The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

02_กลุ่มเปราะบางตำบลนิคมพัฒนา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ttt.thubthim, 2021-11-09 01:55:07

02_กลุ่มเปราะบางตำบลนิคมพัฒนา

02_กลุ่มเปราะบางตำบลนิคมพัฒนา

ขอ้ มลู ครวั เรือนเปราะบางทเี่ สนอเข้ารว่ มโครงการ
พฒั นาศกั ยภาพดา้ นอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตาบลนิคมพัฒนา

สานกั งานพัฒนาสงั คมและความม่นั คงของมนษุ ย์ จังหวดั หนองบวั ลาภู
นคิ มสรา้ งตนเองโนนสงั จังหวัดหนองบัวลาภู

ตำบลบำ้ นถิ่น จำนวนครวั เรือนท่ีสำรวจ ตำบลปำงกู่ จำนวนครวั เรือนท่ีสำรวจ
20 ครอบครัว (890)/16 20 ครอบครัว (801)/37
✓ ✓
จำนวนครวั เรือนที่สำรวจ จำนวนครวั เรือนที่สำรวจ
ตำบลโคกม่วง 20 ครอบครวั (986)/14 ตำบลกดุ ดู่ 20 ครอบครัว (1,683)/40

✓ ✓

ตำบลนิคมพฒั นำ จำนวนครวั เรือนท่ีสำรวจ ตำบลบำ้ นคอ้ จำนวนครวั เรือนท่ีสำรวจ
5 ครอบครัว 20 ครอบครัว (1,050)/32
✓ 94 ครอบครัว (999)/(99) ✓
จำนวนครวั เรือนที่สำรวจ
63 ตำบลโนนสงั 20 ครอบครัว (1,974)/62
40 ครอบครวั
ตำบลโนนเมือง จำนวนครวั เรือนท่ีสำรวจ ✓
✓ จำนวนครวั เรือนที่สำรวจ
✓ 20 ครอบครวั (1,105)/33 20 ครอบครัว (797)/21

ตำบลโคกใหญ่

ตำบลหนองเรือ จำนวนครวั เรือนที่สำรวจ ✓

✓ 20 ครอบครวั (1,840)/27

จาก TP Map 4,650 และ Social match 12,125.- คนรายงานการลงพ้ืนท่ีจดั เก็บขอ้ มูลครวั เรือนเปราะบาง

นิ คมสร้างตนเองโนนสัง จังหวดั หนองบวั ลาภู ข้อมูล ณ วันที่ 28 กนั ยายน 2564

การดาเนนิ การชว่ ยเหลอื ผปู้ ระสบปัญหาทางสงั คมในตาบล

รปู ภาพ 278 ครอบครัว 90 ช่วยเหลอื เร่งดว่ น

ครอบครวั

ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอโนนสงั จังหวัดหนองบวั ลาภู 69 ประสานหนว่ ยงานในพน้ื ท่ี
ในการส่งเสรมิ อาชพี และ
คการรอฝึกบอคาชรพี ัว

ผปู้ ระสบปัญหาสังคม N กล่มุ เปา้ หมาย การจดั ทาแผนพัฒนาคุณภาพชวี ิตรายครัวเรือน

90/278ระบบ TP Map 278จากหารือร่วมกบั ภาคเี ครอื ขา่ ย
คร. คน

OSS/Family/Social Map/ อพม. จัดทาแผนพฒั นารายครวั เรือนและเชือ่ มแผน
สวสั ดิการแหง่ รัฐ/ตาบลสรา้ งเสริม/จปฐ.
102 คน แผนการดาเนินงานต่อไป
2หน่วยงานภาคีเครอื ขา่ ย ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาครอบครัวระดบั ตาบลต่อไป
แหง่ 1:40คน:8ครสดั ส่วน อพม. : ประชากรในตาบล

ระบุหนว่ ยงาน/ภาคเี ครือข่าย คิดเปน็
อพม./รพ.สต./

ศนู ยป์ ระสานงาน อพม. ยงั ไม่เกิด

 แต่งต้ังคณะทางานขบั เคลอ่ื นงานโครงการตาบลสร้างเสรมิ สวสั ดิการสงั คม

ครอบครวั
นางคาเพยี ง ครองตน อายุ 50 ปี

บา้ นเลขท่ี 12 หมู่ 1 ตาบลนคิ มพฒั นา อาเภอโนนสัง จงั หวัดหนองบวั ลาภู

ครอบครวั นางคาเพยี ร ครองตน อาศัยอยกู่ ับ สามีและบุตร 1 คน
1) ครอบครัวมีอาชีพรบั จ้างท่วั ไป รายไดไ้ มแ่ นน่ อน
2) มีภาระหนส้ี ิน 100,000 บาท
3) ไมม่ ีท่ดี นิ ทากนิ มีเพยี งท่อี ยูอ่ าศยั ท่นี ิคมจัดสรรให้
4) บุตรสาวสง่ เงนิ มาให้ใชเ้ ดือนละ 2,000 บาท
5) สภาพท่อี ยูอ่ าศัยเปน็ บ้านไม้ยกพนื้ สูง สภาพกลางเก่า กลาง
ใหม่ปญั หารายบคุ คลที่ต้องได้รบั การแกไ้ ข/พฒั นาและหนว่ ยงานทเ่ี กี่ยวข้อง ผลการชว่ ยเหลอื /ติดตามเยย่ี มบา้ น/รายละเอียดการช่วยเหลือ(ระบผุ ลการ

ลาดบั ชื่อ-สกุลสมาชกิ ในครวั เรือน อาย(ุ ปี) การเขา้ ถึง รายได้ สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเป็นอยู่ การเข้าถงึ ดาเนงาน/วิธีการ)
1นายธเนตร มาตรแสง รายได้ สุขภาพ การศกึ ษา ความเป็นอยู่

2นางคาเพียร ครองตน บรกิ ารภาครัฐ (ท่อี ยอู่ าศัย) บริการภาครฐั (ทีอ่ ยอู่ าศัย)

49 บตั รสวสั ดกิ าร มอี าชพี รับจ้าง แนะนาสมัคร

400 ทว่ั ไป รายไดไ้ ม่ เข้าเป็นสมาชิก

แน่นอน กองทนุ

สวสั ดกิ าร เพอื่

รับสทิ ธก์ิ าร

สร้างบ้าน

50 บัตรสวสั ดกิ าร มอี าชพี รับจา้ ง โครงการ

500 ทว่ั ไป รายไดไ้ ม่ พัฒนา

แน่นอน ศักยภาพอาชีพ

กลมุ่ เปราะบาง3นายอดศิ ร มาตรแสง 18 เรยี นอยู่ ม.6
4น.ส.ศภุ ัสสร มาตรแสง 31
ทางานอยู่
จงั หวัดระยอง

หนว่ ยงานที่เก่ียวข้อง 1) พมจ. 1) รร. 1) พมจ. 1) กองทนุ
2) นคิ ม 2) พมจ. 2) เกษตร สวัสดกิ าร
3) พช. 3) บพด. 3) ปศุสตั ว์ 2) พมจ.
4) ประมง 3) อบจ.
4)ทอ้ งถน่ิ
5) พอช.

ครอบครัว
นางคาปุ่น พพิ ม์โคตร อายุ 54 ปี

บา้ นเลขที่ 40 หมู่ 1 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอโนนสัง จงั หวัดหนองบัวลาภู

ครอบครัวนางคาปนุ่ พมิ พโ์ คตร อาศัยอย่ตู วั คนเดยี ว
1) ไม่มีทีด่ ินทากนิ
2) ทอ่ี ย่อู าศัยไม่ม่นั คง เน่ืองจากปลูกบ้านในท่ดี นิ ของคนอืน่
3) สภาพที่อยอู่ าศยั เป็นกระทอ่ มไม้ไผ่ สภาพเก่าและทรุดโทรม
4) นางคาปนุ่ ป่วยดว้ ยโรคเบาหวาน จงึ ไม่สามารถทางานหนกั
ได้ปัญหารายบุคคลทตี่ อ้ งไดร้ บั การแก้ไข/พฒั นาและหนว่ ยงานท่ี ผลการชว่ ยเหลอื /ติดตามเย่ยี มบ้าน/รายละเอียดการชว่ ยเหลอื

เก่ียวขอ้ ง (ระบุผลการดาเนงาน/วธิ กี าร)

ลาดบั ชื่อ-สกลุ สมาชกิ ใน อาย(ุ ปี) สขุ ภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่
ครวั เรือน การเข้าถึง รายได้ สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเปน็ อยู่ การเข้าถึง รายได้ (ที่อย่อู าศยั )

บรกิ าร (ทีอ่ ยู่อาศัย) บริการ

ภาครัฐ ภาครฐั

1นางคาป่นุ พมิ พโ์ คตร 541) ได้บตั ร ไมส่ ามารถ ป่วยดว้ ย เปน็ กระท่อม เงนิ โครงการ

สวัสดกิ าร ทางานได้ โรคเบาหวาน ไม้ไผ่ สภาพ สงเคราะห์ พฒั นา

500 /ความดนั เกา่ และทรดุ ครอบครวั ผูม้ ีศักยภาพ

โทรม รายไดน้ อ้ ย อาชีพกลมุ่

และไร้ท่พี ึ่ง เปราะบางฯ

1) พมจ. 1) รพ.สต. 1) พมจ.. 1) พมจ.
2) นคิ ม 2) อสม. 2) ศคพ. 2) เกษตร
3) พช. 3) ปศุสตั ว์
หน่วยงานท่เี ก่ยี วขอ้ ง 4) ประมง

ครอบครัว
นางแดง สหี ะราช อายุ 52 ปี

บ้านเลขที่ 25 หมู่ 2 ตาบลนคิ มพัฒนา อาเภอโนนสงั จังหวัดหนองบวั ลาภู

ครอบครวั นางแดง สหี ะราช อาศยั อยดู่ ว้ ยกนั 4 คน
1) ครอบครวั มีอาชพี เย็บผา้ โหล รายไดข้ ้นึ อยู่กับจานวนทเ่ี ย็บได้
2) มภี าระหนส้ี ินกองทนุ หมบู่ ้าน 180,000 บาท
3) มบี ุตรอยใู่ นวยั เรยี น 2 คน
4) ทีอ่ ยอู่ าศัยไม่มัน่ คงเนื่องจากไมม่ กี รรมสทิ ธิใ์ นที่ดิน
5) ไมม่ ีที่ดนิ ทากิน
6) สภาพทีอ่ ยู่อาศยั เป็นบา้ นคร่งึ ปูนคร่ึงไม้ สภาพเกา่ และทรดุ โทรมปัญหารายบุคคลทต่ี ้องไดร้ ับการแก้ไข/พฒั นาและหนว่ ยงานท่เี กยี่ วข้อง ผลการชว่ ยเหลอื /ติดตามเยย่ี มบ้าน/รายละเอียดการชว่ ยเหลอื (ระบุผลการ
ดาเนงาน/วิธีการ)

ลาดบั ชอื่ -สกลุ สมาชิกในครวั เรอื น อาย(ุ ปี) สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเปน็ อยู่ การเขา้ ถงึ รายได้ สขุ ภาพ การศึกษา ความเปน็ อยู่
การเข้าถึง รายได้ (ที่อยอู่ าศัย) บรกิ ารภาครัฐ (ทอี่ ยอู่ าศยั )
บริการภาครัฐ

1นางแดง สีหะราช 52ไดบ้ ัตร ไมม่ ีงานทา บา้ นครึ่งปูน ได้รบั เงิน โครงการ
สวสั ดิการ400 ครงึ่ ไม้สภาพ สงเคราะห์ พฒั นา
เกา่ และทรดุ ครอบครัวผมู้ ี ศกั ยภาพอาชพี
โทรม ไมม่ ี รายได้น้อยและกลมุ่ เปราะบาง
กรรมสิทธ์ิใน ไร้ทพี่ ่งึ ฯ
ที่ดิน

2นายบญุ มี สหี ะราช 53 พกิ ารหลังคอ่ ม 1) พม 1) พมจ.
3นายวนั เฉลมิ สหี ะราช 22 ไปทางานส่ง 2) ศคพ. 2) เกษตร
4นายกตญั ญู สีหะราช 3) ปศสุ ตั ว์
5ด.ญ.พนมพร สีหะราช ของอยู่โนนสัง 4) ประมง

หนว่ ยงานท่เี กีย่ วข้อง 17 เรียนอยชู่ ัน้
ม.5

12 เรียนอยู่ ป.6
รพ.สต. รร.
อสม.

ครอบครวั
นางอัมพร ศรีหะอายุ 38 ปี

บา้ นเลขท่ี 51 หมู่ 2 ตาบลนคิ มพฒั นา อาเภอโนนสัง จังหวดั หนองบัวลาภู

ครอบครวั นางอมั พร ศรหี ะ อาศยั อยู่กนั 6 คน มารดาและสามแี ละ
บุตร
1) บา้ นครึง่ ปูนครึง่ ไมย้ กพืน้ สูง สภาพเก่าและทรุดโทรม
2) ตัวนางอมั พร ตกงานจากสถานการณ์โควดิ จงึ กลบั มาอยู่ทบี่ า้ น
3) มีอาชีพรบั จา้ งทั่วไป รายไดไ้ มแ่ น่นอน
4) มีภาระหนส้ี ิน 200,000 บาท
5) ครอบครวั อยู่ในภาวะยากลาบากปญั หารายบคุ คลท่ตี ้องไดร้ บั การแกไ้ ข/พฒั นาและหนว่ ยงานทเ่ี ก่ียวข้อง ผลการชว่ ยเหลอื /ติดตามเยี่ยมบา้ น/รายละเอยี ดการชว่ ยเหลือ(ระบุผลการ

ลาดบั ช่อื -สกุลสมาชิกในครวั เรือน อาย(ุ ปี) การเขา้ ถึง รายได้ ดาเนงาน/วิธกี าร)
1นางอาพร ศรีหะ สขุ ภาพ การศึกษา ความเปน็ อยู่ การเข้าถึง รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่

2นางเขียว กองศรี บริการภาครฐั (ท่ีอยอู่ าศัย) บรกิ ารภาครฐั (ทอ่ี ยอู่ าศยั )

38ได้รบั บัตร มีอาชพี รบั จา้ ง ไดร้ ับเงิน โครงการพฒั นา
สวัสดิการ 500 ท่ัวไป รายได้ไม่ สงเคราะห์ ศกั ยภาพอาชพี
แนน่ อน ครอบครวั ผมู้ ี กลุ่มเปราะบาง
รายไดน้ อ้ ยและฯ
ไรท้ ่พี ง่ึ

621)เบย้ี ยังชพี ปว่ ยเป็นโรคไต

ผ้สู ูงอายุ 600 ยะที่ 4 และไท

2) บัตร ลอยเปน็ พษิ

สวัสดิการ 500

3นายยอดทอง ศระหะ 41บตั รสวัสดกิ าร มีอาชีพรับจ้าง
500 ทว่ั ไป รายได้ไม่
4นายนครชยั กองศรี
แน่นอน
5นางสาววัชราภร ศรีหะ
6ด.ช.ชยั ศิษฐ์ ศระหะ 36 มอี าชีพรบั จา้ ง

ทว่ั ไป รายได้ไม่

แนน่ อน

18 เรยี นอยูช่ ั้น
ม.6
16 เรยี นอยู่ ม.3
รพ.สต.
อสม. 1) พมจ. 1) พมจ.
2) เกษตร

ครอบครวั
นางทองคา จนั ทะรส อายุ 50 ปี

บ้านเลขท่ี 18 หมู่ 3 ตาบลนคิ มพฒั นา อาเภอโนนสัง จงั หวดั หนองบัวลาภู

ครอบครวั นางทองคา จันทะรส อาศัยอยูด่ ้วยกัน 4 คน
1) ครอบครัวนายทองคามีอาชีพรบั จา้ งท่วั ไป รายได้ไม่
แน่นอน
2) ท่ีอยูอ่ าศยั ไมม่ ัน่ คงเนอ่ื งจากไม่มกี รรมสทิ ธิ์ (ท่ีดนิ
ไม่ไดแ้ บ่งแยก)
3) ครอบครัวมีภาระหนสี้ ินปัญหารายบุคคลท่ีตอ้ งได้รับการแก้ไข/พฒั นาและหนว่ ยงานท่ี ผลการช่วยเหลือ/ตดิ ตามเยี่ยมบา้ น/รายละเอียดการชว่ ยเหลอื

ชอ่ื -สกลุ สมาชิกใน เกยี่ วขอ้ ง (ระบุผลการดาเนงาน/วิธกี าร)
ครัวเรือน
ลาดับ อาย(ุ ป)ี การเข้าถงึ รายได้ สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเป็นอยู่ การเขา้ ถงึ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเปน็ อยู่

บรกิ าร (ทีอ่ ยู่อาศัย) บรกิ าร (ทอี่ ยู่อาศัย)

ภาครฐั ภาครัฐ

1นายทองคา จนั ทะรส 52ได้รบั บัตร มอี าชพี ปลกู ไดร้ บั เงิน
สวัสดิการ ผกั ขาย สงเคราะห์
500 รายไดไ้ ม่ ครอบครัวผ้มู ี
แน่นอน รายไดน้ ้อย

และไร้ท่พี ึง่

2นางโก๋ จันทะรส 50ไดร้ บั บตั ร มีอาชพี ปลูก พิการ แตพ่ อ โครงการ

สวัสดิการ ผกั ขาย ชว่ ยเหลือ พัฒนา

500 รายได้ไม่ ตนเองได้ ศักยภาพ

แนน่ อน อาชีพกลุ่ม

เปราะบางฯ

3นายแอ๋ จนั ทะรส 28 1) ศคพ. 1) พมจ.
4ด.ญ.จนั นา จันทะรส 2) เกษตร
2 3) ปศสุ ตั ว์
หน่วยงานท่เี กีย่ วข้อง
1) อสม.
2) รพ.สต.

ครอบครัว
นางกวนิ ทิพย์ สมทรัพย์ อายุ 42 ปี

บา้ นเลขท่ี 51 หมู่ 3 ตาบลนคิ มพัฒนา อาเภอโนนสงั จังหวดั หนองบวั ลาภู

ครอบครวั นางกวินทพิ ย์ สมทรพั ย์ อาศัยอย่ดู ว้ ยกนั 6 คน
1) สามมี ีอาชีพรับจ้างท่ัวไป รายได้ไม่แน่นอน
2) ตัวนางกวินทิพย์ มอี าชพี รับจ้างเยบ็ ผา้ โหลด รายได้ไม่
แนน่ อน
3) มีภาระในการเล้ียงดูบตุ รทอ่ี ยใู่ นวัยเรยี น 3 คน
4) สภาพท่อี ยู่อาศัยเป็นบา้ นปนู ชน้ั เดยี ว สภาพเก่าและทรุด
โทรม ความเปน็ อยู่ค่อนข้างลาบาก
5) มภี าระหน้สี ินในระบบ 900,000 บาท (ธนาคาร)ปญั หารายบคุ คลที่ตอ้ งได้รบั การแก้ไข/พัฒนาและหนว่ ยงานท่เี กย่ี วข้อง ผลการช่วยเหลอื /ติดตามเยย่ี มบา้ น/รายละเอยี ดการช่วยเหลือ(ระบผุ ลการ

ลาดบั ชือ่ -สกลุ สมาชิกในครัวเรอื น อาย(ุ ปี) การเข้าถึง รายได้ ดาเนงาน/วธิ ีการ)
1นางกวินทพิ ย์ สมทรพั ย์ สขุ ภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ การเขา้ ถงึ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเปน็ อยู่

2นายอทิ ธกิ ร ศรีละมัย บรกิ ารภาครฐั (ทอ่ี ยอู่ าศัย) บริการภาครฐั (ท่อี ยูอ่ าศัย)

3นางเปร่ือง สมทรัพย์ 42 1)เบ้ยี ยังชพี มีอาชพี รับจ้าง บ้านปูนชนั้ ไดร้ ับเงนิ โครงการพฒั นาประสาน อสม. แนะนาสมัคร

4น.ส.กญั จนอ์ มล ศรวี สุทธิ์ ผสู้ ูงอายุ 600 เย็บผา้ โหลขาย เดียว สภาพเก่าสงเคราะห์ ศกั ยภาพอาชพี ในการเข้าไป เข้าเปน็ สมาชิก
5ด.ช.พีระพชั ร ศรีวสุทธิ์
6ด.ญ.กิตตภิ า ศรีละมัย 2) เบ้ียยงั ชพี ผู้ รายไดไ้ ม่ และทรุดโทรม ครอบครัวผู้มี กล่มุ เปราะบาง เยี่ยม กองทุน

พิการ 800 แนน่ อน รายไดน้ ้อยและฯ สวสั ดกิ าร เพอ่ื

ไรท้ พี่ ่ึง รับสิทธก์ิ าร

สรา้ งบ้าน

46 ตกงานจาก

สถานการณ์โค

วิดกลบั มา

รบั จา้ งอยู่ใน

หมบู่ ้าน รายได้

ไม่แนน่ อน

76 1)ได้บัตร

สวัสดิการ 500

2)ไดร้ ับเบ้ยี ยงั

ชพี ผสู้ ูงอายุ

700

15 ม.3 ไดร้ บั เงนิ

สงเคราะหเ์ ดก็

12 ป.6

10 ป.4

1) พมจ. รร. 1) บพด. 1) พมจ. 1) กองทุน

ครอบครวั
นางแดง นากา อายุ 52 ปี

บา้ นเลขที่ 48 หมู่ 4 ตาบลนคิ มพัฒนา อาเภอโนนสัง จงั หวดั หนองบัวลาภู

ครอบครวั นางแดง นากา อาศยั อยูด่ ้วยกนั 4 คน
1) ไม่มีท่ีดินทากนิ มเี พยี งท่ีอย่อู าศัย
2) ทอี่ ยู่อาศัยไม่มัน่ คงเนอื่ งจากยงั ไมไ่ ดแ้ บ่งแยก
3) ครอบครัวมีอาชพี รับจา้ งทัว่ ไป รายไดไ้ มแ่ น่นอน
4) มภี าระหน้ีสิน 300,000 บาท (หนี้สรา้ งบ้าน)
5) สภาพท่อี ยอู่ าศยั เป็นบ้านปนู ชัน้ เดยี ว พงึ่ สรา้ งเสร็จปญั หารายบคุ คลที่ตอ้ งได้รับการแกไ้ ข/พฒั นาและหน่วยงานที่เกยี่ วข้อง ผลการชว่ ยเหลอื /ติดตามเยย่ี มบา้ น/รายละเอียดการชว่ ยเหลอื (ระบผุ ลการ

ดาเนงาน/วธิ กี าร)

ลาดับ ชื่อ-สกลุ สมาชกิ ในครัวเรอื น อาย(ุ ปี) สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเป็นอยู่ การเขา้ ถงึ รายได้ สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเป็นอยู่
1นางแดง นากา การเข้าถึง รายได้

บรกิ ารภาครัฐ (ทอี่ ยู่อาศยั ) บรกิ ารภาครัฐ (ที่อยูอ่ าศยั )

52 บตั รสวัสดกิ าร มอี าชีพรับจ้าง โครงการ
500 ท่วั ไป รายไดไ้ ม่ พัฒนา
แนน่ อน ศกั ยภาพอาชีพ
กลมุ่ เปราะบาง


2นายกมลมี เทานางาม 55 บตั รสวัสดิการ มีอาชีพรบั จา้ ง
500 ทวั่ ไป รายได้ไม่
แน่นอน

3นางสาวคนนึ จิ นากา 28 บัตรสวัสดกิ าร มอี าชพี รบั จา้ ง
500 ทว่ั ไป รายได้ไม่
แนน่ อน

4ด.ช.มงั กร ดวงทองมา 9 เรียนอยู่ ป.3
หนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วข้อง
1) พมจ.
2) เกษตร
3) ปศุสัตว์
4) ประมง

ครอบครัว
นางดวงจันทร์ รายรตั น์ อายุ 42 ปี

บ้านเลขที่ 60 หมู่ 4 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอโนนสงั จงั หวัดหนองบวั ลาภู

ครอบครวั นางดวงจันทร์ รายรตั น์ อาศัยอยดู่ ้วยกนั 3 คน
1) ครอบครัวมอี าชพี รบั จา้ งท่วั ไป รายไดไ้ ม่แน่นอน
2) ทอ่ี ยูอ่ าศยั ไมม่ นั่ คง เนื่องจากไม่มีกรรมสทิ ธใ์ิ นที่อยู่อาศัย
3) ไม่มที ่ีดินทากิน
4) มภี าระหน้สี ิน 500,000 บาทปญั หารายบุคคลที่ตอ้ งไดร้ ับการแกไ้ ข/พัฒนาและหน่วยงานท่ี ผลการช่วยเหลือ/ติดตามเยีย่ มบ้าน/รายละเอียดการช่วยเหลือ

ชือ่ -สกุลสมาชิกใน เกีย่ วขอ้ ง (ระบุผลการดาเนงาน/วธิ ีการ)
ครัวเรือน
ลาดบั อาย(ุ ป)ี การเขา้ ถึง รายได้ สุขภาพ การศกึ ษา ความเปน็ อยู่ การเข้าถงึ รายได้ สขุ ภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่
บรกิ าร (ทอี่ ยู่อาศัย) บรกิ าร (ทอ่ี ยู่อาศัย)
ภาครฐั ภาครัฐ
1นางนวลจันทร์ รายรตั น์ บ้านปนู ช้นั
42บตั ร มอี าชีพ เดยี ว พึง่
สวสั ดิการ รับจ้างท่วั ไป สรา้ งเสรจ็
500 รายไดไ้ ม่ ใหม่
แน่นอน

2นายอดุ ม จนั เทา 43บตั ร มีอาชพี โครงการ
สวสั ดกิ าร รับจา้ งทัว่ ไป พฒั นา
500 รายไดไ้ ม่ ศักยภาพ
แนน่ อน อาชีพกลุ่ม
เปราะบางฯ

3ด.ช.ศุภนทั จนั เทา 7 ป.1
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
1) รร. 1) พมจ.
2) เกษตร
3) ปศุสัตว์
4) ประมง

ครอบครวั
นางลาเตอื น บญุ ธรรม อายุ 51 ปี

บ้านเลขที่ 51 หมู่ 5 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอโนนสงั จังหวัดหนองบัวลาภู

ครอบครวั ลาเตอื น บญุ ธรรม อาศยั อยดู่ ้วยกนั 3 คน สามี
และบุตร
1) นางลาเตอื น มอี าชพี รับจา้ งทวั่ ไป รายได้ไม่แนน่ อน
2) ทีอ่ ยู่อาศยั ไมม่ นั่ คง เนอื่ งจากไมม่ ีกรรมสิทธิใ์ นทด่ี ิน
3) ครอบครัวมีภาระหน้สี นิ ธกส. 200,000 บาท
4) หนี้กองทนุ หมบู่ า้ น 20,000 บาท
5) หนไ้ี ทยประกันชีวติ 29,000 บาท
6) มเี ดก็ ในวัยเรยี น 1 คนปญั หารายบคุ คลที่ตอ้ งไดร้ บั การแก้ไข/พัฒนาและหน่วยงานที่เก่ยี วข้อง ผลการชว่ ยเหลือ/ตดิ ตามเยย่ี มบา้ น/รายละเอียดการช่วยเหลือ(ระบุผลการ

ลาดบั ช่ือ-สกลุ สมาชิกในครัวเรือน อาย(ุ ปี) ดาเนงาน/วธิ กี าร)
1นางลาเตือน บญุ ธรรม การเข้าถึง รายได้
สุขภาพ การศกึ ษา ความเป็นอยู่ การเขา้ ถงึ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่

บรกิ ารภาครัฐ (ท่ีอยอู่ าศัย) บริการภาครัฐ (ทอ่ี ยู่อาศยั )

51ได้รบั บตั ร มอี าชีพรับจา้ ง โครงการ
สวสั ดกิ าร 500 ทั่วไป รายไดไ้ ม่ พัฒนา
แน่นอน ศักยภาพอาชีพ
กลุม่ เปราะบาง


2นายกฤษณะ บุญธรรม 27 ตกงานจาก
สถานการณ์โค
วิดจึงกลบั มา
อยูบ่ ้าน

3นายสมาน บุญธรรม 52ไดร้ ับบตั ร เรียนอยชู่ ้ัน
4ด.ช.ภทั รากร รายรดั สวสั ดกิ าร 500 ม.3
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
15 1) โรงเรียน
2) บพด.
1) อสม. 3) พมจ. 1) พมจ. 1)กองทุน
2) รพ.สต. 2) เกษตร สวสั ดิการ
3) ปศสุ ตั ว์
4) ประมง

ครอบครวั
นางนวลจันทร์ บุญธรรม อายุ 59 ปี

บ้านเลขที่ 206 หมู่ 5 ตาบลนคิ มพฒั นา อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบวั ลาภู

ครอบครัวนางนวลจนั ทร์ บุญธรรม 3 คน
1) ครอบครัวมอี าชพี รบั จ้างทวั่ ไป รายได้ไมแ่ น่นอน
2) ท่ีอยู่อาศยั ไม่ม่ันคงเนอื่ งจากทดี่ ินยงั ไมไ่ ดแ้ บง่ แยก
3) มีภาระหนส้ี ิน 200,000 บาท
4) บา้ นปนู ชนั้ เดียวสภาพเก่าและทรุดโทรมปญั หารายบคุ คลทต่ี อ้ งไดร้ บั การแกไ้ ข/พฒั นาและหนว่ ยงานที่ ผลการชว่ ยเหลอื /ตดิ ตามเย่ยี มบ้าน/รายละเอียดการช่วยเหลือ

ชื่อ-สกลุ สมาชกิ ใน เกย่ี วข้อง (ระบุผลการดาเนงาน/วิธกี าร)
ครัวเรอื น
ลาดับ อาย(ุ ปี) การเขา้ ถงึ รายได้ สุขภาพ การศกึ ษา ความเปน็ อยู่ การเขา้ ถึง รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่
บรกิ าร (ทอี่ ย่อู าศัย) บรกิ าร (ที่อยู่อาศยั )
ภาครฐั ภาครฐั

1นางนวลจันทร์ บุญธรรม 59บตั ร
สวัสดกิ าร
500

2น.ส.อัจฉรา จติ ตมล 16 เรยี นอยู่ ม.4 โครงการ ได้รับ
พฒั นา สวสั ดกิ าร
ศกั ยภาพ สรา้ งบา้ น
อาชีพกล่มุ กองทนุ วันละ
เปราะบางฯ บาท

3ด.ญ.ชนิสรา พาลี 5 อนุบาล
หนว่ ยงานทเี่ กี่ยวขอ้ ง
1) อสม. 1) รร. 1) พมจ. 1)กองทนุ
2) รพ.สต. 2) พมจ. 2) เกษตร สวัสดิการ
3) ปศสุ ตั ว์
3) บพด. 4) ประมง

ครอบครัว
นางบญุ ธรรม บตุ รตรวี งศ์ อายุ 60 ปี

บ้านเลขที่ 62 หมู่ 5 ตาบลนคิ มพัฒนา อาเภอโนนสงั จงั หวัดหนองบวั ลาภู

ครอบครวั นางบุญธรรม บตุ รวงศ์ อาศยั อยู่ดว้ ยกัน
บตุ รสาว 2 คน
1) บุตรสาวติดเช้ือโควิดกลบั มาอยูท่ บ่ี า้ น ไม่มงี านทา
2) ปัจจุบันรบั จ้างทั่วไป รายได้ไมแ่ นน่ อน
3) ครอบครวั มภี าระหนีส้ ิน 200,000 บาท
4) บ้านปูนชัน้ เดียว สภาพเก่าและทรุดโทรม
5) ความเป็นอยคู่ ่อนขา้ งยากลาบากปัญหารายบคุ คลที่ต้องได้รบั การแกไ้ ข/พฒั นาและหนว่ ยงานท่ี ผลการช่วยเหลือ/ติดตามเยย่ี มบ้าน/รายละเอียดการช่วยเหลือ

เกีย่ วขอ้ ง (ระบผุ ลการดาเนงาน/วธิ ีการ)

ลาดบั ชอ่ื -สกลุ สมาชิกใน อาย(ุ ปี) การเขา้ ถงึ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ การเข้าถงึ รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่
ครวั เรอื น บริการ (ทอ่ี ยู่อาศยั ) บริการ (ทอ่ี ยู่อาศยั )
ภาครฐั ภาครฐั
1นางบญุ ธรรม บุตรตรีวงศ์
60บตั ร ทอผ้าขาย บ้านปูนช้ัน
สวสั ดกิ าร รายได้ไม่ เดียวสภาพ
500 แน่นอน เก่าและทรุด
โทรม

2นางสาวลัดดาวรรณ อัม 28 รับจา้ งทว่ั ไป ตดิ โควดิ จึง โครงการ
มาตรหนิ รายได้ไม่ กลบั มารักษา พัฒนา
แน่นอน อยู่ทบี่ า้ น ศกั ยภาพ
อาชีพกลุม่
1) รร. เปราะบางฯ
2) พมจ.
1) พมจ.
หน่วยงานทเี่ กีย่ วขอ้ ง 2) เกษตร
3) ปศสุ ัตว์
4) ประมง

ครอบครัว
นางลาไพร สร้อยแสง อายุ 65 ปี

บา้ นเลขท่ี 3 หมู่ 7 ตาบลนคิ มพัฒนา อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

ครอบครัวนางลาไพร สรอ้ ยแสง อาศยั อย่ดู ว้ ยกัน 4 คน
1) ครอบครวั มีอาชพี รับจา้ งทวั่ ไป รายได้ไม่แน่นอน
2) มีภาระหน้สี ิน 300,000 บาท
3) ทอี่ ยอู่ าศัยไมม่ ่ันคงเนื่องจากทด่ี ินยังไมไ่ ด้แบง่ แยก
4) ครอบครวั มีฐานะยากจน ความเป็นอยู่ค่อนข้าง
ยากลาบาก
5) บา้ นคร่ึงปูนครึ่งไม้ สภาพเก่าและทรุดโทรมปัญหารายบุคคลทต่ี อ้ งไดร้ ับการแกไ้ ข/พัฒนาและหน่วยงานที่ ผลการชว่ ยเหลอื /ติดตามเย่ยี มบ้าน/รายละเอียดการชว่ ยเหลอื

ชื่อ-สกลุ สมาชกิ ใน เกย่ี วขอ้ ง (ระบผุ ลการดาเนงาน/วธิ กี าร)
ครัวเรือน
ลาดบั อาย(ุ ปี) การเขา้ ถึง รายได้ สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเปน็ อยู่ การเขา้ ถึง รายได้ สขุ ภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่
บริการ (ที่อยู่อาศยั )
ภาครฐั (ท่อี ยู่อาศยั ) บรกิ าร

65 1) เบี้ยยงั ชีพ ภาครัฐ
ผ้สู ูงอายุ
1 นางลาไพร สร้อยแสง 500 บ้านครึง่ ปนู โครงการ
2) บตั ร
สวสั ดกิ าร ครง่ึ ไมส้ ภาพ พัฒนา
500
เก่าและทรุด ศกั ยภาพ

โทรม ไมม่ ี อาชพี กลุม่

กรรมสิทธ์ิใน เปราะบางฯ

ทด่ี นิ

2 นางรตั ยิ าภร สรอ้ ยแสง 30 บตั ร
สวสั ดกิ าร
3 น.ส.นอ้ ง สร้อยแสง 30 500
4 ด.ญ.นา้ มนต์ สรอ้ ยแสง 9
เรยี นอยู่ป.3
รร. 1) พมจ.
2) เกษตร
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวขอ้ ง 3) ปศสุ ัตว์
4) ประมง

ครอบครวั
นางหนูกลู พริศกั ดิ์ อายุ 55 ปี

บา้ นเลขท่ี 64 หมู่ 7 ตาบลนิคมพัฒนา อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

ครอบครัวนางหนูกูล พริศักด์ิ อาศัยอย่ดู ว้ ยกนั 5 คน
1) ครอบครวั มีอาชีพรบั จา้ งท่วั ไป รายได้ไมแ่ น่นอน
2) มภี าระในการเลีย้ งหลาย พอ่ แม่เด็กแยกทางกนั
3) มีภาระหนส้ี นิ จานวน 400,000 บาท
4) สภาพทอี่ ยอู่ าศัยเป็นบา้ นปนู ชน้ั เดียว สภาพกลาง
เก่า กลางใหม่ปญั หารายบุคคลท่ีตอ้ งได้รับการแก้ไข/พฒั นาและหนว่ ยงานที่ ผลการชว่ ยเหลอื /ตดิ ตามเยย่ี มบ้าน/รายละเอยี ดการช่วยเหลือ

ชือ่ -สกุลสมาชิกใน เก่ียวขอ้ ง (ระบผุ ลการดาเนงาน/วิธกี าร)
ครัวเรือน
ลาดบั อาย(ุ ปี) การเขา้ ถึง รายได้ สุขภาพ การศึกษา ความเปน็ อยู่ การเข้าถงึ รายได้ สุขภาพ การศกึ ษา ความ

บรกิ าร (ท่อี ยู่อาศยั ) บริการ เปน็ อย(ู่ ที่

ภาครัฐ ภาครฐั อยอู่ าศัย)

1นางหนูกูล พลิศักด์ิ 55ได้บตั ร มีอาชีพ

สวัสดิการ รับจา้ งทวั่ ไป

500 รายไดไ้ ม่

แน่นอน

2นายวีระศกั ดิ์ พลศิ กั ด์ิ 55 มีอาชีพ โครงการ

รับจา้ งท่วั ไป พัฒนา

รายได้ไม่ ศกั ยภาพ

แน่นอน อาชีพกลุ่ม

เปราะบางฯ

3ด.ช.อ้า พลศิ กั ดิ์ 14 เรียนอยู่ ม.2
4ด.ช.ปังปอน พลิศักดิ์
5ด.ญ.ยห่ี วา พลศิ กั ดิ์ 12 เรียนอยู่ ป.6

หน่วยงานท่เี กยี่ วข้อง 4เงนิ เด็กแรก ศนู ย์เดก็ เล็ก

เกิด 600

1) พมจ.

2) เกษตร

3) ปศุสัตว์

4) ประมง

ครอบครัว
นางบุญเรอื น เจ็กภู่ อายุ 55 ปี

บ้านเลขที่ 34 หมู่ 7 ตาบลนิคมพฒั นา อาเภอโนนสงั จงั หวัดหนองบวั ลาภู

ครอบครัวนางบญู เรือน เจ็กภู่ อาศยั อยูด่ ว้ ยกนั
1) ครอบครวั มอี าชพี รับจา้ งท่วั ไป รายได้ไมแ่ น่นอน
2) มภี าระหนี้สนิ 400,000 บาท (ก้ซู ือ้ วัว)
3) สภาพทีอ่ ยู่อาศยั เปน็ บา้ นปนู ช้นั เดียว สภาพกลาง
เก่า กลางใหม่
4) มีภาระในการเลี้ยงหลาน พอ่ แม่แยกทางกันปัญหารายบุคคลทีต่ ้องไดร้ ับการแกไ้ ข/พฒั นาและหน่วยงานท่ี ผลการช่วยเหลือ/ตดิ ตามเยีย่ มบา้ น/รายละเอยี ดการช่วยเหลอื

ชื่อ-สกลุ สมาชกิ ใน เกี่ยวขอ้ ง (ระบุผลการดาเนงาน/วธิ กี าร)
ครัวเรอื น
ลาดบั อาย(ุ ปี) การเขา้ ถึง รายได้ สขุ ภาพ การศึกษา ความเปน็ อยู่ การเข้าถึง รายได้ สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเปน็ อยู่
บรกิ าร (ท่อี ย่อู าศัย) บริการ (ทอี่ ยอู่ าศัย)
ภาครัฐ ภาครฐั
1นางบุญเรอื น เจ็กภู่ โครงการ
551.บตั ร พัฒนา
สวสั ดกิ าร ศกั ยภาพ
500 อาชพี กลมุ่
เปราะบางฯ

2นายสวุ ิทย์ เจก็ ภู่ 55 ป.1
3ด.ช.อานทั เจ็กภู่ อนบุ าล 1
4ด.ช.อดิศร เจก็ ภู่ 7

หนว่ ยงานที่เก่ยี วข้อง 4เงนิ เดก็ แรก
เกิด 600

1) พมจ.
2) เกษตร
3) ปศุสัตว์
4) ประมง

ครอบครัว
นายสีดา ยมลาสงิ ห์ อายุ 76 ปี

บ้านเลขที่ 36 หมู่ 8 ตาบลนคิ มพฒั นา อาเภอโนนสงั จังหวัดหนองบัวลาภู

ครอบครวั นายสดี า ยมลาสงิ ห์ เป็นครอบครัวขา้ มรุ่น อาศยั อยู่ด้วยกัน 7 คน
1) เปน็ ผูน้ าครอบครัวท่มี ฐี านะยากจน
2) ท่ีอยู่อาศยั ไม่มนั่ คง เน่ืองจากไมม่ ีกรรมสทิ ธิใ์ นท่ีดิน (อย่ใู นเขตปา่ ไม้ 20%)
3) ครอบครัวมภี าระหนส้ี นิ กองทนุ หมู่บา้ น 100,000 บาท
4) มีภาระในการเลีย้ งดูหลานในวัยเรยี น 5 คน
5) ไมม่ ที ด่ี นิ ทากนิ
6) ครอบครัวมอี าชพี เกบ็ ของปา่ ขาย รายไดไ้ ม่แนน่ อน
7) ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลาบากปญั หารายบุคคลทตี่ อ้ งได้รับการแกไ้ ข/พฒั นาและหนว่ ยงานทเ่ี ก่ียวข้อง ผลการช่วยเหลือ/ติดตามเยย่ี มบา้ น/รายละเอียดการชว่ ยเหลอื (ระบผุ ล

การดาเนงาน/วิธกี าร)

ลาดบั ช่อื -สกลุ สมาชิกในครวั เรือน อาย(ุ ปี) การเข้าถงึ รายได้ สขุ ภาพ การศกึ ษา ความเปน็ อยู่ การเขา้ ถึง รายได้ สุขภาพ การศกึ ษา ความ
1นายสีดา ยมลาสิงห์
บริการภาครัฐ (ทอี่ ยูอ่ าศัย) บรกิ ารภาครฐั เปน็ อย(ู่ ที่
2นางสุพรรณ ยมลาสงิ ห์
อยู่อาศยั )

761) บัตร เปน็ โรคถงุ ลม บ้านปนู ช้ัน โครงการพัฒนา

สวัสดิการ 500 โปง่ พอง เดียว สารา้ งยัง ศกั ยภาพอาชพี

2) เบยี้ ยงั ชีพ ไมเ่ สร็จ สภาพ กลมุ่ เปราะบาง

ผูส้ ูงอายุ 700 เกา่ และทรดุ ฯ

โทรม

611) บัตร
สวัสดิการ 500
2) เบ้ยี ยงั ชีพ
ผสู้ ูงอายุ 600

3ด.ช.นนทกร เหมเวยี งจันทร์ 14 เรยี นอยู่ ม.2
4ด.ญ.แพรวรุง้ เหมเวียงจันทร์ 10 เรยี นอยู่ ป.4
5น.ส.จริ าพัชร แถมพยัคฆ์ 17 เรียนอยู่ ม.5
6ด.ญ.ธญั จิรา แถมพยัคฆ์ 9 เรยี นอยู่ ป.3
7ด.ญ.สริ นิ ทรา ยมลาสิงห์ 4 เรียนอยู่ อ.1
1) รร.
หนว่ ยงานที่เกย่ี วข้อง 1) อสม. 2) บพด. 1) พมจ.
2) รพ.สต. 2) เกษตร
3) ปศสุ ตั ว์
4) ประมง

ครอบครัว
นางบญุ จันทร์ สาที อายุ 56 ปี

บ้านเลขท่ี 16 หมู่ 8 ตาบลนคิ มพัฒนา อาเภอโนนสัง จังหวดั หนองบัวลาภู

ครอบครวั นางบญุ จันทร์ สาที อาศยั อยุ่กับ หลาน 2 คน
1) ครอบครวั มีอาชพี รบั จา้ งท่ัวไป รายได้ไม่แน่นอน
2) ที่อยอู่ าศยั ไม่มั่นคง เน่อื งจากไม่มกี รรมสทิ ธใิ์ นทีด่ นิ
3) มีภาระหนี้สนิ ในระบบ 100,000 บาท
4) หนีส้ นิ นอกระบบ 120,000 บาท


Click to View FlipBook Version