The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 2 ระหว่างเฝ้าระวัง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ukieaferiona.ea, 2021-04-08 00:22:29

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 2 ระหว่างเฝ้าระวัง

ความรู้ไม่ลับฉบับอ๊อดอ๊อด ตอนที่ 2 ระหว่างเฝ้าระวัง

Keywords: COVID-19,coronavirus

วันที่ วันน้ี “ระหว่างเฝ้าระวัง” มหอง๊ะเหจน้า้ลาทูก�ำบไิดม?
2 แล้วล่ะ
ตอCนOทV่ี ID2-/1194

กักตัวเอง
ไม่เห็นจะล�ำบาก

ป๊า... ป๊าโอ๋... นับทองแขวนไว้
ข้าวกลางวันค่ะ ข้างนอกนะคะ

โฮ๊ะ!?
นับทอง...

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวกิ ฤต

ตาเอ้ย... คุณยายข้างบ้าน
ยายวางข้าวไว้ ก็เรียกคุณตาแบบนี้เลย

ข้างนอกนี่นะ ตอนมีงานที่วัด...

เหรอ? นหิน๊ะเทจา้าออะ๊อ?ไดรปอ๊อ๊าด

อ๊อดอ๊อด
คุ้นซีนน้ีมากๆ

เลยอ่ะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วิกฤต

...แต่ก็ไม่เห็น วันนี้ป๊าโอ๋ ก็ไม่ ป๊าสบายดีลูก
ว่าคุณตาจะออก เป็นยังไงบ้างคะ ยังไงนะ ปกติทู๊กกกอย่าง
มากินเลยนะ
ข้าวกล่องน่ี
อร่อยดีแฮะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

กินอะไรก็อร่อย คนท่ีติด ไม่แน่หรอก
แบบนี้แปลว่าป๊าโอ๋ ไวรัสโควิดน่ี ต้องมี ต้องรอ 14 วันก่อน อาจจะติด
ไม่ได้ติดไวรัสแน่ๆ อาการยังไงบ้างฮะ น่ีเพิ่งวันท่ี 2 เอง หรือไม่ติดก็ได้

ใช่ไหมฮะ

ถ้าติด
อาการที่
น่าเป็นห่วง
ก็คือ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ยั วิกฤต

มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆ เช่น ไอ ปวดเมื่อยเน้ือตัว
เจ็บคอ น�้ำมูกไหล คัดจมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย

ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคือ

อาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก

ถ้ามีอาการพวกนี้ ควรรีบพบแพทย์ทันที

แต่ผู้ป่วยก็ไม่ควรเดินทาง
ไปโรงพยาบาลด้วยรถสาธารณะเองนะ
ควรโทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาลใกล้ๆ ก่อน

หรือโทรหากร1ม4ค2วบ2คุมโรคที่เบอร์

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสูภ้ ัยวกิ ฤต

แต่นี่วันที่ 2 ถ้าป๊าโอ๋ปกติดี ไม่ได้หรอก เป็นประชาชนผู้มี
ผ่านไปวันนึง ก็ออกมาพาลูกๆ เท่ียว ป๊าต้องรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม
แล้วนะฮะ
ได้แล้วฮะ ต่อสังคม มโนธรรม

อ๊อดเบื่อ
จะแย่แล้ว

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวกิ ฤต

ทนเปล่าเปลี่ยว ไปอีกต้ัง
เดียวดายเพียงล�ำพัง 13 วัน
ในห้องแคบๆ นี่
ป๊าสู้ๆ
ต้องทน นะคะ
เหงา!!!
Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

หรือเรา เราคง ใจเย็นป๊าโอ๋
จะติดแล้ว? ติดแล้วแน่ๆ อย่าร้องไห้ฮะ...
หรือเรา
ติดไปแล้ว? ว่าแต่การกักตัว
14 วัน น่ีต้องท�ำอะไร

ยังไงบ้างคะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวิกฤต

ผ้ทู เี่ ขา้ ข่าย มีความเสยี่ ง 1.อยู่ที่บ้าน 2.รายงานตัว 3.งดเย่ียม
คนทีไ่ ปในประเทศ สถานที่
พนื้ ที่ ทม่ี ีการระบาด มผี ตู้ ดิ เช้ือ
หรอื ไปสมั ผสั ใกล้ชิดผตู้ ิดเชอ้ื

ก็ต้องนับ 1-3 ก่อน

โห แค่นี้ ยังไม่หมดสิ
เองเหรอฮะ ง่ายๆ ป๊าแค่เกริ่นๆ

แล้วก็จะมี “หลักการปฏิบัติตัว จะตายไป
ระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกต

ในท่ีพักอาศัย” อยู่ว่า...

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วกิ ฤต

ใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ท�ำความสะอาดสถานท่ี ไอ-จามต้องปิดปากปิดจมูก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่
ถอดท้ิงในถุงที่มิดชิด ด้วยน�้ำยาฟอกขาวผสมน้�ำ ดว้ ยกระดาษ ทงิ้ ในถงุ ทมี่ ดิ ชดิ ถูมือให้นานอย่างน้อย
แล้วท�ำความสะอาดมือ 1:99 หรือแอลกอฮอล์ 70% แล้วท�ำความสะอาดมือด้วย
ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 20 วินาที
สบหู่ รือแอลกอฮอล์ อันน้ีล�ำคัญสุดๆ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวกิ ฤต

ฝ่ามือเพลินสัมผัส พลิกสะบัดไล้ซอกนิ้ว ประสานพร้ิวผุดผ่อง ว่องไวคารวะ

โห! แต่ละชื่อ “กระบวนสบู่ 7 ฝ่ามือพิชิตเช้ือ”
ใครคิดฮะเนี่ย

ป๊าคิดเอง...
ธรรมดาโลกไม่จ�ำ

หรอกนะ

บิดงวงคชสีห์ ปลายดรรชนีสุดสะอ้าน แสนเบิกบานองคุลี

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ัยวิกฤต

ในท่ีโล่งห่างชุมชนและผู้คน ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน ท�ำความสะอาดส่ิงต่างๆ ด้วยสบู่
เปิดห้องรับแสงแดดและอากาศดีๆ กินอาหารปรุงสุก สะอาด ร้อนๆ ผงซักฟอก ยาฆ่าเชื้อ หรือน�้ำร้อน

ท�ำเอง กินเอง ล้างเอง อย่างสม่�ำเสมอ
งดซื้อกินอาหารจานเดียวจานด่วน

ไม่ต้องเถียงกันว่าฆ่าเชื้อได้ไม๊
เอาว่าสดช่ืนไว้เป็นดีละกันนะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวกิ ฤต

ห่างผู้อื่น 2-4 เมตร ถ้าจ�ำเป็นต้องออกจาก นับทองจะจดไว้
ใส่หน้ากากอนามัย บ้านจริงๆ ก็ไม่ควรใช้ บอกให้เพื่อนๆ ได้รู้
ไว้ตลอดเวลา รถโดยสารสาธารณะ
กันทุกคนเลย
หลีกเลี่ยงการ
ใกล้ชิดผู้สูงอายุ สาบานสิ
หรือผู้มีโรคประจ�ำตัว ว่าน่ันลายมือ

...

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสูภ้ ยั วิกฤต

อืม...
แต่พวกเราก็อยู่กัน นับทอง
แค่สามคนเอง แบบน้ี สองคน คอยเตือนๆ เจ้าอ๊อด
อ๊อดอ๊อดว่าไม่รอด กะอีกหน่ึงตัว
แน่ๆ ฮะ หรือเปล่า? แล้วใคร ไว้หน่อยนะ
อยู่ดีๆ
ที่ไม่รอด?
มาแช่งกันแบบน้ี
ได้ไง

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วิกฤต

ไม่ได้แช่งซะหน่อย ไม่ต้องห่วง นับทองดูแลตัวเองได้
อ๊อดหมายถึง ถ้าป๊าโอ๋ น่าอ๊อดอ๊อด แล้วก็จะดูแลอ๊อดกะป๊าโอ๋
ขังตัวเองไว้แบบนี้... เองด้วยล่ะ เร่ืองท�ำอาหาร
ใครจะดูแลลูกๆ
ล่ะฮะ แกงถุงที่ซ้ือมา ไว้ใจนับทองได้เลย
ก็หมดแล้วด้วยอ่ะ
อดตาย
กันแน่ๆ

อยากกิน
อะไรก็บอก

ได้นะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวิกฤต

เอางี๊ดีกว่า อแรน่อ่นยเอหนาะ นสับู้ๆทอสงู้ๆ
ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว
ชิมฝีมือนับทองตั้งแต่ม้ือน้ี

กันไปเลยดีกว่า

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ยั วกิ ฤต

อ๊ะ แย่ล่ะ
เผลอเชียร์ไปซะแล้ว

ต้องมีใคร
เดือดร้อนแน่ๆ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วิกฤต

ด้วลยวไกฟ!สแ!!รุกงสูง นคะอุม๊อไฟดใอห๊อ้ดดี ห่ันๆ
ไหม!!้แ! ล๊ว แล้วก็คลุกๆ

เคล้าๆ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสภู้ ัยวกิ ฤต

ยส�ำมไบูรวณBรy์แบัสนบับจสท้า.อ.ล.ง าย ไม่ให้เครดิต อ๊อดเกือบสุก
อ๊อดอ๊อดบ้าง เกือบได้ย�ำอ๊อดไปด้วย

เลยเหรอ แล้วนะนับทอง

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยส้ภู ัยวกิ ฤต

สุดยอดเลย นับทองใส่ครบ แถมด้วยสูตรลับ
แค่ได้ยินเสียงเคาะกระทะ ตามธงโภชนาการเลยนะคะ อีกอย่างที่ใส่ลงไปเยอะแยะ
ป๊าก็มั่นใจแล้วว่าอร่อยเหาะ สารอาหารและพลังงาน
คือความร๊ากกก..
อร่อยแน่ๆ อัดแน่นเต็มเปี่ยม

ภูมิใจเสนอ
สุดๆ เลยค่ะป๊า

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมืองไทยสู้ภยั วิกฤต

อ๊อดอ๊อดว่า...
ไม่ใช่แค่ไวรัสท่ีสลาย
ใครกินก็สลายฮะ
ยาพิษ
ชัดๆ

นี่ของกิน
จริงดิ่!?

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภยั วกิ ฤต

มีอย่างอ่ืน เลือกเลยฮะ
ให้ป๊าเลือกไม๊ ถ้าป๊าโอ๋เลือกที่จะกิน

นับทอง ก็ท้องเสียตาย หรือถ้าเลือก
ไม่กิน ก็อดตายฮะ
จ�ำไว้เลย
นะอ๊อดอ๊อด

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสู้ภัยวิกฤต

อีกสักครู่ โปรดติดตาม รักเล็กๆ กดไลค์ “ขอช้างนอนไ๊ะอมเ่ใฟดช้ย่ปอ!๊า๊อด”
การกักตัวสุดหรรษาวันท่ี 3 รักใหญ่ๆ กดแชร์
กับป๊าโอ๋สุดหล่อของอ๊อดอ๊อด
เลยฮะ
ด้วยนะฮะ
ขอบคุณ ลูกไเปม็่นเคกยบมี

สสส. ด้วยฮะ

Sponsered By : สสส. โครงการพลเมอื งไทยสภู้ ัยวิกฤต


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Guru Bahasa Inggris K13 kelas 9
Next Book
NL-PM-PU-001 R.07- การจัดซื้อ จัดจ้าง และการประเมินผู้ขาย