The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงงานเกษตร การปลูกผักคะน้า

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 41999, 2022-07-14 05:31:52

โครงงานเกษตร

โครงงานเกษตร การปลูกผักคะน้า

โครงงาน

เร่ือง การปลกู ผกั คะน้า

เสนอ
คุณครูพหล จุลนวล

จดั ทาโดย

นายบูรภทั ร ศรีสวสั ด์ิ ช้นั ม.5/6 เลขที่ 5 (หวั หนา้ กลุ่ม)
เลขท่ี 7 (รองหวั หนา้ กลุ่ม)
นายรพพี ล อนนั ต์ ช้นั ม.5/6 เลขที่ 11 (สมาชิก)
เลขท่ี 13 (สมาชิก)
นายศิวามล แกว้ เจริญ ช้นั ม.5/6 เลขท่ี 39 (เลขานุการ)

นายสิทธิกร ราศรี ช้นั ม.5/6

นางสาวหทยั ภทั ร อาการักษ์ ช้นั ม.5/6

วชิ า การงานอาชีพ (งานเกษตร) ง33101
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

คานา

โครงงานฉบบั น้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา ง33101 (งานเกษตร) มีจุดประสงคเ์ พื่อท่ีจะศึกษาและทาการ
ทดลองปลูกผกั คะนา้ ใหส้ ามารถปลูกคะนา้ และเป็นการฝึกการทางานร่วมกบั ผูอ้ ื่น สาเหตุที่เลือกผกั คะนา้ เพราะ
เป็ นผกั ที่ปลุกง่าย เจริญเติบโตไดด้ ีในดินเกือบทุกชนิด และคะนา้ ยงั มีสรรพคุณหลายอยา่ ง เช่น ป้องกนั โรคตอ้
กระจก ป้องกนั มะเร็ง ช่วยบารุงผวิ พรรณ เป็ นตน้ ท้งั น้ีคณะผจู้ ดั ทาไดด้ าเนินการศึกษาคน้ ควา้ ขอ้ มูลจากแหล่ง
ความรู้ต่างๆ

โครงงานการปลูกผกั คะนา้ คณะผจู้ ดั ทาขอขอบพระคุณคุณครูผใู้ ห้ความรู้และใหค้ าแนะนาในการจดั ทา
ขอ้ มูล การเขียนรายงานและการจดั ทาเล่มโครงงานจนสาเร็จไปไดด้ ว้ ยดี หากมีความผดิ พลาดประการใดท่ีจะ
ตอ้ งปรับปรุงแกไ้ ข ทางคณะผจู้ ดั ทาขอนอ้ มรับความผดิ พลาดและขออภยั มา ณ โอกาสน้ีดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทา
14 กรกฎาคม 2565

กติ ติกรรมประกาศ

ในการทาโครงงานเกษตร เร่ือง การปลูกผกั คะนา้ คณะผจู้ ดั ทาขอขอบพระคุณคุณครูพหล จุลนวล
ที่เป็นท่ีปรึกษาใหค้ าปรึกษาคาแนะนา รวมถึงช่วยอานวยความสะดวกในการทาโครงงานคร้ังน้ี และขอขอบคุณ
ผปู้ กครองท่ีใหค้ าแนะนาในเร่ืองการปลูกผกั คะนา้ ท่ีสนบั สนุนในการทาโครงงานในคร้ังน้ี

คณะผจู้ ดั ทา

บทคดั ย่อ

ชื่อเร่ือง การปลูกผกั คะนา้
ช่ือผ้ศู ึกษา นายบูรภทั ร ศรีสวสั ด์ิ

นายรพีพล อนนั ต์
นายศิวามล แกว้ เจริญ
นายสิทธิกร ราศี
นางสาวหทยั ภทั ร อาการักษ์
คุณครูทป่ี รึกษา คุณครูพหล จุลนวล
โครงงานการปลูกผกั คะน้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเน้ือหาความรู้ทางด้านวิชาการในรายวิชาการงาน
อาชีพ (งานเกษตร) มาประยกุ ตใ์ ชใ้ นชีวติ ประจาวนั การศึกษาการปลูกคะนา้ ท้งั น้ีเพื่อใหไ้ ดค้ ะนา้ ที่สวยงาม
และน่ารับประทาน ที่เกิดจากวฒั นธรรมวถิ ีชีวติ และความเป็ นอยู่ อีกท้งั ยงั นาไปประกอบอาหารเพื่อให้วิตามิน
และพลงั งานซ่ึงจาเป็นต่อร่างกาย รวมถึงสามารถพฒั นาเป็นอาชีพไดอ้ ีกดว้ ย นอกจากน้ียงั เป็นการประหยดั
ซ่ึงสอดคลอ้ งกบั หลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างทศั นคติอนั ดีและเห็นคุณคา่ ตอ่ วชิ าการงานอาชีพ
(งานเกษตร)
ความรู้ท่ีใชใ้ นการปลูกคะนา้ ในคร้ังน้ี คณะผูจ้ ดั ทาไดน้ าความรู้ทางดา้ นวิชาการของรายวิชาการงาน
อาชีพ (งานเกษตร) ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และจากการศึกษาคน้ ควา้ ดว้ ยตวั เอง ผลท่ีไดจ้ ากการศึกษา
และการทาโครงงานในคร้ังน้ี คือ ไดผ้ กั คะนา้ ที่มีการเจริญเติบโตสมบูรณ์สามารถนาไปประกอบอาหารได้

สารบญั

ชื่อเร่ือง หน้า

คานา ก
กิตติกรรมประกาศ ข
บทคดั ยอ่ ค
สารบญั ง
บทท่ี 1 บทนา 1-2
บทที่ 2 เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ ง
บทท่ี 3 วสั ดุอุปกรณ์และวธิ ีดาเนินงาน
บทท่ี 4 ผลการปฏิบตั ิงาน
บทที่ 5 สรุปผล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

บทที่ 1
บทนา

ทมี่ าและความสาคัญของโครงงาน/หลกั การและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบนั ประเทศไทยตอ้ งเผชิญกบั ปัญหาโรคระบาด covid-19 ทาใหต้ อ้ งระมดั ระวงั ในการ

ใชช้ ีวติ ประจาวนั มากยงิ่ ข้ึน ไม่วา่ จะเป็นการออกไปจา่ ยตลาดเพ่ือซ้ือวตั ถุดิบมาทาอาหาร การออกไปรับประทาน
อาหารนอกบา้ น เป็ นตน้ วิธีการท่ีดีท่ีสุดที่จะลดความเสี่ยงในการติดเช้ือจากการเดินทางไปที่สาธารณะได้ คือ
การปลูกผกั ไวร้ ับประทานเองในครัวเรือน อีกท้งั ยงั ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั และยงั สามารถมน่ั ใจไดว้ า่ จะไดผ้ กั ที่สดสะอาดและปลอดภยั ท้งั น้ีหากไดผ้ ลผลิตจานวนมากแลว้ ยงั
สามารถนาไปจาหน่ายเพ่ือสร้างรายไดไ้ ดอ้ ีกดว้ ย ดงั น้นั ทางคณะผจู้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะปลูกผกั คะนา้ เน่ืองจาก
เป็นผกั ท่ีปลูกง่าย โตไว เจริญเติบโตไดด้ ีในดินเกือบทุกชนิด และสามารถนาไปประกอบอาหารไดห้ ลายเมนู จึง
ทาใหม้ ีการจดั ทาโครงงานน้ีข้ึน

วตั ถุประสงค์
1) เพอ่ื ศึกษาวธิ ีการปลูกผกั คะนา้
2) เพอื่ เรียนรู้ประโยชน์และสรรพคุณของผกั คะนา้
3) เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ ผกั คะนา้ จานวน 20 กระถาง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ไดร้ ับความรู้เร่ืองการปลูกผกั คะนา้

ผลทค่ี าดว่าจะได้รับ
1) ทราบถึงวธิ ีการปลูกผกั คะนา้
2) ทราบถึงประโยชน์และสรรพคุณของผกั คะนา้
3) ไดผ้ กั คะนา้ ไวบ้ ริโภคในครัวเรือนและจาหน่าย

งบประมาณ
ค่าเมลด็ พนั ธุ์คะนา้ 14 บาท

ระยะเวลา
2 มิถุนายน 2565 – 18 กรกฎาคม 2565

สถานทด่ี าเนินโครงงาน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ครูทป่ี รึกษาโครงงาน
คุณครูพหล จุลนวล

บทท่ี 2
เอกสารทเ่ี กย่ี วข้อง

คะน้า
ชื่อสามญั : Kai-Lan (Gai-Lan), Chinese broccoli, Chinese kale
ชื่อวทิ ยาศาสตร์ : Brassica oleracea var alboglabra
ตระกูล : วงศผ์ กั กาด ( Brassicaceae หรือ Cruciferae )
ถิ่นกาเนิด : ในทวปี เอเชียซ่ึงเพาะปลูกมากในประเทศจีน ไตห้ วนั ฮ่องกง มาเลเซีย รวมไปถึงประเทศไทย

สายพนั ธ์ุทนี่ ิยมปลูกในไทย
1.) พนั ธุ์ใบกลม : มีลกั ษณะใบกวา้ งใหญ่ ปลอ้ งส้ัน ปลายใบมนและผวิ ใบเป็ นคล่ืนเล็กนอ้ ย ทนทานต่อ

ดินฟ้าอากาศไดด้ ี ไดแ้ ก่ พนั ธุ์ฝางเบอร์ 1 ฝางเบอร์ 2 เป็นตน้
2.) พนั ธุ์ใบแหลม : เป็ นพนั ธุ์ที่มีลกั ษณะใบแคบกว่าพนั ธุ์ใบกลม ปลายใบแหลม ขอ้ ห่าง ผิวใบเรียบ

ไดแ้ ก่ พนั ธุ์ P.L.20 เป็นตน้
3.) พนั ธุ์ยอดหรือกา้ น : มีลกั ษณะใบเหมือนกบั คะนา้ ใบแหลม แต่จานวนใบต่อตน้ มีนอ้ ยกวา่ ปลอ้ งยาว

กวา่ ไดแ้ ก่ พนั ธุ์แม่โจ้ 1 เป็นตน้

วธิ ีปลูกคะน้า
1.) ปลกู คะน้าในกระถาง
วธิ ปี ลกู คะน้าในกระถาง ขนั้ ตอนแรกใส่กาบมะพรา้ วสบั วางรองกน้ กระถาง หาภาชนะรอ่ นดนิ ใหล้ ะเอยี ด
เสรจ็ แลว้ ผสมดนิ รว่ น 2 ส่วน ป๋ ยุ หมกั หรอื ป๋ ยุ คอก 1 ส่วน (แต่หากไมส่ ะดวกผสมดนิ เอง สามารถใชด้ นิ
สาเรจ็ รปู แทนได)้ จากนนั้ กใ็ ส่ลงไปในกระถางแบบไมต่ อ้ งเตม็ มาก เสรจ็ แลว้ หยอ่ นเมลด็ คะน้าตามลงไป
2.) ปลูกในดินหรือแปลงผกั
มีท้งั แบบหวา่ นกระจายทว่ั แปลง เหมาะสาหรับแปลงปลูกขนาดใหญ่ ทาเป็นการคา้ และแบบแถวเดียว
เหมาะสาหรับแปลงปลูกขนาดเลก็ หรือผกั สวนครัว โดยมีระยะปลูกระหวา่ งตน้ และระหวา่ งแถวประมาณ
20 x 20 เซนติเมตร เสร็จแลว้ ผสมดินร่วน 2 ส่วน ป๋ ุยหมกั หรือป๋ ุยคอก 1 ส่วน (แตห่ ากไม่สะดวกผสมดินเอง
สามารถใชด้ ินสาเร็จรูปแทนได)้ หวา่ นเมลด็ ใหก้ ระจายทว่ั ท้งั ผวิ แปลงโดยใหเ้ มล็ดห่างกนั ประมาณ 2-3
เซนติเมตร ใชด้ ินผสมหรือป๋ ุยคอกหวา่ นกลบเมล็ดใหห้ นาประมาณ 0.6-1 เซนติเมตร กลบดินผวิ หนา้ เมลด็
ผกั คะนา้

การดูแลผกั คะน้า
คะนา้ เป็นพชื ที่เติบโตไดใ้ นดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนดินร่วน ชอบดินที่ระบาย
น้าไดด้ ี น้าไม่ขงั ควรรดน้าอยา่ งเพียงพอและสม่าเสมอทุกเชา้ -เยน็ หมน่ั กาจดั วชั พืชและพรวนดินบ่อย ๆ วางใน
บริเวณท่ีมีแสงเพียงพอ ส่วนป๋ ุยที่นามาบารุงตน้ ควรเป็นป๋ ุยที่ธาตุไนโตรเจนสูง

ช่วงเวลาปลูก
คะนา้ ปลูกไดต้ ลอดปี แต่ช่วงเวลาท่ีปลูกไดผ้ ลดีที่สุดอยใู่ นช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ช่วงระหวา่ งเดือน
พฤษภาคม-กนั ยายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนสามารถปลูกไดเ้ ช่นกนั แตอ่ าจประสบปัญหาขาดน้าหรือฝน
ตกหนกั ทาใหด้ ินแน่น ผกั ไม่เจริญเติบโต

การเกบ็ เกยี่ ว
เม่ือคะนา้ มีอายอุ ยทู่ ่ีประมาณ 45-55 วนั หลงั ปลูก จะสามารถเกบ็ เก่ียว แตค่ ะนา้ ที่มีอายุ 50-55 วนั เป็ นระยะที่เก็บ
เกี่ยวไดน้ ้าหนกั มากกวา่

ประโยชน์และสรรพคุณ
คะนา้ มีประโยชน์มากมายมีท้งั วติ ามินเอและวติ ามินซี ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้ กนั มีเบตา้ แคโรทีนช่วยใน

ดา้ นระบบประสาทตา มีแคลเซียมเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก มีโฟเลตและธาตุเหล็กสูงช่วยบารุงเลือด
และลดความเสี่ยงภาวะโลหิตจาง มีไฟเบอร์ช่วยดา้ นการขบั ถ่าย มีส่วนช่วยลดระดบั คอเลสเตอรอล ช่วยรักษา
สมดุลของระดบั ฮอร์โมนเอสโตรเจน ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย ช่วยลดอาการหงุดหงิด อารมณ์
แปรปรวนในสตรีช่วงมีประจาเดือน ช่วยชะลอปัญหาความจาเสื่อม ทาให้อตั ราการเปลี่ยนของความจาช้าลง
และช่วยชะลอการเส่ือมของอายสุ มอง (วติ ามินอี) มีคุณสมบตั ิช่วยป้องกนั ยบั ย้งั การเจริญของเน้ืองอก ยบั ย้งั สาร
ก่อมะเร็ง ต่อตา้ นอนุมูลอิสระและสารก่อมะเร็ง เละช่วยส่งเสริมการทางานของเอนไซมท์ ่ีช่วยขบั พษิ ของสารก่อ
มะเร็ง

บทท่ี 3
วสั ดุอปุ กรณ์และข้นั ตอนการดาเนินงาน

วสั ดุอปุ กรณ์
1.) กระถางตน้ ไม้
2.) เมล็ดพนั ธุ์ผกั คะนา้
3.) ชอ้ น-ส้อม พรวนดิน
4.) ดินท่ีผสมป๋ ุยหมกั /ป๋ ุยคอกและแกลบ
5.) บวั รดน้า

ข้นั ตอนการดาเนินงาน
1.) วางแผนประชุมกบั กลุ่ม
2.) เตรียมกระถางท่ีจะใชป้ ลูก 20 กระถาง
3.) ผสมดินสาหรับปลูก โดยใชด้ ิน 1 ส่วน แกลบ 1 ส่วน ป๋ ุยหมกั /ป๋ ุยคอก 1 ส่วน ผสมส่วนผสมท้งั หมดลง
ในดิน แลว้ ใส่ลงในกระถาง
4.) นาเมล็ดพนั ธุ์คะนา้ หยอดลงในกระถาง
5.) กลบดินผวิ หนา้ เมล็ดพนั ธุ์คะนา้ แลว้ รดน้า และใชป้ ูนขาวโรยรอบๆ เพ่ือป้องกนั มดมาคาบเมล็ดไป
6.) หลงั เพาะนาน 7-10 วนั ผกั คะนา้ เร่ิมงอก มารดน้าทุกๆวนั วนั ละ 1-2 คร้ัง หมน่ั กาจดั วชั พืช
7.) เมื่อคะนา้ มีอายปุ ระมาณ 45-55 วนั ก็สามมรถเก็บเก่ียวผกั คะนา้ ได้

บทที่ 4
ผลของการศึกษาค้นคว้า

จากการศึกษาคน้ ควา้ โครงงานการปลูกผกั คะนา้ พบวา่ ผกั คะนา้ มีสรรพคุณมากมาย อีกท้งั ยงั สามารถ
นาไปประกอบอาหารไดห้ ลายเมนู นอกจากน้นั ยงั เอาไปขายสร้างรายไดไ้ ดอ้ ีกดว้ ย จากการทดลองปลูก พบวา่
ผกั คะนา้ เป็นพชื ที่ปลุกง่าย ไม่ตอ้ งดูแลอะไรมากมาย เพยี งแคร่ ดน้าและหมนั่ กาจดั วชั พชื เป็นประจาสม่าเสมอ
ก็เจริญเติบโตไดด้ ี และใช้เวลาไม่นานก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลที่ไดส้ ามารถนาไปประกอบอาหารได้
หากปลูกในจานวนที่มากข้ึน จะนาไปสู่การสร้างรายและเป็ นอาชีพได้ และเน่ืองจากทางคณะผูจ้ ดั ทาไม่ไดใ้ ช้
สารเคมีฆ่าแมลง อาจทาใหผ้ กั โดนกดั บา้ ง แตเ่ ราก็จะไดผ้ กั ที่ปลอดภยั ไร้สารเคมีตกคา้ ง

บทท่ี 5
สรุปผล

จากการศึกษาและปฏิบตั ิตามโครงงานการปลุกผกั คะนา้ สรุปไดว้ า่ ผกั คะนา้ เป็ นพืชทางการเกษตรที่
นิยมในนามาประกอบเป็ นอาหาร มีประโยชน์และสรรพคุณมากมาย เป็นพชื ท่ีปลูกง่าย ใชเ้ วลาไม่นานกส็ ามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตท่ีไดเ้ ป็ นผกั คะนา้ ที่ไม่มีสารพิษไม่เป็ นอนั ตรายต่อผบู้ ริโภค ผกั คะนา้ จึงเป็ นหน่ึงใน
ผกั ท่ีเหมาะสมท่ีจะปลูกไวบ้ ริโภคในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็สามารถนาไปจาหน่าย เป็ นการสร้าง
รายไดใ้ นเวลาอนั ส้ันและเป็นอาชีพใหก้ บั ผปู้ ลูกผกั คะนา้ อีกดว้ ย

บรรณานุกรม

ไร่ลุงทอ๊ ป. 2563. วธิ ีการปลูกคะน้ายอด. (ออนไลน)์ . เขา้ ถึงไดจ้ าก https://www.railungtop.com/
(สืบคน้ เมื่อ 2 มิถุนายน)

สานกั วทิ ยบริการและเทคโนโลยสี ารสนเทศ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั กาแพงเพชร. 2563. ผกั คะน้า. (ออนไลน)์ .
เขา้ ถึงไดจ้ าก https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1605&code_db=610010&code_type=01
(สืบคน้ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2565)

Kapook. 2564. วธิ ีปลกู คะน้า ใช้พืน้ ทน่ี ้อย โตไว เกบ็ กนิ ได้ตลอดปี ทาเมนูไหนกอ็ ร่อย. (ออนไลน์).
เขา้ ถึงไดจ้ าก https://home.kapook.com/view236803.html (สืบคน้ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2565)

ภาคผนวก

ภาพกจิ กรรม/ภาพผลงาน
Click to View FlipBook Version