The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ksc.kwang, 2019-11-20 09:41:45

MK Final

MK Final

คำนำ

รำยงำนเล่มนีจ้ ดั ทำขนึ้ เพ่ือเปน็ ส่วนหนึ่งของวชิ ำMK212
(Marketing) จัดทำโดยนักศึกษำคณะบญั ชี ชั้นปที 3่ี เพอ่ื ใหไ้ ด้
ศึกษำหำควำมรูเ้ กย่ี วกบั เรือ่ งกำรสมั ภำษณธ์ ุรกจิ ทสี่ นใจ ซ่ึงมขี อ้ มลู
เกยี่ วกบั รำยละเอยี ดของธุรกจิ กำรนำเสนอสว่ นประสมทำงกำรตลำด
4P’s ของธุรกจิ ปัจจยั ที่ส่งผลกระทบกับกำรดำเนินธรุ กจิ ผำ่ นกำร
วเิ ครำะห์ SWOT เกณฑท์ ี่ธุรกจิ เลือกหรอื กำหนดตลำดเป้ำหมำย
กลุม่ เปำ้ หมำยหลกั กลมุ่ เป้ำหมำยรอง รวมถึงควำมคดิ เหน็ ของ
สมำชิกในกลมุ่ ที่มีตอ่ ธรุ กจิ นอกจำกนไ้ี ด้ศึกษำอยำ่ งเขำ้ ใจเพือ่ เปน็
ประโยชนก์ ับกำรศกึ ษำตอ่ และเพือ่ เปน็ แรงบนั ดำลใจในกำรศกึ ษำใน
วชิ ำดังกล่ำวอกี ดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทำหวงั วำ่ รำยงำนเลม่ นีจ้ ะเป็นประโยชนก์ บั ผ้อู ่ำน
หรอื นักเรยี น นักศกึ ษำ ทกี่ ำลงั สนใจและตอ้ งกำรค้นหำขอ้ มูล
เกย่ี วกับเรอื่ งน้ีอยู่ไม่มำกก็น้อย หำกมีขอ้ แนะนำหรอื ขอ้ ผดิ พลำด
ประกำรใด คณะผจู้ ัดทำขอน้อมรับไวแ้ ละตอ้ งขออภยั มำ ณ ทนี่ ี้ด้วย

คณะผูจ้ ัดทำ
11 พฤษจิกำยน พ.ศ.2562

1

สำรบัญ หนำ้ ท่ี

รำยละเอียด 3
ประวัติ 4
สำเหตทุ ี่เลือกทำแผนธุรกจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ชำบู 6
นำเสนอสว่ นประสมทำงกำรตลำด 4Ps ของธุรกิจ 7
SWOT 9
เกณฑ์ทใี่ ช้ในกำรกำหนดตลำดเป้ำหมำย 12
กล่มุ ตลำดเป้ำหมำย 14
วเิ ครำะห์ STP Strateg 15
สรปุ ควำมคดิ เห็นรำยบคุ คล 17

2

รำยละเอยี ด

ชื่อกิจกำร : ชำบู อินด้ี (Shabu Indy)
ชอ่ื บรษิ ทั : บรษิ ัท อินดี้ อนิ เตอรเ์ นชัน่ แนล จำกดั
ประเภท : อำหำรหลกั เปน็ ธุรกจิ กำรบรกิ ำรในรปู แบบบฟุ เฟต์
ลักษณะกิจกำร : แฟรนไชส์ชำบู-หมูกะทะ-ปิ้งยำ่ ง
สถำนท่ีตั้ง : ชั้น G 94 ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค รงั สิต ม.2 ถนน
พหลโยธนิ ตำบลประชำธิปตั ย์ อำเภอธัญบรุ ี, เทศบำลเมอื ง
ปทมุ ธำนี 12130
ช่ือเจำ้ ของ : สภุ ัทรำ ดวงงำ

3

ประวตั ิ

คณุ ปู สภุ ัทรำ ดวงงำ เจ้ำของธรุ กิจรำ้ นชำบูอินดี้ เดมิ เกดิ
มำเป็นลกู ชำวนำและทำงำนเชียรเ์ บียรเ์ พ่ือส่งตวั เองเรยี นจนจบ รำ้ นชำบู
อนิ ด้ใี ช้เงนิ ลงทนุ 450,000 บำท ซ่ึงเงินส่วนหนงึ่ มำจำกซองแตง่ งำน เม่ือ
6 ปที ผี่ ำ่ นมำ ชำบอู ินด้ีเปน็ ร้ำนชำบูทไ่ี ม่ไดจ้ ำกดั เวลำในกำรรับประทำน
โดยตำ่ งจังหวดั รำคำเริ่มต้นอยทู่ ่ีคนละ 199 และ 299 บำท ส่วนกรงุ เทพ
และปริมณฑลรำคำจะอยู่ที่ 259 และ 359 บำท ซ่ึงรำคำทถี่ กู ลงนนั้ จะไม่
รวมกำรรบั ประทำนอำหำรประเภทเครื่องด่ืม, กงุ้ , หอยแมลงภนู่ วิ ซแี ลนด์
และเนื้อววั ได้ สว่ นวัตถุดบิ ท่ีแพงทส่ี ดุ ในรำ้ นคอื เนอื้ หมูสนั คอ ซึง่ เป็นสว่ น
ทมี่ มี ันแทรกทำใหม้ ีรสชำติอรอ่ ย โดยในหมู 1 ตวั จะมีอยู่ไมเ่ กนิ 5
กิโลกรัม ชำบูอินด้ี เกิดจำกแนวคดิ ทต่ี อ้ งกำรใหค้ นชนบทตำมจงั หวดั
ต่ำงๆได้กินอำหำรทด่ี มี คี ณุ ภำพ เรำจงึ ใชห้ ลกั กำรปำ่ ลอ้ มเมอื ง เลอื กเปิด
ตำมต่ำงจงั หวัดกอ่ น แลว้ ขยำยส่กู รงุ เทพ โดยเปดิ ที่นครรำชสมี ำเป็นที่
แรก กอ่ นลงทุนไมก่ ลัวเจง๊ เพรำะคดิ วำ่ ยังไงกต็ อ้ งมีทำงออกใหเ้ รำเดินต่อไป
ในชว่ งเริ่มต้นเนื่องจำกไม่มีเงินทนุ มำกมำย จงึ เน้นเรือ่ งวัตถุดิบเป็นหลัก
เนอื่ งจำกเป็นหวั ใจสำคญั ของธุรกจิ รำ้ นอำหำร

4

และเมอื่ มที นุ พรอ้ มจงึ คอ่ ยๆต่อยอดเร่อื งอื่น เชน่ กำรตกแตง่ รำ้ นให้
สวยงำม ปแี รกธุรกิจเตบิ โตอย่ำงรวดเร็วมำก ทำให้เรำลมื กำรบริหำร
จัดกำรระบบหลงั บำ้ น ซ่ึงชว่ งน้ันใช้เงนิ สดไปอยำ่ งรวดเรว็ และกำรขำย
แฟรนไชสร์ ำคำ 150,000 บำทในเวลำนั้น กไ็ มไ่ ด้ขำยแบบใหเ้ กิดรำยไดต้ อ่
เพ่อื นำมำหล่อเลี้ยงแบรนด์ใหเ้ ขม้ แขง็ เม่อื มปี ัญหำกระแสเงนิ สดเลยทำให้
เกิดปญั หำทกุ อย่ำง เชน่ ไมม่ ีเงนิ ไปจ่ำยเจำ้ หน้ี ทำใหเ้ กบ็ สต็อกวัตถดุ บิ ไม่
เพยี งพอ ส่วนลูกหนีก้ ต็ ำมเก็บไมไ่ ด้
เพรำะไม่มีวธิ ีบรหิ ำรทด่ี ี ทำใหต้ อ้ งหันมำเปลยี่ นวธิ คี ิด ด้วยกำรคดิ บวก
และศกึ ษำวธิ ีคดิ จำกคนท่ปี ระสบควำมสำเร็จ ปัจจุบนั สำขำมำกมำยท่ัว
ประเทศกวำ่ 173 สำขำ ทั้งปจั จบุ นั ยงั สร้ำงมลู ค่ำธุรกจิ กวำ่ 2,000 ล้ำน
บำท และมียอดขำยโดยเฉลย่ี อย่ทู ส่ี ำขำละ 1 ลำ้ น

5

สำเหตทุ เ่ี ลอื กทำแผนธรุ กจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ชำบู

เน่ืองจำกปัจจุบนั ร้ำนอำหำรประเภทบฟุ เฟ่ตช์ ำบกู ำลงั ไดร้ บั
ควำมนิยมและกำลังเตบิ โตอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยในปีที่ผ่ำนมูลคำ่ ตลำดธรุ กจิ
อำหำรญ่ปี ุ่นประเภทชำบูมมี ลู คำ่ กวำ่ 4,300 ลำ้ นบำท ทำให้เกิด
รำ้ นอำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ์ชำบเู กดิ ขนึ้ มำกมำยตำมแหลง่ ชมุ ชนต่ำงๆ
นอกจำกน้ยี งั มกี ระแสรักสุขภำพที่กำลงั มำแรงในปัจจบุ นั ธรุ กิจ
รำ้ นอำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ์ชำบจู ึงเปน็ ธุรกิจทม่ี ีโอกำสเตบิ โตและเปน็ ท่ี
ตอ้ งกำรของตลำดสงู

จำกประเดน็ ควำมน่ำสนใจดงั กลำ่ ว ทำให้เกิดแนวคดิ กำรทำ
แผนธรุ กจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ต์ชำบู ซึง่ เปน็ ธุรกจิ ทเี่ ก่ยี วข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ร้ำนอำหำร ทเี่ นน้ วตั ถดุ ิบคุณภำพสงู รสชำตอิ ำหำรท่แี ตกตำ่ งและมีควำม
หลำกหลำย รวมถงึ มีมำตรฐำนกำรใหบ้ รกิ ำรทป่ี ระทบั ใจ

6

นำเสนอส่วนประสมทำงกำรตลำด 4Ps ของธรุ กจิ

1.ผลติ ภณั ฑ์ (Product)
หมเู น้นๆ เน้ือแนน่ ๆ “ชำบู อนิ ดี้” คดั สรรวตั ถุดบิ ท่ี สด

สะอำด เพ่ือมอบใหก้ ับลูกคำ้ คนพิเศษ สนั คอสไลซ์ท่ีเขำ้ กนั ดกี บั น้ำซุป
เข้มขน้ หอยนวิ ซแี ลนดต์ ัวใหญท่ ่สี งั่ พเิ ศษเพอ่ื มำเสิรฟ์ ให้ถงึ โตะ๊ ผกั สดๆ
ท่ผี ำ่ นกำรคดั และจดั เตรียมอยำ่ งพถิ พี ถิ นั และสำคญั ทีส่ ุดคอื น้ำซปุ และ
นำ้ จิ้ม ทมี่ ีรสชำติจดั จำ้ นถูกปำกคนไทย มใี หเ้ ลือกหลำกหลำยแบบ ท้ังนำ้
ซปุ ซึง่ มี 4 รสชำติ ไดแ้ ก้ นำ้ ซุปออรจิ นิ อล น้ำซุปญ่ปี นุ่ (นำ้ ดำ) น้ำซุป
ต้มยำ และนำ้ ซุปเกำหลี สว่ นน้ำจิม้ จะมี 5 รสชำติ ไดแ้ ก่ น้ำจ้มิ ซีฟดู ส์
น้ำจิ้มสุก้ี นำ้ จ้มิ งำ น้ำจมิ้ อนิ ด้ี และน้ำจม้ิ พอนสึ อินด้ีซอสจ้ิมกบั อะไรก็
อร่อย ผลติ ภณั ฑ์ตวั ใหม่ ตอบโจทยค์ นชอบทำนอำหำรทบ่ี ำ้ น รสชำตทิ ่ี
เหมำะกบั อำหำรหลำกหลำย มคี วำมพถิ พี ถิ ันในขนั้ ตอนกำรผลติ เพอื่ ให้
อินดซี้ อสอยู่ในทุกม้อื ของลูกคำ้ “ชำบู อนิ ด้ี” ชำบู สไตล์ไทย

2.รำคำ (Price)
มี 2 รำคำ ได้แก่ รำคำ 259 บำท และรำคำ 359 บำท

สำหรับรำคำ 359 บำท จะมเี พม่ิ พเิ ศษมำ 8 อยำ่ งคือ หอยแมลงภู่
นิวซแี ลนด์ กุง้ สด ปลำแซลมอ่ น เน้ือใบพำย ปูอดั วำซำบิ เกย๊ี วกงุ้ ชสี และ
ไขไ่ ก่ รำคำนร้ี วมเครื่องด่มื ด้วย รำคำนี้เปน็ รำคำทไี่ ม่แพงเกนิ ไปเมอ่ื เทยี บ
กับชำบแู บรนดอ์ ่นื ๆ ซง่ึ รำคำถูกกว่ำแตค่ ณุ ภำพ ปรมิ ำณเทียบเท่ำกนั

7

3.ช่องทำงกำรจดั จำหนำ่ ย (Place)
ชนั้ G 94 ศูนยก์ ำรคำ้ ฟวิ เจอรพ์ ำรค์ รังสติ ม.2 ถนน

พหลโยธิน ตำบลประชำธปิ ัตย์ อำเภอธัญบรุ ี, เทศบำลเมอื งปทุมธำนี 12130
เปดิ บริกำรทห่ี ำ้ งสรรพสนิ คำ้ ทั่วประเทศ เพือ่ เขำ้ ถงึ ลกู คำ้ ที่

ต้องกำรควำมสะดวกสบำย เดนิ ในหำ้ งสรรพสินค้ำ
มีบริกำรเปดิ ขำยแฟรนด์ไชสผ์ ำ่ นทำงออนไลน์ สำมำรถเปดิ

ธรุ กิจได้ในตำ่ งจงั หวัดโดยที่ไมไ่ ดเ้ ปิดบรกิ ำรแค่ในหำ้ ง
4.กำรสง่ เสรมิ กำรขำย (Promotion)

มีโปรโมชนั่ ต่ำงๆมำกมำยเพื่อจงู ใจลูกค้ำใหม้ ำใชบ้ รกิ ำร เช่น
นำบัตรนกั ศกึ ษำมำแลกเพ่ือรบั ส่วนลด 10% โปรโมชัน่ แจก Gift voucher
500 บำท จำนวน 50 รำงวลั โดยลูกค้ำตอ้ งทำตำมกตกิ ำของร้ำน โปรโมชนั่
ในเทศกำลสำคญั ตำ่ งๆ เช่น วันแม่ จะมโี ปรโมช่ัน “บอกรกั แม่” เพียงเช็คอิน
และแชร์เพจจะไดร้ บั สว่ นลด 10% โปรโมช่นั รบั ประทำนในวันวำเลนไทน์ ลด
ทนั ที 10 % เมอ่ื มำทำนที่ร้ำน โปรโมชน่ั ฉลองตรษุ จีน เมือ่ ลกู คำ้ มำทำนชำบคู
รบ 1000 บำท ข้นึ ไป รบั สว่ นลดทนั ที 10% 1 โต๊ะ / 1 สทิ ธ์ิ

8

SWOT

1.Strength (จดุ แขง็ )

1.ไมจ่ ำกัดเวลำ
2.รำคำถูกกวำ่ รำ้ นชำบอู ่ืนๆภำยในศนู ย์กำรคำ้
ฟวิ เจอร์พำรค์ รังสติ
3.กอ่ นส่งั เมนอู ำหำร ทำงรำ้ นจะเสิร์ฟเมนูอำหำรสดจำนใหญ่
ยักษ์ 1 จำน มำให้ลกู ค้ำกอ่ นโดยทไ่ี มต่ อ้ งส่ัง โดยเมนูอำหำรสดในจำน
จะมีประมำณ 16 เมนู แตถ่ ำ้ อำหำรสดเมนูไหนลูกคำ้ ไมช่ อบ หรือไม่
ตอ้ งกำร ก็สำมำรถเปลีย่ นได้ และส่วนกำรสง่ั อำหำรเพ่มิ เติมทำงรำ้ นจะ
มีเมนอู ำหำรลกู ค้ำสำมำรถเลอื กเมนูทตี่ ้องกำรไดแ้ ค่เขยี นจำนวนถำด
ของอำหำรในช่องว่ำงด้ำนขวำของเมนนู น้ั ได้เลย
4.มบี รกิ ำรเปดิ ขำยแฟรนดไ์ ชสผ์ ำ่ นทำงออนไลน์ สะดวกและ
รวดเรว็ และมีผลดตี อ่ ธรุ กจิ คอื ทำใหร้ ้ำนชำบอู นิ ดี้ มชี อื่ เสยี งและเป็น
ทีร่ จู้ ักมำกขึ้น
5.น้ำซปุ และนำ้ จมิ้ มีให้เลอื กหลำกหลำย ซง่ึ นำ้ ซปุ มีท้ังหมด 4
รสชำติ ได้แก้ นำ้ ซุปออริจินอล น้ำซุปญป่ี นุ่ (นำ้ ดำ) นำ้ ซุปตม้ ยำ และ
น้ำซปุ เกำหลี สว่ นนำ้ จิ้มจะมีท้งั หมด 5 รสชำติ ได้แก่ นำ้ จมิ้ ซีฟูต
นำ้ จิม้ สุกี้ นำ้ จม้ิ งำ น้ำจมิ้ อนิ ด้ี และน้ำจม้ิ พอนสึ
6.อำหำรมีคณุ ภำพ สดใหม่ โดยเนอ้ื สัตวเ์ ปน็ เน้อื ท่มี คี ณุ ภำพ
และมคี วำมนมุ่ ส่งั ตรงจำกฟำรม์ ทมี่ ีกำรรบั รองมำตรฐำนจำกองคก์ รที่
น่ำเชอื่ ถอื รวมถึงมกี ำรบริหำรจัดกำรอำหำรท่ีเป็นระบบ เพือ่ รักษำ
คณุ ภำพอำหำรใหส้ ดใหมอ่ ยู่เสมอ

9

2.Weakness (จุดออ่ น)
1.ขนำดของรำ้ นมีจำกดั มีจำนวนที่น่ังไมม่ ำก เนอ่ื งจำกขอ้ จำกดั

ในเรื่องของเงนิ ลงทนุ สง่ ผลให้ยำกในกำรบรหิ ำรควิ ลกู คำ้ ในช่วงเวลำที่
ลกู คำ้ เขำ้ รำ้ นจำนวนมำก

2.ร้ำนชำบูอินด้เี ปดิ อย่ใู นศนู ยก์ ำรค้ำ เวลำเปดิ -ปดิ ตำมเวลำ
ศนู ยก์ ำรค้ำ ระยะเวลำเปิดให้บรกิ ำรน้อยกว่ำร้ำนชำบทู ี่เปดิ อยู่
ภำยนอกศนู ย์กำรคำ้

3.เมนูท่ีมีให้เลอื กรับประทำนมนี ้อยเกนิ ไป และทำงรำ้ นยังขำด
เมนทู ี่มคี วำมโดดเด่นท่จี ะสำมำรถดงึ ดูดใจลกู คำ้ ได้

4.ไม่มีบริกำรจัดส่งเดลเิ วอรี่
5.สำหรบั ในรำคำ 259 บำท จะไม่รวมเมนู 8 อยำ่ งคอื
หอยแมลงภนู่ วิ ซแี ลนด์ กุง้ สด ปลำแซลมอ่ น เน้อื ใบพำย ปอู ดั วำซำบิ
เก๊ียวกุ้ง ชสี และไข่ไก่ หำกจะสง่ั ตอ้ งจำ่ ยเพมิ่ ในรำคำทร่ี ้ำนชำบกู ำหนด
หรอื อพั รำคำเป็น 359 บำทถงึ จะไดเ้ มนู 8 เมนู

10

3. Opportunitier (โอกำส)
1.ร้ำนอำหำรประเภทชำบู กำลังไดร้ บั ควำมนิยมและมแี นวโน้มเตบิ โต

อย่ำงต่อเนอ่ื ง ทัง้ จำกกระแสรกั สุขภำพ และพฤติกรรมกำรรบั ประทำน
อำหำรนอกบำ้ นมแี นวโนม้ สูงขึน้

2.เทคโนโลยมี ีควำมทันสมัย สำมำรถใชเ้ ทคโนโลยีในกำรทำ
กำรตลำดและสร้ำงช่องทำงในกำรเขำ้ ถงึ กลมุ่ ลูกคำ้ ไดส้ ะดวก กวำ้ งขวำง
ข้ึน และมตี น้ ทุนต่ำ

4.Threats (อปุ สรรค)
1.รำ้ นอำหำรประเภทชำบู เป็นธุรกิจทสี่ ำมำรถเขำ้ ตลำดได้ง่ำย และมี

ร้ำนอำหำรประเภทน้ีเกิดขน้ึ ตำมท้องตลำดเป็นจำนวนมำก
2.วัตถดุ บิ ในกำรปรงุ อำหำรประเภทชำบู ส่วนใหญ่เป็นของสด ซงึ่

คอ่ นขำ้ งเสยี งำ่ ย และมีตน้ ทนุ ในกำรเกบ็ รักษำสูง
3. ธรุ กจิ ร้ำนอำหำรเป็นธุรกิจทต่ี อ้ งใชบ้ ุคลำกรหลำยตำแหนง่ เชน่

พนักงำนเสิร์ฟ พนกั งำนทำควำมสะอำด เปน็ ต้น ซึ่งต้องมีใจในงำน
บริกำร ทำใหย้ ำกในกำรบรกิ ำรบุคลำกร

4. ดว้ ยขนำดพ้ืนท่ีและจำนวนโตะ๊ ทม่ี จี ำกดั และทำงร้ำนไม่มกี ำรจำกัด
เวลำในกำรรบั ประทำนชำบู ซงึ่ ลกู ค้ำบำงคนใช้เวลำรบั ประทำนคอ่ นขำ้ ง
นำน ทำให้รำ้ นเสยี โอกำสในกำรรบั ลกู คำ้ ใหม่

11

เกณฑท์ ใ่ี ชใ้ นกำรกำหนดตลำดเปำ้ หมำย

1.กำรแบง่ สว่ นตลำดทำงภมู ศิ ำสตร์
เน้นประชำกรท่อี ำศยั อย่ใู นเขตใกล้เคยี งศูนยก์ ำรคำ้ ซ่ึงมี

ลกั ษณะกำรอยู่อำศัยแบบในเมือง เปน็ หอพกั คอนโดมเิ นียม และบรเิ วณ
โดยรอบก็จะมีโรงพยำบำล โรงเรียน และห้ำงรำ้ นตำ่ งๆ ซึง่ บรเิ วณทเ่ี ลือก
น้นั มี ผู้คนอำศัยอยู่มำกถือไดว้ ่ำมีควำมหนำแน่นถงึ ปำนกลำง

2.กำรแบ่งสว่ นตลำดตำมประชำกรศำสตร์
- เปน็ กลุ่มประชำกรไดท้ กุ เพศทุกวยั ใชร้ ำยไดแ้ ละอำยุในกำรแบง่ กลมุ่
- กลมุ่ ลกู คำ้ วยั รนุ่ นกั ศกึ ษำ นักเรยี น เป็นกลมุ่ ลูกค้ำทชี่ ่ืนชอบกำร
รบั ประทำนชำบู ชอบกำรรับประทำนอำหำรในรูปแบบใหม่ๆ และชอบควำม
คมุ้ ค่ำ
- กล่มุ เปำ้ หมำยสดุ ทำ้ ยคอื กลมุ่ ลกู คำ้ ทมี่ รี ูปแบบกำรดำรงชีวิตท่รี กั
สขุ ภำพ และชอบควำมแปลกใหม่ ทม่ี ีอำยตุ ้งั แต่ 18-60 ปี ซึง่ มรี ำยได้
15,000 บำทขึน้ ไป

12

3.กำรแบง่ ส่วนตลำดตำมลักษณะพฤติกรรมกำรเลอื กใช้
บรกิ ำรของผู้บรโิ ภค

1. กลมุ่ ผบู้ รโิ ภคที่มีพฤติกรรมชอบกำรรบั ประทำน
อำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ์ นิยมรบั ประทำนอำหำรเปน็ หมูค่ ณะ ชอบ
รับประทำนอำหำรในปริมำณมำก เพรำะทำใหร้ สู้ กึ คมุ้ ค่ำกับรำคำที่
ผู้บรโิ ภคไดจ้ ่ำยไป ตอ้ งกำรอำหำรทมี่ ีใหเ้ ลอื กหลำกหลำย

2. กลมุ่ ผบู้ รโิ ภคท่ีมพี ฤตกิ รรมกำรรบั ประทำนอำหำร
แบบเป็นสว่ นตวั เช่น ต้องกำรใชเ้ วลำในช่วงทวี่ ่ำงจำกกำรทำงำน
พกั ผอ่ นกับคนสำคญั หรอื คนรใู้ จ เชน่ ครอบครวั คนรัก เน้น
รับประทำนอำหำรคณุ ภำพดี และใหค้ วำมสำคญั กบั บรรยำกำศ
ของร้ำน

3. กลุ่มผู้บริโภคทม่ี ีพฤตกิ รรมกำรรับประทำนอำหำร
โดยคำนึงถึงสุขภำพ ชอบรบั ประทำนอำหำรแบบบฟุ เฟต่ ์ แต่กย็ ัง
คำนงึ ถงึ สขุ ภำพดว้ ย เลอื กรบั ประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ เช่น ผัก
เนือ้ สัตวท์ ่ไี มต่ ดิ มนั อำหำรที่ไม่ใสผ่ งชรู ส เป็นต้น

13

กลุ่มตลำดเปำ้ หมำย

กลุ่มตลำดเปำ้ หมำยหลกั คือกลมุ่ ผบู้ ริโภคทีช่ ่นื ชอบ
กำรรบั ประทำนอำหำรประเภทบฟุ เฟ่ต์ นักเรยี น นักศกึ ษำ วัย
ทำงำน และท่อี ำศยั อยู่บรเิ วณพนื้ ทใี่ กลศ้ นู ยก์ ำรค้ำ เนอื่ งจำกกลุ่มน้ี
เป็นกลมุ่ ท่ีมกี ำลังซ้อื มำก และอย่ใู นชว่ งวยั ที่ สำมำรถรับประทำน
อำหำรประเภทบฟุ เฟ่ตไ์ ด้ อีกทงั้ เปน็ กลุม่ ที่มีพฤตกิ รรมในกำร
บรโิ ภคตรงกบั รปู แบบของทำงร้ำนชำบู

กลุ่มตลำดเป้ำหมำยรอง คือกลมุ่ ผูบ้ ริโภคทช่ี ่ืนชอบกำร
รับประทำนอำหำรประเภททคี่ ำนึงถึงสุขภำพ และกลมุ่ ผู้บริโภคท่มี ำ
ศนู ยก์ ำรคำ้

14

วเิ ครำะห์ STP Strategy

Target Market ตลำดเปำ้ หมำย และ Segmentation กำรแบง่ สว่ น
ตลำด

ระบเุ กณฑ์ท่ีธรุ กจิ ใชใ้ นกำรกำหนดตลำดเปำ้ หมำย
กลยทุ ธ์ในกำรกำหนดตลำดเปำ้ หมำย คือ กลยุทธต์ ลำด
หลำยส่วน

เน่ืองจำกทำงรำ้ นเปน็ รำ้ นอำหำรประเภทบุฟเฟตท์ ี่
ได้รบั ควำมนยิ มอย่ำงมำกในปจั จบุ ัน นัน้ เปน็ ส่วนประสมทำงกำรตลำด
(4P’s)
ที่ตอบสนองควำมตอ้ งกำรของผู้บริโภค ซง่ึ ครอบคมุ กลมุ่ ผู้บริโภค
ยกตัวอย่ำงเชน่ วัยนักเรยี น นกั ศึกษำ วยั ทำงำน เป็นต้น

โดยมีกำรใชต้ วั แปรในกำรแบง่ สว่ นตลำดผบู้ รโิ ภค คือ

1. ตวั แปรทำงภูมิศำสตร์ (Geographic variable)
ด้ำนควำมหนำแน่น คอื ควำมหนำแน่นของวัยรนุ่

นักศึกษำ หรือแมแ้ ต่วันทำงำน เน่ืองจำกตำแหนง่ ท่ีต้งั
ของร้ำนอยูภ่ ำยในห้ำงสรรพสินค้ำและใกลม้ หำวทิ ยำลยั กำรเปดิ ธุรกิจ
ตรงนท้ี ำให้ผ้ปู ระกอบกำรสำมำรถมองเห็นโอกำส แลทรำบควำม
ต้องกำรของผ้บู ริโภค ซงึ่ จะช่วยในกำรจดั สรรค์ทรพั ยำกรทำงตลำด
อยำ่ งมีประสิทธิภำพมำกขน้ึ

2. ตัวแปรทำงพฤตกิ รรม (Behaviorristic variablr)
เป็นตัวแปรที่สอดคล้องกบั นยิ ำมทำงกำรตลำดใน

ปัจจบุ ันมำกที่สดุ โดยใช้แบง่ ส่วนกำรตลำดทำงดำ้ นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ คอื ธรุ กจิ นเ้ี หมำะกับทุกเพศทุกวยั ในรำคำทส่ี ำมำรถ
เขำ้ ถึงไดง้ ่ำย ทำใหค้ รอบคลมุ และตรงกับควำมตอ้ งกำรของผบู้ ริโภค

15

ระบุกลมุ่ ผบู้ รโิ ภคเปำ้ หมำยหลกั และกลมุ่ ผบู้ รโิ ภครอง
• กลุ่มผบู้ รโิ ภคเป้ำหมำยหลัก คือ นักเรียน นกั ศกึ ษำ และ

พนักงำนบริษัท
• ส่วนเป้ำหมำยรอง คอื ประชำชนทว่ั ไปท่อี ำศัยอย่ใู นบรเิ วณ

น้นั

16

สรุปควำมคดิ เหน็ รำยบคุ คล

ชอื่ นำงสำวแพรวรรณ ชำนิธุระกำร
รหัสนกั ศึกษำ 1600100059
เลขที่ 08

มคี วำมคิดเห็นวำ่ เมนอู ำหำรและคุณภำพของอำหำรเหมำะสม
กับรำคำทที่ ำงร้ำนตัง้ ไว้ แตส่ งิ่ ที่ทำงรำ้ นควรปรับปรงุ คอื เพิ่มพ้นื ท่ี
ภำยในรำ้ นให้กวำ้ งขน้ึ เพ่อื รองรบั จำนวนลกู คำ้ ทม่ี ำรับประทำน เพรำะ
หำกวนั ไหนลกู คำ้ มำรบั ประทำนเปน็ จำนวนมำก เช่นวนั อำทิตยเ์ ป็นตน้
ลูกค้ำจะตอ้ งรอควิ นำน เน่ืองจำกลูกค้ำบำงรำยใช้เวลำในกำร
รบั ประทำนค่อนข้ำงนำน และเพอ่ื เปน็ กำรเพมิ่ โอกำสใหก้ ับทำงรำ้ นเอง
จะได้รบั ลูกค้ำเพิม่ มำกขนึ้ อกี ดว้ ย เพรำะถำ้ พื้นทีน่ ้อยแลว้ คนที่เขำ้ มำ
รบั ประทำนใช้เวลำรบั ประทำนนำนเกินไปจะเสยี โอกำสทจี่ ะรบั ลกู คำ้ รำย
ใหม่

17

ชื่อ นำงสำวพรรณิภำ ศรตี น้ วงศ์
รหัสนักศกึ ษำ 1600100204
เลขท่ี 14

จำกข้อมูลมขี อ้ เสนอแนะอยำกให้มรี ำคำเด็กเพิ่มอีกรำคำหน่งึ
เพรำะจะได้เปน็ กำรเพม่ิ ยอดขำยในกลมุ่ ของครอบครวั เนื่องจำกข้อมลู
ที่ไดศ้ กึ ษำมำลกู คำ้ ส่วนมำกเป็นกลมุ่ เพ่ือนๆ วัยทำงำน วยั นกั เรยี น ซ่ึง
คิดวำ่ ท่ีไมค่ อ่ ยมลี กู คำ้ กลมุ่ ครอบครัวอำจเปน็ เพรำะลกู คำ้ คดิ ว่ำจะ
เสยี เปรียบถ้ำพำเดก็ มำรับประทำนด้วยในรำคำเดยี วกนั กับผใู้ หญ่ จึง
คิดวำ่ หำกมีกำรเพ่ิมรำคำของเด็กแยกตำ่ งหำก จะทำใหล้ กู ค้ำกลมุ่
ครอบครัวหนั มำสนใจ หรอื เพม่ิ เป็นตัวเลือกในกำรมำรบั ประทำน
อำหำร กนั เป็นครอบครัวมำกข้ึน

18

ชอ่ื นำงสำวปวณี ำ ธีระบุญ
รหสั นกั ศกึ ษำ 1600100281
เลขท่ี 16

อยำกจะปรับปรงุ ด้ำนพ้ืนทีข่ องรำ้ นใหม้ ขี นำดใหญ่ขน้ึ
เนือ่ งจำกบ้ำงสำขำมพี น้ื ท่ใี ช้สอยนอ้ ยทำใหก้ ำรเดนิ อำจเกดิ ควำมไม่
สะดวกสบำยแกล่ กู คำ้ และพนักงำนของทำงร้ำน ด้ำนกำรเปลย่ี นแปลง
เพื่อให้ประสบควำมเสร็จมำกขน้ึ ในอนำคต อยำกให้ร้ำนมกี ำรเพ่มิ เมนู
ท่เี กี่ยวกับสุขภำพเพม่ิ มำกขน้ึ เนื่องจำกในปจั จุบนั มีผคู้ นหันมำดแู ล
สขุ ภำพ และใสใ่ จในกำรเลอื กรบั ประทำนอำหำรทดี่ ตี อ่ รำ่ งกำย รวมทั้ง
จะไดก้ ลมุ่ ลูกค้ำรำยใหม่เพ่ิมขน้ึ ใหก้ บั ธุรกิจอกี ดว้ ย

19

ช่ือ นำงสำวศศมณฑ์ จติ รพำนิชเจรญิ
รหัสนกั ศกึ ษำ 1600100307
เลขที่ 18

จำกขอ้ มลู ทัง้ หมดทไ่ี ดไ้ ปคน้ ควำ้ และวเิ ครำะหแ์ ลว้ นน้ั มีควำม
คิดเห็นว่ำทำงรำ้ นจะมีจุดเด่นอยู่ทีร่ ำคำ และเจำะกล่มุ เป้ำหมำยได้อย่ำง
ตรงจดุ ตำมแตล่ ะพ่นื ท่ขี องทำงรำ้ น มอี ำหำรที่สดและสอำด พนกั งำน
บรกิ ำรดี แต่ทำงกลมุ่ ของเรำไดศ้ ึกษำจำกสำขำฟวิ เจอรร์ ังสติ ซง่ึ จะเหน็
ได้วำ่ ทำงร้ำนนั้นไมม่ ีพ้นื ทเ่ี พยี งพอตอ่ กำรบริกำรของลกู คำ้ หำกแก้ไข
ในจุดนี้ได้ กจ็ ะทำใหม้ ีลกู ค้ำเพ่ิมมำกยง่ิ ขนึ้ และอำจเพ่ิมกลมุ่ เปำ้ หมำย
ให้กวำ่ ย่ิงข้ึน เพ่อื กจิ กำรทีด่ ขี นึ้ นอนำคต

20

ชอ่ื นำงสำวรัชนกี ร คุม้ ไพร
รหัสนกั ศึกษำ 1600101925
เลขที่ 84

ชำบอู นิ ดีม้ วี ิธกี ำรสง่ั อำหำรโดยใหล้ กู คำ้ เขยี นเลอื กเมนูอำหำร
และจำนวนลงในกระดำษแลว้ สง่ ใหก้ บั พนักงำน จำกน้ันพนักงำนจึงจะนำ
ใบสัง่ นั้นสง่ ใหก้ บั คนในครัวอกี ทนี ึง ถ้ำในวนั นนั้ มลี กู ค้ำเยอะกจ็ ะทำให้
ลกู คำ้ ไดร้ ับอำหำรชำ้ ไปมำกกวำ่ เดมิ จงึ อยำกปรับเปลยี่ นวธิ กี ำรสง่ั ใหเ้ ปน็
แบบบฟุ เฟต่ ์บรกิ ำรตวั เองโดยมีจดุ ทวี่ ำงอำหำรไว้แลว้ ใหล้ กู คำ้ สำมำรถ
เลือกตักได้ตำมใจไม่ตอ้ งรอสง่ั และอยำกเพิ่มจำนวนโตะ้ ภำยในรำ้ นหรอื
ขยำยพ้นื ทรี่ ำ้ นใหร้ องรบั ลกู ค้ำได้มำกทสี่ ดุ เพรำะด้วยทวี่ ่ำรำ้ นไม่จำกดั
เวลำในกำรทำนทำใหล้ กู ค้ำสำมำรถน่ังทำนนำนแค่ไหนกไ็ ด้ ลกู ค้ำท่ี
ต้องกำรมำทำนชำบอู ินด้ีทตี่ ้องรอควิ กต็ อ้ งรอคิวนำน โดยเฉพำะใน
วนั หยดุ ตำ่ งๆเพรำะจะมลี กู คำ้ เยอะมำกกวำ่ วนั ธรรมดำ

21

ช่อื นำงสำวศรุตำ จิตจักร
รหัสนักศกึ ษำ 1600102386
เลขที่ 97

อยำกใหท้ ำงรำ้ นชำบูอินดจ้ี ัดโปรโมชนั่ ตำมเทศกำลตำ่ งๆ หรอื
จัดโปรโมชน่ั สว่ นลดเพื่อเปน็ กำรดึงดดู ลกู คำ้ ใหเ้ พม่ิ ข้ึน และอยำกใหม้ ี
เครื่องสง่ั เมนอู ำหำรเขำ้ ไปในครวั โดยตรงแทนกำรเขียนในกระดำษจดให้
พนกั งำนเพรำะบำงทีพนกั งำนอำจทำหำยหรือลมื เมนูทเี่ รำส่ังไปเวลำท่ี
ลกู คำ้ สงั่ พรอ้ มกนั หลำยๆโตะ๊ อำจทำให้พนักงำนสบั สนและเพื่อควำม
รวดเรว็ ในกำรเสรฟิ ์อำหำรให้ทนั ตำมทลี่ กู คำ้ ตอ้ งกำร

22

ชอ่ื นำงสำวเกรวลี อ่ำทพั
รหัสนกั ศึกษำ 1600102410
เลขที่ 99

ชำบูอนิ ด้ี เป็นชำบู สไตลไ์ ทย รสชำตทิ หี่ ลำกหลำย ควำมสุขที่
กินได้ ทง้ั อำหำรทถี่ กู ปำก เข้ำกบั บรรยำกำศท่ถี กู ใจ แหล่งพบปะทจี่ ะทำ
ให้คุณได้นัดสงั สรรคก์ บั เพ่ือนเกดิ ควำมสุขขน้ึ แน่นอน เเละชำบมู ีรำคำ
ทีจ่ ับต้องได้รำคำถกู ไม่จำกดั เวลำในกำรกนิ สำหรบั คนทอี่ ยำกกนิ ชำบู
ในรำคำท่ีเหมำะสมย่อมเยำ และเหมำะสมกบั รำคำของเด็กนักเรียน
สำมำรถกนิ ได้โดยไมต่ ้องเดอื ดรอ้ นพอ่ เเม่ เเละนักศึกษำที่ตอ้ งใชเ้ งนิ
เยอะกส็ ำมำรถกนิ ไดอ้ ยำกสบำยกระเปำ๋ เเละอยำกใหท้ ำงรำ้ นเพ่ิม
รำยกำรของหวำน เชน่ ทำแพนเค้ก มแี ยม้ ให้เลอื กหลำกหลำยรสชำตทิ ่ี
คน นิยม มีไอศกรมี หลำกหลำย

23

ชอ่ื นำงสำวสุภำวิณี ทองศรี
รหัสนกั ศึกษำ 1600102444
เลขท่ี 101

ชำบอู ินด้ีมี 2 รำคำ คอื รำคำ 259 บำท และ รำคำ 359
บำท ซ่ึงในชุด 259 บำทน้ันมีเมนูอำหำรใหล้ ูกคำ้ เลือกรับประทำนไม่
หลำกหลำย ควรเพิ่มเมนูอำหำรในชุดของ 259 บำท ใหม้ เี มนู
หลำกหลำยขนึ้ เช่น ชูชิ อำหำรจำนเดยี ว อำหำรหวำน อำหำรทำนเล่น
เป็นต้น เพรำะกำรทมี่ เี มนูอำหำรตำ่ งๆใหล้ กู คำ้ ไดเ้ ลือกหลำกหลำยมำก
ขนึ้ นนั้ จะชว่ ยดึงดดู ลูกค้ำให้มำทำนชำบูไดเ้ พิม่ มำกขน้ึ ด้วย และในส่วน
ของชดุ 359 บำทนั้น ต้องเพ่มิ เมนอู ำหำรอีกเช่นกนั เพ่ิมเมนูอำหำร
ทะเลใหม้ หี ลำยชนิด และเพมิ่ เนื้อวัวใหห้ ลำยชนดิ เปน็ กำรทำให้ลกู ค้ำ
รู้สกึ ค้มุ คำ่ กบั เงนิ ทีเ่ สียไป และอำจจะทำใหม้ ีลกู คำ้ เพ่มิ ขนึ้ มำกขน้ึ อีกได้
ดว้ ย

24

ชอ่ื นำงสำวมณฑำ บุญพทิ กั ษ์
รหัสนกั ศึกษำ 1600102501
เลขที่ 105

อยำกให้มีกำรจัดสง่ ชุดชำบอู นิ ด้ี ท้ังวัตถดุ ิบและอปุ กรณช์ ำบู
ส่งผำ่ น Delivery เพื่อให้ควำมสะดวกสบำยแกล่ กู คำ้ ทไ่ี ม่อยำกออก
จำกบ้ำนหรือเบอื่ เวลำรถตดิ ทำให้เสยี เวลำออกมำทำน ก็สำมำรถใช้
บรกิ ำร Deliveryโดยไมต่ อ้ งเสยี เวลำออกไปใช้บรกิ ำรด้วยตนเอง เพียง
แค่โทรสง่ั ก็ส่งถงึ บำ้ น กส็ ำมำรถทำนชำบกู ับครอบครวั ได้ทบี่ ำ้ นอยำ่ ง
ง่ำยๆ ซ่ึงจะเป็นกำรเพ่มิ ยอดขำยให้กับธรุ กจิ ชำบู นอกจำกจะไดล้ กู คำ้
ในร้ำน เรำยังไดล้ กู คำ้ ภำยในนอกร้ำนอีกดว้ ย ซึ่งอำจจะเปน็ ลกู คำ้
ใหมๆ่

25

ช่ือ นำยจริ พัฒน์ หมัดเซน็ รหัส
นักศึกษำ 1600102790
เลขท่ี 115

อยำกใหท้ ำงร้ำนมตี ัวเลอื กใหล้ กู คำ้ ท่ีมำทำนเพมิ่ มำกขนึ้ คือ มี
กำรเพมิ่ เตำปง้ิ ย่ำงใหด้ ้วยเพรำะลกู คำ้ บำงคนทมี่ ำกบั กลมุ่ เพื่อนหลำยๆ
คนก็อำจจะตอ้ งกำรท่จี ะทำนท้งั ชำบู และปิง้ ย่ำง โดยจะมีกำรเพ่มิ คำ่ เตำ
ปิง้ ย่ำงเตำละ 59 บำท และอยำกให้ทำงรำ้ นมี เซทสุขสำหรบั คนรกั
สุขภำพ จัดชดุ อำหำรที่ แคลลอรี่ ตำ่ หรือจดั เปน็ ชดุ ผักนำนำชนิดใหด้ ู
น่ำ รับประทำนสำหรับบำงคนท่ใี สใ่ จสุขภำพ

26

บรรณำนุกรม

ขวัญดวง แซ่เตีย (2560). ถอดบทเรยี นควำมลม้ เหลว สูโ่ อกำสของ
ควำมสำเร็จ "ชำบอู ินด้ี" . 16 พฤศจิกำยน 2562 , จำกเว็บไซต์ :
https://www.smethailandclub.com/entrepreneur-2634-
id.html?fbclid=IwAR09hgi46Ry-ovRl5dSrHsPHm6FUAZ2-
20dN6w6wwTlcwWRVO3siI78QIBg

สุภทั รำ ดวงงำ (2561).จำกลกู ชำวนำ เจ๊งแลว้ สู้ไมถ่ อย ลยุ ตอ่ ธรุ กจิ
ชำบู 6 ปีมูลค่ำ 2,000 ล้ำน.16 พฤศจิกำยน 2562, จำกเว็บไซต์ :
https://www.smartsme.co.th/content/88322?fbclid=IwAR
0xUoWS_AbnhiabkF8ms7gR_XYt6NB1DXq6Rj3yhAAFwMn
OPE2jPLduV5A

สุภทั รำ ดวงงำ (2560).ลกู ชำวนำ รวยสฟู้ ดั สรำ้ งอำณำจกั ร “ชำบู
อินด”้ี บุฟเฟ่ตพ์ ันลำ้ น .16 พฤศจิกำยน2562, จำกเว็บไซต์
https://cheechongruay.smartsme.co.th/content/12273?fb
clid=IwAR0bDXFQIS5GQ2VYxz_lYE1sCY-
x3HA7ppQe6oUL1kgG-2WfIfjiXmFaZ2o

27

Posted by naruepat(2561).กำรตลำดแบบ 4P (Marketing Mix)
คืออะไร .16 พฤศจกิ ำยน 2562, จำกเวบ็ ไซต์ :
https://www.branddoodee.com/?fbclid=IwAR0KeIXzY3K
ySpmF1y1xsvH4FGsDj2JMng6-1FwOutGCFbgPIt6PkJ_TZDI

Terebinth cloud ERP(2562). SWOT คอื อะไร กำรวิเครำะห์
SWOT ทำอย่ำงไร . 16 พฤศจกิ ำยน 2562 , จำกเว็บไซต์ :
https://www.tereb.in.th/erp//?fbclid=IwAR1jH5tagpA9jq
3n9IYDN9fUg6_aK40F92OR_OujemhalWUxN9nIveCcE4

28


Click to View FlipBook Version