The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ismi Sham, 2019-12-12 16:56:22

BPS2020 P1 PENGURUSAN 2

BPS2020 P1 PENGURUSAN 2

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 38 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 39 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 40 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 41 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 42 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 43 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 44 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 45 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 46 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 47 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 48 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 49 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 50 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 51 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 52 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 53 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

1.18 BIDANG TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

1. Sukatan Pelajaran
Menentukan semua guru panitia memiliki sukatan pelajaran terkini dan menggunakannya dengan betul.

2. Rancangan Pelajaran Tahunan
Bertanggungjawab memastikan semua guru panitia mengadakan rancangan pelajaran tahunan yang
disesuaikan dengan takwim tahunan sekolah bagi setiap tingkatan.

3. Bahan Bantu Mengajar
Mempelbagaikan bahan bantu mengajar dan memastikan penggunaan dengan cara yang betul.

4. Buku Rujukan
Mengkaji dan memilih buku-buku rujukan tambahan bagi naskhah guru untuk ditempatkan dalam
perpustakaan.

5. Buku Teks
Memastikan penggunaan buku teks yang dibekalkan oleh KPM sebagai rujukan utama secara optima.

6. Mesyuarat Panitia
Bekerjasama dengan setiausaha mengadakan mesyuarat panitia seperti yang ditetapkan.

7. Soalan Ujian
- Mengumpul soalan-soalan untuk disemak oleh Pengetua atau wakilnya.
- Menyelaras tugas penyeliaan soalan dan skema pemarkahan.
- Mengumpul soalan-soalan peperiksaan awam untuk disimpan dalam bank soalan.

8. Menganalisa Keputusan Peperiksaan
- Menganalisa keputusan peperiksaan pelajar serta membuat tindakan susulan. Mengkaji serta mengatur
strategi untuk meningkatkan pencapaian dari semasa ke semasa seperti mengadakan kelas tambahan,
ceramah teknik menjawab soalan, bengkel kemahiran belajar, menyediakan soalan ulangkaji, latih tubi,
mengadakan peraduan, kuiz, buku skrap dan sebagainya.

9. Pentadbiran Panitia
- Mengadakan sistem fail, wujudkan 2 fail, satu disimpan di pejabat seklah dan satu lagi disimpan oleh
setiausaha/ ketua panitia. Simpan segala dokumen, data, surat menyurat ke dalam kedua-dua fail
tersebut.
- Melengkapkan Carta Gantt untuk menentukan segala aktiviti yang dirancang berjalan lancar.

10. Perkembangan Staf
Ketua panitia mendorong dan menguruskan kursus-kursus dalaman sama ada mengadakan kepakaran
guru dalaman atau guru luar.

11. Anggaran Perbelanjaan Tahunan
Membuat anggaran perbelanjaan tahunaan untuk dipertimbangkan oleh pihak pentadbir sekolah

12. Hal-Hal Lain
Menjalankan tugas dan arahan yang diberi dari semasa ke semasa oleh Pengetua/ PKP.

‫لَي َس ِم َّنا َمن لَم َير َح ْم َص ِغي َرنَا َو َلم يُو ِقر َكبِي َرنَا‬

Bukanlah termasuk golongan kami (umat Nabi Muhammad SAW),
orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati

yang tua.

“ Tidak membuang masa, tidak ada kemalasan, tidak ada
penangguhan; jangan tunggu sehingga esok untuk
melakukan apa yang boleh dilakukan hari ini.

- Earl of Chesterfeild-

- 54 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

1.15 PERANAN GURU TINGKATAN

1. Menyimpan maklumat-maklumat penting mengenai setiap murid dalam tingkatan
2. Mengurus fail tingkatan dan menentukan segala surat menyurat berkaitan tersimpan di dalamnya.
3. Menguruskan jadual kedatangan murid dan menentukan segala maklumat tercatat dangan terang, lengkap

dan bersih.
4. Menandakan kedatangan murid selewat-lewatnya dalam masa kedua setiap hari dan menentukan buku

tersebut sentiasa tersimpan di rak yang dikhaskan.
5. Menutup jadual kedatangan pada hari terakhir persekolahan setiap bulan.
6. Memungut semua bayaran kemudahan dan perkhidmatan dan mengeluarkan resit, menyerahkan pungutan

wang kepada Bendahari / kerani dengan segera dan mengeluarkan penyata pungutan.
7. Mengurus pembahagian / pemulangan buku SPBT.
8. Menyempurnakan urusan-urusan berhubung dengan ujian/ peperiksaan/ pemarkahan dan lain-lain.
9. Menentukan semua jadual waktu kelas, jadual bertugas murid dan peraturan sekolah serta inventori dan

sebagainya dipamerkan dengan jelas.
10. Bertanggungjawab mengenai pengurusan bilik darjah.
11. Mengawasi disiplin murid-murid kelasnya.
12. Menjadi orang perantaraan pihak sekolah dan ibu bapa / penjaga.
13. Menghantar surat maklumat/ peringatan/ amaran kepada ibu bapa/ penjaga/ murid-murid yang tidak hadir

tanpa sebab.
14. Mengelolakan tabung kebajikan kelas.
15. Mendaftar dan melaksanakan urusan keluar masuk murid.
16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ PK1/ PK HEM dari semasa ke semasa.

1.16 AKTIVITI MAJLIS KURIKULUM
1. Mengadakan mesyuarat pada awal tahun dan minima 3 kali setahun.

2. Mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa untuk menentukan pelaksanaan rancangan pengajaran
dan pembelajaran.

3. Memberi pandangan pada jawatankuasa Jadual Waktu dalam penyelarasan dan pengagihan guru-guru
mengikut mata pelajaran dan kelas.

4. Menyediakan minit mesyuarat setiap kali mesyuarat diadakan iaitu 3 salinan. Satu salinan hendaklah
diserahkan kepada Pengetua. Satu salinan hendaklah difailkan dan satu salinan untuk simpanan diri.

5. Mengadakan panduan untuk mesyuarat jawatankuasa mata pelajaran.

6. Mengadakan borang-borang untuk menilai kerja-kerja murid.

1.17 PERANAN PANITIA 4. Perkembangan staf/ Kursus dalaman
 Analisis
1. Mesyuarat lebih daripada 3 kali.  Benchmarking
 Agihan tugas  Lawatan
 Bincang sasaran/ headcount  Kursus
 Penilaian dan post mortem
5. Penilaian
2. Pengajaran dan pembelajaran  Ujian & peperiksaan
 Sukatan  Analisis
 Rancangan Tahunan  Bank Soalan
 Semakan buku latihan  Pemulihan
 Pencapaian  Pengayaan
 Program akademik
6. Koakademik  Pidato
3. Kemudahan peralatan atau bahan  Motivasi  Pantun
 BBM (Bahan Bantu Mengajar)  Kuiz
 Buku Rujukan  Pertandingan

- 55 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

PANDUAN TUGAS GURU BERTUGAS MINGGUAN

1. Guru bertugas mingguan hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum
persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit setelah persekolahan
berakhir.

2. Memastikan bilik darjah disapu, sampah-sarap telah dibuang serta lampu dan kipas
atau tingkap ditutup setelah tamat masa persekolahan.

3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu
sebelum pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan segera
dan munasabah jika perlu.

4. Mengawasi kebersihan bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan
sekolah.

5. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin dan mengawasi pelajar-pelajar
semasa waktu rehat di kantin.

6. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital atau ke
rumah.

7. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang
memohon.

8. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan
masa pertukaran guru.

9. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
10. Menentukan keselamatan pelajar disekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta

benda sekolah.
11. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit-unit

beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan.
12. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/

minggu persekolahan ke dalam buku laporan bertugas, antara perkara yang perlu
dicatat ialah :
12.1 Kedatangan pelajar, guru dan staf sokongan
12.2 Pelajar ponteng, tidak hadir atau sakit
12.3 Lawatan-lawatan/pelawat
12.4 Ucapan/pengumuman dalam perhimpunan
12.5 Laporan hari Isnin ditulis dalam buku khas dalam perhimpunan
12.6 Memastikan pelajar beratur dengan segera dan secara tertib.
12.7 Memantau pelajar solat zohor berjamaah di surau
13. Perhimpunan
13.1 Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan
13.2 Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru

disediakan.
13.3 Memastikan pelajar beratur dengan segera dan secara tertib.

‫أَ َّو ُل ا ْل َغ َض ِب ُجنُو ٌن َوآ ِخ ُرهُ نَدَ ٌم‬

Permulaan marah adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan

- 56 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGAS TEMA UCAPAN MOTIVASI
1
2 1-Jan-2020 MOHD AMIN BIN CHE ENDUT U
3 - FADILAH BINTI ABDUL RAZAK
4 AHMAD AKMAL BIN AHMAD PAUZI UP MATLAMAT PENGETUA
5 2-Jan-2020 FARHANI BINTI ZAKARIA P MENUNTUT ILMU
6 SITI MUSLIHAH BT SALEH
7 5-Jan-2020 KANAT A/L DIN KELIAW L
8 - KHAIZUYAH BINTI ABDUL KADIR
ISMI KAMARUL SHAM BIN ISMAIL S
9-Jan-2020 JULAIHA BT BUYONG
NAIMAH BINTI ABDULLAH U
12-Jan-2020 ISMAIL BIN YUSOFF
- MARIYATUN BINTI SHUIB UP BUDAYA PELAJAR PK PENT
WANLAH BIN AHMAD P CEMERLANG
16-Jan-2020 ELIAS BIN ABDULLAH
MUZILIYANA BINTI MAT L
19-Jan-2020 MURIZAH BINTI AHMAD
- MOHD HAFIFUDDIN BIN HASSAN S
MOHD AZIZAN BIN ABDULLAH
23-Jan-2020 NIK ZAWANAH BINTI NIK ISMAIL U
MAZURA BINTI MANSOR
26-Jan-2020 SITI MARIAM BINTI AHMAD UP ADAB-ADAB PK HEM
- MOHD AKHWAN BIN CHE JA'AFAR P MENUNTUT ILMU
MOHD ZULKIFLI BIN ABDULLAH
30-Jan-2020 MOHD ZAKRI BIN OTHMAN L
MUHAMMAD ANUAR BIN MAMAT
2-Feb-2020 NORMAYA BINTI ISMAIL S
- NORMAZLINA BT SAIDON
NAI KHIAN A/L I SENG U
6-Feb-2020 NOR SALWATI BINTI ARIFFIN
YUSNI BINTI YUSOF UP ILMU TRANSFOR-
9-Feb-2020 RAVENDRAN A/L MUNIAN MASI KEHIDUPAN
P PK KOKO
L

S

U

UP HIDUP BERWAWA- GKM BAHASA
P SAN

L

S

U

UP DISIPLIN MEMBEN- GKM KEMANUSI-
P
TUK JATIDIRI AAN
L

S

U

- NURUL ASHIQEEN BINTI ABDUL RA- UP

13-Feb-2020 RAJASHREE A/P TANIMALAI P BUDAYAKAN GKM TEKNIK
KEBERSIHAN VOKASIONAL

NURAINUL HASRAH BT ABD RAHAM- L

NURZAHIRAH BINTI NORZAN S
NUR SALWA BT HAMZAH
16-Feb-2020 RIBHANI BINTI HASHIM U
- ZOLKIFLI BIN WANIK
HABSAH BINTI ABDUL KADIR UP MINDA KREATIF GKM SAINS DAN
20-Feb-2020 DAN INOVATIF MATEMATIK
P
L

S

- 57 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGAS TEMA UCAPAN MOTIVASI PEN-
9 23-Feb-2020 TADBIR
ABDUL RAHIM BIN TAJUDDIN U
10 - ZUHAILAH BINTI ZULKAPLI UP SOLAT PENGETUA
27-Feb-2020 ROHANA BINTI JAMALUDDIN P MENCEGAH
YUSMAN BIN MD YUSOF L KEMUNGKARA
1-Mar-2020 SABRIENA HANIE BINTI SUHAIMEE S
- SITI ARIFAH BINTI SAUD U N

5-Mar-2020 SEBERI BIN SANAPI UP TIPS SERONOK PK PENT
BELAJAR
KANAT A/L DIN KELIAW P

MAZURA BINTI MANSOR L

SITI ZAINATUN KASMAH BINTI MOHD S

8-Mar-2020 SAIMAWATI BINTI MD YUSUF U

- SITI ZALEHA BINTI MESAWOOGANY UP HAPUSKAN
11 12-Mar-2020 MOHD AZIZAN BIN ABDULLAH VANDALISME
P PK HEM
WANLAH BIN AHMAD
L

SURIATI BINTI SAHAK S

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (13/3/2020-21/3/2020)

22-Mar-20 WAN HAMIDAH BINTI WAN HUSSEIN U KELEBIHAN
- ZALEHA BT AHMAD AMALAN
UP MEGHORMATI PK KO
12 26-Mar-20 DEVI A/P MUNIANDY P
ELIAS BIN ABDULLAH
ZAROTUL AINI BT ZAKARIA L GURU
S

29-Mar-20 AHMAD AKMAL BIN AHMAD PAUZI U

- FARHANI BINTI ZAKARIA UP KEPENTINGAN

13 2-Apr-20 NAIMAH BINTI ABDULLAH P BAHASA GKM BAHASA

SITI MUSLIHA BT SALEH L INGGERIS

SITI ZALEHA BINTI MESAWOOGANY S

5-Apr-20 ISMI KAMARUL SHAM BIN ISMAIL U

- MOHD AMIN BIN CHE ENDUT UP IR4 : BERSE- GKM KEMANU-
14 9-Apr-20 MUHAMMAD ANUAR BIN MAMAT P DIAKAH KITA ? SIAAN

ISMAIL BIN YUSOFF L

JULAIHA BT BUYONG S

12-Apr-20 KHUZAIMI BIN KHALID U

- MOHD AKHWAN BIN CHE JA'AFAR UP MEMBINA GKM TEKNIK
15 16-Apr-20 MOHD HAFIFUDDIN BIN HASSAN P KEYAKINAN VOKASIONAL
L
MARIYATUN BINTI SHUIB DIRI

ZUHAILAH BINTI ZULKAPLI S

- 58 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGAS TEMA UCAPAN MOTIVASI
16 19-Apr-20
17 NURZAHIRAH BINTI NORZAN U
18 -
19 23-Apr-20 MURIZAH BINTI AHMAD UP
20 MOHD ZAKRI BIN OTHMAN
26-Apr-20 MOHD AKHWAN BIN CHE JA'AFAR P PERCAKAPAN GKM SAINS DAN
21 -
22 YANG SOPAN MATEMATIK
30-Apr-20
L
3-May-20
- NOR ISMANIZA BINTI MD ISA S

7-May-20 NIK ZAWANAH BINTI NIK ISMAIL U

10-May-20 MUZILIYANA BINTI MAT UP CABARAN DADAH
- YUSMAN BIN MD YUSOF P DALAM KALANGAN PENGETUA
NORMAYA BINTI ISMAIL L REMAJA
14-May-20
NORMAZLINA BT SAIDON S
17-May-20
- NAI KHIAN A/L I SENG U

21-May-20 WAN HAMIDAH BINTI WAN HUSSEIN UP PUASA DAN PK PENT
P HIKMAHNYA
7-Jun-20 MOHD ZAKRI BIN OTHMAN L
- S
RAVENDRAN A/L MUNIAN U
11-Jun-20 NURUL ASHIQEEN BINTI ABDUL RA-
HANI
14-Jun-20 NURAINUL HASRAH BT ABD RAHAMAN
-
SITI ARIFAH BINTI SAUD UP RINGAN TU- PK HEM
18-Jun-20 RAJASHREE A/P TANIMALAI P LANG,PAHALA SE-
NUR SALWA BT HAMZAH L NANG

RIBHANI BINTI HASHIM S

SURIATI BINTI SAHAK U

SITI MARIAM BINTI AHMAD UP
SABRIENA HANIE BINTI SUHAIMEE
SEBERI BIN SANAPI P AMALAN HORMAT PK KO
MENGHORMATI

L

ROHANA BINTI JAMALUDDIN S

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 22/5/2020-6/6/2020

SITI MUSLIHA BT SALEH U

NURZAHIRAH BINTI NORZAN UP
MOHD ZULKIFLI BIN ABDULLAH
SAIMAWATI BINTI MD YUSUF P SOLAT DAN KE- GKM BAHASA
JAYAAN HIDUP

L

ZALEHA BT AHMAD S

ZOLKIFLI BIN WANIK U

ELIAS BIN ABDULLAH UP APLIKASI SAINS GKM KEMANUSI-
ABDUL HALIM BIN HAT P DALAM KE- AAN
ABDUL RAHIM BIN TAJUDDIN L HIDUPAN

- 59 - S
HABSAH BINTI ABDUL KADIR

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGAS TEMA UCAPAN MOTIVASI
23 21-Jun-20
24 DEVI A/P MUNIANDY U
25 -
26 25-Jun-20 ZUHAILAH BINTI ZULKAPLI UP
27 MARIYATUN BINTI SHUIB CINTAILAH GKM TEKNIK
28-Jun-20 AHMAD AKMAL BIN AHMAD PAUZI
28 - P SEKOLAH KITA VOKASIONAL
29
2-Jul-20 L

5-Jul-20 FARHANI BINTI ZAKARIA S
-
KHAIZUYAH BINTI ABDUL KADIR U
9-Jul-20
NAIMAH BINTI ABDULLAH UP KECERDASAN GK SAINS DAN
12-Jul-20 ISMAIL BIN YUSOFF P EMOSI DAN IN- MATEMATIK
- ZAROTUL AINI BT ZAKARIA
NOR SALWATI BINTI ARIFFIN L TELEKTUAL
16-Jul-20
S
19-Jul-20
- JULAIHA BT BUYONG U

23-Jul-20 KANAT A/L DIN KELIAW UP TELEFON PIN-
MOHD AMIN BIN CHE ENDUT P TAR..PINTARKAH PENGETUA
2-Aug-20 RAVENDRAN A/L MUNIAN
- SITI MARIAM BINTI AHMAD ANDA?
L
6-Aug-20
S
9-Aug-20
- MOHD AKHWAN BIN CHE JA'AFAR U

13-Aug-20 MOHD HAFIFUDDIN BIN HASSAN UP MEDIA SO-
MOHD AZIZAN BIN ABDULLAH P SIAL..BAIK @ BU- PK PENT
MURIZAH BINTI AHMAD
RUK?
L

MAZURA BINTI MANSOR S

NOR ISMANIZA BINTI MD ISA U

NIK ZAWANAH BINTI NIK ISMAIL UP KONSEP KEMEN-
DEVI A/P MUNIANDY JADIAN MURID
P PK HEM
MUHAMMAD ANUAR BIN MAMAT
L

NURAINUL HASRAH BT ABD RAHAMAN S

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2( 24/7/2020-1/8/2020)

YUSNI BINTI YUSOF U

NORMAYA BINTI ISMAIL UP PK KO
NORMAZLINA BT SAIDON ISLAM, IMAN
NAI KHIAN A/L I SENG
P DAN IHSAN
L

WAN HAMIDAH BINTI WAN HUSSEIN S

NOR SALWATI BINTI ARIFFIN U

KHUZAIMI BIN KHALID UP MERDEKAKAH
KITA?
NURUL ASHIQEEN BINTI ABDUL RAHANI P GKM BAHASA

NURZAHIRAH BINTI NORZAN L

YUSNI BINTI YUSOF - 60 - S

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGAS TEMA UCAPAN MOTIVASI PEN-
30 16-Aug-20 TADBIR
31 RAJASHREE A/P TANIMALAI
32 - ABDUL HALIM BIN HAT U
33 20-Aug-20 RIBHANI BINTI HASHIM
34 UP
35 23-Aug-20 SITI ZAINATUN KASMAH BINTI MOHD
36 - P PENGURUSAN MA- GKM KEMANUSI-
37 ROHANA BINTI JAMALUDDIN
27-Aug-20 SABRIENA HANIE BINTI SUHAIMEE L SA YANG BIJAK AAN
SEBERI BIN SANAPI
30-Aug-20 RAVENDRAN A/L MUNIAN S
- SAIMAWATI BINTI MD YUSUF
SITI ARIFAH BINTI SAUD U
3-Sep-20 MARIYATUN BINTI SHUIB
MOHD ZULKIFLI BIN ABDULLAH UP MUAMALAT SESA- GKM TEKNIK
6-Sep-20 SITI ZALEHA BINTI MESAWOOGANY
- YUSMAN BIN MD YUSOF P MA PELAJAR VOKASIONAL
SITI MARIAM BINTI AHMAD L
10-Sep-20 HABSAH BINTI ABDUL KADIR
SURIATI BINTI SAHAK S
13-Sep-20 ABDUL RAHIM BIN TAJUDDIN
- ZOLKIFLI BIN WANIK U
ZALEHA BT AHMAD
17-Sep-20 ABDUL HALIM BIN HAT UP UCAPAN SALAM GKM SAINS DAN
ELIAS BIN ABDULLAH P MATEMATIK
20-Sep-20 ZUHAILAH BINTI ZULKAPLI
- DEVI A/P MUNIANDY L
NOR ISMANIZA BINTI MD ISA
24-Sep-20 FARHANI BINTI ZAKARIA S
AHMAD AKMAL BIN AHMAD PAUZI
27-Sep-20 FADILAH BINTI ABDUL RAZAK U
- NAIMAH BINTI ABDULLAH
KHAIZUYAH BINTI ABDUL KADIR UP MENGURUS MASA PENGETUA
1-Oct-20 SEBERI BIN SANAPI P DENGAN BAIK
ISMAIL BIN YUSOFF L
4-Oct-20 JULAIHA BT BUYONG
- KANAT A/L DIN KELIAW S
WAN HAMIDAH BINTI WAN HUSSEIN
8-Oct-20 MOHD AMIN BIN CHE ENDUT U

SITI ZAINATUN KASMAH BINTI MOHD UP HIDUPKAN BU-
ZAINOL
P DAYA MENCINTAI PK PENT
SITI MUSLIHA BT SALEH
KHUZAIMI BIN KHALID L ILMU
MURIZAH BINTI AHMAD
S

U

UP CIRI-CIRI PELAJAR PK HEM
P DI DALAM PAK 21

L

S

U

UP MENJAGA KE- PK KO
P HORMATAN DIRI

L

S

U

UP SIAPAKAH "ROLE GKM BAHASA
P MODEL" ANDA?

L

S

- 61 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MGGU TARIKH GURU BERTUGAS TUGAS TEMA UCAPAN MOTIVASI PENTAD-
38 11-Oct-20
39 MAZURA BINTI MANSOR U
40 - MOHD AZIZAN BIN ABDULLAH
41 15-Oct-20 MOHD HAFIFUDDIN BIN HASSAN UP USAHA HARI INI GKM KEMANUSI-
42 MUZILIYANA BINTI MAT P MENENTUKAN KE- AAN
43 18-Oct-20 NIK ZAWANAH BINTI NIK ISMAIL L JAYAAN HARI ESOK
- MUHAMMAD ANUAR BIN MAMAT
SABRIENA HANIE BINTI SUHAIMEE S
22-Oct-20 NAI KHIAN A/L I SENG
ISMI KAMARUL SHAM BIN ISMAIL U
25-Oct-20 NORMAYA BINTI ISMAIL
- MOHD ZAKRI BIN OTHMAN UP PERSEDIAAN GKM TEKNIK VOKA-
NORMAZLINA BT SAIDON P MENGHADAPI PEPE- SIONAL
29-Oct-20 NOR SALWATI BINTI ARIFFIN L
YUSNI BINTI YUSOF RIKSAAN
1-Nov-20 ZAROTUL AINI BT ZAKARIA
- FADILAH BINTI ABDUL RAZAK S
HABSAH BINTI ABDUL KADIR
5-Nov-20 U
NURAINUL HASRAH BT ABD RAHAM-
RAJASHREE A/P TANIMALAI UP MENGHAYATI PEN- GKM SAINS DAN
P GORBANAN IBU MATEMATIK
L BAPA

S

U

UP

P MEMBENTUK KEYA- PENGETUA
KINAN DIRI
L

NURUL ASHIQEEN BINTI ABDUL RA- S

8-Nov-20 RIBHANI BINTI HASHIM U
-
NUR SALWA BT HAMZAH UP MANUSIA SEBAGAI PK PENT
12-Nov-20 SAIMAWATI BINTI MD YUSUF P KHALIFAH PK HEM
ROHANA BINTI JAMALUDDIN
15-Nov-20 L
-
SITI ARIFAH BINTI SAUD S
19-Nov-20
MOHD ZULKIFLI BIN ABDULLAH U

ZALEHA BT AHMAD UP MERANCANG MASA
ABDUL RAHIM BIN MOHD TAJUDDIN P CUTI
ABDUL HALIM BIN HAT
L

MUZILIYANA BINTI MAT S

CUTI AKHIR TAHUN (20/11/2020-31/12/2020)

- 62 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

CATATAN :

PETUNJUK : U - Guru bertugas untuk membuat ucapan semasa perhimpunan
UP - Guru bertugas untuk mengurus pelajar ke klinik
P - Guru betugas menyambut kehadiran pelajar di pintu pagar sekolah
L - Guru bertugas utuk menulis laporan guru bertugas mingguan
S - Guru bertugas perempuan bertugas mengawal pelajar semasa solat zohor di surau

Namun begitu guru-guru bertugas mingguan minggu tersebut boleh membuat petukaran tugas atas persetujuan
bersama. Sila rujuk panduan guru bertugas mingguan yang disedikan di muka surat 56

- 63 -


Click to View FlipBook Version