการสถานศึกษาเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดบั ขน้ั ตามมาตรการควบคุมและปอ้ งกนั การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

5. ใหศ้ กึ ษาคู่มอื ดแู ลตนเองสำหรบั ประชาชนของสำนักงานกองทนุ สนบั สนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพอ่ื เป็นการเฝ้าระวังและดแู ลตนเองใหป้ ลอดภัยจากโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (Covid- 19)

ท้ังนี้ เพอื่ ความปลอดภยั ของคณะครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา นักเรยี น ผู้ปกครองรวมทั้ง

แผนเผชญิ เหตรุ องรบั สถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๒๕

ผู้เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านหนองหนอนจึงขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและการดำเนินการให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
การสอบสวนทางระบาดวทิ ยา และสถานการณโ์ รคในพน้ื ที่

จงึ ประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทั่วกนั
ประกาศ ณ วนั ที่ 26 ตลุ าคม พ.ศ. 2564
(นางสาวสฑุ ารตั น์ ทองเกลยี้ ง)
ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหนอน

แผนเผชิญเหตุรองรบั สถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๒๖

คำสงั่ โรงเรียนบา้ นหนองหนอน
ที่ 38/256๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝา้ ระวังตดิ ตามและปฏิบัติตามแผนเผชญิ เหตุรองรับการแพรร่ ะบาด
ของโรคติดเชอ้ื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยี นบ้านหนองหนอน

***************************

เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงขึ้น

ทั่วโลกจานวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

(COVID-19) ในเขตพนื้ ท่ีชมุ ชนและสถานศกึ ษา ซึง่ สง่ ผลกระทบตอ่ การจัดการเรียนการสอน เพ่อื เปน็ การเตรยี มการ

และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โรงเรียนบ้านหนองหนอน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง

ติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

โรงเรียนประจาปีการศกึ ษา 2564 ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ

ประกอบดว้ ย

1.1 นางสาวสฑุ ารตั น์ ทองเกล้ียง ผอู้ ำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ

1.2 นางราศรี มะสุวรรณ ครชู ำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

1.3 นางฟาตหิ มะ๊ มะหะหมัด ครชู ำนาญการ กรรมการ

1.4 นางสาวธัญสมร หนปู ระสิทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรการ

1.5 นางสาวมลดา พงษ์พานชิ ครอู ตั ราจา้ ง กรรมการ

1.6 นางสาววรรณพร เภาเสน ผปู้ ระกอบอาหาร กรรมการ

1.7 นางสาวธนัญญา ปุลปกั ษ์ เจา้ หนา้ ที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าท่ี

1) กำหนดนโยบายด้านการเฝ้าระวังตดิ ตามและปฏิบตั ติ ามแผนเผชิญเหตรุ องรับการแพรร่ ะบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนบ้านหนองหนอน

2) กำหนดนโยบายให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มสี ่วนร่วมในการเฝ้าระวงั ตดิ ตามและปฏบิ ัตติ าม

แผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

3) อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา กำกบั ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการ เฝ้าระวงั ติดตามและ

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตรุ องรบั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรยี น และ

ประสานงานเพ่ือให้บรรลวุ ัตถุประสงค์

2. คณะกรรมการดำเนินการ

2.1 คณะกรรมการคดั กรองประจำวนั

ประกอบดว้ ย

1. นางราศรี มะสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

แผนเผชญิ เหตุรองรับสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๒๗

2. นางฟาติหม๊ะ มะหะหมดั ครูชำนาญการ รองประธานกรรมการ

3. นางสาวมลดา พงษพ์ านชิ ครอู ตั ราจ้าง กรรมการ

4. นางสาววรรณพร เภาเสน ผ้ปู ระกอบอาหาร กรรมการ

5. นางสาวธนัญญา ปลุ ปกั ษ์ เจา้ หน้าทธี่ รุ การ กรรมการ

6. นางสาวธัญสมร หนปู ระสทิ ธ์ิ ครผู ู้ช่วย กรรการและเลขานุการ

มหี นา้ ท่ี

1) ปฏบิ ัตหิ น้าที่ เวลา 06.30 – 07.50 น. และปฏบิ ตั ิหนา้ ที่คัดกรองนักเรยี นท่ีมาสาย ตรวจวัดอณุ หภมู ิ

รา่ งกายโดยใช้เคร่ืองวัดอุณหภมู ิ ตรวจวดั อณุ หภูมริ า่ งกายแต่ละแถว โดยเนน้ ระยะห่างระหว่างคน 1 - 1.5 เมตร

2) จดั เตรยี ม หน้ากากอนามัยสำรอง สำหรบั นักเรียน ที่ไมม่ ีอุปกรณ์ป้องกันตวั เอง หรอื แทนหน้ากาก

อนามยั ที่ชำรดุ

3) นกั เรยี นมอี ุณหภมู ิรา่ งกายปกติอยู่ระหว่าง 36.1 - 37.2 องศาเซลเซยี ส หากตรวจวัดอุณหภมู ิร่างกาย

คร้งั แรก มีอุณหภูมริ า่ งกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซยี ส ใหน้ กั เรยี นพักคอยหรอื อยใู่ นบริเวณจุดตรวจวดั อย่างน้อย

5 – 10 นาที กอ่ นการวัดอีกครง้ั และวัดซำ้ ดว้ ยปรอทวดั ไข้

4) กรณี วัดอณุ หภูมิร่างกาย ตง้ั แต่ 37.5 องศาเซลเซยี สข้ึนไป หรอื มีไข้ รว่ มกับอาการทางเดนิ หายใจ ให้

แยกนกั เรียนในห้องที่จดั เตรยี มไว้ บนั ทึกอาการป่วยและให้การดูแลเบือ้ งต้น ซกั ประวัตแิ ละสงั เกตอาการเสยี่ ง แจ้ง

ผู้ปกครองรับเดก็ กลับบา้ นหากมีอาการไมด่ ขี ึ้น ให้ผปู้ กครองพาเด็กไปพบแพทย์

5) กรณีพบว่าเด็กมีประวัตเิ ส่ียงต่อการสัมผัสผ้ปู ่วยยนื ยันโรคโควดิ 19 ใหแ้ จ้งเจา้ หน้าที่สาธารณสุขภายใน

3 ชัว่ โมง

2.2 คณะกรรมการ อย.นอ้ ยควบคุมโรค

ประกอบด้วย

1. นางสาวธญั สมร หนปู ระสิทธ์ิ ครผู ้ชู ่วย ประธานกรรมการ

2. นางราศรี มะสุวรรณ ครชู ำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ

3. นางฟาติหม๊ะ มะหะหมัด ครูชำนาญการ กรรมการ

3. นางสาวมลดา พงษพ์ านชิ ครอู ัตราจา้ ง กรรมการ

4. นางสาววรรณพร เภาเสน ผู้ประกอบอาหาร กรรมการ

5. นางสาวธนญั ญา ปุลปกั ษ์ เจ้าหนา้ ทธี่ ุรการ กรรมการและเลขานุการ

มหี น้าที่

1) จดั ทำ Google Form เก็บขอ้ มูลรายวัน เพ่ือป้องกันความเส่ียง สำหรับนกั เรียน ผู้ปกครอง ผู้พักอาศัย

ร่วมกันให้ครูทป่ี รึกษา จดั เกบ็ ขอ้ มลู นักเรยี นรายวัน

2) ประสานงานครูทปี่ รกึ ษา/หัวหน้าห้องเรยี น ตรวจสอบข้อมลู รายวนั เพื่อตรวจสอบความเสีย่ ง

2.3 คณะกรรมการครแู กนนำควบคุมโรคระดบั ชน้ั เรยี น

ประกอบด้วย

1. นางราศรี มะสุวรรณ ครชู ำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

2. นางสาวธญั สมร หนูประสิทธิ์ ครผู ชู้ ่วย รองประธานกรรมการ

3. นางสาวมลดา พงษพ์ านชิ ครอู ัตราจา้ ง กรรมการ

4. นางสาววรรณพร เภาเสน ผู้ประกอบอาหาร กรรมการ

5. นางสาวธนัญญา ปลุ ปักษ์ เจา้ หน้าที่ธุรการ กรรมการ

6. นางฟาตหิ ม๊ะ มะหะหมดั ครชู ำนาญการ กรรการและเลขานกุ าร

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบ้านหนองหนอน ๒๘

มีหน้าที่

1) เป็นผู้ใหค้ ำปรึกษา แนะนำ (Health Coach ) ดแู ลสุขภาพตามมาตรฐาน การป้องกนั การแพรร่ ะบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

2) ตดิ ตามประเมินผลการป้องกนั การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

สถานศกึ ษา

3) เฝ้าระวังประเมนิ ความเส่ียง ชีเ้ ป้าผา่ น Thai Stop Covid

2.4 คณะกรรมการรวบรวมข้อมลู ระดบั โรงเรียน

ประกอบดว้ ย

1. นางสาวธัญสมร หนปู ระสิทธ์ิ ครผู ูช้ ่วย ประธานกรรมการ

2. นางราศรี มะสุวรรณ ครูชำนาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

3. นางฟาติหมะ๊ มะหะหมัด ครชู ำนาญการ กรรมการ

3. นางสาวมลดา พงษ์พานชิ ครอู ตั ราจ้าง กรรมการ

4. นางสาววรรณพร เภาเสน ผูป้ ระกอบอาหาร กรรมการ

5. นางสาวธนัญญา ปุลปกั ษ์ เจ้าหนา้ ทธี่ ุรการ กรรมการและเลขานุการ

มหี นา้ ที่ รวบรวมข้อมูลระดับโรงเรียน รายวัน รายสัปดาห์ แจง้ ผ้อู ำนวยการทราบ

2.5 คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ การ เปดิ / ปดิ โรงเรยี น (ระดับโรงเรียน)

1. นางสาวสฑุ ารัตน์ ทองเกลย้ี ง ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ

2. นางราศรี มะสุวรรณ ครูชำนาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ

3. นางฟาติหม๊ะ มะหะหมัด ครชู ำนาญการ กรรมการ

4. นางสาวธัญสมร หนูประสทิ ธ์ิครผู ู้ช่วย กรรการ

5. นางสาวมลดา พงษพ์ านชิ ครอู ตั ราจ้าง กรรมการ

6. นางสาววรรณพร เภาเสน ผู้ประกอบอาหาร กรรมการ

7. นางสาวธนญั ญา ปลุ ปกั ษ์ เจา้ หนา้ ที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการ

มหี น้าท่ี

รวบรวมข้อมลู พน้ื ฐาน เพือ่ ประเมินสถานการณ์ในโรงเรียนและชมุ ชน รว่ มกบั ศนู ย์บริหารสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19)

ใหค้ ณะกรรมการท่ีไดร้ บั การแตง่ ตั้ง ปฏิบัตหิ นา้ ที่ในความรับผดิ ชอบอย่างเต็มความสามารถ เพอื่ ใหเ้ กดิ ผลดี

กับโรงเรียนสบื ไป ทั้งนต้ี ้ังแต่บดั นเ้ี ปน็ ต้นไป

สง่ั ณ วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 25๖๔

( นางสาวสฑุ ารตั น์ ทองเกล้ียง )

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นบา้ นหนองหนอน

แผนเผชญิ เหตรุ องรบั สถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๒๙

แผนเผชญิ เหตรุ องรับสถานการณ์แพรร่ ะบาดของโรคติดเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 โรงเรยี นบา้ นหนองหนอน ๓๐


Click to View FlipBook Version