The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wanida Kurachi, 2020-02-20 01:11:13

งานนำเสนอ1

งานนำเสนอ1

รายงาน
เรื่อง งานซักรีดและห้องผ้า

รหัสวชิ า 3701-5201

จดั ทาโดย
นางสาว วนิดา กรุ ุชิ
ปวส. 1/3 เลขที่ 17

เสนอ
คุณครู อปั สร คอนราด

วทิ ยาลยั อาชีวศึกษา
เชียงใหม่

ประจาปี การศึกษา 2562

คานา

รายงานเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิ า งานซกั รีดและหอ้ งผา้ มี
จุดประสงคเ์ พอื่ นาหลกั ความรู้ที่ไดจ้ ากการฝึกงานของแผนกแม่บา้ น
ไปใชไ้ ด้ ในท่ีน้ีกจ็ ะไดแ้ ก่ ข้นั ตอนการซกั รีดค่าใชจ้ ่ายในการซกั รีด
การเลือกใชน้ ้ายาในการซกั รีดและเป็นท่ีประทบั ใจของลูกคา้ เพือ่ ให้
ดาเนินการและปฏิบตั ิอยา่ งรอบคอบและถูกตอ้ ง

ผจู้ ดั ทาหวงั เป็นอยา่ งยง่ิ วา่ รายงานฉบบั น้ีจะเป็นประโยขนต์ ่อ
ผสู้ นใจไม่มากกน็ อ้ ย

ผจู้ ดั ทา
นางสาว วนิดา กรุ ุชิ

สารบญั

หน่วยท่ี1 หนา้ ที่และความรับผดิ ชอบของหอ้ งซกั รีดและหอ้ งผา้ 1
หน่วยที่2 วสั ดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ ละการบารุงรักษา 3
หน่วยที่3 ประเภทของผา้ 5
หน่วยท่ี4 สญั ลกั ษณ์และความหมายของชนิดผา้ 8
หน่วยท่ี5 เคมีภณั ฑท์ ี่ใชใ้ นการซกั รีด 11
หน่วยที่6 ข้นั ตอนการซกั รีด 19
หน่วยท่ี7 การทารายงานการปฏิบตั ิงาน 21
หน่วยที่8 ปัญหาและแนวทางการแกป้ ัญหา 22
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

1

หน่วยท1ี่
หน้าทีแ่ ละความรับผดิ ชอบของห้องซักรีดและห้องผ้า

1.ปฏิบตั ิงานเก่ียวกบั การซกั อบ รีดผา้ และวสั ดุที่ใชแ้ ทนผา้ ดว้ ยเครื่อง
ซกั ผา้ อตั โนมตั ิหรือมือ ใหส้ ะอาด ปลอดภยั ตามหลกั มาตรฐานท่ี
หน่วยงานกาหนด และบารุงรักษาทาความสะอาดเครื่องมือ เคร่ืองใช้
อุปกรณ์ต่างๆใหม้ ีสภาพคงทนพร้อมใชง้ านตลอดเวลา และปฏิบตั ิ
หนา้ ท่ีอ่ืนที่เก่ียวขอ้ ง
2.ตรวจเชค็ เครื่องจกั รภายในแผนกซกั รีดใหอ้ ยใู่ นสภาพที่พร้อมจะ
ทางาน พร้อมท้งั เช็คน้ายาเคมีต่างๆมีความพร้อมหรือไม่ เช็คระบบไอ
น้า ลม แก๊ส ไฟฟ้าวา่ ปกติพรอม้ ใชง้ าน
3.ตรวจเช็คดูวา่ ผา้ ชนิดใดซกั อยา่ งไร อบแหง้ อยา่ งไรหรือมีขอ้ หา้ ม
อะไรก่อนทาการซกั
4.ตรวจเช็คชื่อลูกคา้ และเบอร์หอ้ งพกั ของลูกคา้ และตรวจนบั จานวนผา้
ท่ีลูกคา้ ส่งซกั วา่ ตรงตามบิลลท์ ่ีส่งมาหรือไม่หรือเม่ือพบเห็นผา้ ของ
ลูกคา้ มีการชารุดอนั เกิดจากเดินก่อนท่ีลูกคา้ ส่งมาใหค้ วรแจง้ ใหห้ วั หนา้
งานทราบเพ่อื ทาการแจง้ ใหล้ ูกคา้ ทราบก่อนทาการซกั
5.รับ – ส่งผา้ ต่างๆใหก้ บั ทุกฝ่ ายท่ีเก่ียวขอ้ งและเม่ือมีการร้องขอ
6.เม่ือเสร็จงานจะตอ้ งตรวจเช็คเครื่องและปิ ดระบบต่างๆของเครื่องให้
เรียบร้อย
7.การจดั การและความรู้เกี่ยวกบั เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทาความสะอาด
ไดเ้ ป็นอยา่ งดี
8.รายงานการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางานใหห้ วั หนา้ งานทราบทุกคร้ัง
และทนั ที
9.ทาหนา้ ท่ีซกั ,อบและรีดผา้ ต่างๆท่ีลูกคา้ ส่งรวมถึงทุกๆฝ่ ายท่ีเก่ียวขอ้ ง
ที่ทาการส่งซกั
10.ใหก้ ารสนบั สนุนหน่วยงานอื่นเม่ือมีการร้องขอ

2

หน้าทแ่ี ละความรับผดิ ชอบของห้องซักรีดและห้องผ้าโรงแรมบัวรายา

ทางโรงแรมบวั รายาไม่มีหอ้ งสาหรับซกั รีด มีแต่หอ้ งผา้ สาหรับเกบ็ ผา้
ไวห้ ลงั จากท่ีส่งซกั แลว้ ทางร้านมาส่งคืน แม่บา้ นจะนบั ผา้ ใส่หอ้ งผา้
เกบ็ ไวอ้ ยา่ งเรียบร้อย

3

หน่วยท2่ี
วสั ดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการบารุงรักษา

1. พ้ืนท่ีหอ้ ง : แน่นอนวา่ จะสร้างหอ้ งซกั รีดท้งั ที คุณตอ้ งมีพ้ืนท่ีท่ีจะ
ใชเ้ ป็นหอ้ งซกั รีดซะก่อนนะคะ แบ่งพ้นื ท่ีเอาไวใ้ หเ้ ป็นสดั ส่วน

2. เครื่องซกั ผา้ : จะขาดไดย้ งั ไงกนั ถา้ ทาหอ้ งซกั รีด กค็ วรมีเคร่ือง
ซกั ผา้ เอาไวก้ นั สกั เครื่อง เพ่อื ความสะดวกสบายมากกวา่ การซกั
มือ แต่ท้งั น้ีกอ็ ยา่ ลืมหากะละมงั เตรียมไวด้ ว้ ยนะคะ เพอ่ื วา่ ตอ้ งซกั
มือข้ึนมา ในกรณีเส้ือผา้ ที่ไม่สามารถส่งเขา้ เคร่ืองซกั ผา้ ได้ กจ็ ะได้
ใชว้ ธิ ี Manual กนั ไดน้ นั่ เอง

3. ผงซกั ฟอก นา้ ยาปรับผา้ นุ่มต่างๆ : ซกั ผา้ อยา่ งเดียว ไมใ่ ส่
ผงซกั ฟอกแลว้ จะสะอาดไดอ้ ยา่ งไร เตรียมเอาไวใ้ ส่ตะกร้าใกลๆ้
ตวั หรือ ใหเ้ ป็นสดั ส่วน เป็นระเบียบ จะไดห้ ยบิ ง่ายๆ เวลาตอ้ งใช้
งานกนั นะคะ รวมไปถึงนา้ ยาปรับผา้ นุ่มดว้ ยเช่นกนั ซกั ดว้ ย
ผงซกั ฟอกธรรมดา ผา้ อาจจะไม่นุ่มและหอมเท่าไหร่ ใส่นา้ ยาปรับ
ผา้ นุ่มช่วยใหผ้ า้ นุ่มข้ึนกนั ไวก้ ไ็ ด้

4. ตะกร้าสาหรับทิ้งเส้ือผา้ ท่ีใส่แลว้ : ตะกร้าประเภทน้ีเอาไวใ้ ห้
เวลาท่ีเราโยนเส้ือผา้ ที่ใส่แลว้ เอาไวก้ นั นน่ั เอง อาจต้งั ไวใ้ นหอ้ งซกั
รีด หรือ อาจจะเอาไวต้ ามหอ้ งนา้ ต่างๆ ของบา้ นกไ็ ด้ เม่ืออาบนา้
เสร็จกเ็ อาเส้ือผา้ ท่ีถอดแลว้ เหล่าน้นั มาใส่ตะกร้า

5. สเปรยข์ จดั คราบสกปรก : หากเส้ือผา้ เกิดเป็นคราบที่ซกั ดว้ ยวธิ ี
ปกติไม่ออก กเ็ ตรียมหาสเปรยส์ าหรับขจดั คราบเอาไวเ้ ป็นตวั
ช่วยกนั กไ็ ด้

6. ตะกร้าสาหรับแยกผา้ : เส้ือผา้ และ ผา้ ที่มีสีขาว ควรแยกออกจาก
ผา้ ท่ีมีสีสนั ต่างๆ เพอ่ื ความสะดวกในการซกั ต้งั แต่แรกเร่ิม ดงั น้นั
หากมีตะกร้าแยกผา้ เอาไวเ้ รียบร้อยแลว้ เม่ือถึงเวลาซกั ผา้ กไ็ ม่ตอ้ ง
แยกอีกใหเ้ สียเวลานนั่ เอง นอกจากน้ีควรมีตะกร้าสาหรับใส่
เส้ือผา้ ท่ีเลอะมากๆ เอาไวด้ ว้ ย เผอื่ แยกออกจากกองเส้ือผา้ อ่ืนๆ จะ
ไดไ้ ม่เลอะสกปรกตามกนั ไป

4

7. ช้นั วางของ : อปุ กรณ์ ของใชต้ ่างๆ ภายในหอ้ งซกั รีด ยงั มีจิปาถะอีก
หลายชิ้นทีเดียว เราควรจะมีช้นั วางของเอาไวด้ ว้ ยเพอ่ื เกบ็ ส่ิงของต่างๆ
เหล่าน้นั ใหเ้ ป็นระเบียบมาก 8. ทาที่แขวนของติดไวท้ ี่กาแพง : จะได้
เอาไวแ้ ขวนส่ิงต่างๆ รวมไปถึงแขวนท่ีรีดผา้ เกบ็ เอาไวต้ ิดผนงั ใหเ้ ป็น
ระเบียบหลงั จากใชง้ านเสร็จเรียบร้อยแลว้ นนั่ เอง
9. เตารีดและที่รีดผา้ รวมไปถึงสเปรยส์ าหรับรีดผา้ ใหม้ ีกลิ่นหอม : ทา
หอ้ งซกั รีด แต่ไม่มีเตารีดและท่ีรีดผา้ เส้ือผา้ กค็ งยบั แน่ๆ เลย
เพราะฉะน้นั หา้ มลืมเตรียมสองส่ิงน้ีเอาไวใ้ นหอ้ งซกั รีดกนั ดว้ ยค่ะ
และหากตอ้ งการใหเ้ ส้ือผา้ มีกลิ่นหอมๆ ไม่เหมน็ อบั แลว้ ล่ะก็ ลองหา
สเปรยส์ าหรับฉีดรีดผา้ ใหม้ ีกลิ่นหอมๆ มาใชด้ ว้ ยกไ็ ด้ 10. ทาราว
แขวนเส้ือติดเอาไว้: ในเม่ือหอ้ งซกั รีดคือหอ้ งท่ีครบวงจรเรากค็ วรมี
ราวแขวนเส้ือติดเอาไวแ้ ขวนเส้ือผา้ ท่ีรีดเสร็จใหม่ๆ เอาไวด้ ว้ ย จะได้
ไม่ตอ้ งวางไวบ้ นพ้ืนใหด้ ูรกและยบั 11. ไมแ้ ขวนเส้ือ : รีดผา้ แลว้ จะไม่
มีไมแ้ ขวนเส้ือกย็ งั ไงๆ อยู่ ควรหาไมแ้ ขวนเส้ือมาไวใ้ นหอ้ งซกั รีดเรา
ดว้ ยค่ะ จะไดใ้ ชแ้ ขวนเส้ือผา้ หลงั จากรีดเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหเ้ ส้ือไม่
ยบั นน่ั เอง 12. ของใชอ้ ่ืนๆ ท่ีคิดวา่ จาเป็น กค็ วรหามาไวต้ ิดหอ้ งซกั รีด
เช่น ผา้ ยางกนั ล้ืนปูไวท้ ่ีพ้ืนบริเวณเครื่องซกั ผา้ ปลกั๊ ไฟ ปลก๊ั พว่ ง เป็น
ตน้

วสั ดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และการบารุงรักษาโรงแรมบัวรายา
ทางโรงแรมจะมีแค่เคร่ืองซกั ผา้ สาหรับซกั ผา้ เชด็ ตะ๊ ถูพน้ื ผา้ ดนั ฝ่นุ
หลงั จากทาความสะอาดต่างๆเสร็จแม่บา้ นกจ็ ะนามารวมกนั และใส่
เครื่องซกั ซ่ึงใชแ้ ค่ผงซกั ผา้ เท่าน้นั

5

หน่วยท3ี่
ประเภทของผ้า

1.ผา้ ปูที่นอนและที่นอน เพ่อื ความสะดวกในการควบคุมดูแลของแม่บา้ น
การเลือกซ้ือเครื่องใชป้ ระเภทผา้ เหล่าน้ีควรกาหนดสีและขนาดใหต้ ่างกนั
เพ่อื หยบิ ใชไ้ ดง้ ่ายข้ึน เช่น ขนาดผา้ ปูท่ีนอนสาหรับเตียงเด่ียว เตียงขนาด
กลางและเตียงขนาดใหญ่

ขนาดและสดั ส่วนของเตียงแต่ละชนิด (หน่วยเป็นฟตุ )
ชนิดของเตียง กวา้ ง ยาว สูง
Standard Size (สาหรับหอ้ งเตียงคู่หรือTwin Bed) 3.5 6.5 1.5
Queen Size (หอ้ งDouble Bed) 5 6.5 1.5
King Size (หอ้ งDouble Bed) 6 6.5 1.5

(อ่านเพมิ่ เติมไดท้ ่ี ประเภทของท่ีนอน | วธิ ีเลือกซ้ือที่นอนคุณภาพดีทาได้
อยา่ งไร)
2. หมอนและปลอกหมอน ตวั หมอนน้นั ควรใชผ้ า้ ที่ทนทาน ควรมีปลอก
รองช้นั หน่ึงก่อน วสั ดุควรกนั น้าได้ ไม่ข้ึนราง่าย ถา้ ติดซิปจะสะดวกข้ึน
ลกั ษณะของหมอนที่ดีตอ้ งไม่มีน้าหนกั มากเพราะถา้ น้าหนกั มากหมายถึง
วสั ดุขา้ งในไม่ดี หมอนตอ้ งยดื หยนุ่ ไดค้ ือเม่ือกดมือลงไปพอถอนมือข้ึนจะ
คงรูปทนั ที ส่วนปลอกหมอนน้นั ควรเผอ่ื เยบ็ ตะเขบ็ ใหก้ วา้ งกวา่ ขนาดของ
หมอนประมาณ 2-3 นิ้ว ยาวกวา่ ขนาดของหมอน 2-4 นิ้ว และก่อนใชค้ วร
ทดสอบวา่ ตะเขบ็ ไม่ปริปลอกผา้ ห่ม เป็นผา้ สาหรับป้องกนั ไม่ใหผ้ า้ ห่ม
สกปรก ไม่ตอ้ งซกั ผา้ ห่มบ่อยๆทาใหล้ ูกคา้ รู้สึกไดห้ ่มผา้ สะอาดอยเู่ สมอ
ควรเลือกใชผ้ า้ ที่ทนทานใชง้ านไดน้ าน
3.ผา้ ห่ม ปัจจุบนั นิยมใชท้ ่ีน้าหนกั เบา ซกั ทาความสะอาดง่าย อบแหง้ แลว้
ผา้ นุ่ม มกั เป็นแบบท่ีผลิตออกมาเลยไม่ใชก้ ารทอ ไม่เป็นลูก ไม่ยน่ ง่าย ผา้
ห่มบางชนิดจะพน่ น้ายาทาใหต้ ิดไฟชา้ ถา้ เป็นผา้ ห่มขนสตั วจ์ ะมีน้าหนกั
เบา อุ่น แต่มีขอ้ เสียคือซกั ยาก ยน่ ง่ายและเกบ็ รักษายาก บางโรงแรมท่ีหรูๆ
หน่อยกจ็ ะมีผา้ ห่มอีกผนื วางไวใ้ หท้ ี่ปลายเตียงเผอ่ื ลูกคา้ ตอ้ งการใชเ้ พมิ่

6

4.ผา้ คลุมเตียง ปัจจุบนั นิยมใชแ้ บบใยสงั เคราะห์ไม่ยบั ยน่ หรือเป้ื อน
ง่าย เตียงท่ีมีผา้ คลุมทาใหล้ ูกคา้ รู้สึกวา่ ทุกอยา่ งสะอาดจริงๆ ดูมีค่า
แตกต่างกนั ไปตามลกั ษณะของเน้ือผา้ ท่ีนามาทาเป็นผา้ คลุมเตียง
5.ผา้ กนั เป้ื อนสาหรับท่ีนอน นิยมใชผ้ า้ ที่ไม่ดูดน้า คราบเป้ื อนไม่ฝัง
ตวั ซกั ง่าย แหง้ เร็ว ไม่ติดไฟง่าย จะตอ้ งมีท่ียดึ มุมใหข้ ึงตึงอยกู่ บั ท่ี
6.ผา้ ในหอ้ งอาบน้า ไดแ้ ก่ ผา้ เชด็ ตวั ผา้ เช็ดหนา้ ผา้ เช็ดมือ รวมท้งั ผา้
กนั ล่ืนในอ่างอาบน้าดว้ ย ความหนาของผา้ เชด็ ตวั อาจวดั ราคาค่า
หอ้ งพกั แต่ละหอ้ งได้ (อ่านเพม่ิ เติมไดท้ ่ี ผา้ ขนหนูโรงแรม|วา่ ดว้ ย
เร่ืองผา้ ขนหนูท่ีคนทาธุรกิจโรงแรมตอ้ งรู้ )
การจดั วางผา้ ในหอ้ งอาบน้า บางแห่งนิยมพบั เรียบร้อยวางไวใ้ น
ตะกร้า บางทีกพ็ บั ไวบ้ นตะแกรงเหนือราวผา้ หรือพบั เป็นรูปลกั ษณ์
สวยๆวางไวบ้ นที่นอนเพอื ความสวยงาม ท้งั น้ีเพ่อื ป้องกนั ไม่ใหผ้ า้ ที่
ยงั ไม่ไดใ้ ชเ้ ปี ยกช้ืน ส่วนผา้ เชด็ มือจะวางหรือแขวนไวต้ ่างหากไกล้
บริเวณอ่างลา้ งหนา้ หรืออ่างลา้ งมือกไ็ ด้
7.ผา้ ม่านอ่างอาบน้า ควรเป็นผา้ ชนิดที่ทนความช้ืนไดด้ ี เป็นวสั ดุที่
ไม่อมน้า ไม่ติดเช้ือง่าย ไม่ควรมีตะเขบ็ เพราะน้าอาจจะขงั อยตู่ าม
รอยตะเขม็ เวลาอาบน้าตอ้ งใหช้ ายผา้ อยใู่ นอ่างเสมอเพอื่ ป้องกนั
ไม่ใหน้ ้าไหลนองเป้ื อนพ้นื บริเวณนอกอ่างอาบน้า

7

ประเภทของผ้าของโรงแรมบวั รายา

ทางโรงแรมจะใชผ้ า้ cottonทท้งั หมด
1.ผา้ ปู
ทางโรงแรมจะใชผ้ า้ ปูขนาด3.5ฟุต และ6ฟุตเท่าน้นั
2.หมอนและปลอกหมอน
โรงแรมบวั รายาจะมีไซตเ์ ดียวคือคิงไซต์ จะหนุ่มและนอนสบาย
3.ผา้ ห่ม
โรมแรมจะมีผา้ ห่มนวมท่ีนุ่มเบาสบาย และใส่ปลอกผา้ นวมไว้
ทบั อีกที่เพ่อื ความเรียบร้อย
4.ผา้ รองเตียง
ปกติทางโรงแรมจะเป็นผา้ ที่นุ่มบางเลก็ นอ้ ยปูไวก้ ่อนปูเตียงทุก
เตียง
5.ผา้ ใชใ้ นหอ้ งน้า ไดแ้ ก่ ผา้ เชด็ ตวั เชด็ หนา้ และเช็ดเทา้
ทางโรงแรมเป็นผา้ ที่นุ่มสบาย สะดวกต่อการใชข้ องลูกคา้
6.ผา้ ม่านอ่างอาบน้า
โรงแรมบวั รายาจะเป็นผา้ ม่านยางท่ีลวดลายสวยงามและไม่อม
น้า สามารถใชผ้ า้ เชด็ ทาความสะอาดไดต้ ลอด

8

หน่วยท4ี่
สัญลกั ษณ์และความหมายของชนิดผ้า

1.ผา้ TC เป็นผา้ ที่มีส่วนผสมของเสน้ ใยโพลีเอสเตอร์ 35% และ
Cotton 65%
ขอ้ ดีของผา้ TC คือไม่ยบั รีดง่าย(แทบไม่ตอ้ งรีด) เน่ืองจากมี
ส่วนผสมของใยโพลีเอสเตอร์ และมีราคาถูก
ขอ้ เสียของผา้ TC เนื่องจากมีส่วนผสมของใยโพลีเอสเตอร์อยู่
มาก จึงทาใหเ้ น้ือผา้ น้นั แขง็ กระด่างและไม่ทนทาน ขาดง่ายและ
หากเป็นผา้ ขาว TC จะบางมากค่ะ
สาหรับเคร่ืองนอนท่ีเหมาะกบั ผา้ TC ไดแ้ ก่ สเกิร์ตเตียง เนื่อง
จากสเกิร์ตเตียงอยดู่ า้ นล่างของเตียงและค่อยขา้ งใกลก้ บั พ้ืน
ตลอดเวลาและไม่จาเป็นตอ้ งซกั ทุกวนั ทาใหค้ ุณสมบตั ิของผา้ ตวั
น้ีเหมาะ เน่ืองจากไม่ยบั ง่ายและหากใชเ้ ป็นผา้ สี กจ็ ะมีสีใหเ้ ลือก
หลากหลายสาหรับทาสเกิร์ตค่ะ
2.ผา้ Satin เป็นผา้ ท่ีมีส่วนผสมของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 100%
ทาใหล้ กั ษณะของผา้ จะล่ืนๆข้ึนเงามนั
ขอ้ ดีของผา้ Satin คือไม่ยบั เพราะเป็นผา้ ใยสงั เคราะห์ และมีสี
สวยข้ึนเงาสะทอ้ นแสงไฟ
ขอ้ เสียของผา้ Satin เน่ืองจากเป็นผา้ ใยสงั เคราะห์จึงไมท่ นทาน
สาหรับเคร่ืองนอนท่ีเหมาะกบั ผา้ Satin ไดแ้ ก่ สเกิร์ตเตียง ผา้
คลุมโต๊ะ สเกิร์ตเกา้ อ้ี เป็นตน้ เน่ืองจากมีสีหลากหลายและ
สวยงามสะทอ้ นแสงไฟ

9

3.ผา้ CVC เป็นผา้ ท่ีมีส่วนผสมของเส้นใยโพลีเอสเตอร์50% และ
Cotton 50%
ขอ้ ดีของผา้ CVC คือรีดง่าย เนื่องจากมีส่วนผสมของใยโพลีเอ
สเตอร์ อีกท้งั ยงั มีความนุ่ม และทนทาน เน้ือผา้ หนากวา่ TC และมี
ราคาถูก
ขอ้ เสียของผา้ CVC เน้ือผา้ ค่อนขา้ งแขง็ (แต่แขง็ ไม่เท่า TC) ความ
คงทนจะนอ้ ยกวา่ ผา้ Cotton
สาหรับเคร่ืองนอนท่ีเหมาะกบั ผา้ CVC ไดแ้ ก่ ผา้ ปูท่ีนอน ปลอก
หมอน ปลอกผา้ นวม ผา้ CVC
4. ผา้ Cotton เป็นผา้ ที่มีส่วนผสมของCotton 100%
ขอ้ ดีของผา้ Cotton คือเป็นผา้ ที่มีความนุ่มมาก ยง่ิ ซกั ยง่ิ นุ่ม และ
คงทนมาก
ขอ้ เสียของผา้ Cotton คือยบั ง่าย ตอ้ งใชเ้ วลาในการรีด และมีราคา
สูง
สาหรับเครื่องนอนท่ีเหมาะกบั ผา้ Cotton ไดแ้ ก่ ผา้ ปูท่ีนอน
โรงแรม ผา้ ปูที่นอนรีสอร์ท ปลอกหมอน ปลอกผา้ นวม ผา้ Cotton
5.ผา้ Cotton Satin ริ้ว เป็นผา้ ท่ีมีส่วนผสมของCotton 100% และ
มีริ้ว Satin หนา 1 นิ้ว สลบั กนั ไปตลอดผนื
ขอ้ ดีของผา้ Cotton Satin ริ้ว คือเป็นผา้ ที่มีความนุ่มมาก ยง่ิ ซกั ยงิ่
นุ่ม และคงทนมาก และลวดลายสวยงาม
ขอ้ เสียของผา้ Cotton Satin ริ้ว คือยบั ง่าย ตอ้ งใชเ้ วลาในการรีด
และมีราคาสูงกวา่ ผา้ Cotton เรียบ
สาหรับเครื่องนอนที่เหมาะกบั ผา้ Cotton Satin ริ้วไดแ้ ก่ ผา้ ปูท่ี
นอนโรงแรม ผา้ ปูท่ีนอนรีสอร์ท ปลอกหมอน ปลอกผา้ นวม ผา้
Cotton Satin ริ้ว

10

สัญลกั ษณ์และความหมายของชนิดผ้าโรงแรมบัวรายา

1.ผา้ เชด็ ตวั ทางโรมแรมจะผบั เป็นแนวยาว แลว้ มว้ นไวใ้ ห้
เรียบร้อย
2.ผา้ เชด็ หนา้ ทางโรงแรมจะผบั รูปทรงดอกบวั เป็นสญั ลกั ษณ์บวั
รายา
3.ผา้ เช็ดเทา้ จะผบั เป็นแนวยาวแลว้ พาดไวบ้ นผา้ ชกั โครกห้องน้า
4.ผา้ ปูท่ีนอน ถา้ เปลี่ยนใหม่ จะเอาตะเขบ็ ผา้ ปูเขา้ ตา้ ถา้ เป็นหอ้ ง
แขกพกั ต่อวนั ที่สอง ทางโรงแรมกจ็ ะปูใหม่แต่เอาตะเขบ็ ออก
เพ่ือใหร้ ู้วา่ ผา้ ใชค้ รบดา้ นแลว้ ตอ้ งเปลี่ยนใหม่
5.ปลอกผา้ นวม กจ็ ะเหมือนผา้ ปูแค่สลบั เอาดา้ นบนลงดา้ นล่าง
เม่ือใชผ้ า้ ครบดา้ นกต็ อ้ งเปล่ียน แม่บา้ นจะทราบกนั ดี
6. ส่วนปลอกหมอนตอ้ งเปลี่ยนทุกวนั เพราะปลอกหมอนจะมีรอย
หยบั ที่เห็นชดั จึงตอ้ งเปล่ียนทุกวนั

11

หน่วยท5่ี
เคมภี ัณฑ์ทใ่ี ช้ในการซักรีด

1. ผลิตภณั ฑซ์ กั ผา้ เคเน็กซ์ ลอนด้ี ดีเทอเจน้ ท์ K-NEX LAUNDRY
DETERGENT
เป็นผลิตภณั ฑเ์ คมีทาความสะอาดผา้ (ซกั ผา้ ) ชนิดน้า ขจดั คราบ
สกปรกไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ ใหพ้ ลงั ซกั เตม็ ประสิทธิภาพ ช่วย
รักษาสภาพเส้นใย ใชไ้ ดด้ ีกบั ผา้ ทุกชนิด ท้งั ผา้ สี และ ผา้ ขาว ใชไ้ ด้
ท้งั น้าร้อนและ น้าเยน็ ไม่มีสารตกคา้ งท่ีเป็นอนั ตรายต่อร่างกาย
มนุษย์ ไม่เป็นอนั ตรายเมื่อสูดดม ไม่ก่อใหเ้ กิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดลอ้ ม ปลอดภยั ไม่เป็นอนั ตรายต่อพนกั งานผสู้ มั ผสั
คุณสมบตั ิ ขจดั คราบสกปรก คราบไขมนั และ รอยเป้ื อนไดอ้ ยา่ งมี
ประสิทธิภาพ
ป้องกนั การตกผลึกของตะกรันและการเกิดสนิมภายในเคร่ืองซกั
ช่วยลดค่าความกระดา้ งของน้าท่ีใชซ้ กั
ช่วยใหผ้ า้ คืนสู่ความสดใสเหมือนใหม่
ช่วยยดื อายุ รักษา ถนอมสภาพเส้นใยผา้
หากใชก้ บั ผา้ ขาว จะทาใหผ้ า้ ขาว ดูขาวสดใสยงิ่ ข้ึน
วธิ ีการใช้ ใชเ้ ติมลงในเคร่ืองซกั ผา้ อตั ราส่วน 2 – 5 % ข้ึนอยกู่ บั
น้าหนกั ผา้ และ คุณภาพน้าที่ป้อนเขา้ เครื่องซกั

2. ผลิตภณั ฑป์ รับผา้ นุ่ม เคเน็กซ์ ซอฟท์ K-NEX POWER SOFT
น้ายาปรับผา้ นุ่มสูตรเขม้ ขน้ เคเน็กซ์ ซอฟท์ (K-nex Power Soft) เป็น
น้ายาปรับผา้ นุ่มชนิดพิเศษ ซ่ึงมีคุณสมบตั ิช่วยรกั ษาสภาพเสน้ ใยของ
ผา้ ใหม้ ีความอ่อนนุ่มไม่แขง็ กระดา้ งและมีกล่ินหอมนุ่มนวล ช่วย
ถนอมท้งั ผา้ และมือ โดยไม่มีอาการแพ้ ใชไ้ ดท้ ้งั กบั เครื่องซกั ผา้ ดว้ ย
การซกั ดว้ ยมือ
คุณสมบตั ิ คืนสภาพเสน้ ใย เน้ือผา้ นุ่มฟู อ่อนนุ่ม นา่ สมั ผสั
ไม่มีสารตกคา้ ง ที่เป็นอนั ตรายต่อเส้นใยผา้ และ ผวิ หนงั
รักษาสภาพ และ ยดื อายกุ ารใชง้ านของผา้

12

มีกลิ่นหอมติดทนนาน
ใชส้ ีผสมอาหาร ที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา
วธิ ีการใช้
ผสมน้ายา เคเน็กซ์ ซอฟท์ (K-nex Power Soft) ในน้าสุดทา้ ยของการ
ซกั อตั ราส่วน 2 – 4 cc ต่อผา้ แหง้ 1 กิโลกรัม นาผา้ ซกั ตามปกติ
ขอ้ ควรระวงั
เกบ็ ใหห้ ่างจากเดก็ อาหาร สตั วเ์ ล้ียง แหล่งความร้อน และ ไม่ควรเปิ ด
ฝาทิ้งไว้
ขณะใชค้ วรสวมถุงมือยาง หากผวิ แพส้ ารเคมีไดง้ ่าย
ระวงั อยา่ งใหเ้ ขา้ ตา หากเขา้ ตาใหล้ า้ งออกดว้ ยน้าสะอาดทนั ที จนกวา่
จะหายระคายเคือง

3. ผลิตภณั ฑฟ์ อกผา้ ขาว ชนิดออกซิเจน เคเน็กซ์ ออ๊ กซี่ บลีช K-NEX
OXY BLEACH
เคเน็กซ์ อ๊อกซ่ี บลีช (K-nex Oxy Bleach) เป็นผลิตภณั ฑฟ์ อกผา้ ขาว
ชนิดออกซิเจน ใชส้ าหรับเครื่อง โดยเฉพาะ มีส่วนผสมของเคมีฟอก
ขาว ชนิดไม่ทาลายสีของผา้ สามารถใชไ้ ดก้ บั ผา้ ทุกชนิด ท้งั ผา้ ขาว
และ ผา้ สี สาหรับการซกั ดว้ ยเคร่ืองซกั
คุณสมบตั ิ ประกอบดว้ ยสารฟอกขาวชนิดเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen
Peroxide) ซ่ึงไม่ทาลายสีของผา้ มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกขาว
โดยเฉพาะผา้ สียง่ิ เพ่มิ ความสดใส ปลอดภยั ต่อเน้ือผา้ มากท่ีสุด
เคเน็กซ์ ออ๊ กซ่ี บลีช (K-nex Oxyl Bleach) สามารถลา้ งออกไดง้ ่ายไม่
มีสารตกคา้ งบนเน้ือผา้
วธิ ีการใช้ ใช้ เคเน็กซ์ ออ๊ กซี่ บลีช (K-nex Oxyl Bleach) 2 – 5 ซีซี ต่อ
น้าหนกั ผา้ แหง้ 1 กิโลกรัม หรือเพ่ิมตามค่าความกระดา้ งของน้า ที่
อุณหภูมิ 50 -80 องศาเซลเซียส ใชค้ วบคู่กบั เคเน็กซ์ วอช (K-nex
wash) เพื่อเพมิ่ ประสิทธิภาพการทางานใหด้ ียงิ่ ข้ึน
ขอ้ ควรระวงั
เกบ็ ใหห้ ่างจากเดก็ อาหาร สตั วเ์ ล้ียง แหล่งความร้อน และ ไม่ควรเปิ ด
ฝาทิ้งไว้

13

ขณะใชค้ วรสวมถุงมือยาง ทุกคร้ัง
ระวงั อยา่ งใหเ้ ขา้ ตา หากเขา้ ตาใหล้ า้ งออกดว้ ยน้าสะอาดทนั ที
จนกวา่ จะหายระคายเคือง

4. ผลิตภณั ฑเ์ คมี ขจดั สารเคมีตกคา้ งจากผา้ ชนิดน้า เคเน็กซ์
ซาวน์ K-NEX SOUR
เคเนก็ ซ์ ซาวน์ (K-nex Sour) เป็นผลิตภณั ฑเ์ คมี ขจดั สารเคมี
ตกคา้ งจากผา้ ชนิดน้า ใชส้ ะเทินความเป็นด่าง และ กาจดั สาร
ฟอกผา้ ท้งั ชนิดออกซิเจน และ คลอรีน ท่ีสะสมตกคา้ งอยใู่ น
เน้ือผา้ ไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพ ป้องกนั ผา้ หมองคล้า ช่วยใหผ้ า้
ขาวดูขาวนวล สดใส ไม่มีสารตกคา้ งที่เป็นอนั ตรายต่อร่างกาย
มนุษย์ ใชไ้ ดด้ ีกบั ผา้ ทุกชนิด สามารถยอ่ ยสลายไดโ้ ดยธรรมชาติ
(Biodegradable) ไม่ก่อใหเ้ กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ ม ปลอดภยั
คุณสมบตั ิ ทาลายความเป็นด่างของน้าท่ีใชใ้ นการซกั และการลา้ ง
ซ่ึงเป็นสาเหตุทาใหผ้ า้ เหลือง
ทาลายความเป็นด่างท่ีอาจหลงเหลืออยบู่ นผา้ หลงั จากผา้ ผา่ นการ
ซกั ดว้ ยสารซกั ลา้ ง
กาจดั เหลก็ ท่ีละลายอยใู่ นน้า ซ่ึงเป็นสาเหตุทาใหผ้ า้ เหลือง
กาจดั คลอรีนท่ีอาจติดคา้ งอยบู่ นผา้ ในกรณีที่ใชส้ ารคลอรีนฟอก
ผา้ ขาว
หากใชก้ บั ผา้ ขาว จะทาใหผ้ า้ มีสีขาวนวลสดใสยง่ิ ข้ึน
ลดปัญหาความหมองคล้าบนผา้
วธิ ีการใช้ ใช้ เคเน็กซ์ ซาวน์ (K-nex Sour) ใส่ในน้าลา้ ง
อตั ราส่วน 0.5 – 3 % ต่อน้าหนกั ผา้ แหง้ และข้ึนอยกู่ บั คุณภาพน้า
ที่ใช้

14

5. ผลิตภณั ฑเ์ คมีฟอกขาว และ ลา้ งคราบเลือด ชนิดน้า เค
เน็กซ์ บลดั รีมูฟเวล K-NEX BLOOD REMOVAL
เคเน็กซ์ บลดั รีมูฟเวล (K-nex Blood Removal) เป็น
ผลิตภณั ฑฟ์ อกผา้ ขาวชนิดคลอรีน ใชส้ าหรับเครื่อง
โดยเฉพาะ มีส่วนผสมของเคมีฟอกขาว โดยใชเ้ ฉพาะผา้ ขาว
เท่าน้นั
คุณสมบตั ิ ประกอบดว้ ยสารฟอกขาวชนิดเปอร์คลอไรด์
(Hypochlorite) มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกขาว
เคเนก็ ซ์ บลดั รีมูฟเวล (K-nex Blood Removal) สามารถลา้ ง
ออกไดง้ ่ายไม่มีสารตกคา้ งบนเน้ือผา้
วธิ ีการใช้ ใช้ เค-เน็กซ์ บลดั รีมูฟเวล (K-nex Blood Removal)
2 – 5 ซีซี ต่อน้าหนกั ผา้ แหง้ 1 กิโลกรัม หรือเพ่ิมตามค่าความ
กระดา้ งของน้า ซกั ไดด้ ีที่อุณหภูมิปกติ ใชค้ วบคู่กบั เคเน็กซ์
วอช (K-nex Power Wash) เพอ่ื เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ใหด้ ียงิ่ ข้ึน
ใช้ หยดลงบนคราบเลือด 2 – 3 หยดแลว้ ขย้ที ิ้งไวป้ ระมาณ 1
– 2 นาที แลว้ ลา้ งออกดว้ ยน้าเปล่า แลว้ ซกั ตามข้นั ตอนปกติ
ขอ้ ควรระวงั
หา้ มใชก้ บั ผา้ สี เพราะจะทาใหส้ ีตกได้
ขณะใชค้ วรสวมถุงมือยาง ทุกคร้ัง
ระวงั อยา่ งใหเ้ ขา้ ตา หากเขา้ ตาใหล้ า้ งออกดว้ ยน้าสะอาดทนั ที
จนกวา่ จะหายระคายเคือง

15

6. ผลิตภณั ฑน์ ้ายาขจดั คราบสนิมเฉพาะจุด ชนิดน้า เคเน็กซ์ รัส
รีมูฟเวล K-NEX RUST REMOVAL
เคเน็กซ์ รัส รีมูฟเวล (K-nex Rust Removal) เป็นน้ายาสาหรับขจดั
คราบเฉพาะจุด (Spotting) ใชส้ าหรับขจดั คราบสนิมเหลก็ บน
เน้ือผา้ แมจ้ ะเป็นคราบฝังแน่น กส็ ามารถขจดั ออกไดอ้ ยา่ งรวดเร็ว
คุณสมบตั ิ ใชส้ าหรับขจดั คราบสนิมเหลก็ บนผา้ เป็นน้ายาใช้
เฉพาะคราบ หา้ มใชร้ วมกบั น้ายาขจดั คราบเลือด เพราะจะทา
ปฎิกริยากนั ทาใหผ้ า้ เป่ื อยขาดในทนั ที
สามารถลา้ งออกไดใ้ นน้าเปล่า
วธิ ีการใช้ ใช้ เคเน็กซ์ รัส รีมูฟเวล (K-nex Rust Removal) หยดลง
บนจุดท่ีเป้ื อนคราบสนิมเพยี ง 2 – 3 หยด คราบสนิมจะหายไป แลว้
ใหน้ าไปลา้ งน้าเปล่าทนั ที เพอื่ ป้องกนั ไม่ใหค้ ราบสกปรกยอ้ นกลบั
มาติดท่ีเน้ือผา้ อีก
หา้ มใชก้ บั ผา้ ไหม น้ายามีฤทธ์ิเป็นกรด ควรสวมถุงมือยางขณะใช้
งานทุกคร้ัง

7. ผงซกั ฟอก เอนกประสงค์ สูตรเอน็ ไซม์ เค-เน็กซ์ โปร พาวเดอร์
K-NEX PRO POWDER
เค-เน็กซ์ โปรด พาวเดอร์ (K-nex Pro Powder) ผลิตภณั ฑเ์ คมีที่ใช้
ขจดั คราบสกปรกต่าง ๆ ออกจากผา้ ใชใ้ นเครื่องซกั ทวั่ ไป ช่วย
รักษาเน้ือผา้ ไดด้ ี ใชไ้ ดก้ บั น้าธรรมดา และ น้าท่ีมีความกระดา้ ง
ค่อนขา้ งสูง ประสิทธิภาพดี

16

แมซ้ กั ในน้าเยน็ ใชไ้ ดก้ บั ท้งั ผา้ สีและผา้ ขาว ไม่มีสารฟอกขาว
เจือปน จึงไม่ทาใหส้ ีซีด และ มีฟองนอ้ ยลา้ งออกง่าย
ผลิตภณั ฑน์ ้ีมีเอน็ ไซม์ ช่วยในการกาจดั คราบไขมนั และ คราบ
ไคลต่าง ๆ
คุณสมบตั ิ ขจดั คราบสกปรก คราบไขมนั และ รอยเป้ื อนได้
อยา่ งมีประสิทธิภาพ
มีเอนไซมช์ ่วยในการป้องกนั การจบั ตวั เป็นคราบของไขมนั
ตามเคร่ืองซกั (เมื่อใชต้ ิดต่อกนั เป็นประจา)
ช่วยลดค่าความกระดา้ งของน้าที่ใชซ้ กั
ช่วยใหผ้ า้ คืนสู่ความสดใสเหมือนใหม่
ช่วยยดื อายุ รักษา ถนอมสภาพเส้นใยผา้
หากใชก้ บั ผา้ ขาว จะทาใหผ้ า้ ขาว ดูขาวสดใสยงิ่ ข้ึน
วธิ ีการใช้ เติมผงซกั ฟอก เอนกประสงค์ K-nex Pro Powder ได้
ทนั ทีในเครื่องซกั ผา้
ปริมาณการใช้ 0.5 – 1 % ของน้าหนกั ผา้ แหง้ ท้งั น้ีข้ึนอยกู่ บั
ความสกปรกของผา้ ตามรายการต่อไปน้ี
สภาพผา้ ปริมาณการใช้ อุณหภูมิ เวลา
สกปรกนอ้ ย 0.4 – 0.5 % ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส

10 – 15 นาที
สกปรกปานกลาง 0.5 – 0.7 % ไม่เกิน 60 องศา
เซลเซียส 10 – 15 นาที
สกปรกมาก 1.0 % ไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 10 –
15 นาที

17

8. ผลิตภณั ฑข์ จดั คราบไขมนั เค-เน็กซ์ กรีส รีมูฟเวล K-NEX
GREASE REMOVAL
เค-เน็กซ์ กรีส รีมูฟเวล (K-nex Grease Removal) เป็นผลิตภณั ฑ์
ชนิดน้า ใชส้ าหรับขจดั คราบสกปรกและคราบไขมนั ฝังแน่นทุก
ชนิด ทาใหผ้ า้ ขาวสะอาดหมดจดใชไ้ ดก้ บั ผา้ ขาว และ ผา้ สี ช่วย
ถนอมมือ ไม่ทาลายเน้ือผา้ ใชผ้ สมกบั ผงซกั ฟอก หรือน้ายาซกั ผา้
ไดโ้ ดยการเติมลงไปในเคร่ืองซกั ผา้
คุณสมบตั ิ ประสิทธิภาพในการขจดั คราบไขมนั อาหารไดด้ ีมาก
ยง่ิ ข้ึน เม่ือใชร้ ่วมกบั ผงซกั ฟอก K-nex Powder
สามารถขจดั คราบไขมนั อาหารและน้ามนั เครื่อง
ไม่ทาลายเสน้ ใย และ สีผา้
ใชเ้ สริมการซกั ผา้ ที่สกปรก เช่น คราบน้ามนั บนผา้ ปูโต๊ะ ยนู ิฟอร์ม
พนกั งานครัว
ใชข้ จดั คราบไคลสกปรกบนคอเส้ือ แขนเส้ือ ปลายกางเกง คราบ
ลิปสติก
ใชข้ จดั คราบเลือดบนผา้ ออ้ ม ชุดช้นั ใน คราบเลือด
วธิ ีการใช้ ปริมาณการใช้ 15 – 20 ซีซี ต่อน้าหนกั ผา้ แหง้ 1
กิโลกรัม
เวลา 15 – 20 นาที
อุณหภูมิ ปกติ
ใช้ K-nex Grease Removal ป้ายบริเวณท่ีสกปรก ในขณะท่ีผา้ ยงั
หมาด ทิ้งไวซ้ กั ครู่แลว้ นาไปซกั ต่อตามข้นั ตอนปกติ

18

9. ผลิตภณั ฑผ์ งซกั ฟอกน้า K-NEX LIQUID DETERGENTช่วย
ขจดั คราบสกปรก เหง่ือไคลบนเส้ือผา้ ใหด้ ูสะอาดยงิ่ ข้ึน ดว้ ย
ผลิตภณั ฑค์ ุณภาพจากเค-เน็กซ์ เหมาะสาหรับการซกั ผา้ ดว้ ยมือ
ใชข้ จดั คราบส่ิงสกปรกใหห้ ลุดออกง่ายไม่เปลืองแรงดว้ ย
ผลิตภณั ฑผ์ งซกั ฟอกสูตรน้า ผลิตภณั ฑน์ ้ียงั สามารถใชล้ า้ งคราบ
สิ่งสกปรกติดคา้ งบนพ้นื ใหส้ ะอาดยง่ิ ข้ึน
วธิ ีการใช้ ผสมผลิตภณั ฑผ์ งซกั ฟอกสูตรน้า ลงในน้า
พอประมาณหรือตามปริมาณผา้ ที่จะซกั ทาการขจดั คราบส่ิง
สกปรกออกโดยการขย้ตี รงส่วนท่ีมีส่ิงสกปรกติดคา้ งอยแู่ ลว้ ลา้ ง
ออกดว้ ยน้าสะอาดหากนาผลิตภณั ฑไ์ ปลา้ งพ้ืน ควรใชใ้ น
ปริมาณที่พอเหมาะกบั บริเวณที่จะทาความสะอาด

เคมภี ณั ฑ์ทใี่ ช้ในการซักรีดโรงแรมบวั รายา

1.ผงซกั ฟอก ใชส้ าหรับขจดั คราบทว่ั ไป และยงั ช่วยถนอมใยผา้
ดว้ ย
วธิ ีใช้ ใส่ใหพ้ อดีกบั ผา้ ท่ีทางโรงจะซกั [แต่ผา้ ที่โรงแรมซกั จะมี
แค่ผา้ เชด็ โตะ๊ ต่างๆ ผา้ ถูพ้นื ผา้ มอ็ บ แค่น้ีเท่าน้นั ]
2.ไฮเตอร์ ใชส้ าหรับผา้ ท่ีมีคราบหนกั ท่ีอาจจะซกั ไม่ออก จึง
ตอ้ งแช่ผา้ ไวก้ ่อน ซ่ึงทางโรงแรมจะทากต็ ่อเมื่อ ผา้ เชด็ ตวั หนา้
เทา้ ของทางโรงแรมน้นั เป้ื อนหนกั แม่บา้ นจะนามาแช่กบั ไฮ
เตอร์ก่อน แลว้ ซกั ดว้ ยผงซกั ฟอก แลว้ ค่อยส่งซกั ใหก้ บั ทาง
โรงงาน

19

หน่วยท6ี่
ข้ันตอนการซักรีด

ข้นั ตอนในการดาเนินงาน
1.การตรวจเชค็ การรับผา้ เมื่อทางร้านไดร้ ับเส้ือผา้ เราจะเช็คจานวน
ติดป้ายกากบั แต่ละชิ้นเพอ่ื ป้องกนั การสลบั ผา้ เชค็ รอยตาหนิ รอย
เป้ื อนต่างๆ รวมท้งั ดูสภาพของเส้ือผา้ ดว้ ยวา่ อยใู่ นสภาพท่ีสามารถ
ซกั ไดเ้ ลย ข้นั ตอนต่อไปเรากม็ าวเิ คราะห์เน้ือผา้ วา่ เป็นผา้ ชนิดใด
รวมท้งั คานึงถึงเคร่ืองประดบั ทุกอยา่ งที่ติดอยกู่ บั เส้ือผา้ น้นั ๆดว้ ย
เพือ่ ที่เราจะไดซ้ กั อบ รีด และ เตรียมส่งมอบไดอ้ ยา่ งถูกวธิ ี จากน้นั
เรากจ็ ะกาหนดเวลาส่งและเขียนใบงานกากบั ไปกบั เส้ือผา้ ชุดน้นั ซ่ึง
ใบงานน้ีจะไปกบั เส้ือผา้ ในทุกข้นั ตอนการดาเนินงานจนถึงวนั ท่ี
ลูกคา้ มารับผา้ เพอื่ ท่ีลูกคา้ จะไดต้ รวจสอบได้
2.การซกั พนกั งานซกั จะทาการตรวจดูสิ่งของที่อาจลืมอยใู่ นกระเป๋ า
เส้ือ กระเป๋ ากางเกง จากน้นั กท็ าการ แยกเส้ือผา้ ตามโทนสี แยกตาม
เน้ือผา้ และแยกตามความสกปรก และจะตอ้ งวเิ คราะห์ถึงรอยเป้ื อน
ต่างๆ วา่ จะใชส้ ารเคมีตวั ใดในการขจดั รอยเป้ื อนน้นั ๆ และวเิ คราะห์
เน้ือผา้ เพื่อที่จะไดใ้ ช้ วธิ ีในการซกั ผลิตภณั ฑ์ เวลา และ อุณหภูมิของ
น้า ในการซกั ใหเ้ หมาะสมกบั เน้ือผา้ ที่สุด
3.การซกั แหง้ การซกั แหง้ เป็นการซกั ท่ีไม่ใชน้ ้ากบั ผงซกั ฟอกเหมือน
การ ซกั ปกติ ซ่ึงการซกั แหง้ แบ่งออกเป็นหลายชนิดดว้ ยกนั
ชนิดท่ี 1 คือ การใชต้ วั ทาละลายผสมกบั น้า
ชนิดที่ 2 คือ การใชน้ ้ามนั ซกั แหง้
ซ่ึงการซกั แหง้ น้นั จะใหป้ ระสิทธิภาพสูงและคุม้ ราคาตอ้ งดูท่ีเน้ือผา้
และความจาเป็นในการซกั ผา้ ชิ้นน้นั ๆ

20

4.การอบ การอบรวมถึงการทาใหแ้ หง้ โดยวธิ ีต่างๆน้นั การท่ีเรา
จะทาใหแ้ หง้ ดว้ ยวธิ ีใดกข็ ้ึนอยกู่ บั ชนิดของผา้ และวธิ ีการผลิต
เส้ือผา้ บางอยา่ งควรใชเ้ ครื่องอบและการอบน้นั เรากต็ อ้ งเลือก
อุณหภูมิและระยะเวลาใหเ้ หมาะสมกบั เน้ือผา้ เส้ือผา้ บางอยา่ ง
ควรตากแดด และบางอยา่ งควรผ่งึ ใหแ้ หง้ ในที่ร่มและมลี มโกรก
ลกั ษณะและวธิ ีในการตากกจ็ าเป็นตอ้ งคานึงถึงดว้ ยเช่นกนั
เพราะการตากมีผลต่อการรีด หากตากผา้ ไม่เหมาะสมยอ่ มทาให้
รีดง่ายและยากต่างกนั
5.การรีด เมื่อผา่ นกระบวนการทาใหแ้ หง้ แลว้ เส้ือผา้ ที่จะตอ้ งรีด
จะถูกคดั ใส่ตะกร้าแยกเป็นของลูกคา้ แต่ละรายพร้อมใบงาน
มายงั แผนกรีด พนกั งานรีดกต็ อ้ งวเิ คราะห์เน้ือผา้ และเลือกใช้
วธิ ีการรีดใหเ้ หมาะสม เส้ือผา้ บางประเภทควรรีดดว้ ยเตาดา้ น
บางประเภทควรรีดดว้ ยไอน้า บางประเภทควรเป่ าดว้ ยไอน้า
ข้นั ตอนการรีดกม็ ีความสาคญั เช่นกนั เพราะจะทาใหร้ ีดไดอ้ ยา่ ง
รวดเร็ว รีดง่ายไม่ทาใหส้ ่วนท่ีรีดแลว้ มีริ้วรอยทาใหต้ อ้ งกลบั มา
รีดใหม่ฉะน้นั พนกั งานรีดของเราทุกคนจึงไดร้ ับการฝึกฝนให้
รีดตามข้นั ตอนอยา่ งถูกตอ้ ง
6.การขนส่งเรามีรถสาหรับขนส่งผา้ ระบบปิ ด ไม่มีฝ่ นุ ละออง
เขา้ มาในตวั รถระหวา่ งการขนส่ง มีตารางเวลาการรับ-ส่งท่ี
แน่นอน ทาใหล้ ูกคา้ มน่ั ใจไดว้ า่ จะไดร้ ับสินคา้ ตรงเวลา

ข้นั ตอนกาซักรีดโรงแรมบวั รายา
ทางโรงแรมไม่มีหอ้ งซกั รีด แต่จะส่งซกั ซ่ึงก่อนทเ่ี ราจะส่งซกั
แม่บา้ นจะแยกผา้ แต่ละประเภทออก แลว้ นบั จานวนที่ส่งซกั
จากน้นั ทางร้านซกั รีดจะนบั อีกทีวา่ จานวนผา้ ทส่ี ่งซกั เท่ากนั
เพอ่ื ไม่ใหผ้ ดิ พลาด แลว้ คนรับผา้ กจ็ ะนาผา้ ไปส่งซกั แลว้ อีกวนั
กน็ ามาส่งคืน พร้อมรับผา้ รอบใหม่ไป

21

หน่วยท7ี่
การทารายงานการปฏบิ ัติงาน

แผน่ สรุปประจาวนั
The Daily Summary Sheet
1. เป็นเอกสารสาคญั ที่บนั ทึกรายการท้งั หมดท่ีไดร้ ับ
แพคเกจสาหรับการซกั รีดซ่ึงประกอบดว้ ยหมายเลขห้อง
และชื่อ
2. มนั มีความสาคญั วา่ ขอ้ มูลจะถูกบนั ทึกไวไ้ ดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
3. เอกสารน้ีจะถูกน ามาใชใ้ นวนั ต่อมาสาหรับชาร์จ
ค่าใชจ้ ่ายในการซกั รีดไปยงั บญั ชีของผเู้ ขา้ พกั
4.การซกั รีดบางแห่งจะมีแบบฟอร์มสองชุดแยกจากกนั
แผน่ สรุปหน่ึงสาหรับซกั รีดและแผน่ สรุปสาหรับซกั แหง้
(แผน่ สรุปเหล่าน้ีอาจจะอยใู่ นรูปแบบที่เหมือนกนั หรือ
แตกต่างข้ึนอยกู่ บั ระบบบญั ชีของโรงแรมน้นั ๆ)

การทารายงานปฏบิ ัติงานโรงแรมบวั รายา

22

หน่วยท8ี่
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
1. คดั แยกผา้ ผดิ
ปัญหาน้ีเป็นปัญหาร้านซกั รีดเบ้ืองตน้ ที่มกั พบเจอในร้านซกั รีด
ขนาดเลก็ เนื่องจากร้านซกั รีด อาจไม่ไดว้ างแผนจดั การ การคดั
แยกเส้ือผา้ อยา่ งดี และมีประสิทธิภาพเพยี งพอ โดยเฉพาะร้านซกั
รีด ท่ีเนน้ ใชค้ วามจา ในการจาวา่ เส้ือผา้ กองไหน สาหรับลูกคา้ ราย
ไหน ซ่ึงส่ิงที่มกั จะหลงบ่อยคือประเภทผา้ จาพวก กางเกงใน ซ่ึง
วธิ ีการแกป้ ัญหาน้ี สามารถทาไดโ้ ดยการวางแผน และ/หรือใช้
อุปกรณ์เพม่ิ เติมในการคดั แยกเส้ือผา้ อาทิ ดา้ ยสี คลิปติดกระดาษ
ทนต่อน้า ปากกาเมจิก เป็นตน้
2. คราบที่ซกั ไม่ออก
คราบท่ีซกั ไม่ออกกเ็ ป็นปัญหาร้านซกั รีด ที่สามารถพบไดท้ วั่ ไป
เนื่องจากน้ายาซกั ผา้ หรือผงซกั ฟอกทวั่ ไป ไม่สามารถขจดั คราบ
บางประเภทได้ อาทิ คราบหมึก คราบน้ามนั เป็นตน้ ดงั น้นั อาจ
ตอ้ งใชน้ ้ายาพิเศษเสริมเพม่ิ เติม เพอ่ื สามารถขจดั คราบเหล่าน้ี
ออกไปดว้ ย ซ่ึงวธิ ีการใชน้ ้ายาเหล่าน้ีเรียกวา่ การ Spotting
3. เส้ือผา้ ขาด
โดยปกติแลว้ ปัญหาร้านซกั รีดอนั น้ีมกั พบเน่ืองจากการท่ีไม่ได้
ตรวจสอบรอยขาด(ขนาดเลก็ ) ก่อนที่จะนาไปซกั และแจง้ ลูกคา้
ล่วงหนา้ ซ่ึงหลงั จากการนาไปซกั แลว้ ทาใหเ้ ส้ือผา้ มีรอยขาดขนาด
ใหญ่ ซ่ึงดว้ ยทว่ั ไปแลว้ ร้านซกั รีดส่วนใหญ่จะใชน้ โยบายจ่าย
ค่าเสียหายไม่เกิน 20 เท่าของค่าซกั หรือบางท่ีกจ็ ่ายค่าเสียหายเตม็
จานวน อยา่ งไรกต็ าม ทางร้านซกั รีดควรมีนโยบายชดั เจน และแจง้
ลูกคา้ ล่วงหนา้ เพ่อื ไม่ใหเ้ กิดความขดั แยง้ ท่ีไม่อาจหาขอ้ ยตุ ิได้
ตามมา

23

4. ขาดคนงาน โดยเฉพาะงานรีด
งานรีดผา้ ถือวา่ เป็นงานที่ใชฝ้ ีมือพอสมควร และน้ีมกั เป็น
ปัญหาร้านซกั รีด ท่ีไม่สามารถแกไ้ ขไดโ้ ดยงาย ซ่ึงส่วนใหญ่
แลว้ อาจจะเป็นเร่ืองของค่าแรง ท่ีร้านซกั รีด จ่ายใหก้ บั ลูกจา้ ง
นอ้ ยกวา่ ท่ีลูกจา้ งคาดหวงั ไว้ หรือลูกจา้ งถูกซ้ือตวั ไปดว้ ย
ค่าแรงท่ีสูงกวา่ ฉะน้นั ร้านซกั รีด อาจตอ้ งกลบั มาดูวา่ ค่าจา้ ง
กบั ราคาที่ชาร์จลูกคา้ เหมาะสมกนั หรือไม่ เพ่อื ใหร้ ้านซกั รีด มี
เป้าหมายชดั เจนในการดาเนินการ และการจา้ งลูกจา้ ง อาทิ
ร้านซกั รีดเนน้ ความสะอาด เนียบ กอ็ าจจะตอ้ งคิดราคาสูง
และจา้ งลูกจา้ งท่ีมีราคาสูงดว้ ยเช่นเดียวกนั

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาโรงแรมบวั รายา
1.นาผา้ มาส่งคืนไม่ครบ หวั หนา้ แม่บา้ นตอ้ งเขียนคืนบิลวา่
ของไม่ครบ เพื่อทางร้านจะไดเ้ อามาคืนอีกวนั
2.ผา้ เป้ื อนสีน้าหมึก เพราะทางร้านตอ้ งเขียนติดหนา้ ถุงผา้ ที่ใส่
มาวา่ จานวนเท่าไร ผา้ จึงเปื่ อนน้าหมึกหนา้ ถุง ทางโรงแรม
ตอ้ งแจง้ เจา้ ของร้านและเอาคืนไปแกม้ าส่งทางโรงแรมใหม่

บรรณานุกรม

 https://www.pattana.co.th/th/job-
category/rooms/housekeeping/

 http://blog.elehotelproducts.co.th/category/hotel-
products/

 https://klipple.com/pages/fabric

 http://www.detergentbio.com/16595745/%E0%B9%80
%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%
B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-
%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%81-
%E0%B8%AD%E0%B8%9A-
%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94

 http://www.thaismescenter.com/%E0%B8%82%E0%B8
%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E
0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%
83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0
%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8
B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0
%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94/

ภาคผนวก
Click to View FlipBook Version