The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E-Book ปรับปรุง 20112562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nantipat158, 2019-11-20 02:08:10

E-Book ปรับปรุง 20112562

E-Book ปรับปรุง 20112562

โครงการสานกั งานสีเขยี ว
การไฟฟา้ ส่วนภูมภิ าคจังหวดั พังงา

คมู่ อื
การดาเนินงาน Green Office

ถาม - ตอบ

สารบญั

เร่อื ง หน้า

หมวดท่ี 1 การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนินงานและการปรบั ปรุงอย่างตอ่ เน่อื ง 1

- โครงการ Green Office มกี หี่ มวด? อะไรบ้าง? 2

- โครงการ Green Office ทาแล้วได้อะไร? 2

- นโยบายสานกั งานสเี ขียว ของ ผจก.พังงา มกี ีข่ อ้ ? อะไรบ้าง? 3

- คาขวัญสานักงานสีเขียว ของ กฟจ.พังงา คืออะไร? 3

- การทบทวนโดยฝ่ายบริหารโครงการสานักงานสเี ขยี ว จดั ข้ึนเมอื่ ใด? 3

- ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสานกั งานสีเขียว คอื ใคร? 4

- ประธานคณะทางานแต่ละหมวด คือใคร? 4

- การกาหนดปัญหาส่ิงแวดล้อมของแตล่ ะแผนก กาหนดจากอะไร? 4

- ปัญหาส่ิงแวดลอ้ มทีม่ ีคา่ สูงสดุ ของ กฟจ.พงั งา คอื อะไร? 4

- โครงการฯ ของ กฟจ.พงั งา คอื อะไร? 5

- เป้าหมายของโครงการฯ คืออะไร? 5

- ก๊าซเรอื นกระจก คอื อะไร? 5

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจก คานวณจากกจิ กรรมอะไรบ้าง? 5

- กฎหมายที่เก่ียวข้องกับโครงการสานักงานสีเขียว มีอะไรบา้ ง? 6

หมวดท่ี 2 การส่อื สารและสร้างจิตสานึก 8
- ช่องทางในการส่อื สาร มีกชี่ อ่ งทาง? 9
- การส่ือสารทางเสียงตามสาย มีอาทิตย์ละกีค่ ร้งั ? เวลาไหนบ้าง? 9
- ผทู้ ที่ าหนา้ ที่พูดเสียงตามสาย มีใครบา้ ง? 9
- ชอ่ งทางการรบั ข้อเสนอแนะ มีก่ชี ่องทาง? 10
- การอบรมใหค้ วามรู้ในปี 2562 มีอะไรบ้าง? 10

สารบัญ หนา้

เร่ือง 11
12
หมวดที่ 3 การใช้ทรพั ยากรและพลังงาน
- กฟจ.พังงา มีการกาหนดเปา้ หมายการใช้ทรพั ยากร, ของเสยี 12
และปรมิ าณกา๊ ซเรือนกระจก ไว้อย่างไร? 14
- มาตรการประหยัดไฟฟ้า ทาอย่างไร? 15
- มาตรการประหยดั นา้ มันเช้อื เพลงิ ทาอย่างไร? 15
- มาตรการประหยดั น้า ทาอยา่ งไร? 15
- มาตรการประหยัดทรพั ยากรอ่นื ๆ ทาอย่างไร?
- มาตรการการประชุมและการจัดนิทรรศการ 17
18
หมวดที่ 4 การจดั การของเสยี 18
- จุดพักขยะ อยู่ทีไ่ หน? 18
- ขยะ มีกปี่ ระเภท? ต้องท้งิ ถังสีอะไร? 19
- กระดาษใชแ้ ล้ว 2 หนา้ ควรดาเนินการอย่างไร? 19
- มาตรการการนาวัสดุท่ใี ชแ้ ล้วนากลับมาใช้ซ้า ควรทาอย่างไร? 19
- มาตรการกาจดั นา้ มนั หล่อล่นื ทรี่ ว่ั ซมึ ควรทาอย่างไร?
- มาตรการการกาจดั น้ามนั ไขมนั และขยะเศษอาหาร 20
บนตะแกรงถังดักไขมัน ควรทาอยา่ งไร?
- จดุ วางถงั ขยะ มีกีจ่ ุด? อยูบ่ ริเวณใดบ้าง?

สารบัญ

เร่อื ง หนา้

หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั 21
- พ้นื ทส่ี บู บุหรี่ อยบู่ ริเวณใด? 22
- พ้นื ทีส่ ูบบุหรี่ ต้องอยู่ห่างจากตวั อาคารก่ีเมตร? 22
- การลดมลพษิ ทางเสยี ง ทาอยา่ งไร? 22
- แม่บา้ นทาความสะอาดหอ้ งน้า วันละกคี่ รง้ั ? เวลาไหนบ้าง? 22
- แมบ่ า้ นทาความสะอาดสานกั งาน เวลาไหนบ้าง? 22
- พน้ื ทสี่ เี ขียว มพี ื้นท่ีเท่าไหร่? 23
- มกี ารทากจิ กรรม 5ส. หรือไม่? 24
- กจิ กรรม Big cleaning day ทาปีละกี่คร้งั ? เดือนไหนบา้ ง? 24
- แผน BCM ปี 2561 ดาเนินการเรือ่ งอะไร? เม่ือไหร่? 24
- แผน BCM ปี 2562 ดาเนินการเรือ่ งอะไร? เม่อื ไหร่? 24
- จดุ รวมพล อยบู่ ริเวณใด? 24
- หากเกิดไฟไหมอ้ าคาร ควรทาอยา่ งไร? 24
- วิธกี ารใช้ถงั ดบั เพลงิ ทาอยา่ งไร? 25

หมวดที่ 6 การจดั ซ้ือและจัดจ้าง 26

- ผลติ ภณั ฑท์ ่ีเปน็ มติ รกับสิ่งแวดล้อม คอื อะไร? 27

- ขัน้ ตอนการจดั ซือ้ สินคา้ ทาอย่างไร? 27

- สนิ คา้ ทเ่ี ปน็ มิตรกับสง่ิ แวดลอ้ ม สามารถดูได้จากเวบ็ ไซตอ์ ะไร? 27

- โรงแรมที่เปน็ มติ รกบั สงิ่ แวดลอ้ ม สังเกตจากอะไร? 27

- สนิ คา้ ทีเ่ ป็นมิตรกบั สิง่ แวดล้อม สงั เกตจากอะไร? 28

- เกณฑ์การจดั ซอื้ สนิ ค้าทีเ่ ป็นมิตรกบั สิ่งแวดล้อม ตอ้ งใหไ้ ดเ้ กินกวา่ กเ่ี ปอร์เซน็ ต์? 28

- ผู้รบั ผิดชอบในการค้นหารายการที่เปน็ มิตรกับส่งิ แวดลอ้ ม คอื ใคร? 28

- รายการสินคา้ ท่ีเปน็ มติ รกับสิง่ แวดล้อม มีอะไรบา้ ง? 29

- การจัดซ้อื สนิ คา้ ที่เป็นมติ รกับสงิ่ แวดล้อม ตามหลักเกณฑข์ ้อกาหนดของการจัดซื้อสินค้า 30

ประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน ข้ันต่าตอ้ งมกี ร่ี ายการ? อะไรบ้าง?

หมวดท่ี 1

การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนนิ งาน
และการปรบั ปรงุ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง

2

โครงการ Green Office มีก่ีหมวด? อะไรบ้าง?

มีทัง้ หมด 6 หมวด ดังน้ี
หมวดที่ 1 การกาหนดนโยบาย การวางแผนการดาเนนิ งานและการปรบั ปรงุ อย่างตอ่ เน่อื ง
หมวดที่ 2 การสอื่ สารและสร้างจิตสานกึ
หมวดท่ี 3 การใช้ทรัพยากรและพลงั งาน
หมวดที่ 4 การจดั การของเสีย
หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภยั
หมวดท่ี 6 การจดั ซ้ือและจดั จ้าง

โครงการ Green Office ทาแล้วไดอ้ ะไร?

1. ลดคา่ ใช้จ่ายจากการใช้ทรพั ยากรและพลงั งาน
2. ลดสนิ ค้าท่ไี มเ่ ป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ ม
3. ลดปริมาณกา๊ ซเรือนกระจก เปน็ สว่ นหนง่ึ ในการลดโลกร้อน
4. การจัดการส่ิงแวดล้อมทีด่ ตี ่อสุขภาพพนกั งาน
5. ยกระดับมาตรฐานสานักงานใหเ้ ปน็ มติ รกบั ส่งิ แวดล้อมมากข้ึน

3

นโยบายสานักงานสเี ขียวของ ผจก.พังงา มกี ่ขี ้อ? อะไรบา้ ง?

มีทัง้ หมด 6 ข้อ ดังนี้
1. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์การเป็นสานักงานสีเขียวของกรม

สง่ เสริมคุณภาพสง่ิ แวดลอ้ มและมกี ารปรบั ปรุงและพฒั นาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่ เน่อื ง
2. ส่ือสารและสร้างจิตสานึกแก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ให้เกิดความรู้ผ่าน

กิจกรรมและช่องทางทเี่ หมาะสม เพือ่ ใหเ้ กิดความตระหนกั ดา้ นส่งิ แวดลอ้ ม
3. สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด
4. รณรงค์การจัดการของเสีย การนากลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น

จากทุกกจิ กรรมในสานกั งาน
5. ส่งเสริมให้มีการดูแลพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ปลอดภัย และน่าอยู่

อยา่ งสมา่ เสมอ
6. ส่งเสรมิ ใหม้ กี ารจดั ซือ้ จดั จา้ งผลิตภัณฑ์และบรกิ ารทเี่ ป็นมติ รกบั สิง่ แวดล้อม

คาขวญั สานักงานสีเขยี ว ของ กฟจ.พังงา คืออะไร?

PEA พังงา รคู้ ิด รู้ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ ม พรอ้ มนาองคก์ ร สู่ Green Office

การทบทวนโดยฝ่ายบริหารโครงการสานักงานสเี ขียว จดั ขึ้นเมื่อใด?

เมอ่ื วันที่ 14 มถิ ุนายน 2562 ณ ห้องประชุม กฟจ.พงั งา

4

ประธานคณะกรรมการบรหิ ารโครงการสานกั งานสเี ขยี ว คอื ใคร?

นายพลศักด์ิ สวัสดี ผจก.พง.

ประธานคณะทางานแตล่ ะหมวด คือใคร?

หมวดที่ 1 นางณรี นชุ พฤกษนนั ต์ ชจก.(บ.)
หมวดที่ 2 นายจรุง ธรรมรักษ์ หผ.บค.
หมวดท่ี 3 นายมนตรี ธรรมประดษิ ฐ์ หผ.กส.
หมวดที่ 4 นายวรี ะพล จตุราบณั ฑติ ผชน.9
หมวดที่ 5 นายทศพร หนอู ักษร ชผ.มต.
หมวดที่ 6 นางณฤดี พาหมุ ันโต ชผ.บห.

การกาหนดปัญหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละแผนก กาหนดจากอะไร?

Job งานของแตล่ ะแผนก

ปญั หาสงิ่ แวดล้อมที่มีค่าสูงสุด ของ กฟจ.พงั งา คืออะไร?

- ด้านทรพั ยากร คอื
ปรมิ าณการใช้พลังงานไฟฟา้ สงู >> ระดบั คะแนน 66 คะแนน

- ดา้ นมลภาวะ คือ
ควนั จากเพลิงไหม้, ขยะจากเพลงิ ไหม้ และน้าเสียจากเพลงิ ไหม้ >> ระดับคะแนน 81คะแนน

*ตอ้ งทราบปญั หาสง่ิ แวดล้อมของแผนกตวั เองด้วย*

5

โครงการฯ ของ กฟจ.พังงา คืออะไร?

จดั ทาตูอ้ ปุ กรณค์ วบคุมการใชเ้ ครอื่ งปรับอากาศในอาคารสานกั งาน กฟจ.พงั งา

เปา้ หมายของโครงการฯ คืออะไร?

ลดการใชพ้ ลงั งานที่ใชไ้ ฟฟา้ จากเครอ่ื งปรับอากาศในอาคารสานกั งาน กฟจ.พังงา ชั้นท่ี 1, 2 และ 3
(ยกเวน้ พนื้ ท่ีห้องสาหรบั บริการลูกคา้ Front Office, หอ้ งสอ่ื สาร และห้องประชมุ ) ใหไ้ ดป้ ระมาณการ
ที่ 660 หน่วย/เดอื น ของคา่ ไฟฟ้าเฉล่ยี เดือนมนี าคม - พฤษภาคม 2562

ก๊าซเรอื นกระจก คอื อะไร?

เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสงอาทิตย์ผ่านมาที่โลก โดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ และสารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบ์ อน ที่พอกพูนอยู่ในบรรยากาศระดับต่า ตัดความร้อน
เอาไว้ ไม่ใหส้ ะท้อนออกไป ทาใหเ้ กดิ ภาวะเรอื นกระจก

การปล่อยกา๊ ซเรือนกระจก คานวณจากกจิ กรรมอะไรบา้ ง?

ค่าการปลดปลอ่ ย = ขอ้ มลู กจิ กรรม x ค่าแฟกเตอร์

หนว่ ยการใชไ้ ฟฟา้ ค่าแฟกเตอร์ (ค่า Ef ; Emission factor คือ คา่
หนว่ ยการใชน้ า้ ประปา สัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยก๊าซเรอื นกระจก จาก
ปรมิ าณกระดาษ เวบ็ ไซด์ องค์การบรหิ ารจัดการกา๊ ซเรอื นกระจก
ปรมิ าณน้ามนั เชือ้ เพลิง www.tgo.or.th )
ปริมาณเศษขยะท่ัวไป

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบั โครงการสานกั งานสเี ขยี ว มอี ะไรบ้าง?

1. กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวด ล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2555

- ให้นายจ้างจัดทาปา้ ยเกย่ี วกับการดบั เพลงิ และการอพยพหนไี ฟ
- ให้นายจา้ งจัดให้มแี ผนปอ้ งกันและระงบั อคั คีภัย
- ใหน้ ายจ้างจัดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกช้ัน อย่างน้อยช้ันละ 2 เส้นทาง สามารถอพยพได้ภายในเวลา
ไมเ่ กนิ 5 นาที
- ให้นายจา้ งจัดใหม้ ีแสงสวา่ งเพยี งพอในเสน้ ทางหนีไฟ (ไฟฉุกเฉิน)
- ให้นายจา้ งจดั ให้มปี า้ ยหนไี ฟ
- ใหน้ ายจา้ งจัดให้มเี คร่อื งดับเพลงิ แบบเคลือ่ นย้ายได้
- ให้นายจา้ งจดั ใหล้ ูกจ้างไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 40 รับการฝกึ อบรมดับเพลงิ ขั้นตน้
- ใหน้ ายจา้ งจัดใหล้ ูกจา้ งทุกคนฝึกซ้อมดบั เพลงิ และอพยพหนไี ฟพรอ้ มกัน อยา่ งนอ้ ยปลี ะ 1 คร้ัง

2. กฎกระทรวงแรงงาน เร่ืองกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549

และประกาศกรมสวสั ดกิ ารและคุม้ ครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มแสงสว่าง พ.ศ. 2560

- มาตรฐานค่าเฉล่ยี ความเข้มของแสงสว่างบริเวณทว่ั ไป เช่น

หอ้ งนา้ 100 ลักซ์

หอ้ งประชมุ 300 ลักซ์

ทางเดนิ บนั ได (ภายในอาคาร) 100 ลกั ซ์

- มาตรฐานค่าเฉล่ียความเข้มของแสงสวา่ ง ณ ท่ที ี่ให้ลูกจา้ งคนใดคนหนง่ึ ทางาน เช่น

งานบันทึกขอ้ มลู 400-500 ลกั ซ์

งานออกแบบและเขยี นแบบ โดยใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 400-500 ลกั ซ์

งานเขียน อา่ น และจัดเกบ็ เอกสาร 400-500 ลกั ซ์

7

3. ข้อบังคับตาบลเรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543 (องค์การบริหารส่วนตาบล
ถา้ น้าผุด)

- ต้องจดั ให้มที ร่ี องรับสงิ่ ปฏกิ ูลหรือขยะมลู ฝอยทีถ่ กู สขุ ลกั ษณะอยา่ งเพยี งพอและเหมาะสม

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2540 เรื่องกาหนดชื่อหรือประเภทสถานท่ี
สาธารณะท่ใี ห้มีการคมุ้ ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ีและกาหนดบริเวณหรือพ้ืนท่ีของสถานที่ดังกล่าว
เปน็ เขตสูบบุหร่หี รอื เขตปลอดบหุ รี่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนั ที่ 30 มนี าคม 2535

- สถานที่ราชการและรฐั วสิ าหกิจ เป็นสถานท่ีที่ใหม้ กี ารคุ้มครองสุขภาพผู้ไมส่ ูบบุหร่ี

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2540 เร่ืองกาหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่
และเขตปลอดบหุ ร่ี ประกาศในราชกจิ จานุเบกษาวันท่ี 4 พฤศจกิ ายน 2540

- เครอ่ื งหมายเขตปลอดบหุ รใ่ี หแ้ สดงไว้ ณ ทางเข้าสถานทสี่ าธารณะนนั้
- เครอ่ื งหมายเขตสบู บหุ ร่ใี ห้แสดงไว้ ณ บริเวณท่จี ัดให้เปน็ ท่ีสูบบุหร่ี

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2540 เรื่องสภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่
ประกาศในราชกิจจานเุ บกษา วนั ท่ี 4 พฤศจิกายน 2540

- ไม่อยใู่ นบรเิ วณทก่ี อ่ ให้เกิดความเดือดรอ้ นราคาญแกป่ ระชาชนทีอ่ ยขู่ ้างเคยี ง
- ไมอ่ ยู่บรเิ วณทางเขา้ -ออก
- ไม่อย่ใู นบรเิ วณเปดิ เผยท่เี ห็นได้ชดั

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสรา้ งจติ สานึก

9

ชอ่ งทางในการส่ือสาร มกี ่ชี อ่ งทาง?

มี 8 ชอ่ งทาง ดงั นี้
1. Line Application : Green Office Pea PGA
2. ระบบสารบรรณอิเลก็ ทรอนิกส์ : 172.27.1.9
3. ปา้ ยประชาสัมพนั ธ์
4. เวบ็ ไซต์ กฟจ.พงั งา : www.pea.co.th/s2/phangnga
5. จดหมายข่าว : อยา่ งนอ้ ยเดือนละ 2 ฉบับ
6. เสยี งตามสาย : อาทติ ย์ละ 1 ครั้ง
7. บอรด์ ประชาสัมพนั ธ์ : ด้านหน้าห้องน้าชาย ช้นั 1
8. ส่ือทีวี Smart Queue : ดา้ นหนา้ จุดรับชาระเงนิ

การสื่อสารทางเสยี งตามสาย มีอาทติ ย์ละกี่ครัง้ ? เวลาไหนบา้ ง?

เสยี งตามสาย มีอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
คร้ังละ 2 ช่วงเวลา : ชว่ งเชา้ 11.00 - 11.30 น. และ ชว่ งบา่ ย 15.00 - 15.30 น.

ผู้ทที่ าหนา้ ท่พี ูดเสยี งตามสาย มีใครบา้ ง?

ผู้ทที่ าหนา้ ท่พี ูดเสยี งตามสาย มดี ังน้ี หมวด 1
1. น.ส.นภวรรณ ภเู ก้าล้วน หมวด 2
2. น.ส.พลอยพรรณ ยงประเสรฐิ สขุ หมวด 3
3. นายธีรศานต์ สิกขะโต หมวด 4
4. นายวทิ วัส ทองตนั หมวด 5
5. นายวรตุ ม์ หมายดี หมวด 6
6. น.ส.ดลกนก แพรกทอง

10

ช่องทางการรับขอ้ เสนอแนะ มีกีช่ ่องทาง?

มี 5 ชอ่ งทาง ดงั นี้
1. กลอ่ งรับขอ้ เสนอแนะ
2. กลอ่ งรับเรอ่ื งร้องเรยี น/รอ้ งทกุ ข์
3. ระบบรบั ฟังเสียงของลกู ค้า (PEA-VOC System)
4. สือ่ สงั คมออนไลน์ (กลมุ่ ไลนก์ ารไฟฟ้าโปรง่ ใส)
5. โดยตรงทส่ี านกั งาน (Walk in)

การอบรมให้ความรใู้ นปี 2562 มอี ะไรบ้าง?

ครั้งที่ 1 การดาเนนิ การโครงการสานักงานสเี ขียว คร้งั ท่ี 1/2562
(จดั เม่อื 11 เม.ย. 2562)

ครั้งที่ 2 การดาเนินการโครงการสานักงานสเี ขียว ครั้งที่ 2/2562
(จัดเมือ่ 17 มิ.ย. 2562)

คร้ังที่ 3 ดบั เพลงิ และอพยพหนีไฟ
(จัดเม่อื 9 - 10 ก.ย. 2562)

ครั้งท่ี 4 ทบทวนความรู้การดาเนินการโครงการสานักงานสเี ขยี ว คร้งั ท่ี 1/2562
(จดั เมื่อ 22 ต.ค. 2562)

ครั้งที่ 5 ทบทวนความรู้การดาเนินการโครงการสานกั งานสีเขียว คร้ังที่ 2/2562
(จดั เมอ่ื 18 พ.ย. 2562)

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

12

กฟจ.พังงา มีการกาหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากร ของเสีย และ
ปรมิ าณก๊าซเรือนกระจก ไวอ้ ย่างไร?

การใชไ้ ฟฟ้า ลดลง 3% จากปริมาณคา่ เฉลย่ี การใชข้ องปี 2561

การใชน้ ้ามนั เช้อื เพลงิ ลดลง 3% จากปริมาณการใชใ้ นแต่ละเดือนของปี 2561

การใช้นา้ ลดลง 3% จากปรมิ าณคา่ เฉลย่ี การใชข้ องปี 2561

การใช้กระดาษ ลดลง 3% จากปรมิ าณการใช้ในแต่ละเดือนของปี 2561

ปรมิ าณกา๊ ซเรอื นกระจก ลดลง 3% ของปริมาณการปลดปลอ่ ยของปี 2561

ปริมาณของเสยี ที่นากลับมาใชป้ ระโยชน์ มากกวา่ 45% ของปรมิ าณของเสียทง้ั หมด

มาตรการประหยัดไฟฟา้ ทาอย่างไร?

1. เครอื่ งปรับอากาศ
1.1 ตั้งอุณหภูมิไว้ท่ี 25-26 องศาเซลเซียส และอย่าปรับเปลี่ยนบ่อย เพราะอุณหภูมิท่ีเพ่ิม

1 องศาเซลเซียส ตอ้ งใช้พลังงานเพ่มิ ร้อยละ 5-10%
1.2 เปดิ เครือ่ งปรบั อากาศในชว่ งเวลา 9.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. โดยให้ปิดในช่วง

เวลาพักกลางวันและเคร่ืองปรับอากาศทุกเครื่องให้ควบคุมผ่านระบบควบคุมเครื่อง ปรับอากาศ
อัตโนมัติยกเว้นห้องที่มีความจาเป็นในการใช้ เช่น ห้องสื่อสาร ห้องรับชาระค่ากระแสไฟฟ้า ห้องรับ
แจ้งกระแสไฟฟา้ ขัดข้อง ใหพ้ จิ ารณาตามความเหมาะสม โดยให้ปดิ เมื่อไมม่ คี วามจาเปน็ ต้องใช้

1.3 ปิดเคร่อื งปรับอากาศทกุ คร้งั ท่ีไม่มีคนอยู่ในห้องไมเ่ กิน 1 ชว่ั โมง
1.4 เปิด-ปดิ ประตู เขา้ -ออก เท่าท่จี าเปน็ และไมใ่ ห้เปดิ ประตคู า้ งไว้
1.5 ตรวจสอบมิให้มีการนาสิ่งของไปวางขวางทางลม เข้า-ออก ของชุดระบายความร้อนที่อยู่
นอกอาคาร
1.6 ตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดยทาความสะอาดแผ่นกรอง
ทุกเดือนและล้างทาความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบ
ซ่อมบารงุ

13

2. แสงสว่าง
2.1 เปิด-ปดิ ไฟฟา้ แสงสว่างเฉพาะสว่ นที่จาเป็นเท่านน้ั และปดิ สวติ ซไ์ ฟทุกคร้งั เมอื่ ไมใ่ ชง้ าน
2.2 ใหป้ ดิ สวติ ซ์ไฟระหวา่ งเวลาหยุดพกั กลางวัน (12.00-13.00 น.) ยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีงาน

เร่งด่วนใหเ้ ปดิ เฉพาะจุดทีจ่ าเปน็ ตอ้ งใชง้ าน
2.3 ทาเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ ติดท่ีโคมไฟและสวิตซ์ เพื่อจะได้เลือกเปิดเฉพาะในส่วนที่

ใชง้ าน
2.4 หมนั่ ทาความสะอาดเพดาน หลอดไฟและโคมไฟอย่างสมา่ เสมอ
2.5 ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณท่ีไม่ต้องแสงสว่างมากนัก เช่น ทางเดิน

เปน็ ต้น

3. เครื่องคอมพิวเตอรแ์ ละเครอ่ื งพิมพ์
3.1 ปิดหนา้ จอคอมพวิ เตอร์เมือ่ ไมม่ ีการใช้งานเกิน 15 นาที โดยใหต้ ง้ั เวลาปิดหน้าจออัตโนมตั ิ
3.2 ให้ต้งั โหมด Sleep เมื่อไม่มีการใชง้ านเกนิ 30 นาที และปิดอุปกรณ์เครื่องต่อพ่วงหลังเลิก

งานและถอดปลั๊กกออก
3.3 ปิดสวติ ซ์คอมพิวเตอรเ์ ครือ่ งพิมพ์ เม่อื เลิกใช้หรอื ทางานเสร็จแล้ว
3.4 ตงั้ คอมพิวเตอรไ์ วใ้ นบริเวณทีมกี ารระบายความร้อนได้ดี
3.5 ตรวจทานเอกสารใหถ้ ูกตอ้ งก่อนส่งั พิมพ์หรอื ถา่ ยเอกสารทุกคร้ัง

4. เคร่อื งใช้ไฟฟ้าอนื่ ๆ
4.1 ปดิ และถอดปลก๊ั ไฟเครอ่ื งใชส้ านักงานเมอื่ เลกิ ใช้ เช่น พัดลม เคร่อื งสารองไฟ เป็นต้น
4.2 ตรวจตราปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกดวงและถอดปลั๊กเครื่องใช้สานักงาน เมื่อออกจากสานักงาน

เป็นคนสุดท้าย
4.3 เลอื กใชไ้ ฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ไดค้ ุณภาพ โดยคานึงถงึ ฉลากเบอร์ 5

14

มาตรการประหยัดน้ามนั เช้ือเพลงิ ทาอยา่ งไร?

1. จัดทาทะเบียนคุมการใช้น้ามันรถยนต์และทาสถิติการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ แต่ละคัน
ทุกเดอื น

2. จดั ระเบียบการใชร้ ถในการจดั ส่งเอกสาร เพ่ือลดการเดินทางและลดการใชร้ ถดงั นี้
2.1 กรณสี ง่ เอกสารทางไปรษณีย์รวบรวมส่งวนั ละ 1 ครง้ั
2.2 หากเปน็ เอกสารเร่งดว่ นใหใ้ ช้ E-Mail หรอื โทรสาร (Fax)

3. กาหนดเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกคร้ังและการไปในเส้นทางเดียวกันให้ไป
พรอ้ มกนั

4. รณรงค์ให้พนักงานใช้จักรยานหรือขนส่งสาธารณะมาทางาน เพื่อเป็นการประหยัดน้ามัน
เชอ้ื เพลงิ และลดการปล่อยควันจากทอ่ ไอเสยี

5. การติดต่อราชการหรือส่งหนังสือราชการ ขอให้ใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือทาง E-Mail
แทนการเดนิ ทางดว้ ยตนเอง

6. ตรวจเชค็ เครือ่ งยนต์และบารงุ รักษารถยนตใ์ ห้อยู่ในสภาพพรอ้ มท่จี ะใช้งานเสมอ ได้แก่
6.1 ตรวจเช็คเครือ่ งยนต์ เปลี่ยนถา่ ยน้ามันเครื่อง ไส้กรองน้ามันเชื้อเพลิง และไส้กรองอากาศ

อย่างสม่าเสมอ ตามรอบการซ่อมบารุง
6.2 ตรวจเชค็ ลมยาง รวมทั้งสภาพรถยนต์โดยทัว่ ไป ก่อนออกปฏบิ ตั งิ านทกุ คร้งั

7. ขับรถยนต์ด้วยความเร็วไม่เกินความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกาหนดไว้ คือ ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/
ชวั่ โมง และใช้เกียร์สมั พันธ์กับความเร็วของรถยนต์

8. ไมบ่ รรทกุ สัมภาระทีไ่ ม่จาเปน็
9. ไมต่ ิดเคร่ืองยนตข์ ณะจอดรถคอย และดับเครอ่ื งยนตท์ ุกครัง้ เมอื่ จอดรถยนตเ์ ปน็ เวลานาน

15

มาตรการประหยดั นา้ ทาอย่างไร?

1. หากพบเห็นอุปกรณ์ ระบบประปาชารุดหรือเกิดรอยร่ัว ให้แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง (ผกส.) เพื่อซ่อม
บารงุ ทันที

2. ใช้น้าประปาอย่างประหยัด ปิดก๊อกน้าในระหว่างฟอกสบู่หรือแปรงฟันและปิดก๊อกน้าให้สนิท
หลงั เลิกใช้งานทุกครงั้

3. ติดต้งั อปุ กรณป์ ระหยดั นา้ ภายในอาคารสานกั งาน
4. กาหนดใหม้ ีการรดนา้ ตน้ ไม้เป็นช่วงเวลา ช่วงเชา้ 7.30-8.30 น. และ ช่วงเย็น 16.30-17.30 น.

มาตรการประหยัดทรพั ยากรอนื่ ๆ ทาอยา่ งไร?

1. กระดาษ
1.1 เลอื กซือ้ และใช้กระดาษท่ีไดร้ ับรองดา้ นการจัดการส่งิ แวดลอ้ มหรือเปน็ มติ รกบั สง่ิ แวดลอ้ ม
1.2 เศษกระดาษจากการพมิ พห์ รอื ใชแ้ ล้วหน้าเดียว ให้นากลับมาใช้ใหม่ ในงานยกร่างหนังสือ

บันทึกข้อความและงานอน่ื ๆ ที่ไมจ่ าเป็นตอ้ งใชก้ ระดาษใหม่
1.3 ควบคมุ ปริมาณกระดาษท่ีใช้ในการถา่ ยและพมิ พเ์ อกสาร
1.4 หนงั สอื เก่า/นติ ยสารตา่ งๆ นาไปบรจิ าคห้องสมดุ เพือ่ ประโยชนต์ อ่ คนอืน่ ๆ
1.5 หนังสือพิมพเ์ ก่า นามาใช้ในงานทาความสะอาดกระจกสานักงาน
1.6 ตรวจสอบรายละเอยี ดทีห่ นา้ จอคอมพวิ เตอร์ใหถ้ กู ตอ้ งทกุ ครง้ั กอ่ นสัง่ พิมพ์ เพ่ือลดปริมาณ

ขยะกระดาษ
1.7 เน้นการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสาร เช่น สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, E-Mail, Line

Application, Messenger Application แทนการพิมพ์เปน็
1.8 แยกกลอ่ งจัดเกบ็ กระดาษทใ่ี ชพ้ ิมพ์ให้ชัดเจน ดงั น้ี
- กระดาษใหม่ยงั ไมผ่ า่ นการใช้งาน (New Paper)
- กระดาษใช้แล้วหนง่ึ หนา้ เพอ่ื นากลบั มาใช้อกี (Reuse)
- กระดาษใช้แล้วสองหน้า เพอื่ ในไปจาหน่ายแปรรปู (Recycle)

16

2. หมึกพมิ พ์
2.1 ตรวจสอบรายละเอียดท่ีหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ เพื่อลดการส้ินเปลือง

หมกึ พมิ พ์ หากมีข้อผิดพลาดเกดิ ข้นึ
2.2 หลกี เล่ยี งการพิมพ์เอกสารทข่ี นาดของขอ้ ความใหญเ่ กนิ ไป
2.3 จะต้องใช้เคร่ืองพิมพ์อย่างสม่าเสมอ หากไม่มีการใช้อย่างต่อเนื่องจะต้องมีการพิมพ์

อย่างน้อยอาทิตยล์ ะคร้งั จะสามารถชว่ ยใหต้ ลับหมกึ ไมแ่ ห้งและอดุ ตัน
2.4 ห้ามดึงสายไฟออกในขณะที่ยังไม่ปิดเครื่องพิมพ์ เน่ืองจากหัวพิมพ์จะยังไม่กลับไปเข้า

ทเ่ี ดมิ จงึ มีผลทาให้หวั พมิ พอ์ ดุ ตนั ไดง้ า่ ยและเครอ่ื งกจ็ ะเสียเรว็ กวา่ ปกติ
2.5 บารุงรักษาเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารและเคร่ืองโทรสารให้อยู่ในสภาพใช้งาน

อย่างสม่าเสมอ

3. อปุ กรณส์ านกั งาน
3.1 การเบิกวัสดุ ควรเบิกเฉพาะวัสดุท่ีจาเป็นในการปฏิบัติงานและควรเบิกในปริมาณ

ทพี่ อเหมาะและใช้ร่วมกันอย่างประหยดั เพราะวัสดบุ างประเภทเมื่อเกบ็ ไว้นานๆ จะเสอ่ื มสภาพ
3.2 อปุ กรณส์ านกั งาน เช่น กรรไกร คตั เตอร์ ทีเ่ ยบ็ กระดาษ เป็นต้น ควรเบิกใชเ้ ป็นสว่ นรวม

มาตรการการประชุมและการจดั นทิ รรศการ

1. ใหใ้ ช้ส่อื อิเลก็ ทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์QR
code, line application เป็นตน้

2. ในการจัดประชุมแต่ละคร้ัง หากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 15 ท่าน ให้ใช้ห้องประชุมเล็ก แทน
ห้องประชุมใหญ่ เพ่ือลดการใชท้ รพั ยากร และพลังงาน

3. สาหรับการจัดประชุมสถานที่ภายนอกสานักงาน ให้เลือกสถานที่ภายนอกสานักงานที่มีการ
จัดการทเ่ี ปน็ มติ รกับสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องผ่านมาตรฐานการรับรองของ Green Leaf Foundation
“มาตรฐานใบไม้สเี ขียว”

4. ในการจดั ประชุมให้จัดประชมุ ดว้ ยระบบ PLMS (ระบบการประชมุ แบบไรก้ ระดาษ)
5. ในการจัดประชมุ ทุกครั้ง ใหจ้ ดั เตรยี มอาหาร และเครอ่ื งดม่ื ทเี่ ปน็ มิตรกบั สงิ่ แวดลอ้ ม

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

18

จดุ พักขยะ อยทู่ ี่ไหน?

อยู่บรเิ วณขา้ งอาคารเอนกประสงค์

ขยะ มกี ปี่ ระเภท? ตอ้ งทง้ิ ถงั สีอะไร?

1. ขยะท่ัวไป (ถงั สีน้าเงิน)
เช่น ถงุ พลาสติก ถงุ กระดาษ ถุงใส่อาหาร กลอ่ งโฟม ขยะสานกั งาน

2. ขยะรีไซเคลิ (ถงั สเี หลือง)
เชน่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสตกิ ขุน่ ขวดแกว้ กระป๋องเครื่องดืม่ กระดาษ วสั ดุเหลอื ใช้

3. ขยะอันตราย (ถงั สแี ดง)
เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขวดน้ายาลบคาผิด ผ้าหมึก

ตลบั หมกึ กระปอ๋ งสเปรย์

กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า ควรดาเนินการอยา่ งไร?

ใหท้ ุกแผนกรวบรวมไว้เมอ่ื ไดป้ รมิ าณพอสมควร โดยใหแ้ ต่ละแผนกช่ังน้าหนักและนากระดาษเก็บที่
จุดพักขยะ (ถงั สีเขียว) แลว้ ทาบันทึกแจ้งประธานคณะทางานหมวดที่ 4 ทราบ เพอ่ื รอขาย

19

มาตรการการนาวสั ดทุ ่ใี ช้แลว้ นากลบั มาใชซ้ ้า ควรทาอย่างไร?

1. ใช้กระดาษทง้ั 2 หน้า ก่อนนารีไซเคิล
2. ซองเอกสารที่ผา่ นการใชง้ านแล้วใหน้ าซองเดิมกลบั มาใช้ซา้

มาตรการกาจดั นา้ มันหลอ่ ลนื่ ทร่ี ว่ั ซึม ควรทาอยา่ งไร?

1. หากทราบว่ามีน้ามันหล่อล่ืนรั่วซึมให้นาถาดและทรายที่จัดเตรียมไว้มารองรับ และตักทราย
ทีป่ นเปอื้ นน้ามนั ใส่ถงุ พลาสติกปดิ ปากถุงนาท้ิงถังขยะอันตราย

2. หากตรวจพบคราบน้ามันบนพื้นผิวลานจอดรถ ให้แม่บ้านนาทรายท่ีจัดเตรียมไว้ มากลบเพื่อดูด
ซบั คราบนา้ มนั และนาทรายทปี่ นเป้ือนนา้ มนั ใสถ่ งุ พลาสติกปิดปากถุงนาทิง้ ถงั ขยะอันตราย

มาตรการการกาจัดน้ามัน ไขมนั และขยะเศษอาหารบนตะแกรง
ถังดักไขมนั ควรทาอย่างไร?

1. ตักไขมันออกจากถงั ดกั ไขมันทุกสัปดาห์
2. เก็บขยะเศษอาหารบนตะแกรงถงั ดกั ไขมัน
3. ล้างถังดกั ไขมนั อย่างน้อยเดอื นละ 1 ครง้ั

20

จุดวางถงั ขยะ มกี ่จี ุด? อยบู่ รเิ วณใดบ้าง?

จดุ วางถงั ขยะมี 7 จดุ ดงั นี้ จานวน 2 ถัง (ถังสนี า้ เงิน และถงั สเี หลอื ง)
จุดที่ 1 อาคารสานักงาน ช้นั 1 จานวน 2 ถงั (ถงั สีน้าเงิน และถงั สเี หลอื ง)
จุดท่ี 2 อาคารสานักงาน ชัน้ 2 จานวน 2 ถงั (ถังสีนา้ เงิน และถงั สีเหลอื ง)
จุดท่ี 3 อาคารสานกั งาน ชน้ั 3 จานวน 2 ถัง (ถงั สีน้าเงิน และถงั สีเหลือง)
จุดท่ี 4 อาคารอเนกประสงค์ จานวน 2 ถัง (ถังสนี ้าเงนิ และถงั สีเหลือง)
จดุ ที่ 5 ศูนยป์ ฏบิ ตั ิการระบบไฟฟา้ จานวน 2 ถัง (ถงั สนี า้ เงิน และถังสเี หลือง)
จดุ ท่ี 6 คลังพสั ดุมเิ ตอร์ จานวน 3 ถงั (ถงั สนี า้ เงิน ถงั สเี หลอื ง และถงั สีแดง)
จดุ ที่ 7 จดุ พกั ขยะ

หมวดท่ี 5

สภาพแวดลอ้ มและความปลอดภยั

22

พ้นื ท่ีสบู บุหรี่ อยู่บรเิ วณใด?

บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์ โดยให้สูบบุหร่ีภายในจุดท่ีกาหนดเท่านั้น ห้ามสูบบุหรี่ภายใน
สานกั งานและห้ามเดินสูบบุหรี่

พ้นื ท่ีสูบบหุ รี่ ตอ้ งอยู่ห่างจากตัวอาคารก่เี มตร?

อย่างนอ้ ย 5 เมตร

การลดมลพษิ ทางเสยี ง ทาอยา่ งไร?

1. ดับเคร่ืองยนตเ์ ม่ือจอดรถ
2. ติดตั้งกระจกรอบตวั อาคาร

แม่บา้ นทาความสะอาดหอ้ งนา้ วนั ละกีค่ รง้ั ? เวลาไหนบา้ ง?

วนั ละ 2 ครงั้ เวลา 07.00 น. ถงึ 08.00 น. และ 13.00 น. ถงึ 14.00 น.

แม่บ้านทาความสะอาดสานักงาน เวลาไหนบ้าง?

เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. (ตามสัญญาจา้ ง)

23

พน้ื ทส่ี ีเขียว มีพน้ื ท่เี ทา่ ไหร?่

ขนาดพนื้ ท่ที ั้งหมดของสานกั งาน 15,749.00 ตร.ม.
พน้ื ทขี่ อบเขตทร่ี บั รอง 9,370.00 ตร.ม.
ขนาดพื้นทใ่ี ชส้ อยทง้ั หมดของสานักงาน 3,029.42 ตร.ม.
พนื้ ท่ใี ชส้ อยเฉพาะขอบเขตท่ีของรบั รอง 2,579.67 ตร.ม.

24

มกี ารทากจิ กรรม 5ส. หรอื ไม่?

มกี ารจดั กจิ กรรม 5ส. ทกุ วนั ศุกร์ เวลา 16.00-16.30 น.

กิจกรรม Big Cleaning Day ทาปลี ะกีค่ รัง้ ? เดือนไหนบา้ ง?

ปลี ะ 2 คร้งั เดือนเมษายนและเดอื นธันวาคม ของทุกปี

แผน BCM ปี 2561 ดาเนินการเร่อื งอะไร? เมอื่ ไหร่?

เกิดเหตุจลาจลหรือชุมนุม ณ สานักงาน เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 กันยายน 2561 จุดปฏิบัติงานช่ัวคราว
อยทู่ ่ี ผคพ.

แผน BCM ปี 2562 ดาเนินการเรอื่ งอะไร? เมอ่ื ไหร่?

รถยนต์ชนเสาไฟฟ้า 115 kV. ช่วงเดือนกนั ยายน 2562

จดุ รวมพล อยบู่ รเิ วณใด?

ดา้ นหน้าอาคารสานักงาน

หากเกิดไฟไหม้อาคาร ควรทาอยา่ งไร?

เดนิ ตามธงอพยพหนีไฟประจาแผนก โดย หผ./ชผ. เป็นผเู้ ดินนาธง

25

วิธีการใชถ้ ังดับเพลิง ทาอย่างไร?

ดึง ดงึ สลกั ออกจากถังดับเพลิงด้วยวธิ กี ารบดิ หมนุ ใหก้ ระดูกงูขาด
แลว้ ดงึ สลกั ใหห้ ลุดออกจากคันบีบของถงั ดับเพลิง

ปลด ปลดสายฉีดของถงั ดับเพลิงออก โดยจบั บริเวณปลายสายฉีด
แลว้ ดึงออกมา จะออกงา่ ยกว่าจบั บริเวณโคนสาย

กด กดคนั บีบของถงั ดบั เพลงิ ใหส้ ารเคมีในถังออกมาบริเวณปลายสาย
สา่ ย ส่ายปลายสายฉีดไปยงั ฐานของเพลงิ

วิธีการบารงุ รักษาถงั ดับเพลิง ทาอยา่ งไร?

1. ดูแลรกั ษาจากภายนอก ตรวจสอบสภาพของสายฉดี ไมแ่ ตกหกั หรือรั่ว และตัวถงั ไมผ่ ุ
2. ดแู ลรกั ษาน้ายาในถงั หมั่นพลกิ ถงั ดบั เพลงิ กลบั หัวลง เพ่อื ตรวจสอบว่าน้ายาดับเพลิงในถังยังคง

สภาพเดมิ (เป็นของเหลว) ไม่จับตัวเปน็ กอ้ นแขง็
3. ตรวจสอบแรงดนั ของถังดับเพลิงว่ายงั อยใู่ นชว่ งท่กี าหนด โดยดจู ากเกจวัด ถ้าเข็มอยู่ในช่วงแถบ

สเี ขียวแสดงว่าถังดบั เพลงิ นนั้ ยังอยใู่ นสภาพใช้งานได้

*ตอ้ งรู้วา่ ถังดับเพลงิ ท่ีใกล้กับตวั เรามากทส่ี ดุ อยูต่ รงไหน*

หมวดที่ 6

การจดั ซื้อและจดั จา้ ง

27

ผลติ ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกบั สิ่งแวดล้อม คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ โดยมีฉลากสิ่งแวดล้อม
เป็นเครื่องมือแยกผลติ ภณั ฑท์ เ่ี ป็นมติ รกับสง่ิ แวดล้อมออกจากผลติ ภณั ฑ์ทัว่ ไปในท้องตลาด

ข้นั ตอนการจดั ซอื้ สนิ คา้ ทาอย่างไร?

ให้ทุกแผนกแจ้งความต้องการอุปกรณ์สานักงาน นาส่ง ผบห. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
เพ่อื ควบคมุ การจัดซื้อทเ่ี ป็นมติ รกับส่งิ แวดลอ้ ม

สนิ ค้าท่ีเปน็ มติ รกบั สงิ่ แวดล้อม สามารถดไู ด้จากเว็บไซต์อะไร?

1. gp.pcd.go.th : เวบ็ ไซตต์ ะกร้าสเี ขียว
2. www.tei.or.th/index-th.html : เวบ็ ไซต์สถาบันส่ิงแวดลอ้ มไทย

โรงแรมทเี่ ปน็ มิตรกับสิง่ แวดลอ้ ม สังเกตจากอะไร?

1. ฉลากใบไมเ้ ขยี ว

2. Green Hotel

28

สนิ ค้าท่เี ปน็ มติ รกบั สง่ิ แวดล้อม สังเกตจากอะไร?

สงั เกตฉลาก (สินคา้ สว่ นใหญท่ ี่ กฟจ.พังงา เลอื กใชม้ ีฉลาก 1 และ 2)
1. ฉลากเขียว

2. ฉลากตะกร้าเขียว

3. ฉลากลดคารบ์ อนฟตุ พรนิ้ ท์

เกณฑ์การจัดซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ต้องให้ได้เกินกว่า
กเี่ ปอร์เซ็นต์?

ตอ้ งผา่ นเกณฑ์ด้านปรมิ าณหรอื มูลคา่ 40%

ผู้รับผิดชอบในการคน้ หารายการท่ีเป็นมิตรกับสง่ิ แวดลอ้ ม คอื ใคร?

น.ส.ปาลนิ จรสุวรรณ

29

รายการสนิ คา้ ท่ีเปน็ มติ รกับส่งิ แวดล้อม มอี ะไรบ้าง?

กระดาษไอเดียกรนี
ไดร้ ับฉลากเขยี ว วนั ท่ีหมดอายฉุ ลาก 21 สิงหาคม 2563

กระดาษ Double A
ไดร้ บั ฉลากเขยี ว วนั ท่ีหมดอายฉุ ลาก 29 มิถุนายน 2563

กระดาษ Quality (เหลอื ง)
ได้รับฉลากเขียว วนั ที่หมดอายุฉลาก 24 กรกฎาคม 2563

ผลิตภัณฑล์ บคาผดิ แบบปากกา Pentel
ได้รบั ฉลากเขยี ว วนั ที่หมดอายฉุ ลาก 13 กุมภาพนั ธ์ 2564

ผลิตภณั ฑ์ลบคาผดิ แบบปากกา Liquid Paper
ไดร้ บั ฉลากเขียว วันที่หมดอายุฉลาก 25 เมษายน 2563

ผลิตภัณฑล์ บคาผดิ ประเภทเทปลบคาผิด FASTER
ได้รับตะกร้าเขียว วันทีห่ มดอายฉุ ลาก 12 พฤศจิกายน 2563

กระดาษชาระ BJC Hygienist
ไดร้ บั ฉลากเขยี ว วันที่หมดอายฉุ ลาก 28 มีนาคม 2563

กระดาษเช็ดหนา้ SCOTT
ได้รบั ฉลากเขียว วันทห่ี มดอายฉุ ลาก 7 มถิ ุนายน 2563

กระดาษเชด็ มอื KIMSOFT
ได้รับฉลากเขียว วนั ท่หี มดอายฉุ ลาก 7 มถิ ุนายน 2563

30

การจัดซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ข้อกาหนด
ของการจัดซ้ือสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน ขั้นต่าต้องมี
กีร่ ายการ? อะไรบ้าง?

ข้ันตา่ ต้องมี 9 รายการ ดังนี้
1. กระดาษถา่ ยเอกสารหรืองานพมิ พท์ ว่ั ไป
2. แฟ้มเอกสาร
3. ซองเอกสาร
4. ผลิตภณั ฑ์ลบคาผดิ
5. ตลบั หมึก
6. เครอ่ื งพมิ พ์
7. เครอื่ งถา่ ยเอกสาร
8. ปากกาไวท์บอร์ด
9. กระดาษชาระ


Click to View FlipBook Version