The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

MK หน้าเดียว 02 _011111111

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ksc.kwang, 2019-11-14 00:06:15

MK หน้าเดียว 02 _011111

MK หน้าเดียว 02 _011111111

Keywords: NEW

คำนำ

รำยงำนเล่มนีจ้ ดั ทำขนึ้ เพ่ือเปน็ ส่วนหนึ่งของวชิ ำMK212
(Marketing) จัดทำโดยนักศึกษำคณะบญั ชี ชั้นปที 3่ี เพอ่ื ใหไ้ ด้
ศึกษำหำควำมรูเ้ กย่ี วกบั เรือ่ งกำรสมั ภำษณธ์ ุรกจิ ทสี่ นใจ ซ่ึงมขี อ้ มลู
เกยี่ วกบั รำยละเอยี ดของธุรกจิ กำรนำเสนอสว่ นประสมทำงกำรตลำด
4P’s ของธุรกจิ ปัจจยั ที่ส่งผลกระทบกับกำรดำเนินธรุ กจิ ผำ่ นกำร
วเิ ครำะห์ SWOT เกณฑท์ ี่ธุรกจิ เลือกหรอื กำหนดตลำดเป้ำหมำย
กลุม่ เปำ้ หมำยหลกั กลมุ่ เป้ำหมำยรอง รวมถึงควำมคดิ เหน็ ของ
สมำชิกในกลมุ่ ที่มีตอ่ ธรุ กจิ นอกจำกนไ้ี ด้ศึกษำอยำ่ งเขำ้ ใจเพือ่ เปน็
ประโยชนก์ ับกำรศกึ ษำตอ่ และเพือ่ เปน็ แรงบนั ดำลใจในกำรศกึ ษำใน
วชิ ำดังกล่ำวอกี ดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทำหวงั วำ่ รำยงำนเลม่ นีจ้ ะเป็นประโยชนก์ บั ผ้อู ่ำน
หรอื นักเรยี น นักศกึ ษำ ทกี่ ำลงั สนใจและตอ้ งกำรค้นหำขอ้ มูล
เกย่ี วกับเรอื่ งน้ีอยู่ไม่มำกก็น้อย หำกมีขอ้ แนะนำหรอื ขอ้ ผดิ พลำด
ประกำรใด คณะผจู้ ัดทำขอน้อมรับไวแ้ ละตอ้ งขออภยั มำ ณ ทนี่ ี้ด้วย

คณะผูจ้ ัดทำ
11 พฤษจิกำยน พ.ศ.2562

1

สำรบัญ หนำ้ ท่ี

รำยละเอียด 3
ประวัติ 4
สำเหตทุ ี่เลือกทำแผนธุรกจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ชำบู 6
นำเสนอสว่ นประสมทำงกำรตลำด 4Ps ของธุรกิจ 7
SWOT 9
เกณฑ์ทใี่ ช้ในกำรกำหนดตลำดเป้ำหมำย 12
กล่มุ ตลำดเป้ำหมำย 14
วเิ ครำะห์ STP Strateg 15
สรปุ ควำมคดิ เห็นรำยบคุ คล 17

2

รำยละเอยี ด

ชื่อกิจกำร : ชำบู อินด้ี (Shabu Indy)
ชอ่ื บรษิ ทั : บรษิ ัท อินดี้ อนิ เตอรเ์ นชัน่ แนล จำกดั
ประเภท : อำหำรหลกั เปน็ ธุรกจิ กำรบรกิ ำรในรปู แบบบฟุ เฟต์
ลักษณะกิจกำร : แฟรนไชส์ชำบู-หมูกะทะ-ปิ้งยำ่ ง
สถำนท่ีตั้ง : ชั้น G 94 ศูนย์กำรค้ำฟิวเจอร์พำร์ค รงั สิต ม.2 ถนน
พหลโยธนิ ตำบลประชำธิปตั ย์ อำเภอธัญบรุ ี, เทศบำลเมอื ง
ปทมุ ธำนี 12130
ช่ือเจำ้ ของ : สภุ ัทรำ ดวงงำ

3

ประวตั ิ

คณุ ปู สภุ ัทรำ ดวงงำ เจ้ำของธรุ กิจรำ้ นชำบูอินดี้ เดมิ เกดิ
มำเป็นลกู ชำวนำและทำงำนเชียรเ์ บียรเ์ พ่ือส่งตวั เองเรยี นจนจบ รำ้ นชำบู
อนิ ด้ใี ช้เงนิ ลงทนุ 450,000 บำท ซ่ึงเงินส่วนหนงึ่ มำจำกซองแตง่ งำน เม่ือ
6 ปที ผี่ ำ่ นมำ ชำบอู ินด้ีเปน็ ร้ำนชำบูทไ่ี ม่ไดจ้ ำกดั เวลำในกำรรับประทำน
โดยตำ่ งจังหวดั รำคำเริ่มต้นอยทู่ ่ีคนละ 199 และ 299 บำท ส่วนกรงุ เทพ
และปริมณฑลรำคำจะอยู่ที่ 259 และ 359 บำท ซ่ึงรำคำทถี่ กู ลงนนั้ จะไม่
รวมกำรรบั ประทำนอำหำรประเภทเครื่องด่ืม, กงุ้ , หอยแมลงภนู่ วิ ซแี ลนด์
และเนื้อววั ได้ สว่ นวัตถุดบิ ท่ีแพงทส่ี ดุ ในรำ้ นคอื เนอื้ หมูสนั คอ ซึง่ เป็นสว่ น
ทมี่ มี ันแทรกทำใหม้ ีรสชำติอรอ่ ย โดยในหมู 1 ตวั จะมีอยู่ไมเ่ กนิ 5
กิโลกรัม ชำบูอินด้ี เกิดจำกแนวคดิ ทต่ี อ้ งกำรใหค้ นชนบทตำมจงั หวดั
ต่ำงๆได้กินอำหำรทด่ี มี คี ณุ ภำพ เรำจงึ ใชห้ ลกั กำรปำ่ ลอ้ มเมอื ง เลอื กเปิด
ตำมต่ำงจงั หวัดกอ่ น แลว้ ขยำยส่กู รงุ เทพ โดยเปดิ ที่นครรำชสมี ำเป็นที่
แรก กอ่ นลงทุนไมก่ ลัวเจง๊ เพรำะคดิ วำ่ ยังไงกต็ อ้ งมีทำงออกใหเ้ รำเดินต่อไป
ในชว่ งเริ่มต้นเนื่องจำกไม่มีเงินทนุ มำกมำย จงึ เน้นเรือ่ งวัตถุดิบเป็นหลัก
เนอื่ งจำกเป็นหวั ใจสำคญั ของธุรกจิ รำ้ นอำหำร

4

และเมอ่ื มที นุ พรอ้ มจึงค่อยๆตอ่ ยอดเรอื่ งอน่ื เชน่ กำรตกแตง่ ร้ำนให้
สวยงำม ปีแรกธุรกิจเตบิ โตอย่ำงรวดเร็วมำก ทำให้เรำลมื กำรบริหำร
จัดกำรระบบหลงั บำ้ น ซึ่งชว่ งนัน้ ใชเ้ งินสดไปอย่ำงรวดเร็ว และกำรขำยแฟ
รนไชสร์ ำคำ 150,000 บำทในเวลำนั้น ก็ไม่ได้ขำยแบบใหเ้ กดิ รำยไดต้ อ่
เพอื่ นำมำหล่อเลย้ี งแบรนดใ์ หเ้ ขม้ แขง็ เมอ่ื มีปัญหำกระแสเงนิ สดเลยทำให้
เกิดปัญหำทุกอยำ่ ง เช่น ไมม่ เี งินไปจำ่ ยเจ้ำหนี้ ทำใหเ้ กบ็ สตอ็ กวตั ถดุ บิ ไม่
เพียงพอ สว่ นลกู หนีก้ ต็ ำมเก็บไม่ได้
เพรำะไม่มีวธิ บี รหิ ำรทดี่ ี ทำให้ตอ้ งหนั มำเปล่ียนวิธคี ิด ด้วยกำรคิดบวก
และศกึ ษำวธิ ีคิดจำกคนทป่ี ระสบควำมสำเร็จ ปจั จุบนั สำขำมำกมำยทั่ว
ประเทศกวำ่ 173 สำขำ ทัง้ ปจั จุบันยังสร้ำงมูลคำ่ ธรุ กจิ กวำ่ 2,000 ลำ้ น
บำท และมียอดขำยโดยเฉลยี่ อยทู่ สี่ ำขำละ 1 ลำ้ น

5

สำเหตทุ เ่ี ลอื กทำแผนธรุ กจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ชำบู

เน่ืองจำกปัจจุบนั ร้ำนอำหำรประเภทบฟุ เฟ่ตช์ ำบกู ำลงั ไดร้ บั
ควำมนิยมและกำลังเตบิ โตอย่ำงต่อเนือ่ ง โดยในปีที่ผ่ำนมูลคำ่ ตลำดธรุ กจิ
อำหำรญ่ปี ุ่นประเภทชำบูมมี ลู คำ่ กวำ่ 4,300 ลำ้ นบำท ทำให้เกิด
รำ้ นอำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ์ชำบเู กดิ ขนึ้ มำกมำยตำมแหลง่ ชมุ ชนต่ำงๆ
นอกจำกน้ยี งั มกี ระแสรักสุขภำพที่กำลงั มำแรงในปัจจบุ นั ธรุ กิจ
รำ้ นอำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ์ชำบจู ึงเปน็ ธุรกิจทม่ี ีโอกำสเตบิ โตและเปน็ ท่ี
ตอ้ งกำรของตลำดสงู

จำกประเดน็ ควำมน่ำสนใจดงั กลำ่ ว ทำให้เกิดแนวคดิ กำรทำ
แผนธรุ กจิ รำ้ นบฟุ เฟ่ต์ชำบู ซึง่ เปน็ ธุรกจิ ทเี่ ก่ยี วข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
ร้ำนอำหำร ทเี่ นน้ วตั ถดุ ิบคุณภำพสงู รสชำตอิ ำหำรท่แี ตกตำ่ งและมีควำม
หลำกหลำย รวมถงึ มีมำตรฐำนกำรใหบ้ รกิ ำรทป่ี ระทบั ใจ

6

นำเสนอส่วนประสมทำงกำรตลำด 4Ps ของธรุ กจิ

1.ผลติ ภณั ฑ์ (Product)
หมเู น้นๆ เน้ือแนน่ ๆ “ชำบู อนิ ดี้” คดั สรรวตั ถุดบิ ท่ี สด

สะอำด เพ่ือมอบใหก้ ับลูกคำ้ คนพิเศษ สนั คอสไลซ์ท่ีเขำ้ กนั ดกี บั น้ำซุป
เข้มขน้ หอยนวิ ซแี ลนดต์ ัวใหญท่ ่สี งั่ พเิ ศษเพอ่ื มำเสิรฟ์ ให้ถงึ โตะ๊ ผกั สดๆ
ท่ผี ำ่ นกำรคดั และจดั เตรียมอยำ่ งพถิ พี ถิ นั และสำคญั ทีส่ ุดคอื น้ำซปุ และ
นำ้ จิ้ม ทมี่ ีรสชำติจดั จำ้ นถูกปำกคนไทย มใี หเ้ ลือกหลำกหลำยแบบ ท้ังนำ้
ซปุ ซึง่ มี 4 รสชำติ ไดแ้ ก้ นำ้ ซุปออรจิ นิ อล น้ำซุปญ่ปี นุ่ (นำ้ ดำ) น้ำซุป
ต้มยำ และนำ้ ซุปเกำหลี สว่ นน้ำจิม้ จะมี 5 รสชำติ ไดแ้ ก่ น้ำจ้มิ ซีฟดู ส์
น้ำจิ้มสุก้ี นำ้ จ้มิ งำ น้ำจมิ้ อนิ ด้ี และน้ำจม้ิ พอนสึ อินด้ีซอสจ้ิมกบั อะไรก็
อร่อย ผลติ ภณั ฑ์ตวั ใหม่ ตอบโจทยค์ นชอบทำนอำหำรทบ่ี ำ้ น รสชำตทิ ่ี
เหมำะกบั อำหำรหลำกหลำย มคี วำมพถิ พี ถิ ันในขนั้ ตอนกำรผลติ เพอื่ ให้
อินดซี้ อสอยู่ในทุกม้อื ของลูกคำ้ “ชำบู อนิ ด้ี” ชำบู สไตล์ไทย

2.รำคำ (Price)
มี 2 รำคำ ได้แก่ รำคำ 259 บำท และรำคำ 359 บำท

สำหรับรำคำ 359 บำท จะมเี พม่ิ พเิ ศษมำ 8 อยำ่ งคือ หอยแมลงภู่
นิวซแี ลนด์ กุง้ สด ปลำแซลมอ่ น เน้ือใบพำย ปูอดั วำซำบิ เกย๊ี วกงุ้ ชสี และ
ไขไ่ ก่ รำคำนร้ี วมเครื่องด่มื ด้วย รำคำนี้เปน็ รำคำทไี่ ม่แพงเกนิ ไปเมอ่ื เทยี บ
กับชำบแู บรนดอ์ ่นื ๆ ซง่ึ รำคำถูกกว่ำแตค่ ณุ ภำพ ปรมิ ำณเทียบเท่ำกนั

7

3.ช่องทำงกำรจดั จำหนำ่ ย (Place)
ชนั้ G 94 ศูนยก์ ำรคำ้ ฟวิ เจอรพ์ ำรค์ รังสติ ม.2 ถนน

พหลโยธิน ตำบลประชำธปิ ัตย์ อำเภอธัญบรุ ี, เทศบำลเมอื งปทุมธำนี 12130
เปดิ บริกำรทห่ี ำ้ งสรรพสนิ คำ้ ทั่วประเทศ เพือ่ เขำ้ ถงึ ลกู คำ้ ที่

ต้องกำรควำมสะดวกสบำย เดนิ ในหำ้ งสรรพสินค้ำ
มีบริกำรเปดิ ขำยแฟรนด์ไชสผ์ ำ่ นทำงออนไลน์ สำมำรถเปดิ

ธรุ กิจได้ในตำ่ งจงั หวัดโดยที่ไมไ่ ดเ้ ปิดบรกิ ำรแค่ในหำ้ ง
4.กำรสง่ เสรมิ กำรขำย (Promotion)

มีโปรโมชนั่ ต่ำงๆมำกมำยเพื่อจงู ใจลูกค้ำใหม้ ำใชบ้ รกิ ำร เช่น
นำบัตรนกั ศกึ ษำมำแลกเพ่ือรบั ส่วนลด 10% โปรโมชัน่ แจก Gift voucher
500 บำท จำนวน 50 รำงวลั โดยลูกค้ำตอ้ งทำตำมกตกิ ำของร้ำน โปรโมชนั่
ในเทศกำลสำคญั ตำ่ งๆ เช่น วันแม่ จะมโี ปรโมช่ัน “บอกรกั แม่” เพียงเช็คอิน
และแชร์เพจจะไดร้ บั สว่ นลด 10% โปรโมช่นั รบั ประทำนในวันวำเลนไทน์ ลด
ทนั ที 10 % เมอ่ื มำทำนที่ร้ำน โปรโมชน่ั ฉลองตรษุ จีน เมือ่ ลกู คำ้ มำทำนชำบคู
รบ 1000 บำท ข้นึ ไป รบั สว่ นลดทนั ที 10% 1 โต๊ะ / 1 สทิ ธ์ิ

8

SWOT

1.Strength (จดุ แขง็ )

1.ไมจ่ ำกัดเวลำ
2.รำคำถูกกวำ่ รำ้ นชำบอู น่ื ๆภำยในศนู ย์กำรคำ้
ฟิวเจอร์พำรค์ รงั สติ
3.กอ่ นส่งั เมนูอำหำร ทำงร้ำนจะเสิรฟ์ เมนอู ำหำรสดจำนใหญ่
ยกั ษ์ 1 จำน มำใหล้ กู คำ้ กอ่ นโดยทไ่ี มต่ ้องสงั่ โดยเมนูอำหำรสดในจำน
จะมปี ระมำณ 16 เมนู แตถ่ ำ้ อำหำรสดเมนไู หนลูกคำ้ ไม่ชอบ หรือไม่
ต้องกำร กส็ ำมำรถเปลย่ี นได้ และส่วนกำรสั่งอำหำรเพม่ิ เติมทำงรำ้ นจะ
มเี มนอู ำหำรลูกคำ้ สำมำรถเลอื กเมนูทต่ี ้องกำรไดแ้ คเ่ ขยี นจำนวนถำด
ของอำหำรในชอ่ งวำ่ งดำ้ นขวำของเมนูนนั้ ไดเ้ ลย
4.มบี ริกำรเปิดขำยแฟรนดไ์ ชส์ผำ่ นทำงออนไลน์ สะดวกและ
รวดเรว็ และมีผลดตี ่อธรู กจิ คอื ทำให้ร้ำนชำบอู ิ้นดี้ มชี ือ่ เสยี งและเปน็
ทรี่ จู้ กั มำกขนึ้
5.นำ้ ซปุ และนำ้ จ้มิ มใี ห้เลอื กหลำกหลำย ซงึ่ น้ำซุปมที งั้ หมด 4
รสชำติ ได้แก้ นำ้ ซปุ ออรจิ ินอล น้ำซปุ ญ่ีปุ่น(น้ำดำ) นำ้ ซปุ ต้มยำ และ
นำ้ ซปุ เกำหลี สว่ นน้ำจิ้มจะมีทง้ั หมด 5 รสชำติ ไดแ้ ก่ น้ำจ้มิ ซีฟูด
น้ำจมิ้ สุก้ี นำ้ จมิ้ งำ นำ้ จิม้ อินด้ี และน้ำจิม้ พอนสึ
6.อำหำรมีคุณภำพ สดใหม่ โดยเนอื้ สตั วเ์ ป็นเนอื้ ทม่ี คี ณุ ภำพ
และมีควำมนุ่ม สง่ั ตรงจำกฟำรม์ ทม่ี กี ำรรับรองมำตรฐำนจำกองคก์ รท่ี
น่ำเช่ือถอื รวมถงึ มกี ำรบริหำรจัดกำรอำหำรทเ่ี ปน็ ระบบ เพื่อรักษำ
คุณภำพอำหำรใหส้ ดใหม่อยู่เสมอ

9

2.Weakness (จุดออ่ น)
1.ขนำดของรำ้ นมีจำกดั มีจำนวนที่น่ังไมม่ ำก เนอ่ื งจำกขอ้ จำกดั

ในเรื่องของเงนิ ลงทนุ สง่ ผลให้ยำกในกำรบรหิ ำรควิ ลกู คำ้ ในช่วงเวลำที่
ลกู คำ้ เขำ้ รำ้ นจำนวนมำก

2.ร้ำนชำบูอินด้เี ปดิ อย่ใู นศนู ยก์ ำรค้ำ เวลำเปดิ -ปดิ ตำมเวลำ
ศนู ยก์ ำรค้ำ ระยะเวลำเปิดให้บรกิ ำรน้อยกว่ำร้ำนชำบทู ี่เปดิ อยู่
ภำยนอกศนู ย์กำรคำ้

3.เมนูท่ีมีให้เลอื กรับประทำนมนี ้อยเกนิ ไป และทำงรำ้ นยังขำด
เมนทู ี่มคี วำมโดดเด่นท่จี ะสำมำรถดงึ ดูดใจลกู คำ้ ได้

4.ไม่มีบริกำรจัดส่งเดลเิ วอรี่
5.สำหรบั ในรำคำ 259 บำท จะไม่รวมเมนู 8 อยำ่ งคอื
หอยแมลงภนู่ วิ ซแี ลนด์ กุง้ สด ปลำแซลมอ่ น เน้อื ใบพำย ปอู ดั วำซำบิ
เก๊ียวกุ้ง ชสี และไข่ไก่ หำกจะสง่ั ตอ้ งจำ่ ยเพมิ่ ในรำคำทร่ี ้ำนชำบกู ำหนด
หรอื อพั รำคำเป็น 359 บำทถงึ จะไดเ้ มนู 8 เมนู

10

3. Opportunitier (โอกำส)
1.รำ้ นอำหำรประเภทชำบู กำลังไดร้ ับควำมนิยมและมแี นวโนม้ เตบิ โต

อยำ่ งตอ่ เนื่อง ทั้งจำกกระแสรักสขุ ภำพ และพฤติกรรมกำรรบั ประทำน
อำหำรนอกบ้ำนมแี นวโน้มสูงข้นึ

2.เทคโนโลยีมคี วำมทนั สมัย สำมำรถใช้เทคโนโลยใี นกำรทำ
กำรตลำดและสรำ้ งชอ่ งทำงในกำรเขำ้ ถงึ กลมุ่ ลกู คำ้ ได้สะดวก กวำ้ งขวำ้ ง
ขนึ้ และมตี ้นทุนตำ่

4.Threats (อปุ สรรค)
1.ร้ำนอำหำรประเภทชำบู เป็นธรุ กจิ ท่สี ำมำรถเขำ้ ตลำดได้ง่ำย และมี

ร้ำนอำหำรประเภทน้ีเกดิ ขน้ึ ตำมท้องตลำดเป็นจำนวนมำก
2.วัตถุดบิ ในกำรปรุงอำหำรประเภทชำบู สว่ นใหญ่เปน็ ของสด ซึ่ง

คอ่ นข้ำงเสยี ง่ำย และมตี ้นทุนในกำรเกบ็ รกั ษำสงู
3. ธรุ กจิ รำ้ นอำหำรเป็นธรุ กจิ ที่ตอ้ งใชบ้ คุ ลำกรหลำยตำแหนง่ เช่น

พนกั งำนเสริ ฟ์ พนักงำนทำควำมสะอำด เปน็ ต้น ซึ่งตอ้ งมใี จในงำน
บรกิ ำร ทำใหย้ ำกในกำรบรกิ ำรบคุ ลำกร

4. ด้วยขนำดพืน้ ทแ่ี ละจำนวนโตะ๊ ทมี่ จี ำกดั และทำงรำ้ นไมม่ กี ำรจำกัด
เวลำในกำรรบั ประทำนชำบู ซึ่งลกู คำ้ บำงคนใชเ้ วลำรบั ประทำนค่อนข้ำง
นำน ทำใหร้ ้ำนเสยี โอกำสในกำรรบั ลกู คำ้ ใหม่

11

เกณฑท์ ใ่ี ชใ้ นกำรกำหนดตลำดเปำ้ หมำย

1.กำรแบง่ สว่ นตลำดทำงภมู ศิ ำสตร์
เน้นประชำกรท่อี ำศยั อย่ใู นเขตใกล้เคยี งศูนยก์ ำรคำ้ ซ่ึงมี

ลกั ษณะกำรอยู่อำศัยแบบในเมือง เปน็ หอพกั คอนโดมเิ นียม และบรเิ วณ
โดยรอบก็จะมีโรงพยำบำล โรงเรียน และห้ำงรำ้ นตำ่ งๆ ซึง่ บรเิ วณทเ่ี ลือก
น้นั มี ผู้คนอำศัยอยู่มำกถือไดว้ ่ำมีควำมหนำแน่นถงึ ปำนกลำง

2.กำรแบ่งสว่ นตลำดตำมประชำกรศำสตร์
- เปน็ กลุ่มประชำกรไดท้ กุ เพศทุกวยั ใชร้ ำยไดแ้ ละอำยุในกำรแบง่ กลมุ่
- กลมุ่ ลกู คำ้ วยั รนุ่ นกั ศกึ ษำ นักเรยี น เป็นกลมุ่ ลูกค้ำทชี่ ่ืนชอบกำร
รบั ประทำนชำบู ชอบกำรรับประทำนอำหำรในรูปแบบใหม่ๆ และชอบควำม
คมุ้ ค่ำ
- กล่มุ เปำ้ หมำยสดุ ทำ้ ยคอื กลมุ่ ลกู คำ้ ทมี่ รี ูปแบบกำรดำรงชีวิตท่รี กั
สขุ ภำพ และชอบควำมแปลกใหม่ ทม่ี ีอำยตุ ้งั แต่ 18-60 ปี ซึง่ มรี ำยได้
15,000 บำทขึน้ ไป

12

3.กำรแบง่ ส่วนตลำดตำมลักษณะพฤติกรรมกำรเลอื กใช้
บรกิ ำรของผู้บรโิ ภค

1. กลมุ่ ผบู้ รโิ ภคที่มีพฤติกรรมชอบกำรรบั ประทำน
อำหำรประเภทบฟุ เฟต่ ์ นิยมรบั ประทำนอำหำรเปน็ หมูค่ ณะ ชอบ
รับประทำนอำหำรในปริมำณมำก เพรำะทำใหร้ สู้ กึ คมุ้ ค่ำกับรำคำที่
ผู้บรโิ ภคไดจ้ ่ำยไป ตอ้ งกำรอำหำรทมี่ ีใหเ้ ลอื กหลำกหลำย

2. กลมุ่ ผบู้ รโิ ภคท่ีมพี ฤตกิ รรมกำรรบั ประทำนอำหำร
แบบเป็นสว่ นตวั เช่น ต้องกำรใชเ้ วลำในช่วงทวี่ ่ำงจำกกำรทำงำน
พกั ผอ่ นกับคนสำคญั หรอื คนรใู้ จ เชน่ ครอบครวั คนรัก เน้น
รับประทำนอำหำรคณุ ภำพดี และใหค้ วำมสำคญั กบั บรรยำกำศ
ของร้ำน

3. กลุ่มผู้บริโภคทม่ี ีพฤตกิ รรมกำรรับประทำนอำหำร
โดยคำนึงถึงสุขภำพ ชอบรบั ประทำนอำหำรแบบบฟุ เฟต่ ์ แต่กย็ ัง
คำนงึ ถงึ สขุ ภำพดว้ ย เลอื กรบั ประทำนอำหำรท่ีมีประโยชน์ เช่น ผัก
เนือ้ สัตวท์ ่ไี มต่ ดิ มนั อำหำรที่ไม่ใสผ่ งชรู ส เป็นต้น

13

กลุ่มตลำดเปำ้ หมำย

กลุ่มตลำดเปำ้ หมำยหลกั คือกลมุ่ ผบู้ ริโภคทีช่ ่นื ชอบ
กำรรบั ประทำนอำหำรประเภทบฟุ เฟ่ต์ นักเรยี น นักศกึ ษำ วัย
ทำงำน และท่อี ำศยั อยู่บรเิ วณพนื้ ทใี่ กลศ้ นู ยก์ ำรค้ำ เนอื่ งจำกกลุ่มน้ี
เป็นกลมุ่ ท่ีมกี ำลังซ้อื มำก และอย่ใู นชว่ งวยั ที่ สำมำรถรับประทำน
อำหำรประเภทบฟุ เฟ่ตไ์ ด้ อีกทงั้ เปน็ กลุม่ ที่มีพฤตกิ รรมในกำร
บรโิ ภคตรงกบั รปู แบบของทำงร้ำนชำบู

กลุ่มตลำดเป้ำหมำยรอง คือกลมุ่ ผูบ้ ริโภคทช่ี ่ืนชอบกำร
รับประทำนอำหำรประเภททคี่ ำนึงถึงสุขภำพ และกลมุ่ ผู้บริโภคท่มี ำ
ศนู ยก์ ำรคำ้

14

วิเครำะห์ STP Strategy

Target Market ตลำดเปำ้ หมำย และ Segmentation กำรแบง่ สว่ นตลำด

ระบุเกณฑ์ทธี่ รุ กิจใช้ในกำรกำหนดตลำดเป้ำหมำย
กลยทุ ธใ์ นกำรกำหนดตลำดเป้ำหมำย คอื กลยทุ ธต์ ลำดหลำยสว่ น

เน่ืองจำกทำงรำ้ นเป็นร้ำนอำหำรประเภทบุฟเฟตท์ ไ่ี ดร้ ับ
ควำมนยิ มอย่ำงมำกในปจั จุบนั น้นั เปน็ สว่ นประสมทำงกำรตลำด (4P’s)
ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค ซึง่ ครอบคุมกล่มุ ผบู้ รโิ ภค
ยกตัวอย่ำงเช่น วยั นักเรียน นักศึกษำ วยั ทำงำน เป็นต้น

โดยมีกำรใช้ตวั แปรในกำรแบง่ สว่ นตลำดผบู้ รโิ ภค คอื
1. ตวั แปรทำงภูมิศำสตร์ (Geographic variable)
ดำ้ นควำมหนำแน่น คอื ควำมหนำแนน่ ของวยั รุ่น

นักศกึ ษำ หรอื แมแ้ ตว่ ันทำงำน เนื่องจำกตำแหน่งทีต่ ง้ั
ของรำ้ นอยู่ภำยในห้ำงสรรพสนิ ค้ำและใกลม้ หำวทิ ยำลยั กำรเปดิ ธรุ กิจตรง
นที้ ำใหผ้ ปู้ ระกอบกำรสำมำรถมองเห็นโอกำส แลทรำบควำมต้องกำรของ
ผู้บรโิ ภค ซึ่งจะชว่ ยในกำรจัดสรรคท์ รัพยำกรทำงตลำดอยำ่ งมี
ประสิทธภิ ำพมำกขน้ึ

2. ตัวแปรทำงพฤตกิ รรม (Behaviorristic variablr)
เป็นตวั แปรท่ีสอดคลอ้ งกบั นิยำมทำงกำรตลำดใน

ปจั จุบนั มำกท่ีสดุ โดยใช้แบ่งสว่ นกำรตลำดทำงดำ้ นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ คือ ธุรกจิ น้เี หมำะกบั ทุกเพศทกุ วยั ในรำคำทส่ี ำมำรถเขำ้ ถงึ
ได้งำ่ ย ทำให้ครอบคลมุ และตรงกบั ควำมตอ้ งกำรของผูบ้ รโิ ภค

15

ระบุกลมุ่ ผบู้ รโิ ภคเปำ้ หมำยหลกั และกลมุ่ ผบู้ รโิ ภครอง
• กลุ่มผบู้ รโิ ภคเป้ำหมำยหลัก คือ นักเรียน นกั ศกึ ษำ และ

พนักงำนบริษัท
• ส่วนเป้ำหมำยรอง คอื ประชำชนทว่ั ไปท่อี ำศัยอย่ใู นบรเิ วณ

น้นั

16

สรุปควำมคดิ เหน็ รำยบคุ คล

ชอื่ นำงสำวแพรวรรณ ชำนิธุระกำร
รหัสนกั ศึกษำ 1600100059
เลขที่ 08

มคี วำมคิดเห็นวำ่ เมนอู ำหำรและคุณภำพของอำหำรเหมำะสม
กับรำคำทที่ ำงร้ำนตัง้ ไว้ แตส่ งิ่ ที่ทำงรำ้ นควรปรับปรงุ คอื เพิ่มพ้นื ท่ี
ภำยในรำ้ นให้กวำ้ งขน้ึ เพ่อื รองรบั จำนวนลกู คำ้ ทม่ี ำรับประทำน เพรำะ
หำกวนั ไหนลกู คำ้ มำรบั ประทำนเปน็ จำนวนมำก เช่นวนั อำทิตยเ์ ป็นตน้
ลูกค้ำจะตอ้ งรอควิ นำน เน่ืองจำกลูกค้ำบำงรำยใช้เวลำในกำร
รบั ประทำนค่อนข้ำงนำน และเพอ่ื เปน็ กำรเพมิ่ โอกำสใหก้ ับทำงรำ้ นเอง
จะได้รบั ลูกค้ำเพิม่ มำกขนึ้ อกี ดว้ ย เพรำะถำ้ พื้นทีน่ ้อยแลว้ คนที่เขำ้ มำ
รบั ประทำนใช้เวลำรบั ประทำนนำนเกินไปจะเสยี โอกำสทจี่ ะรบั ลกู คำ้ รำย
ใหม่

17

ชื่อ นำงสำวพรรณิภำ ศรตี น้ วงศ์
รหัสนักศกึ ษำ 1600100204
เลขท่ี 14

จำกข้อมูลมขี อ้ เสนอแนะอยำกให้มรี ำคำเด็กเพิ่มอีกรำคำหน่งึ
เพรำะจะได้เปน็ กำรเพม่ิ ยอดขำยในกลมุ่ ของครอบครวั เนื่องจำกข้อมลู
ที่ไดศ้ กึ ษำมำลกู คำ้ ส่วนมำกเป็นกลมุ่ เพ่ือนๆ วัยทำงำน วยั นกั เรยี น ซ่ึง
คิดวำ่ ท่ีไมค่ อ่ ยมลี กู คำ้ กลมุ่ ครอบครัวอำจเปน็ เพรำะลกู คำ้ คดิ ว่ำจะ
เสยี เปรียบถ้ำพำเดก็ มำรับประทำนด้วยในรำคำเดยี วกนั กับผใู้ หญ่ จึง
คิดวำ่ หำกมีกำรเพ่ิมรำคำของเด็กแยกตำ่ งหำก จะทำใหล้ กู ค้ำกลมุ่
ครอบครัวหนั มำสนใจ หรอื เพม่ิ เป็นตัวเลือกในกำรมำรบั ประทำน
อำหำร กนั เป็นครอบครัวมำกข้ึน

18

ชอ่ื นำงสำวปวณี ำ ธีระบุญ
รหสั นกั ศกึ ษำ 1600100281
เลขท่ี 16

อยำกจะปรับปรงุ ด้ำนพ้ืนทีข่ องรำ้ นใหม้ ขี นำดใหญ่ขน้ึ
เนือ่ งจำกบ้ำงสำขำมพี น้ื ท่ใี ช้สอยนอ้ ยทำใหก้ ำรเดนิ อำจเกดิ ควำมไม่
สะดวกสบำยแกล่ กู คำ้ และพนักงำนของทำงร้ำน ด้ำนกำรเปลย่ี นแปลง
เพื่อให้ประสบควำมเสร็จมำกขน้ึ ในอนำคต อยำกให้ร้ำนมกี ำรเพ่มิ เมนู
ท่เี กี่ยวกับสุขภำพเพม่ิ มำกขน้ึ เนื่องจำกในปจั จุบนั มีผคู้ นหันมำดแู ล
สขุ ภำพ และใสใ่ จในกำรเลอื กรบั ประทำนอำหำรทดี่ ตี อ่ รำ่ งกำย รวมทั้ง
จะไดก้ ลมุ่ ลูกค้ำรำยใหม่เพ่ิมขน้ึ ใหก้ บั ธุรกิจอกี ดว้ ย

19

ช่ือ นำงสำวศศมณฑ์ จติ รพำนิชเจรญิ
รหัสนกั ศกึ ษำ 1600100307
เลขที่ 18

จำกขอ้ มลู ทัง้ หมดทไ่ี ดไ้ ปคน้ ควำ้ และวเิ ครำะหแ์ ลว้ นน้ั มีควำม
คิดเห็นว่ำทำงรำ้ นจะมีจุดเด่นอยู่ทีร่ ำคำ และเจำะกล่มุ เป้ำหมำยได้อย่ำง
ตรงจดุ ตำมแตล่ ะพ่นื ท่ขี องทำงรำ้ น มอี ำหำรที่สดและสอำด พนกั งำน
บรกิ ำรดี แต่ทำงกลมุ่ ของเรำไดศ้ ึกษำจำกสำขำฟวิ เจอรร์ ังสติ ซง่ึ จะเหน็
ได้วำ่ ทำงร้ำนนั้นไมม่ ีพ้นื ทเ่ี พยี งพอตอ่ กำรบริกำรของลกู คำ้ หำกแก้ไข
ในจุดนี้ได้ กจ็ ะทำใหม้ ีลกู ค้ำเพ่ิมมำกยง่ิ ขนึ้ และอำจเพ่ิมกลมุ่ เปำ้ หมำย
ให้กวำ่ ย่ิงข้ึน เพ่อื กจิ กำรทีด่ ขี นึ้ นอนำคต

20

ชอ่ื นำงสำวรัชนกี ร คุม้ ไพร
รหัสนกั ศึกษำ 1600101925
เลขที่ 84

ชำบอู นิ ดีม้ วี ิธกี ำรสง่ั อำหำรโดยใหล้ กู คำ้ เขยี นเลอื กเมนูอำหำร
และจำนวนลงในกระดำษแลว้ สง่ ใหก้ บั พนักงำน จำกน้ันพนักงำนจึงจะนำ
ใบสัง่ นั้นสง่ ใหก้ บั คนในครัวอกี ทนี ึง ถ้ำในวนั นนั้ มลี กู ค้ำเยอะกจ็ ะทำให้
ลกู คำ้ ไดร้ ับอำหำรชำ้ ไปมำกกวำ่ เดมิ จงึ อยำกปรับเปลยี่ นวธิ กี ำรสง่ั ใหเ้ ปน็
แบบบฟุ เฟต่ ์บรกิ ำรตวั เองโดยมีจดุ ทวี่ ำงอำหำรไว้แลว้ ใหล้ กู คำ้ สำมำรถ
เลือกตักได้ตำมใจไม่ตอ้ งรอสง่ั และอยำกเพิ่มจำนวนโตะ้ ภำยในรำ้ นหรอื
ขยำยพ้นื ทรี่ ำ้ นใหร้ องรบั ลกู ค้ำได้มำกทสี่ ดุ เพรำะด้วยทวี่ ่ำรำ้ นไม่จำกดั
เวลำในกำรทำนทำใหล้ กู ค้ำสำมำรถน่ังทำนนำนแค่ไหนกไ็ ด้ ลกู ค้ำท่ี
ต้องกำรมำทำนชำบอู ินด้ีทตี่ ้องรอควิ กต็ อ้ งรอคิวนำน โดยเฉพำะใน
วนั หยดุ ตำ่ งๆเพรำะจะมลี กู คำ้ เยอะมำกกวำ่ วนั ธรรมดำ

21

ช่อื นำงสำวศรุตำ จิตจักร
รหัสนักศกึ ษำ 1600102386
เลขที่ 97

อยำกใหท้ ำงรำ้ นชำบูอินดจ้ี ัดโปรโมชนั่ ตำมเทศกำลตำ่ งๆ หรอื
จัดโปรโมชน่ั สว่ นลดเพื่อเปน็ กำรดึงดดู ลกู คำ้ ใหเ้ พม่ิ ข้ึน และอยำกใหม้ ี
เครื่องสง่ั เมนอู ำหำรเขำ้ ไปในครวั โดยตรงแทนกำรเขียนในกระดำษจดให้
พนกั งำนเพรำะบำงทีพนกั งำนอำจทำหำยหรือลมื เมนูทเี่ รำส่ังไปเวลำท่ี
ลกู คำ้ สงั่ พรอ้ มกนั หลำยๆโตะ๊ อำจทำให้พนักงำนสบั สนและเพื่อควำม
รวดเรว็ ในกำรเสรฟิ ์อำหำรให้ทนั ตำมทลี่ กู คำ้ ตอ้ งกำร

22

ชอ่ื นำงสำวเกรวลี อ่ำทพั
รหัสนกั ศึกษำ 1600102410
เลขที่ 99

ชำบูอนิ ด้ี เป็นชำบู สไตลไ์ ทย รสชำตทิ หี่ ลำกหลำย ควำมสุขที่
กินได้ ทง้ั อำหำรทถี่ กู ปำก เข้ำกบั บรรยำกำศท่ถี กู ใจ แหล่งพบปะทจี่ ะทำ
ให้คุณได้นัดสงั สรรคก์ บั เพ่ือนเกดิ ควำมสุขขน้ึ แน่นอน เเละชำบมู ีรำคำ
ทีจ่ ับต้องได้รำคำถกู ไม่จำกดั เวลำในกำรกนิ สำหรบั คนทอี่ ยำกกนิ ชำบู
ในรำคำท่ีเหมำะสมย่อมเยำ และเหมำะสมกบั รำคำของเด็กนักเรียน
สำมำรถกนิ ได้โดยไมต่ ้องเดอื ดรอ้ นพอ่ เเม่ เเละนักศึกษำที่ตอ้ งใชเ้ งนิ
เยอะกส็ ำมำรถกนิ ไดอ้ ยำกสบำยกระเปำ๋ เเละอยำกใหท้ ำงรำ้ นเพ่ิม
รำยกำรของหวำน เชน่ ทำแพนเค้ก มแี ยม้ ให้เลอื กหลำกหลำยรสชำตทิ ่ี
คน นิยม มีไอศกรมี หลำกหลำย

23

ชื่อ นำงสำวสุภำวณิ ี ทองศรี
รหสั นกั ศกึ ษำ 1600102444
เลขที่ 101

ชำบูอนิ ดี้ เปน็ ชำบู สไตลไ์ ทย รสชำตทิ ่ีหลำกหลำย ควำมสุขท่ี
กนิ ได้ ทั้งอำหำรทถี่ กู ปำก เขำ้ กบั บรรยำกำศทีถ่ ูกใจ แหลง่ พบปะท่ีจะทำ
ให้คณุ ไดน้ ดั สังสรรคก์ บั เพ่ือนเกดิ ควำมสขุ ขน้ึ แนน่ อน เเละชำบูมีรำคำ
ท่ีจบั ตอ้ งไดร้ ำคำถกู ไม่จำกดั เวลำในกำรกนิ สำหรบั คนท่อี ยำกกนิ ชำบู
ในรำคำท่เี หมำะสมยอ่ มเยำ และเหมำะสมกบั รำคำของเด็กนักเรยี น
สำมำรถกินไดโ้ ดยไม่ตอ้ งเดือดรอ้ นพอ่ เเม่ เเละนกั ศึกษำที่ตอ้ งใชเ้ งิน
เยอะก็สำมำรถกินไดอ้ ยำกสบำยกระเป๋ำ เเละอยำกให้ทำงร้ำนเพ่ิม
รำยกำรของหวำน เช่น ทำแพนเค้ก มีแย้มให้เลือกหลำกหลำยรสชำตทิ ่ี
คน นยิ ม มีไอศกรีมหลำกหลำย

24

ชอ่ื นำงสำวมณฑำ บุญพทิ กั ษ์
รหัสนกั ศึกษำ 1600102501
เลขที่ 105

อยำกให้มีกำรจัดสง่ ชุดชำบอู นิ ด้ี ท้ังวัตถดุ ิบและอปุ กรณช์ ำบู
ส่งผำ่ น Delivery เพื่อให้ควำมสะดวกสบำยแกล่ กู คำ้ ทไ่ี ม่อยำกออก
จำกบ้ำนหรือเบอื่ เวลำรถตดิ ทำให้เสยี เวลำออกมำทำน ก็สำมำรถใช้
บรกิ ำร Deliveryโดยไมต่ อ้ งเสยี เวลำออกไปใช้บรกิ ำรด้วยตนเอง เพียง
แค่โทรสง่ั ก็ส่งถงึ บำ้ น กส็ ำมำรถทำนชำบกู ับครอบครวั ได้ทบี่ ำ้ นอยำ่ ง
ง่ำยๆ ซ่ึงจะเป็นกำรเพ่มิ ยอดขำยให้กับธรุ กจิ ชำบู นอกจำกจะไดล้ กู คำ้
ในร้ำน เรำยังไดล้ กู คำ้ ภำยในนอกร้ำนอีกดว้ ย ซึ่งอำจจะเปน็ ลกู คำ้
ใหมๆ่

25

ช่ือ นำยจริ พัฒน์ หมัดเซน็ รหัส
นักศึกษำ 1600102790
เลขท่ี 115

อยำกใหท้ ำงร้ำนมตี ัวเลอื กใหล้ กู คำ้ ท่ีมำทำนเพมิ่ มำกขนึ้ คือ มี
กำรเพมิ่ เตำปง้ิ ย่ำงใหด้ ้วยเพรำะลกู คำ้ บำงคนทมี่ ำกบั กลมุ่ เพื่อนหลำยๆ
คนก็อำจจะตอ้ งกำรท่จี ะทำนท้งั ชำบู และปิง้ ย่ำง โดยจะมีกำรเพ่มิ คำ่ เตำ
ปิง้ ย่ำงเตำละ 59 บำท และอยำกให้ทำงรำ้ นมี เซทสุขสำหรบั คนรกั
สุขภำพ จัดชดุ อำหำรที่ แคลลอรี่ ตำ่ หรือจดั เปน็ ชดุ ผักนำนำชนิดใหด้ ู
น่ำ รับประทำนสำหรับบำงคนท่ใี สใ่ จสุขภำพ

26


Click to View FlipBook Version