The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bavani Sagathevan, 2020-12-15 22:36:36

ePerpustakaan SJK T Sentul KL ver1

ePerpustakaan SJK T Sentul KL ver1

செந்தூல் அரசினர் தமிழ்ப்பள்ளி
மின் – நூலகம்
பதிப்பு 1.0

வணக்கம்

இணணயத்தில் இலவெமாக கிணைக்கும் தமிழ் நூல்களின் அணிவரிணெ அவற்றிற்கான
தரவிறக்கத் சதாடுப்புைன் சகாடுக்கிறறாம்.

றவண்டியவர்கள் தரவிறக்கிப் பயன்படுத்திக்சகாள்ளலாம்.

தணலப்பு பதிவிறக்கம் பார்ணவ
விறவக சிந்தாமணி DOWNLOAD VIEW
பணைய இராமயணம் DOWNLOAD VIEW
வணளயாபதி DOWNLOAD VIEW
பரிபாைல் திரட்டு DOWNLOAD VIEW
திருமணலயாண்ைவர் குறவஞ்சி DOWNLOAD VIEW
றகாணத நாச்சியார் தாலாட்டு DOWNLOAD VIEW
பரத றெனாபதீயம் DOWNLOAD VIEW
முத்சதாள்ளாயிரம் DOWNLOAD VIEW
முத்சதாள்ளாயிரம் DOWNLOAD VIEW
மகா பரத சூைாமணி DOWNLOAD VIEW
பாண்டிய, றொை, விஜயநகர அரெர் சமய்கீர்த்திகள் DOWNLOAD VIEW
எக்காலக் கண்ணி DOWNLOAD VIEW
களவியல் என்னும் இணறயனார் அகப்சபாருள் DOWNLOAD VIEW
றகாயில் திருப்பணிகள் சவண்பாக் சகாத்து DOWNLOAD VIEW
ஆணனமங்கலச் செப்றபடுகள் DOWNLOAD VIEW
அபிராமி அந்தாதி DOWNLOAD VIEW
அபிராமி அம்ணமப் பதிகம் DOWNLOAD VIEW
திருக்கைவூர் பதிகங்கள் DOWNLOAD VIEW
அறியப்பைாதவர்கள்நிணனவாக DOWNLOAD VIEW
றமாகவாெல் (சிறுகணதத் சதாகுப்பு) DOWNLOAD VIEW
திருவருட்பா /அகவல் DOWNLOAD VIEW
வடிவுணை மாணிக்க மாணல DOWNLOAD VIEW
VIEW-1
கறலவலா – தமிைாக்கம் – 1 DOWNLOAD-1 VIEW-2
DOWNLOAD-2 VIEW-3
கறலவலா – தமிைாக்கம் – 2 VIEW-1
DOWNLOAD VIEW-2
கறலவலா – தமிைாக்கம் – 3 VIEW-1
DOWNLOAD VIEW-2
திருஉந்தியார் VIEW
உலகநீதி DOWNLOAD VIEW
DOWNLOAD

காற்றுவழிக் கிராமம் DOWNLOAD VIEW
ஈட்டிசயழுபது DOWNLOAD VIEW
சபரும்பாணாற்றுப்பணை DOWNLOAD VIEW
அபிராமி அந்தாதி /விளக்கஉணர DOWNLOAD VIEW
ெரஸ்வதி அந்தாதி DOWNLOAD VIEW
ெைறகாபர் அந்தாதி DOWNLOAD VIEW
ஏசரழுபது DOWNLOAD VIEW
திருக்ணக வைக்கம் DOWNLOAD VIEW
கல்லாைம் DOWNLOAD VIEW
சிறுபஞ்ெ மூலம் DOWNLOAD VIEW
மதுணர மீனாட்சிஅம்ணம பிள்ணளத்தமிழ் DWONLOAD VIEW
மதுணரக் கலம்பகம் DOWNLOAD VIEW
நீதி சநறி விளக்கம் DOWNLOAD VIEW
ொத்திரக்றகாணவ DOWNLOAD VIEW
மகாராஜா துறவு DOWNLOAD VIEW
சொக்கநாத சவண்பா, சொக்கநாத கலித்துணற DOWNLOAD VIEW
மதுராபுரி அம்பிணகமாணல DOWNLOAD VIEW
கந்த குரு கவெம் DOWNLOAD VIEW
றதசிய கீதங்கள் DOWNLOAD VIEW
சதய்வப் பாைல்கள் DOWNLOAD VIEW
பகவத் கீணத /தமிைாக்கம், விளக்கவுணர DOWNLOAD VIEW
சுய ெரிணத DOWNLOAD VIEW
ஞானப் பாைல்கள் DOWNLOAD VIEW
பல்வணகப் பாைல்கள் DOWNLOAD VIEW
கண்ணன் பாட்டு DOWNLOAD VIEW
குயில் பாட்டு DOWNLOAD VIEW
பாரதியார் பாைல்கள் – 3 DOWNLOAD VIEW
பாஞ்ொலி ெபதம் DOWNLOAD VIEW
அகங்களும் முகங்களும் DOWNLOAD VIEW
றவதாந்த சூைாமணி DOWNLOAD VIEW
மணிறமகணல DOWNLOAD VIEW
மறனாண்மணீயம் DOWNLOAD VIEW
ஆதிநாதன் வளமைல் DOWNLOAD VIEW
காராணன விழுப்பணரயன் மைல் DOWNLOAD VIEW
கார்த்திணக தீப சவண்பா DOWNNLOAD VIEW
காகம் கணலத்த கனவு DOWNLOAD VIEW
ஈைநாடு இலக்கிய வளர்ச்சி DOWNLOAD VIEW
திருப்பாைற்றிரட்டு – பாகம் 1 DOWNLOAD VIEW
திருப்பாைற்றிரட்டு – பாகம் 2 DWONLOAD VIEW
திருப்பாைற்றிரட்டு – பாகம் 3, 4 DOWNLOAD VIEW
திருக்குற்றால மாணல DOWNLOAD VIEW
திருக்குற்றாலப் பதிகம் DOWNLOAD VIEW
திருக்குறும்பாலப் பதிகம் DOWNLOAD VIEW
VIEW-1
சூளாமணி DOWNLOAD VIEW-2

கந்த ெஷ்டி கவெம் (6 கந்தர் கவெங்கள்) DOWNLOAD VIEW
நவநீதப் பாட்டியல் DWONLOAD VIEW
நாமக்கல் கவிஞர் பாைல்கள் – 1 DOWNLOAD VIEW
நாமக்கல் கவிஞர் பாைல்கள் – 2 DOWNLOAD VIEW
நாமக்கல் கவிஞர் பாைல்கள் – 3 DOWNLOAD VIEW
அகப்சபாருள் விளக்கம் DOWNLOAD VIEW
புதுணமப் சபண் DOWNLOAD VIEW
பைசமாழி விளக்கம் /தண்ைணலயார் ெதகம் DOWNLOAD VIEW
மரணத்தில் வாழ்றவாம் (கவிணத சதாகுப்பு) DOWNLOAD VIEW
ெண்முக கவெம் DOWNLOAD VIEW
அைகின் சிரிப்பு DOWNLOAD VIEW
தமிழ் இயக்கம் DOWNLOAD VIEW
இருண்ை வீடு DOWNLOAD VIEW
குடும்ப விளக்கு DOWNLOAD VIEW
காதல் நிணனவுகள் DOWNLOAD VIEW
இணெ அமுது DOWNLOAD VIEW
பாண்டியன் பரிசு DOWNLOAD VIEW
இணளஞர் இலக்கியம் DOWNLOAD VIEW
எதிர்பாராத முத்தம் DOWNLOAD VIEW
கவிணதகள் – முதற் சதாகுதி (75 கவிணதகள் ) DOWNLOAD VIEW
VIEW-1
புரட்சிக் கவிணதகள் -பாகம் 1, 2 DOWNLOAD-1 VIEW-2
DOWNLOAD-2 VIEW-3
தமிைச்சியின் கணத VIEW
நளசவண்பா DOWNLOAD VIEW
அழியா நிைல்கள் DOWNLOAD VIEW
தமிழ் விடுதூது DOWNLOAD VIEW
நைராெப் பத்து DOWNLOAD VIEW
அறசநறிச்ொரம் DOWNLOAD VIEW
மஞ்ணஞப் பாட்டு, றவல் பாட்டு, றெவற் பாட்டு DOWNLOAD VIEW
வள்ளி கல்யாணம், வள்ளி-கிைவர் வாக்குவாதம் DOWNLOAD VIEW
தனிப்பாைல்கள் DOWNLOAD VIEW
தணிணகப் பத்து DOWNLOAD VIEW
திருப்புகழ்ப் பதிப்பாசிரியர் வரலாறு DOWNLOAD VIEW
காசி மஹாத்மியம் DOWNLOAD VIEW
அபிநவ கணதகள் DOWNLOAD VIEW
DOWNLOAD VIEW-1
தண்ணீர் றதெம் VIEW-2
DOWNLOAD

நன்றி: அந்தந்த தளங்கறள
இணணயத்தில் கிணைத்த இந்த இணணப்புகளுக்கு அந்த
தரவிறக்கும் சமன்னூல்களுக்கு உரிணம சபற்றதாகும்.


Click to View FlipBook Version