The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ksc.kwang, 2019-11-23 21:47:59

SHABU INDY

SHABU INDY

คำนำ

รำยงำนเลม่ นีจ้ ดั ทำขน้ึ เพอื่ เปน็ สว่ นหน่งึ ของวชิ ำMK212
(Marketing) จดั ทำโดยนักศกึ ษำคณะบญั ชี ช้นั ปีท3ี่
เพ่ือให้ไดศ้ กึ ษำหำควำมร้เู กี่ยวกบั เรื่องกำรสัมภำษณ์ธรุ กจิ ทส่ี นใจ
ซึ่งมขี ้อมลู เกยี่ วกบั รำยละเอียดของธุรกิจ กำรนำเสนอสว่ นประสม
ทำงกำรตลำด 4P’s ของธุรกจิ ปจั จัยท่ีส่งผลกระทบกบั กำรดำเนนิ
ธรุ กิจผำ่ นกำรวิเครำะห์ SWOT เกณฑ์ทธี่ รุ กิจเลอื กหรือกำหนด
ตลำดเปำ้ หมำย กลมุ่ เป้ำหมำยหลกั กลมุ่ เปำ้ หมำยรอง
รวมถงึ ควำมคิดเหน็ ของสมำชิกในกลมุ่ ท่ีมตี อ่ ธุรกจิ นอกจำกน้ี
ได้ศึกษำอยำ่ งเขำ้ ใจเพ่ือเป็นประโยชน์กบั กำรศกึ ษำต่อ และเพอ่ื เปน็
แรงบนั ดำลใจในกำรศกึ ษำในวชิ ำดงั กลำ่ วอกี ดว้ ย

คณะผู้จัดทำหวงั ว่ำ รำยงำนเลม่ นีจ้ ะเปน็ ประโยชน์กบั ผู้อำ่ น
หรอื นกั เรยี น นักศึกษำ ทกี่ ำลังสนใจและต้องกำรคน้ หำขอ้ มลู
เกี่ยวกับเรอื่ งนีอ้ ยู่ไม่มำกก็นอ้ ย หำกมีข้อแนะนำหรอื ข้อผิดพลำด
ประกำรใด คณะผู้จดั ทำขอน้อมรบั ไวแ้ ละตอ้ งขออภัยมำ ณ ทีน่ ้ีด้วย

คณะผู้จดั ทำ
11 พฤษจิกำยน พ.ศ.2562

1

สำรบัญ หนำ้ ท่ี

รำยละเอียด 3
ประวัติ 4
สำเหตทุ ี่เลือกทำแผนธุรกจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ชำบู 6
นำเสนอสว่ นประสมทำงกำรตลำด 4Ps ของธุรกิจ 7
SWOT 9
เกณฑ์ทใี่ ช้ในกำรกำหนดตลำดเป้ำหมำย 12
กล่มุ ตลำดเป้ำหมำย 14
วเิ ครำะห์ STP Strateg 15
สรปุ ควำมคดิ เห็นรำยบคุ คล 17

2

รำยละเอยี ด

ชื่อกิจกำร : ชำบู อินดี้ (Shabu Indy)
ชื่อบรษิ ัท : บริษทั อนิ ด้ี อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล จำกัด
ประเภท : อำหำรหลกั เปน็ ธรุ กิจกำรบรกิ ำรในรปู แบบบฟุ เฟต์
ลักษณะกจิ กำร : แฟรนไชส์ชำบู-หมูกะทะ-ปง้ิ ย่ำง
สถำนที่ตั้ง : ชนั้ G 94 ศนู ย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำรค์ รังสติ ม.2
ถนนพหลโยธิน ตำบลประชำธปิ ัตย์ อำเภอธญั บรุ ี, เทศบำลเมอื ง
ปทุมธำนี 12130
ชื่อเจ้ำของ : สภุ ัทรำ ดวงงำ

3

ประวตั ิ

คณุ ปู สภุ ัทรำ ดวงงำ เจ้ำของธรุ กิจร้ำนชำบอู นิ ด้ี
เดิมเกิดมำเป็นลูกชำวนำและทำงำนเชยี ร์เบียร์เพื่อสง่ ตัวเองเรยี นจนจบ
รำ้ นชำบูอินดใ้ี ชเ้ งินลงทุน 450,000 บำท ซ่ึงเงนิ สว่ นหนึง่ มำจำกซอง
แต่งงำน เมอื่ 6 ปีทผี่ ่ำนมำ ชำบอู ินด้เี ปน็ รำ้ นชำบูทีไ่ มไ่ ดจ้ ำกดั เวลำใน
กำรรบั ประทำน โดยตำ่ งจังหวดั รำคำเริม่ ต้นอยทู่ ี่คนละ 199 บำท และ
299 บำท ส่วนกรุงเทพและปรมิ ณฑลรำคำจะอยูท่ ี่ 259 บำท
และ 359 บำท ซึ่งรำคำทถ่ี ูกลงนั้นจะไม่รวมกำรรบั ประทำนอำหำรประเภท
เคร่ืองดมื่ , กงุ้ , หอยแมลงภ่นู ิวซแี ลนด์และเน้ือววั ได้ สว่ นวัตถุดิบที่
แพงทส่ี ุดในร้ำน คอื เน้ือหมสู นั คอ ซึง่ เปน็ สว่ นทมี่ ีมันแทรกทำให้มี
รสชำติอร่อย โดยในหมู 1 ตัวจะมีอยไู่ มเ่ กนิ 5 กโิ ลกรมั ชำบูอินดี้
เกิดจำกแนวคดิ ทต่ี ้องกำรใหค้ นชนบทตำมจงั หวดั ตำ่ งๆไดก้ ินอำหำรทดี่ มี ี
คณุ ภำพ เรำจงึ ใชห้ ลกั กำรปำ่ ลอ้ มเมือง เลือกเปิดตำมต่ำงจงั หวัดกอ่ น
แลว้ ขยำยสู่กรงุ เทพ โดยเปดิ ทนี่ ครรำชสมี ำเปน็ ทีแ่ รก กอ่ นลงทนุ
ไม่กลวั เจง๊ เพรำะคดิ วำ่ ยังไงกต็ อ้ งมีทำงออกใหเ้ รำเดนิ ตอ่ ไป ในชว่ งเริ่มตน้
เนอื่ งจำกไมม่ ีเงนิ ทุนมำกมำย จึงเน้นเรื่องวัตถุดบิ เปน็ หลัก เน่อื งจำกเป็น
หัวใจสำคัญของธุรกจิ รำ้ นอำหำร

4

และเมอ่ื มที ุนพร้อมจึงคอ่ ยๆต่อยอดเรือ่ งอื่น เช่นกำรตกแตง่ รำ้ น
ให้สวยงำม ปีแรกธรุ กจิ เติบโตอยำ่ งรวดเร็วมำก ทำให้เรำลมื กำรบริหำร
จัดกำรระบบหลงั บำ้ น ซึ่งช่วงน้นั ใช้เงินสดไปอยำ่ งรวดเร็ว
และกำรขำยแฟรนไชสร์ ำคำ 150,000 บำทในเวลำน้ัน ก็ไม่ได้ขำยแบบ
ให้เกิดรำยไดต้ อ่ เพ่อื นำมำหลอ่ เลยี้ งแบรนด์ให้เขม้ แขง็ เมอื่ มีปัญหำ
กระแสเงนิ สดเลยทำใหเ้ กดิ ปัญหำทกุ อยำ่ ง เช่น ไมม่ เี งนิ ไปจำ่ ยเจำ้ หนี้
ทำใหเ้ กบ็ สตอ็ กวตั ถดุ บิ ไม่เพียงพอ สว่ นลกู หนก้ี ต็ ำมเก็บไมไ่ ด้
เพรำะไม่มวี ิธบี รหิ ำรทด่ี ี ทำให้ตอ้ งหันมำเปลย่ี นวธิ ีคิด ดว้ ยกำรคิดบวก
และศกึ ษำวธิ คี ดิ จำกคนท่ปี ระสบควำมสำเร็จ ปจั จุบนั สำขำมำกมำย
ทัว่ ประเทศกวำ่ 173 สำขำ ท้งั ปจั จบุ นั ยงั สรำ้ งมลู คำ่ ธุรกจิ กวำ่
2,000 ล้ำนบำท และมยี อดขำยโดยเฉลย่ี อยูท่ ีส่ ำขำละ 1 ล้ำน

5

สำเหตทุ ่ีเลอื กทำแผนธรุ กจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ชำบู

เน่อื งจำกปัจจุบันร้ำนอำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ช์ ำบกู ำลงั ไดร้ บั
ควำมนิยมและกำลังเตบิ โตอยำ่ งตอ่ เนื่อง โดยในปที ีผ่ ่ำนมูลคำ่ ตลำดธรุ กจิ
อำหำรญี่ปุ่นประเภทชำบมู มี ูลคำ่ กวำ่ 4,300 ลำ้ นบำท
ทำให้เกิดรำ้ นอำหำรประเภทบุฟเฟ่ตช์ ำบเู กดิ ขน้ึ มำกมำยตำม
แหล่งชมุ ชนตำ่ งๆ นอกจำกนีย้ ังมกี ระแสรักสขุ ภำพท่ีกำลงั มำแรงในปจั จบุ นั
ธุรกจิ ร้ำนอำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ์ชำบจู งึ เป็นธุรกิจทม่ี ีโอกำสเตบิ โตและ
เปน็ ที่ตอ้ งกำรของตลำดสูง

จำกประเดน็ ควำมนำ่ สนใจดงั กลำ่ ว ทำใหเ้ กดิ แนวคดิ
กำรทำแผนธุรกจิ ร้ำนบุฟเฟต่ ช์ ำบู ซึง่ เปน็ ธรุ กิจทีเ่ ก่ยี วข้องกบั กำรบริหำร
จัดกำรรำ้ นอำหำร ท่เี นน้ วัตถุดิบคณุ ภำพสงู รสชำติอำหำรทแี่ ตกต่ำงและ
มคี วำมหลำกหลำย รวมถึงมมี ำตรฐำนกำรใหบ้ รกิ ำรทปี่ ระทับใจ

6

นำเสนอส่วนประสมทำงกำรตลำด 4Ps ของธรุ กจิ

1.ผลติ ภณั ฑ์ (Product)
หมูเนน้ ๆ เน้ือแน่นๆ “ชำบู อินด”้ี คัดสรรวัตถดุ บิ ทส่ี ด

สะอำด เพอ่ื มอบให้กับลูกคำ้ คนพิเศษ สันคอสไลซท์ ีเ่ ข้ำกนั ดีกบั
น้ำซปุ เข้มขน้ หอยนิวซแี ลนด์ตวั ใหญท่ ่สี ่งั พเิ ศษเพอื่ มำเสริ ์ฟใหถ้ งึ โตะ๊
ผักสดๆ ที่ผ่ำนกำรคดั และจดั เตรยี มอย่ำงพถิ พี ิถนั และสำคัญทสี่ ุด
คอื น้ำซุปและนำ้ จ้มิ ท่ีมีรสชำติจดั จำ้ นถูกปำกคนไทย
มใี หเ้ ลือหลำกหลำยทง้ั น้ำซุป ซงึ่ มี 4 รสชำติ ไดแ้ ก้ น้ำซปุ ออริจินอล
น้ำซุปญี่ปุ่น (นำ้ ดำ) นำ้ ซปุ ตม้ ยำ และน้ำซปุ เกำหลี
สว่ นน้ำจม้ิ จะมี 5 รสชำติ ไดแ้ ก่ นำ้ จม้ิ ซีฟดู ส์ นำ้ จ้ิมสุก้ี น้ำจิ้มงำ
น้ำจิ้มอินดี้ และนำ้ จ้มิ พอนสึ อินดซ้ี อสจิ้มกบั อะไรกอ็ ร่อย
ผลิตภณั ฑต์ วั ใหม่ ตอบโจทย์คนชอบทำนอำหำรท่ีบำ้ น รสชำติที่เหมำะกบั
อำหำรหลำกหลำย มีควำมพิถพี ถิ ันในข้ันตอนกำรผลติ เพือ่ ให้อนิ ด้ีซอส
อยู่ในทุกม้ือของลกู ค้ำ “ชำบู อนิ ด้ี” ชำบู สไตล์ไทย

2.รำคำ (Price)
มี 2 รำคำ ไดแ้ ก่ รำคำ 259 บำท และรำคำ 359 บำท

สำหรับรำคำ 359 บำท จะมีเพ่ิมพิเศษมำ 8 อย่ำงคือ หอยแมลงภู่
นิวซแี ลนด์ ก้งุ สด ปลำแซลมอ่ น เนอ้ื ใบพำย ปูอัดวำซำบิ เกย๊ี วกงุ้ ชีส
และไข่ไก่ รำคำน้รี วมเครอื่ งดม่ื ด้วย รำคำน้เี ป็นรำคำท่ไี ม่แพงเกนิ ไป
เมอื่ เทียบกบั ชำบแู บรนด์อื่นๆ ซงึ่ รำคำถกู กวำ่ แตค่ ุณภำพและ
ปรมิ ำเทียบเท่ำกนั

7

3.ชอ่ งทำงกำรจดั จำหนำ่ ย (Place)
• ช้ัน G 94 ศนู ยก์ ำรค้ำฟวิ เจอรพ์ ำร์ค รังสิต ม.2 ถนนพหลโยธิน ตำบล

ประชำธิปตั ย์ อำเภอธญั บุรี, เทศบำลเมืองปทมุ ธำนี 12130
• เปิดบรกิ ำรทีห่ ำ้ งสรรพสินค้ำทว่ั ประเทศ เพ่อื เขำ้ ถงึ ลกู คำ้ ทต่ี อ้ งกำรควำม

สะดวกสบำย เดนิ ในหำ้ งสรรพสินคำ้
• มบี รกิ ำรเปดิ ขำยแฟรนด์ไชสผ์ ่ำนทำงออนไลน์ สำมำรถเปิดธรุ กิจได้

ในตำ่ งจังหวัดโดยทไ่ี ม่ไดเ้ ปดิ บรกิ ำรแคใ่ นห้ำง

4.กำรสง่ เสรมิ กำรขำย (Promotion)
มีโปรโมช่นั ตำ่ งๆมำกมำยเพอื่ จงู ใจลกู คำ้ ใหม้ ำใช้บรกิ ำร

เชน่ นำบตั รนกั ศกึ ษำมำแลกเพอ่ื รับส่วนลด 10% โปรโมชนั่ แจก
Gift voucher 500 บำท จำนวน 50 รำงวัล โดยลกู ค้ำตอ้ งทำตำม
กตกิ ำของร้ำน โปรโมชน่ั ในเทศกำลสำคญั ตำ่ งๆ เช่น วนั แม่จะมีโปรโมชั่น
“บอกรักแม่” เพียงเชค็ อินและแชร์เพจจะได้รบั ส่วนลด 10%
โปรโมชัน่ รบั ประทำนในวันวำเลนไทน์ ลดทนั ที 10 % เมื่อมำทำนที่รำ้ น
โปรโมช่ันฉลองตรุษจนี เมื่อลูกค้ำมำทำนชำบคู รบ 1000 บำท ข้นึ ไป รบั
ส่วนลดทนั ที 10% 1 โต๊ะ / 1 สิทธ์ิ

8

SWOT

1.Strength (จุดแขง็ )

1. ไม่จำกดั เวลำ
2. รำคำถูกกว่ำร้ำนชำบอู ่นื ๆภำยในศูนยก์ ำรคำ้

ฟวิ เจอร์พำรค์ รงั สิต
3. กอ่ นสั่งเมนอู ำหำร ทำงร้ำนจะเสริ ์ฟเมนอู ำหำรสดจำนใหญ่

ยกั ษ์ 1 จำน มำให้ลูกค้ำกอ่ นโดยทไ่ี ม่ต้องสัง่ โดยเมนอู ำหำร
สดในจำนจะมีประมำณ 16 เมนู แตถ่ ำ้ อำหำรสดเมนูไหน
ลูกค้ำไม่ชอบ หรอื ไม่ตอ้ งกำร กส็ ำมำรถเปล่ยี นได้
และส่วนกำรสั่งอำหำรเพ่มิ เตมิ ทำงรำ้ นจะมีเมนอู ำหำรลกู คำ้
สำมำรถเลอื กเมนูทต่ี อ้ งกำรไดแ้ คเ่ ขยี นจำนวนถำด
ของอำหำรในชอ่ งว่ำงด้ำนขวำของเมนูนนั้ ได้เลย
4. มีบรกิ ำรเปิดขำยแฟรนดไ์ ชสผ์ ่ำนทำงออนไลน์ สะดวกและ
รวดเรว็ และมีผลดตี ่อธุรกจิ คอื ทำให้ร้ำนชำบอู นิ ดี้
มชี ื่อเสยี งและเป็นทรี่ ู้จกั มำกขน้ึ
5. น้ำซปุ และน้ำจ้มิ มใี หเ้ ลอื กหลำกหลำย ซง่ึ น้ำซปุ มที ง้ั หมด
4 รสชำติ ไดแ้ ก้ น้ำซปุ ออริจินอล น้ำซปุ ญปี่ นุ่ (น้ำดำ)
น้ำซุปตม้ ยำ และน้ำซุปเกำหลี สว่ นนำ้ จมิ้ จะมีท้ังหมด
5 รสชำติ ได้แก่ นำ้ จิม้ ซีฟตู นำ้ จ้ิมสุก้ี นำ้ จ้มิ งำ นำ้ จม้ิ อินดี้
และนำ้ จ้ิมพอนสึ
6. อำหำรมีคุณภำพ สดใหม่ โดยเน้ือสตั ว์เปน็ เนื้อทีม่ คี ุณภำพ
และมคี วำมนมุ่ สัง่ ตรงจำกฟำร์มทม่ี กี ำรรับรองมำตรฐำน
จำกองคก์ รทนี่ ่ำเชื่อถอื รวมถงึ มีกำรบรหิ ำรจัดกำรอำหำร
ท่ีเปน็ ระบบ เพอ่ื รกั ษำคุณภำพอำหำรให้สดใหมอ่ ยเู่ สมอ

9

2.Weakness (จดุ ออ่ น)
1. ขนำดของร้ำนมจี ำกัด มีจำนวนที่นั่งไม่มำก
เนือ่ งจำกข้อจำกัดในเร่ืองของเงนิ ลงทนุ สง่ ผลให้ยำก
ในกำรบริหำรควิ ลกู คำ้ ในช่วงเวลำที่ลกู คำ้ เข้ำรำ้ นจำนวนมำก
2. รำ้ นชำบูอินดเ้ี ปิดอยู่ในศนู ยก์ ำรคำ้ เวลำเปิด-ปดิ ตำมเวลำ
ศูนยก์ ำรค้ำ ระยะเวลำเปดิ ให้บริกำรน้อยกว่ำร้ำนชำบู
ที่เปิดอยู่ภำยนอกศนู ย์กำรค้ำ
3. เมนทู ่มี ใี ห้เลอื กรับประทำนมีนอ้ ยเกินไป และทำงร้ำนยงั ขำด
เมนูทม่ี ีควำมโดดเดน่ ท่ีจะสำมำรถดงึ ดูดใจลกู คำ้ ได้
4. ไม่มีบรกิ ำรจดั ส่งเดลเิ วอร่ี
5. สำหรบั ในรำคำ 259 บำท จะไมร่ วมเมนู 8 อย่ำงคือ
หอยแมลงภ่นู วิ ซแี ลนด์ ก้งุ สด ปลำแซลมอ่ น เน้อื ใบพำย
ปอู ัดวำซำบิ เกี๊ยวก้งุ ชสี และไข่ไก่ หำกจะสง่ั ต้องจำ่ ยเพม่ิ
ในรำคำที่รำ้ นชำบูกำหนดหรอื อพั รำคำเปน็ 359 บำท
ถงึ จะไดเ้ มนู 8 เมนู

10

3. Opportunitier (โอกำส)
1. รำ้ นอำหำรประเภทชำบู กำลงั ได้รบั ควำมนิยมและมีแนวโน้ม
เติบโตอยำ่ งต่อเนอื่ ง ทง้ั จำกกระแสรกั สขุ ภำพ และ
พฤติกรรมกำรรบั ประทำนอำหำรนอกบำ้ นมีแนวโนม้ สูงขึ้น
2. เทคโนโลยีมคี วำมทันสมยั สำมำรถใช้เทคโนโลยีใน
กำรทำกำรตลำดและสรำ้ งชอ่ งทำงในกำรเขำ้ ถงึ กลมุ่ ลกู คำ้ ได้
สะดวก กว้ำงขวำงขน้ึ และมีตน้ ทุนตำ่

4.Threats (อปุ สรรค)
1. รำ้ นอำหำรประเภทชำบู เปน็ ธุรกิจทีส่ ำมำรถเขำ้ ตลำดไดง้ ำ่ ย
และมีรำ้ นอำหำรประเภทน้เี กิดขนึ้ ตำมท้องตลำด
เปน็ จำนวนมำก
2. วตั ถุดบิ ในกำรปรุงอำหำรประเภทชำบู ส่วนใหญ่เปน็ ของสด
ซ่ึงคอ่ นขำ้ งเสียง่ำย และมีตน้ ทุนในกำรเกบ็ รักษำสูง
3. ธุรกจิ ร้ำนอำหำรเปน็ ธรุ กิจทตี่ อ้ งใชบ้ คุ ลำกรหลำยตำแหน่ง
เชน่ พนกั งำนเสิรฟ์ พนักงำนทำควำมสะอำด เปน็ ต้น
ซึ่งต้องมีใจในงำนบรกิ ำร ทำใหย้ ำกในกำรบรกิ ำรบคุ ลำกร
4. ดว้ ยขนำดพน้ื ทแ่ี ละจำนวนโตะ๊ ทมี่ จี ำกดั และทำงร้ำนไม่มี
กำรจำกดั เวลำในกำรรับประทำนชำบู ซ่ึงลูกคำ้ บำงคนใช้เวลำ
รับประทำนคอ่ นขำ้ งนำน ทำให้ร้ำนเสยี โอกำสในกำรรบั
ลกู คำ้ ใหม่

11

เกณฑท์ ี่ใชใ้ นกำรกำหนดตลำดเปำ้ หมำย

1. กำรแบ่งสว่ นตลำดทำงภมู ศิ ำสตร์
เน้นประชำกรทอ่ี ำศยั อยใู่ นเขตใกลเ้ คยี งศนู ยก์ ำรคำ้

ซึ่งมีลกั ษณะกำรอยูอ่ ำศัยแบบในเมือง เปน็ หอพัก
คอนโดมเิ นียม และบรเิ วณโดยรอบกจ็ ะมีโรงพยำบำล โรงเรียน
และห้ำงรำ้ นตำ่ งๆ ซึ่งบริเวณท่ีเลือกนน้ั มี ผู้คนอำศัยอยู่มำก
ถือไดว้ ำ่ มคี วำมหนำแนน่ ถึงปำนกลำง

2. กำรแบ่งสว่ นตลำดตำมประชำกรศำสตร์
• เป็นกลุม่ ประชำกรได้ทกุ เพศทกุ วยั ใชร้ ำยได้และอำยุ
ในกำรแบ่งกลมุ่
• กล่มุ ลูกคำ้ วยั รนุ่ นักศกึ ษำ นกั เรียน เปน็ กลุ่มลกู ค้ำท่ี
ชื่นชอบกำรรับประทำนชำบู ชอบกำรรบั ประทำนอำหำร
ในรปู แบบใหม่ๆ และชอบควำมคุม้ ค่ำ
• กลุ่มเปำ้ หมำยสุดท้ำยคือกลมุ่ ลกู ค้ำทมี่ ีรปู แบบกำรดำรงชีวิต
ท่ีรกั สขุ ภำพ และชอบควำมแปลกใหม่ ทม่ี อี ำยุตั้งแต่
18-60 ปี ซ่ึงมีรำยได้ 15,000 บำทขนึ้ ไป

12

3. กำรแบง่ สว่ นตลำดตำมลกั ษณะพฤติกรรมกำรเลอื กใชบ้ รกิ ำร
ของผู้บริโภค

1. กลมุ่ ผูบ้ ริโภคทีม่ พี ฤติกรรมชอบกำรรับประทำนอำหำร
ประเภทบฟุ เฟต่ ์นยิ มรับประทำนอำหำรเป็นหมู่คณะ ชอบ
รบั ประทำนอำหำรในปริมำณมำก เพรำะทำใหร้ สู้ กึ คมุ้ คำ่
กบั รำคำทผ่ี บู้ รโิ ภคได้จำ่ ยไป ต้องกำรอำหำรที่
มใี ห้เลอื กหลำกหลำย

2. กลมุ่ ผบู้ รโิ ภคทม่ี ีพฤตกิ รรมกำรรับประทำนอำหำรแบบ
เป็นสว่ นตวั เช่น ตอ้ งกำรใชเ้ วลำในชว่ งทว่ี ่ำงจำก
กำรทำงำน พักผอ่ นกบั คนสำคัญ หรอื คนรู้ใจ
เช่น ครอบครัว คนรกั เนน้ รับประทำนอำหำรคุณภำพดี
และให้ควำมสำคญั กบั บรรยำกำศของรำ้ น

3. กล่มุ ผ้บู ริโภคที่มีพฤตกิ รรมกำรรับประทำนอำหำรโดย
คำนึงถึงสขุ ภำพ ชอบรับประทำนอำหำรแบบบุฟเฟต่ ์
แต่ก็ยงั คำนงึ ถึงสุขภำพดว้ ย เลือกรบั ประทำนอำหำร
ท่ีมีประโยชน์ เชน่ ผักเนอ้ื สัตว์ท่ีไม่ติดมัน
อำหำรท่ีไมใ่ สผ่ งชูรส เป็นตน้

13

กลมุ่ ตลำดเปำ้ หมำย

กลมุ่ ตลำดเปำ้ หมำยหลกั คอื กลุม่ ผู้บริโภคทช่ี ืน่ ชอบ
กำรรบั ประทำนอำหำรประเภทบฟุ เฟ่ต์ นักเรียน นกั ศกึ ษำ
วัยทำงำน และท่ีอำศยั อยูบ่ ริเวณพ้ืนที่ใกลศ้ นู ย์กำรคำ้
เน่ืองจำกกลมุ่ น้ีเป็นกลุม่ ทม่ี กี ำลงั ซื้อมำก และอยูใ่ นชว่ งวัย
ทสี่ ำมำรถรบั ประทำนอำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ไ์ ด้ อีกท้ังเปน็ กลุ่ม
ท่ีมีพฤตกิ รรมในกำรบริโภคตรงกบั รปู แบบของทำงร้ำนชำบู

กลมุ่ ตลำดเปำ้ หมำยรอง คอื กล่มุ ผ้บู ริโภคทช่ี ืน่ ชอบกำร
รับประทำนอำหำรประเภททคี่ ำนงึ ถึงสุขภำพ และกลุ่มผ้บู ริโภคทีม่ ำ
ศูนย์กำรค้ำ

14

วิเครำะห์ STP Strategy

Target Market ตลำดเปำ้ หมำย และ Segmentation กำรแบ่งสว่ น
ตลำด

ระบุเกณฑ์ทีธ่ รุ กิจใชใ้ นกำรกำหนดตลำดเปำ้ หมำย
กลยทุ ธ์ในกำรกำหนดตลำดเปำ้ หมำย คือ
กลยทุ ธต์ ลำดหลำยส่วน
เน่ืองจำกทำงรำ้ นเปน็ รำ้ นอำหำรประเภทบฟุ เฟตท์ ไี่ ดร้ บั
ควำมนิยมอย่ำงมำกในปัจจุบัน นนั้ เปน็ สว่ นประสมทำงกำรตลำด (4P’s)
ท่ีตอบสนองควำมตอ้ งกำรของผู้บรโิ ภค ซึ่งครอบคุมกลุม่ ผบู้ รโิ ภค
ยกตัวอยำ่ งเช่น วัยนักเรยี น นักศกึ ษำ วัยทำงำน เป็นตน้

โดยมีกำรใช้ตวั แปรในกำรแบง่ สว่ นตลำดผบู้ รโิ ภค คือ

1. ตวั แปรทำงภมู ิศำสตร์ (Geographic variable)
ดำ้ นควำมหนำแนน่ คอื ควำมหนำแนน่ ของวัยรุ่น

นักศกึ ษำ หรือแม้แต่วนั ทำงำน เน่อื งจำกตำแหนง่ ท่ตี ้งั ของรำ้ นอยู่
ภำยในห้ำงสรรพสินค้ำและใกล้มหำวิทยำลยั กำรเปดิ ธรุ กจิ ตรงน้ที ำให้
ผปู้ ระกอบกำรสำมำรถมองเหน็ โอกำส แล:ทรำบควำมต้องกำร
ของผู้บรโิ ภค ซ่ึงจะช่วยในกำรจดั สรรคท์ รพั ยำกรทำงตลำด
อย่ำงมปี ระสิทธภิ ำพมำกขน้ึ

2. ตัวแปรทำงพฤติกรรม (Behaviorristic variablr)
เป็นตวั แปรที่สอดคล้องกบั นยิ ำมทำงกำรตลำดใน

ปัจจุบันมำกทสี่ ุด โดยใชแ้ บ่งสว่ นกำรตลำดทำงดำ้ นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ คอื ธุรกิจนเี้ หมำะกับทุกเพศทกุ วยั ในรำคำท่ีสำมำรถ
เข้ำถึงไดง้ ำ่ ย ทำใหค้ รอบคลมุ และตรงกับควำมตอ้ งกำรของผู้บริโภค

15

ระบุกลุม่ ผบู้ รโิ ภคเปำ้ หมำยหลกั และกลมุ่ ผบู้ รโิ ภครอง
• กล่มุ ผบู้ รโิ ภคเป้ำหมำยหลัก คือ นักเรียน นกั ศึกษำ และ

พนกั งำนบริษัท
• ส่วนเปำ้ หมำยรอง คอื ประชำชนทวั่ ไปท่ีอำศยั อยใู่ นบรเิ วณนน้ั

16

สรปุ ควำมคิดเหน็ รำยบคุ คล

ชื่อ นำงสำวแพรวรรณ ชำนิธุระกำร
รหัสนกั ศึกษำ 1600100059
เลขท่ี 08

มีควำมคิดเห็นวำ่ เมนอู ำหำรและคณุ ภำพของอำหำรเหมำะสมกับ
รำคำทที่ ำงร้ำนต้งั ไว้ แตส่ ิ่งท่ีทำงร้ำนควรปรบั ปรงุ คอื เพมิ่ พ้ืนท่ีภำยในร้ำน
ให้กวำ้ งขนึ้ เพ่ือรองรบั จำนวนลกู คำ้ ที่มำรบั ประทำน เพรำะหำกวันไหน
ลกู ค้ำมำรบั ประทำนเป็นจำนวนมำก เชน่ วันอำทิตย์ เปน็ ตน้
ลกู ค้ำจะตอ้ งรอควิ นำน เน่อื งจำกลูกคำ้ บำงรำยใช้เวลำในกำรรับประทำน
คอ่ นขำ้ งนำน และเพ่อื เป็นกำรเพม่ิ โอกำสใหก้ ับทำงรำ้ นเอง จะไดร้ บั ลกู คำ้
เพิม่ มำกขึ้นอกี ดว้ ย เพรำะถ้ำพน้ื ท่นี อ้ ยแลว้ คนที่เขำ้ มำรบั ประทำนใชเ้ วลำ
รับประทำนนำนเกินไปจะเสียโอกำสทจ่ี ะรับลกู คำ้ รำยใหม่

17

ช่อื นำงสำวพรรณภิ ำ ศรตี ้นวงศ์
รหัสนักศกึ ษำ 1600100204
เลขที่ 14

จำกขอ้ มูลมขี ้อเสนอแนะอยำกให้มรี ำคำเดก็ เพ่ิมอกี รำคำหน่งึ
เพรำะจะได้เป็นกำรเพ่มิ ยอดขำยในกลมุ่ ของครอบครัว เน่ืองจำกข้อมูล
ทไ่ี ด้ศึกษำมำลกู คำ้ สว่ นมำกเป็นกลมุ่ เพอ่ื นๆ วัยทำงำน วยั นักเรยี น
ซงึ่ คดิ ว่ำท่ไี มค่ อ่ ยมีลูกคำ้ กลมุ่ ครอบครวั อำจเปน็ เพรำะลูกคำ้ คดิ วำ่
จะเสยี เปรยี บถำ้ พำเด็กมำรับประทำนดว้ ยในรำคำเดยี วกันกบั ผใู้ หญ่
จึงคิดว่ำหำกมีกำรเพ่มิ รำคำของเด็กแยกตำ่ งหำก จะทำใหล้ กู คำ้
กลุ่มครอบครัวหนั มำสนใจ หรือเพ่มิ ตัวเลือกในกำรมำรบั ประทำนอำหำร
กันเปน็ ครอบครวั มำกขน้ึ

18

ชื่อ นำงสำวปวณี ำ ธรี ะบญุ
รหัสนักศกึ ษำ 1600100281
เลขท่ี 16

อยำกจะปรับปรุงด้ำนพนื้ ทข่ี องร้ำนใหม้ ขี นำดใหญข่ น้ึ
เนอ่ื งจำกบ้ำงสำขำมพี ื้นที่ใชส้ อยนอ้ ยทำให้กำรเดินอำจเกดิ ควำมไม่
สะดวกสบำยแกล่ กู คำ้ และพนกั งำนของทำงรำ้ น ดำ้ นกำรเปลย่ี นแปลง
เพื่อให้ประสบควำมเสรจ็ มำกขน้ึ ในอนำคต อยำกให้ร้ำนมกี ำรเพิม่ เมนู
ที่เกย่ี วกับสขุ ภำพเพมิ่ มำกขนึ้ เน่อื งจำกในปจั จบุ นั มีผคู้ นหันมำ
ดแู ลสขุ ภำพ และใส่ใจในกำรเลอื กรับประทำนอำหำรทด่ี ีตอ่ ร่ำงกำย
รวมทั้งจะได้กล่มุ ลกู คำ้ รำยใหมเ่ พิม่ ขึ้นใหก้ ับธรุ กจิ อกี ดว้ ย

19

ชือ่ นำงสำวศศมณฑ์ จิตรพำนชิ เจรญิ
รหัสนักศกึ ษำ 1600100307
เลขท่ี 18

จำกข้อมูลท้ังหมดทไี่ ดไ้ ปค้นควำ้ และวิเครำะห์แลว้ นน้ั
มีควำมคดิ เหน็ ว่ำทำงร้ำนจะมีจุดเด่นอยู่ท่ีรำคำ และเจำะกลมุ่ เปำ้ หมำย
ได้อยำ่ งตรงจุดตำมแตล่ ะพื่นทขี่ องทำงรำ้ น มอี ำหำรที่สดและสอำด
พนกั งำนบริกำรดี แต่ทำงกลุ่มของเรำไดศ้ ึกษำจำกสำขำฟวิ เจอร์รังสติ
ซ่ึงจะเห็นไดว้ ่ำทำงรำ้ นนน้ั ไม่มพี ืน้ ที่เพียงพอต่อกำรบรกิ ำรของลกู ค้ำ
หำกแกไ้ ขในจุดนี้ได้ ก็จะทำใหม้ ลี กู คำ้ เพิ่มมำกยิ่งขึ้น
และอำจเพม่ิ กลมุ่ เปำ้ หมำยให้กวำ่ ย่ิงข้นึ เพอ่ื กิจกำรที่ดขี นึ้ นอนำคต

20

ช่ือ นำงสำวรชั นกี ร ค้มุ ไพร
รหัสนกั ศึกษำ 1600101925
เลขที่ 84

ชำบอู นิ ดีม้ ีวิธกี ำรส่งั อำหำรโดยใหล้ กู คำ้ เขยี นเลือกเมนอู ำหำร
และจำนวนลงในกระดำษแลว้ สง่ ให้กบั พนักงำน จำกนนั้ พนักงำนจงึ จะ
นำใบสงั่ นนั้ ส่งใหก้ ับคนในครัวอกี ทนี งึ ถำ้ ในวันนัน้ มีลูกค้ำเยอะก็จะ
ทำให้ลกู คำ้ ไดร้ ับอำหำรชำ้ ไปมำกกว่ำเดมิ จึงอยำกปรบั เปล่ยี นวิธกี ำรสง่ั
ให้เปน็ แบบบุฟเฟต่ บ์ รกิ ำรตวั เองโดยมีจดุ ท่ีวำงอำหำรไว้แลว้ ใหล้ กู คำ้
สำมำรถเลือกตกั ได้ตำมใจไมต่ อ้ งรอสัง่ และอยำกเพมิ่ จำนวนโตะ้ ภำยใน
ร้ำนหรอื ขยำยพนื้ ทีร่ ำ้ นใหร้ องรบั ลกู คำ้ ไดม้ ำกที่สดุ เพรำะด้วยท่วี ำ่ ร้ำนไม่
จำกัดเวลำในกำรทำนทำใหล้ กู ค้ำสำมำรถน่งั ทำนนำนแคไ่ หนกไ็ ด้
ลูกคำ้ ทต่ี อ้ งกำรมำทำนชำบอู นิ ดี้ท่ีตอ้ งรอควิ กต็ อ้ งรอคิวนำน
โดยเฉพำะในวันหยุดตำ่ งๆเพรำะจะมีลกู คำ้ เยอะมำกกวำ่ วนั ธรรมดำ

21

ช่อื นำงสำวศรตุ ำ จติ จักร
รหัสนกั ศึกษำ 1600102386
เลขท่ี 97

อยำกให้ทำงร้ำนชำบอู ินด้จี ดั โปรโมช่ันตำมเทศกำลตำ่ งๆ หรือ
จดั โปรโมชนั่ ส่วนลดเพ่อื เปน็ กำรดึงดดู ลกู คำ้ ใหเ้ พิ่มขึ้น และอยำกให้
มีเครอ่ื งสงั่ เมนอู ำหำรเข้ำไปในครวั โดยตรงแทนกำรเขยี นในกระดำษจด
ใหพ้ นกั งำนเพรำะบำงทีพนักงำนอำจทำหำยหรือลมื เมนทู ่เี รำสง่ั ไปเวลำท่ี
ลูกคำ้ สงั่ พรอ้ มกันหลำยๆโตะ๊ อำจทำใหพ้ นักงำนสับสนและเพื่อควำม
รวดเร็วในกำรเสริฟ์อำหำรให้ทนั ตำมทลี่ กู คำ้ ตอ้ งกำร

22

ชือ่ นำงสำวเกรวลี อ่ำทัพ
รหสั นักศกึ ษำ 1600102410
เลขท่ี 99

ชำบูอนิ ดี้ เป็นชำบู สไตล์ไทย รสชำตทิ ่หี ลำกหลำย ควำมสุขท่ี
ได้รับประทำน ทั้งอำหำรทถี่ กู ปำก เข้ำกับบรรยำกำศทถ่ี กู ใจ
แหลง่ พบปะทจ่ี ะทำใหค้ ณุ ไดน้ ัดสงั สรรคก์ บั เพอื่ นเกดิ ควำมสขุ ขนึ้ แนน่ อน
เเละชำบมู รี ำคำทจี่ บั ตอ้ งไดร้ ำคำถกู ไมจ่ ำกดั เวลำในกำรกนิ สำหรบั คนท่ี
อยำกกนิ ชำบูในรำคำทเ่ี หมำะสมยอ่ มเยำ และเหมำะสมกับรำคำของเด็ก
นกั เรยี นสำมำรถกินไดโ้ ดยไม่ตอ้ งเดอื ดรอ้ นพอ่ เเม่ เเละนกั ศึกษำท่ีตอ้ ง
ใช้เงนิ เยอะกส็ ำมำรถกินได้อยำกสบำยกระเปำ๋ เเละอยำกใหท้ ำงรำ้ น
เพิม่ รำยกำรของหวำน เชน่ ทำแพนเค้ก มีแย้มใหเ้ ลอื กหลำกหลำยรสชำติ
ท่คี น นยิ ม มไี อศกรมี หลำกหลำย

23

ชอื่ นำงสำวสภุ ำวณิ ี ทองศรี
รหัสนักศกึ ษำ 1600102444
เลขที่ 101

ชำบูอนิ ดม้ี ี 2 รำคำ คือ รำคำ 259 บำท และ รำคำ 359 บำท
ซึ่งในชดุ 259 บำทนนั้ มีเมนูอำหำรให้ลกู ค้ำเลอื กรบั ประทำนไม่
หลำกหลำย ควรเพิ่มเมนอู ำหำรในชดุ ของ 259 บำท ให้มเี มนหู ลำกหลำย
มำกย่งิ ขน้ึ เชน่ ชชู ิ อำหำรจำนเดยี ว อำหำรหวำน
อำหำรทำนเล่น เป็นต้น เพรำะกำรทม่ี เี มนอู ำหำรตำ่ งๆใหล้ กู คำ้ ไดเ้ ลอื ก
หลำกหลำยมำกขน้ึ น้ัน จะชว่ ยดงึ ดูดลกู คำ้ ใหม้ ำทำนชำบไู ดเ้ พม่ิ มำกขน้ึ
ด้วย และในสว่ นของชุด 359 บำทนนั้ ต้องเพม่ิ เมนูอำหำรอีกเช่นกนั
เพมิ่ เมนอู ำหำรทะเลใหม้ ีหลำยชนิด และเพมิ่ เน้อื ววั ให้หลำยชนิด
เป็นกำรทำให้ลกู ค้ำรสู้ กึ คมุ้ คำ่ กับเงินที่เสียไป และอำจจะทำใหม้ ลี กู คำ้
เพม่ิ ขน้ึ มำกขึ้นอกี ไดด้ ว้ ย

24

ชอ่ื นำงสำวมณฑำ บญุ พทิ กั ษ์
รหัสนักศึกษำ 1600102501
เลขท่ี 105

อยำกให้มกี ำรจดั ส่งชดุ ชำบอู ินดี้ ท้ังวตั ถุดบิ และอปุ กรณ์ชำบู
ส่งผำ่ น Delivery เพอ่ื ใหค้ วำมสะดวกสบำยแกล่ กู คำ้ ทไี่ มอ่ ยำกออก
จำกบำ้ นหรือเบอื่ เวลำรถตดิ ทำให้เสียเวลำออกมำทำน ก็สำมำรถใช้
บริกำร Deliveryโดยไมต่ ้องเสียเวลำออกไปใช้บรกิ ำรด้วยตนเอง
เพียงแค่โทรส่ังกส็ ง่ ถงึ บำ้ น กส็ ำมำรถทำนชำบกู บั ครอบครวั ไดท้ บ่ี ้ำน
อยำ่ งงำ่ ยๆ ซงึ่ จะเป็นกำรเพมิ่ ยอดขำยให้กบั ธรุ กจิ ชำบู นอกจำกจะได้
ลูกค้ำในรำ้ น เรำยังได้ลกู คำ้ ภำยในนอกรำ้ นอกี ดว้ ย ซง่ึ อำจจะเปน็
ลูกค้ำใหมๆ่

25

ชอ่ื นำยจิรพฒั น์ หมัดเซน็ รหัส
นกั ศกึ ษำ 1600102790
เลขท่ี 115

อยำกให้ทำงรำ้ นมีตวั เลอื กใหล้ กู คำ้ ท่มี ำทำนเพม่ิ มำกขนึ้
คอื มกี ำรเพม่ิ เตำป้ิงย่ำงใหด้ ว้ ยเพรำะลกู คำ้ บำงคนทมี่ ำกบั กลมุ่ เพอื่ น
หลำยๆคนก็อำจจะตอ้ งกำรทจ่ี ะทำนทง้ั ชำบู และป้ิงยำ่ ง
โดยจะมกี ำรเพ่มิ ค่ำเตำปิ้งยำ่ งเตำละ 59 บำท และอยำกใหท้ ำงรำ้ น
มเี ซทสุขสำหรับคนรกั สุขภำพ จดั ชดุ อำหำรท่ี แคลลอรต่ี ำ่ หรือจดั เป็น
ชุดผักนำนำชนิดใหด้ นู ำ่ รับประทำนสำหรับบำงคนที่ใสใ่ จสุขภำพ

26

บรรณำนุกรม

ขวญั ดวง แซเ่ ตีย (2560). ถอดบทเรยี นควำมลม้ เหลว สโู่ อกำสของ
ควำมสำเรจ็ "ชำบอู ินด้ี" . 16 พฤศจกิ ำยน 2562 , จำกเวบ็ ไซต์ :
https://www.smethailandclub.com/entrepreneur-2634-
id.html?fbclid=IwAR09hgi46Ry-ovRl5dSrHsPHm6FUAZ2-
20dN6w6wwTlcwWRVO3siI78QIBg

สภุ ัทรำ ดวงงำ (2561).จำกลกู ชำวนำ เจง๊ แล้วส้ไู ม่ถอย ลยุ ตอ่
ธรุ กิจชำบู 6 ปมี ลู คำ่ 2,000 ล้ำน.16 พฤศจกิ ำยน 2562,
จำกเวบ็ ไซต์ :
https://www.smartsme.co.th/content/88322?fbclid=IwAR
0xUoWS_AbnhiabkF8ms7gR_XYt6NB1DXq6Rj3yhAAFwMn
OPE2jPLduV5A

สภุ ทั รำ ดวงงำ (2560).ลูกชำวนำ รวยสู้ฟัด สร้ำงอำณำจกั ร
“ชำบอู ินด้ี” บุฟเฟ่ตพ์ ันล้ำน .16 พฤศจิกำยน2562, จำกเวบ็ ไซต์
https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/12273?fb
clid=IwAR0bDXFQIS5GQ2VYxz_lYE1sCY-
x3HA7ppQe6oUL1kgG-2WfIfjiXmFaZ2o

27

Posted by naruepat(2561).กำรตลำดแบบ 4P (Marketing Mix)
คืออะไร .16 พฤศจกิ ำยน 2562, จำกเวบ็ ไซต์ :
https://www.branddoodee.com/?fbclid=IwAR0KeIXzY3K
ySpmF1y1xsvH4FGsDj2JMng6-1FwOutGCFbgPIt6PkJ_TZDI

Terebinth cloud ERP(2562). SWOT คอื อะไร
กำรวเิ ครำะห์ SWOT ทำอย่ำงไร . 16 พฤศจิกำยน 2562 ,
จำกเว็บไซต์ :
https://www.tereb.in.th/erp//?fbclid=IwAR1jH5tagpA9jq
3n9IYDN9fUg6_aK40F92OR_OujemhalWUxN9nIveCcE4

28


Click to View FlipBook Version