The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by พิชญาภา จันทร์ศรี, 2020-10-13 09:16:16

Provence-Alpes Cote-d'Azur

Provence-Alpes Cote-d'Azur

Click herePROVENCE-ALPES COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES COTE-D'AZUR

 ประเทศ ฝรงั่ เศส
 เมอื งหลกั มาร์แซย์
 จงั หวดั 6
 การปกครอง ประธาน คริสตยี อ็ ง แอส็ ทรอซี (แอลแอร์)
 พ้นื ท่ี ทงั้ หมด 31,400 ตร.กม. (12,100 ตร.ไมล์)
 อยู่ทางตอนใต้ของฝรง่ั เศส
 ประชากร (1 มกราคม 2555)

• ทง้ั หมด 4,935,576
• ความหนาแน่น 160 คน/ตร.กม. (410 คน/ตร.ไมล์)

 สภาพภูมปิ ระเทศทส่ี ามารถแบง่ ได้เป็น 3 ส่วน

ตามชอื่ เขตการปกครองอย่างเป็นทางการทว่ี ่า

โพรวองซ์-แอลป-์ โกต ดาซูร์
 1. เขตโพรวองซ์ หรอื กลุม่ เมอื งบนเนนิ เขา ทเ่ีชอ่ื ม

ระหว่างเทอื กเขาแอลปเ์ ขา้ กบั ทะเลเมดเิตอร์เรเนยี นเขา้ ไว้
ด้วยกนั

 อาชพี หลกั คอื การปลูกทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ปะปนไปกบั
การทาํ ไร่องุ่นเพอ่ื ผลติ ไวน์ เราจงึ เหน็ บา้ นหลงั เลก็ ๆ สี
สดใสแทรกแซมอยู่กบั ไร่องุ่นทกี่ ว้างสุดลูกหูลูกตา ซงึ่
ทวิ ทศั นอ์ นั สวยงามทวี่ ่า ได้เคยดงึ ดูดศลิ ปินทม่ี ชี อื่ เสยี ง
อย่างเซซานน์ (C'zanne) และแวน โก๊ะห์ (Van
Gogh) ใหม้ าปกั หลกั ใชช้ วี ติ อยู่ทน่ี ม่ี าแลว้

 *โพรวองซ์เป็นจุดกาํ เนดิ ของศลิ ปะยุคโพสอมิ เพรสชน่ั
นสิ ม์ (Post-Impressionism)
PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

ลทั ธโิ พสต์ อมิ เพรสชนั่ นสิ ต์ (POST IMPRESSIONISM)

 ศลิ ปะแบบโพสต์ – อมิ เพรสชนั มสิ ม์  ศลิ ปะแบบโพสต์ – อมิ เพรสชนั มสิ ม์ จะมุ่งการแสดงออก
 นนั้ เกดิ ขน้ึ ทางเหนอื ของยุโรป โดยที่ ทางความรู้สกึ อารมณ์ จติ วญิ ญาณมากกว่ามุ่งนาํ เสนอ
ความเป็นจรงิ ทางวตั ถุ สอ่ื ผา่ นการใชส้ ที รี่ ุนแรงและเกนิ ความ
ศูนยก์ ลางอยู่ทปี่ ระเทศเยอรมนั เป็นจรงิ โดยเนน้ ความพอใจของศลิ ปินเป็นหลกั ไมย่ ดึ ถอื
กฏเกณฑ์ และธรรมเนยี มใด ๆ ในอดตี เลย สที ใี่ชน้ นั้ จะสอ่ื ถงึ
พลงั ทถี่ ูกบบี คน้ั บงั คบั กดดนั ทอี่ ยูใ่ นความรู้สกึ นกึ คดิ ของจติ ใจ
คน เป็นการปดปลอ่ ยอารมณ์ผา่ นสี และฝี แปรงทใี่หค้ วามรู้สกึ
ทร่ี ุนแรงกดดนั ฝี แปรงทอี่ สิ ระ

 ศลิ ปินในกลุม่ นไ้ีด้แก่ แวนโกะ (Vincent Van
Gogh) โบนนาร์ด (Pierre Bonnard) เซซาน
(Paul Cezanne)โกแกง (Paul Gauguin)

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

 2.เทอื กเขาแอลป์ ทโี่ดดเด่นเรอ่ื งกจิ กรรมกลางแจง้
ต่างๆ นอกจากสกรี สี อร์ตกว่า 300 แห่ง

 เขตนย้ี งั มกี จิ กรรมอน่ื ๆ อยา่ งการขมี่ า้ ชมเขา ปีนเขา
ขจ่ี กั รยาน เลน่ สกี รวมไปถงึ การเลน่ เครอื่ งร่อน ซง่ึ น่ี
กเ็ป็นลกั ษณะภมู ปิ ระเทศอกี อย่างนงึ ทมี่ คี วาม
แตกต่างออกไปของโพรวองซ์ โดยเฉพาะในหนา้
หนาวทม่ี หี มิ ะปกคลุมพน้ื ทโี่ดยส่วนมาก นบั เป็น
สถานทที่ นี่ า่ มาพกั ผอ่ น พร้อมมกี จิ กรรมอนั นา่ สนุก
รออยู่

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

 เขตสุดทา้ ย คอื โกต-ดาซูร์ เป็นกลุ่มเมอื งทตี่ ง้ั อยู่รมิ
ชายฝ่ังทะเล

 (โกต ดาซูร์ ภาษาฝรงั่ เศสแปลว่าชายฝั่งสนี ้าํ เงนิ ) หรอื ที่
รู้จกั กนั อกี ในนามว่า “เฟรนช์ รเิวยี ร่า” (French

Riviera)

 มเีมอื งสาํ หรบั พกั ผอ่ นตากอากาศชอ่ื คุ้นหูอย่าง
- นสี (Nice) คานน์ (Cannes) และกราสส์ (Grasse) เป็น

ต้น

 เป็นเขตทท่ี าํ ให้ โพรวองซ์ มชี อ่ื เสยี งมากกว่าเขตอนื่ ๆ ด้วย
ชายหาดทข่ี าวทอดยาวประกบด้วยเกลยี วคลน่ื จากน้าํ ทะล
เทเี่ป็นสฟี ้ าสดใส เป็นเมอื งทม่ี าพกั ผอ่ นได้ตลอดทง้ั ปี
ตลอดจนการจดั งานระดบั โลก เช่น เทศกาลหนงั เมอื งคานน์
เป็นต้น

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

PROVENCE-ALPES -COTE-D'AZUR

เทศกาลสาํ คญั

Provence-Alpes -Cote-d'Azur

เทศกาลลาเวนเดอร์ในเมอื งโพรวองซ์

• ตลอดฤดูร้อน หลายหมูบ่ ้านในเขตโพรวองซน์ ้จี ะจดั งานเฉลมิ ฉลองการเก็บเกี่ยวทุ่งลาเวนเดอร์ ซง่ึ ในงานเฉลมิ
ฉลองนน้ั ก็จะประกอบไปด้วยการเต้น คอนเสริ ์ต เกมส์ งานแสดงสนิ ค้าพ้นื เมอื งและตลาดต่างๆ การเข้า
ร่วมงานเทศกาลก็นบั ว่าเป็นโอกาสทดี่ ีทจี่ ะได้ซมึ ซบั วฒั นธรรมดง้ั เดมิ ของชาวเมอื งโพรวองซ์

เทศกาลหนงั เมอื งคานส์

 เป็นเทศกาลภาพยนตร์ทม่ี มี าตงั้ แต่ปี ค.ศ.
1946 ถอื เป็นเทศกาลภาพยนตร์ทเี่ก่าแก่ทสี่ ุด
ในโลกเทศกาลหนงึ่ และมอี ทิ ธพิ ลรวมทง้ั ชอื่ เสยี ง
มากทส่ี ุดเทยี บเคยี งกบั เทศกาลภาพยนตร์
นานาชาตเิวนสิ และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ
เบอร์ลนิ

 จดั ขน้ึ ทุกปี ราวเดอื นพฤษภาคม ที่ Palais
des Festivals et des Congrès ในเมอื ง
กาน ทางตอนใต้ของประเทศฝรงั่ เศส

เทศกาล CANIVAL DE NICE

 จดั ขน้ึ ท่ี เมอื งนซี ในช่วงเดอื นกุมพาพนั ธ์ของ
ทุกๆปี

 ระยะเวลาการจดั ตดิ ต่อกนั ถงึ 2 สปั ดาห์ โดยมี
การจดั ตดิ ต่อกนั เป็นเวลาเนน่ิ นาน

 มจี ุดเรมิ่ ต้นจากการจดั งานเพอ่ื เฉลมิ ฉลองของ
ท่านเคาท์แห่งปรอแวนส์ (Count of

Provence )

 เมอ่ื ประมาณปี ค.ศ. 1294 มขี บวนแห่สุด
ยง่ิ ใหญ่อลงั การทต่ี กแต่งอย่างน่าตน่ื ตาตนื่ ใจ
เตม็ อมิ่ ไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนานแบบ
สุดเหวยี่ ง การนั ตคี วามฮอทปรอทแตกด้วย
จาํ นวนผูเ้ขา้ ร่วมงานมากกว่า 1,000,000
คนต่อปี แลว้ ยงั มที ที ่าจะจะเพม่ิ จาํ นวนขน้ึ เรอื่ ยๆ

สถานทท่ี ่องเทย่ี ว

LE VIEUX PORT

 เป็นท่าเรอื ทเี่ก่าแก่ทส่ี ุดของ marsseille ถูกรู้จกั กนั ในนาม “ประตูสู่เมดเิตอร์เร
เนยี น” เพราะตดิ กบั ทะเลเมดเิตอร์เรเนยี น

 สมยั ก่อนเคยเป็น “ศูนยก์ ลางทางเศรษฐกจิ ในการค้าขายระหว่างประเทศในแถบทะเล
เมดเิตอร์เรเนยี นและกบั ประเทศอาณานคิ มของฝรง่ั เศส”

เทอื กเขามงบลอ็ ง MONT BLANC

 มงบลอ็ ง แปลว่า ภูเขาสขี าว มคี วามสูงกว่า
4,810 เมตร สูงมากจนทาํ ใหถ้ ูกปกคลุมด้วย
หมิ ะตลอดทง้ั ปี ใต้ยอดเขาสูงนจ้ี ะมหี มูบ่ า้ น
Chamonix โอบลอ้ มด้วยเทอื กเขา เหมาะ
ทจี่ ะเป็นทพ่ี กั สาํ หรบั การสกี ปีนเขา และกจิ กรรม
ผจญภยั ต่างๆ เราสามารถขน้ึ เคเบล้ิ คาร์ทเี่ค้า
ว่า ชนั และเสยี ว มรี ้านอาหาร Le 3842
บนยอดเขาสูง ววิ สวย

CALANQUES

 Calanques เป็นหนงึ่ ในสง่ิ มหศั จรรย์ทางธรรมชาตทิ ไ่ีด้รบั ความนยิ มมากในหมูช่ าวฝรง่ั เศส โดยคาํ ว่า
"Calanques" นน้ั แปลว่า "ช่อง

 Calanques จรงิ ๆแลว้ เป็นเพยี งช่องทางเขา้ ของหนิ ทก่ี ่อตวั ขน้ึ มาในหนา้ ผาหนิ ปูน โดยหนา้ ผา้ หนิ แห่งน้ี
นนั้ ทอดยาวไปตามอ่าวและชายฝั่งทะเลเมดเิตอร์เรเนยี นทต่ี งั้ อยู่ระหว่างเมอื งมาร์กเซย (Marseille) และ
หมู่บา้ นกาซสี ์ (Cassis

หมูบ่ า้ นเอซ EZE VILLAGE

 เทยี่ วฝรง่ั เศส ทหี่ มู่บา้ นเอซ หมูบ่ า้ น
เลก็ ๆ อนั เก่าแก่ หนงึ่ ในหมูบ่ า้ นทส่ี วย
ทส่ี ุดของฝรงั่ เศส ตง้ั อยู่รมิ ชายฝ่ัง
รเิวยี ร่าทะเลเมดเิตอร์เรเนยี น ทางตอนใต้
ของประเทศ บนภูเขาสูงจากระดบั น้าํ ทะเล
429 เมตร

 เดมิ เมอื่ ราว 2 พนั ปีก่อน เป็นทพ่ี กั ของ
เหลา่ คนป่า ต่อมาไดถ้ ูกครอบครองโดย
ชาวโรมนั และสร้างเป็นป้อมปราการอยู่
บนภูเขา เพอื่ ใหม้ องเหน็ ขา้ ศกึ ได้แต่ไกล

ทะเลสาบ LAC DE SAINTE CROIX

 ทะเลสาบ Sainte Croix นเ้ีป็นทะเลสาบทสี่ นุษย์
สร้างขน้ึ มา โดยในช่วงต้นยุค 1970s นน้ั ทะเลสาบน้ี
ได้ถูกสร้างขน้ึ มาพร้อมกบั เขอื่ น Sainte Croix
โดยพน้ื ทข่ี องทะเลสาบแห่งน้ี ในอดตี เคยเป็นพน้ื ทที่ ่ี
หมูบ่ า้ น Salles-sur-Verdon มาก่อน
หากแต่ว่าโดนน้าํ ท่วมทาํ ลายไป

 ทะเลสาบ Sainte Croix หรอื ในภาษา
ฝรงั่ เศส "Lac de Sainte Croix" เป็น
ทะเลสาบทต่ี งั้ อยู่ทางตะวนั ออกเฉยี งใต้ของประเทศ
ฝรงั่ เศส ในบรเิวณ Alpes-de-Haute-
Provence มชี อ่ื เสยี งโด่งดงั จากววิ ทสี่ วยงาม

บุคคลสาํ คญั

ปอล เซซาน (PAUL CEZANNE)

 ปอล เซซาน เป็นจติ รกรคนสาํ คญั ชาวฝรงั่ เศสใน  เขาได้พฒั นาสไตลก์ ารเขยี นภาพเป็นของตวั เอง เขา
ลทั ธปิ ระทบั ใจยุคหลงั ผูว้ างรากฐานแนวคดิ สู่ ชอบเขยี นภาพทวิ ทศั น์ภูเขา Montagne
ศลิ ปะสมยั ใหม่ทแี่ ตกต่างอย่างสน้ิ เชงิ ในศตวรรษที่ Sainte-Victoire มาก หากใครได้ดูภาพ
20 เซซานเกดิ เมอ่ื ปี 1839 ทเี่มอื ง Aix- ทวิ ทศั น์ภูเขาลูกนท้ี เ่ีขาเขยี นไว้ทง้ั หมดหลายสบิ ภาพก็
en-Provence ทางตอนใต้ของฝรงั่ เศส จะเหน็ พฒั นาการในสไตลก์ ารเขยี นภาพของเขาได้
อย่างชดั เจน และแน่นอนว่าภาพ Montagne
Sainte-Victoire เป็นผลงานได้รบั การ
ยกย่องเป็น “บดิ าแห่งศลิ ปะสมยั ใหม”่

HONORÉ-GABRIEL RIQUETTI DE MIRABEAU

 เรยี กกนั ทวั่ ๆไปว่า *มคิ าโบ* หนง่ึ ในนกั ปฏวิ ตั ิ
ฝรงั่ เศสทงั้ ยงั เป็นนกั ขยี นนกั การทูต
นกั หนงั สอื พมิ พ์

 ได้รบั การขนานนามว่าเป็นนกั พูดของประชา
คบไฟแห่งโพรวองซ์ (เขาเป็นผูแ้ ทนของแคว้น
น)้ี

NOSTRADAMUS

 เกดิ ทเี่มอื ง Saint-remy de
provence

 ทาํ อาชพี เป็น เภสชั กร มอี าชพี เสรมิ เป็น หมอดู
แต่อาชีพเสริมดันร่งุ กว่าอาชีพหลักเลยก็ว่า
ได้
การทาํ นายของเขาแมน่ มาก เขาได้ทาํ นาย
เหตกุ าร์ณต่างๆ เช่น

อาหารประจาํ แคว้น

อาหารประจาํ แคว้น

 La bouillabaisse de Marseille  la salada nissarda
 เป็นสลดั ทมี่ ตี ้นกาํ เนดิ ในเมอื งนซี ของฝรงั่ เศส มนั ทาํ
คอื ซุปปลา อาหารชนดิ นถ้ี า้ ขน้ึ ชอ่ื ต้องเป็นเมอื ง
มาจากมะเขอื เทศไขต่ ้มมะกอกNiçoiseและปลา
Marseille แอนโชวห่ี รอื ปลาทูนา่ แต่งด้วยน้าํ มนั มะกอก มนั ได้รบั
ความนยิ มทว่ั โลก


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Conseil aux fonds européens et l’accès de fonds européens non remboursables
Next Book
Tugas Akhir Kelompok Kelas 12 SMA Nasional Satu (Nassa School) Bekasi, 2020 - 2021