The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563-2566

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cherlyl200, 2020-08-28 04:22:08

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563-2566

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2563-2566

แผนป้องกนั และปราบปรามการทจุ รติ

ปงี บประมาณ 2563 - 2565

โรงเรียนโคกกระทอ้ นกิตติวฒุ วิ ทิ ยา
สานักงานเขตพืน้ ทม่ี ธั ยมศกึ ษา เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน

กระทรวงศึกษาธกิ าร

แผนปอ้ งกันและปราบปรามการทุจรติ

โรงเรียนโคกกระท้อนกติ ติวุฒวิ ิทยา
(ปีงบประมาณ 2563 - 2565)

หลักการและเหตผุ ล

การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาท่ีมีมานาน และย่ิงมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ถือ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อ
สงั คมไทย ปัจจุบันมีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทาให้ประชาชนให้ความสนใจการทางาน
ของภาครัฐมากยงิ่ ข้นึ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19
ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 - 2555 ไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ โดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรร์ ัปชัน่ ตอบสนองนโยบายของรฐั บาล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557 - 2559 นโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี มุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนา
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเคร่ืองมือช้ีนาการพัฒนาหน่วยงานจาก
ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
วัตถปุ ระสงคห์ ลกั 4 ประการ คือ

1) สงั คมไทยมวี ินัย คุณธรรมและจรยิ ธรรม
2) เครือขา่ ยจากทุกภาคส่วน มสี ่วนรว่ มในการป้องกนั และปราบปรามการทจุ รติ
3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคมุ กระจาย และถว่ งดลุ อานาจอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ
4) สงั คมรเู้ ท่าทัน ร่วมคดิ ป้องกนั การทจุ รติ โดยจะมีการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปลกู จติ สานึก ค่านิยม คณุ ธรรม และจริยธรรม และสร้างวินยั แก่ทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 : รวมพลังแผ่นดินปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ รติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความแข็งแกรง่ แก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 4 : สรา้ งบุคลากรมืออาชีพป้องกนั และปราบปรามการทจุ รติ

การดาเนนิ การตามยุทธศาสตร์ชาตวิ า่ ด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการสานกั งาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดให้ส่วนราชการ จัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุ ริตภาครัฐ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมแี นวทางในการดาเนินงาน
คือ หากส่วนราชการได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด
ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้ก็ให้นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด ดังกล่าว
มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
หากไม่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติฯ ก็กาหนดข้ึนมาใหม่และนาไปบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ด้วยโดย
กาหนดแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรม/ตัวช้ีวดั ใหเ้ ป็นไปตามพนั ธกจิ และสอดคล้องกบั ยุทธศาสตรข์ องโรงเรยี น

ดังน้ัน เพอื่ ใหก้ ารดาเนนิ การเปน็ ไปตามมตคิ ณะรฐั มนตรี โรงเรยี นโคกกระท้อนกิตตวิ ุฒิวิทยา จงึ ไดจ้ ัดทา
แผนป้องกันและปราบปรามการทจุ ริต 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ขน้ึ เพ่อื เป็นกรอบในการดาเนินการปอ้ งกันและ
ปราบปรามการทจุ ริตของสถานศกึ ษา และใหส้ ่วนราชการ/หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
การปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ ริตประจาปตี ่อไป

วสิ ยั ทศั น์

“ครู บุคลากรทางการศึกษา นกั เรยี น บริหารงานตามหลกั ธรรมาภิบาล ผปู้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา รว่ มมอื ร่วมใจป้องกันและปราบปรามการทจุ ริต”

พันธกจิ

1. เสรมิ สร้างจิตสานกึ และค่านยิ ม ให้กบั ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยี น ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการหนว่ ยงานทุกภาคสว่ นเพ่อื เสรมิ สรา้ ง และพัฒนาเครือขา่ ยดา้ นการปอ้ งกันและปราบปราม

การทุจริตในสถานศกึ ษา
3. สง่ เสรมิ บทบาทผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามสี ่วนร่วมในการปอ้ งกันและ

ปราบปรามการทุจริต
4. สรา้ งกลไกและพฒั นาระบบการตรวจสอบ ถว่ งดลุ การใช้อานาจของเจ้าหนา้ ท่ีของรฐั ใหม้ ีความเขม้ แขง็

และมปี ระสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม/สนับสนนุ การจัดการองค์ความรดู้ ้านการป้องกนั และปราบปรามการทจุ ริตสถานศึกษา

อยา่ งจรงิ จัง และต่อเน่อื ง

วัตถปุ ระสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสานึกในเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนนิ ชีวิต และปฏบิ ัติงาน

2. เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
การปฏิบตั ิราชการข้นึ ภายในหน่วยงานโดยประสานความรว่ มมือระหว่างภาครัฐและเครอื ขา่ ยภาคประชาชนในการ
ตดิ ตามตรวจสอบแจง้ ขอ้ มูลเบาะแสการประพฤตมิ ชิ อบ

3. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา มีระบบ
การทางานและการตรวจสอบทเ่ี ข้มแข็งในการป้องกันการทจุ รติ

4. เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิ ธภิ าพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวชิ าชีพ

ขอ้ มูลประกอบการจดั ทาแผนปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ ริต

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีสานักงาน ป.ป.ช. กาหนดเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทาแผน

การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏบิ ตั กิ ารการป้องกนั และปราบปรามการทุจริต
ปงี บประมาณ 2563 - 2565

โรงเรียนโคกกระทอ้ นกติ ตวิ ุฒิวทิ ยา

แนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปงี บประมาณ 2563 ดาเนนิ การดงั นี้

ติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 โดยกาหนดกิจกรรม
และแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการดาเนินโครงการตามแผน
ปอ้ งกันและปราบปรามการทจุ รติ ดังนี้

ที่ กจิ กรรม ระยะเวลา (เดอื น)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. จัดประชุมเจา้ หนา้ ท่ีผูร้ ับผดิ ชอบ

และการจัดทาแผนป้องกนั ฯ

ทบทวน/วเิ คราะห์ความเสยี่ งต่างๆ

2. จดั ทาแผนปอ้ งกนั ฯ เสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้อานวยการโรงเรียนใหค้ วาม

เห็นชอบ และจดั สง่ แผนป้องกันฯ

ให้ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพน้ื ท่ี

มธั ยมศึกษา เขต 4

ท่ี กจิ กรรม ระยะเวลา (เดอื น)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. สารวจความคดิ เหน็ ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี

4. ดาเนินการตามแผนปอ้ งกนั ฯ

5. เสนอสรปุ ผลการดาเนินงานต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพ้นื ที่
มธั ยมศึกษา เขต 4 เพื่อขอความ
เห็นชอบ

6. จัดทาเอกสารรายงานสรปุ ผลการ
ดาเนินการรายงานสานักงานเขต
พ้นื ท่มี ัธยมศึกษา เขต 4 รบั ทราบ
ตอ่ ไป

ความนา

หลกั การและเหตุผล

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กาหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยพิจารณา
จากผลสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อน
ยทุ ธศาสตร์ชาติว่าดว้ ยการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอ้ ร้องเรียนเรอ่ื งการทุจริต
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ขอ้ กล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม
ไม่มีจริยธรรม ไม่คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการท่ีเก่ียวข้องได้กาหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 การตรวจสอบและนาเร่ืองร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมายท่ีกาหนดไว้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ในการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 น้ัน โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาได้ทาการ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลการดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 โดยกาหนดให้สถานศึกษาต้องจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงานของตน เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4
ยทุ ธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างจติ สานึก ค่านยิ ม ใหส้ ถานศกึ ษาบรหิ ารงานตามหลกั ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 บรู ณาการหน่วยงานทกุ ภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสรา้ งความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทจุ รติ สถานศกึ ษา
ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 พฒั นาศักยภาพครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา นักเรยี น ในการป้องกนั และปราบปราม

การทจุ รติ สถานศึกษา

วตั ถปุ ระสงค์

มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ครูมีจรรยาบรรณ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านยิ ม ให้สถานศกึ ษาบรหิ ารงานตามหลักธรรมาภบิ าล

วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจติ สานกึ และค่านิยมให้แก่สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี

ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมทั้ง
การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ในภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพ

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

1. สง่ เสรมิ การปฏิบัติงานและการดาเนินชวี ติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
1.1 เสรมิ สรา้ งความร้คู วามเข้าใจแก่ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา นักเรยี น ให้ปฏิบัติงานและ
ดาเนนิ ชวี ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
1.2 ประยุกตก์ ารนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งมาใช้ให้เกดิ มรรคผลในทางปฏิบตั ิ
1.3 จดั ให้มหี ลกั สตู รการเรยี นรู้หรอื การฝึกอบรมเก่ียวกับการใชห้ ลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
แกค่ รู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

2. ส่งเสรมิ ใหค้ รู บคุ ลากรทางการศึกษา นกั เรยี น ไดเ้ รียนร้แู ละปฏบิ ตั งิ านตามหน้าที่ด้วยหลกั
ธรรมาภิบาล
2.1 สง่ เสริมให้ครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรยี น มคี วามรู้ ความเขา้ ใจ รวมท้ังมกี ารฝึกอบรม
เพอื่ ให้ปฏิบตั งิ านตามหลกั ธรรมาภบิ าล
2.2 สง่ เสริมให้ครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ประพฤตปิ ฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดแู ลการปฏบิ ตั งิ าน การประพฤติปฏบิ ตั ติ นของครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน ใหเ้ ปน็ ไปตามหลักธรรมาภบิ าลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิ ธรรม

3. กาหนดให้มหี ลกั สตู รทางการศกึ ษาเพอื่ ใชเ้ ปน็ เครือ่ งมอื ในการปอ้ งกันและปราบปรามการทุจรติ
สถานศึกษา
3.1 จัดใหม้ ีหลกั สูตรทางการศึกษา/หลักสตู รการฝกึ อบรม ด้านการปอ้ งกนั และปราบปรามการ
ทุจริตสถานศกึ ษา
3.2 กาหนดใหห้ ลกั สูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปน็ หลกั สูตร
บังคบั ทีใ่ ชฝ้ ึกอบรมครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ
3.3 ส่งเสริมแหลง่ เรียนร้ทู างวิชาการ ตลอดจนข้อมลู ข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ สถานศกึ ษา

4. สง่ เสรมิ ค่านยิ มการยกยอ่ งและเชิดชคู วามดี ความซ่ือสตั ย์สจุ ริต และการต่อตา้ นการทุจริต
4.1 ส่งเสรมิ การสรา้ งแรงจงู ใจให้ครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา นกั เรียน ปฏิบตั หิ นา้ ทีร่ าชการด้วย
ความซอ่ื สตั ย์ สุจริต เสยี สละเพือ่ ประโยชนส์ ว่ นรวม
4.2 รณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพนั ธใ์ ห้สังคมมีคา่ นยิ ม ยกย่อง เชิดชู และเหน็ คณุ คา่ ของการ
ประพฤตปิ ฏิบตั ติ นตามหลักคณุ ธรรมและจริยธรรม
4.3 สง่ เสรมิ เชิดชู หน่วยงานหรือบคุ คลท่ีมีผลงานดเี ดน่ ดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการ
ทจุ รติ สถานศกึ ษา
4.4 สง่ เสรมิ สนับสนนุ ใหท้ ุกภาคสว่ นรว่ มกันสรา้ งค่านิยมในการป้องกนั และปราบปรามการ
ทจุ ริตสถานศกึ ษา

ยุทธศาสตรท์ ่ี 2 บูรณาการหนว่ ยงานทุกภาคสว่ น ในการป้องกนั และปราบปรามการทจุ รติ สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศกึ ษา เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยในการแจง้ ข้อมลู หรือเบาะแสในการป้องกนั และปราบปรามการทุจรติ

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

1. บูรณาการหนว่ ยงานสถานศึกษากบั องค์กรทุกภาคส่วนเพอื่ สร้างความตระหนกั และปลกู จิตสานกึ
การเปน็ พลเมืองดี
1.1 ประสานความร่วมมือทางดา้ นขอ้ มูลและการปฏิบตั ิงานระหวา่ งหนว่ ยงานสถานศกึ ษากับ
องคก์ รทุกภาคสว่ น
1.2 ส่งเสรมิ สนับสนนุ องค์กรและบคุ ลากรทางดา้ นสื่อสารมวลชนให้มคี วามเข้มแข็งและเปน็
อสิ ระในการทาหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพรข่ ้อมูลขา่ วสารให้สาธารณชนรบั ทราบ
1.3 สง่ เสรมิ สนบั สนนุ ให้สถานศกึ ษามรี ะบบอนิ เทอร์เนต็ เพื่อทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ สถานศึกษา โดยมเี วบ็ บอรด์ เพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน
1.4 เสริมสรา้ งและพัฒนาเครือข่ายผปู้ กครอง ชมุ ชน คณะกรรมการสถานศึกษา

2. สง่ เสริมการมีสว่ นรว่ มของภาคประชาชนในการตดิ ตามตรวจสอบการทจุ ริตหรือประพฤตมิ ิชอบ
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพอ่ื ให้ผ้ปู กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ตนื่ ตวั ตอ่ สภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา

2.2 สรา้ งและพัฒนาช่องทางในการรบั แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทงั้ สรา้ งหลักประกันความปลอดภยั ใหแ้ กบ่ คุ คล หน่วยงานหรือข้อมลู นนั้

2.3 สง่ เสรมิ สทิ ธิในการรับรู้และการเข้าถึงขอ้ มูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสรา้ งแรงจูงใจให้แกผ่ ้แู จ้งข้อมลู หรอื เบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ใหอ้ งค์กรหรอื บุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสอื่ กลางในการแสวงหาความรว่ มมือเพอ่ื

ป้องกันและปราบปรามการทจุ รติ สถานศกึ ษา
3. พัฒนาประสิทธภิ าพการบรหิ ารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศกึ ษา

3.1 พฒั นาประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารงบประมาณสานักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศึกษาและสถานศึกษา
โดยเนน้ การมีสว่ นรว่ มจากทุกภาคส่วน

3.2 พฒั นาประสิทธิภาพการตดิ ตามประเมนิ ผลการดาเนนิ การตามกลยุทธ์จุดเน้น เพ่อื พัฒนา
คณุ ภาพทางการศึกษา

ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 เสรมิ สร้างความเข้มแขง็ ในการป้องกันและปราบปรามการทจุ ริตสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสมชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ
ปอ้ งกันและปราบปรามการทุจรติ ส่งเสรมิ ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานทุก
ภาคสว่ น

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พร้อมทง้ั สรา้ งความโปรง่ ใสและเป็นธรรมในการ
บรหิ ารงานบุคคลภายใตร้ ะบบคุณธรรม
1.1 ใหส้ ถานศกึ ษาทม่ี ีพันธกจิ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มโี ครงสรา้ งของ
หนว่ ยงาน อัตรากาลงั การบริหารงานบุคคล และงบประมาณทีเ่ หมาะสม สอดคลอ้ งกบั
ภารกจิ และความรบั ผิดชอบ
1.2 สนบั สนนุ ใหม้ ีการตรวจสอบและถว่ งดุลการใช้อานาจระหวา่ งหน่วยงานสถานศึกษา
ดว้ ยกนั เอง
1.3 ใหส้ ถานศกึ ษา ควบคุม กากับ ตดิ ตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้าน
การปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ ริต

2. สรา้ งกลไกความรว่ มมอื ระหว่างหน่วยงานสถานศกึ ษากับภาคเอกชนให้มศี ักยภาพในการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจรติ
2.1 วางแนวทางและส่งเสรมิ บทบาทความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากบั ภาคเอกชน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.2 ประสานความรว่ มมือกบั องค์กรภาคเอกชนเกย่ี วกบั การปอ้ งกันและปราบปรามการทุจรติ
ในสถานศกึ ษา

3. พัฒนาประสิทธภิ าพการบรหิ ารจดั การองค์กร
3.1 พฒั นาประสทิ ธิภาพการบริหารจดั การของสถานศึกษา
3.2 พัฒนาปรบั ปรุงและเผยแพร่หลกั เกณฑใ์ นการบริหารงานทโี่ ปร่งใสและเปน็ ธรรม

4. สง่ เสรมิ ประสทิ ธภิ าพการดาเนินงานดา้ นการจัดระบบการควบคมุ ภายในและบรหิ ารจดั การความเสย่ี ง
4.1 สง่ เสรมิ ใหม้ ีการจัดทารายงานการควบคมุ ภายในของสถานศกึ ษา
4.2 ส่งเสรมิ สนบั สนนุ ใหท้ ุกสถานศกึ ษามีแผนการตรวจสอบภายในทเ่ี ป็นระบบและมี
ประสทิ ธภิ าพ

ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 พฒั นาศกั ยภาพครู บคุ ลากรทางการศกึ ษา นักเรยี น ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

สถานศกึ ษา

วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกัน

และปราบปรามการทุจรติ สถานศึกษาใหส้ ัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธภิ าพ เพอ่ื แก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนอื่ ง สรา้ งมาตรฐานทางวิชาชพี ให้สามารถร่วมมอื หรือประสานการปฏิบตั ิกับองคก์ รทุกภาคสว่ น

มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรยี น ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดใหค้ รู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรยี น ฝึกอบรมหลักสตู รดา้ นการป้องกนั และ
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือใหม้ คี วามเชีย่ วชาญ
1.2 กาหนดให้มีหลักสูตรการศึกษา และหลกั สตู รการฝกึ อบรมวิชาชพี ดา้ นการป้องกนั และ
ปราบปรามการทจุ ริตสถานศึกษา

2. สรา้ งมาตรฐานทางวิชาชีพดา้ นการปอ้ งกันและปราบปรามการทุจรติ สถานศึกษา
2.1 ส่งเสรมิ ใหส้ ถานศึกษารว่ มกนั สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชพี
2.2 กาหนดให้มีหนว่ ยงานหลัก เพื่อรบั ผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ
ครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรยี น

3. สง่ เสรมิ การปฏิบัตงิ านของบคุ ลากรตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบรหิ ารกจิ การบ้านเมืองทด่ี ี
3.1 สง่ เสรมิ และสนับสนนุ ให้มีการฝกึ อบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นกั เรยี น หลักสตู รการ
บรหิ ารกจิ การบา้ นเมอื งทีด่ ี

3.2 สง่ เสรมิ และสนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรมหลักสตู รคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิ ัตหิ นา้ ที่
และแนวทางปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ตา่ ง ๆ

4. สง่ เสรมิ และสนับสนนุ ให้มีการสรา้ งองคค์ วามรู้เรื่องการป้องกนั และปราบปรามการทุจรติ ใน
สถานศึกษา
4.1 จดั ให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความร้ใู นเร่ืองการป้องกนั และปราบปรามการทจุ ริตสถานศึกษา
แก่ ครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรียน
4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครฐั มกี ารแลกเปล่ยี นความรู้ และข้อมลู ข่าวสารดา้ นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ

ผลท่คี าดวา่ จะไดร้ ับ

1. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวฒุ วิ ิทยา ปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความโปรง่ ใสและเปน็ ธรรม
2. คณะครู บคุ ลากรทางการศึกษา นักเรยี น มีจติ สานึกในการเปน็ พลเมืองดี ปฏบิ ัติงานตาม

ระเบียบวินัย และมีความซอ่ื สัตย์สุจรติ
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรยี น มีความรเู้ ร่ืองการปอ้ งกนั และปราบปรามการ

ทจุ รติ ในสถานศึกษามากยิ่งขนึ้
4. โรงเรยี นโคกกระท้อนกติ ติวฒุ วิ ิทยา ปฏบิ ตั งิ านตามหลกั คุณธรรม จรยิ ธรรม และยดึ หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เปน็ แนวทางปฏบิ ตั ิ
5. โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวฒุ ิวิทยา มคี วามเข้าใจและให้ความร่วมมอื ในกจิ กรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศกึ ษา
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และสงั คมในสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยนื ตลอดไป

บทสรุป

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จัดทาขึ้นเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในดา้ นการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว้ ทาให้การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะ
ท่ีมีความรับผิดชอบ ทาให้ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเช่ือถือในความมีคุณธรรม ความมี
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ใหล้ ดน้อยลงได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ และบังเกดิ ผลอย่างเปน็ รปู ธรรมมากยิง่ ข้นึ

ดงั น้ัน ในการดาเนินงานด้านการปอ้ งกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตอ้ งบูรณาการและอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการความร่วมมือ
จากทกุ ภาคส่วนอยา่ งจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลตุ ามผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหวังไว้ ส่วนราชการและ

สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากย่ิงขึ้น มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปน็ แนวทางปฏิบัติ รวมถงึ สง่ ผลตอ่ การพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมในระดับจังหวดั และระดบั ประเทศใหย้ ั่งยืนได้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KKBU Promotional eBook
Next Book
E-Book Egineer Floor เล่ม 2