The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวทางการดำเนินงาน อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ksnyanyaoy63, 2022-07-13 02:11:29

แนวทางการดำเนินงาน อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

แนวทางการดำเนินงาน อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน.
(ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564)

สานักงานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธกิ าร

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I ก

คาชีแ้ จง

เ อ ก ส า ร น้ี จั ด ท า ข้ึ น เ พื่ อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า
อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(อาสาสมัคร กศน.) และผู้เก่ียวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
กิจกรรมกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจที่สานักงาน กศน. ได้รับ
มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับสภาพบริบทพื้นท่ี และความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ทั้งน้ี
ได้มีการปรับปรุง พัฒนารายละเอียดข้อมูลจากแนวทางการดาเนินงาน
อาสาสมัคร กศน. พ.ศ. 2552 และเอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีมาตรฐาน สามารถนาไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธภิ าพมากข้นึ

เอกสารแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ตอน ดังน้ี

ตอนที่ 1 บทนา
ตอนท่ี 2 บทบาทของหนว่ ยงาน กศน.
ตอนที่ 3 การดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน.
ตอนที่ 4 สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณ ของอาสาสมัคร กศน.
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. ขอให้
หน่วยงานและสถานศึกษา ครู กศน.ตาบล ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ได้ศึกษาและทาความเข้าใจ แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน.
ใหเ้ กิดความชดั เจน และถือปฏบิ ัติไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ี หน่วยงาน/
สถานศึกษา สามารถนาแนวทางฯ ดังกล่าว ไปใช้ขับเคล่ือนกิจกรรมของ
กศน. ตาบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน ดงั นี้

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรงุ พ.ศ. 2564) I ก

สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. นาแนวทางการดาเนินงาน
อาสาสมัคร กศน. ไปใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินการ สรรหา คัดเลือก
แต่งตั้งและการพิจารณาการพ้นสภาพ รวมท้ังการดาเนินการจัด
ฝึกอบรม นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ พร้อม
รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. ระดับพื้นที่ ให้แก่
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับจังหวัด/กทม. รวมถึง นาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
จัดกจิ กรรมของอาสาสมคั ร กศน. ใหแ้ กส่ าธารณชนได้รับทราบ

กศน.อาเภอ/เขต นาแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน.
ไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ วางแผน กากับ ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการดาเนินงานของครู กศน.ตาบล ครูประจาศูนย์การเรียนชุมชน
อาสาสมัคร กศน. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดการพัฒนาพร้อมทั้งยกระดับ
คณุ ภาพการดาเนนิ การของ กศน. ตาบล/แขวง และศูนย์การเรียนชุมชน

กศน.ตาบล/แขวง นาแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร
กศน. ไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการวางแผน
การบริหารจัดการสถานท่ี สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย และรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดาเนินงานของ
อาสาสมัคร กศน.

อาสาสมัคร กศน. นาแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน.
ไปใชเ้ ปน็ แนวทางในการพัฒนาตนเอง รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏบิ ตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในด้านการ
พัฒนาตนเอง การบริหารจัดการสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
ประเมนิ สรุปและรายงานผลการจดั กจิ กรรม

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I ข

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. เป็นเครื่องมือ
สาหรับหน่วยงาน สถานศึกษา ครู กศน. อาสาสมัคร กศน. และ
ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการนิเทศ กากับ ติดตาม
ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ผลการดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน. เกิด
ประสิทธิภาพและสง่ ผลต่อคุณภาพในการจัดการศึกษา

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I ค

คานา

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรงุ พ.ศ. 2564)
เล่มนี้ จัดทาข้ึนเพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษา ครู กศน. อาสาสมัคร กศน.
และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน.
ในระดับพื้นท่ี เพื่อให้มีทิศทางเดียวกัน เป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพบริบทพ้ืนท่ี และความต้องการของ
ชุมชนได้อย่างแท้จริง เกิดประโยชน์กับประชาชนให้ได้รับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกาลงั คนและสงั คมของประเทศ

สำนักงำน กศน. ได้จดั ทำแนนททำงกำดดำนนนนงำนองงงำสำสััรด กศน.
(ฉบับปดับปดุง พ.ศ. 2564) ซึ่งปดะกงบด้ทยสำดะสำรัญ 4 ตงน ได้แนก่
1) ความเป็นมาและความสาคัญของอาสาสมัคร กศน. 2) กระบวนการ
แต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. และบทบาทของหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.
3) การดาเนนิ งานของอาสาสมัคร กศน. 4) สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณ
ของอาสาสมัคร กศน. ซึ่งเอกสารเล่มนี้ จะช่วยให้หน่วยงานการศึกษา
สถานศึกษา ครู กศน. อาสาสมัคร กศน. และผู้เกี่ยวข้อง ัีแนนททำงปฏนบัตนที่
ชดั นจน สำัำดถอับนรลงื่ นกนจกดดัต่ำง ๆ องงงำสำสััรด กศน. ได้งย่ำง
มีคุณภาพ มปี ระสิทธภิ าพ สอดคล้องกบั สภาพบริบทพืน้ ที่และความต้องการ
ของชมุ ชนไดอ้ ย่างแทจ้ ริง

สานักงาน กศน. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แนวทางการดาเนินงาน
อาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) เล่มน้ี จะนป็นปดะโยชน์ต่ง
หน่ทยงำน/สถำนศกึ ษำในสงั กัด อาสาสมัคร กศน. และผู้เก่ียวข้อง ในอัน
ทจ่ี ะร่วมขับเคล่ือนงานอาสาสมคั ร กศน. ใหส้ าเร็จเปน็ รปู ธรรม และเปน็

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I ง

เอกภาพในทุกพ้ืนท่ี เพื่อที่จะเป็นพลังสาคัญในการร่วมจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้เกิดข้ึนในทุกชุมชนทุกพ้ืนท่ีได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนอย่าง
แทจ้ ริง

(นายสรุ ศกั ดิ์ อินศรีไกร)
เลขาธิการ กศน.
พฤศจิกายน 2564

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I จ

สารบญั

หนา้

คาชแี้ จง ก

คานา ง

สารบญั ฉ

ตอนที่ 1 บทนา 1

ความเป็นมาและความสาคญั ของอาสาสมคั ร กศน. 3

ความหมาย 4

วตั ถปุ ระสงค์ 4

ตอนที่ 2 กระบวนการแต่งตัง้ อาสาสมคั ร กศน. และบทบาทของ

หนว่ ยงาน/สถานศกึ ษา กศน. 3

วิธีการสรรหา คดั เลือก อบรมและแตง่ ต้งั อาสาสมคั ร กศน. 5

การพ้นสภาพ 10

บทบาท กศน.อาเภอ/เขต 11

บทบาทสานกั งาน กศน.จงั หวัด/กทม. 11

ระบบการติดตาม/รายงานผลการดาเนินงาน 13

กระบวนการแต่งต้ังอาสาสมัคร กศน. 14

กระบวนการรายงานผลการดาเนนิ งานอาสาสมคั ร กศน. 15

ตอนที่ 3 การดาเนนิ งานของอาสาสมคั ร กศน 10

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. 16

การดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน. 17

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I ฉ

สารบัญ (ตอ่ )

หน้า

ตอนที่ 4 สิทธปิ ระโยชน์ จรรยาบรรณ ของอาสาสมัคร กศน. 12

สิทธปิ ระโยชน์ของอาสาสมคั ร กศน. 20

จรรยาบรรณของอาสาสมัคร กศน. 21

บรรณานกุ รม 23

ภาคผนวก 14

ตวั อย่าง ใบสมคั รอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต 25

ตวั อยา่ ง บตั รประจาตวั อาสาสมัคร กศน.ระดับอาเภอ 28

ตวั อยา่ ง บัตรประจาตัวอาสาสมคั ร กศน.ระดับเขต 29

ตวั อยา่ ง เสือ้ ตราสญั ลักษณ์ของอาสาสมัคร กศน. 30

ตัวอยา่ ง บัญชีรายชอ่ื อาสาสมคั ร กศน. 31

สังกัด สานักงาน กศน.จงั หวัด/กทม.

ตวั อยา่ ง แบบประเมนิ ตนเองของอาสาสมคั ร กศน. 32

ตวั อยา่ ง แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน 33

ของอาสาสมัคร กศน. 1 (สำหรบั อำสำสมคั ร กศน.)

ตัวอย่าง แบบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน 34

ของอาสาสมคั ร กศน. 2 (สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต)

ตัวอยา่ ง แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน 35

ของอาสาสมัคร กศน. 3 (สำหรับ สำนักงำน กศน.จงั หวัด/กทม.)

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I ช

สารบัญ (ตอ่ )

หนา้

ตวั อยา่ ง แบบตดิ ตามและสารวจความต้องการ 36
ทางการศึกษา/การเรยี นรูข้ องประชาชน 39
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมคั ร 44
สง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั 45
พ.ศ. 2551
ระเบยี บกระทรวงศึกษาธกิ าร ว่าดว้ ยอาสาสมัคร
สง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย
(ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2552
คณะผจู้ ัดทา

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I ซ

ตอนที่ 1

บทนา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษา
รูปแบบหนึ่งที่มีความสาคัญย่ิงต่อการพัฒนาความเจริญงอกงามของคน
และสังคม โดยเฉพาะในยุคท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
เพราะเป็นรปู แบบการศึกษาท่ีมีความยดื หยุ่นและหลากหลาย ที่สามารถ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และความต้องการของประชาชน
ของประเทศได้อย่างทันท่วงที โดย กศน. ต้องยึดปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในชุมชนและของประเทศเป็นเป้าหมายหลัก ท่ีจะต้องเร่ง
จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ใน
สังคมไดอ้ ย่างมคี วามสขุ เกดิ ความรักและความสามคั คีของคนในชาติ

สานักงาน กศน. ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในปัจจุบันได้จัดการศึกษาใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน และประชาชนในชุมชนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต แต่การจัดการศึกษาของ กศน. ในปัจจุบันยังเข้าถึงประชาชน
ได้ไม่ทั่วถึง ยังมีประชาชนอีกจานวนมากท่ียังไม่ได้รับโอกาสในการศึกษา
เรียนรู้ตลอดชีวิต อาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์ยังทาได้ไม่ท่ัวถึง
บุคลากร กศน. ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีโดยเฉพาะในชุมชน/หมู่บ้าน
ทาให้ไม่ทราบความต้องการด้านการศึกษาท่ีแท้จริงของประชาชน
ในชุมชน สานักงาน กศน. ตระหนักถึงว่า อาสาสมัคร กศน. จะเป็น
บุคคลสาคัญท่ีจะเข้ามาช่วยงาน กศน. ในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนได้ จึงได้จัดทาระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 1

และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ข้ึน โดยยึดหลักการที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือบุคคลท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ และพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน ได้เข้ามามีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในชุมชน เป็นผู้ส่ือสารข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เป็นผู้
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านการศึกษาของประชาชนในชุมชนและนาเสนอ
ความต้องการการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งร่วมกับครู กศน. ในการ
ตดิ ตามผลและดแู ลการจดั กจิ กรรมการศกึ ษาในชมุ ชน

สาหรับวิธีการจะได้มาของอาสาสมัคร กศน. ต้องมีกระบวนการ
สรรหาตามขั้นตอนและเม่ือได้มาแล้วต้องมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
ท้ังด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการปฏิบัติ การประเมินผล
และการดาเนินงานที่จาเป็นต่าง ๆ การวิเคราะห์ชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จึงจาเป็นต้องมีแนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. ที่มีเนื้อหา
เก่ียวกับการสรรหา คัดเลือก อบรมและแต่งตั้งอาสาสมัคร กศน. บทบาท
หน้าท่ีอาสาสมัคร กศน. แนวทางการดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน.
สทิ ธปิ ระโยชน์ จรรยาบรรณของอาสาสมคั ร กศน. บทบาทของหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่มีต่ออาสาสมัคร กศน. รวมทั้งหลักสูตรการอบรม
อาสาสมัคร กศน. และระบบการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ของอาสาสมัคร กศน. เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ใช้เป็น
แนวทางในการดาเนนิ งาน ดงั มรี ายละเอยี ดในตอนต่อไป

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 2

ความเปน็ มาและความสาคัญของอาสาสมคั ร กศน.

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 9 วรรค 3 กาหนดให้ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน
ซ่ึงเป็นผู้ที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้มีการดาเนินการ
ท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
และมาตรา 10 วรรค 2 การจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาการและบุคลากร
ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ท รั พ ย า ก ร เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร ย ก ย่ อ ง
ประกาศเกียรติคุณสาหรับผู้จัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และวรรค 3 สิทธิประโยชน์ตามความเหมาะสม
ให้แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะที่เป็นองค์กร
หลักในการสง่ เสรมิ สนับสนนุ และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์
และความพร้อมในการที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนในชุมชน ไดแ้ ก่ ข้าราชการบานาญ ภมู ปิ ญั ญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ
เปน็ ต้น ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีอยู่นอกระบบให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนและสังคมของประเทศ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
สนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ
ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนและสงั คมของประเทศ

กระทรวงศกึ ษาธิการจงึ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 ขนึ้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัย

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 3

ความหมาย

อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เรียกช่ือโดยย่อว่า อาสาสมัคร กศน. มีช่ือเรียกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Non – Formal and Informal Education Volunteer
และเรียกช่อื โดยย่อวา่ NIEV

อาสาสมัคร กศน. หมายความว่า บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
และสมัครใจทางานเพ่ือสังคมในด้านการศึกษา โดยไม่รับค่าตอบแทน
ในหมวดเงินเดือนและได้รับการฝึกอบรมก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
อาสาสมคั ร กศน.

วตั ถปุ ระสงค์ในการมอี าสาสมัคร กศน.

1. เพ่ือให้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและจิตอาสาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนนุ การจดั การศึกษาให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน
ให้มสี ่วนรว่ มในการจดั การศกึ ษาสาหรับชุมชนอยา่ งมคี ณุ ภาพ

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ในการเสรมิ สร้างการเรียนรู้ตลอดชวี ิตของชุมชน

4. เพื่อช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยระดบั ตาบลได้อยา่ งประสิทธิภาพ

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564) I 4

ตอนท่ี 2
กระบวนการแต่งต้งั อาสาสมคั ร กศน.
และบทบาทของหน่วยงาน/สถานศกึ ษา กศน.

วิธกี ารสรรหา คัดเลอื ก อบรม แต่งตั้งและการพ้นสภาพ
อาสาสมคั ร กศน.

การคัดเลือกอาสาสมัคร กศน.ให้กาหนดตามจานวนหลังคาเรือน
ในชมุ ชน โดยจานวนไม่เกิน 50 หลังคาเรือน มีอาสาสมัคร กศน. ได้ไม่เกิน
1 คน หรือหน่งึ ตาบลมีอาสาสมัคร กศน. ไมน่ ้อยกวา่ 3 คน

สาหรับในพ้ืนท่ีท่ีมีจานวนหลังคาเรือนเกิน 50 หลังคาเรือน ให้อยู่
ในดุลยพินิจของ กศน.อาเภอ/เขตและให้รายงานต่อสานักงาน กศน.
จงั หวัด/กทม. แล้วแต่กรณีทราบ โดยมีขนั้ ตอนดงั นี้

ขั้นตอนที่ 1 กศน.อาเภอ/เขต ร่วมกับชุมชนดาเนินการสรรหา
และคดั เลอื กอาสาสมคั ร กศน. ดังน้ี

คุณสมบัติท่ัวไป
(1) เป็นผู้ที่มอี ายไุ ม่ต่ากว่าสบิ แปดปบี ริบรู ณ์
(2) เป็นผู้ที่สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลืองาน

การศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน มีเวลาเพียงพอท่ีจะช่วยเหลือชุมชน
และมคี วามคล่องตัวในการประสานงาน

(3) เปน็ ผู้ทม่ี ีภูมลิ าเนาหรอื มีถ่ินที่อย่ปู ระจาในหม่บู า้ น
หรอื ชุมชน (อยปู่ ระจาในหมบู่ ้าน ไม่ย้ายถิน่ ไมน่ ้อยกว่า 1 ปี)

(4) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและสามารถอ่านออก
เขยี นได้

(5) เป็นผู้ทผ่ี นู้ าชมุ ชนรับรองว่าเปน็ ผู้ทีม่ ีความประพฤติ
อย่ใู นกรอบศลี ธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 5

ในกรณีท่ีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ (1) – (5) ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยยึดประโยชน์ของชุมชน
เปน็ หลกั

คณุ ลกั ษณะของอาสาสมัคร กศน. ดังน้ี
1. มคี ณุ ธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์
ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ รวมถึงมีจิตอาสา หมายถึง การมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ พร้อมทาเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และเต็มใจที่จะดาเนินการช่วยเหลือหรือเป็นธุระให้งานต่าง ๆ
ลุล่วงไปอย่างเรียบรอ้ ยและมปี ระสทิ ธิภาพ
2. ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ หมายถึง
การทางานด้วยความรวดเร็ว เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ มีความรอบคอบ
ในการทางาน ไม่สร้างปัญหาภายหลัง หรือต้องให้ผู้รับบริการกลับมา
รอ้ งเรียนหรอื ขอแก้ไขในเร่อื งเดมิ อีก
3. ให้ความสาคัญแก่ผู้พลาดโอกาส ขาดโอกาส
และด้อยโอกาส หมายถึง การเข้ามาช่วยเหลือ ดูแลผู้ด้อยโอกาส
ด้วยความห่วงใยและจรงิ ใจ
4. พร้อมต่อการตรวจสอบทุกฝ่าย หมายถึง การทางาน
ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ โปร่งใส มีเหตุมีผล
และพร้อมรบั การตรวจสอบในทกุ กรณี
5. รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย หมายถึง
การแสดงออกถึงวัฒนธรรมและบุคลิกท่ีดีงามของความเป็นไทย มีจิตใจ
โอบออ้ มอารี ยิม้ แยม้ แจ่มใส และทางานด้วยความอดทนและอดกลัน้
ข้ันตอนที่ 2 กศน.อาเภอ/เขต ส่งผู้ท่ีผ่านการสรรหาและคัดเลือก
เข้ารับการอบรมและแต่งตง้ั เปน็ อาสาสมคั ร กศน.

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564) I 6

ขน้ั ตอนท่ี 3 สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จัดให้อาสาสมัคร กศน.
เขา้ รับการฝึกอบรม โดยมวี ตั ถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี

- เพื่อเป็นการจุดประกายทางความคิดแก่
อาสาสมัคร กศน.

- การพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจาเป็นในการ
ปฏบิ ัติงานให้กับอาสาสมคั ร กศน. ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของพน้ื ที่ที่เปลี่ยนแปลงไป

- สง่ เสริมศักยภาพของอาสาสมัคร กศน. ให้ปฏิบัติงาน
ในการส่งเสรมิ สนับสนนุ การดาเนินโครงการ/กจิ กรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 หลกั สูตรการอบรมอาสาสมัคร กศน.
เนอ้ื หา

1. คุณธรรม จริยธรรม วนิ ยั จติ สาธารณะ อุดมการณ์
ค ว า ม ยึ ด ม่ั น ใ น ส ถ า บั น ห ลั ก ข อ ง ช า ติ แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง พ ลั ง จิ ต อ า ส า
ในชมุ ชน มีวัตถุประสงคเ์ พอ่ื

- สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสถาบันหลักของชาติ
พร้อมทาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเต็มใจที่จะดาเนินการช่วยเหลือ
หรือเป็นธุระให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
และสรา้ งสานึกจิตอาสาให้เกิดพลงั นาสูก่ ารแก้ปัญหาชุมชน

หมายเหตุ อาจให้มีภาคกลางคืนท่ีมีกิจกรรมสร้าง
อดุ มการณ์

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I 7

2. งาน กศน. กบั การเสริมสร้างคณุ ภาพชวี ติ
มวี ตั ถุประสงคเ์ พ่อื

- ให้มีความรู้ความเข้าใจงาน กศน. และสามารถ
นาไปประยุกตใ์ ช้ใหเ้ กิดประโยชน์กับชุมชนได้

- สรา้ งความพรอ้ มที่จะเป็นสมาชิก/เครือข่าย/แนวร่วม
งาน กศน.

3. กลยทุ ธ์ส่คู วามสาเร็จในการทางาน มีวตั ถุประสงคเ์ พอื่
- ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุแห่ง

ปัญหา และวธิ กี ารแกไ้ ข ปญั หาของชมุ ชน
- ให้มีความสามารถในการสื่อสาร/ถ่ายทอดและมี

เทคนิคในการปฏิบัติงานได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ (เทคนคิ การพูดในชมุ ชน)
4. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. และการวางแผน

ปฏิบตั ิงานอยา่ งมีคุณภาพ (แผนปฏิบัติงานรายเดือน)
มวี ัตถุประสงคเ์ พ่ือ

- ให้มีความสามารถในการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผน
และสรุปผลการทางานได้ (โดยนากระบวนการ PDCA และ R&D หรืออื่น ๆ
มาปรับใช)้ สาหรับชาวบา้ น
ระยะเวลาการอบรม สองวนั หนง่ึ คืน หรอื สามวัน สองคืน หรอื ตามความ
เหมาะสม

ตอนที่ 2 สอ่ื /คู่มอื /เอกสารการดาเนนิ งานสาหรับ
อาสาสมคั ร กศน.

เนอ้ื หา
- พรบ. กศน./นโยบาย (ฉบับยอ่ ในส่วนทเี่ กี่ยวข้อง)
- กจิ กรรม กศน. (ใหร้ ้วู ่ามีอะไรบ้าง ทาอย่างไรแบบ
ง่าย ๆ)

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I 8

- ความรู้เร่ือง กศน.ตาบล/แขวง ศรช. ห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ (คืออะไร ทาอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร มีแล้วดี
อยา่ งไร)

- สทิ ธปิ ระโยชนท์ ีอ่ าสาสมคั ร กศน. ไดร้ บั
- การวิเคราะห์ปญั หาและแนวทางการแก้ไขตา่ ง ๆ
- อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนนิ งาน
หมายเหตุ
- เน้นเนื้อหาง่าย ๆ สั้นได้ใจความตัวหนังสือใหญ่
มภี าพประกอบ ใชส้ านวนน่าสนใจไมเ่ น้นวิชาการ
- สื่อชุดน้ีใช้ประกอบการอบรมก่อนปฏิบัติการของ
อาสาสมคั ร กศน. ดว้ ย
- ส่ือท่ีผลิตจะเน้นเป็นส่ือแผ่นเดียวง่าย ๆ สามารถ
ผลติ เพ่ิมตามความจาเปน็ และจดั เก็บเขา้ แฟ้มเปน็ เครื่องมอื ปฏบิ ัติงานได้
ตอนที่ 3 จัดสัมมนา/สรุปรายงาน (สิ้นปีงบประมาณ)
“รอยยมิ้ หลงั หยาดเหงอื่ แห่งปี” เป็นการจดั ระบบรายงานผลอยา่ งง่าย
เน้ือหา
- การสารวจความพึงพอใจดว้ ยตนเอง (งานเด่น/ดี/
ภมู ใิ จ)
- ปจั จัยแหง่ ความสาเร็จ
- ปัญหา อปุ สรรคของการดาเนินงาน
- การพฒั นาตัวชวี้ ัดผลความสาเรจ็
หมายเหตุ
- นาเข้าสู่กระบวนการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน
ในเนื้อหา ข้อ 4 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร กศน. และการวางแผน
ปฏิบตั งิ านอย่างมคี ุณภาพ
- เก็บเขา้ แฟม้ สะสมผลงานสรปุ ปีละ 2 คร้ัง

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 9

ขั้นตอนที่ 4 ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
แล้วแต่กรณี เสนอรายช่ืออาสาสมคั ร กศน. ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณีให้ความเหน็ ชอบก่อนการแต่งต้งั

ข้ันตอนที่ 5 เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบแล้ว
สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ข้ึนทะเบียนอาสาสมัคร กศน. ที่ผ่านการ
อบรม พร้อมท้งั แตง่ ตั้งและออกบตั รประจาตวั ให้แก่อาสาสมัคร กศน.

การพ้นสภาพ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ยา้ ยท่ีอยู่
4. เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัตงิ านได้
5. มีความประพฤติเสียหาย ซ่ึงคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณีเห็นว่า
ทาความเสือ่ มเสียตอ่ เกยี รติของอาสาสมัคร กศน.
6. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ลงมติโดยมีคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรงุ เทพมหานครมมี ติให้พ้นจากอาสาสมัคร กศน. เน่ืองจากมีความประพฤติ

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 10

เสียหายอันจะนามาซ่ึงความเส่ือมเสียประโยชน์ของหน่วยงาน/
สถานศกึ ษา หรือบกพรอ่ งต่อการปฏิบตั ิหน้าที่

บทบาทของ กศน.อาเภอ/เขต

1. กาหนดจานวนอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต และรายงาน
ให้ สานกั งาน กศน.จงั หวดั /กทม.

2. ให้ กศน.อาเภอ/เขต ร่วมกับชุมชนดาเนินการสรรหาและ
คดั เลอื กผู้ท่ีมคี ุณสมบตั ิ เพ่ือเข้ารับการอบรม และรายงานให้สานักงาน กศน.
จงั หวดั /กทม.

3. มอบหมายภารกิจ หน้าท่ีให้กับอาสาสมัคร กศน. และกากับ
ติดตามผลการปฏบิ ัติงานของอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต

4. สง่ เสริม สนบั สนุน และเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ใหแ้ ก่อาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต

5. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานพรอ้ มภาพประกอบหรือคลิป
วิดีโอส้ัน ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต ให้สานักงาน กศน.
จังหวดั /กทม. และรายงานต่อคณะกรรมการท่ีเกีย่ วขอ้ ง

6. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีอาสาสมัคร กศน.
มีความประพฤติเสียหายอันส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน. พร้อมรายงานให้สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
และคณะกรรมการที่เกย่ี วข้องทราบเพื่อพจิ ารณาดาเนินการต่อไป

บทบาทของสานักงาน กศน.จงั หวดั /กทม.

1. กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน.
ของแต่ละจงั หวดั /กทม.

2. ให้คาแนะนาแกห่ น่วยงานและสถานศกึ ษาในสังกดั สานักงาน กศน.
จงั หวัด/กทม. ในการบรหิ ารจดั การและการพฒั นาอาสาสมัคร กศน.

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 11

3. ผู้อานวยการสานกั งาน กศน.จังหวัด/กทม. เสนอความเห็นชอบ
ในการแต่งต้ังอาสาสมัคร กศน. ตามที่สถานศึกษากาหนดต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือ
สง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยกรงุ เทพมหานคร

4. พิจารณาหยุดปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เสนอ เพิกถอน
การเป็นอาสาสมัคร กศน. กรณีที่อาสาสมัคร กศน. มีความประพฤติ
เสียหาย ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั กรงุ เทพมหานคร แล้วแต่กรณี

5. จดั ใหผ้ ู้ท่ไี ด้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต
เขา้ รับการฝึกอบรมตามหลกั สตู รที่สานกั งาน กศน. กาหนด

6. ดาเนนิ การขน้ึ ทะเบยี นผู้ผา่ นการอบรมเป็นอาสาสมัคร กศน.
แต่งตั้งและออกบตั รประจาตัว ใหต้ ามแบบทสี่ านกั งาน กศน. กาหนด

7. จัดทารายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน. พร้อม
ภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
แล้วแตก่ รณีเปน็ ประจาทกุ ปีงบประมาณ

8. เสนอผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นอาสาสมัคร กศน.
กติ ติมศกั ดิ์ ตอ่ คณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศยั กรงุ เทพมหานคร ตามความจาเปน็

9. ออกแบบระบบนิเทศ ตดิ ตามผลการปฏบิ ัตงิ าน ของอาสาสมัคร กศน.
10. ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างศักยภาพ อาสาสมัคร กศน.

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 12

ระบบการตดิ ตาม/รายงานผลการดาเนนิ งาน

1. ให้อาสาสมัคร กศน.จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อม
ภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอส้ัน ๆ ของอาสาสมัคร กศน. อาเภอ/เขต
ตามท่ีสานักงาน กศน.กาหนด และรายงานให้ กศน.อาเภอ/เขต อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครงั้

2. ใหส้ ถานศึกษาจดั ทารายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน พร้อมภาพประกอบ
หรอื คลปิ วิดีโอสั้น ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต ตามท่ีสานักงาน กศน.
กาหนด และรายงานให้ สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. อย่างน้อยปีละ
2 ครงั้

3. ให้สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร กศน. ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึ ษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร และสานักงาน กศน. ปลี ะ 2 ครัง้

4. ให้สานักงาน กศน.จังหวดั /กทม. จัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ าน
พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต
ตามที่สานักงาน กศน. กาหนด และรายงานให้ สานักงาน กศน. อย่างน้อย
ปลี ะ 2 ครง้ั

5. ให้สานักงาน กศน. รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.
ตอ่ ปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ ารและคณะกรรมการสง่ เสรมิ และประสานงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ปลี ะ 1 ครั้ง

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 13

กระบวนการแต่งตง้ั อาสาสมัคร กศน.

ข้ันตอนที่ 1

กศน.อาเภอ/เขต รว่ มกับชมุ ชนดาเนินการสรรหาและคดั เลือกอาสาสมัคร กศน.

ขน้ั ตอนท่ี 2

กศน.อาเภอ/เขต ส่งผทู้ ผี่ ่านการสรรหาและคดั เลือก เข้ารับการอบรมและแต่งตัง้ เป็น
อาสาสมคั ร กศน.

ขั้นตอนท่ี 3

สานักงาน กศน.จงั หวดั /กทม. จดั ใหอ้ าสาสมคั ร กศน. เขา้ รับการฝกึ อบรม

ขั้นตอนท่ี 4

ผอู้ านวยการสานกั งาน กศน.จังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี เสนอรายช่ืออาสาสมัคร กศน. ใหแ้ ก่
คณะกรรมการส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจังหวดั หรือสง่ เสรมิ

การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั กรงุ เทพมหานคร
แลว้ แต่กรณีให้ความเห็นชอบก่อนการแต่งต้ัง

ขั้นตอนท่ี 5

คณะกรรมการส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จงั หวดั หรือส่งเสรมิ
การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั กรุงเทพมหานคร ให้ความเห็นชอบแลว้ สานกั งาน
กศน.จังหวดั /กทม.ขึ้นทะเบยี นอาสาสมัคร กศน. ท่ผี ่านการอบรม พรอ้ มท้ังแตง่ ตัง้ และออกบัตร

ประจาตัวให้แกอ่ าสาสมัคร กศน.

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 14

กระบวนการรายงานผลการดาเนินงานอาสาสมคั ร กศน.

ข้ันที่ 1
อาสาสมัคร กศน. จดั ทารายงานผลการปฏบิ ัติงาน พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดโี อส้นั ๆ
ของอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต ตามท่สี านกั งาน กศน. กาหนด และรายงานให้ กศน.อาเภอ/เขต

อยา่ งนอ้ ยเดือนละ 1 ครงั้

ขนั้ ที่ 2
สถานศึกษาจดั ทารายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมภาพประกอบหรือคลิปวิดีโอสนั้ ๆ

ของอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต ตามทสี่ านักงาน กศน.กาหนด และรายงานให้
สานักงาน กศน.จงั หวัด/กทม. อย่างนอ้ ยปลี ะ 2 ครง้ั

ขั้นท่ี 3
สานักงาน กศน.จงั หวัด/กทม. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ อาสาสมัคร กศน.
ต่อคณะกรรมการสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจังหวดั หรอื ส่งเสรมิ

การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยกรุงเทพมหานคร
และสานกั งาน กศน. ปลี ะ 2 คร้งั

ขั้นท่ี 4
สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จัดทารายงานผลการปฏบิ ัติงาน พรอ้ มภาพประกอบหรือคลิปวิดโี อ
ส้นั ๆ ของอาสาสมัคร กศน.อาเภอ/เขต ตามท่สี านักงาน กศน.กาหนด และรายงานใหส้ านักงาน กศน.

อย่างนอ้ ยปลี ะ 2 ครั้ง

ขั้นที่ 5
สานักงาน กศน. รายงานผลการปฏบิ ัติงานของอาสาสมัคร กศน. ตอ่ ปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
และคณะกรรมการสง่ เสริมและประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย

ปีละ 1 ครง้ั

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 15

ตอนท่ี 3
การดาเนนิ งานของอาสาสมัคร กศน.

การดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน. มุ่งเน้นให้บุคคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านและความพร้อม ในการที่จะสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชนและมีจิตอาสาที่จะร่วมกับ
กศน.ตาบล/แขวง ได้แก่ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ข้าราชการบานาญ ศิษย์เก่า กศน. ฯลฯ เพื่อ
การดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน. ท่ีได้รับการคัดเลือกและแต่งต้ังได้รับ
ทราบถึงบทบาทหน้ำที่แนละกำดดำนนนนงำนองงงำสำสััรด กศน. ดงั นี้

บทบาทหนา้ ท่ีของอาสาสมคั ร กศน

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั ร่วมกับ กศน.ตาบล/แขวง

2. เป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของ
กศน.ตาบล/แขวง ใหแ้ ก่ประชาชนในชมุ ชน

3. เพ่ือช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยระดบั ตาบลได้อยา่ งประสทิ ธิภาพ

4. เพื่อให้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและจิตอาสาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ได้มีส่วนร่วมในการ
สง่ เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แกป่ ระชาชนในชุมชนได้อย่างทัว่ ถึง

5. ชว่ ยเหลอื สง่ เสรมิ สนบั สนุน ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
กศน.ตาบล/แขวง

6. ร่วมติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธั ยาศยั ของ กศน.ตาบล/แขวง

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 16

7. เข้ารับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วม
ใหบ้ รกิ ารการศึกษาการเรยี นรูข้ อง กศน.ตาบล/แขวง

การดาเนนิ งานของอาสาสมัคร กศน.

การดาเนินงานของอาสาสมัคร กศน. ตามบทบาทหน้าท่ีของ
อาสาสมคั ร กศน. ดาเนนิ การได้ ดงั น้ี

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศัย ของ กศน.ตาบล/แขวง

แนวทาง/วิธีการ
(1) ร่วมคิด ร่วมวางแผน รว่ มดาเนนิ งาน รว่ มรบั ผลประโยชน์
(2) มีส่วนร่วมในการสารวจข้อมูลพื้นฐานของประชากร
วยั เรียนทตี่ กหลน่ จากระบบการศกึ ษา
(3) มีส่วนร่วมในการสารวจข้อมูลสภาพปัญหา/ความต้องการ
จัดการศกึ ษาในพ้ืนท่ี
(4) มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมตามภารกิจของ กศน.ตาบล/แขวง
เช่น ประสานงานการจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีการรับสมัครนักศึกษา/ผู้รับบริการ
รว่ มเป็นวทิ ยากร/ครผู ้สู อน ฯลฯ
(5) ใหค้ วามชว่ ยเหลอื ผู้ดอ้ ยโอกาสใหไ้ ด้รบั การศึกษาอย่างทวั่ ถงึ
(6) รว่ มตดิ ตามประเมนิ ผลการจัดกิจกรรม
2. เป็นส่ือกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของ
กศน.ตาบล/แขวง ให้กบั ประชาชนในชุัชน
แนวทาง/วธิ ีการ
(1) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน. เช่น กลุ่มไลน์
เฟซบุ๊ก เพจ เวบ็ ไซต์ หอกระจายข่าว หรือส่อื ประชาสมั พันธ์อ่นื ๆ เปน็ ตน้

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 17

(2) เป็นส่ือกลางรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้คาปรึกษา
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามภารกิจการจัดการศึกษาและการบริการ
ของ กศน.ตาบล/แขวง

(3) ช่วยในการแนะแนวการศึกษาของ กศน.ตาบล/แขวง
3. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน กับภาคีเครือข่ายในการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
กศน.ตาบล/แขวง

แนวทาง/วิธีการ
(1) มีส่วนร่วมในการสารวจ จัดทาทาเนียบภาคีเครือข่าย
ระดับตาบล
(2) มีสว่ นรว่ มในการสร้างภาคีเครอื ข่าย
(3) มีส่วนร่วมประสานและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายร่วมจัด
การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ของ กศน.ตาบล/แขวง
4. ร่วมติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธั ยาศัยของ กศน.ตาบล/แขวง
แนวทาง/วธิ ีการ
(1) มีส่วนร่วมในการตรวจเย่ียม นิเทศ ประเมินผลการจัด
กจิ กรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตาบล/แขวง
(2) ร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา และยกระดับ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
กศน.ตาบล/แขวง
(3) รว่ มจัดทารายงาน สรุปผลการดาเนนิ งานของอาสาสมัคร กศน.
5. เข้ารับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วม
ใหบ้ รกิ ารการศึกษาการเรียนรขู้ อง กศน.ตาบล/แขวง

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรงุ พ.ศ. 2564) I 18

แนวทาง/วิธีการ
(1) เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากาหนด
หลงั การได้รบั การคดั เลือกแต่งตง้ั เปน็ อาสาสมคั ร กศน.ตาบล/แขวง
(2) เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้อง
กับภารกจิ ของอาสาสมัคร กศน.ตาบล

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 19

ตอนท่ี 4
สิทธิประโยชน์ จรรยาบรรณ ของอาสาสมคั ร กศน.

สทิ ธปิ ระโยชน์ของอาสาสมคั ร กศน.

สิทธิประโยชน์ที่อาสาสมัคร กศน. จะได้รับการบริการการศึกษานอกระบบ
และการศกึ ษาตามอัธยาศัย ดังนี้

1. สทิ ธิในการเขา้ ร่วมโครงการและรบั บริการตา่ ง ๆ ของหน่วยงาน/
สถานศึกษา สงั กดั สานักงาน กศน. ทกุ กจิ กรรม

2. สิทธิการเบิกจ่ายในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไดแ้ ก่

(1) การจ้างดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงาน
การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร สอนวชิ าชพี /สอนเสริม ฯลฯ
(3) ค่าใชจ้ ่ายในการประชุม อบรม สมั มนา ท่ีสานักงาน
กศน./หน่วยงานและสถานศกึ ษาในสังกัด ดาเนนิ การ
(4) ค่าใช้จ่ายในการเขา้ ร่วมไปศึกษาดงู านท่ีเกีย่ วข้อง
กบั ภารกจิ
3. มสี ิทธแิ ตง่ เครอื่ งแตง่ กาย ตามท่ีสานกั งาน กศน. กาหนด
4. มีสิทธิได้รับประกาศเกียรติคุณจากสานักงาน กศน./หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด กรณีมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเน่ือง สม่าเสมอ
ตามเกณฑ์คัดเลือกท่ีสานักงาน กศน./หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กาหนด

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 20

5. มีสทิ ธไิ ดร้ ับเขม็ เชดิ ชูเกียรติจากสานักงาน กศน. ในการปฏิบัติ
หน้าที่ (ต้องทาขอ้ ตกลงกบั กรมบัญชีกลาง)

(1) ปฏิบัตหิ น้าท่ีตงั้ แต่ 9 ปี ขึน้ ไป เท่ากบั เหรยี ญทองแดง
(2) ปฏิบตั หิ นา้ ที่ตง้ั แต่ 15 ปี ข้นึ ไป เทา่ กบั เหรียญเงิน
(3) ปฏิบตั ิหน้าทต่ี งั้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป เทา่ กบั เหรยี ญทอง
6. มีสทิ ธไิ ด้รบั ขอ้ มลู ข่าวสาร ของสานักงาน กศน.
7. มีสิทธิในการออกเสียง คัดเลือกประธานและกรรมการ
อาสาสมคั ร กศน. ในระดับตา่ ง ๆ
8. มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการ
อาสาสมคั ร กศน. ในระดับต่าง ๆ
9. มีสิทธไิ ด้รับการบันทึกชื่อในทาเนียบอาสาสมัคร กศน. ในระดับ
ตา่ ง ๆ
10. มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ
หรอื การปฏิบัติตามหนา้ ท่ีมนุษยธรรม พ.ศ. 2543 และท่ีแกไ้ ขเพ่ิมเตมิ

จรรยาบรรณของอาสาสมัคร กศน.

1. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความขยัน อดทน เต็มใจ
ต้ังใจ เชื่อม่ัน เสียสละ ซ่ือสัตย์สุจริต ศรัทธาในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ

2. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้มีอุดมการณ์ ถือประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าสว่ นตน

3. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้บาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง โดยเคารพต่อกฎหมายและเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนษุ ย์

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564) I 21

4. อาสาสมัคร กศน. เป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
เมตตาธรรมในการดาเนินงานและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
พร้อมเปน็ แบบอยา่ งที่ดีให้กบั ชมุ ชน

5. อาสาสมัคร กศน. ต้องไม่เรียกร้องหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
โดยอาศัยตาแหนง่ หรอื บทบาทหนา้ ท่ี

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 22

บรรณานกุ รม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สานักงาน. (2547).
แนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรูต้ ลอดชวี ติ . โรงพิมพอ์ กั ษรไทย.

________. (2552). แนวทางการดาเนินงาน อาสาสมัคร กศน.
ห้างหุ้นสว่ นจากดั โรงพิมพอ์ กั ษรไทย (น.ส.พ. ฟา้ เมืองไทย).

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษย์, สานักงาน.
(2551). คู่มือการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร. สานักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสรมิ การจดั สวัสดกิ ารสงั คมแห่งชาติ ม.ป.ท.

ศกึ ษาธกิ าร, กระทรวง. (2551). พระราชบญั ญัติสง่ เสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั พ.ศ.2551. ม.ป.ท.

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สานักงาน.
(2551). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551.
กลุ่มสง่ เสรมิ ปฏบิ ตั กิ าร. (เอกสารอดั สาเนา)

________. (2564). นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ประจาปงี บประมาณ 2564. บรษิ ทั พริกหวานกราฟฟคิ จากัด.

สาธารณสขุ , กระทรวง. (2550) หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ปีพุทธศักราช 2550. กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบรกิ ารสขุ ภาพ. (เอกสารอดั สาเนา)

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 23

ภาคผนวก

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I 24

- ตวั อย่าง - รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ใบสมัครอาสาสมคั ร กศน.อาเภอ/เขต..............
สานกั งาน กศน.จังหวดั /กทม..................

1. ข้อมูลท่วั ไปของผูส้ มัคร
ชอื่ .....................................สกุล..........................................................
ช่อื เล่น...............................เพศ.................. ศาสนา ..........................
หมู่โลหติ ..........วัน/เดอื น/ปี เกิด..............................อายุ................ปี
เลขประจาตัวประชาชน ....................................................................
ทอี่ ยู่ ..................................................................................................
...........................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................โทรศัพท์มือถอื .................................
ID Line …………………..….....……อาชีพปัจจบุ นั ..................................
สถานทที่ างาน ...................................................................................
...........................................................................................................
โทรศพั ท์ ..................................โทรสาร.............................................
สถานภาพปจั จบุ ัน  โสด  สมรส  หยา่ รา้ ง
ขนาดเสือ้  S  M  L  XL  XXL

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 25

2. ความสามารถและประสบการณ์
2.1 ความสามารถด้านภาษา (เช่น อังกฤษ จนี มลายู กะเหรีย่ ง ฯลฯ)
.............................................................................................
............................................................................................
2.2 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
 ใช้โปรแกรมคอมพวิ เตอรเ์ บื้องตน้ ได้
 ดแู ลแก้ไขการทางานของคอมพิวเตอรเ์ บ้ืองต้นได้
 ดแู ล Hard Ware และอุปกรณต์ ่าง ๆ ได้
 อ่ืน ๆ .....................................................................
2.3 ความสามารถพิเศษด้านอ่ืน ๆ (เชน่ ศิลปะ, วัฒนธรรมไทย,

ประเพณีไทย, เกษตร, ประวัติศาสตร์ ฯลฯ)
....................................................................................................
....................................................................................................
2.4 ประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครและการทากิจกรรม

ของ กศน. และหน่วยงานอื่น (โปรดระบุตาแหน่ง, หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย,
ระยะเวลาปฏบิ ัตงิ าน)

....................................................................................................
....................................................................................................
3. งานและสถานท่ีที่ต้องการทางาน
3.1 งานทีอ่ ยากทา/สถานท่ที ี่ต้องการทางาน
....................................................................................................
....................................................................................................

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 26

3.2 ช่วงเวลาท่ีสามารถปฏิบัตงิ านได้
....................................................................................................
....................................................................................................
3.3 ถ้างานน้ีทาโดยไมม่ ีคา่ ตอบแทนหรือเบยี้ เลย้ี ง ท่านจะยัง
ยนื ยนั ทจ่ี ะทางานนห้ี รือไม่

 ทา  ไม่ทา  คดิ ดกู ่อน
เหตผุ ล..........................................................................
...................................................................................................
ทัง้ น้ีได้แนบหลักฐานประกอบการรับสมัครมาพร้อมใบสมัครนี้แล้ว
ไดแ้ ก่
- สาเนาบัตรประจาตวั ประชาชน จานวน 1 ใบ
- รูปถา่ ย (หน้าตรง) ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 ใบ
- หนังสือรับรองจากกรรมการหมู่บา้ น (ถา้ มี)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีกรอกข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ พร้อมกับแนบหลักฐานประกอบการรับสมัครมาพร้อม
ใบสมคั รน้ี

ลงชื่อผู้สมัคร..........................................................
(........................................................)

วนั ที.่ .......................................................................

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 27

- ตัวอยา่ ง -

บตั รประจาตวั อาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธั ยาศัยระดบั อาเภอ (อาสาสมัคร กศน.)

ดา้ นหนา้

เลขประจาตวั ประชาชนผถู้ ือบตั ร
รูปถา่ ย ............................................................

ช่ือ – สกลุ ..........................................................

5.5ซม. ลายมือช่ือ อาสาสมคั ร กศน.ตาบล............อาเภอ...................

....................................

5.5 ซม. (.......................................)

หมโู่ ลหิต.... ตาแหน่ง ผอู้ านวยการสานกั งาน กศน.จงั หวดั .........................

ผอู้ อกบตั ร

8.5 ซม.

ด้านหลัง

บตั รประจาตวั อาสาสมคั ร กศน.

เลขที่............../ปี ที่ออกบตั ร
สานกั งาน กศน.จงั หวดั ..........................

วนั ออกบตั ร........................ หมดอาย.ุ ................................

สบี ัตร สขี าว

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564) I 28

- ตวั อย่าง -

บตั รประจาตวั อาสาสมคั รการศึกษานอกระบบและการศกึ ษา
ตามอธั ยาศยั ระดับเขต (อาสาสมัคร กศน.)

ด้านหนา้

รูปถ่าย เลขประจาตวั ประชาชนผถู้ ือบตั ร
............................................................
5.5ซม. ลายมือช่ือ ชื่อ – สกลุ ..........................................................
5.5 ซม. อาสาสมคั ร กศน.แขวง............เขต...................

หมโู่ ลหิต.... ....................................
(.......................................)

ตาแหน่ง ผอู้ านวยการสานกั งาน กศน.กทม

ผอู้ อกบตั ร

8.5 ซม.

ด้านหลัง

บตั รประจาตวั อาสาสมคั ร กศน.

เลขที่............../ปี ท่ีออกบตั ร
สานกั งาน กศน.กทม.

วนั ออกบตั ร........................ หมดอาย.ุ ................................

สบี ตั ร สีขาว

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I 29

- ตวั อย่าง -

เส้อื ตราสัญลกั ษณ์ของอาสาสมคั ร กศน.

1. เสอ้ื ยืดมีปก คอโปโล มกี ระเป๋า สตี ามที่สานกั งาน กศน. กาหนด
ตราสัญลักษณ์ติดท่ีกระเปา๋

(ขนาดเส้นผา่ ศูนย์กลางระหว่าง 5 - 6 เซนติเมตร)

สานักงาน กศน.จงั หวัด ...../กทม.
ด้านหลังเสือ้ สกรนี /ปักข้อความวา่ “อาสาสมคั ร กศน.”
หรอื 2. เสอื้ คลุม/กก๊ั ตามทส่ี านกั งาน กศน.

ดา้ นหนา้
ตราสญั ลักษณ์ติดที่กระเปา๋ /หน้าอก

(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 5 - 6 เซนติเมตร)

ดา้ นหลังเสื้อสกรนี /ปกั ขอ้ ความวา่ “ อาสาสมคั ร กศน.”

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I 30

- ตัวอยา่ ง -
บญั ชีรายชื่ออาสาสมัคร กศน.
สงั กัด สานักงาน กศน.จงั หวัด/กทม.............................
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ..............

เลขที่ ชอื่ – สกลุ เลขประจาตัว ทอี่ ยู่ปัจจบุ นั สงั กดั กศน. สังกัด กศน. เบอร์โทรศพั ท์ ID Line อาชีพ วนั ท่ไี ดร้ ับ หมาย
ประชาชน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต การแตง่ ตั้ง เหตุ

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมคั ร กศน. (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.แ2น5ว6ท4า)งกI 3าร1ดาเนนิ งานอาสาสมคั ร กศน. (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. 2564) I 31

- ตัวอย่าง -

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 32

- ตวั อย่าง -
แบบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านของอาสาสมัคร กศน.

กศน.อาเภอ/เขต.........................................
คร้ังท่ี 1 ระหวา่ งเดือน ........................ ถงึ เดอื น .........................

คาชี้แจง แบบรายงานนใี้ ชใ้ นการรายงานเม่อื เสรจ็ ส้นิ การปฏิบตั งิ านโครงการ/
กจิ กรรม ทุก ๆ 1 เดือน

กจิ กรรมเด่นของอาสาสมคั ร กศน.......................................................................................
............................................................................................................................................

ลงชอื่ ........................................ อาสาสมัคร กศน.
(.............................................)

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 33

- ตัวอย่าง -
แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมคั ร กศน.

กศน.อาเภอ/เขต.........................................
คร้ังที่ 1 ระหว่างเดือน ........................ ถงึ เดือน .........................

คาชีแ้ จง แบบรายงานนี้ใช้ในการรายงานเม่อื เสรจ็ ส้นิ การปฏิบตั งิ านโครงการ/
กจิ กรรม ทกุ ๆ 6 เดอื น

กจิ กรรมเดน่ ของอาสาสมัคร กศน.......................................................................................
............................................................................................................................................

ลงช่ือ ........................................ ผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา
(.............................................)

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 34

- ตวั อยา่ ง -
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.
สานักงาน กศน.จงั หวัด/กทม.................................
ครั้งท่ี 1 ระหว่างเดือน ........................ ถึงเดือน ....................

คาชีแ้ จง แบบรายงานนใี้ ชใ้ นการรายงานเม่อื เสรจ็ ส้นิ การปฏบิ ตั ิงานโครงการ/
กจิ กรรม ทุก ๆ 6 เดอื น

กจิ กรรมเด่นของอาสาสมัคร กศน.......................................................................................
............................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................ ผบู้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
(.............................................)

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 35

- ตัวอย่าง -

แบบติดตามและสารวจความตอ้ งการ
ทางการศึกษา/การเรียนรู้ของประชาชน

คาชแ้ี จง : เอกสารฉบับน้ีจัดทาเพ่ือสารวจความต้องการของประชาชน ขอให้ผู้ติดตามบันทึก
ข้อมลู ใหค้ รบถว้ นตามความเปน็ จรงิ

สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู บุคคล
ช่ือ-สกลุ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว) .........................................................
เพศ  ชาย  หญิง อายุ .............. ปี
เลขบตั รประจาตัวประชาชน ........................................................................
ทอี่ ย่ปู จั จบุ ัน ...............................................................................................
...........................................................................................................................
โทรศัพท์ ...............................................
ชือ่ -สกลุ ผู้ปกครอง ...................................โทรศพั ท.์ .........................................

สว่ นท่ี 2 ประเภทของกลมุ่ เปา้ หมาย
 ผพู้ ิการ
 ผเู้ ร่ร่อน/ด้อยโอกาส
 ประชากรวยั เรยี น
 ผ้ไู ด้รับผลกระทบจาก COVID
 ผู้ว่างงาน
 ประชาชนทวั่ ไป

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2564) I 36

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการศกึ ษา

 ไม่เคยเขา้ รบั การศึกษา

 กาลงั ศกึ ษาตอ่  ในประเทศ  ต่างประเทศ

 ระดบั ประถมศกึ ษา

 ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น

 ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย/ปวช.

 อนื่ ๆ ระบุ : ……………………………………………………………..

ส่วนที่ 4 ความต้องการความชว่ ยเหลอื ทางการศึกษา

(หากตอบ 4.3 ไมต่ ้องตอบในข้อ 4.1)

 4.1 ตอ้ งการศึกษาตอ่

 การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

ระดับ  ประถมศกึ ษา

 มัธยมศึกษาตอนตน้

 มัธยมศกึ ษาตอนปลาย

 ปวช.

สงั กัด  สพฐ.  กศน.

 อาชีวศึกษา  ราชประชานุเคราะห์

 อปท.

 4.2 การศกึ ษาดา้ นอาชพี (ระบไุ ดม้ ากกวา่ 1 ขอ้ )

 เกษตรกรรม ระบ.ุ .............................................

 อุตสาหกรรม ระบุ.............................................

 พาณยิ กรรม ระบุ..............................................

 ช่างพืน้ ฐาน ระบ.ุ .............................................

 อาชีพเฉพาะทางหรอื การบริการ ระบ.ุ ..........................

 คหกรรม ระบ.ุ .............................................

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 37

 4.3 ไมต่ อ้ งการศึกษาต่อ เหตุผล.......................................

 อ่นื ๆ โปรดระบุ…………………...…....................................
 อืน่ ๆ ระบุ ………………………………...........……………………………….

(........................................) (......................................)
ผู้สารวจ ผู้ให้ขอ้ มลู

วันท่ี ................................ วนั ที่ ................................

แนวทางการดาเนนิ งานอาสาสมัคร กศน. (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ. 2564) I 38

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 39

แนวทางการดาเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรบั ปรุง พ.ศ. 2564) I 40


Click to View FlipBook Version