The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารการวัน ประจำเดือน ธันวาคม 62

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Moo Moonasi, 2021-10-13 02:30:25

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารการวัน ประจำเดือน ธันวาคม 62

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารการวัน ประจำเดือน ธันวาคม 62

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 48

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 49

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 50

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 51

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 52

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 53

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 54

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 55

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 56

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 57

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 58

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 59

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 60

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 61

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 62

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 63

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 64

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 65

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 66

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 67

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 68

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 69

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 70

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 71

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 72

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 73

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 74

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 75

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 76

รายงานผลการดาเนนิ งานโครงการอาหารกลางวัน เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 77

คาสง่ั คณะทางาน

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 78

รายช่ือคณะกรรมการตรวจติดตามและรายงานข้อมูลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั
ในสถานศึกษา

๑. นายพงศศ์ ักด์ิ ศริ กิ าญจนรักษ์ ปลัดเทศบาลตาบลผาเสวย ประธานกรรมการ

๒. นายกรชกร ชวติ ผ้อู านวยการโรงเรียนบ้านกอกวทิ ยาคม กรรมการ

๓. นางอุบล วรนารถ ผู้อานวยการโรงเรียนบา้ นแก้งกะอาม กรรมการ

๔. นายเฉลมิ พล รงุ่ นามา ผอู้ านวยการโรงเรยี นหนองบัววิทยาสรรพ์ กรรมการ

๕. นายสชุ าติ เทียมทนั ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นขม้ิน กรรมการ

๖. นางแสงจันทร์ พานา ครู รก. หัวหนา้ ศพด. กอก กรรมการ

๗. นางสาวโกศล คดิ คา้ ครู รก. หัวหน้า ศพด. บา้ นขม้ิน กรรมการ

๘. นางจันทร์เพญ็ อานักขนั ธ์ ครู รก. หัวหน้า ศพด. บ้านหนองบัว กรรมการ

๙. นางสาวภควดี นครชยั ครู่ รก. หวั หนา้ ศพด. บา้ นหนองแสงน้อย กรรมการ

๑๐. นางขวญั ประชา แสนมหาไชย ครู รก. หวั หนา้ ศพด. วดั สังวรวราราม กรรมการ

๑๑. นายพิรม วงษ์ไชชยา รก.ผู้อานวยการกองการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ

๑๒. นางจนั ทร ชิณบุตร นกั วิชาการศกึ ษาปฏบิ ัติการ กรรมการ/ผชู้ ่วยเลขานุการ

รายช่อื ผทู้ ท่ี าการให้ขอ้ มูล

๑. นางสลุ ักษณา ศรีสองเมือง ครู

๒. นางโสภิดา เรืองศิริ ครู

๓. นางสาวสุกัญญา รกั สดุ ที ธรุ การโรงเรียน

๔. นางสาวสภุ ิญญา ประทมุ ทอง ธุรการโรงเรียน

๕. นางอนุ นดา รสหอม ครู

๖. นางนิศามณี ศรีมาศ ครู

๗. นางสาวเบญจมาพร โคตะวนิ นท์ ครู

๘. นางสุพรรษา ใจม่นั ครู

ทีป่ รกึ ษา

๑. นายชาติ ไทยแท้ นายกเทศมนตรตี าบลผาเสวย
๒. นายวิเศษ ตาปา รองนายกเทศมนตรตี าบลผาเสวย
๓. นายมะลิ เถาชาลี รองนายกเทศมนตรตี าบลผาเสวย
๔. นายเรือง นามบญั หา เลขานกุ ารนายกเทศมนตรีตาบลผาเสวย
๕. นายเดช เขตบ้าน ทป่ี รึกษานายกเทศมนตรีตาบลผาเสวย
๖. นางบรมมาศ บวรเจรญิ ภคั นักวิชาการศึกษาปฏิบตั กิ าร
๗. นายอดิศกั ดิ์ ญาณประสงค์ ผู้ชว่ ยนกั สันทนาการ
๘. นางสาวระเบียบ ชานาตา เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป

รวบรวมขอ้ มูล วิเคราะห์ เรียบเรียง จัดทารายงานผล

นางจนั ทร ชณิ บตุ ร นักวชิ าการศึกษาปฏบิ ัติการ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวนั เทศบาลตาบลผาเสวย ประจาเดือนธนั วาคม ๒๕๖๒ ห น้ า | 79


Click to View FlipBook Version
Previous Book
1_10 งานวิศวกรรมจราจรทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Next Book
หน่วยที่ 12 พระพุทธศาสนากับการเมืองและสันติภาพ