The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by I raccoon, 2019-05-03 01:34:55

E-Book COD-MEDIA

E-Book COD-MEDIA

1

2

สารบญั 3
●สารจากผบู้ ริหาร 5
●ประวตั ิองคก์ ร 8
●บริษทั COD MEDIA 19
●โครงสร้างองคก์ ร
●ทีมงาน 20
●ผลการดาเนิ นงานด้านต่างๆ
22
สารคดเี รอ่ื ง The Dreamer คนปัน้ ฝัน 76
รายการ Diary On the way 91
รายการ LET YOU KNOW. ( ใหค้ ุณได้ “ร”ู้ ) 120
ซรี ย่ี ส์ Based on true story 185
รายการขา่ ว ชอ่ื COD NEWS จบั ประเดน็ เป็นขา่ ว 231
●การผลิตสื่ออื่น ๆ 253
●การทางานร่วมกบั เครือข่ายภายนอก 254
●การบริหารจดั การเพจ 347
●จากฝี มอื และหวั ใจของทีมงาน
●คาขอบคณุ 404

3

สารจากผบู้ รหิ าร
องคก์ ร COD MEDIA (Center Of Diversity ) กอ่ ตงั้ เมอ่ื วนั ท่ี 15 มกราคม 2562 ภายใต้
วสิ ยั ทศั น์ทจ่ี ะสรา้ งสรรคร์ ปู แบบรายการทห่ี ลากหลาย และสรา้ งการมสี ว่ นรว่ มกบั กลมุ่ เป้าหมายอยา่ งมี
คณุ ภาพ โดยองคก์ รของเราไดม้ งุ่ เน้นในการผลติ และสรา้ งสรรคผ์ ลงานทม่ี คี วามหลากหลายและแปลก
ใหมอ่ กี ทงั้ ยงั ทางานเป็นสอ่ื ทม่ี คี ณุ ภาพไมข่ ดั ต่อจรยิ ธรรม ซง่ึ เป็นจดุ แขง็ ขององคก์ รเรา และองคก์ รของ
เรามที มี งานทงั้ หมด 22 คน ทกุ คนทางานอยา่ งเตม็ ประสทิ ธภิ าพ ทาใหอ้ งคเ์ ราผลติ ผลงานดๆี ออกมา
มากมายไมว่ า่ จะเป็น รายการ Diary on the way , รายการ Let you know , สารคดี The Dreamer คน
ปัน้ ฝัน , Mini Series Based on true story และรายการขา่ ว COD News ในแต่ละรายการกจ็ ะมเี น้ือหา
ทห่ี ลากหลายและแตกต่างกนั ออกไปตามวสิ ยั ทศั น์ขององคก์ ร

ขอขอบคุณทกุ ทา่ นทใ่ี หค้ วามไวใ้ จแกผ่ บู้ รหิ าร และทมี งานในองคก์ รทกุ คน ไดผ้ ลติ สอ่ื ทม่ี คี วาม
สรา้ งสรรคแ์ ละหลากหลายออกมา เพอ่ื ทจ่ี ะไดพ้ ลกิ โฉมวงการสอ่ื เดมิ ๆ ใหเ้ ป็นวงการทม่ี อี ะไรแปลกใหม่
ขน้ึ และตอ้ งขอขอบคณุ ผศ.ดร.ภทั รา บุรารกั ษ์ ทค่ี อยใหโ้ อกาส สนบั สนุน และใหก้ าลงั ใจแกพ่ วกเรา
เสมอมาจนมที กุ วนั น้ีได้ ซง่ึ พวกเราทางานกนั หนกั มากดว้ ยความตงั้ ใจทจ่ี ะผลติ สอ่ื ออกมาใหม้ คี ุณภาพ
มากทส่ี ดุ และน่ีคอื ผลงานตลอดระยะเวลากวา่ 3 เดอื นทผ่ี า่ นมาของพวกเรา

ชนมน์ ิภา เขอ่ื นเพชร
ผบู้ รหิ ารองคก์ ร COD MEDIA

4

องคก์ ร COD MEDIA

C – ยอ่ มาจากคาวา่ Center ทแ่ี ปลวา่ ศนู ยก์ ลาง
O – ยอ่ มาจากคาวา่ Of ทแ่ี ปลวา่ ของ
D – ยอ่ มาจากคาวา่ Diversity ทแ่ี ปลวา่ ความหลากหลาย
Media แปลวา่ สอ่ื
Center Of Diversity ความหมายโดยรวมคอื ศนู ยก์ ลางแหง่ ความหลากหลายของส่อื

สีประจาองคก์ ร
สกี รม

ความหมายของสี
ความสงบ ความเงยี บ ความมนั่ คง ความศรทั ธา ความมรี ะเบยี บ ความจรงิ ความสุขมุ ความ

เช่อื ถอื ความจงรกั ภกั ดี ความเยอื กเยน็ ความราบรน่ื ความเป็นเอกภาพ ความเป็นอนุรกั ษ์นิยม แรง
บนั ดาลใจ

5

พลงั ของกรม
โทนสนี ้ีจะใหค้ วามรสู้ กึ สงบเยน็ ทส่ี ดุ ชว่ ยทาใหผ้ อ่ นคลายและทาใหจ้ ติ ใจรสู้ กึ สงบดว้ ย เน่ืองจาก

เป็นสที ช่ี ว่ ยกระตุน้ ปฏกิ ริ ยิ าเคมใี นรา่ งกาย นอกจากนนั้ ยงั เป็นสโี ปรดของผคู้ นทวั่ โลกมากกวา่ ครง่ึ และ
ยงั ถกู เลอื กใหเ้ ป็น ‘สที ป่ี ลอดภยั ’ ทส่ี ดุ ในกรณีทค่ี ุณไมแ่ น่ใจวา่ จะใชส้ อี ะไรดอี กี ดว้ ย โทนสฟี ้าจะกระตุน้
ความคดิ สรา้ งสรรคแ์ ละอสิ ระ สว่ นโทนสนี ้าเงนิ นนั้ จะส่อื ถงึ ฐานะของสงั คมชนั้ สงู และความร่ารวย สนี ้า
เงนิ เขม้ แสดงออกถงึ ความรู้ ความเฉลยี วฉลาด ตรรกะเหตุผล และความไวเ้ น้ือเชอ่ื ใจ จงึ เหมาะมากๆ
หากจะนามาใชเ้ กย่ี วกบั งานหรอื ในสถานทท่ี างาน เพราะจะชว่ ยสรา้ งบรรยากาศสขุ มุ และเป็นมอื อาชพี

ประวตั ิขององคก์ ร
องคก์ ร COD MEDIA จดั ตงั้ ขน้ึ เมอ่ื วนั ท่ี 15 มกราคม 2562 เป็นองคก์ รยอ่ ยทอ่ี ยภู่ ายใตก้ าร

ควบคุมของสถานีโทรทศั น์ CTV องคก์ ร COD MEDIA นาเสนอสอ่ื ทม่ี งุ่ เน้นความหลากลหลายของสอ่ื ท่ี
มที งั้ รายการดา้ นความบนั เทงิ ขา่ ว สารคดี ซรี สี ์ และรายการทท่ี าเพอ่ื ตอบสนองต่อกลมุ่ เป้าหมาย ผลติ
สอ่ื ทส่ี รา้ งสรรคอ์ ยา่ งมคี ณุ ภาพ และตอบสนองกลุ่มเป้าหมายอยา่ งตอ่ เน่ือง โดยออกอากาศผา่ นทาง
Facebook CTV เป็นชอ่ งทางหลกั และยงั มอี กี 3 ชอ่ งทางเพอ่ื ใหผ้ ชู้ มไดต้ ดิ ตามอยา่ งหลากหลาย

วิสยั ทศั น์
สรา้ งสรรคร์ ปู แบบรายการทห่ี ลากหลาย ทงั้ ทางสอ่ื โทรทศั น์และสอ่ื ออนไลน์ มกี ารผลติ ผลงาน

ทางดา้ นความบนั เทงิ ขา่ ว สารคดี ซรี สี ์ และสรา้ งการมสี ว่ นรว่ มกบั กลมุ่ เป้าหมายอยา่ งมคี ุณภาพ

6

พนั ธกิจ

1.เป็นสอ่ื อสิ ระทผ่ี ลติ ผลงานออกมาไดอ้ ยา่ งหลากลายทงั้ เน้ือหาและรปู แบบรายการบนั เทงิ
วาไรต้ี ทม่ี สี าระ
2. นาเสนอขา่ วสารทร่ี วดเรว็ และเทย่ี งตรงตอ่ เหตุการณ์
3.สง่ เสรมิ สาระความรคู้ วบคไู่ ปกบั จรยิ ธรรม
4.สรา้ งการมสี ว่ นรว่ มกบั ผบู้ รโิ ภคอยา่ งมคี ุณคา่

วตั ถปุ ระสงค์
1. เป็นสอ่ื อสิ ระทเ่ี น้นผลติ ผลงานทม่ี คี วามหลากหลาย
2. ผลติ ผลงานอยา่ งสรา้ งสรรคแ์ ละมคี ุณภาพทด่ี ตี ่อสงั คม
3. มสี ว่ นรว่ มกบั ผบู้ รโิ ภคอยา่ งมคี ุณคา่ และเปิดมุมมองใหมๆ่ เพอ่ื นามาผลติ ผลงานอยา่ งหลากหลาย

แนวทางการทางาน
1. ผลติ และสรา้ งสรรคผ์ ลงานทม่ี คี วามหลากหลายและแปลกใหม่
2. สรา้ งคณุ คา่ และเพม่ิ มลู คา่ ใหก้ บั องคก์ ร
3. ทางานเป็นสอ่ื ทม่ี คี ุณภาพไมข่ ดั ต่อจรยิ ธรรม

จดุ แขง็ ขององคก์ ร
เป็นสอ่ื ผลติ และสรา้ งสรรคผ์ ลงานทม่ี คี วามหลากหลายและแปลกใหมท่ ย่ี งั มสี าระความรแู้ ฝงอยู่

ในผลงาน

7

กล่มุ เป้าหมาย
จานวนผกู้ ดถกู ใจ 7,284 คน ผตู้ ดิ ตาม 7,874 คน ผชู้ มสว่ นมากอายอุ ยทู่ ่ี 18-24 ปี เพศหญงิ

59% เพศชาย 41% สว่ นมากเป็นคนจงั หวดั พะเยา 1,167 คน รองลงมาจงั หวดั เชยี งราย 654 คน เวลาท่ี
ใชง้ าน Facebook คอื ช่วงเวลา 11.00 – 21.00 น. เป็นชว่ งเวลาพกั กลางวนั และก่อนนอน เวลาทเ่ี ขา้ ถงึ
เยอะทส่ี ดุ คอื ชว่ งเวลา 3 ทมุ่ พฤตกิ รรมผรู้ บั สารจะเลน่ Social อยา่ งน้อย 3 – 8 ชวั่ โมงตอ่ วนั โดย

กล่มุ เป้าหมายเป็นคนทช่ี อบตดิ ตามขา่ วสารอยเู่ สมอ ชอบอะไรแปลกใหม่ และ อพั เดทขอ้ มลู
ขา่ วสาร ความเคล่อื นไหว หรอื สถานการณ์ทก่ี าลงั เป็นกระแสอยตู่ อนนัน้ ชอบอพั เดทเรอ่ื งราวเกย่ี วกบั
ตวั เอง และแชรต์ ่อเรอ่ื งทต่ี วั เองใหค้ วามสนใจหรอื กาลงั เป็นกระแสอยตู่ อนนัน้ เป็นคนกลา้ คดิ กลา้ ลงมอื
ทา ใหค้ วามสนใจกบั สง่ิ ใหมๆ่ รอบตวั เสมอกล่มุ เป้าหมายจะเขา้ เลน่ Social Network ทุกชว่ งเวลา มกี าร
นดั พบปะสงั สรรคเ์ พอ่ื น สงั่ ของออนไลน์ ตามตดิ ขา่ วสาร รายได้ 7,000-12,000 ตอ่ เดอื น มากจาก
ครอบครวั เป็นหลกั และจากการทางาน part time

รายการในองคก์ ร
1. รายการ Diary on the way
2. รายการ Let you know
3. รายการสารคดี The Dreamer คนปัน้ ฝัน
4. Mini Series Based on true story
5. รายการขา่ ว COD News

8

บริษทั COD MEDIA
อธิบายโครงสร้างการจดั การองคก์ ร
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
นางสาวชนมน์ ิภา เขอ่ื นเพชร
ฝ่ ายการจดั การองคก์ ร
นางสาวณฐั ธยาน์ ผลดี

ผจู้ ดั การฝ่ ายบญั ชีการเงิน
นางสาวสายธาร ไชยยะ

ฝ่ ายการตลาด
นางสาวสดุ ารตั น์ ป่ินแกว้
วางแผนกลยทุ ธโ์ ซเซียลมเี ดีย
นายชนะพงษ์ แกว้ ศรงี าม

ฝ่ ายส่ือสารองคก์ ร
นายอวริ ทุ ธิ ์โพธปิ ์ ระทุม

ฝ่ ายโฆษณาและประชาสมั พนั ธ์
นางสาวรงั สมิ า แสงแกว้

ฝ่ ายการการผลิต
นายณฐั นนั ท์ เทพวลั ย์

9

บรรณาธิการข่าว

นางสาวสมพร ศรวี เิ ลศิ

- ผปู้ ระกาศข่าว
นางสาวฐติ พิ ร บุญตงั้

- ผสู้ ่ือข่าว
นางสาวเขมมกิ า ชยั ศรสี วสั ดิ ์
นายโดมพสิ ษิ ฐ์ เหลอื งอรา่ ม

Producer

นายชยั นิวตั ย์ แกว้ พวง

- Script-Writer
นางสาวไอลดา สนุ ทรวรพจน์
นางสาวชนิตา สตปิ ัน

- Creative
นายณฐั วุฒิ มหาวนั

- ผกู้ ากบั
นายธนโชติ ทองรกั

- ช่างเทคนิค
นายพฒั นพงษ์ แมน่ รตั น์

- ออกแบบกราฟฟิ ก
นายชญานนท์ ศรโี ชติ
นางสาวอทติ ยา ณ ลาปาง

- ช่างภาพ/ช่างตดั ต่อ
นายอรุณรกั ษ์ อทุ ยั รกั ษ์
นายณฐั พล อยพู่ นั ธ์

10

วิเคราะหก์ ารทางานแต่ละหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บรหิ ารจดั การและควบคุมดแู ลการดาเนินกจิ การทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การบรหิ ารงานทวั่ ไปของบรษิ ทั
เพอ่ื ใหเ้ ป็นไปตามวตั ถุประสงคน์ โยบายระเบยี บและขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั

ฝ่ ายการจดั การองคก์ ร
จดั แบง่ หน้าทก่ี ารงานกนั ทา และมอบอานาจใหร้ บั ผดิ ชอบตามความสามารถและความถนดั ของ

คนในองคก์ ร เพอ่ื การบรหิ ารงานงา่ ย รวู้ า่ ใครรบั ผดิ ชอบอะไร มหี น้าทท่ี าอะไร และสามารถตดิ ตามงาน
ไดต้ ามตาแหน่งหน้าท่ี

ผจู้ ดั การฝ่ ายบญั ชีการเงิน
ตรวจสอบรายรบั รายจา่ ยตา่ ง ๆ ของบรษิ ทั บนั ทกึ บญั ชขี องสมดุ รายวนั ทารายการทางการเงนิ

ของแต่ละรายการและรายละเอยี ดลกู หน้ีใบเรยี กเกบ็ เงนิ บญั ชคี า่ ใชจ้ า่ ยอน่ื ๆ

ฝ่ ายการตลาด
วเิ คราะหเ์ ป้าหมายขององคก์ รเพอ่ื ใหส้ อดคลอ้ งกบั การบรหิ าร พฒั นา ปรบั ปรงุ ดา้ นการตลาด

ของบรษิ ทั และสามารถดาเนินตอ่ ไปไดอ้ ยา่ งมนั่ คงและถาวรการบรกิ ารและอานวยความสะดวก
ปฏบิ ตั งิ านอน่ื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

วางแผนกลยทุ ธโ์ ซเซียลมีเดีย
วางระบบการทางาน การวเิ คราะหค์ วามสนใจและชอ่ งทางการใชง้ านของกลมุ่ เป้าหมาย การ

วางแผน โดยการนาปัจจยั องคป์ ระกอบจากต่างๆ มาชว่ ยในการวางแผนดาเนินงาน เพอ่ื ใหง้ านบรรลุ
ไปสเู่ ป้าหมายตามทไ่ี ดว้ างไว้

11

ฝ่ ายส่ือสารองคก์ ร
ใหค้ าแนะนา และเป็นทป่ี รกึ ษาแกฝ่ ่ายจดั การและประธานเจา้ หน้าทบ่ี รหิ าร เกย่ี วกบั การ

ตดั สนิ ใจในนโยบายององคก์ รทเ่ี หมาะสม ประสานงานการตดิ ต่อสอ่ื สารและตอ้ งกาหนดกจิ กรรมดา้ นการ
สอ่ื สารอนั สง่ ผลดตี อ่ องคก์ ร เพอ่ื ตอบสนองกลมุ่ เป้าหมายและใหต้ รงกบั ความตอ้ งการของกลุม่ เป้าหมาย
นนั้ เป็นสาคญั

ฝ่ ายโฆษณาและประชาสมั พนั ธ์
มหี น้าทโ่ี ปรโมททงั้ เน้ือหารายการขา่ วและการทางานตา่ งๆภายในบรษิ ทั ตงั้ แต่กอ่ นออกอากาศ

คอื การโปรโมทใหผ้ ชู้ มสนใจในรายการทจ่ี ะออกและรอตดิ ตามชมระหวา่ งออกอากาศคอื การโปรโมทให้
ยอดคนดหู รอื ยอด Like มจี านวนเพมิ่ มากขน้ึ และถูกแชรต์ อ่ ไปอยา่ งรวดเรว็ และหลงั การออกอากาศ

ผบู้ ริหารฝ่ ายการการผลิต
ควบคมุ ทศิ ทางของการผลติ สอ่ื ทงั้ หมดทงั้ ในแงข่ องการแสดงและงานเบอ้ื งหลงั อน่ื ๆ และตอ้ ง

รบั รปู้ ัญหาต่าง ๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ในฝ่ายเพอ่ื คอยแกไ้ ขปัญหาในกรณีทม่ี ปี ัญหาสาคญั ฝ่ายผลติ จะเป็นคนท่ี
ตดั สนิ ใจและชข้ี าดวา่ จะทาอยา่ งไร รวมถงึ การวเิ คราะหน์ โยบายขององคก์ รเพอ่ื ใหส้ อดคลอ้ งกบั การผลติ
สอ่ื รปู แบบต่าง ๆ พฒั นาและปรบั ปรงุ ดา้ นผลติ สอ่ื โทรทศั น์และวทิ ยกุ ระจายเสยี งใหส้ อดคลอ้ งกบั การ
พฒั นาของเทคโนโลยคี วบคมุ กากบั ดแู ลดา้ นการผลติ สอ่ื ตลอดจนปฏบิ ตั งิ านอน่ื ตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

บรรณาธิการข่าว
จะตอ้ งนาขา่ วมาตรวจสอบกอ่ นวา่ มคี วามผดิ พลาดในสว่ นไหนของขอ้ ความเชน่ ช่อื นามสกุลของ

แหลง่ ขา่ วยศตาแหน่งทถ่ี กู ตอ้ งวนั เดอื นปี เวลาทเ่ี กดิ เหตุการณ์ การใชภ้ าษาไทยของผสู้ อ่ื ขา่ วฯลฯ เมอ่ื
ตรวจความถกู ตอ้ งของขอ้ มลู แลว้ ตอ้ งมกี ารเรยี บเรยี งหรอื ปรบั ปรงุ ขา่ วใหมเ่ พอ่ื ใหม้ คี วามเหมาะสมกบั
ขา่ วทจ่ี ะนาเสนอไมพ่ าดพงิ บุคคลอน่ื ในอนั ทจ่ี ะทาใหเ้ กดิ ความเสยี หาย เมอ่ื เรยี บเรยี งขา่ วและปรบั ปรงุ
ขา่ วแลว้ จงึ นาขา่ วทไ่ี ดม้ ารวบรวมคดั เลอื กขา่ วทจ่ี ะนาออกอากาศ

12

ฝ่ ายข่าว
เสาะแสวงหาขา่ วประสานงาน สมั ภาษณ์แหลง่ ขา่ ว เตรยี มอปุ กรณ์ทาขา่ ว เขยี นขา่ ว และการ

เกาะตดิ สถานการณ์โดยการรายงานสด

Producer
เป็นหน้าทส่ี าคญั มากและตอ้ งมคี วามเป็นผนู้ าของทมี งานหลายคนตอ้ งเป็นคนคอยรบั งานจาก

อกี ทมี หน่ึงเพอ่ื มากระจายงานใหก้ บั ทมี ตา่ ง ๆ และนามาผลติ เป็น Production ทอ่ี อกสสู่ ายตาคนดแู ละ
ตอ้ งคอยแกป้ ัญหาต่าง ๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ทงั้ ระหวา่ งถ่ายทาและขณะออนแอรส์ ดและคอยเชค็ ควิ ต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ทจ่ี ะใชใ้ นการถ่ายทาใหผ้ ลงานออกมาดที ส่ี ดุ

Script-Writer
ทาหน้าทค่ี ดิ บทตา่ งๆภายในองคก์ รเชน่ บทเปิดหน้าสถานีบทหนงั สนั้ เป็นตน้ ตอ้ งคอย

ประสานงานรว่ มกบั Producer และ Creative เพอ่ื สรา้ งสรรคผ์ ลงานออกมาตอบโจทยก์ ล่มุ เป้าหมายมาก
ทส่ี ดุ เป็นผสู้ รา้ งสรรคร์ ายการจากแนวคดิ ของผอู้ านวยการผลติ ใหอ้ อกมาเป็นตวั อกั ษรทส่ี ามารถสอ่ื
ความหมายทาใหผ้ กู้ ากบั รายการสามารถถ่ายทอดเน้ือหาสาระออกมาเป็นภาพและเสยี ง

Creative
มหี น้าทเ่ี ป็นหวั คดิ ขององคก์ รในการรบั โจทยจ์ ากลูกคา้ นามารว่ มกบั การทางานกบั คนในบรษิ ทั

และทาแผนเสนองานลกู คา้ โดยตอ้ งทาใหล้ กู คา้ พงึ พอใจกบั ไอเดยี และขายไอเดยี ใหไ้ ดค้ ดิ งานทุกประเภท
เชน่ ภาพยนตรภ์ าพน่ิงโฆษณานิตยสารหรอื ในสอ่ื ต่างๆทบ่ี รษิ ทั รบั ทาผกู้ ากบั

ช่างเทคนิ ค
เป็นทมี งานผลติ ทต่ี อ้ งเกย่ี วขอ้ งกบั การออกแบบเชน่ พน้ื หลงั ฉาก ออกแบบ Stage Super ชอ่ื

รายการ ชอ่ื พธิ กี ร โลโกเ้ ป็นตน้ ตอ้ งทางานรว่ มกบั ฝ่ายผลติ และฝ่าย Creative เพอ่ื ใหไ้ ดง้ านทอ่ี อกมาใน
รปู แบบเดยี วกนั

13

ออกแบบกราฟฟิ ค
ใชว้ ธิ กี ารทางศลิ ปะและวธิ กี ารทางการออกแบบรว่ มกนั สรา้ งรปู แบบสอ่ื เพอ่ื ใหเ้ กดิ ศกั ยภาพ

สงู สดุ ในการทจ่ี ะเป็นตวั กลางในการสอ่ื ความหมายระหวา่ งผสู้ ง่ สารและผรู้ บั สาร โดยการนาเอารปู ภาพ
ประกอบ ภาพถา่ ย สญั ลกั ษณ์ รปู แบบ ขนาดตวั อกั ษร มาจดั วางเพอ่ื ใหเ้ กดิ การนาเสนอขอ้ มลู อยา่ ง
ชดั เจน เกดิ ผลดตี อ่ กระบวนการสอ่ื ความหมาย ทงั้ ในงานโปรโมท ประชาสมั พนั ธอ์ งคก์ ร การแชรข์ อ้ มูล
สาระต่างๆแต่ผรู้ บั สารเป็นตน้

ช่างภาพ
ทาหน้าทค่ี วบคุมกลอ้ งทม่ี คี วามสาคญั มากทงั้ การถ่ายทาและในการออกอากาศเพราะมมุ กลอ้ ง

เป็นสง่ิ สาคญั อยา่ งหน่ึงทท่ี าใหค้ นสนใจทจ่ี ะดแู ละแสดงถงึ อารมณ์สหี น้าทา่ ทางเป็นหน้าทท่ี ต่ี อ้ งมสี มาธิ
อยา่ งมาก

ช่างตดั ต่อ
เป็นขนั้ ตอนหลงั การผลติ ภาพยนตร์ ทไ่ี ดถ้ า่ ยทามาแลว้ ขนั้ ตอนน้ีจะทาเกย่ี วกบั การเรยี บเรยี ง

ภาพ ตดั ต่อ การใสเ่ สยี งและเอฟ็ เฟ็คตา่ งๆทต่ี อ้ งการ รวมไปถงึ การแปลงไฟลต์ า่ งๆ เพอ่ื นาลงสอ่ื ท่ี
เหมาะสมและมคี ุณภาพ เป็นทน่ี ่าสนใจของกลุม่ เป้าหมาย

ตาแหน่งหน้าที่การออกอากาศ
Producer
นายชยั นิวตั ย์ แกว้ พวง
Master Control Room/ VMix Call
นายพฒั นพงษ์ แมน่ รตั น์
Switcher
นายชนะพงษ์ แกว้ ศรงี าม

14

Sound engineer
นายชญานนท์ ศรโี ชติ
Camera man
นายโดมพสิ ษิ ฐ์ เหลอื งอรา่ ม
นายอรณุ รกั ษ์ อทุ ยั รกั ษ์
Stage manager
นายณฐั พล อยพู่ นั ธ์
Lighter technician
นางสาวสดุ ารตั น์ ป่ินแกว้
นางสาวสายธาร ไชยยะ
Co-ordinator
นายอวริ ทุ ธิ ์โพธปิ ์ ระทุม
Creative
นายณฐั วฒุ ิ มหาวนั
Script-Writer
นางสาวไอลดา สนุ ทรวรพจน์
Engagement

- ระหว่างออกอากาศ
นายธนโชติ ทองรกั

- หลงั ออกอากาศ
นางสาวชนิตา สตปิ ัน

15

กล้อง Vmix Call

นางสาวเขมมกิ า ชยั ศรสี วสั ดิ ์
ประสานงาน Vmix Call

นางสาวรงั สมิ า แสงแกว้
นางสาวณฐั ธยาน์ ผลดี
ผปู้ ระกาศข่าว

- ในห้องส่ง
นางสาวฐติ พิ ร บุญตงั้

- นอกสถานท่ี
นางสาวสมพร ศรวี เิ ลศิ

ผดู้ าเนินรายการ

นางสาวชนมน์ ิภา เขอ่ื นเพชร
ผคู้ วบคมุ รนั ดาว

นางสาวอทติ ยา ณ ลาปาง
File collector

นายณฐั นนั ท์ เทพวลั ย์

16

วิเคราะหห์ น้าท่ีการออกอากาศ
Producer

เป็นหน้าทส่ี าคญั มากและตอ้ งมคี วามเป็นผนู้ าของทมี งานหลายคนตอ้ งเป็นคนคอยรบั งานจาก
อกี ทมี หน่ึงเพอ่ื มากระจายงานใหก้ บั ทมี ต่าง ๆ และนามาผลติ เป็น Production ทอ่ี อกสสู่ ายตาคนดแู ละ
ตอ้ งคอยแกป้ ัญหาต่าง ๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ทงั้ ระหวา่ งถ่ายทาและขณะออกอากาศและคอยเชค็ ควิ ต่าง ๆ และ
อุปกรณ์ทจ่ี ะใชใ้ นการถ่ายทาใหผ้ ลงานออกมาดที ส่ี ดุ

Master Control Room

เจา้ หน้าทค่ี วบคุมการออกอากาศใชซ้ อฟตแ์ วรท์ ช่ี อ่ื วา่ VMIX ซง่ึ เป็นโปรแกรม Water Switcher
สาหรบั เลอื กรายการสาหรบั การออกอากาศ, OVE ผา้ หรบั ยอ่ ขยายภาพ, ระบบ Perl Control Router
รองรบั รายการสดจากแหล่งทม่ี าภายนอก, ระบบการเชค็ สญั ญาณภาพเสยี งหรอื Multi-view / Monitor
ระบบ Playlist สาหรบั การเรยี กผงั รายการผา่ น Mimeo Play-out Server สาหรบั ออกอากาศและสรา้ ง
Text / Lower third / Super / Green screen Blues screen / CG ในระวา่ งออกอากาศและ Recheck
Sound wave เพอ่ื ควบคมุ คณุ ภาพเสยี งในขณะออกอากาศไปพรอ้ ม ๆ กนั อยา่ งราบรน่ื

Switcher

คนทท่ี างานรว่ มกบั Producer การ Switch กลอ้ งไปใหไ้ ดภ้ าพทต่ี ามท่ี Producer ตอ้ งการ เชน่
ตอนน้ีกลอ้ งหน่ึงจบั ภาพพธิ กี รกาลงั ถามคาถามผรู้ ว่ มรายการ Switcherกจ็ ะเลอื กใชภ้ าพจากกลอ้ งทห่ี น่ึง
ซง่ึ กลอ้ งทส่ี องกก็ าลงั จบั ภาพผรู้ ว่ มรายการเชน่ กนั พอถงึ เวลาทผ่ี รู้ ว่ มรายการตอบคาถามSwitcherกจ็ ะ
Switchไปใชภ้ าพของกลอ้ งทส่ี อง
Sound engineer

มหี น้าทใ่ี นการควบคุมเสยี งในระหวา่ งการออกอากาศสดเพอ่ื ไมใ่ หเ้ สยี งเบาเกนิ ไปหรอื ดงั เกนิ ไป
และควบคุมเสยี งของพธิ กี รและแขกรบั เชญิ

17

Camera man

ทาหน้าทค่ี วบคุมกลอ้ งทม่ี คี วามสาคญั มากในการออกอากาศเพราะมมุ กลอ้ งเป็นสงิ่ สาคญั อยา่ ง
หน่ึงทท่ี าใหค้ นสนใจทจ่ี ะดแู ละแสดงถงึ อารมณ์สหี น้าทา่ ทางเป็นหน้าทท่ี ต่ี อ้ งมสี มาธอิ ยา่ งมากเพราะถา้
กลอ้ งขยบั หรอื สนั่ อาจจะทาใหเ้ กดิ ปัญหาต่อผรู้ บั ชมได้

Stage manager

ผกู้ ากบั เวทที าหน้าทเ่ี ป็นผปู้ ระสานงานกบั ทกุ ฝ่ายทอ่ี ยใู่ นการถ่ายทากบั ฝ่ายทอ่ี อกอากาศพรอ้ ม
จดั ทากาหนดการสาหรบั การดาเนินงานของทกุ ฝ่ายตอ้ งรถู้ งึ รปู แบบของรายการทจ่ี ะออกอากาศ ควบคุม
เวลา ควบคุมควิ การปลอ่ ยตวั ของผดู้ าเนินรายการทจ่ี ะออกรายการเตรยี มสถานท่ี เวทแี ละเป็นผใู้ ห้
สญั ญานเพอ่ื เรม่ิ การออกอากาศหรอื หยุด ตรวจสอบอปุ กรณ์ต่าง ๆ ภายในสว่ นของการถ่ายทาควบคุม
การดาเนินงานหลงั ฉากและตดั สนิ ใจแกป้ ัญหาทเ่ี กดิ ขน้ึ ทกุ อยา่ งดแู ลความเรยี บรอ้ ยของทกุ ฝ่ายก่อนเรม่ิ
แสดงทุกครงั้ และดาเนินไปอยา่ งเรยี บรอ้ ยระหวา่ งการถ่ายทา

Lighter technician

ปรบั แสงสวา่ งใหม้ คี วามพอดใี หไ้ ด้ Mood & Tone ของ Theme ในของแต่ละรายการ ตอ้ งคอยดวู า่
ตาแหน่งทต่ี งั้ ไฟตวงไหนเหมาะสมและทาใหม้ แี สงสวา่ งมากทส่ี ดุ

Co-ordinator

ทาหน้าทป่ี ระสานงานวนั น้ีทาอะไรบา้ งใน ตอ้ งไปประสานกบั ฝ่ายตา่ ง ๆ ทงั้ ภายในและภายนอก
เพอ่ื จดั หาอปุ กรณ์และใหก้ ารทางานดาเนินไปอยา่ งราบรน่ื เรยี บรอ้ ย

Creative

คดิ ไอเดยี ในการออกอากาศตามท่ี Producer ตอ้ งการโดยตอ้ งตรงกบั ความตอ้ งการ และความ
สนใจของกลมุ่ เป้าหมาย

Script-Writer

ทาหน้าทค่ี ดิ บทการออกอากาศ ตอ้ งคอยประสานงานรว่ มกบั Producer และ Creative เพอ่ื
สรา้ งสรรคผ์ ลงานออกมาตอบโจทยก์ ลุ่มเป้าหมายใหพ้ งึ พอใจมากทส่ี ดุ เป็นผสู้ รา้ งสรรคร์ ายการจาก
แนวคดิ ของผอู้ านวยการผลติ ใหอ้ อกมาเป็นตวั อกั ษรทส่ี ามารถสอ่ื ความหมายทาใหผ้ กู้ ากบั รายการ
สามารถถ่ายทอดเน้ือหาสาระออกมาเป็นภาพและเสยี ง

18

Engagement

ในตอนออกอากาศจะทาหน้าทใ่ี นการตอบ Comment คอยพดู คยุ ตอบโตก้ บั ผชู้ ม เมอ่ื สน้ิ สดุ การ
ออกอากาศแลว้ จะนาขอ้ มลู เชงิ ลกึ การออกอากาศในครงั้ นนั้ มาวเิ คราะหย์ อดคนดู ยอดคนไลท์ ยอดการ
เขา้ ถงึ การตอบโต้ Comment ต่างๆ ฯลฯ เพอ่ื ปรบั ผงั รายการ รปู แบบการออกอากาศ เทคนิคต่างๆใน
ครงั้ ต่อไป

Vmix Call Camera

ถอื กลอ้ งเพอ่ื ใหผ้ รู้ ายงานขา่ ว รายงานขา่ วในนอกสถานท่ี
ประสานงาน Vmix Call

ประสานงานกบั ฝ่ายประสานงานในหอ้ งสง่ ใหก้ บั ผถู้ อื กลอ้ ง Vmix call และใหส้ ญั ญาณการออกอากาศ
ผปู้ ระกาศข่าว

ดาเนินรายการขา่ วในหอ้ งสง่ และรายงานสดนอกสถานทโ่ี ดยใชโ้ ปรแกรม Vmix call
ผดู้ าเนินรายการ

เปิดหน้ากอ่ นเขา้ รายการ แนะนารายการทจ่ี ะออกอากาศและกล่าวลากอ่ นสน้ิ สดุ การออกอากาศ
ผคู้ วบคมุ รนั ดาว

คอยดรู นั ดาวการออกอากาศและคอยประสานงานกบั ฝ่าย Master Control Room เพอ่ื จะไดอ้ อกอากาศ
ตามรนั ดาวทว่ี างไว้

19

โครงสร้างองคก์ ร

ประธานเจา้ หน้าทบ่ี รหิ าร

รองผบู้ รหิ ารฝ่ายการจดั การองคก์ ร รองผบู้ รหิ ารฝ่ายการผลติ

ผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชกี ารเงนิ บรรณาธกิ ารขา่ ว

ผจู้ ดั การฝ่ายการตลาด ผคู้ วบคมุ การผลติ รายการ
โทรทศั น์

ผจู้ ดั การฝ่ายสอ่ื สารองคก์ ร

รปู แบบ : : Matrix Model

องคก์ รของเราเหมาะสมกบั โครงสรา้ งองคก์ รแบบ Matrix Model เน่อื งจากไมไ่ ดเ้ น้นเกย่ี วกบั กระบวน
การผลติ แต่ใหค้ วามสาคญั กบั ความสาเรจ็ ของผลงานและคานึงถงึ ผลประโยชน์ทผ่ี ชู้ มจะไดร้ บั จากองคก์ ร
เน้นความสามารถหลกั ของบุคลากรมากกวา่ ปรมิ าณ อกี ทงั้ ยงั มกี ารหลอมรวมทรพั ยากรทุกอยา่ งท่ี
จาเป็นมารว่ มกนั ทางานอยา่ งเป็นระบบ

20

21

ผลติ รายการสารคดี ช่อื THE DREAMER คนปัน้ ฝัน

เวลาออกอากาศ 10 นาที

แหลง่ ทม่ี าของรายการ ผลติ รายการเอง

Theme

บคุ คลตน้ แบบทย่ี งั รกั ษาภมู ปิ ัญญาดงั้ เดมิ เอาไว้ ไมว่ า่ กาลเวลาจะเปลย่ี นไป

Concept

เป็นรายการสารคดตี ดิ ตามชวี ติ ของบุคคลรนุ่ ใหมท่ ย่ี งั รกั ษาภมู ปิ ัญญาไมใ่ หเ้ ปลย่ี นแปลงและ
เลอื นหายไปตามกาลเวลา พรอ้ มไปกบั การไดเ้ รยี นรนู้ อกหอ้ งเรยี นทไ่ี มส่ ามารถหาได้ โดยจะเน้นไปท่ี
เรอ่ื งราวของบุคคลซง่ึ เป็นตน้ แบบใหแ้ กค่ นรนุ่ ใหมใ่ นปัจจุบนั ซง่ึ เขามวี ธิ กี ารพฒั นา แก้ไขและฟ้ืนฟูภมู ิ
ปัญญาเฉพาะถนิ่ ของตนเองอยา่ งไรใหย้ งั คงอยแู่ ละเป็นทร่ี จู้ กั โดยนาความทนั สมยั มาปรบั ใช้ ซง่ึ ในแต่ละ
ตอนจะสมั ผสั ไดถ้ งึ มนเสน่หแ์ ละคณุ คา่ ของภมู ปิ ัญญา

Pro-production production Post- production
-การถ่ายทา
-วเิ คราะหก์ ลมุ่ เป้าหมาย -โปรโมทรายการ -ตดั ต่อและลาดบั ภาพ
-ประชุมวางแผน -โปรโมทรายการ
-คดิ Theme Concept ของ -ประเมนิ ผลงาน
รายการ -ตรวจเทป
-หาขอ้ มลู และรวบรวมขอ้ มลู -เผยแพร่
-วเิ คราะหร์ ปู แบบรายการ
-เตรยี มอุปกรณ์
-ประสานงานหาสถานทถ่ี า่ ยทา
-โปรโมทรายการ

22

Logo The Dreamer คนปัน้ ฝัน

สปี ระจารายการคอื สเี หลอื งและสดี า สเี หลอื งใหค้ วามรสู้ กึ สนุกสนาน รอบรู้ สเี หลอื งมคี วาม
เกย่ี วขอ้ งกบั ความสขุ ความรา่ เรงิ การมองโลกในแงด่ คี วามอบอ่นุ และความหวงั สดี าใหค้ วามรสู้ กึ มี
อานาจ สว่ นรปู คนถอื ดาวใชเ้ ป็นสญั ลกั ษณ์เพอ่ื แสดงถงึ ตดิ ตามชวี ติ ของบุคคลรนุ่ ใหมท่ ย่ี งั รกั ษาภมู ิ
ปัญญาดงั้ เดมิ เอาไว้

กลุ่มเป้าหมาย เน้ือหา รปู แบบ Format

กลุม่ เป้าหมายหลกั -สารคดจี ะตามตดิ ชวี ติ ของ -สารคดี
-คนในจงั หวดั พะเยา บุคคลรนุ่ ใหมท่ ย่ี งั รกั ษาภมู ิ
-นิสติ มหาวทิ ยาลยั พะเยา ปัญญาดงั้ เดมิ เอาไว้ ไมว่ า่
-กลมุ่ บุคคลทม่ี ี อายตุ งั้ แต่ 18- กาลเวลาจะเปลย่ี นไป
24 ปี ทกุ เพศทกุ วยั มี -ในแตล่ ะสปั ดาหจ์ ะนาเสนอ
ความชอบในการรบั สารทม่ี ี เรอ่ื งราวของบุคคลรนุ่ ใหมท่ ย่ี งั
ความหลากหลายและทนั สมยั รกั ษาภมู ปิ ัญญาเอาไว้ ในแต่ละ
-พฤตกิ รรมการเลน่ โซเชยี ล ตอนจะมนี าเสนอเรอ่ื งราวบุคคล
มเี ดยี เป็นกลมุ่ ทช่ี อบเลน่ รนุ่ ใหมแ่ ตกต่างกนั ออกไป
โซเชยี ลมเี ดยี ในเวลาวา่ ง
กลุ่มเป้าหมายรอง
-คนตา่ งจงั หวดั

เรอ่ื งทจ่ี ะทา
-เล่าถงึ เรอ่ื งราวของบคุ คลรนุ่
ใหม่

23

1.วเิ คราะหก์ ระบวนการผลติ ทงั้ ระบบและฝ่ายงานต่างๆทเ่ี กย่ี วขอ้ ง
-ฝ่ายการบญั ชี จดั สรรงบประมาณใหเ้ หมาะสม
-ฝ่ายผลติ รายการ จดั ทารายการตงั้ แต่การถา่ ยถงึ การตดั ต่อ
-ฝ่ายประสานงาน คอยดแู ล ตดิ ต่อแขกรบั เชญิ ทม่ี าเป็นแขกรบั เชญิ ทาสารคดี
-Scrip writer เรยี บเรยี งบททจ่ี ะถามแขกรบั เชญิ

2.วเิ คราะห-์ บุคลกิ รายการ การนาเสนอแบบสรา้ งแนวความรู้ ความบนั เทงิ และสรา้ งแรงบรรดาลใจ
สี เน้นสที ส่ี ดใส มองโลกในแงด่ คี วามอบอุ่น ความหวงั และแรงบรรดาลใจ
ฟอนท์ BoonTook Mon Ultra Mon-Ultra อา่ นงา่ ย ดทู นั สมยั เรยี บงา่ ย และไมเ่ ป็นทางการ

จนเกนิ ไป
Sound ใช้ Foncraf กบั Icezy ทม่ี อี ารมณ์ทบ่ี อกเล่าเรอ่ื งราว มที งั้ ความสขุ ลุน้ ต่นื เตน้ และ

ทอ้ แท้
3.วเิ คราะหบ์ ุคลกิ

บคุ ลกิ แขกรบั เชญิ อายุ 24-40 ปี มลี กั ษณะมงุ่ มนั่ และตงั้ ใจทางานและเป็นตวั ของตนเอง

การวางแผนขนั้ ตอนการผลติ สารคดี The Dreamer คนปัน้ ฝัน
ตอนท่ี 1 ตอน บา้ นเลก็ ในป่าใหญ่
ตอนท่ี 2 ตอน ปัน้ ความสขุ จากดนิ
ตอนท่ี 3 ตอน ฟารม์ ( สขุ ) จากเหด็
ตอนท่ี 4 ตอน เก่าๆทไ่ี มเ่ กา่ แก่

24

การวางแผนขนั้ ตอนการผลิตสารคดี The Dreamer คนปัน้ ฝัน
ตอนท่ี 1 ตอน บา้ นเลก็ ในป่ าใหญ่
เป้าหมายของสารคดี

จะนาเสนอใหเ้ หน็ ถงึ หมบู่ า้ นชนเผา่ อาขา่ ทถ่ี ูกโอบลอ้ มดว้ ยขนุ เขา ทม่ี คี วามสวยงามในแบบ
ธรรมชาติ ใชช้ วี ติ แบบเรยี บงา่ ย และมวี ถิ ชี วี ติ ชนเผา่ แบบดงั้ เดมิ ไว้
กระบวนการทางาน
วนั ท่ี 8 มนี าคม 62 คดิ บทและเขยี นบทตอนท่ี 1 เตรยี มอปุ กรณ์ในการถ่ายทา

รวมถงึ แบง่ หน้าทต่ี า่ งๆใหท้ มี งาน
วนั ท่ี 9 มนี าคม 62 เวลา 03.30 น. ออกเดนิ ทางไปบา้ นหล่อโย อ.แมจ่ นั จ.เชยี งราย

09.00 น. ถงึ ทห่ี มาย
09.30-12.00 น. เดนิ ขน้ึ เขาเรม่ิ ถ่ายทาบรเิ วณรอบหมบู่ า้ น
13.00-16.00 น. ถ่ายวถิ ชี วี ติ ต่างๆของชาวบา้ นในหมบู่ า้ น
19.30 เอาไฟลท์ ถ่ี ่ายลงคอมดู
วนั ท่ี 10 มนี าคม 62 08.30 น. เรมิ่ สมั ภาษณ์ และเกบ็ บรรยากาศทเ่ี หลอื
15.00 เดนิ ทางกลบั มหาวทิ ยาลยั พะเยา
21.00 เรม่ิ ตดั ต่องาน
วนั ท่ี 11 มนี าคม 62 สง่ ไฟลท์ จ่ี ะออกอากาศของวนั ท่ี 13 ใหก้ บั องคก์ รและพเ่ี อกพต่ี ้ี และแก้
ไฟลท์ ไ่ี ดแ้ กน้ ามาปรบั และแกไ้ ข
วนั ท่ี 12 มนี าคม 62 สง่ ไฟลเ์ ตม็ ใหก้ บั องคก์ รเพอ่ื ทจ่ี ะนาไปออกอากาศ
วนั ท่ี 13 มนี าคม 62 เวลา 14.00-15.00 น. เรม่ิ ออกอากาศ

การบริหารทีมงาน 25

การแบง่ หน้าทก่ี ารบรหิ ารทมี รายการ การแบง่ หน้าท่ี หน้าท่ี
กากบั ภาพ ตากลอ้ ง
ลาดบั ท่ี ช่อื -สกุล คดิ บท
1 58121074 นางสาวณฐั ธยาน์ ผลดี คดิ บท ตากลอ้ ง key gift
คดิ บท ตากลอ้ ง บญั ชี
2 59075871 นางสาวชนิตา สตปิ ัน ตากลอ้ ง ตดั ตอ่
3 59076300 นางสาวสดุ ารตั น์ ป่ินแกว้
4 59079684 นายณฐั พล อยพู่ นั ธ์

ค่าใช้จ่าย

คา่ น้ามนั 1,500 บาท
คา่ ทพ่ี กั 1,200 บาท
คา่ อาหาร 500 บาท
รวม 3,200 บาท
งบประมาณ 3,500 บาท
คาดวา่ จะเหลอื 300
ปัญหาระหวา่ งการทางาน

สถานทไ่ี ปถา่ ยทาไกลมาก ทาใหก้ ารเดนิ ทางนนั้ หลงทาง และถนนหนทางทไ่ี ปกไ็ มค่ อ่ ยดที าใหม้ ี
ความลาบากในการเดนิ ทาง และการถ่ายทานนั้ กวา่ จะไดถ้ า่ ยตอ้ งเดนิ เทา้ ขน้ึ เขาไปอกี หลายลกู ใช้
เวลานานกวา่ จะไดถ้ า่ ยทา

สรปุ การทางานโดยรวม

ใน Ep แรกเป็นการถ่ายทาทจ่ี งั หวดั เชยี งราย เป็นการเดนิ ทางทค่ี อ่ นขา้ งไกลมาก
เทปน้มี กี ารวางแผนเป็นอยา่ งดี แต่กย็ งั มที มี งานจะมปี ัญหาทะเลาะกนั บา้ งระหวา่ งถ่ายทา
แตก่ แ็ กป้ ัญหานนั้ และผา่ นมนั ไปดว้ ยดี แต่สดุ ทา้ ยแลว้ เรากไ็ ดเ้ อาไฟลส์ ารคดตี วั เตม็ สง่ ใหก้ บั องคก์ รเพอ่ื
จะไดน้ าไปออกอากาศในวนั ท่ี 13 มนี าคม 62 เวลา 14.00-15.00 น.

26

สารคดีเร่ือง The Dreamer คนปัน้ ฝัน
ตอน บา้ นเลก็ ในป่ าใหญ่

ลาดบั ภาพ บทบรรยาย เสียง เวลา
0.00-0.04
1 Interlude 0.05-0.12

Cut 0.12-0.15
0.15-0.18
2 FS พระอาทติ ยข์ น้ึ Fade in : เพลง 0.18-0.21
0.22-0.23
และภเู ขา 0.23-0.25
0.26-0.27
SUPER TEXT : The 0.28-0.30
0.30-0.34
Dreamer คนปัน้ ฝัน

ตอน บา้ นเลก็ ในป่า

ใหญ่

Cut

3 LS ทางเขา้ หน้า VO : หมบู่ า้ นชนเผา่ อาขา่ Fade Under :

หมบู่ า้ น เลก็ ๆ บา้ นหลอ่ โย อ.แมจ่ นั เพลง

Cut จ.เชยี งราย ทถ่ี ูกโอบลอ้ ม

4 FS ZOOM IN TO LS ดว้ ยขนุ เขา ทม่ี คี วาม Fade Under :

หมบู่ า้ น สวยงามในแบบธรรมชาติ เพลง

Cut ใชช้ วี ติ แบบเรยี บงา่ ย และมี

5 LS หมบู่ า้ น วถิ ชี วี ติ ชนเผา่ แบบดงั้ เดมิ ไว้ Fade Under :

Cut อยา่ งน่าสนใจ เพลง

6 LS ชาวบา้ นกาลงั เดนิ Fade Under :

Cut เพลง

7 LS เดก็ เลน่ ชงิ ชา้ Fade Under :

Cut เพลง

8 MS ชาวบา้ นนงั่ Fade Under :

Cut เพลง

9 LS ชาวบา้ นเลอื กซอ้ื VO : ถงึ แมว้ า่ ความเจรญิ Fade Under :

ของ และความทนั สมยั จะเรม่ิ เขา้ เพลง

Cut มา แตย่ งั มบี คุ คลทย่ี งั คง

10 MS อุปกรณ์ของใช้ พยายามรกั ษาวฒั นธรรม Fade Under :

ตา่ งๆ และภมู ปิ ัญญาของชมุ ชน เพลง

Cut หล่อโยแหง่ น้ีเอาไวไ้ มใ่ ห้

11 LS คนกาลงั เลน่ ของ เลอื นหายไป คณุ โยฮนั Fade Under : 27

เลน่ ในหมบู่ า้ น ประกาศติ เชอมอื กู่ ผนู้ า เพลง 0.35-0.39
0.39-0.41
Cut ชมุ ชนบา้ นหลอ่ โย ซง่ึ เป็นผู้ 0.41-0.42
0.43-0.45
12 MS คุณโยฮนั นงั่ กบั คดิ รเิ รมิ่ พฒั นาชมุ ชน Fade Under : 0.46-0.56

นกั ทอ่ งเทย่ี ว เพลง 0.47-1.01
1.02-1.07
Cut 1.07-1.11
1.12-1.15
13 MS คุณโยฮนั ยนื อยู่ Fade Under : 1.16-1.20
1.21-1.26
ป่า เพลง 1.27-1.28

Cut

14 MS คุณโยฮนั ยนื คุย Fade Under :

Cut เพลง

15 MS คณุ โยฮนั SOT : ชุมชนน้ีก่อตงั้ มา Fade Under :

SUPER TEXT : ประมาณ 80 กวา่ ปีทแ่ี ลว้ นะ เพลง

ประกาศติ เชอมอื กู่ โย ครบั เป็นชมุ ชนของพน่ี ้อง

ฮนั ชาวอาขา่ เป็นคนอาขา่ 100

Cut % ทน่ี ่ีสว่ นใหญ่จะเป็นกลุ่ม

16 MS ชาวบา้ นกาลงั เยบ็ ตนอาขา่ ทอ่ี พยพมาจาก Fade Under :

ผา้ ประเทศพมา่ เมอ่ื 40-50 ปีท่ี เพลง

Cut แลว้ แตก่ แ็ ตเ่ ดมิ กอ่ นหน้าท่ี

17 LS ชาวบา้ นกาลงั เดนิ คนกล่มุ ทเ่ี ขาจะยา้ ยมาจาก Fade Under :

Cut พมา่ เขากจ็ ะมกี ลุ่มอาขา่ ท่ี ท่ี เพลง

18 FS หมบู่ า้ น เขาเป็นกลุ่มดงั เดมิ อยแู่ ลว้ Fade Under :

Cut ฉะนนั้ พอกลุ่มพวกน้ยี า้ ยไป เพลง

19 LS คุณตานงั่ อยขู่ า้ ง อยอู่ อกไป กลุ่มใหม่ ๆ ก็ Fade Under :
บา้ น ยา้ ยเขา้ มาอยทู่ น่ี ่ี ตอนทก่ี ล่มุ เพลง
Cut ใหมม่ าอยหู่ รอื ทก่ี ลุ่มเก่าอยู่
เขายงั นบั ถอื บรรพบรุ ษุ เขา Fade Under :
20 MS คุณโยฮนั
Cut นบั ถอื ผี แลว้ เมอ่ื 40 ปีให้ เพลง
หลงั มา สว่ นใหญ่กม็ าเป็น Fade Under :
21 MS คณุ ยายนงั่ ครสิ ตเ์ ตยี น ครสิ เตยี นโป เพลง

ทากบั ขา้ ว
Cut รแตสแตนท์ ตอนน้ีกค็ อื
วฒั นธรรมดงั้ เดมิ ตรงจุดน้ี Fade Under :
22 MS คุณโยฮนั หายไป เพลง
Cut

23 MS แกะสลกั ไม้ Fade Under : 28

Cut เพลง 1.29-1.34
1.35-1.38
24 MS ชาวบา้ นทา Fade Under :
1.38-1.39
กจิ กรรมในโบสถ์ เพลง
1.40-1.42
Cut 1.43-1.45
1.46-1.50
25 MS คุณตานงั่ ดสู มดุ Fade Under : 1.51-1.52

และรอ้ งเพลง เพลง 1.52-1.54
1.55-2.01
Cut 2.02-2.04
2.05-2.08
26 MS คณุ โยฮนั Fade Under : 2.09-2.13

Cut เพลง 2.14-2.18

27 MS คณุ ยายนงั่ เยบ็ ผา้ Fade Under : 2.19-2.23

Cut เพลง

28 MS ขา้ งในบา้ น Fade Under :

Cut เพลง

29 CU ผกั ทข่ี น้ึ มาขา้ ง Fade Under :

บา้ น เพลง

Cut

30 MS ไก่ Fade Under :

Cut เพลง

31 MS คณุ โยฮนั SOT : สงิ่ ทผ่ี มกลบั มาวนั น้มี ี Fade Under :

Cut โอกาสทอ่ี ยใู่ นเมอื ง มคี วาม เพลง

32 LS ภเู ขา สบายมยั้ มคี รบั แต่วา่ แต่ผม Fade Under :

Cut เลอื กทจ่ี ะกลบั มาทน่ี ่ีเพราะ เพลง

33 MS คณุ โยฮนั ผมมองวา่ ชมุ ชนแหง่ น้ีควร Fade Under :

Cut จะมกี ารพฒั นามากกวา่ ท่ี เพลง

34 MS คุณโยฮนั ยนื มอง ควรจะเป็น ผมกเ็ ลยกลบั มา Fade Under :

รถทก่ี าลงั ขดุ ดนิ ผมมาพฒั นาชุมชนตรงน้ี มา เพลง

Cut เมอ่ื ประมาณ 2007 ผมกเ็ ลย

35 MS คุณโยฮนั ยนื คุย ใชธ้ ุรกจิ ทอ่ งเทย่ี วพฒั นา Fade Under :
ชมุ ชน เน้นทอ่ งเทย่ี วเชงิ เพลง
กบั นกั ทอ่ งเทย่ี ว
Cut วฒั นธรรม ธรรมชาติ วถิ ี
36 MS คณุ โยฮนั สอนจบั ชวี ติ วฒั นธรรมอาขา่
Fade Under :
ปัจจบุ นั ก็ ใชธ้ ุรกจิ ทอ่ งเทย่ี ว เพลง
หนู จบั งู
Cut มาเน้นการพฒั นาชมุ ชน การ

37 MS กล่องบรจิ าค พฒั นาชมุ ชนเน้ียหมายถงึ Fade Under : 29

Cut พยายามดงึ คนในชมุ ชนคอื เพลง 2.24-2.27
2.28-2.35
38 MS ชาวบา้ นจานวน การมสี ว่ นรว่ มในชุมชน มนั มี Fade Under :
2.36-2.39
มาก สว่ นอยา่ งไง อยา่ งเชน่ เพลง 2.39-2.44
2.45-2.50
Cut ชมุ ชนทน่ี ่ีสว่ นใหญ่กเ็ ป็น
2.51-2.54
39 MS คุณโยฮนั อาชพี เกษตรกร กค็ อื เขา Fade Under :
2.54-2.57
Cut ปลกู ผกั ปลูกอะไร ประมาณ เพลง 2.57-3.00
3.00-3.01
40 MS คณุ ยายเกบ็ พลู นนั้ คอื การซอ้ื สนิ คา้ ใน Fade Under : 3.01-3.03
3.04-3.05
Cut ชมุ ชน ไมว่ า่ จะเป็นสนิ คา้ เพลง 3.05-3.07
3.08-3.09
41 MS คุณยาย 2คนเกบ็ เกษตร สนิ คา้ งานมอื อะไร Fade Under : 3.10-3.22
ต่าง ๆ 3.22-3.25
พลใู หก้ นั เพลง

Cut

42 CU กาไลทช่ี าวบา้ น Fade Under :

ทา เพลง

Cut

43 MS คุณโยฮนั นงั่ กนิ ชา Fade Under :

Cut เพลง

44 MS ชาวบา้ นรดน้าผกั VO : โยฮนั มองเหน็ ถงึ Fade Under :

Cut ปัญหาทเ่ี กดิ ขน้ึ ภายในชุมชน เพลง

45 LS ถนนของหมบู่ า้ น จงึ ไดห้ าวธิ ที จ่ี ะแกไ้ ขปัญหา Fade Under :

Cut ไมว่ า่ จะเป็นการสรา้ งถนน เพลง

46 LS ถงั น้า เขา้ หมบู่ า้ น ระบบน้าด่มื Fade Under :

Cut ระบบไฟฟ้า และอกี ปัญหา เพลง

47 CU แผน่ โซลา่ เซลล์ หน่ึงทเ่ี จอ นนั่ กค็ อื ปัญหา Fade Under :

Cut ขยะ เพลง

48 MS คณุ ยาย Fade Under :

Cut เพลง

49 MS ขยะ Fade Under :

Cut เพลง

50 MS คุณโยฮนั SOT : ตอนทผ่ี มกลบั มาจาก Fade Under :

Cut อสิ ราเอลชมุ ชนผมมแี ต่ขยะ เพลง

51 LS เดก็ ๆชว่ ยกนั เอา จานวนมาก มแี ตข่ วดเหลา้ Fade Under :

ขยะไปทง้ิ ขวดเบยี ร์ และหมบู่ า้ น เพลง

Cut สกปรกผมกเ็ ลยมแี นวคดิ

52 MS ขยะ ทว่ี า่ จะทายงั ไง จากขยะท่ี Fade Under : 30

Cut เขาทง้ิ จากขยะทส่ี รา้ ง เพลง 3.26-3.32
3.33-3.34
53 MS คณุ โยฮนั กบั เดก็ ๆ สง่ิ แวดลอ้ มกลบั มายงั ไงก็ Fade Under :
3.34-3.38
ชว่ ยกนั เกบ็ ขยะ เลยเรมิ่ คดิ ทจ่ี ะทาบา้ นแลว้ ก็ เพลง 3.39-3.43

Cut เกบ็ ขยะทเ่ี ขาทง้ิ กลบั มาทา 3.44-3.48
3.49-3.54
54 MS คุณโยฮนั ผนงั บา้ นโดยใชด้ นิ เป็น Fade Under :
3.54-3.55
Cut สว่ นผสม ไมไ่ ผ่ ฟางขา้ ว แก เพลง 3.56-3.59

55 MS ZOOM IN TO รบ และ ขวดเหลา้ เบยี ร์ Fade Under : 4.00-4.05
4.06-4.13
CU บา้ นดนิ เพลง
4.13-4.20
Cut
4.21-4.28
56 MS คุณโยฮนั Fade Under : 4.29-4.38

Cut เพลง

57 MS ZOOM OUT LS Fade Under :

บา้ นดนิ เพลง

Cut

58 MS คณุ โยฮนั Fade Under :

Cut เพลง

59 MS คณุ โยฮนั ยนื คุย Fade Under :

กบั ชาวบา้ น เพลง

Cut

60 MS คณุ โยฮนั Fade Under :

Cut เพลง

61 MS คณุ โยฮนั นงั่ Fade Under :

ทางาน เพลง

Cut

62 MS คุณโยฮนั นงั่ Fade Under :

ทางานยา่ งตงั่ ใจ เพลง

Cut

63 LS คุณโยฮนั ทางาน Fade Under :

Cut เพลง

64 MS คุณโยฮนั ยนื คยุ Fade Under :

กบั นกั ทอ่ งเทย่ี ว เพลง

Cut

65 MS คุณโยฮนั กาลงั ดู VO : ความตงั้ ใจของโยฮนั ท่ี Fade Under : 31

ผกั ดดู อกไม้ จะพฒั นาบา้ นหล่อโย และ เพลง 4.39-4.41

Cut รกั ษาวฒั นธรรมในชนเผา่ 4.41-4.47

66 MS คณุ โยฮนั กาลงั ผกู ไมใ่ หเ้ ลอื นหายไป แมว้ า่ คน Fade Under : 4.48-4.50

ขอ้ มอื ใหก้ บั ในชมุ ชนไมเ่ หน็ ดว้ ยกบั สงิ่ ท่ี เพลง 4.51-4.53
4.54-4.58
นกั ทอ่ งเทย่ี ว กาลงั ทาอยู่ และมนั ไมใ่ ช่ 4.59-5.01

Cut เรอ่ื งงา่ ย ทจ่ี ะทาใหค้ นใน 5.02-5.02
5.03-5.04
67 MS คุณโยฮนั รดน้า หมบู่ า้ นนนั้ หนั มาสนใจ Fade Under :
5.05-5.11
ตน้ ไม้ เพลง 5.12-5.14

Cut 5.15-5.16
5.17-5.19
68 MS คุณโยฮนั ขบั รถ Fade Under :
5.19-5.24
Cut เพลง

69 MS คุณโยฮนั SOT : ลา่ สดุ นบั ปัจจบุ นั สงิ่ Fade Under :

Cut ทเ่ี รากาลงั ทาอยใู่ นเรอ่ื ง เพลง

70 MS ธนาคารขยะ ความสะอาด สง่ิ แวดลอ้ มใน Fade Under :

หมบู่ า้ น ชุมชน เรากระจายถงั ขยะ เพลง

Cut รอบ ๆ หมบู่ า้ น แลว้ ชมุ ชน

71 MS ถงั ขยะ เป็นผดู้ แู ลรว่ มกนั น่ีคอื สงิ่ ท่ี Fade Under :

Cut เรารว่ มกนั ทารว่ มกบั ชมุ ชน เพลง

72 MS เดก็ เอาถงั ขยะ จากนนั้ เราพฒั นาเรอ่ื ง Fade Under :

เกบ็ ไวท้ เ่ี ดมิ อาชพี ผมกม็ โี อกาสใชใ้ น เพลง

Cut การทอ่ งเทย่ี วน้ี ดงั พวกทเ่ี ขา

73 MS คุณโยฮนั ทาสง่ เสรมิ เรอ่ื งอาชพี อยแู่ ลว้ Fade Under :
Cut เรากด็ งึ เขามาใหช้ าวบา้ น เพลง
74 LS ชาวบา้ นจบั กลมุ่ ผลติ ภณั ฑใ์ นชมุ ชน จากนนั้ Fade Under :
เยบ็ ผา้ เรากใ็ หเ้ ขาไปหาตลาด เพลง
Cut นกั ทอ่ งเทย่ี ว

75 MS คณุ โยฮนั Fade Under :

Cut เพลง

76 LS คณุ โยฮนั กบั Fade Under :

นกั ทอ่ งเทย่ี ว เพลง

Cut

77 MS คณุ โยฮนั Fade Under :

Cut เพลง

78 MS กาลงั เยบ็ กระเป๋ า Fade Under : 32

Cut เพลง 5.25-5.26
5.27-5.31
79 MS คุณโยฮนั Fade Under : 5.32-5.33
5.34-5.35
Cut เพลง 5.36-5.40
5.41-5.48
80 MS ตากเมลด็ กาแฟ Fade Under : 5.48-5.53

Cut เพลง 5.53-6.00
6.00-6.03
81 LS คุณตานงั่ เหลาไม้ Fade Under : 6.04-6.06
6.07-6.13
Cut เพลง 6.14-6.19

82 LS คณุ ยายยนื ลา้ งมดี Fade Under : 6.19-6.21
6.22-6.26
Cut เพลง 6.26-6.31

83 MS คุณโยฮนั SOT : เดมิ ทมี นั เป็นหมบู่ า้ น Fade Under :

Cut ธรรมดา ปัจจบุ นั มี เพลง

84 LS คณุ โยฮนั ยนื คุยกบั นกั ทอ่ งเทย่ี วหลงั่ ไหลเขา้ มา Fade Under :

นกั ทอ่ งเทย่ี ว ทน่ี ่ี ผมเป็นตวั ดงึ ดดู เพลง

Cut นกั ทอ่ งเทย่ี วใหเ้ ขา้ มา และ

85 MS คณุ โยฮนั พอเขามาป้บุ เขาจะไดส้ มั ผสั Fade Under :

Cut วถิ ชี วี ติ ฉะนนั่ ณ เวลาน้ี ผม เพลง

86 FS หมบู่ า้ น จะทายงั ไงอยรู่ ว่ มกบั ชมุ ชน Fade Under :

Cut จะทายงั ไงอยรู่ ว่ มกบั เพลง

87 MS คุณโยฮนั สง่ิ แวดลอ้ ม รปู แบบทผ่ี มทา Fade Under :
Cut มาแลว้ กค็ อื ผมเน้นใชพ้ ฒั นา เพลง
ชมุ ชน ดแู ลบา้ นดนิ ดแู ล Fade Under :
88 MS ชาวบา้ น ชมุ ชน และดแู ลเรอ่ื ง

Cut เพลง
สงิ่ แวดลอ้ ม ฉะนนั้ ผมเช่อื Fade Under :
89 MS คณุ โยฮนั
Cut เสมอวา่ ถา้ สามสว่ นน้เี รา เพลง
เตบิ โตไปพรอ้ มกนั จะเกดิ

ความยงั่ ยนื ในชุมชน

90 CU กระปกุ ออมสนิ Fade Under :
Cut เพลง
Fade Under :
91 LS บา้ น เพลง
Cut Fade Under :
เพลง
92 MS เดก็
Cut

93 LS ชาวบา้ นกาลงั ลา้ ง Fade Under : 33

เทา้ เพลง 6.31-6.36
6.37-6.40
Cut 6.41-6.46
6.47-6.51
94 MS ชาวบา้ เยบ็ เสอ้ื Fade Under :
6.51-6.57
Cut เพลง 6.58-7.01
7.02-7.11
95 MS คณุ โยฮนั SOT : ปัจจบุ นั กพ็ ยายาม Fade Under : 7.12-7.22
7.23-7.31
Cut เน้นการมสี ว่ นรว่ มของคนใน เพลง
7.32-7.37
96 LS หมบู่ า้ น ชมุ ชนมากทส่ี ดุ และน่ีคอื สง่ิ Fade Under : 7.38-7.41
7.41-7.48
Cut ทผ่ี มมแี ละกใ็ นอนาคตผม เพลง

หวงั วา่ คนในชมุ ชนเน้ียจะมี

ความเป็นอยทู่ ด่ี ขี น้ึ

97 MS เดก็ ๆกาลงั เลน่ กนั Fade Under :

Cut เพลง

98 MS เดก็ นงั่ กบั Fade Under :

ผปู้ กครองขา้ งๆบา้ น เพลง

Cut

99 MS คณุ โยฮนั SOT : ความสขุ ผมคอื ผม Fade Under :

Cut เช่อื เสมอวา่ ใหค้ วามรกั ก่อน เพลง

100 LS เดก็ ขน้ึ บนรถ กจ็ ะมผี ลกลบั มา เพราะการ Fade Under :

กระบะ ทาธุรกจิ เน้ีย ผมเน้น เพลง

Cut ความสมั พนั ธพ์ น่ี ้อง เราให้

101 LS เดก็ ขน้ึ บนรถ ความรสู้ กึ ดี ๆ ตอ่ เขาก่อน Fade Under :

กระบะและชว่ ยกนั เท และสง่ิ ทไ่ี ดร้ บั กลบั มากกค็ อื เพลง

ขยะลงจากรถ บางทอี าจจะไดแ้ คต่ วั เงนิ บาง

Cut ทอี าจจะไดไ้ มไ่ ดเ้ ป็นตวั เงนิ

102 MS คณุ โยฮนั มนั มาดว้ ยความสขุ กค็ อื ผม Fade Under :

Cut เน้ียจะบอกวา่ ความสขุ ของ เพลง

103 LS เดก็ ๆชว่ ยกนั ผมเลยคอื หน่งึ ไดท้ าเพอ่ื คน Fade Under :
ทางาน อน่ื ไมว่ า่ จะเป็นการดแู ลน้อง เพลง
Cut ๆ กต็ าม ดแู ลเรอ่ื ง
สง่ิ แวดลอ้ มกด็ ี เราไดแ้ ชร์ Fade Under :
104 MS คุณโยฮนั
Cut แนวคดิ ดี ๆ แลว้ ไดล้ งมอื ทา เพลง

105 MS คุณโยฮนั นงั่ คุย กด็ ี ผมคดิ วา่ น่ีเป็นความสขุ Fade Under : 34

กบั ชาวบา้ น สาหรบั ผม ผมมคี วามสขุ กบั เพลง 7.48-7.50

Cut การปลกู ตน้ ไม้ 7.51-7.52
7.53-7.55
106 MS คณุ โยฮนั มคี วามสขุ กบั การดแู ลน้อง Fade Under :
7.56-7.59
Cut ๆ อนั น้ีคอื สง่ิ ทผ่ี มมคี วามสขุ เพลง 8.00-8.03
8.04-8.19
107 MS คุณโยฮนั รดน้า เกดิ จากการใหค้ รบั Fade Under : 8.20-8.22
8.23-8.35
ตน้ ไม้ เพลง 8.36-8.41
8.42-8.51
Cut 8.52-8.56

108 MS คณุ โยฮนั Fade Under : 8.56-9.03

Cut เพลง

109 MS เดก็ ๆยม้ิ Fade Under :

Cut เพลง

110 MS คณุ โยฮนั SOT : ผมมองวา่ สาหรบั Fade Under :

Cut เรอ่ื งวฒั นธรรมควรจะมใี น เพลง

111 MS กนิ ขา้ ว สายเลอื ดอยา่ งน้อยเราจะ Fade Under :

Cut อนุรกั ษไ์ ดไ้ ม่ 100 % อยา่ งท่ี เพลง

112 MS คณุ โยฮนั ผมบอกอยา่ งน้อย ๆ คณุ Fade Under :

Cut ควรจะอนุรกั ษว์ ฒั นธรรมเป็น เพลง

113 MS เดก็ บา้ งสว่ น อยา่ งการแตง่ กายก็ Fade Under :

Cut ดี บางอยา่ งวฒั นธรรมการ เพลง

114 MS คุณโยฮนั สอ่ื วฒั นธรรมการทาน แลว้ Fade Under :
Cut อะไรอยา่ งง้ี แลว้ กก็ ารมนี ้าใจ เพลง
115 LS เล่นเครอ่ื งเลน่ ของ เออ้ื เฟ้ือ น้ีคอื สง่ิ สาคญั ทส่ี ดุ ท่ี Fade Under :
อาขา่ อยา่ งจะฝากถงึ น้องๆวนั น้ี เพลง
Cut คุณแลว้ ไมม่ อี าจจะเป็นกาลงั
หลกั แน่นอนถา้ คุณไม่
116 MS คณุ โยฮนั Fade Under :
Cut อนุรกั ษต์ งั้ แตว่ นั น้ี วนั หน้า เพลง
วฒั นธรรมเราหายไป แลว้ ไม่

มคี นไหนท่ี

จะมาเกบ็ มนั ไวถ้ า้ เราไม่

ชว่ ยกนั ฉะนนั้ อยากจะฝาก

น้องๆวา่ ไปทไ่ี หนอยา่ งไป

อายใครเราเสนอความเป็น

ตวั เรา ฉนั เป็นอาขา่ นะ ไม่

จาเป็นตอ้ งอายเลย เพราะวา่ 35

วฒั นธรรมของเราผมบอกวา่ 9.04-9.07

เป็นความหลากหลายทาง 9.08-9.08
9.08-9.11
ชาตพิ นั ธเุ์ ป็นเสน่หก์ บั การท่ี 9.12-9.15
9.15-9.17
เราไดม้ าอยรู่ ว่ มโลก 9.18-9.19
9.19-9.27
117 MS คุณตาเหลาไม้ VO : การไดเ้ หน็ ความเรยี บ Fade Under : 9.28-9.32

Cut งา่ ยในการใชช้ วี ติ ความ เพลง

เป็นอยทู่ ม่ี เี รอ่ื งราว การ

พฒั นาเรอ่ื งของการ

ทอ่ งเทย่ี วทด่ี ี ทาใหเ้ หน็ วา่

ชุมชนน้ี เตม็ เป่ียมไปดว้ ย

ความอบอนุ่ ความรกั ในบา้ น

เกดิ และวฒั นธรรมภูมิ

ปัญญาทด่ี งี าม ไมใ่ ชเ่ ป็น

เพยี งแคเ่ งนิ หรอื อานาจ แต่

มนั คอื การมอบความสขุ จาก

ชมุ ชนเลก็ ๆในหบุ เขาแหง่ น้ี

118 LS บา้ น Fade Under :

Cut เพลง

119 MS คุณโยฮนั กบั Fade Under :

นกั ทอ่ งเทย่ี ว เพลง

Cut

120 MS เดก็ ๆในหมบู่ า้ น Fade Under :

Cut เพลง

121 MS ตน้ ไม้ Fade Under :

Cut เพลง

122 LS ววิ ภเู ขา Fade Under :

Cut เพลง

123 MS เดก็ เล่นกนั อยา่ ง Fade Under :

สนุกสนาน เพลง

Cut

124 MS นงั่ ดดี กตี าร์ Fade Under :

Cut เพลง

36

125 LS คุณยายกาลงั จะ Fade Under : 9.33-9.35
ตากหญา้ คา เพลง
Cut
Fade Under : 9.36-9.39
126 MS คณุ โยฮนั รดน้า เพลง
ตน้ ไม้
Cut Fade Under : 9.40-9.43
เพลง 9.44-9.44
127 LS ลาธาร Fade Under :
Cut เพลง

128 LS คณุ โยฮนั กบั Fade Under : 9.45-9.47
ชาวบา้ น เพลง
Cut
Fade Under : 9.48-9.49
129 MS นกั ทอ่ งเทย่ี วผกู เพลง 9.50-9.53
แขนใหก้ นั Fade Under : 9.54-10.00
Cut เพลง
Fade Out : เพลง
130 FS ววิ ภเู ขาและบา้ น
Cut

131 FS ววิ ภเู ขา
Cut

132 MS ดอกหญา้
Cut

37

การวางแผนขนั้ ตอนการผลิตสารคดี The Dreamer คนปัน้ ฝัน
ตอนท่ี 2 ตอน ความสขุ ปัน้ ได้
เป้าหมายของสารคดี

จะนาเสนอใหเ้ หน็ ถงึ งานศลิ ปะการปัน้ ดนิ เผาหรอื เซรามคิ ทส่ี ามารถสรา้ งสรรคผ์ ลงานตาม
จนิ ตนาการและถูกแต่งลาดลานธรรมชาตแิ ละลายเสน้ บนเครอ่ื งปัน้ ดนิ เผา
เพอ่ื ใหค้ นรนุ่ ใหมแ่ ละคนทส่ี นใจไดเ้ ขา้ มาศกึ ษาเรยี นรู้
กระบวนการทางาน
วนั ท่ี 16 มนี าคม 62 คน้ หาสถานทท่ี จ่ี ะไปทาสารคดี คดิ บทและเขยี นบทตอนท่ี 2

เตรยี มอุปกรณ์ในการถ่ายทา รวมถงึ แบง่ หน้าทต่ี ่างๆใหท้ มี งาน
วนั ท่ี 17 มนี าคม 62 14.00 น.ออกเดนิ ทางไปจงั หวดั เชยี งใหม่

16.40 น. ถงึ ทพ่ี กั
วนั ท่ี 18 มนี าคม 62 09.00-10.00 น. พดู คยุ กบั แขกรบั เชญิ และเดนิ ดบู รเิ วณรอบๆ

11.00-15.00 น. เรมิ่ เกบ็ ภาพบรรยากาศรอบๆและถ่ายทาตอนท่ี 2
15.30-17.00 น. พดู คยุ และสมั ภาษณ์แขกรบั เชญิ
21.00 น. เดนิ ทางกลบั ถงึ มหาวทิ ยาลยั พะเยา
21.30 น.เอาไฟลล์ งคอมและเพม่ิ ตดั ต่อ
วนั ท่ี 19 มนี าคม 62 09.30 น. ตดั ต่องานทเ่ี หลอื
14.30 น. สง่ ไฟลท์ จ่ี ะออกอากาศของวนั ท่ี 20 ใหก้ บั องคก์ รและพเ่ี อก
พต่ี ้ี และแกไ้ ฟลท์ ไ่ี ดแ้ กน้ ามาปรบั และแกไ้ ข
19.30 น. สง่ ไฟลเ์ ตม็ ใหก้ บั องคก์ รเพอ่ื ทจ่ี ะนาไปออกอากาศ
วนั ท่ี 20 มนี าคม 62 เวลา 14.00-15.00 น. เรม่ิ ออกอากาศ

การบริหารทีมงาน 38

การแบง่ หน้าทก่ี ารบรหิ ารทมี รายการ การแบง่ หน้าท่ี หน้าท่ี
กากบั ภาพ ตากลอ้ ง
ลาดบั ท่ี ชอ่ื -สกุล คดิ บท
1 58121074 นางสาวณฐั ธยาน์ ผลดี คดิ บท ตากลอ้ ง key gift
คดิ บท ตากลอ้ ง บญั ชี
2 59075871 นางสาวชนิตา สตปิ ัน ตากลอ้ ง ตดั ต่อ
3 59076300 นางสาวสดุ ารตั น์ ปิ่นแกว้
4 59079684 นายณฐั พล อยพู่ นั ธ์

ค่าใช้จ่าย

คา่ น้ามนั 1,000 บาท

รวม 1,000 บาท

งบประมาณ 1,000 บาท

ปัญหาระหวา่ งการทางาน

สถานทไ่ี ปถา่ ยทานนั้ อยทู่ จ่ี งั หวดั เชยี งใหม่ ระหวา่ งทาใหก้ ารเดนิ ทางไปทเ่ี ชยี งใหมน่ นั้ มหี ลงทาง
บา้ งแต่กเ็ ดนิ ทางนนั้ กไ็ ปถงึ จุดทเ่ี ราจะไปถ่ายสารคดี ตอนนนั้ ทเ่ี ชยี งใหมม่ ฝี ่นุ เยอะมากทาใหท้ มี งานมี
อาการป่วยบา้ งถงึ แมส้ ภาพอากาศไมเ่ ป็นใจกบั การถ่ายทาแตท่ มี งานของเรากไ็ ดถ้ ่ายทาจนงานเสรจ็ และ
ออกมาดกี วา่ ทค่ี ดิ ไว้ ภาพทไ่ี ดก้ อ็ อกมาดมี ากดว้ ย

สรปุ การทางานโดยรวม

ใน Ep 2 เป็นการถ่ายทาทจ่ี งั หวดั เชยี งใหม่ เทปน้ีมกี ารวางแผนเป็นอยา่ งดี ถงึ แมว้ า่ สภาพ
อากาศทเ่ี ชยี งใหมไ่ มค่ ่อยมากนกั ถ่ายทาเทปน้ีไดอ้ ยา่ งราบรน่ื แขกรบั เชญิ เป็นกนั เองกบั ทมี งานมาก
และคอยใหค้ าปรกึ ษาคาแนะนาเป็นอยา่ งดี และเป็นเทปทแ่ี กน้ ้อยทส่ี ดุ จากทไ่ี ดท้ าสารคดมี า และนาเอา
ไฟลม์ าสตู่ ดั ต่อสารคดแี ละนามาปรบั แกไ้ ขใหด้ ขี น้ึ จากนนั้ กเ็ อาไฟลต์ วั เตม็ สง่ ใหก้ บั องคก์ รเพอ่ื จะได้
นาไปออกอากาศในวนั ท่ี 20 เมษายน 62 เวลา 14.00-15.00 น. เผยแพรใ่ หก้ บั ผชู้ มไดด้ ู

สารคดีเรือ่ ง The Dreamer คนปัน้ ฝัน 39
ตอน ความสขุ ปัน้ ได้
เสียง เวลา
ลาดบั ภาพ บทบรรยาย 00.00 –
00.03
1 Interlude ctv
00.03 –
Cut 00.07

2 Interlude cod Fade in : เพลง 00.08 –
00.10
Cut
Fade Under : 00.10 –
3 CU กระโถน เพลง 00.13

Dissolve 00.13 –
00.16
4 CU มอื คนกาลงั ปัน้ 00.16 –
00.20
Dissolve 00.20 –
00.22
5 Tilt Up แกว้ 00.22 –
Dissolve 00.28

6 CU รปู ปัน้ 00.28 –
Dissolve 00.36

7 LS อุปกรณ์
Dissolve

8 Tilt Down to LS
เครอ่ื งปัน้
Dissolve

9 CU มอื กาลงั ปัน้
SUPER TEXT :

The Dreamer คนปัน้
ฝัน ตอน ปัน้ ความสขุ
จากดนิ

Dissolve Vo หากพดู ถงึ งานศลิ ปะท่ี 40
10 MS รปู วาด สามารถสรา้ งสรรคผ์ ลงานตาม
จนิ ตนาการไดอ้ ยา่ งมากมายไม่ 00.36 –
รจู้ บ คงหนีไมพ่ น้ ศลิ ปะการปัน้ 00.39
และถูกแต่งเตมิ ดว้ ยลาดลาน
ธรรมชาตแิ ละลายเสน้ บน 00.39 –
เครอ่ื งปัน้ ดนิ เผาทถ่ี ูกหล่อขน้ึ 00.42
00.42 –
Cut 00.44
00.44 –
11 CU อุปกรณ์ 00.48
00.48 –
Cut 00.51

12 MLS คนกาลงั ปัน้ 00.51 –
00.54
Cut 00.54 –
00.56
13 CU มอื จบั แกว้ 00.56 -
01.00
Cut
01.00 –
14 MS คุณ ถงิ ชู กาลงั Vo แต่ยงั มศี ลิ ปินทย่ี งั คง 01.07

ปัน้ หลงใหลในการสรา้ งสรรค์ 01.07 –
01.11
Cut ผลงานเซรามคิ ภายในสตูดโิ อ

15 LS คนกาลงั ปัน้ ยา่ นวดั อุโมง ในอาเภอเมอื ง

Cut จงั หวดั เชยี งใหม่ ทใ่ี ชช้ ่อื วา่

16 MS แกว้ Slow Hands Studio ( สโล

Cut แฮน สตดู โิ อ ) ใหก้ บั ผทู้ ส่ี นใจ

17 LS ป้าย SLOW

HANDS

Cut

18 MLS คณุ ถงิ ชู Sot ชอ่ื ถงิ ชู นะคะ เป็นชา่ ง

SUPER TEXT : คณุ ปัน้ เซรามคิ กบั เป็นนกั วาด

ถงิ ชู ภาพประกอบคะ่

Cut

19 MLS คณุ ถงิ ชู

Cut

20 CU มอื ทก่ี าลงั วาด 41

Cut 01.11 –
01.14
21 CU มอื ทก่ี าลงั วาด 01.14 -
01.16
Cut 01.16 –
01.20
22 MS คุณ ถงิ ชู กาลงั
01.20 –
ปัน้ 01.22
01.22 –
Cut 01.26
01.26 –
23 CU มอื กาลงั ปัน้ 01.31

Cut

24 MS มอื กาลงั ปัน้

Cut

25 MLS คุณ ถงิ ชู Sot กเ็ ป็นความบงั เอญิ คอื

เพอ่ื นกบั ตวั พเ่ี อง อยากจะหา

พน้ื ทท่ี างานสว่ นตวั แลว้ ก็

สามารถทจ่ี ะสอนหรอื แบง่ ปัน

ความรหู้ รอื ทางานรว่ มกบั คน

อน่ื ได้ แลว้ กท็ าไปทามามคี วาม

จาเป็นตอ้ งยา้ ยทก่ี เ็ ลย

กลายเป็นสตดู โิ อจรงิ จงั เมอ่ื ยา้ ย

มาอยทู่ ใ่ี หม่ แลว้ เรม่ิ มกี ารเปิด

สอนจรงิ จงั มากขน้ึ คะ่

Cut 01.31 –
26 LS คนกาลงั ปัน้ 01.36
01.36 –
Cut 01.39
27 MS คุณ ถงิ ชู 01.39 –
01.45
Cut
28 LS คุณ ถงิ ชู กาลงั

สอน
Cut

29 MS คณุ ถงิ ชู 42

Cut 01.45 –
01.52
30 MLS คณุ ถงิ ชู 01.52 –
01.56
Cut 01.56 –
01.59
31 LS คุณ ถงิ ชู กาลงั
01.59 –
สอน 02.04

Cut 02.04 –
02.10
32 MLS คุณ ถงิ ชู กาลงั 02.10 –
02.16
สอน
02.16 –
Cut 02.23
02.23 –
33 CU มอื กาลงั ถอื แกว้ 02.27

Cut 02.27 –
02.32
34 MLS คณุ ถงิ ชู กาลงั 02.32 –
02.37
สอน 02.37 –
02.39
Cut 02.39 –
02.43
35 MS คุณ ถงิ ชู sot ตอนนนั้ กท็ างานอ่นื ๆแต่ 02.43 –
02.47
Cut พารท์ ทามเราคอื ปัน้ ชอ้ น แลว้ ก็ 02.47 –
02.51
36 MS คุณ ถงิ ชู กาลงั จากการทเ่ี ราปัน้ ชอ้ น การ

แกะรปู ปัน้ สมั ผสั ดนิ การเขา้ ใจขอ้ จากดั

Cut ของดนิ ขอ้ จากดั ของงาน มนั

37 MS คุณ ถงิ ชู ทาใหเ้ ราเรยี นรเู้ ยอะมากวา่ ถา้

Cut หากเราจะปัน้ เป็นหนุ่ หรอื เป็น

38 CU รปู ปัน้ อะไรแบบน้ี เราจะปัน้ ยงั ไงได้

Cut ถา้ หากเราไมไ่ ดผ้ า่ น

39 MS คุณ ถงิ ชู กระบวนการปัน้ ชอ้ นเลย เราคง

Cut ไมเ่ ขา้ ใจขนาดน้ี แลว้ ตอนนนั้
เราไมไ่ ดค้ ดิ อะไรมาก เราไมไ่ ด้
40 CU ใบหน้า
Cut คดิ วา่ สกั วนั หน่ึงฉนั ฉนั จะทา
ฉนั จะปัน้ งานหนุ่ อะไรแบบน้ี
41 CU ชอ้ น เราคดิ แค่วา่ ปัน้ ชอ้ นใหด้ ี
Cut
เพราะฉะนนั้ ทเ่ี ราปัน้ งานปัน้ ทกุ
42 MS คุณ ถงิ ชู วนั น้ีกเ็ ป็นเพราะวา่ ความ
Cut บงั เอญิ อกี หน่ึงอยา่ งในชวี ติ ท่ี

เราไดม้ าทา

43 ML หลงั ของคุณ ถงิ ชู 43

Cut 02.51 –
02.55
44 CU ใบหน้า 02.55 –
02.58
Cut 02.58 –
03.00
45 CU มอื ทก่ี าลงั แกะรปู
03.00 –
ปัน้ 03.05
03.05 –
Cut 03.08

46 MS คุณ ถงิ ชู Vo แตก่ ย็ งั มคี นจานวนหน่ึงท่ี 03.08 –
03.14
Cut ยงั คงสนใจและยงั คงเรยี นรใู้ น
03.14 –
47 CU มอื ทก่ี าลงั ปัน้ รปู ศลิ ปะงานปัน้ น้ีอยู่ การใชฝ้ ี 03.17
03.17 –
ปัน้ สรา้ งสรรคศ์ ลิ ปะงานปัน้ เพอ่ื 03.20
03.20 –
Cut เป็นสอ่ื กลางในการเเสดงซง่ึ 03.24
03.24 –
48 CU มอื ทก่ี าลงั ปัน้ รปู ความคดิ แต่กลบั ถกู ลดทอน 03.27
03.27 –
ปัน้ คุณคา่ ลง หรอื ถกู เรยี กวา่ งาน 03.31

Cut ประดษิ ฐ์ 03.31 –
03.39
49 CU ใบหน้า 03.39 –
03.43
Cut

50 MS คณุ ถงิ ชู Sot เรามคี นเขา้ มาเรยี นอยู่

Cut เรอ่ื ยๆแลว้ กม็ คี นทส่ี นบั สนุนเรา

51 LS คนกาลงั ปัน้ ดนิ หรอื ซอ้ื งานเรา ชุมชนท่ี

Cut สนบั สนุนเราคอ่ นขา้ งเขม้ แขง็

52 MS คุณ ถงิ ชู แลว้ กเ็ ปิดกวา้ งมาก แต่ถา้ พดู

Cut ถงึ ความทอ้ ในระดบั ความคดิ

53 LS คุณ ถงิ ชู กาลงั หรอื ความรสู้ กึ ในสงั คมกม็ บี า้ ง

สอน เชน่ การทค่ี นทท่ี างานศลิ ปะ
หรอื ทางานมอื ทางานคราฟ

Cut อะไรแบบน้ียงั ถูกมองเป็นแค่

54 CU ใบหน้า ทรพั ยากรมนุษย์ ทผ่ี ลติ งาน

Cut ขาย แลว้ เรายงั ไมถ่ กู เขา้ ใจหรอื
55 LS คุณ ถงิ ชู เกบ็ ถกู เหน็ คณุ คา่ ในมติ ทิ เ่ี รา
สามารถมอี ทิ ธพิ ลต่อสงั คมใน
อปุ กรณ์
Cut เชงิ วฒั นธรรมหรอื พวก การใช้

56 MS คุณ ถงิ ชู ชวี ติ ประจาวนั ได้ กจ็ ะรสู้ กึ ทอ้ 44

Cut บา้ ง รสู้ กึ วา่ เราไมค่ อ่ ยใหค้ ุณคา่ 03.43 –
03.48
57 LS คนกาลงั ปัน้ กบั อะไรแบบน้ี ทงั้ ๆทม่ี นั มี 03.48 –
03.52
Cut อทิ ธพิ ล มนั มคี วามสาคญั มาก 03.52 –
03.56
58 MS คนกาลงั ปัน้ แตพ่ อเราพดู แบบน้ีมนั 03.56 –
03.59
Cut เหมอื นกบั มนั กแ็ คส่ วย มนั ก็ 03.59 –
04.03
59 CU คนกาลงั ปัน้ แคง่ านศลิ ปะ แต่จรงิ ๆมนั มี 04.03 –
04.08
Cut อทิ ธพิ ลต่อความคดิ ของคนมาก 04.08 –
04.13
60 MS คนกาลงั ปัน้ 04.13 –
04.16
Cut 04.16 –
04.20
61 LS คนกาลงั ปัน้ 04.20 –
04.24
Cut 04.24 –
04.27
62 MS คณุ ถงิ ชู 04.27 –
04.30
Cut 04.30 –
04.33
63 CU ใบหน้าคณุ ถงิ ชู 04.33 –
04.36
Cut 04.36 –
04.38
64 MS เครอ่ื งปัน้ ดนิ เผา 04.38 –
04.40
Cut 04.40 –
04.44
65 MS คณุ ถงิ ชู Sot แตพ่ อเราพดู แบบน้ีมนั

Cut เหมอื นกบั มนั กแ็ คส่ วย มนั ก็

66 CU ใบหน้าคณุ ถงิ ชู แคง่ านศลิ ปะ แต่จรงิ ๆมนั มี

Cut อทิ ธพิ ลต่อความคดิ ของคนมาก

67 MS คณุ ถงิ ชู การดาเนินชวี ติ ประจาวนั ของ

Cut เคา้ จะแหง้ แลง้ มาก ถา้ หากเคา้

68 CU รปู ปัน้ มองตวั เองเป็นแคม่ นุษยท์ ผ่ี ลติ

Cut สนิ คา้ ทต่ี อ้ งขาย แต่ถา้ หากเรา

69 CU มอื กาลงั ปัน้ รสู้ กึ วา่ ความงามนนั้ ทาใหช้ วี ติ

Cut ของเรามคี วามสขุ มุมมองอะไร
แบบน้ีมนั กจ็ ะแตกต่างกนั กร็ สู้ กึ
70 MS คุณ ถงิ ชู
Cut ทอ้ ตรงน้ีบางครงั้

71 MS คณุ ถงิ ชู

Cut

72 MLS นกั เรยี น VO มุมมองและการยอมรบั ของ

Cut คนในสงั คมไทยในเรอ่ื งของ

73 LS นกั เรยี น ศลิ ปะงานปัน้ ยงั คงเป็นสง่ิ ให้ 45

Cut ใครหลายๆคนมองขา้ มความ 04.44 –
04.47
74 CU มอื กาลงั ปัน้ ตงั้ ใจ คุณคา่ ราคาและความ 04.47 –

Cut ทมุ่ เทของผทู้ ส่ี รา้ งผลงานและ 04.51

งานปัน้ น้ีออกมาสโู่ ลก 04.51 –
04.53
75 LS คุณ ถงิ ชู กาลงั
04.53 –
ปัน้ 04.58
04 58 –
Cut 05.04
05.04 –
76 MS งานปัน้ 05.06
05.06 –
Cut 05.11
05.11 –
77 MS คุณ ถงิ ชู Sot เพอ่ื นเคยไปขายทน่ี ิมมาน 05..14
05.14 –
Cut เหมนิ ทรน์ านแลว้ แลว้ กส็ มยั 05.21
05.21 –
78 LS คนกาลงั ปัน้ โน้น อยา่ งน้อยประมาณ 7 – 8 05.27
05.27 –
Cut ปี มงั้ กม็ คี นเดนิ เขา้ มาในป็อป 05.31
05.31 –
79 MS คนกาลงั ปัน้ อพั ของเขาและกจ็ บั แกว้ ใบหน่ึง 05.33
05.33 –
Cut ขน้ึ มาแลว้ กบ็ อกวา่ 10 บาท 05.37
05.37 –
80 MS คุณ ถงิ ชู เพอ่ื นกร็ สู้ กึ ไมแ่ ปลกใจ แตก่ ็ 05.39
05.39 –
Cut รสู้ กึ ตอนนนั้ ตอนทเ่ี พอ่ื นเลา่ ให้ 05.42
05.42 –
81 MLS คณุ ถงิ ชู ฟังเรากค็ ดิ วา่ มนั เป็นความเคย 05.44

Cut ชนิ ของคนในสงั คมทจ่ี ะบรโิ ภค
หรอื เสพอะไรทเ่ี ป็นผลติ
82 MS คุณ ถงิ ชู
Cut อุตสาหกรรม ผลติ แบบ Mass
Products (ผลติ สนิ คา้ จานวน
83 MLS คุณ ถงิ ชู
Cut มาก) แลว้ พอเกดิ ความเคยชนิ
น้ีเราจะไมต่ งั้ คาถามวา่ งานแต่
84 MS รปู ปัน้
Cut ละชน้ิ หรอื แมแ้ ตน่ ้าทเ่ี รากนิ
ขา้ วทเ่ี รากนิ มา มนั มาจากไหน
85 MLS แกว้
Cut มนั ผา่ นกระบวนการอะไรมา
86 LS เครอ่ื งปัน้ และแกว้ บา้ งทุกอยา่ งมนั สาเรจ็ รปู มาก
Cut จนเรามองขา้ มปัจจยั อกี เยอะ
มากกวา่ เราจะไดข้ า้ ว 1 จาน
87 MS แกว้
Cut กวา่ จะไดแ้ กว้ 1 ใบ กวา่ เราจะ
ไดอ้ ะไรๆ ทเ่ี รามใี น
88 MLS คุณ ถงิ ชู
Cut ชวี ติ ประจาวนั กพ็ อเราเหน็ ตรง

89 MS คณุ ถงิ ชู นนั้ เรากร็ สู้ กึ วา่ ถา้ เราไดท้ า 46

Cut พน้ื ทข่ี องเราเอง เราอยากจะให้ 05.44 –
05.52
90 MLS คุณ ถงิ ชู มพี น้ื ท่ี ทค่ี นเขา้ มาเรยี นรู้ 05.52 –
05.53
Cut 05.53 –
05.56
91 MS นกั เรยี น 05.56 –
05.59
Cut 05.59 –
06.03
92 CU มอื กาลงั ปัน้ 06.03 –
06.07
Cut 06.07 –
06.09
93 MLS คณุ ถงิ ชู 06.09 –
06.12
Cut 06.12 –
06.14
94 MS คุณ ถงิ ชู 06.14 –
06.17
Cut
06.17 –
95 MS คุณ ถงิ ชู 06.18

Cut 06.18 –
06.21
96 CU อปุ กรณ์ Vo จากจุดเรม่ิ ตน้ ความคดิ
06.21 –
Cut เลก็ ๆ ของคณุ ถงิ ชู นาไปสกู่ าร 06.26
06.26 –
97 CU มอื กาลงั วาด ถา่ ยทอดเรอ่ื งราวและมอบ 06.31

Cut ความสขุ กบั ใครหลายๆคน ได้ 06.31 –
06.35
98 LS คณุ ถงิ ชู กาลงั คุย เขา้ มาพฒั นา เรยี นรแู้ ละสรา้ ง

กบั นกั เรยี น เอกลกั ษณ์ของตวั เองภายใน

Cut งาน

99 MS คณุ ถงิ ชู สอน

นกั เรยี น

Cut

100 MS นกั เรยี นยม้ิ กบั

ผลงานของตวั เอง

Cut

101 MS คุณ ถงิ ชู Sot เหตุผลทท่ี า Workshop

Cut (ทาสถานทท่ี างาน) ใหเ้ ขาเขา้

102 MS คยุ กบั นกั เรยี น มาเรยี นรใู้ หเ้ ราเขา้ มา Fichiel

นกั เรยี น (เหน็ คุณคา่ ) งานแลว้ ถา้ อนั น้ี

Cut รว่ มถงึ วา่ คนอน่ื เขา้ มาเรยี นกบั

103 CU มอื กาลงั ปัน้ เราอะ่ เรากอ็ ยากใหเ้ ขาเหน็

Cut คุณคา่ วา่ สตูดโิ ออ่นื ๆ หรอื

104 CU ใบหน้ากาลงั ยม้ิ สตูดโิ องานศลิ ปะหรอื อะไรกว็ า่ 47

Cut ไป หรอื ไมว่ า่ ตงั้ เป็นสตดู โิ อได้ 06.35 –
06.37
105 MS กาลงั ถอื กระถ่าง แต่คนทเ่ี ยบ็ ผา้ อยทู่ บ่ี า้ น หรอื วา่ 06.37 –
06.40
Cut ทางานทจ่ี รรโลงตวั เองอ่ะ มนั 06.40 –
06.42
106 CU ใบหน้าของคณุ ลว้ นเป็นสงิ่ ทส่ี าคญั ใหก้ บั ชมุ ชน
06.42 –
ถงิ ชู 06.46
06.46 –
Cut 06.48
06.48 –
107 CU มอื ของคุณ ถงิ ชู 06.52

Cut 06.52 –
06.56
108 MS คุณ ถงิ ชู 06.56 –
06.59
Cut 06.59 –
07.00
109 MS ป้าย SLOW V0 : สตูดโิ อยา่ นวดั อุโมงคค์ อื 07.00 –
07.02
HANDS ฐานทม่ี นั่ สาหรบั การสรา้ งสรรค์ 07.02 –
07.08
Cut ผลงานเซรามกิ ทโ่ี ดดเดน่ ไม่ 07.08 –
07.13
110 LS สถานท่ี เหมอื นใคร และสามารถพฒั นา 07.13 –
07.15
Cut ความคดิ และฝีมอื ไปพรอ้ มๆกบั 07.15 –
07.18
111 MLS สอนนกั เรยี น การเรยี นรวู้ ฒั นธรรมพน้ื ถนิ่ 07.18 –
07.22
Cut ดงั้ เดมิ 07.22 –
07.25
112 MS เตาเผา

Cut

113 MS ธง

Cut

114 MS คุณ ถงิ ชู SOT : เน่ืองจากสตูดโิ อเราเรา

Cut อยากเน้นใหค้ นเขา้ มาทางาน

115 MLS สอนนกั เรยี น หลากหลาย แลว้ กถ็ า้ ใครเป็น

Cut หรอื ไมเ่ ป็นอะไรเราถอื วา่ เป็น

116 MS นกั เรยี น การแชรก์ นั แลว้ กจ็ ะมคี น

Cut ต่างชาตทิ งั้ ศลิ ปินหรอื ทงั้ คนท่ี

117 MS นกั เรยี นกาลงั ปัน้ ไมไ่ ดเ้ ป็นศลิ ปินแตเ่ ขามคี วาม

Cut รกั ทางดา้ นน้ีเขากเ็ ขา้ มาเชา่

118 MS คณุ ถงิ ชู พน้ื ทว่ี า่ งบา้ ง เรยี นรบู้ า้ งกร็ สู้ กึ

Cut วา่ ตรงน้ีเหมอื นเป็นพน้ื ทเ่ี ลก็ ๆ

119 MLS สถานท่ี เอาไวแ้ บ่งปันความรพู้ วกน้ี และ

Cut

120 MLS สอนนกั เรยี น ทาใหพ้ วกเคา้ เกดิ ความเขา้ ใจ 48
Cut ถงึ งานปัน้ ทอ้ งถนิ่
07.25 –
121 MS คุณ ถงิ ชู VO : งานปัน้ ทม่ี าจากธรรมชาติ 07.29
Cut ลว้ นเขา้ มาพรอ้ มกบั มนเสน่ห์ 07.29 –
และความหลงใหลในงานศลิ ปะ 07.35
122 CU ดอกไม้ แขนงน้ีทาใหค้ ุณ ถงิ ซู ได้ 07.35 –
Cut เรยี นรแู้ ละนาวชิ าความรมู้ า 07.39
สรา้ งเป็นผลงานเซรามกิ ท่ี 07.39 –
123 CU หมากนิ น้า สวยงามสะทอ้ นรากเหงา้ จาก 07.43
Cut ทอ้ งถนิ่ ไดอ้ ยา่ งไมผ่ ดิ เพย้ี น อกี 07.43 –
ทงั้ นารากฐานมาผสมผสานกบั 07.46
124 MS เตาเผา ตวั ตน ปัน้ เป็นงานศลิ ปะทบ่ี ่ง 07.46 –
Cut บอกความเป็นธรรมชาตอิ ยา่ ง 07.51
ลงตวั พรอ้ มกบั ถา่ ยทอดงาน 07.51 –
125 MS รปู ปัน้ ใหก้ บั ลกู ศษิ ยอ์ กี มากมายทงั้ 07.56
Cut ต่างชาตแิ ละคนไทย 07.56 –
08.00
126 LS แกว้ SOT : ตอนทเ่ี ราปัน้ งานน้ี 08.00 –
Cut ตอนทว่ี าดรปู เรารสู้ กึ รสู้ กึ ดคี น 08.02
สอ่ื สารเราได้ แลว้ กร็ สู้ กึ ดที ่ี 08.02 –
127 MS คุณ ถงิ ชู ศลิ ปะเป็นสอ่ื หน่ึงในการทเ่ี รา 08.05
Cut เราเขา้ ใจกนั ไดไ้ มต่ อ้ งผา่ น 08.05 –
08.08
128 MS แกว้ 08.08 –
Cut 08.12
08.12 –
129 MS เครอ่ื งปัน้ 08.16
Cut 08.16 –
08.19
130 CU อปุ กรณ์
Cut 08.19 –
08.23
131 CU ใบหน้า 08.23 –
Cut 08.26
08.26 –
132 MS นกั เรยี น
Cut

133 MLS คุณถงิ ชู สอน
นกั เรยี น
Cut

134 MS คุณ ถงิ ชู
Cut

135 MS รปู ปัน้
Cut

136 MLS คณุ ถงิ ชู สอน

Cut คาพดู แลว้ กไ็ มต่ อ้ งผา่ นเหตุผล 49
137 MS คุณ ถงิ ชู ไมต่ อ้ งผา่ นความชอบธรรมใดๆ
อนั น้ีรสู้ กึ ดี 08.29
Cut 08.29 –
137 MS คุณ ถงิ ชู SOT : คณุ อาจจะทางานปัน้ 08.30
หรอื วา่ ทางานศลิ ปะแลว้ พบวา่ 08.30 –
Cut ไมม่ คี วามสขุ ดี อยา่ งน้อยได้ 08.33
138 MS คุณ ถงิ ชู กาลงั ลองแลว้ กท็ าอยา่ งอน่ื ทค่ี ุณ 08.33 –
ตอ้ งการ แต่อยา่ งน้อยถา้ เวลา 08.35
วาดรปู กบั มนั อดทนกบั มนั มากพอ ถา้
Cut ตอนทท่ี อ้ ครงั้ แรก ครงั้ ทส่ี อง 08.35 –
139 MLS คณุ ถงิ ชู สอน อยา่ พง่ึ รบี บอกวา่ มนั ไมใ่ ช่ ง้ี 08.38
Cut รวมถงึ การทางานในสายอาชพี 08.38 –
140 MS คุณ ถงิ ชู อ่นื ดว้ ย กค็ อื อยา่ พง่ึ ทอ้ งา่ ย 08.43
Cut อยา่ พง่ึ รบี ตดั โอกาสตวั เองโดย 08.43 –
141 MS อปุ กรณ์ การบอกวา่ ฉนั ไมช่ อบ 08.49
Cut 08.49 –
142 CU มอื ถอื แกว้ 08.54
Cut 08.54 –
143 MLS คุณ ถงิ ชู 09.01
Cut 09.01 –
144 MS คุณ ถงิ ชู 09.08
Cut 09.08 –
145 MS คณุ ถงิ ชู 09.11
Cut 09.11 –
146 MS นกั เรยี น 09.15
Cut 09.15 –
147 CU มอื กาลงั ปัน้ 09.18
Cut 09.18 –
148 LS นกั เรยี น 09.20
Cut 09.20 –
149 MS คุณ ถงิ ชู 09.30

50

Cut

150 CU น้า VO : ทน่ี ่ี Slow Hands Studio 09.30 –
09.33
Cut ไมใ่ ชเ่ ป็นเพยี งสถานท่ี ท่ี 09.33 –
09.35
151 MS น้า ตอ้ นรบั ผคู้ นไดเ้ ขา้ มาเรยี นรู้ ได้ 09.35 –
09.37
Cut ความสขุ ไดส้ รา้ งรอยยม้ิ แต่ 09.37 –
09.40
152 MS สอนนกั ทอ่ งเทย่ี ว เป็นสถานท่ี ทย่ี งั คงมกี ลนิ่ อาย
09.40 –
Cut วฒั นธรรมพน้ื ถน่ิ และเสน่หข์ อง 09.42
09.42 –
153 LS คณุ ถงิ ชู กาลงั ศลิ ปะแฮนดเ์ มด ทย่ี งั คงรกั ษา 09.44
09.44 –
สอนนกั เรยี น ไวไ้ มใ่ หเ้ ลอื นหาย ไปตาม 09.47
09.47 –
Cut กาลเวลา 09.48
09.48 –
154 MS รอยยม้ิ คุณ ถงิ ชู 09.51
09.51 –
Cut 09.53
09.53 –
155 LS อุปกรณ์ 09.57
09.57 –
Cut 09.58
09.58 –
156 MS คุณ ถงิ ชู 10.00

Cut

157 MS รปู ปัน้

Cut

158 MS เครอ่ื งปัน้

Cut

159 MS ภาพวาด

Cut

160 MS มอื กาลงั ปัน้

Cut

161 MS อุปกรณ์

Cut

162 MS อุปกรณ์

Cut


Click to View FlipBook Version