The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับความเป็นมาของเขื่อนลำตะคองประวัติของเขื่อนลำตะคองที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sasiprapa mekarun, 2020-02-19 23:39:04

เขื่อนลำตะคอง

เกี่ยวกับความเป็นมาของเขื่อนลำตะคองประวัติของเขื่อนลำตะคองที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต

Keywords: เขื่อน

น่ี

เขอื่ นลำตะคอง

เดก็ หญิง ศศปิ ระภา เมฆอรุณ ม.3/2 เลขท่ี37

E-book เขอื่ นเกบ็ นำ้ ล้ำตะคอง
1. ประวตั คิ วำมเป็นมำของเข่อื นเกบ็ นำ้ ล้ำตะคอง

เขอื่ นล้ำตะคองสรำ้ งขนึ ในปี พ.ศ.2507-2512 เพอื่ กักเก็บน้ำไว้อุปโภคบรโิ ภค
กำรเกษตรและลดอุทกภยั เขือ่ นลำ้ ตะคองสรำ้ งขนึ บริเวณชอ่ งเขำเขือ่ นลนั่ กับช่องเขำ
ถ่ำนเสียตัวเขื่อนเป็นเข่ือนดินสงู 40.30 ม.สนั เขอ่ื นยำว 527 ม.กวำ้ ง10 ม.อำ่ งเก็บนำ้
เหนือเขอื่ นมคี วำมยำวตลอดลำ้ น้ำ 19 กม.มพี ืนท่ี 277,000 ไร่สำมำรถกกั เก็บนำ้ ได้ 310
ลำ้ น ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-
ta-khlxng

2. อำณำเขตของเขอื่ นเก็บนำ้ ล้ำตะคอง(เหนอื /ใต้/ออก/ตก)

โครงกำรสง่ นำ้ และบ้ำรงุ รกั ษำล้ำตะคอง มพี ืนท่ีโครงกำรฯปัจจุบนั 187,785 ไร่ เป็น
พืนที่สง่ น้ำเพอ่ื กำรเกษตร(พนื ท่ีชลประทำน)ปัจจบุ นั 151,365 ไร่ ครอบคลมุ ในเขต 5
อ้ำเภอของจงั หวัดนครรำชสมี ำ ได้แก่ อำ้ เภอสีคิว / อำ้ เภอสงู เนนิ / อำ้ เภอขำมทะเล
สอ / อ้ำเภอเมอื ง / และอ้ำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีตน้ นำ้ อยบู่ รเิ วณเทอื กเขำดงพญำ
เย็นกับเทือกเขำสันก้ำแพงในท้องท่อี ำ้ เภอปำกชอ่ ง ควำมยำวของลำ้ นำ้ ไปบรรจบกับ
แมน่ ำ้ มลู รวม 220 กิโลเมตร ชว่ งไหลผำ่ นอ้ำเภอขำมทะเลสอ เขำ้ สูอ่ ้ำเภอเมือง จะไหล
แยกออกเป็น 2 ลำ้ นำ้ คือ ลำ้ ตะคองตอนล่ำง มีเข่อื นทดน้ำทสี่ รำ้ งในล้ำนำ้ นจี ำ้ นวน 6
แหง่ และลำ้ บริบูรณ์มีเขื่อนทดนำ้ ทส่ี รำ้ งในลำ้ นำ้ นจี ้ำนวน 5 แหง่

https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

3. ขนำดควำมจ/ุ ปรมิ ำณกำรกกั เก็บน้ำในเขื่อนเก็บน้ำล้ำตะคอง

โดยจำกกำรรำยงำนปริมำณนำ้ ในอ่ำงเกบ็ น้ำขนำดใหญ่ทงั 5 แหง่ วันนี (4 ม.ค.
63) ได้แก่ อำ่ งเกบ็ นำ้ ลำ้ ตะคอง อ.สีคิว มปี ริมำณน้ำกกั เก็บเหลอื อยู่ 153.82
ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเปน็ ร้อยละ 44.91 ของควำมจกุ ักเกบ็ ทงั หมด 314.49
ลำ้ นลกู บำศก์เมตร, อ่ำงเก็บน้ำมูลบน อ.ครบรุ ี มีปริมำณน้ำเหลืออยู่ 48.90 ลำ้ น
ลกู บำศกเ์ มตร คดิ เปน็ ร้อยละ 34.68 ของควำมจุกกั เก็บทังหมด 141 ล้ำน
ลูกบำศกเ์ มตร
https://www.posttoday.com/social/local/610812

4. กำรผลติ กระแสไฟฟำ้ จำกเขื่อนเก็บนำ้ ล้ำตะคอง

กฟผ. ไดพ้ ฒั นำโครงกำรโรงไฟฟ้ำล้ำตะคองชลภำวฒั นำ ระยะท่ี 1 เครือ่ งท่ี 1-2 ก้ำลัง
ผลิต 500 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ก่อสรำ้ งแลว้ เสรจ็ และจำ่ ยไฟฟำ้ เชิงพำณิชยต์ งั แต่ปี พ.ศ.
2547 และต่อมำไดพ้ ฒั นำโครงกำรโรงไฟฟำ้ ล้ำตะคองชลภำวัฒนำ ระยะที่ 2 เครอ่ื งที่
3-4 ก้ำลังผลิต 500 เมกะวตั ต์ ตำมแผนพฒั นำกำ้ ลังผลติ ไฟฟำ้ ของประเทศไทย พ.ศ.
2553-2573 (PDP 2010) ซึง่ ไดร้ ับควำมเหน็ ชอบจำกคณะรัฐมนตรี ให้ กฟผ.
ดำ้ เนินงำนโครงกำรเมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2556 ทำ้ ให้โครงกำรฯ มีก้ำลังผลิตรวม
1,000 เมกะวัตต์ เพอื่ ผลติ ไฟฟำ้ รองรบั ควำมต้องกำรใช้ไฟฟำ้ สูงสุด

https://www.prachachat.net/economy/news-406627

5. วิถีชวี ิตของชำวบำ้ นทอำศัยอยู่ไกลเ้ ขอื่ นเก็บน้ำล้ำตะคอง

อยู่ในล้ำบรบิ ูรณ์ 5 แห่ง คอื ท่ีบำ้ นโคกแฝก บ้ำนท่งุ บ้ำนโพธิ์เตีย บำ้ นนำตม บ้ำนจอ
หอ และในล้ำตะคอง 4 แหง่ คือ บำ้ นมะขำมเฒำ่ บ้ำนคนชุม บำ้ นข่อยงำม และบำ้ น
กันผม เพื่อสง่ นำ้ ใหก้ ับพืนท่ีรวมประมำณ 100,000 ไร่
กำรก่อสร้ำงไดเ้ รมิ่ ใน พ.ศ. 2482 และเรม่ิ ส่งน้ำไดเ้ มือ่ เสร็จเป็นตอน ๆ ไป งำนเสรจ็ ทัง
โครงกำรในปี พ.ศ. 2500 สนิ เงินคำ่ ก่อสร้ำง 18,700,000 บำท หลงั จำกมีทำงรถไฟไป
ถงึ จังหวดั นครรำชสมี ำ และไดต้ ่อไปยงั บำงจงั หวดั บำ้ งแล้ว จังหวัดนครรำชสีมำ ซ่งึ
เปน็ ชุมทำงรถไฟและเป็นแหลง่ กลำงของกจิ กรรมตำ่ ง ๆ ในภำคตะวนั ออกเฉียงเหนอื ก็
เจริญขนึ อย่ำงรวดเร็ว แต่มีข้อบกพร่องท่ีส้ำคัญอยปู่ ระกำรหน่ึง คือ กันดำรนำ้
โดยเฉพำะนำ้ ใช้เพ่ือกำรอุปโภคบรโิ ภคท่ีตวั จังหวดั ซงึ่ มปี ระชำชนอยู่อย่ำงหนำแนน่

https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5

6. แหล่งทอ่ งเทย่ี วทน่ี ่ำสนใจ

ไฮไลท์ยอดนิยมของกำรเที่ยวเขำยำยเทยี่ งคอื อำ่ งพกั น้ำตอนบน โรงไฟฟ้ำ
ล้ำตะคอง ชมกังหนั ลมยักษ์ ววิ เขือ่ นลำ้ ตะคอง มจี ักรยำนให้เชำ่ ปน่ั เทีย่ ว
รอบอ่ำงแบบเพลินๆ อกี จุดคอื เส้นทำงทอ่ งเทย่ี วเชิงนิเวศบ้ำนเขำยำย
เทยี่ ง เปน็ เส้นทำงปำ่ ปลกู พืนฟรู ะยะสนั สนิ สุดทีผ่ ำยำยเทีย่ งซ่ึงเป็นจุดชม
วิวสวยสุดบนเขำ
http://i-san.tourismthailand.org/2350/

7. ถนนมอเตอรเ์ วย์ทีต่ ดั ผ่ำนเข่ือนเกบ็ นำ้ ลำ้ ตะคอง

สำยบำงปะอนิ –นครรำชสมี ำ ทม่ี ำ: กรมทำงหลวง
ในกำรกอ่ สร้ำงแบ่งเปน็ 2 ช่วง ใน 2 รปู แบบ ไดแ้ ก่ ช่วงท่ี 1 กอ่ สร้ำงเป็นทำงหลวงพิเศษขนำด
6 ชอ่ งจรำจร จำกบำงปะอิน (กม. 0+000) ถึง อ.ปำกช่อง (กม. 103+000) ระยะทำง 103
กโิ ลเมตร และ ช่วงท่ี 2 กอ่ สรำ้ งเป็นทำงหลวงพิเศษขนำด 4 ชอ่ งจรำจร จำก อ.ปำกช่อง (กม.
103+000) ถึง นครรำชสมี ำ (กม. 196+000) ระยะทำง 93 กโิ ลเมตร โดยมีรูปแบบกำรก่อสรำ้ ง
สว่ นใหญเ่ ปน็ ทำงระดบั พนื แต่จะมที ำงยกระดับ 4 ชว่ ง ได้แก่ ชว่ งทำงเล่ยี งเมอื งสระบุรี
(ระหว่ำง กม. 40+300 – 47+000) ระยะทำง 7 กโิ ลเมตร ,ชว่ งพืนทส่ี มั ปทำนปนู ซเี มนต์ TPI
(ระหวำ่ ง กม. 69+000 –75+700) ระยะทำง 5.5 กโิ ลเมตร ,ชว่ งเขำตำแปน้ (ระหว่ำง กม.
81+600 –85+250) ระยะทำง 2.3 กโิ ลเมตร และชว่ งเลยี บอ่ำงเก็บนำ้ ล้ำตะคอง (ระหว่ำง กม.

125+400 –143+040) ระยะทำง 17.3 กิโลเมตร รวมระยะทำงทก่ี อ่ สร้ำงเปน็ ทำงยกระดบั
ทงั สิน 32.1 กโิ ลเมตร ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข 6 มีเขตแนวเขตทำง 70 เมตร ควำมกว้ำงชอ่ ง
จรำจร ชอ่ งละ 3.60 เมตร ขนำด 4 ชอ่ งจรำจร และ 6 ช่องจรำจร มกี ำรควบคมุ กำรเขำ้ –
ออกแบบสมบรู ณ์ (รวั กัน) ตลอดทำง โดยใช้ระบบเก็บค่ำผ่ำนทำงระบบปดิ (บนั ทกึ ข้อมลู /รบั
บัตรทีด่ ำ่ นขำเขำ้ และจำ่ ยคำ่ ผำ่ นทำงตำมระยะทด่ี ่ำนขำออก) ซง่ึ มีด่ำนจดั เกบ็ คำ่ ผ่ำนทำง
ทงั หมด จ้ำนวน 9 ด่ำน

https://www.tcijthai.com/news/2017/07/scoop/6976


Click to View FlipBook Version