The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thanyanop pachedamrong, 2019-12-02 00:04:51

PHOTO

PHOTO

PHOTOBOOK

1
3
6
1
0
1
3
9

ธัญนพ พจีดำ�รง (ใบบัว)

ภาพถ่ายประเภทตา่ งๆ

LANDSCAPE - ฉนั เปน็ ทะเลไม่ใชเ่ ขา

- เธอเห็นทอ้ งฟา้ น่นั ไหม

CLOSE UP & MACRO - เห็นเงาในตาฉันไหม

- ใกล้เกนิ กวา่ ที่จะพดู คำ�ใดๆออกไป

SILHOU

กแ็ ค่เงาอนั เลอื นลาง

UETTE

ไดแ้ สงสว่างจากเธอ
เพียงแค่รำ�ไร

LIGHT DRAWING - จะไปกบั แสงสกี ับปกี ท่สี วยๆ

- ให้เหมอื นผเี สื้อราตรี

SLOW SYNC FLASH - ลกุ ขึ้นส้ดู ่งั ไฟ

- เป็นวงกลมวงนงึ ท่มี นั ไมเ่ ตม็ วง

LONG EXPOSURE - เส้นทางเกา่ ๆเร่อื งเกา่ ๆ

- กบั ถนนที่มนั ยงั คงทอดยาว

NIGHT SHOT - หากคืนน้มี ีดาวอยู่ลา้ นดวง

- ฉันขอได้ไหมสักดวงหน่งึ ช่วยฟงั ฉนั ที

REFLECTION - เป็นเงาสะทอ้ นท่เี กิดจากดวงตา

- ชว่ ยทำ�ให้ฉันไดเ้ จอ
กระจกของใจ

ARCHITECTURAL - ไป เธอจะไปวดั อรณุ

- เมื่อไหรจ่ ะถงึ วันหมดอายุ ของความคิดถงึ

LIFE - เพราะชวี ติ คอื ชวี ติ

- เม่อื วันท่ชี ีวติ เดนิ เขา้ มาถงึ จดุ เปล่ยี น

FLOWER - ไมร่ ู้ตอ้ งโตทา่ มกลางหมู่ดอกไมม้ ากมาย

- บอกคำ�เดยี ววา่ รกั รกั รกั รกั ไมม่ ดี อกไมใ้ ห้ไป

BIRD - คงไมเ่ ปน็ ไรหรอกนำ้ �ตาท่ไี หล

PET - ตอ่ ให้เปน็ เสอื ถ้าเขาเบื่อเรากเ็ ป็นหมา

STOP ACTION - หยดุ หยุดชวี ติ หยุดกบั คนน้ี

PANNING - ออกเดนิ ทางอกี คร้งั เปดิ หัวใจอกี คร้งั

MOTION BLUR - เอาไว้คอ่ ยคยุ ได้ม้ยั ยังไมห่ ายดี

HIGH KEY - ไม่ใชไ่ มร่ กั แตอ่ ยากบอกว่าเธอชา้ ไป

LOW KEY - เป็นความเงยี บท่ดี งั ที่สดุ ในใจฉนั

DROP WATER - ใหเ้ ป็นแคน่ ำ้ �หยดนอ้ ยๆ

WATER SPLASH -รกั ทะเลเวลามีเธอดว้ ย

BUBBLE - ฉันจะพาเธอลอย ลอ่ งไปในอวกาศ

SMOKE

หมอกจางๆและควนั

PORTRAIT

ตอ้ งโทษทเ่ี ธอน่ารัก
จนต้องหลง

KIDS

เดก็ น้อยสกั วันเจ้าคง
ต้องมคี วามฝนั

BOKEH

ให้มนั คลมุ เครอื อยา่ งน้ี

DONUT - เธอกค็ งจะลมื ฉนั เรากค็ งจะลมื กนั

ภาพชุดเล่าเรอื่ ง

BECAUSE OFF GUN

แนวคิด
ในชวี ติ แตล่ ะวัน แต่ละช่วงเวลาเรากต็ า่ งตอ้ งพบเจอกบั สิง่ ต่างๆมากมาย
ทัง้ สงิ่ ทีท่ ำ�ให้เรามคี วามสขุ มคี วามทกุ ข์ ทำ�ใหเ้ ราหัวเราะ ยิ้ม หรอื รอ้ งไห้ ซ่งึ
ในหลายๆคร้งั สาเหตุของความรสู้ กึ หรอื อารมณต์ ่างๆที่เกดิ ข้นึ กับเราน้ัน
ก็ลว้ นแล้วแตเ่ กิดมาจากใครบางคน สำ�หรับฉนั ออฟกันมกั เปน็ สาเหตุของ
ความรสู้ ึกและอารมณต์ า่ งๆนัน้ เสมอ

จมุ พลวงเวยี นใหญ่

รอยย้ิมเขามันทำ�ให้เราย้มิ ตามได้

พอิ รรถอ่อนนุช

ลกั ยิม้ เลก็ ๆบนแก้มชวนใหม้ องทุก
ครัง้ ทีเ่ ห็น

ถา่ ยรปู ไม่มองกลอ้ งเพราะสง่ิ ท่ีอยากจอ้ งไม่ใชก่ ลอ้ ง แตเ่ ป็นเธอ

คุณมีรอยยิ้มทีส่ ดใสให้เบบอี๋ ยู่เสมอ

ไมอ่ ยากเป็นหรอกเด็กดี อยากเป็นเดก็ ของพ่มี ากกวา่

ทุกคร้งั ทเี่ บบ๋ีขออะไรคณุ คุณไมเ่ คยปฏิเสธเลยสักครงั้

คจู่ นิ้ หรอื คูจ่ ริงก็ไม่รู้
แต่ท่ีรๆู้ อะเราคกู่ นั

เพราะความเหมาะสมและทุกอย่างที่ลง
ตัวทำ�ใหค้ ุณเป็นคณุ ในทกุ วันน้ี

ถ้าโลกไมม่ ีสีชมพู
ก็เหมือนไม่มยี อู ยูข่ ้างๆอะ

ไม่ว่าจะเวลาไหน เมื่อไหร่ คณุ ตา่ งเปน็
เซฟโซนของกันและกันอยเู่ สมอ

ลำ�ปางยงั มแี มเ่ มาะ แล้วต๋ัวเลาะมีแฟนละกา๋

อรรถพันธ์กบั แว่นและเสอื้ oversizeเปน็ อะไรทโ่ี คตรจะลงตัวเลย

เรากเ็ หมอื นยาดมอะ ไมเ่ นน้ ใหใ้ ครชื่นชม แต่เน้นให้คนชน่ื ใจ

คณุ พยายามคยุ กับเบบ๋ีทุกคน ในทกุ ครง้ั ทมี่ โี อกาส

ถ้ามคี นมาถามพี่ว่าเปน็
อะไร ใหพ้ ีต่ อบเขาไปเลย

ว่า..”พี่เป็นของหน”ู ..

ถ้าถ่ายรปู แลว้ ทำ�หนา้ ดๆี กค็ งไม่ใช่
จมุ พล คุณมักจะมีอะไรท่ีทำ�ให้เบบี๋

ตกหลุมรักคณุ อยู่ทกุ วนั


Click to View FlipBook Version