The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เรื่อง การจดทะเบียนค้าปลีกและค้าส่ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by apiriya16, 2019-01-20 07:50:16

เรื่อง การจดทะเบียนค้าปลีกและค้าส่ง

เรื่อง การจดทะเบียนค้าปลีกและค้าส่ง

รายงาน

เรื่อง การจดทะเบียนคา้ ปลีกและคา้ ส่ง

เสนอ
อาจารย์ วงเดือน พนู สวสั ด์ิ

จดั ทาโดย
นางสาวพรรณทพิ า ยบุ ลพร้ิง เลขท่1ี 4
นางสาวอภิริญา บณั ฑติ พทิ กั ษ์ เลขท่ี27
นางสาวอาทิตยา ผยุ บวั คอ้ เลขท3่ี 6
ระดบั ช้นั ปวส.1/2 แผนกการตลาด

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ า
การบริหารการคา้ ปลีกและการคา้ ส่ง (3202-9009)

ภาคเรียนท2่ี /2561
วทิ ยาลยั เทคนิคระยอง

คานา
รายงานเล่มน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของวิชาการบริหารการคา้ ปลีกและการคา้ ส่ง รายงานเล่มน้ีจดั ทาข้ึนเพ่ือศึกษา
คน้ ควา้ ความรู้เก่ียวกบั การจดทะเบยี นคา้ ปลีกและคา้ ส่งและสามารถนาไปใชเ้ พ่อื นการเรียนการสอนให้กบั
นอ้ งๆรุ่นหลงั ไดศ้ ึกษาคน้ ควา้ ต่อไป ท้งั น้ีผูจ้ ดั ทาหวงั ว่ารายงานเล่มน้ีจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ่ีสนใจไดม้ า
ศกึ ษาเป็ นอยา่ งดี และคณะผจู้ ดั ทาขอขอบคุณผทู้ ่ีมีส่วนช่วยใหร้ ายงานเล่มน้ีสาเร็จมา ณ โอกาสน้ีดว้ ย

นางสาวพรรณทพิ า ยบุ ลพร้ิง
นางสาวอภริ ิญา บณั ฑิตพทิ กั ษ์

นางสาวอาทิตยา ผยุ บวั คอ้
ผจู้ ดั ทา

สารบญั หนา้
เรื่อง 1
ผมู้ ีหนา้ ทจี่ ดทะเบยี นพาณิชย์
กิจการทีต่ อ้ งจดทะเบียนพาณิชย์ 1-2
พาณิชยกิจท่ไี ดร้ ับการยกเวน้ ไม่ตอ้ งจดทะเบยี นพาณิชย์ 3-4
เอกสารท่ใี ชใ้ นการจดทะเบียนพาณิชย์
การจดทะเบียนพาณิชย์ 5
สถานที่จดทะเบยี น 6-7
คา่ ธรรมเนียม 8-9
กาหนดระยะเวลาการจดทะเบยี นพาณิชย์ 10
บทกาหนดโทษ 10
หนา้ ที่ของผปู้ ระกอบกิจการ 11
12

ผู้มหี น้าที่จดทะเบียนพาณชิ ย์
ผมู้ ีหนา้ ที่จดทะเบยี นพาณิชย์ คือ บคุ คลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หา้ งหุน้ ส่วนสามญั ) หรือนิติบคุ คล
รวมท้งั นิตบิ ุคคลทีต่ ้งั ข้นึ ตามกฎหมาย ต่างประเทศท่ีมาต้งั สานกั งานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ
อนั เป็ นพาณิชยกิจตามท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด

กิจการทีต่ ้องจดทะเบียนพาณชิ ย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชยไ์ ดอ้ อกประกาศใหผ้ ปู้ ระกอบกิจการดงั ตอ่ ไปน้ี ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์ คือ
1. ผปู้ ระกอบกิจการโรงสีขา้ วและโรงเล่ือยท่ีใชเ้ คร่ืองจกั ร
2. ผปู้ ระกอบกิจการขายสินคา้ ไม่วา่ อยา่ งใดๆ อยา่ งเดียวหรือหลายอยา่ ง คดิ รวมท้งั ส้ินในวนั หน่ึง
ขายไดเ้ ป็นเงินต้งั แต่ 20 บาท ข้ึนไปหรือมีสินคา้ ดงั กล่าวไวเ้ พอ่ื ขายมีค่ารวมท้งั ส้ินเป็ นเงินต้งั แต่ 500 บาทข้ึน
ไป
3. นายหนา้ หรือตวั แทนคา้ ต่างซ่ึงทาการเก่ียวกบั สินคา้ ไม่วา่ อยา่ งใด ๆ อยา่ งเดียวหรือหลายอยา่ งกต็ าม
และสินคา้ น้นั มีค่ารวมท้งั ส้ินในวนั หน่ึงวนั ใดเป็ นเงินต้งั แต่ 20 บาทข้นึ ไป
4. ผปู้ ระกอบกิจการหตั ถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่วา่ อยา่ งใด ๆ อยา่ งเดียวหรือหลายอยา่ งก็ตาม และ
ขายสินคา้ ทีผ่ ลิตได้ คดิ ราคารวมท้งั สิ้นในวนั หน่ึงวนั ใดเป็นเงนิ ต้งั แต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวนั หน่ึงวนั ใดมี
สินคา้ ทีผ่ ลิตไดม้ ีราคารวมท้งั สิ้นต้งั แต่ 500 บาทข้ึนไป
5. ผปู้ ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนตป์ ระจาทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนตป์ ระจาทาง การขายทอดตลาด การรบั ซ้ือขายทด่ี ิน การใหก้ ยู้ มื เงิน
การ
รับแลกเปล่ียน หรือซ้ือขายเงนิ ตราตา่ งประเทศ การซ้ือหรือขายตวั๋ เงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรง
รับ
จานา และการทาโรงแรม

6. ขาย ใหเ้ ช่า ผลิต หรือรับจา้ งผลิต แผน่ ซีดี แถบบนั ทกึ วดี ิทศั น์ แผน่ วดี ิทศั น์ ดีวดี ี หรือแผน่ วดี ิทศั น์
ระบบดิจทิ ลั เฉพาะท่เี กี่ยวกบั การบนั เทิง
7. ขายอญั มณี หรือเครื่องประดบั ซ่ึงประดบั ดว้ ยอญั มณี
8. ซ้ือขายสินคา้ หรือบริการโดยวธิ ีการใชส้ ื่ออิเลก็ ทรอนิกสผ์ า่ นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ต ใหเ้ ช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็ นตลอดกลางในการซ้ือขายสินคา้ หรือ
บริการ
โดยวธิ ีการใชส้ ่ืออิเล็กทรอนิกสผ์ า่ นระบบเครือขา่ ยอินเตอร์เน็ต
9. การใหบ้ ริการเคร่ืองคอมพวิ เตอร์เพอื่ ใชอ้ ินเตอร์เน็ต
10. การใหบ้ ริการฟังเพลงและรอ้ งเพลงโดยคาราโอเกะ
11. การใหบ้ ริการเคร่ืองเล่นเกมส์
12. การใหบ้ ริการตเู้ พลง
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการหัตถกรรมจากงาชา้ ง การคา้ ปลีก การคา้ ส่งงาชา้ งและผลิตภณั ฑจ์ าก
งาชา้ ง

พาณชิ ยกิจท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบยี นพาณชิ ย์

มีพาณิชยกิจบางอยา่ งทีไ่ ดร้ บั การยกเวน้ ไม่ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์ คอื
1. การคา้ เร่ การคา้ แผงลอย

2. พาณิชยกิจเพอ่ื การบารุงศาสนาหรือเพอ่ื การกศุ ล
3. พาณิชยกิจของนิติบคุ คลซ่ึงไดม้ ีพระราชบญั ญตั ิ หรือพระราชกฤษฎีกาจดั ต้งั ข้ึน
4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
6. พาณิชยกิจซ่ึงรัฐมนตรีไดป้ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดแ้ ก่

6.1 บริษทั จากดั หา้ งหุน้ ส่วนจากดั หา้ งหุน้ ส่วนสามญั จดทะเบยี น ท่เี ป็ นนิติบคุ คลตามประมวล

กฎหมายแพง่ และพาณิชย์ วา่ ดว้ ยหุน้ ส่วนและบริษทั และไดย้ นื่ แบบแสดงรายการเก่ียวกบั การประกอบธุรกิจ
ของห้างหุ้นส่วนบริษทั ไวแ้ ลว้ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั ยกเวน้ บริษทั จากดั ห้างหุ้นส่วนจากดั ห้าง
หุน้ ส่วนสามญั จดทะเบยี น ีีี ่ประกอบกิจการตอ่ ไปน้ีตอ้ ง จดทะเบียนพาณิชยด์ ว้ ย
(1) ขาย ใหเ้ ช่า ผลิต หรือรับจา้ งผลิต แผ่นซีดี แถบบนั ทึก วีดิทศั น์ แผน่ วดี ิทศั น์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทศั น ี์
ระบบดิจิทลั เฉพาะท่เี กี่ยวกบั การบนั เทงิ

(2) ขายอญั มณี หรือเคร่ืองประดบั ซ่ึงประดบั ดว้ ยอญั มณี

(3) ซ้ือขายสินคา้ หรือบริการโดยวิธีการใชส้ ื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระเบบเคร่ืองข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็ นตลาดกลางในการซ้ือขาย สินคา้ หรือ
บริการโดยวธิ ีการ ใชส้ ื่ออิเลก็ ทรอนิกสผ์ า่ นระบบเครื่อขา่ ยอินเตอร์เน็ต

(4) การใหบ้ ริการเครื่องคอมพวิ เตอร์เพอื่ ใชอ้ ินเตอร์เน็ต

(5) การใหบ้ ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
(6) การใหบ้ ริการเคร่ืองเล่นเกมส์

(7) การใหบ้ ริการตเู้ พลง

(8)โรงงานแปรสภาพและสลกั และการทาหตั ถกรรมจากงาชา้ งการคา้ ปลีก การคา้ ส่งงาชา้ งและผลิตภณั ฑ์
จากงาชา้ ง

6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรท่ไี ดจ้ ดทะเบียนตาม ปว. 141 ลงวนั ท่ี 1 พฤษภาคม 2515

เอกสารทใ่ี ช้ในการจดทะเบียนพาณชิ ย์
รายละเอียดเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)
1. สานกั งานเศรษฐกิจการคลงั กรุงเทพมหานคร
2. สานกั งานเขตทุกเขต
3. เทศบาล
4. องคก์ ารบริหารส่วนตาบล
5. เมืองพทั ยา

การจดทะเบยี นพาณชิ ย์

การจดทะเบยี นพาณิชย์ ตามพระราชบญั ญตั ทิ ะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ผู้มหี น้าที่จดทะเบยี นพาณชิ ย์
ผมู้ ีหนา้ ท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ คือ บคุ คลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (หา้ งหุน้ ส่วนสามญั ) หรือนิตบิ ุคคล
รวมท้งั นิตบิ ุคคลทีต่ ้งั ข้นึ ตามกฎหมาย ตา่ งประเทศท่ีมาต้งั สานกั งานสาขาในประเทศไทย ซ่ึงประกอบกิจการ
อนั เป็ นพาณิชยกิจตามทีก่ ระทรวงพาณิชยก์ าหนด

กจิ การทต่ี ้องจดทะเบียนพาณชิ ย์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชยไ์ ดอ้ อกประกาศใหผ้ ปู้ ระกอบกิจการดงั ต่อไปน้ี ตอ้ งจดทะเบียนพาณิชย์ คอื
1. ผปู้ ระกอบกิจการโรงสีขา้ วและโรงเล่ือยท่ใี ชเ้ คร่ืองจกั ร
2. ผปู้ ระกอบกิจการขายสินคา้ ไม่วา่ อยา่ งใดๆ อยา่ งเดียวหรือหลายอยา่ ง คิดรวมท้งั สิ้นในวนั หน่ึง
ขายไดเ้ ป็นเงินต้งั แต่ 20 บาท ข้ึนไปหรือมีสินคา้ ดงั กล่าวไวเ้ พอ่ื ขายมีคา่ รวมท้งั สิ้นเป็ นเงินต้งั แต่ 500 บาทข้ึน
ไป
3. นายหนา้ หรือตวั แทนคา้ ต่างซ่ึงทาการเก่ียวกบั สินคา้ ไม่วา่ อยา่ งใด ๆ อยา่ งเดียวหรือหลายอยา่ งกต็ าม
และสินคา้ น้นั มีค่ารวมท้งั ส้ินในวนั หน่ึงวนั ใดเป็ นเงนิ ต้งั แต่ 20 บาทข้ึนไป
4. ผปู้ ระกอบกิจการหตั ถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่วา่ อยา่ งใด ๆ อยา่ งเดียวหรือหลายอยา่ งก็ตาม และ
ขายสินคา้ ทผี่ ลิตได้ คิดราคารวมท้งั สิ้นในวนั หน่ึงวนั ใดเป็นเงนิ ต้งั แต่ 20 บาทข้ึนไปหรือในวนั หน่ึงวนั ใดมี
สินคา้ ทผ่ี ลิตไดม้ ีราคารวมท้งั ส้ินต้งั แต่ 500 บาทข้นึ ไป
5. ผปู้ ระกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนตป์ ระจาทาง การขนส่งโดยรถไฟ
การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนตป์ ระจาทาง การขายทอดตลาด การรบั ซ้ือขายทด่ี ิน การใหก้ ยู้ มื เงิน
การ

รับแลกเปลี่ยน หรือซ้ือขายเงินตราตา่ งประเทศ การซ้ือหรือขายตว๋ั เงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทาโรง
รับ
จานา และการทาโรงแรม
6. ขาย ใหเ้ ช่า ผลิต หรือรับจา้ งผลิต แผน่ ซีดี แถบบนั ทึก วดี ิทศั น์ แผน่ วดี ิทศั น์ ดีวดี ี หรือแผน่ วดี ิทศั น์
ระบบดจิ ิทลั เฉพาะท่ีเก่ียวกบั การบนั เทงิ
7. ขายอญั มณี หรือเครื่องประดบั ซงึ่ ประดบั ด้วยอญั มณี
8. ซอื ้ ขายสนิ ค้าหรือบริการโดยวธิ ีการใช้สอื่ อิเลก็ ทรอนกิ ส์ผา่ นระบบเครือขา่ ยอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพืน้ ท่ีของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลอดกลางในการซือ้ ขายสินค้าหรือ
บริการ
โดยวธิ ีการใช้สอื่ อิเลก็ ทรอนิกส์ผา่ นระบบเครือขา่ ยอินเตอร์เนต็
9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพือ่ ใช้อินเตอร์เนต็
10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
11. การให้บริการเครื่องเลน่ เกมส์
12. การให้บริการต้เู พลง
13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการหตั ถกรรมจากงาช้าง การค้าปลกี การค้าสง่ งาช้างและผลติ ภณั ฑ์
จากงาช้าง

สถานท่ีจดทะเบียน
1. ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจท่ีมีสานกั งานต้งั อยใู่ นเขตกรุงเทพมหานคร ยน่ื คาขอจดทะเบยี นไดท้ ่ี ส่วน
จดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือสานกั งานบริการจดทะเบยี นธุรกิจ 1-7
2. ผปู้ ระกอบพาณิชยกิจท่ีมีสานกั งานต้งั อยใู่ นตา่ งจงั หวดั ยน่ื คาขอจดทะเบียนไดท้ อี่ งคก์ ารบริหาร
ส่วนจงั หวดั หรือเมืองพทั ยา แลว้ แต่กรณี เวน้ แตพ่ าณิชยกิจทร่ี ัฐมนตรีกาหนดเป็นการเฉพาะ ใหย้ น่ื คาขอจด
ทะเบียนไดท้ ่ีสานกั งานพฒั นาธุรกิจการคา้ จงั หวดั ท่สี านกั งานต้งั อยู่
ยกเวน้ องคก์ ารบริการส่วนจงั หวดั นครราชสีมาซ่ึงยงั ไม่พร้อมทจ่ี ะรบั จดทะเบียนใหย้ น่ื คาขอจดทะเบียน
ไดท้ ่ีสานกั งานพฒั นาธุรกิจการคา้ จงั หวดั หรืออาเภอหรือกิ่งอาเภอทส่ี านกั งานต้งั อยู่

พาณิชยกิจท่ีรฐั มนตรีประกาศกาหนดเป็นการเฉพาะใหเ้ ป็ นอานาจหนา้ ท่ขี องกรมพฒั นาธุรกิจการคา้
มีรายละเอียดดงั ต่อไปน้ี
- ขาย ใหเ้ ช่า ผลิต หรือรับจา้ งผลิต แผน่ ซีดี แถบบนั ทึก วดี ิทศั น์ แผน่ วดี ิทศั น์ ดีวดี ี หรือแผน่ วดี ิทศั น์
ระบบดิจทิ ลั เฉพาะทเี่ กี่ยวกบั การบนั เทิง
- ขายอญั มณี หรือเคร่ืองประดบั ซ่ึงประดบั ดว้ ยอญั มณี
- ซ้ือขายสินคา้ หรือบริการโดยวธิ ีการใชส้ ื่ออิเลก็ ทรอนิกส์ผา่ นระบบเครือขา่ ยอินเตอร์เน็ต บริการ
อินเตอร์เน็ตให้เช่าพ้ืนท่ีของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็ นตลาดกลางในการซ้ือขายสินคา้ หรือ
บริการ
โดยวธิ ีการใชส้ ื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบเคร่ือข่ายอินเตอร์เน็ต
- การใหบ้ ริการเคร่ืองคอมพวิ เตอร์เพอ่ื ใชอ้ ินเตอร์เน็ต
- การใหบ้ ริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
- การใหบ้ ริการเครื่องเล่นเกมส์
- การใหบ้ ริการตเู้ พลง

- โรงงานแปรสภาพ แกะสลกั และการทาหตั ถกรรมจากงาชา้ ง การคา้ ปลีก การคา้ ส่งงาชา้ ง และผลิตภณั ฑ์
จากงาชา้ ง

ค่าธรรมเนียม
การขอดาเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชยฯ์ จะตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการดาเนินการ
ดงั ตอ่ ไปน้ี
1. จดทะเบียนพาณิชยต์ ้งั ใหม่ 50 บาท
2. จดทะเบยี นเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน คร้ังละ 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท
4. ขอใหอ้ อกใบแทนใบทะเบยี นพาณิชย์ ฉบบั ละ 30 บาท
5. ขอตรวจเอกสารของผปู้ ระกอบพาณิชยกิจ คร้ังละ 20 บาท
6. ขอใหเ้ จา้ หนา้ ที่คดั สาเนาและรับรองสาเนาเอกสาร ฉบบั ละ 30 บาท

กาหนดระยะเวลาการจดทะเบยี นพาณชิ ย์
1. จดทะเบียนพาณิชยต์ ้งั ใหม่ ตอ้ งจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบั แตว่ นั เร่ิมประกอบกิจการ
2. การเปลี่ยนแปลงรายการทจี่ ดทะเบยี นไวต้ าม ( 1) ตอ้ งจดทะเบียนภายใน 30 วนั นบั แต่วนั ทม่ี ีการ
เปล่ียนแปลง
3. เลิกประกอบกิจการ ตอ้ งจดทะเบยี นภายใน 30 วนั นบั แต่วนั ทเี่ ลิกประกอบกิจการ
4. ใบทะเบียนพาณิชยส์ ูญหายตอ้ งยนื่ ขอใบแทนภายใน 30 วนั นบั แต่วนั สูญหาย

บทกาหนดโทษ

1. ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบยี น แสดงรายการเทจ็ ไม่ยอมใหถ้ อ้ ยคา ไม่ยอมใหพ้ นกั งานเจา้ หนา้ ทีเ่ ขา้

ไปตรวจสอบในสานักงาน มีความผิดตอ้ งระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็ น
ความผดิ

ตอ่ เน่ือง ปรับอีกวนั ละไม่เกิน 100 บาท จนกวา่ จะไดป้ ฏิบตั ใิ หเ้ ป็นไปตามพระราชบญั ญตั ิ

2. ถา้ ใบทะเบยี นพาณิชยส์ ูญหายไม่ยนื่ คารอ้ งขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชยไ์ วท้ ่สี านกั งาน

ที่เห็นไดง้ ่าย ไม่จดั ทาป้ายชื่อ มีความผดิ ปรับไม่เกิน 200 บาท และถา้ เป็นความผดิ ต่อเน่ือง ปรับอีกวนั ละไม่
เกิน

20 บาท จนกวา่ จะไดป้ ฏบิ ตั ิใหถ้ ูกตอ้ ง

3. ผปู้ ระกอบกิจการซ่ึงกระทาการฉอ้ โกงประชาชน ปนสินคา้ โดยเจตนาทุจริต ปลอมสินคา้ หรือกระทาการ
ทุจริต

อื่นใดอยา่ งร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เม่ือถูกสง่ั ถอนใบทะเบยี นพาณิชย์
แลว้ จะประกอบกิจการตอ่ ไปไม่ได้ เวน้ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยจ์ ะสง่ั ให้รับจดทะเบียนพาณิชย์
ใหม่

4. ผปู้ ระกอบกิจการทีถ่ ูกสง่ั ถอนใบทะเบยี นพาณิชยแ์ ลว้ ยงั ฝ่าฝืนประกอบกิจการตอ่ ไป มีความผดิ ตอ้ ง
ระวางโทษปรบั ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือจาคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือท้งั ปรับท้งั จา

หน้าทข่ี องผู้ประกอบกิจการ
1. ตอ้ งขอจดทะเบยี นต่อนายทะเบียนภายในกาหนดระยะเวลาดงั กล่าวขา้ งตน้
2. ตอ้ งแสดงใบทะเบียนพาณิชยห์ รือใบแทนใบทะเบยี นพาณิชยไ์ ว้ ณ สานกั งานในท่ีเปิ ดเผยและเห็นไดง้ า่ ย
3. ตอ้ งจดั ใหม้ ีป้ายชื่อทใี่ ชใ้ นการประกอบกิจการไวห้ นา้ สานกั งานแห่งใหญแ่ ละสานกั งานสาขาโดยเปิ ดเผย
ภายในเวลา 30 วนั นับแต่วนั ท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายช่ือใหเ้ ขียนเป็ นอกั ษรไทย อ่านง่ายและชดั เจน จะมี
อกั ษร
ตา่ งประเทศในป้ายช่ือดว้ ยก็ได้ และจะตอ้ งตรงกบั ช่ือทจี่ ดทะเบียนไว้ หากเป็ นสานกั งานสาขาจะตอ้ งมีคาว่า
" สาขา"
ไวด้ ว้ ย
4. ตอ้ งไปใหข้ อ้ เทจ็ จริงเก่ียวกบั รายการจดทะเบยี นตามคาสง่ั ของนายทะเบียน
5. ตอ้ งอานวยความสะดวกแก่นายทะเบยี นและพนกั งานเจา้ หนา้ ท่ี ซ่ึงเขา้ ทาการตรวจสอบในสานกั งาน
ของผปู้ ระกอบกิจการ

บรรณานุกรม

1. http://www.dulyakij.com/a58/index.php/english-detail/2-2013-08-18-13-03-14/12-2015-03-08-
05-26-58

2. http://www.moc.go.th/index.php/moc-news-center-eng/item/42-269.html
3. https://sites.google.com/site/businesscomputersubjects/hnathi-ni-kar-prakxb-thurkic

ประวตั ิผจู้ ดั ทา

ชื่อ : นางสาวอภริ ิญา บณั ฑติ พทิ กั ษ์
วนั /เดือน/ปี เกิด : 29 มิถนั ายน 2542
สญั ชาต/ิ เช้ือชาติ/ศาสนา : ไทย/ไทย/พทุ ธ
ที่อยปู่ ัจจบุ นั : 30/11 ซ.4/2 ถ.ทมิ ทาราม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
งานอดิเรก : ถ่ายรูป วา่ ยน้า วาดรูปแลว้ แตอ่ ารมณ์
ความสามารถพเิ ศษ : เล่นดนตรีไทย รา เตน้ ราวง,แดนซเ์ ซอร์
คติประจาใจ : ความพยายามอยทู่ ไ่ี หน ความสาเร็จอยทู่ น่ี น่ั

ชื่อ:นางสาว พรรณทิพา ยบุ ลพร้ิง
ช่ือเล่น กีก้ี
เกิดวนั ที่ 11 ตุลาคม 2541
อายุ 20 ปี
สญั ชาติ ไทย
เช้ือชาติ ไทย
ศาสนา พทุ ธ
ท่ีอยู่ 888/17 หมู่ 4 ต.นิคมพฒั นา อ.นิคมพฒั นา จ.ระยอง 21180
บดิ า: นายไพวรรณ ยบุ ลพร้ิง
มารดา :นางบุษกร ยบุ ลพริ้ง
ความสามารถพเิ ศษ. วาดรูป
งานอดิเรก เล่นโทรสบั นอน เที่ยว
facebook : กีก้ี
IG:puntipakikies
Line : ptp_kikie

ช่ือ : นางสาว อาทิตยา. ผยุ บวั คอ้
ชื่อเล่น : แนน
วนั เกิด : 30 เมษาย พ.ศ. 2543
อายุ : 18
สญั ชาติ : ไทย เช้ือชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ
ส่วนสูง : 155 เซนตเิ มตร
น้าหนกั : 65 กิโลกรมั
กรุ๊ปเลือด : B
ทีอ่ ยู่ : 9/506 หมู่บา้ น เอ้ืออาทร ต. ตะพง อ. เมือง จ.ระยอง
งานอดิเรก : ดูยทู ูป
Facebook : Artitaya Phuibuakor
เบอร์โทรศพั ท์ : 0990787184


Click to View FlipBook Version