The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการ ชั่งหัวมัน (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by napaphat2007, 2021-03-15 09:54:15

โครงการ ชั่งหัวมัน (1)

โครงการ ชั่งหัวมัน (1)

โครงการ
ชงั หัวมนั

จดั ทําโดย

เด็กหญิงณิชาภัทร เขียวอัมพร ชัน ม.1/5 เลขที17

ตัวละคร

ไกด์
ผใู้ หค้ วามรู้

นาํ ตาล
นกั ท่องเทียว

แพรวา
นกั ท่องเทียว

ในวนั หยุด เสารอ์ าทิตย์ แพรวาวนั นเี ราไป
นาํ ตาลและการต์ นู ได้ เทียวต่างจงั หวดั

ชวนกันไปเทียว กันมยั
ในโครงการพระราชดาํ ริ
ของในหลวงรชั กาลที9 ไปสิ
แต่เราจะไปทีไหน

กันดหี ล่ะ

เอ่อ...ฉันวา่ ไดส้ ิ
เราไปโครงการชงั แต่วา่ มนั อยู่
หวั มนั กันดไี หม ทีไหนหรอ?

มนั อยูท่ ีเขต งันเราไปกัน
อําเภอท่ายาง เลยดกี วา่
จงั หวดั เพชรบุรี

ณ โครงการชงั หวั มนั

โครงการชงั หวั มนั
คืออะไรหรอคะ?

แพรวาและนาํ ตาลไดเ้ ดนิ เปนโครงการในพระ
เขา้ ไปในสถานที ราชดาํ รขิ อง
พระเจา้ อยูห่ วั
พรอ้ มมเี จา้ หนา้ ทีดแู ล
ในปจจุบนั โครงการชงั
วตั ถปุ ระสงค์ของ หวั มนั ไดท้ ําการศึกษา
ท่านคือ เพอื เปน เเละปลกู พชื พนื เมอื ง
ศูนยเ์ รยี นรแู้ ละแลก เเละทําปตสุ ตั วห์ ลาก
เปลียนความรู้ หลายชนดิ เพอื ตอบ
ทางการเกษตร สนองต่อตลาดเกษตร
ใหก้ ับเกษตกรใน
พนื ทีจงั หวดั เพชรบุรี อุตสาหกรรม
และจงั หวดั ใกล้เคียง
เพอื เปนต้นแบบให้
เชน่ มะนาวแปน เกษตกรในพนื ทีและ
ชมพูเ่ พชรสายรงุ้
ผกั เศรษฐกิจ โคนม จงั หวดั ใกล้เคียง
ไก่ ไข่ ยางพารา ยาง
นา และอีกมากมาย
หลากหลายสายพนั ธุ์

ชอื นมี าจาก
อะไรหรอคะ?

ชอื นมี าจาก?

ชอื นเี ปนชอื พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็
พระเจา้ อยูห่ วั โดยมที ีมาของชอื นวี า่ ขณะทีพระบาท
สมเดจ็ พระเจา้ อยูห่ วั ทรงประทับอยูท่ ีพระราชวงั
ไกลกังวล ไดม้ รี าษฎรไดม้ าถวายหวั มนั ใหเ้ เก่พระองค์
ท่าน จงึ ไดส้ งั ใหข้ า้ ราชบรพิ ารวางหวั มนั นไี วบ้ นตาชงั
โบราณทีไดว้ างอยูใ่ นบรเิ วณพระราชวงั ไกลกังวล เเละ
หลังจากนนั พระองค์ท่านจงึ ไดเ้ สดจ็ ไปกรงุ เทพมหานคร

เปนระยะเวลาหนงึ เมอื พระเจา้ อยูห่ วั กลับมายงั
พระราชวงั ไกลกังวลเเละทอดพระเนตรไปที ตาชงั
โบราณทีมหี วั มนั วางอยูก่ ับเหน็ วา่ หวั มนั นนั สามารถงอก
ใบงอกรากไดเ้ เมไ้ มน่ าํ ลงดนิ จงึ มพี ระราชดาํ รวิ า่ ขนาด
หวั มนั ทีวางอยูเ่ ฉยๆบนอากาศ มนั ยงั งอกใบงอกรากได้
ขนาดนี เเล้วนบั ประสาอะไรกับการนาํ ไปปลกู ลงดนิ เเมว้ า่
จะเปนดนิ ทีเเหง้ จะต้องเติบโตไดอ้ ยา่ งเเนน่ อน จงึ เปน
ทีมาของชอื โครงการชงั หวั มนั ในพระราชดาํ ริ เเละทรง

ไดพ้ ระราชทานหวั มนั เทศมาปลกู ไว้
ในบรเิ วณโครงการอีกดว้ ย

อ๋อ เขา้ ใจ
แล้วค่ะ


Click to View FlipBook Version