The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานประจำปี2563 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jetta_ass1, 2021-04-18 21:52:57

รายงานประจำปี2563 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

รายงานประจำปี2563 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์

รายงานประจาปี
2563

Buriram Land Development Station

สถานพี ฒั นาที่ดนิ บรุ รี มั ย์

โทร/แฟกซ์.044-119-988/044-119-989

E-mail: [email protected]

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 0

สาร ผอ.สถานพี ัฒนาที่ดนิ บุรรี ัมย์

รายงานประจาปี 2563 สถานีพฒั นาทีด่ ินบุรีรัมย์เปน็ การรวบรวมผลการปฏบิ ัติงานในรอบปที ี่ได้
ไดม้ ่งุ ม่นั พัฒนาทรัพยากรดินและทีด่ ินอยา่ งต่อเนอ่ื ง ทงั้ ทางด้านวชิ าการ การจดั การดนิ นา้ ตลอดจน
ความรว่ มมือ ทางดา้ นการเกษตรกับองค์กรตา่ ง ๆ ท้งั ภายในกระทรวงและภายนอกกระทรวง ตลอดจน
การดาเนินงานตามนโยบาย เร่งดว่ นของรฐั บาล และภาคการเกษตรของจังหวัดบุรรี มั ย์ เพ่ือพัฒนา
ทรัพยากรดนิ และทีด่ ิน ในพ้ืนที่ตา่ ง ๆ ในจงั หวดั บุรีรัมย์ โดยให้ความสาคญั กับกลุ่มของเกษตรกร และ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รชั การที่ 9 มาประยุกตใ์ ช้ใหเ้ กษตรกรพง่ึ พาตนเองได้

ขอขอบคุณทีมงาน สถานีพฒั นาท่ดี นิ บุรีรัมย์ทุกคนที่รว่ มแรงรว่ มใจในการทางานจนประสบผลสาเร็จ
และหวังเป็นอยา่ งย่ิงวา่ ความสาเร็จท่ีเกิดขนึ้ นจี้ ะเปน็ แรงผลกั ดนั ใหท้ กุ คนสร้างสรรคผ์ ลงานท่เี ป็นประโยชนต์ ่อ
การพฒั นาภาคการเกษตรและการพัฒนาประเทศให้ดีย่ิงขึ้นตอ่ ไป

นายเกรยี งไกร ไชยโพธ์
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินบรุ ีรมั ย์

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 1

ส่วนที่ 1 ข้อมลู ทว่ั ไปของจงั หวดั บุรรี ัมย์ สารบญั

1.1 ความเป็นมา

1.2 คาขวัญจงั หวัด

1.3 ทีต่ ้ัง/อาณาเขตจงั หวดั บรุ รี มั ย์

1.4 ลักษณะภมู ปิ ระเทศจงั หวัดบรุ รี มั ย์

1.5 ประชากร

1.6 ทรัพยากรดินจงั หวัดบรุ รี มั ย์

ส่วนท่ี 2 ขอ้ มูลท่ัวไปขององคก์ ร

2.1 วสิ ยั ทัศน์ และพันธกจิ การพฒั นาที่ดิน

2.2 อานาจและหนา้ ที่

2.3 คานยิ มองค์กร (Share Value) กรมพัฒนาที่ดนิ

2.4 โครงสร้างกรมพฒั นาทีด่ ิน

2.5 กอ่ ต้ังสถานพี ัฒนาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์

2.6 บุคลากร

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน

3.1 งบลงุ ทนุ

3.1.1 โครงการผลติ หญา้ แฝกเพอ่ื ปลูก

3.1.2 โครงการผลติ หญา้ แฝกเพือ่ แจกจ่าย

3.1.3 โครงการจดั ระบบอนุรักษ์ดนิ และนา้ พนื้ ท่ลี มุ่ -ดอน

3.1.4 โครงการจัดระบบอนรุ ักษ์ดนิ และน้า

3.1.5 โครงการจัดระบบอนุรักษด์ นิ และนา้ ตาม Agri-Map

3.1.6 โครงการกอ่ สร้างแหล่งนา้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน

3.1.7 โครงการกอ่ สรา้ งระบบและพัฒนาทีด่ นิ เขตทงุ่ สัมฤทธ์ิ

3.2 งบดาเนินงาน

3.2.1 โครงการจดั งานวันดินโลก

3.2.2 โครงการรองรับการเปลย่ี นแปลงภมู อิ ากาศและลดโลกรอ้ น

3.2.3 โครงการเกษตรอนิ ทรียใ์ นโรงเรียน

3.2.4 โครงการพัฒนาตอ่ ยอดกลมุ่ เดมิ ทีเ่ ขม้ แข็งฯ(ครวั ไทยสคู่ รัวโลก)

3.2.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพฒั นาท่ีดนิ

3.2.6 ธนาคารปุ๋ยอนิ ทรีย์

3.2.7 โครงการอนั เนื่องมาจากพระราชดาริ

3.2.8 โครงการฟาร์มตัวอยา่ งตามพระราชดาริ

3.2.9 พัฒนาคณุ ภาพดนิ ในระบบส่งเสรมิ การเกษตรแบบแปลงใหญ่

3.2.10 ศูนยเ์ รียนรกู้ ารเพ่มิ ประสทิ ธิภาพการผลติ สินค้าเกษตร

3.2.11 โครงการสง่ เสริมและพฒั นาอาชีพเพื่อแกป้ ัญหาทด่ี นิ ทากนิ

3.2.12 โครงการเกษตรทฤษฏใี หม่

3.2.13 โครงการสง่ เสรมิ การใช้และผลติ เมลด็ พันธ์ุ

3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.3.1 ผลการปฏบิ ตั งิ านดา้ นงานสารบรรณ

3.3.2 ผลการดาเนนิ งานเบิกจ่าย รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 2
ส่วนท่ี 4 กิจกรรมอนื่ ๆ

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 3

1.1 ความเป็นมา
จังหวัดบรุ ีรัมย์ เดิมเปน็ ชุมชนนครโบราณท่มี ีความรงุ่ เร่ืองมาแตส่ มยั ทวาราวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-16

) เช่ือมต่อสมยั ลพบรุ ี มปี ราสาทขอมโบราณจานวนมากจนไดร้ ับขนานนามวา่ “ นครรอ้ ยปรางค์” ใน พ.ศ.
2319 รชั สมยั สมเดจ็ พระเจา้ ตากสินมหาราชไดโ้ ปรดให้พระบาทสมเดจ็ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ
ครงั้ ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าพระยาจกั รียกทัพไปจัดระเบียบการปกครองเมืองนางรอง และได้รวบรวมชมุ ชนที่
กระจดั กระจายมาก่อตง้ั เมืองข้ึน เรยี กวา่ “ เมืองแปะ” ครัน้ เมอื่ พ.ศ. 2411 พระบาทสมเดจ็ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ได้เปลยี่ นชอ่ื เมืองแปะเป็น “บรุ ีรมั ย์” หมายถงึ เมอื งแห่งความร่ืนรมย์

1.2 คาขวัญจังหวัดบุรรี ัมย์
เมืองปราสาทหนิ ถน่ิ ภเู ขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒั นธรรม เลิศลา้ เมืองกีฬา

1.3 ทตี่ ั้ง/อาณาเขตจงั หวัดบุรีรมั ย์

จังหวัดบุรรี มั ย์ตง้ั อยบู่ รเิ วณด้านใต้ของภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือระหวา่ งเสน้ รุง้ ที่14 องศา 15 ลิปดา
เหนอื กับ 15 องศา 45 ลิปดา เหนอื และเสน้ แวงที่ 102 องศา 30 ลปิ ดา ตะวันออก กับ 103 องศา 45 ลิปดา
ตะวนั ออก ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร จงั หวดั บรุ ีรัมย์มีเน้อื ทร่ี วมท้ังสิ้น
10,393.9 ตารางกโิ ลเมตร หรอื 6,451,178.125 ไร่

1) อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกบั จังหวัดขอนแกน่ มหาสารคาม และสุรินทร์
ทิศตะวนั ออก ติดต่อกับ จงั หวัดสรุ ินทร์
ทศิ ใต้ ติดต่อกบั จงั หวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพชู า
ทศิ ตะวนั ตก ติดต่อกับ จงั หวัดนครราชสมี า

2) พน้ื ทจี่ ังหวัด
จงั หวัดบุรีรมั ย์ มีเนอื้ ทีร่ วมทัง้ สิน้ 10,393.945 ตารางกโิ ลเมตร หรือ 6,451,178.125 ไร่ คดิ เป็น

รอ้ ยละ 6.11 ของพื้นท่ภี าคตะวันออกเฉยี งเหนือ และคิดเปน็ รอ้ ยละ 2.01 ของพืน้ ทปี่ ระเทศไทย
3) พรมแดน
จังหวัดบุรีรัมย์ มพี รมแดนโดยรอบยาวประมาณ 638 กโิ ลเมตร เปน็ พรมแดนท่ีเป็นธรรมชาติ ท้ังส้นิ

คือ ใช้แนวสันเขาแบ่งเขตยาวประมาณ 170 กโิ ลเมตร คิดเปน็ ร้อยละ 24.89 พรมแดนที่เป็นลาน้ายาว
ประมาณ 363 กิโลเมตร คิดเปน็ รอ้ ยละ 53.15 และใชเ้ ส้นแนวตรงในทร่ี าบเปน็ แนวพรมแดนอกี 150
กโิ ลเมตร คิดเป็นรอ้ ยละ 21.96

4) รปู ร่าง
รูปรา่ งของจังหวดั บรุ ีรมั ย์ มคี วามยาวมากกว่าความกวา้ ง กล่าวคอื วัดความยาวของจงั หวัดจากแผนท่ี

ภมู ศิ าสตร์ อตั ราส่วน 1 : 250,000 ของกรมแผนท่ที หารได้ประมาณ 182 กิโลเมตร สว่ นความกวา้ งวัดได้
ประมาณ 90 กิโลเมตร ในทางภมู ิศาสตรก์ ารเมอื งได้วเิ คราะหร์ ูปร่างท่ดี ีของพ้นื ท่ีไวว้ ่า จะต้องมีความยาวและ
ความกว้างเท่ากนั หรือ ยาว : กว้าง เทา่ กบั 1 ซึ่งรปู รา่ งของพืน้ ท่ีดังกลา่ วอาจเกอื บกลม หรือ เป็นส่ีเหลยี่ ม
จัตรุ ัส เมอ่ื พจิ ารณารูปรา่ งของจงั หวัดบรุ รี ัมยแ์ ลว้ จะมรี ปู รา่ งคลา้ ยเตา่ มีหัวอยู่ทางตอนบนและลาตัวอย่ทู าง
ตอนกลางและตอนใต้ ถ้าคดิ ตามสดั ส่วนความยาวต่อความกว้างแล้ว จะมคี ่าประมาณ 2.02 ซึง่ เปน็ รปู ร่างที่ไม่
ดี คือ ไมก่ ะทัดรดั เพราะจะมีรปู ร่างยาวรีในตอนบนแลว้ แผ่กวา้ งทางตอนกลางและตอนใต้

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 4

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 5

1.4 ลกั ษณะภมู ิประเทศจงั หวัดบุรรี ัมย์

1) ลักษณะพนื้ ท่ี
ภมู ปิ ระเทศโดยทั่วไปเป็นทรี่ าบสูงทางตอนใต้ บริเวณอาเภอละหานทราย อาเภอโนนดินแดง และ

อาเภอบ้านกรวด มีเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรัก กน้ั พรมแดนระหว่างประเทศไทยกบั ประเทศ
กัมพชู าประชาธิปไตย พืน้ ท่ีลาดจากทิศใตล้ งไปทางทศิ เหนือมลี กั ษณะเป็นลกู คล่ืนน้อยๆ เปน็ ที่ราบข้นั บันได
ช่องเขา และภูมปิ ระเทศทเี่ กิดจากภเู ขาไฟ ลกั ษณะภมู ิประเทศที่สาคัญแบ่งได้ 3 ลักษณะ คอื

(1) พน้ื ทส่ี ูงและภเู ขาทางตอนใต้ เป็นพ้ืนที่ลอนลึก ภูเขาและชอ่ งเขาบริเวณเทือกเขาพนมดงรกั มี
ความสงู ตัง้ แต่ 200 เมตรจากระดับนา้ ทะเล ครอบคลมุ พื้นทีร่ อ้ ยละ 25 ของพ้นื ทจี่ ังหวดั ไดแ้ ก่ บริเวณดา้ น
ตะวันตกของอาเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอาเภอโนนสุวรรณ อาเภอหนองก่ี อาเภอนางรอง อาเภอปะคา
อาเภอละหานทราย อาเภอบ้านกรวด และอาเภอโนนดินแดง

(2) พ้นื ทล่ี กู คลน่ื ลอนต้ืนตอนกลางของจงั หวดั ความสงู ประมาณ 150-200 เมตร จากระดบั นา้ ทะเล
ปานกลาง พ้ืนทีจ่ ะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ครอบคลุมพ้นื ทป่ี ระมาณร้อยละ
60 ของพน้ื ท่จี ังหวัด ได้แก่ บริเวณอาเภอประโคนชยั อาเภอพลับพลาชัย อาเภอเมอื งบรุ ีรมั ย์ อาเภอห้วยราช
อาเภอ ลาปลายมาศ อาเภอคเู มือง อาเภอกระสัง อาเภอบ้านดา่ น และบางส่วนของอาเภอนางรอง อาเภอ
หนองก่ี อาเภอหนองหงส์ อาเภอสตึก อาเภอพุทไธสง อาเภอนาโพธ์ิ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอเฉลิมพระ
เกยี รติจงั หวดั บุรรี มั ย์ อาเภอชานิ และอาเภอแคนดง

(3) พนื้ ทร่ี าบลมุ่ รมิ ฝ่งั แมน่ ้ามูล มคี วามสงู เฉลย่ี ต่ากวา่ 150 เมตร ได้แก่ พ้ืนทบ่ี ริเวณอาเภอพทุ ไธสง
อาเภอคูเมอื ง และอาเภอสตึก

2) ลักษณะทางสงั คม
จงั หวัดบรุ รี ัมย์ มีครัวเรอื นยากจนที่มีรายไดต้ า่ กวา่ เกณฑ์ จปฐ. ( 30,000 บาท / คน / ป)ี ในปี พ.ศ.

2557 จานวน 2,082 ครัวเรือน ครวั เรือนยากจนมีแนวโนม้ ลดลง รายไดเ้ ฉล่ยี ต่อคนเพ่ิมขนึ้
(1) ด้านการศึกษา จงั หวัดบุรีรัมยแ์ บง่ การศึกษาออกเปน็ เขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษา 4 เขต

และเขตพนื้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จานวนสถานศึกษา 920 แห่ง แบง่ เป็นระดับอดุ มศกึ ษา 4 แหง่
ระดับอาชีวศึกษา 7 แห่ง ระดับมัธยมศกึ ษา 66 แหง่ ระดบั ประถมศึกษา 843 แห่ง จากข้อมลู ท่ีผา่ นมามี
แนวโน้มความต้องการดา้ นการศึกษาเพม่ิ ขนึ้ จานวนนกั เรียนต่อห้องเพิม่ ขึน้

(2) ดา้ นการศาสนา ประชากรส่วนใหญน่ ับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 98 % ศาสนาคริสต์และ
ศาสนาอสิ ลามประมาณ 2 %

(3) ดา้ นภาษา ประชากรพน้ื ทต่ี อนบนของจังหวดั ส่วนใหญ่พดู ภาษาอสี าน ตอนลา่ งและพ้นื ทต่ี ิด
จงั หวดั สุรนิ ทรพ์ ดู ภาษาเขมร และพื้นที่ติดจงั หวัดนครราชสมี าพูดภาษาไทยโคราช

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ีดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 6

1.5 ประชากรจังหวัดบรุ ีรัมย์

1) การปกครองและประชากร

จงั หวัดบุรรี ัมยแ์ บ่งเขตการปกครองเป็น 23 อาเภอ 188 ตาบล 2,546 หมบู่ า้ น 1 องคก์ ารบริหารส่วน
จังหวัด 3 เทศบาลเมือง 59 เทศบาลตาบล 146 องค์การบริหารสว่ นตาบล 424,004 ครัวเรือน ประชากร
1,573,896 คน มีพืน้ ท่ี 6.45 ลา้ นไร่ ผลติ ภัณฑม์ วลรวม 80,688 ล้านบาท รายได้เฉลย่ี ตอ่ หัว 63,889 บาท/คน/ปี
ประชากรสว่ นใหญป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจหลกั ได้แก่ ขา้ ว มันสาปะหลัง ยางพารา และอ้อย

ทีม่ า : สานักงานปกครองจงั หวัดบุรรี ัมย์ 7

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563

1.6 ทรัพยากรดนิ จงั หวดั บรุ ีรัมย์

1) สภาพดินโดยท่ัวไป

จังหวดั บรุ ีรมั ย์มเี นอ้ื ทีป่ ระมาณ 6,451,803 ไร่ จากการสารวจดินพบว่ามีดินอยู่ 29 ประเภทของกลุ่มชดุ
ดิน มเี น้ือท่ีประมาณ 5,883,085 ไร่ หรอื ร้อยละ 91.19 ของเน้อื ท่ีทง้ั หมด และเป็นพืน้ ที่เบ็ดเตลด็ 9 ประเภท
ได้แก่ ที่ดนิ เตม็ ไปดว้ ยก้อนหิน หน้าผาชัน บ่อปลา ที่ล่มุ ชนื้ แฉะ เขตทหาร ท่ดี นิ ดดั แปลง บอ่ ดิน บ่อหิน บ่อ
ลกู รงั บริเวณทอี่ ยู่อาศยั วดั และโรงเรียน พนื้ ทน่ี ้า รวมเนื้อท่ีประมาณ 568,718 ไร่ หรือรอ้ ยละ 8.81 ของ
เนอ้ื ทที่ ้ังหมด

2) กลมุ่ ชุดดนิ

กลุ่มชดุ ดนิ ทีพ่ บในพืน้ จังหวดั บุรีรัมย์ซงึ่ กล่มุ ชุดดินท่ีพบมากทสี่ ุด คือ กลุม่ ชดุ ดนิ ท่ี 15 มเี นือ้ ท่ีประมาณ
1,170,145 ไร่ หรือ 18.13 เปอรเ์ ซน็ ตข์ องเนื้อทจ่ี งั หวัด กล่มุ ชุดดินท่ี 15 มคี วามเหมาะสมในการทานา
มากกว่าการปลกู พชื ไร่ ไมผ้ ลและพืชผัก ซ่ึงเกษตรกรก็ได้ใชป้ ระโยชน์ในการทานาอย่แู ล้วในชว่ งฤดูฝน อย่างไร
กต็ ามกล่มุ ชดุ ดินนย้ี งั สามารถปลูกพชื ไร่ และพืชผักตา่ ง ๆ ได้เป็นอยา่ งดีในชว่ งฤดแู ล้ง ถา้ มีนา้ ชลประทานและ
เกษตรกรได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วในบางพน้ื ท่ี เพือ่ ให้เกษตรกรมีทางเลอื ก กลมุ่ ชุดดนิ ที่พบรองลงมาคือ กลุ่มชุด
ดนิ ท่ี 40 มีเนอื้ ทีป่ ระมาณ 916,163 ไร่ หรือ 14.2 เปอร์เซ็นตข์ องเนอื้ ที่จงั หวัด กลุ่มชดุ ดนิ ที่ 40 มีความ
เหมาะสมในการปลกู พืชไร่ และไมผ้ ลค่อนข้างไม่เหมาะสมท่ีจะนามาปลกู พชื ผัก และไม่เหมาะสมท่จี ะใชใ้ น
การทานา เน่ืองจากเน้ือดนิ ค่อนขา้ งเป็นทรายและสภาพพ้ืนท่ีไม่อานวย แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้
โตเรว็ และปลูกหญ้าเล้ยี งสัตว์ได้ดี

ชดุ ดนิ โนนแดง แผนที่แสดงชุดดินจงั หวัดบรุ ีรัมย์
ชดุ ดนิ โชคชยั
ชดุ ดนิ เขมราฐ รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563
ชดุ ดนิ อบุ ล
ชดุ ดนิ หว้ ยแถลง
ชดุ ดนิ หนองบญุ นาก
ชดุ ดนิ หนองบวั แดง
ชดุ ดนิ หนอฃกรงุ
ชดุ ดนิ สงู เนนิ
ชดุ ดนิ สรุ นิ ทร์
ชดุ ดนิ สบปราบ
ชดุ ดนิ สตกึ
ชดุ ดนิ ศรขี รภมู ิ
ชดุ ดนิ วารนิ
ชดุ ดนิ วฒั นา
ชดุ ดนิ วงั นาํ้ เขยี ว
ชดุ ดนิ ละหานทราย
ชดุ ดนิ รอ้ ยเอ็ด
ชดุ ดนิ มหาสารคาม
ชดุ ดนิ ภพู าน
ชดุ ดนิ พมิ าย
ชดุ ดนิ พล
ชดุ ดนิ พระทองคาํ
ชดุ ดนิ ปักธงชยั
ชดุ ดนิ ประทาย
ชดุ ดนิ บา้ นไผ่
ชดุ ดนิ บรุ รี มั ย์
ชดุ ดนิ นํ้าพอง
ชดุ ดนิ นาดนู
ชดุ ดนิ ธวชั บรุ ี
ชดุ ดนิ ท่าตมู
ชดุ ดนิ ทรายขาว
ชดุ ดนิ ตะกอนนา้ํ พาเชงิ ซอ้ น
ชดุ ดนิ ชมุ พวง
ชดุ ดนิ ชมุ พลบรุ ี
ชดุ ดนิ ชาํ นิ
ชดุ ดนิ จกั ราช
ชดุ ดนิ จอมพระ
ชดุ ดนิ คําบง
ชดุ ดนิ ครบรุ ี
ชดุ ดนิ คง
ชดุ ดนิ กลุ ารอ้ งไห ้
ชดุ ดนิ กนั ทรวชิ ยั

8

3) การใชป้ ระโยชน์ที่ดนิ แผนท่แี สดงการใช้ประโยชน์จงั หวัดบุรีรมั ย์

สัญลักษณ์ LU_COLD คำอธบิ ำยสัญลักษณ์

A0 เกษตรผสมผสำน/ไร่นำสวนผสม

A1 พนื้ ท่นี ำ

A2 พชื ไร่

A3 ไม้ยนื ต้น

A4 ไม้ผล

A5 พนื้ สวน

A7 ทุ่งหญ้ำเลยี้ งสัตว์และโรงเรือนเลยี้ งสัตว์

F2 ป่ ำผลดั ใบ

F5 ป่ ำปลกู

M1 ทุ่งหญ้ำและไม้ละเมำะ

M2 พนื้ ทล่ี ่มุ

M2+A1 พนื้ ทลี่ ่มุ +พนื้ ทน่ี ำ

M3 เหมอื งแร่ บ่อขุด

M4 พนื้ ทเ่ี บด็ เตลด็ อนื่ ๆ

U1 ตัวเมอื งและย่ำนกำรค้ำ

U2 หม่บู ้ำน

U3 สถำนที่รำชกำรและสถำบนั ต่ำง ๆ

U4 สถำนีคมนำคม

U5 พนื้ ทอ่ี ตุ สำหกรรม

W1 แหล่งนำ้ ธรรมชำติ

W2 แหล่งนำ้ ท่สี ร้ำงขึน้

รวม

4) ข้อมูลการปลกู พชื เศรษฐกิจในจังหวัดบรุ รี ัมย์

ชนิดพชื จำนวน เนอื้ ทเี่ พำะปลูก เนอ้ื ท่ี ผลผลิตทเ่ี กบ็ ผลผลิต รำคำท่ี
เกษตรกร (ไร่) เกยี่ วได้ เฉลยี่ /เน้ือ เกษตรกร
เกบ็ เกย่ี ว (บำท/
(รำย) (ไร่) (กโิ ลกรัม) (กโิ ลกรัม) กโิ ลกรัม)

ขำ้ ว 207,784 2,785,197 2,547,310 931,996,591 365 15

ออ้ ยโรงงำน 16,378 280,915.25 264,237 2,970,033,000 11,240 0.77
312,566 1,275,269,280 4,080 2.77
มนั 21,155 312,566 204,598 43,683,000 214
สำปะหลงั 30

ยำงพำรำ 17,572 277,407

ทม่ี า :สานกั งานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 9

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 10

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 11

2.1 วิสยั ทศั น์ และพนั ธกจิ การพฒั นาทด่ี ิน

วสิ ัยทศั น์
“พฒั นาทดี่ ินให้สมบรู ณ์ เพิม่ พูนผลผลติ ในทิศทางการใชป้ ระโยชน์อยา่ งยงั่ ยืน บนพื้นฐานการมีสว่ นร่วม"

พนั ธกิจ
1. สนบั สนุน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ
2. วจิ ัย พฒั นา ให้บริการ และถ่ายเทคโนโลยีการพัฒนาทดี่ ินพร้อมทั้งกาหนดเขต การใชท้ ด่ี นิ ทีเ่ หมาะสม เพ่ือการ

ผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นท่ีดา้ นต่างๆ ที่ ถกู ต้อง ทนั สมัย
3. พัฒนาโครงสร้างพ้นื ฐานดา้ นการพฒั นาที่ดนิ และน้า โดยการอนุรักษ์ดนิ และน้า การฟื้นฟปู รับปรุงดิน เพ่อื เพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร และการใชป้ ระโยชนท์ ด่ี นิ อยา่ งย่ังยืน ภายใตก้ ระบวนการที่ชมุ ชนมีส่วนร่วม
4. พัฒนาหมอดินอาสา ยวุ เกษตรกร เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ใหม้ ีความรู้ ความเข้าใจการพฒั นาท่ีดิน เพ่ือ

เปน็ รากฐานการดาเนนิ ชวี ิตอยา่ งพอเพยี ง

2.2 อานาจและหนา้ ที่

1.ดาเนนิ การตามกฎหมายวา่ ด้วยการพฒั นาท่ีดินและกฎหมายอน่ื ที่เกย่ี วข้อง
2.ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และจาแนกดนิ เพ่ือกาหนดนโยบาย และวางแผนการใช้ท่ีดิน การกาหนดบริเวณการใช้ท่ีดนิ
การควบคุม การใช้ ท่ดี นิ บรเิ วณท่ีมีการใช้หรือทาให้เกดิ การปนเปือ้ นของสารเคมี หรือวัตถุ อนื่ ใด การกาหนด
3.ศึกษา วจิ ัยและพฒั นาการปรบั ปรงุ บารุงดนิ การอนุรกั ษ์ดินและนา้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือการเกษตรในไร่
นา ตลอดจนการ ปรบั ปรงุ และพฒั นาพื้นทแี่ ละการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ เพือ่ สรา้ งมูลคา่ เพม่ิ และลดตน้ ทนุ การผลติ ทางการเกษตร
4.ให้บริการวเิ คราะหแ์ ละตรวจสอบดนิ นา้ พืช ปุย๋ พรอ้ มใหค้ าแนะนา เพื่อการปรับปรงุ บารุงดิน การอนุรกั ษด์ นิ และ
นา้ และอ่นื ๆ ที่เก่ยี วข้อง กับการพฒั นาท่ีดิน
5.ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตแผนทีภ่ าพถา่ ย จัดทาสามะโนที่ดิน และพฒั นาระบบแผนท่ีฐาน เพอื่ เป็นข้อมูลในการ
วางแผน การใช้ การพฒั นาการผลิต การพฒั นาโครงสรา้ งพื้นฐานทางการเกษตรและอืน่ ๆ
6.ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วจิ ยั และให้บรกิ ารด้านการพัฒนาทีด่ นิ รวมทง้ั สรา้ งเครอื ข่ายหมอดนิ อาสา และกลุม่
เกษตรกร ใหเ้ ข้มแข็ง เพ่อื รองรบั การถา่ ยทอดเทคโนโลยแี ละการมีสว่ นรว่ มในการพฒั นาท่ดี นิ

2.3 คานยิ มองค์กร (Share Value) ของกรมพัฒนา

ทด่ี นิ

“THAI

LDD” เชือ่ ม่นั สขุ สนั ต์ สาเรจ บรู ณาการ

ระดับบุคคล เรยี นรู้ พัฒนา ปิตยิ นิ ดี

(Individual) T = Trust คนในองคก์ รเกดความเช่อื มน่ั ไววางใจซงกนและกนใน

ทุกระดบั

H = Happiness คนในองคกรทางานอย่างมความสขุ

A = Accomplishment คนในองค์กรทางานไดประสบผลสาเรจ

ระดับองค์กร I = Integration คนในองค์กรมการบรู ณาการงานรวมกัน

(Organization) L = Learning เปนองคก์ รแห่งการเรียนร

อย่างไมส่ ิ้นสดุ

D = Developing เปนองคก์ รแหง่ การพฒั นา

ตลอดเวลา

D = Delightiรnาgยเงปา็นนอปงครกะรจแาหป่งีคสวถาามนปีพิตฒั นาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 12

อธบิ ดี

ส่วนกลาง

กลุ่มตรวจสอบ กล่มุ พัฒนา - รองอธบิ ดี
ภายใน ระบบบริหาร - ผ้เู ชยี่ วชาญดา้ นบารงุ ดินด้วยอนิ ทรียวัตถุ
- ผ้เู ช่ยี วชาญด้านวางแผนการใช้ทด่ี นิ
- ผ้เู ชีย่ วชาญดา้ นเทคโนโลยชี วี ภาพทางดิน
- ผ้เู ช่ยี วชาญด้านเศรษฐกิจทด่ี ิน
- ผ้เู ช่ยี วชาญด้านสารวจการใช้ทด่ี ิน

สานกั งาน กองการ กองคลัง กองแผนงาน ศูนยเ์ ทคโนโลยี สานักเทคโนโลยี
เลขานกุ าร เจ้าหนา้ ท่ี สารสนเทศและ การสารวจและ
กรม การส่ือสาร
ทาแผนท่ี

กองเทคโนโลยี กองวจิ ัยและ สานัก สานัก สานกั สารวจ กองนโยบาย
ชีวภาพทาง พัฒนาการ วทิ ยาศาสตร์ วศิ วกรรมเพื่อ ดนิ และวจิ ัย และแผนการใช้
จัดการดิน การพัฒนา ทรัพยากรดิน
ดนิ เพอ่ื การ ทด่ี ิน
ท่ีดิน
พฒั นาทดี่ นิ

สานักงานเขตพฒั นาที่ดิน 1-12 ส่วนภมู ภิ าค
สถานีพัฒนาทดี่ ิน 77 แห่ง
- ศนู ยศ์ กึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
- ศนู ยป์ ฏบิ ตั กิ ารโครงการหลวงภาคเหนอื สถานีพฒั นาท่ดี ินบรุ รี ัมย์
- ศนู ยศ์ กึ ษาวิธีการฟื้นฟูดนิ เส่ือมโทรมเขาชะงุ้มอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
- ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารจดั การพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงคห์ นองพลับ-กลัดหลวง
- ศนู ย์ปฏบิ ตั กิ ารจัดการทดี่ ินชยั พัฒนา-แมฟ่ า้ หลวง

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาท่ีดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 13

สถานพี ฒั นาทีด่ ินบรุ ีรัมย์ ไดก้ ่อตั้งข้ึนเมอื่ พ.ศ.2522 ที่ 194 หมู่ 7 บา้ นหนองต้ิว ถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ตาบลคูเมือง
จ.บุรีรัมย์ จุดพิกัด ละติจูดที่ 15.245642° ลองติจุดที่ 103.013732° โดยตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ป่าโนนแดง
เน้ือที่ 603 ไร่ มอี าณาเขตตดิ ต่อกบั พน้ื ท่ีใกลเ้ คียงคอื

-ทิศเหนือ ติดกับอาเภอคูเมือง
-ทศิ ตะวันตก ตดิ ถนนบุรีรมั ย์-พทุ ไธสง
-ทิศใต้ ติดกับหมู่บ้านหนองต้วิ ม.7
-ทศิ ตะวันออก ตดิ กบั ท่ีสาธารณะประโยชน์ปา่ โนนแดง
โดยใหป้ ฏบิ ัติงาน ดา้ นการพฒั นาทดี่ นิ การสาธติ การฝกึ อบรมผู้นำเกษตรกร หมอดินอาสา การบรกิ ารช่วยเหลอื
เกษตรกรทวั่ ไป เช่น การจัดทำระบบอนรุ ักษ์ดนิ และน้า การแก้ไขปัญหาดินขาดอินทรียวัตถ การป้องกันและแก้ไขดินที่
มีปัญหาทางการเกษตร เชน่ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ฯลฯ การให้คำแนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพดิน
ให้กับเกษตรกร และการใหบ้ ริการความรูแ้ ละถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรในดา้ นต่างๆ

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทดี่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 14

ฝา่ ยบรหิ ารงานทั่วไป นายเกรยี งไกร ไชยโพธิ์
ผอู้ านวยการสถานพี ฒั นาที่ดนิ

บุรีรัมย์

ฝ่ายวิชาการเพ่ือการพฒั นาท่ดี ิน

หน่วยวิชาการฯที่ 1

นางดรณุ ี เหมืองหล่ิง นายสมั พันธ์ แยม้ กระโทก
เจา้ พนักงานธุรการปฏบิ ัติงาน นักวชิ าการเกษตรชานาญการพเิ ศษ

นายอรรถพล เปลอื้ งไธสง นายสมศกั ดิ์ หาญประเทศ นายแทน วนั ศกุ ร์
พนกั งานขับรถยนต์ นกั วชิ าการเกษตร
นกั วชิ าการเกษตร

นางนิตยา สทุ ธธิ รรม นางสุรญั ญา สมภักดี นางฐิตาพนั ธ์ สามีรัมย์ นายบุญเหลือ เสมอมี หน่วยวิชาการฯที่ 2
พนักงานธุรการ ส 4
พนกั งานธรุ การ ส 4 พนกั งานบรกิ ารเอกสารท่วั ไป พนกั งานขับรถยนต์ ส 2/หวั หนา้

นางสาวผกากรอง มาลา
นักวิชาการเกษตรชานาญการ

นางสาวกริ ณา ยนื ยง นางสวุ ภัทร เวชรงั ษี นางสาวจรัสพรรณ จนี กลู นายพทิ ักษ์ ศรีราช
เจ้าหน้าท่บี รหิ ารงานทว่ั ไป เจ้าพนกั งานการเงินและบญั ชี เจ้าหนา้ ที่บรหิ ารงานทั่วไป พนักงานขบั รถยนต์ ส 2
นายวิศษิ ฐ์ สวงรมั ย์ นายอภิชยั กะตะศลิ า นายอเุ ทน เพงพศิ

นักวชิ าการเกษตร เจ้าพนกั งานการเกษตรปฏบิ ตั งิ าน นักวิชาการเกษตร

หน่วยวชิ าการฯท่ี 3

นางสาวสมุ าลี นามโคตร นางสาวนนั ธิชา ตกึ สูงเนิน นางสาวธริ ดา สรุ ยิ ะฉาย สบิ เอกเจษฐา คาแก้ว นางสาวชนกนาถ นอ้ ยคาภา
เจ้าหนา้ ทร่ี ะบบงานคอมพวิ เตอร์ นักวชิ าการเกษตร เจา้ หน้าท่แี ผนที่ภาพถา่ ย นกั วิชาการเกษตรชานาญการ
เจ้าหนา้ ที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

นายจิราภัทร สมมุตริ ัมย์ นายรัฐสยาม อรณุ ศรี
นักวิชาการเกษตร พนกั งานขับรถยนต์

นายจีรกติ ต์ จติ รรศั มีสกลุ นางนวลจันทร์ สคี า นางสาววิมลรัตน์ โอทารัมย์ นางสาวกัญญาภทั ร สัมประสิทธ์ิ หนว่ ยวิชาการฯที่ 4
พนกั งานจ้างเหมา
พนกั งานจา้ งเหมา พนกั งานจา้ งเหมา พนกั งานจ้างเหมา นางสาวชินาลัย พร้งิ เพราะ
เจา้ พนกั งานการเกษตรปฏบิ ตั ิงาน

นายไพฑูรย์ แกน่ มา นางจติ รา เดิมทารมั ย์ นางสาวกานต์รวี ภูสังข์ นายฉัตรชยั วานชิ กิจ นายสมั ฤทธิ์ ศรพี ลัง

พนกั งานรกั ษาความปลอดภัย พนักงานทาความสะอาด นกั วชิ าการเกษตร นักวชิ าการเกษตร พนกั งานขบั รถยนต์

หน่วยวิชาการฯที่ 6 หน่วยวิชาการฯท่ี 5

วา่ ท่ี ร.ต.อาทิตย์ เกษดี นางสาวทองสวย พบบุญ
เจา้ พนกั งานการเกษตรชานาญงาน นักวิชาการเกษตรชานาญการ

นายอนณ เกดิ เอกี นายจีรายุส สมมุติรัมย์ นายโยธนิ สคี า
นกั วชิ าการเกษตร นกั วชิ าการเกษตร นักวชิ าการเกษตร

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 15

2.7 พืน้ ที่รับผิดชอบฝ่ายวิชาการเพื่อพฒั นาดิน

สัญลักษณ์ หนว่ ยพฒั นาดนิ ที่ จานวน รายชอื่ อาเภอ เนอื้ ท่ี
อาเภอ ไร่

1 4 อ.โนนสุวรรณ,อ.นางรอง,อ.ชานิ,อ.พลับพลาชัย 909,433
2 3 อ.ลาปลายมาศ,อ.หนองหงส์,อ.หนองกี่ 693,486
3 5 อ.เฉลมิ พระเกยี รติ,อ.ปะคา,อ.โนนดินแดง,อ.ละหารทราย,อ.บ้านกรวด 1,491,080
4 3 อ.สตกึ ,อ.กระสัง,อ.หว้ ยราช 885,970
5 6 อ.บ้านด่าน,อ.แคนดง,อ.คูเมือง,อ.พุทไธสง,อ.นาโพธ,ิ์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 970,339
6 2 อ.ประโคนชัย,อ.เมืองบรุ รี มั ย์ 1,069,289
6,019,597.00
รวม 23

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 16

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 17

3.1.1 โครงการผลติ หญ้าแฝกเพ่ือปลกู

สถานพี ฒั นาที่ดินบุรีรัมย์ ได้รับการจดั สรรตามกิจกรรมหลักท่ี 8 ฟ้ืนฟแู ละปอ้ งกันการชะล้างพังทลายของดนิ
รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก โดยจา้ งเหมาเกษตรกร/หมอดินอาสาในพน้ื ท่ี ผลิตหญา้ แฝกเพื่อปลูก จานวน
2,300,000 กล้า ปลูกใน พน้ื ท่ี ดงั น้ี

จุดท่ี 1 พืน้ ที่ปลูกที่ขดุ ลอกหนองน้าบา้ นหนองทะลอก บา้ นหนองตาเข้ม หมู่ 11 ตาบลนางรอง อาเภอ
นางรองจานวน 283,000 กล้า

จดุ ท่ี 2 พ้นื ทป่ี ลูกบ้านหนองโสน หมู่ 5 ตาบลหนองโสน อาเภอนางรอง จานวน 100,000 กลา้
จดุ ที่ 3 พน้ื ท่ีปลูกบ้านเขื่อน หมู่ 4 ตาบลโคกสะอาด อาเภอลาปลายมาศ จานวน 100,000 กลา้
จดุ ที่ 4 พืน้ ที่ปลูกบ้านวา่ น หมู่ 5 ตาบล โคกสะอาด อาเภอลาปลายมาศ จานวน 100,000 กลา้
จดุ ที่ 5 พ้ืนที่ปลูกบา้ นวา่ นพัฒนา หมู่ 11 ตาบลโคกสะอาด อาเภอลาปลายมาศ จานวน 183,000 กลา้
จดุ ท่ี 6 พน้ื ทป่ี ลูกบา้ นโคกใหม่ หมู่ 13 ตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จานวน 200,000 กลา้
จุดที่ 7 พ้ืนทป่ี ลูกบา้ นยางโป่งสะเดา หมู่ 1 ตาบลตาจง อาเภอละหานทราย จานวน 183,000 กลา้
จุดท่ี 8 พนื้ ทป่ี ลูกหว้ ยสวายจีก บ้านสนวนใน หมู่ 3 ตาบลสนวน อาเภอห้วยราช จานวน 120,000 กล้า
จดุ ที่ 9 พน้ื ทป่ี ลูกหว้ ยบ้านจอม บา้ นจอม หมู่ 7 ตาบลสองชน้ั อาเภอกระสัง จานวน 130,000 กล้า
จุดท่ี 10 พน้ื ที่ปลกู สระนา้ บ้านกระทุ่ม บ้านกระทมุ่ หมู่ 8 ตาบลเมอื งแก อาเภอสตึก จานวน 133,000 กลา้
จุดที่ 11 พน้ื ที่ปลูกอ่างเกบ็ น้าบา้ นผง้ึ ตน้ หมู่ 8 ตาบลบา้ นบวั อาเภอเมือง จานวน 200,000 กลา้
จุดท่ี 12 พน้ื ท่ีปลูกคลองส่งน้าบ้านไทร หมู่ 4 ตาบลบา้ นไทร อาเภอประโคนชัย จานวน 185,000 กล้า
จุดที่ 13 พน้ื ท่ีปลกู ทบ่ี า้ นคลองม่วง หมู่ 2 ตาบลบา้ นจาน อาเภอพุทไธสง จานวน 50,000 กลา้
จุดท่ี 14 พ้ืนท่ีปลูกท่ีบา้ นดอนพยอม หมู่ 5 ตาบลหายโศก อาเภอพุทไธสง จานวน 50,000 กลา้
จดุ ท่ี 15 พื้นท่ีปลกู ทีบ่ า้ นกุดเทา หมู่ 4 ตาบลบา้ นจาน อาเภอพุทไธสง จานวน 50,000 กลา้
จดุ ท่ี 16 พ้ืนที่ปลูกทบ่ี ้านโพธ์ิพฒั นา หมู่ 13 ตาบลนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จานวน 100,000 กล้า
จดุ ที่ 17 พน้ื ที่ปลกู ที่บา้ นโพธพ์ิ ัฒนา หมู่ 13 ตาบลนาโพธ์ิ อาเภอนาโพธิ์ จานวน 50,000 กล้า
จุดที่ 18 พ้นื ท่ีปลูกท่ีบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตาบลแดงใหญ่ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จานวน 50,000 กลา้
จุดที่ 19 พนื้ ท่ีปลูกทีบ่ ้านหนองใหญ่ หมู่ 3 ตาบลดงพลอง อาเภอแคนจานวน 33,000 กล้า

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 18

3.1.2 โครงการผลติ หญ้าแฝกเพือ่ แจกจ่าย
สถานีพฒั นาท่ดี นิ บุรีรัมย์ ได้รบั จัดสรรตามกจิ กรรมหลักท่ี 8 ฟนื้ ฟูและป้องกันการชะล้างพงั ทลายของดิน

รณรงค์และส่งเสรมิ การปลูกหญ้าแฝก โดยจา้ งเหมาเกษตรกร/หมอดินอาสาในพืน้ ที่ ผลติ หญ้าแฝกเพ่ือแจกจา่ ย จานวน
1,600,000 กลา้ และเพม่ิ เติม 400,000 ในพนื้ ที่บ้านหนองติ้ว หมู่ 7 ตาบล คูเมอื ง อาเภอคเู มือง จังหวดั บุรีรัมย์ และบา้ น
โสกแต้ หมู่ 5 ตาบลคูเมือง อาเภอคูเมือง จงั หวดั บุรรี มั ย์ ปีงบประมาณ 2563 ดาเนนิ การผลติ หญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่ายให้แก่
เกษตรกร และหนว่ ยงานที่มาขอรบั การสนนุ

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 19

3.1.3 โครงการอนุรักษด์ ินและนา้ พนื้ ที่ลุ่ม-ดอน

สถานีพัฒนาทดี่ นิ บรุ ีรัมย์ ดาเนนิ การจัดระบบอนรุ ักษ์ดินและนา้ ในทรี่ าบลุม่ คอื มีความลาดเทไมเ่ กนิ ร้อยละ
2-5 มีน้าทว่ มขังเป็นครง้ั คราว สว่ นมากใชท้ านา ปลูกผัก หรอื ไรน่ าสวนผสม พืน้ ท่ีราบจะมีปัญหาการระบายน้า ซ่งึ ไหลบา่
จากท่ีดอนที่สูงมารวมในทรี่ าบ รวมท้งั หน้าฝนและนา้ ใต้ดินท่ีตกหรอื ปรากฏในพื้นทนี่ นั้ ๆ โดยดาเนนิ การปรบั รปู แปลงนา
เสริมคันนา จดั ทาบ่อดกั ตะกอน เพื่อป้องกนั การการสูญเสียหน้าดิน ดาเนนิ การในขอบเขตพน้ื ท่ี ต.หัวถนน อ.นางรอง
4,250 ไร่

โดยวางแผนงานก่อสร้างระบบอนรุ ักษ์ดนิ และนา้ จานวน 6 กิจกรรม ในพ้ืนที่ บ้านหวั ถนน หมู่ 1, บ้านสระ
สเ่ี หลีย่ ม หมู่ 7, บา้ นหนองผักแว่น หมู่ 8, บา้ นนาใหม่ หมู่ 10 ตาบลหัวถนน อาเภอนางรอง จังหวดั บรุ ีรมั ย์
ประกอบด้วย

1. กจิ กรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 139.25 กม.
2. กิจกรรมปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 4.50 กม.
3. กิจกรรมปรับปรุงทางลาเลยี งในไรน่ า
4. กิจกรรมขดุ บ่อดักตะกอนดิน 10 กม.
5. กิจกรรมวางท่อระบายน้า 8 บ่อ
6. ปา้ ยโครงการ (คอนกรตี ) 21 จุด
1 ป้าย

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทดี่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 20

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 21

3.1.4 การอนรุ ักษพ์ ัฒนาท่ีดนิ ในพน้ื ที่เขตพัฒนาพ้นื ที่ลุ่มนา้ ตน้ แบบ

กรมพัฒนาท่ีดินในฐานะองค์กรหลักในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ได้ดาเนินงานด้าน

การพัฒนาทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุงบารุงดิน การสารวจ และวางแผนการใช้ท่ีดิน ตลอดจนการ

พัฒนาฐานข้อมูลดนิ และเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาท่ีดนิ มาประยกุ ต์ใชใ้ นการพัฒนาทดี่ นิ อย่างตอ่ เนอื่ งนัน้ เพื่อให้เห็นภาพรวม

ของการพัฒนาที่ดินในเชิงพ้ืนที่ จึงมีนโยบายให้ดาเนินการจัดทาเขตพัฒนาที่ดินในกรอบของพื้นที่ลุ่มน้า โดยประกาศเป็น

ทาเนียบวงรอบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าข้ึน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 77 จังหวัด รวมทั้งหมด 526 แห่ง แล้วบูรณาการกิจกรรมต่างๆ

ด้านการพัฒนาที่ดินลงในพื้นท่ีเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้าน้ันๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีดินปัญหาให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้

มากขึ้น อีกท้ังมีความสอดคล้องกับแนวทางตามพระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ให้อานาจ

กรมพัฒนาท่ีดินเข้าไปดาเนินการพัฒนาที่ดินในพ้ืนท่ีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และเป็นกลไกสาคัญในการ

ป้องกนั และแก้ไขปญั หาทรพั ยากรทดี่ ิน การเสอ่ื มโทรม และพงั ทลายของดิน

สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ได้เลงเหน็ ถึงการพฒั นาในเชิงพ้ืนท่ขี องเขตพัฒนาทีด่ ินลุ่มน้าที่ชัดเจนยิ่งขึน้ สถานีฯ จงึ ได้
ทาเขตพัฒนาท่ดี ินลุ่มน้าหว้ ยตะก่ัว (วงรอบที่ บร.11) ในเขตตาบลหายโศก อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรมั ย์ ซ่งึ ประสบปญั หา
ภาวะแหง้ แล้ง ขาดแคลนน้าเพอ่ื การอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้ และฝนท้ิงช่วงในชว่ งฤดูฝน ดินขาดความอดุ ม
สมบูรณ์ เนือ่ งจากทรัพยากรดินสว่ นใหญ่ เปน็ ดนิ ทราย ทง้ั น้ีโดยดาเนินการสารวจ และจดั ทาฐานข้อมลู ทง้ั ทางด้านทรัพยากร
ธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม เพอื่ ใชใ้ นการวเิ คราะหว์ างแผนการใชป้ ระโยชน์ท่ีดิน เพอ่ื ให้มกี ารใชป้ ระโยชน์ที่ดนิ ได้
อย่างถูกต้องและเกดิ ประโยชนส์ ูงสุด อีกทงั้ กาหนดมาตรการอนุรักษ์ทรพั ยากรดนิ และนา้ ไปพร้อมกบั การทาเกษตรกรรมและ
ดา้ นอนื่ ๆ ซงึ่ จะพัฒนาพ้ืนที่เขตพฒั นาท่ดี ินล่มุ น้า ให้เปน็ พืน้ ท่ีต้นแบบให้กบั เกษตรกร และองค์การบริหารสว่ นตาบลนาไป
เปน็ แบบอย่างในการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม เพื่อใหเ้ หน็ ถึงประโยชนข์ องการพัฒนาท่ดี นิ การอนรุ ักษ์ดนิ และน้า ใหส้ ามารถ
ใช้ประโยชนท์ ด่ี นิ ได้อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและยง่ั ยืน

1) จัดระบบอนรุ กั ษ์ดนิ และนา้ 1,600 ไร่
2) รณรงคแ์ ละส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 24,000 กล้า

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ีดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 22

3.1.5 โครงการบริหารจัดการพื้นทเี่ กษตร Zoning by Agri - map

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสาคัญกบั การบรหิ ารจัดการพ้ืนท่ีทไ่ี ม่เหมาะสม (N) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ท่ี ปลูกข้าวและพชื เศรษฐกิจสาคัญ ซ่งึ มีพ้นื ที่มากถงึ 14.52 ลา้ นไร่ ทั่วประเทศ ให้เกดิ การปรับเปลยี่ นการผลติ ไปสู่
การผลิตสนิ คา้ ชนิดใหมท่ ่ีมคี วามเหมาะสมอย่างมปี ระสิทธิภาพและ สามารถใช้ท่ีดินได้อย่างยัง่ ยืน จึงเป็นท่มี าของการ
จัดทาโครงการบริหารจดั การพืน้ ที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยมเี ครื่องมอื สาคญั ชว่ ยในการดาเนนิ งานคือ
แผนทีเ่ กษตรเพ่ือการบรหิ ารจัดการเชงิ รุก (Agricultural Map for Adaptive Management: Agri-Map) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จงั หวัดบุรรี มั ยม์ พี นื้ ท่ีไม่เหมาะสมสาหรบั ปลกู ข้าวและพืชเศรษฐกิจสาคญั จานวน 703,173 ไร่ ในปี2563
สถานพี ฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ดาเนินการบนพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมในการปลกู ขา้ วจานวน 6,600 ไร่

โครงการบรหิ ารพจน้ื ดั ทกดี่ าาเรนพนิ ้ืนกาทร่ีเโกคษรงตกรารZโซoนnนinงิ่ ปgี 6b3y Agri - map

พนื้ ทดี่ ำเนินกำร จำนวนพน้ื ที่ กจิ กรรมทด่ี ำเนินกำร

(ไร่) แบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 บ่อดกั ตะกอนดนิ ทำงลำเลียงในไร่นำ
(กม)
(กม) (กม) (กม) (บอ่ ) 1.35
1.72
บ้ำนหนองหัวววั ม.12 ต.ชมุ แสง อ.กระสัง 425 15.37 6.35 3
6.61
บำ้ นโนนอนิ ม.9 ต.ห้วยสำรำญ อ.กระสัง 775 35.68 5.61 20
6
บา้ นสนวนใน หมู่ 3, บ้านแซะซอ หมู่ 4, บ้าน -
-
โคกกลัน หมู่ 7 และบา้ นหนองโพธิ์ หมู่ 10
0.71
ตาบลสนวน อาเภอหว้ ยราช 1500 35.26 19 0.6 25 -

บ้านหนองจิก ม.1 บา้ นดอนพะยอม ม.5ต.หาย 16

โศก อ.พทุ ไธสง 1000 48.28 3.2 8.5 7

บา้ นเขอื่ น หมทู่ ี่ 6 ต.โคกสะอาด อ.ลาปลายมาศ 1000 19.21 12.21 - -

บ้านสวา่ งงิ้วงาน หมู่ 8 บ้านนากลาง หมู 4 ต.

หนองตาด อ.เมอื งบรุ ีรัมย์ 600 29.59 2.09 0.5 3

บา้ นหนองโบสถ์ หมู่ 17 บ้านหนองยาง ต.ตา

จง อ.ละหานทราย 660 13 11 0.6 2

บำ้ นโคกใหม่ หมู่ 13 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหำนทรำย 640 16.5 2.5 3.3 5

รวม 6,600 212.89 61.96 4.4 10

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 23

แผนที่แสดงตาแหน่งพื้นที่ โครงการบริหารจดั การพื้นทเี่ กษตร Zoning by Agri - map

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ีดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 24

3.1.6 โครงการแหลง่ นา้ ในไรน่ านอกเขตชลประทาน
จากคณะรัฐมนตรีได้เหน็ ชอบในหลักการ มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพฒั นาทดี่ ินจัดทาโครงการ
แหล่งนา้ ในไรน่ านอกเขตชลประทาน ตง้ั แต่เม่ือวนั ที่ 29 มิถนุ ายน 2547 โดยมีวัตถุประสงคเ์ พ่ือเพ่มิ ประสิทธภิ าพการเกบ็ กกั น้าไว้ใช้
ในพ้ืนทเี่ กษตรกรรม บรรเทาปัญหาภยั แลง้ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและความตอ้ งการน้าเพื่อการเกษตรของเกษตรกรในพ้นื ท่ี
นอกเขตชลประทานหรือพื้นท่ีทีส่ ่งนา้ ไปไม่ถึง และเพ่มิ รายได้ใหเ้ กษตรกร โดยขุดสระเกบ็ น้าประจาไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.ซง่ึ
เกษตรกรมีสว่ นร่วมในการสมทบคา่ ใช้จา่ ย 2,500 บาท/บ่อ ปีงบประมาณ 2563 สถานีพัฒนาทด่ี ินบุรรี มั ย์ดาเนินการขุดสระน้าในไร่
นานอกเขตชลประทาน จานวน 1,630 บ่อ และเพ่มิ เตมิ 304 บอ่

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทดี่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 25

แผนท่ีแสดงตาแหน่งแหลง่ น้าประจาไรน่ าขนาด 1,260 ลบม. สถานีพัฒนาท่ีดนิ บุรรี ัมย์ ปี 2563

อำเภอ งบปกต/ิ จำนวน(บ่อ) เพม่ิ เตมิ /จำนวน(บอ่ )

นำงรอง 120 35

พลบั พลำชยั 40

ชำนิ 30 11

ลำปลำยมำศ 161 34

หนองหงส์ 85

หนองกี่ 101 17

ละหำนทรำย 59 24

บำ้ นกรวด 40

ปะคำ 38 30

โนนดนิ แดง 18

เฉลิมพระเกยี รติ 5

แคนดง 16

นำโพธ์ิ 45 24

คเู มอื ง 70

พทุ ไธสง 97 23

บ้ำนใหมไ่ ชยพจน์ 38

บ้ำนดำ่ น 6

กระสัง 123 33

ห้วยรำช 58 9

สตกึ 180 10

เมอื งบุรีรัมย์ 157 20

ประโคนชัย 143 34

1,630 304

รวม 1,934

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 26

3.1.7 โครงการพัฒนาที่เฉพาะพื้นทที่ ุง่ สมั ฤทธ์ิ

“ทุ่งสมั ฤทธิ์” มีพนื้ ท่ีประมาณ 1.24 ลา้ นไร่ ครอบคลุมพน้ื ท่ีบางส่วนของจังหวดั นครราชสมี า รวม 10 อาเภอ และ

จังหวัดบุรีรัมย์ 2 อาเภอ ซง่ึ เปน็ เขตเกษตรกรรมท่ีสาคญั แหง่ หนึง่ ของภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ ซึง่ ผลการพฒั นาทุ่งสัมฤทธท์ิ ี่

ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปจั จุบันจะพบวา่ ได้มกี ารพัฒนาพืน้ ทห่ี ลายๆดา้ น แตก่ ารพฒั นายงั ไม่เป็น ระบบขาด

ยทุ ธศาสตร์รองรบั การพฒั นาที่มีประสิทธภิ าพเขม้ แข็งและย่ังยนื ขาดทิศทางการดาเนินงานทัง้ ระยะสน้ั ระยะปานกลาง และ

ระยะยาวอย่างชดั เจน ที่นาไปส่คู วามสาเร็จ แก่เกษตรกรเพ่ือยกระดบั รายไดใ้ หเ้ พียงพอต่อการเล้ียงดูครอบครวั ให้มีรายได้

ต่อเน่ืองและ มน่ั คง

สถานีพัฒนาที่ดินบรุ รี ัมย์ดาเนินการในพน้ื ที่ บา้ นงิ้ว หมู่ที่ 8 บา้ นโนนพะยอม หมู่ที่ 9 ตาบลสระบวั อาเภอแคนดง

จังหวัดบุรีรัมย์ พืน้ ท่ี 1,000 ไร่ ประกอบดว้ ยกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมการปรับรปู แปลงนา ลักษณะท่ี 1 จานวน 36.1 กม.

2. กิจกรรมการปรับรปู แปลงนา ลกั ษณะที่ 2 จานวน 2.5 กม.

3. กจิ กรรมทางลาเลียงในไร่นา จานวน 7.0 กม.

4. กจิ กรรมบอ่ ดักตะกอนดิน จานวน 5 บ่อ

5. กจิ กรรมปา้ ยโครงการ (คอนกรีต 3 ทอ่ น) จานวน 1 ป้าย

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 27

3.2 งบดำเนินงำน

3.2.1 การจัดงานวันดนิ โลก

สถานพี ฒั นาท่ีดินบุรีรมั ย์จดั งานวนั ดินโลกขึ้นในวันที่ 13 ธนั วาคม 2562 ณ
สถานีพฒั นาที่ดินบรุ รี มั ย์ กิจกรรมประกอบด้วย
1. จัดนทิ รรศการกลางแจ้ง โดยแสดงหลักการของแนวพระราชดาริดา้ นดนิ
ที่ชว่ ยแก้ปญั หาดนิ ของแตล่ ะพืน้ ท่ี ทาใหเ้ กิดการใช้ประโยชน์ที่ดนิ อยา่ ง
ยง่ั ยืนนาไปส่คู วามมน่ั คงและปลอดภยั ทางอาหารและการขจดั ความอด
อยากหวิ โหย ซงึ่ สอดคล้องกบั เป้าหมายการพฒั นาท่ียง่ั ยืน ที่กาหนดโดย
องค์การสหประชาชาติ
2. การจดั workshop DIY (Do It Yourself) เรื่องเกย่ี วกับดิน การ
วิเคราะห์ดิน การทานา้ หมักชวี ภาพ ปุย๋ หมกั บตั รดินดี เกษตรผสมผสาน
หญ้าแฝก ป๋ยุ พชื สด เป็นต้น
3. ประกวดการวาดภาพแข่งขนั ในหัวขอ้ “การป้องกันการชะลา้ งพงั ทลาย
ของดิน”
4. จดั กิจกรรมรณรงค์ปลกู แฝกเพื่อป้องกนั การชะล้างการพงั ทลายของดนิ
จานวน 50,000 กลา้
5. จดั งานรณรงค์การปลกู ปอเทอื งเพื่อการปรับปรงุ ดิน จานวน 100 ไร่

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 28

3.2.2 โครงการรองรับการเปลย่ี นแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน

รณรงคไ์ ถกลบตอซัง เป็นการไถกลบตอซงั ขา้ วหรือพืชไร่ท่ีมีอยใู่ นไร่นาภายหลงั จากการเก็บเก่ยี วผลผลติ แล้วลงไป

ในดนิ ระหวา่ งการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกขณะทด่ี ินมีความช้นื และปล่อยท้ิงไวช้ ว่ งระยะเวลาหน่ึง เพ่ือให้เกิดกระบวนการ

ยอ่ ยสลายในดินซ่งึ จะกลายเป็นแหล่งของอินทรียวตั ถแุ ละธาตุอาหารพืช แล้วจงึ ปลกู พชื หลักตามทต่ี ้องการตอ่ ไป ซึง่ ทาง

สถานพี ฒั นาที่ดินบุรรี ัมย์ ได้สนับสนนุ เมล็ดพันธุพ์ ชื ปุ๋ยสด,นา้ หมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรทีร่ ่วมงาน และสาธิตการหว่าน

เมล็ดพันธุ์พชื ป๋ยุ สดพรอ้ มไถกลบตอซัง บา้ นโนนสะอาด หมู่ 8 ต.โคกสะอาด อ.ลาปลายมาศ

โครงการรณรงคไ์ ถกลบตอซงั บ้านสองหอ้ ง ต.สองหอ้ ง อ.เมืองบุรีรัมย์
ปลูกไม้ยนื ต้นโตเรว เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน จานวน 150 ไร่ พน้ื ทด่ี าเนนิ การ บา้ นโนนสะอาด หมู่ท่ี
13 ตาบลบา้ นคู อาเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบรุ ีรัมย์

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 29

3.2.3 โครงการเกษตรอินทรียใ์ นโรงเรยี น

โครงการเกษตรอินทรียใ์ นโรงเรียนและยุวหมอดนิ จะมุ่งเนน้ ไปทโ่ี รงเรียนตารวจตระเวนชายแดนหรือโรงเรยี นในถิ่น
ทรุ กนั ดาร เนื่องจากต้องการให้เดก็ นักเรียนในถิน่ ทรุ กันดารได้มแี หลง่ อาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอโดยเฉพาะ
อาหารที่ปลอดภยั จากสารพิษ ท่สี าคญั โครงการนจี้ ะทาใหเ้ ด็กนักเรียนซ่ึงส่วนใหญ่เปน็ ลกู หลานของเกษตรกรได้ สาธติ การผลติ
และการใช้สารอินทรยี ท์ ดแทนสารเคมีทางการเกษตรให้กับนกั เรียน โดยสาธติ ปรับใหเ้ ข้ากบั บริบทของท้องถ่นิ ตามความเหมาะสม
ของพน้ื ทภ่ี ายในโรงเรียน
โรงเรยี นใหม่ จานวน ๕ โรงเรียน ไดแ้ ก่

1. โรงเรยี นบา้ นโศกไม้แดงหัวกระสงั บ้านเนินสะอาดหมู่ท่ี ๑๓ ตาบลหทู านบ อาเภอปะคา
2. โรงเรียนบา้ นสระข้ตี นุ่ ตาบลปะเคียบ อาเภอคูเมือง จงั หวัดบุรรี ัมย์
3. โรงเรียนบ้านหนองขอน หมทู่ ี่ 7 ตาบลกันทรารมณ์ อาเภอกระสงั จังหวัดบรุ รี ัมย์
4. โรงเรยี นบา้ นหนองปลิง ตาบลโคกสะอาด อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5. โรงเรียนบ้านร่มไทร บ้านโคกใหญ ตาบลสองหอ้ ง อาเภอเมือง จงั หวัดบรุ ีรัมย์
กจิ กรรมท่นี าไปสาธติ ดังน้ี
1. การทาปุ๋ยหมกั จากสารเรง่ ซุปเปอร์ พด.1 และความสาคัญของอนิ ทรียวัตถุ
2. การผลิตนา้ หมักชวี ภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2
3. การผลิตเชือ้ จลุ นิ ทรยี ค์ วบคุมเชื้อสาเหตุของโรคพืช โดยใชส้ ารเร่งซุปเปอร์ พด.3
4. การผลติ สารบาบัดน้าเสีย ขจัดกล่นิ เหม็น และกาจดั ลูกน้ายุงราคาญ จากสารเรง่ ซุปเปอร์ พด. 6
5. การผลิตสารปอ้ งกันแมลงศตั รพู ชื จากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7
6. การใช้ประโยชน์พืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบารุงดนิ
7. การปลกู หญา้ แฝกและการใช้ประโยชน์หญา้ แฝกเพื่อการอนรุ ักษ์ดินและน้า
8. การไถกลบฟางและตอซังพืชเพอื่ การปรับปรงุ บารงุ ดนิ และเพื่อเพ่ิมอนิ ทรยี วัตถุให้กับดิน
9. การเตรยี มดนิ เพื่อทาการผลติ ในระบบเกษตรอินทรยี ์

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 30

3.2.4 โครงการพฒั นาตอ่ ยอดกลุ่มเดมิ ท่เี ข้มแขงฯ(ครัวไทยส่คู รวั โลก)
ตามที่กรมฯ มีแผนการดาเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้

สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งเขา้ ไปรณรงค์ติดตามการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
การผลิตสารอินทรีย์ และให้มีความต่อเน่ืองและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ได้ดาเนินการ
โครงการคดั เลอื กและสนับสนุนต่อยอดกลมุ่ เกษตรกรใชส้ ารอนิ ทรยี ์ลดใชส้ ารเคมีทางการเกษตรกลมุ่ เดมิ ที่เข้มแข็ง จานวน
480 กลุ่มๆละ 10 ราย รวมเป็น 4,800 ราย พ้ืนที่ดาเนินโครงการไม่น้อยกว่า 48,000 ไร่ โดยการนสนับสนุนปัจจัยการ
ผลติ ทางการเกษตรใหแ้ กก่ ลุ่มเกษตรกรดังนี้

1. ถังหมักขนาด 120 ลิตร จานวน 2 ใบ/กลุม่
2. กากน้าตาล จานวน 80 กก./กลุ่ม
3. วสั ดุหมกั (ผกั /ผลไม้) พด.2 จานวน 60 กก./กลมุ่
4. วัสดุหมกั (พชื สมนุ ไพร) พด.7 จานวน 50 กก./กล่มุ
5. ผลติ ภัณฑจ์ ลุ ินทรยี พ์ ด. ต่างๆ

4.3) วัสดุหมัก(ผัก/ผลไม)้ พด.2 จานวน 60 กก./กลุ่ม
4.4) วสั ดหุ มกั (พืชสมุนไพร) พด.7 จานวน 50 กก./กล่มุ
4.5) ผลิตภณั ฑจ์ ลุ ินทรีย์พด. ตา่ งๆ

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 31

3.2.5 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนาทด่ี ิน
ในปงี บประมาณ 2563 สถานีพัฒนาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ไดร้ ับจัดสรรงบประมาณในการดาเนนิ โครงการศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยดี ้านการพัฒนาทดี่ ิน (ศนู ย์ต่อยอด) จานวน 36 ศนู ย์ โดยใหด้ าเนนิ การ 2 กลุ่ม คอื ดาเนนิ งานตอ่ ยอดศูนย์ฯใน
พื้นทศี่ ูนย์ใหม่ที่จัดต้ังขน้ึ ในปีงบประมาณ 2562 ต่อเน่ืองซา้ อกี 1 ปี ตามเป้าหมายศนู ย์ใหม่ ปี 2562 จานวน 21 ศนู ย์
และ คัดเลอื กจากศูนยเ์ ดมิ ทจ่ี ัดต้ังข้นึ ในปี 2550-2561 มาต่อยอด จานวน 15 ศนู ย์ เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมเตมิ ขอ้ มูลให้
เป็นแหลง่ เรียนรู้ในชมุ ชนและเปน็ ศูนย์เครือขา่ ยให้แกศ่ นู ย์เรียนรเู้ ศรษฐกจิ พอเพียงชุมชนต่อไป
การดาเนนิ งาน
1 .สนบั ปัจจยั การผลิต ณ จดุ เรยี นรดู้ ้านการพฒั นาทดี่ ิน

1.1 จดุ เรียนรกู้ ารไถกลบตอซงั พร้อมหวา่ นพืชปุ๋ยสด
1.2 จุดเรียนรู้การผลติ น้าหมักชวี ภาพ
1.3 จุดเรียนร้กู ารผลติ นา้ หมักสมุนไพร
2.จัดทาฐานขอ้ มูลประจาศนู ย์ถ่ายทอดฯ เพ่ิมเตมิ
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาธติ ความรดู้ ้านการพฒั นาที่ดนิ ใหเ้ กษตรกรหรอื ผทู้ ่ีมีความประสงค์จะเรียนรู้ด้านพฒั นาท่ีดิน

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 32

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 33

3.2.6 โครงการพัฒนาส่งเสรมิ การผลติ และการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพ่ือศักยภาพการผลิตพชื

ผลิตปุ๋ยหมกั พด.จานวน 140 ตนั พนื้ ท่ีดาเนินการ

1. สถานพี ฒั นาทีด่ ินบุรีรัมย์ ตาบลคูเมือง อาเภอคเู มือง จงั หวัดบรุ รี มั ย์ จานวน 20 ตนั
ตนั
2. บ้านแพงพวย หมทู่ ี่ 9 ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบรุ ีรมั ย์ จานวน 20 ตัน
ตัน
3. บ้านหนองบวั ลี หมู่ท่ี 2 ตาบลไทยสามคั คี อาเภอหนองหงส์ จังหวัดบรุ ีรัมย์ จานวน 20 ตัน
ตนั
4. บ้านนอ้ ยพฒั นา หมู่ที่ 7 ตาบลหูทานบ อาเภอปะคา จังหวดั บรุ ีรมั ย์ จานวน 20 ตนั
ตัน
5. บ้านกอก หมู่ที่ 4 ตาบลทุ่งวัง อาเภอสตึก จงั หวดั บุรรี ัมย์ จานวน 10

6. บา้ นหัววัว หมู่ท่ี 12 ตาบลชุมแสง อาเภอกระสัง จงั หวดั บุรีรัมย์ จานวน 10

7. บ้านหนองจกิ หมูท่ ่ี 1 ตาบลหายโศก อาเภอพทุ ไธสง จงั หวดั บุรรี ัมย์ จานวน 20

8. บ้านสวา่ งง้วิ งาม หมูท่ ี่ 8 ตาบลหนองตาด อาเภอเมืองบุรรี ัมย์ จงั หวดั บุรีรัมย์ จานวน 20

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาท่ีดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 34

3.2.7 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ

สถานีพัฒนาท่ีดนิ บุรีรัมย์รบั ผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชวี ิตประชาชนตามพระราชดาริฯ อ.นาโพธ์ิ จ.บุรรี ัมย์

จึงได้เข้าไปชว่ ยแก้ไขปญั หาดังกล่าว โดยการส่งเสรมิ กิจกรรมต่างๆดา้ นการพฒั นาทดี่ ิน เช่น การจัดระบบอนรุ ักษด์ นิ และนา้

การสาธติ การทาการใชน้ ้าหมักชวี ภาพ การสาธิตการทาการใชป้ ุย๋ หมัก การสาธติ การใช้ปุย๋ พชื สด เพือ่ ปรับปรงุ บารงุ ดินให้

เหมาะสมท่จี ะปลกู พืช รวมถงึ ให้เกษตรกรในพืน้ ท่ีโครงการฯ มกี ารใชป้ ระโยชน์ท่ดี ินอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ ช่วยในการ

ยกระดับคณุ ภาพชีวิตของเกษตรกรใหม้ ีความเป็นอยู่ทีด่ ขี ึ้น

พนื้ ท่ีดาเนนิ การ

บา้ นโนนตะคลอ้ ม.12 บ้านโนนสะอาด ม.13 ตาบลบ้านคู อาเภอนาโพธ์ิ จังหวดั บรุ ีรัมย์

บ้านหนองบัว ม.9 บา้ นโคกสะแทน ม.10 ตาบลดอนกอก อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบรุ รี มั ย์

กิจกรรมท่ีดาเนนิ การ

- ปรับรปู แปลงนาลกั ษณะที่ 1 32.34 กโิ ลเมตร

- ก่อสร้างและซอ่ มแซมเสน้ ทางลาเลยี ง 5.5 กโิ ลเมตร

- บอ่ ดักตะกอน 5 บ่อ

- สาธติ การใช้ป๋ยุ พืชสด

- สาธติ การใชน้ ้าหมกั ชีวภาพ

-สาธิตปยุ๋ หมักสตู รพระราชทาน

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 35

3.2.8 โครงการฟาร์มตัวอยา่ งตามพระราชดาริ

พระราชดารเิ ม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 สมเดจ็ พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็ พระราชดาเนิน ณ
ศูนย์ส่งเสรมิ ศลิ ปาชีพ บา้ นบุตาบลลาดวน อาเภอกระสัง จังหวดั บุรีรมั ย์ ทรงมีพระราชดาริ สรปุ วา่ “…ใหพ้ ัฒนาอาชีพ
ราษฎรใหม้ ีความเป็นอย่ทู ด่ี ีขึ้น โดยจัดหาแปลงตวั อยา่ งจัดระบบการทาฟารม์ ให้ราษฎรมีงานทา มรี ายได้ และเปน็
ตวั อยา่ งการเรียนรู้ในการทาการเกษตร โดยเนน้ การปลูกหมอ่ นเลีย้ ง ไหม ทาไร่นาสวนผสม และเกษตรทฤษฎีใหม.่ ..”

การดาเนินงาน งบประมาณ (บาท)

แผนงาน/กจิ กรรม หนว่ ย แผนการ ผลการ งบประมาณที่ ผลการ
นบั ดาเนนิ งาน ปฏบิ ตั งิ าน ไดร้ บั เบิกจ่าย
1) สาธิตการใชป้ ยุ๋ พืชสด งบประมาณ
2) สาธิตการใชน้ า้ หมักชวี ภาพ
3) สาธติ การใช้ปุย๋ หมัก ไร่ 200 200 59,817 59,817

รวม ไร่ 250 250 36,933 36,933

ไร่ 50 50 187,000 187,000

283,750 283,750

โครงการฟาร์มตวั อย่างต้านภยั โควิด 19 โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวพระราชดาริ ภายในโครงการฟาร์มตวั อย่าง
สนบั สนนุ หญา้ แฝก 150,000 กล้า และปยุ๋ หมัก 20 ตนั

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 36

3.2.9 พัฒนาคณุ ภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
สถานีพฒั นาทีด่ ินบุรรี มั ย์ ดาเนินการสนบั สนุนปัจจยั การผลติ พืชในลักษณะสง่ เสรมิ และสาธิตการปรบั ปรุงบารุงดิน

เพอื่ เพ่มิ ศกั ยภาพการผลิตในพน้ื ที่แปลงใหญ่ตอ่ ยอด ปี 2561 (แปลงพชื ไร่ แปลงไม้ผล-ไมย้ ืนตน้ แปลงพชื ผกั -พืชอายุ
ส้ัน) จานวน 10 แปลง แปลงใหญข่ ้าว 102แปลง (นาแปลงใหญ่ ปี 61-63) ดงั นี้

1. จัดหาเมล็ดพันธุ์พชื ปยุ๋ สด (ปอเทือง)
2. ส่งเสริมและสนบั สนุนการปลกู พืชป๋ยุ สด (ปอเทือง)
3. จดั หาวัสดปุ รบั ปรงุ ดนิ กรด (โดโลไมท)์
4. จัดหาวัสดุผลติ ปยุ๋ หมกั และน้าหมกั ชีวภาพจากเกษตรกรในพืน้ ท่ี
5. สง่ เสริม สาธติ และสนบั สนนุ ใหเ้ กษตรกรผลิตและใช้ปยุ๋ หมกั และน้าหมกั ชีวภาพ ลดการใช้ปยุ๋ เคมแี ละ
สารเคมที างการเกษตร

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 37

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 38

3.2.10 ศนู ยเ์ รียนรกู้ ารเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการผลิตสินค้าเกษตร
ในปีงบประมาณ 2563 สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรมั ย์ ไดร้ บั จัดสรรงบประมาณในการดาเนนิ โครงการศนู ย์เรียนรกู้ ารเพมิ่

ประสิทธภิ าพการผลิตสนิ ค้าเกษตร (ศพก.) จานวน 23 ศูนย์ เพื่อสนบั สนุนองคค์ วามรู้ เทคโนโลยี และปัจจยั การผลติ ดา้ นการ
ปรับปรุงบารุงดนิ ในรูปแบบฐานเรียนร้ดู ้านการพฒั นาที่ดนิ ให้ ศพก. สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

1. ถังหมกั ขนาด 120 ลติ ร ศูนย์ละ 2 ใบ
2. กากนา้ ตาล ศูนย์ละ 100 กก.
3. วสั ดุหมัก พด.2 (ผัก/ผลไม้) ศนู ยล์ ะ 85 ก.ก.
4. วสั ดหุ มกั พด.7 (พชื สมุนไพร) ศนู ยล์ ะ 50 ก.ก.
5. วสั ดหุ มกั พด.1 ป๋ยุ คอก ศูนย์ละ 500 ก.ก.

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 39

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 40

3.2.11 โครงการส่งเสรมิ และพฒั นาอาชีพเพ่ือแกป้ ญั หาท่ีดินทากนิ

สถานีพัฒนาที่ดนิ บรุ รี มั ย์ ดาเนินโครงการสง่ เสรมิ และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปญั หาทดี่ นิ ทากนิ ของเกษตรกร
(คทช.)ปงี บประมาณ 2563 จานวน 3,412 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 643 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มพ้นื ที่ปีท่ี 2 (ต่อ
ยอดพน้ื ทีเ่ ดมิ ) ดาเนินการในลกั ษณะถ่ายทอดองคค์ วามรู้การพัฒนาปรบั ปรงุ คุณภาพดิน 3 กจิ กรรม ไดแ้ ก่ 1)
สาธติ การทาป๋ยุ พด. จานวน 130 ตนั สนบั สนนุ 10 ตนั /กลุ่ม (สมาชกิ 30-50 ราย/กล่มุ ) 2) สาธติ การทา-การใช้
นา้ หมักชีวภาพ จานวน 7,800 ลิตร สนบั สนุน 600 ลิตร/กลุ่ม(สมาชกิ 30-50 ราย/กลุ่ม) 3) บริการวิเคราะหด์ นิ
และใหค้ าแนะนาการจัดการดิน-นา้ -พชื จานวน 643 ตัวอย่าง
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 643 ราย ประกอบด้วย

1. ป่าเขาพนมรุ้ง ต.จรเขม้ าก,ประทดั บุ,โคกยา่ ง พ้นื ที่ 504 ไร่ เกษตรกร 101 ราย (พื้นท่ีใหม่ ปี 2561)
- บา้ นหนองบัวราย ม.7 ต.จรเขม้ าก อ.ประโคนชยั จ.บรุ ีรมั ย์
- บ้านหินกอง ม.8 ต.ประกดั บุ อ.ประโคนชยั จ.บุรรี มั ย์
- บ้านตะโก ม.7 ต.โคกยา่ ง อ.ประโคนชยั จ.บุรรี ัมย์
- บา้ นโคกใหญ่ ม.5 ต.ตาเปก๊ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บรุ รี ัมย์

2. ปา่ บา้ นกรวดแปลงหา้ พนื้ ที่ 608 ไร่ เกษตรกร 97 ราย(พืน้ ที่ใหม่ ปี 2561)
- บา้ นปราสาท ม.1,2,3,4 ต.ปราสาท อ.บา้ นกรวด จ.บุรีรัมย์
- บ้านสานตรี3 ม.10 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรมั ย์
- บ้านสายตรี2 ม.11 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
- บ้านโคกระเหย ม.13 ต.ปราสาท อ.บา้ นกรวด จ.บรุ ีรมั ย์
- บา้ นสายตรี4 ใต้ ม.7 ต.บงึ เจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรรี มั ย์
- บา้ นสยามตรีพัฒนา3 ม.10 ต.บึงเจรญิ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
- บา้ นสายตรี 13 ม.13 ต.บงึ เจริญ อ.บ้านกรวด จ.บรุ รี มั ย์
- บ้านโคกกระชายเหนือ ม.15 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บรุ รี มั ย์
- บ้านสายโท4 ใต้ ม.10 ต.จนั ทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บรุ รี ัมย์
- บา้ นกรวด ม.4 ต.บ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บรุ รี ัมย์

3. ทาเลเลยี้ งสตั วท์ งุ่ ประเทียนอ้ ย ต.หนองปล่อง อ.ชานิ จ.บุรีรัมย์ (ทสี่ าธารณประโยชน)์ พืน้ ท่ี 2,300 ไร่
เกษตรกร 445 ราย(พนื้ ท่ีใหม่ ปี 2561)

- บา้ นหนองปลอ่ ง ม.1 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ จ.บรุ รี มั ย์
- บ้านหนองหัวลาว ม.2 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ จ.บุรีรมั ย์
- บา้ นหนองใหญ่ ม.3 ต.หนองปลอ่ ง อ.ชานิ จ.บุรีรัมย์
- บา้ นสาโรง ม.5 ต.หนองปล่อง อ.ชานิ จ.บรุ รี มั ย์

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทด่ี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 41

3.2.12 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

กรมพฒั นาทดี่ นิ ได้ร่วมบูรณาการการดาเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎใี หม่ ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
กาหนดใหเ้ ป็นนโยบายสาคญั ในการนาแนวพระราชดารทิ ฤษฎใี หมม่ าประยกุ ต์ใช้ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
โดยส่งเสรมิ ให้เกษตรกรมีความสมคั รใจ ได้น้อมนาหลักทฤษฎใี หมไ่ ปปรับใช้ในพนื้ ท่ีของตนเองอยา่ งเหมาะสม สอดคล้อง
กบั สภาพพ้ืนท่ขี องเกษตรกร ตามภูมสิ งั คมของแต่ละพ้นื ท่ี โดยมงุ่ หวังจะช่วยพฒั นาคณุ ภาพชีวติ ของเกษตรกรในการลด
รายจา่ ย เพมิ่ รายได้ อันเกดิ จากการพฒั นาศักยภาพของตนเอง ครอบครวั ชุมชน โดยการสรา้ งอาชีพอยา่ งเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและปัจจยั การผลติ ที่มอี ยู่อยา่ งคุ้มค่า การกาหนดเป้าหมายเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯปี 2563 พิจารณา
คัดเลือกจากเกษตรกรรายเดมิ ท่ีเขา้ รว่ มโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560-2562 ประกอบดว้ ย 2 สว่ น คือ 1) เกษตรกรท่ี
กรมฯเป็นหน่วยงานพ่เี ลี้ยง 2) เกษตรกรหนว่ ยงานอื่นเปน็ พ่ีเลยี้ ง สถานพี ัฒนาทด่ี ินบุรรี ัมย์เป็นพเี่ ลีย้ งทตี่ ้องดูแลเกษตรกร
จานวน 534 ราย พื้นท่ี 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอละหานทราย 348 ราย (ประกอบด้วย ปี 2560 จานวน 116 ราย ปี 2561
จานวน 116 ราย และปี 2562 จานวน 116 ราย) และอาเภอหนองกี่ 186 ราย (ประกอบด้วย ปี 2560 จานวน 62 ราย ปี
2561 จานวน 62 ราย และปี 2562 จานวน 62 ราย) ในปีงบประมาณ 2563 สถานพี ัฒนาทีด่ ินบุรีรมั ย์ มเี ป้าหมาย
เกษตรกร จานวน 535 ราย โดยพจิ ารณาคดั เลือกจากเกษตรกรรายเดมิ ทเี่ ข้ารว่ มโครงการเกษตรทฤษฎใี หม่ ปี 2560-2562
ในพน้ื ท่ี ท่สี ถานพี ัฒนาที่ดนิ บุรรี มั ยเ์ ปน็ พีเ่ ลยี้ ง จานวน 534 ราย ได้แก่ อาเภอละหานทราย (348 ราย) และอาเภอหนองก่ี
(186 ราย) และพื้นท่หี นว่ ยงานอ่นื เป็นพ่เี ล้ียง 1 ราย ได้แก่ อาเภอโนนดนิ แดง (1 ราย)

1. สนับสนนุ วัสดอุ ปุ กรณ์เพอ่ื ต่อยอดการถ่ายทอดองค์ความรใู้ นการสาธิตการทาและการใชน้ า้ หมักชีวภาพ รายละ
200 ลติ ร งบประมาณ 1,080 บาท/ราย จานวน 535 ราย เป็นเงิน 577,800 บาท (หา้ แสนเจ็ดหม่นื เจด็ พนั แปดรอ้ ย
บาทถว้ น)

1.1) กากน้าตาล 40 กก.ๆ/ราย ราคากิโลกรัมละ 10 บาท จานวน 535 ราย
1.2) ผัก/ผลไม(้ วัสดหุ มัก พด.2) 67 กก./ราย ราคากิโลกรัมละ 10 บาท จานวน 535 ราย
1.3) แผน่ พับ เอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ 535 รายๆละ 10 บาท
2. ส่งเสริมใหเ้ กษตรกรเกิดการรวมกลมุ่ โดยดาเนนิ การถ่ายทอดองคค์ วามรู้ในการสาธติ การทาและการใชป้ ยุ๋ หมัก พด.
จานวน 48 ตนั ๆละ 3,400 บาท เป็นเงิน 163,200 บาท(หนง่ึ แสนหกหมน่ื สามพนั สองร้อยบาทถว้ น)
2.1) อาเภอละหานทราย 32 ตนั ๆละ 3,400 บาท

- กากมนั สาปะหลงั 32,000 กก.ๆละ 2.50 บาท
- ป๋ยุ คอก 9,600 กก.ๆละ 3 บาท
2.2) อาเภอหนองก่ี 16 ตันๆละ 3,400 บาท
- กากมันสาปะหลงั 16,000 กก.ๆละ 2.50 บาท
- ปุ๋ยคอก 4,8 00 กก.ๆละ 3 บาท

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทดี่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 42

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 43

• จานวนรบั สง่ หนังสอื ราชการของหน่วยงาน จานวน 6,112 ฉบับ

• จานวนโตต้ อบหนังสอื ราชการกับหน่วยงานภายนอก จานวน 550 ฉบบั

งานสารบรรณ • จานวนงานแจ้งเวียนหนงั สอื ราชการ ใหห้ นว่ ยงานและผเู้ กยี่ วข้องรับทราบเพอื่ ถือปฏบิ ตั ิ
จานวน 1,150 ฉบับ

• งานลงเวลา ตรวจสอบการปฏบิ ัติราชการ เวรยาม และการลา
งานบคุ คล • การขออนมุ ตั เิ ดนิ ทางไปราชการ จานวน 269 ฉบบั

• การจดั ทาคาขอตงั้ งบประมาณ จานวน 8 เรอ่ื ง

• กาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายการดาเนนิ งาน และการจัดทาแผนการใช้จา่ ย
ทกุ วนั ที่ 25 ของเดือน จานวน 12 เร่ือง
งานแผนงาน • ตดิ ตามรวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

• สนับสนนุ งานดา้ นแผนทแ่ี ละภาพถ่าย ประกอบการดาเนินงานตามโครงการ/กจิ กรรม
• สนับสนุนแผนทแ่ี ละภาพถ่าย ประกอบการตรวจสอบแนวเขตปา่ ไม้ ดงั้ นี้
งานแผนท่แี ละ 1.ขอถอนสภาพทด่ี นิ สาธารณะประโชยน์ จานวน 4 เรื่อง
ภาพถา่ ย 2ตรวจสอบตาแหนง่ ทด่ี ินรายแปลง จานวน 17 เรอื่ ง

• การควบคมุ ดแู ล กากบั การเบกิ จ่ายงบประมาณ และรายงานการจัดทาบัญชี จานวน 2 ชุด
งานการเงิน • รายงานการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 1,168 เรอื่ ง
และบญั ชี

• ประสานงานการดาเนนิ การจดั ซอื้ จัดจ้าง

• งานจัดทาสัญญา ขอ้ ตกลง การสัง่ ซอ้ื สั่งจา้ ง จานวน 787 ฉบับ
งานพสั ดแุ ละ • งานทะเบียนคมุ พัสดุ และรายงานการเบิกจา่ ยพัสดุ (วสั ดุ ครุภัณฑ์ และสง่ิ ปลูกสรา้ ง)
การบริหาร
พัสดุ • งานรายงานตรวจสอบ ตรวจนับ รบั -จ่าย วัสดุ ครุภณั ฑ์ และสงิ่ ปลกู สรา้ ง คงเหลอื ประจาปี

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 44

ไดร้ บั งบประมาณรวมทงั้ สน้ิ 71,487,355.- บาท
งบดาเนินงาน เปน็ เงนิ 15,455,717.- บาท
งบลงทนุ เปน็ เงนิ 56,031,638.- บาท

ผลการเบิกจา่ ยเปน็ เงนิ รวมทง้ั สนิ้ 71,458,968.71 บาท
คดิ เป็นร้อยละ 99.96

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาทีด่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 45

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 46

กจิ กรรมในสถานี

27 ธนั วาคม 2562 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันกีฬาสสี านกั งานพัฒนาท่ดี ินเขต 3 จดั ทช่ี ัยภูมิ

26 พฤศจกิ ายน 2562 ขา้ ราชการ และเจ้าหน้าที่ รว่ มพิธยี กเสาเอก เสาโท โครงการกอ่ สร้างบ้านพกั สวัสดกิ าร
เจ้าหน้าท่ี(หอ้ งแถว)
ณ สถานีพัฒนาทีด่ นิ บรุ รี ัมย์ ต.คูเมอื ง อ.คเู มือง จ.บรุ รี มั ย์ เพอื่ เปน็ ศิรมิ งคลแก่ผู้อยูอ่ าศยั

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาทดี่ นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 47

13 สิงหาคม 2563 โครงการปลกู ไมย้ ืนตน้ เพื่อการอนุรกั ษ์ดินและนา้ เฉลิมพระเกยี รติพระบาทสมเดจ็ พระปรมินทร์
รามาธบิ ดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้ อย่หู ัว เนอื่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

22 ตุลาคม 2563 ผอู้ านวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ บรุ รี ัมย์ นาทีมเจ้าหนา้ ท่ีสถานีพัฒนาที่ดิน ลงพ้นื ท่ีมอบชุดยังชีพ
ให้ผปู้ ระสบภยั จานวน 100 ชดุ เพื่อสรา้ งขวัญ กาลังใจ ให้กับผู้ประสบภยั นา้ ทว่ ม โดยมี เจ้าหน้าทีส่ ถานีพฒั นาทด่ี ิน
นครราชสมี า และ เจา้ หนา้ ที่ สานกั งานเกษตรอาเภอปักธงชัย ร่วมเดนิ ทางและสารวจความเสยี หายและวางแผนฟ้ืนฟู
ช่วยเหลอื ต่อไป ณ บา้ นศรษี ะกระบือ ต.โคกไทย อ.ปกั ธงชัย จ นครราชสีมา

รายงานประจาปี สถานพี ฒั นาท่ดี นิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 48

การปรับปรุง/ตอ่ เติมและก่อสรา้ งอาคาร
1) เปล่ียนหลังคาอาคารสานักงาน
2) เปลี่ยนพื้นอาคารสานักงาน
3) ต่อเติมห้องธุรการ/ห้องผู้อานวยการและห้องฝา่ ยวชิ าการ
4) ต่อเติมหลงั คาเพ่ือใชเ้ ปน็ ลานอนกประสงค์พรอ้ มเทพ้นื คอนกรีต
5) เปลีย่ นผา้ เพดานอาคารสานกั งาน
6) กอ่ สร้างบา้ นพักห้องแถว 5 หอ้ ง
7) ก่อสรา้ งโรงเกบ็ พัสดุ
8) ก่อสรา้ งศนู ย์เรยี นรูป้ ฐพวี ทิ ยา
9) ตดิ ตงั้ ไฟฟา้ สอ่ งสวา่ งด้านหนา้ ทางเข้าสานักงาน

รายงานประจาปี สถานีพฒั นาที่ดนิ บรุ ีรัมย์ ปี 2563 49


Click to View FlipBook Version