The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by std21547, 2022-07-12 00:06:43

ผกาทิพย์

PORTFOLIO
แฟ้มสะสมผลงาน

นางสาวผกาทิพย์สุวรรณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร

คำนำ

PREFACE

แฟมสะสมผลงาน(Portfolio)เล่มนีข้าพเจ้าได้จัดทําขึนเพ่ือเปนตัวแทน
ในการนําเสนอประวัติความรู้และความสามารถของข้าพเจ้าตลอดจนพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆของข้าพเจ้าโดยภายในแฟมสะสมผลงานเล่มนีประกอบไปด้วย
ประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาผลงานต่างๆและกิจกรรมท่ีข้าพเจ้าได้เข้าร่วม

ข้าพเจ้าหวังเปนอย่างย่ิงว่าแฟมสะสมผลงานเล่มนีจะทําให้ทุกท่านท่ีอ่าน
ได้เห็นถึงความรู้ความสามารถของข้าพเจ้ามากย่ิงขึน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์เพ่ือนๆและผู้มีส่วนร่วม
ในการให้ความสนับสนุนความช่วยเหลือและให้คําปรึกษารวมทังคําแนะนําต่างๆ
ท่ีเปนประโยชน์ต่อข้าพเจ้าทําให้การจัดทําแฟมสะสมผลงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณอย่างย่ิง

นางสาวผกาทิพย์สุวรรณ์
ผู้จัดทํา

CONTENสารบTัญ

01

PARTONE 02

PROFILE
ประวัติส่วนตัว

03 PARTTWO

PARTTHREE EDUCATION
ประวัติการศึกษา
ACTIVITIES
กิจกรรมท่ีเข้าร่วม 04

PARTFOUR

CERTIFICATES
เกียรติบัตรท่ีได้รับEDUCAปรTะวัตIิกOารศNึกษา

ชันอนุบาล

ศึกษาท่ีโรงเรียนบุญยสมบัติวิทยา

ชันประถมศึกษา

ศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธ์ิ)

ชันมัธยมศึกษาตอนต้น

ศึกษาท่ีโรงเรียนสวีวิทยา

ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศึกษาท่ีโรงเรียนสวีวิทยา

Thank
you


Click to View FlipBook Version