The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by apiriya16, 2019-01-20 07:56:19

เรื่อง การจดทะเบียนค้าปลีกและค้าส่ง

รายงาน


เรื่อง การจดทะเบียนค้าปลีกและค้าส่ง

เสนอ


อาจารย์ วงเดือน พูนสวัสดิ์

จัดท าโดย


นางสาวพรรณทิพา ยุบลพริ้ง เลขที่14


นางสาวอภิริญา บัณฑิตพิทักษ์ เลขที่27


นางสาวอาทิตยา ผุยบัวค้อ เลขที่36

ระดับชั้น ปวส.1/2 แผนกการตลาด

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา


การบริหารการค้าปลีกและการค้าส่ง (3202-9009)


ภาคเรียนที่2/2561


วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ค าน า


รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการบริหารการค้าปลีกและการค้าส่ง รายงานเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษา

ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนค้าปลีกและค้าส่งและสามารถน าไปใช้เพื่อนการเรียนการสอนให้กับ

น้องๆรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป ทั้งนี้ผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้มา

ศึกษาเป็นอย่างดี และคณะผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยให้รายงานเล่มนี้ส าเร็จมา ณ โอกาสนี้ด้วย


นางสาวพรรณทิพา ยุบลพริ้ง


นางสาวอภิริญา บัณฑิตพิทักษ์


นางสาวอาทิตยา ผุยบัวค้อ


ผู้จัดท า

สารบัญ


เรื่อง หน้า


ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 1


กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 1-2


พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 3-4


เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 5

การจดทะเบียนพาณิชย์ 6-7


สถานที่จดทะเบียน 8-9


ค่าธรรมเนียม 10


ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ 10


บทก าหนดโทษ 11


หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ 12

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์


ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล


รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ


อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ


1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง


ขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้น

ไป


3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม


และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป


4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ


ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี


สินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป


5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ


การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน

การ


รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรง
รับ


จ าน า และการท าโรงแรม

6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์


ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง


7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี


8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ


อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลอดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ

บริการ


โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต


10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ


11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์


12. การให้บริการตู้เพลง


13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จาก

งาช้าง

พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์


มีพาณิชยกิจบางอย่างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ


1. การค้าเร่ การค้าแผงลอย


2. พาณิชยกิจเพื่อการบ ารุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล


3. พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น


4. พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม


5. พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

6. พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้แก่


6.1 บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ที่เป็นนิติบุคคลตามประมวล


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท และได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ของห้างหุ้นส่วนบริษัท ไว้แล้วต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ยกเว้นบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ีีี่ประกอบกิจการต่อไปนี้ต้อง จดทะเบียนพาณิชย์ด้วย


(1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดีหรือแผ่นวีดิทัศน ี์

ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง


(2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี


(3) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระเบบเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ

อินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย สินค้าหรือ

บริการโดยวิธีการ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต


(4) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

(5) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ


(6) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์


(7) การให้บริการตู้เพลง


(8)โรงงานแปรสภาพและสลักและการท าหัตถกรรมจากงาช้างการค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์

จากงาช้าง

6.2 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว. 141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์


รายละเอียดเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (โปรดคลิก)


1. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร


2. ส านักงานเขตทุกเขต


3. เทศบาล


4. องค์การบริหารส่วนต าบล


5. เมืองพัทยา

การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์


ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล


รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ


อันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด
กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศให้ผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ คือ


1. ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร


2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่ง


ขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้น

ไป


3. นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท าการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม


และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป


4. ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และ


ขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมี


สินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

5. ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจ าทาง การขนส่งโดยรถไฟ


การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ าทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน

การ

รับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท าโรง

รับ


จ าน า และการท าโรงแรม


6. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์


ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง


7. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี


8. ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ


อินเตอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลอดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ

บริการ


โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


9. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต


10. การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ


11. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์


12. การให้บริการตู้เพลง


13. โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์

จากงาช้าง

สถานที่จดทะเบียน


1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่ ส่วน


จดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือส านักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7


2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีส านักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นค าขอจดทะเบียนได้ที่องค์การบริหาร


ส่วนจังหวัด หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เว้นแต่พาณิชยกิจที่รัฐมนตรีก าหนดเป็นการเฉพาะ ให้ยื่นค าขอจด


ทะเบียนได้ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ส านักงานตั้งอยู่


ยกเว้นองค์การบริการส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งยังไม่พร้อมที่จะรับจดทะเบียนให้ยื่นค าขอจดทะเบียน

ได้ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด หรืออ าเภอหรือกิ่งอ าเภอที่ส านักงานตั้งอยู่

พาณิชยกิจที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดเป็นการเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์


ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง


- ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี


- ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริการ


อินเตอร์เน็ตให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือ

บริการ


โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต


- การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต

- การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ


- การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์


- การให้บริการตู้เพลง

- โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์


จากงาช้าง

ค่าธรรมเนียม


การขอด าเนินการตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ฯ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามประเภทของการด าเนินการ

ดังต่อไปนี้


1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท


2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท


3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท


4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท


5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ครั้งละ 20 บาท

6. ขอให้เจ้าหน้าที่คัดส าเนาและรับรองส าเนาเอกสาร ฉบับละ 30 บาท

ก าหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์


1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ


2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม ( 1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการ


เปลี่ยนแปลง


3. เลิกประกอบกิจการ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบกิจการ


4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย

บทก าหนดโทษ


1. ประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยค า ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้า


ไปตรวจสอบในส านักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนอันเป็น

ความผิด


ต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ


2. ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ยื่นค าร้องขอใบรับแทน หรือไม่แสดงใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ที่ส านักงาน


ที่เห็นได้ง่าย ไม่จัดท าป้ายชื่อ มีความผิดปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้าเป็นความผิดต่อเนื่อง ปรับอีกวันละไม่
เกิน


20 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


3. ผู้ประกอบกิจการซึ่งกระท าการฉ้อโกงประชาชน ปนสินค้าโดยเจตนาทุจริต ปลอมสินค้า หรือกระท าการ

ทุจริต


อื่นใดอย่างร้ายแรงในการประกอบกิจการ จะถูกถอนใบทะเบียนพาณิชย์ เมื่อถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์


แล้วจะประกอบกิจการต่อไปไม่ได้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนพาณิชย์

ใหม่


4. ผู้ประกอบกิจการที่ถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว ยังฝ่าฝืนประกอบกิจการต่อไป มีความผิดต้อง


ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งปรับทั้งจ า

หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการ


1. ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น


2. ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ไว้ ณ ส านักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย


3. ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการไว้หน้าส านักงานแห่งใหญ่และส านักงานสาขาโดยเปิดเผย


ภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป้ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมี

อักษร


ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะต้องตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นส านักงานสาขาจะต้องมีค าว่า
" สาขา"


ไว้ด้วย


4. ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนตามค าสั่งของนายทะเบียน


5. ต้องอ านวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าท าการตรวจสอบในส านักงาน


ของผู้ประกอบกิจการ

บรรณานุกรม


1. http://www.dulyakij.com/a58/index.php/english-detail/2-2013-08-18-13-03-14/12-2015-03-08-

05-26-58

2. http://www.moc.go.th/index.php/moc-news-center-eng/item/42-269.html

3. https://sites.google.com/site/businesscomputersubjects/hnathi-ni-kar-prakxb-thurkic

ประวัติผู้จัดท า

ชื่อ : นางสาวอภิริญา บัณฑิตพิทักษ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 29 มิถันายน 2542

สัญชาติ/เชื้อชาติ/ศาสนา : ไทย/ไทย/พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน : 30/11 ซ.4/2 ถ.ทิมทาราม ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

งานอดิเรก : ถ่ายรูป ว่ายน ้า วาดรูปแล้วแต่อารมณ์
ความสามารถพิเศษ : เล่นดนตรีไทย ร า เต้นร าวง,แดนซ์เซอร์


คติประจ าใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น

ชื่อ:นางสาว พรรณทิพา ยุบลพริ้ง

ชื่อเล่น กีกี้
เกิดวันที่ 11 ตุลาคม 2541

อายุ 20 ปี

สัญชาติ ไทย

เชื้อชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 888/17 หมู่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

บิดา: นายไพวรรณ ยุบลพริ้ง

มารดา :นางบุษกร ยุบลพริ้ง

ความสามารถพิเศษ. วาดรูป

งานอดิเรก เล่นโทรสับ นอน เที่ยว

facebook : กีกี้
IG:puntipakikies

Line : ptp_kikie

ชื่อ : นางสาว อาทิตยา. ผุยบัวค้อ

ชื่อเล่น : แนน

วันเกิด : 30 เมษาย พ.ศ. 2543

อายุ : 18

สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ

ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร

น ้าหนัก : 65 กิโลกรัม
กรุ๊ปเลือด : B

ที่อยู่ : 9/506 หมู่บ้าน เอื้ออาทร ต. ตะพง อ. เมือง จ.ระยอง

งานอดิเรก : ดูยูทูป

Facebook : Artitaya Phuibuakor

เบอร์โทรศัพท์ : 0990787184


Click to View FlipBook Version