The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

“ทิ้งไว้ให้เย็น” คือชื่อหนังสือเล่มใหม่ของผมในรอบ 5 ปี ไม่มีจำหน่ายทั่วไป พิมพ์จำกัดมาก (พิมพ์เท่ายอดจอง บวกเพิ่มนิดหน่อย) กระดาษคุณภาพดี สี่สีทั้งเล่ม ขนาดใหญ่พิเศษ (19 x 26 เซนติเมตร) หนา 184 หน้า ภาพประกอบกว่า 300 ภาพ ครั้งนี้ผมออกแบบปกและรูปเล่มเองทั้งหมด ภูมิใจนำเสนอครับ

เนื้อหาว่าด้วย “8 ผลึกความคิดที่ชีวิตสอนให้รู้ว่า…” โดยปรับปรุงมาจาก boy’s thought podcast ผมเรียบเรียงใหม่ ใส่ความเห็นเพิ่ม เติมภาพประกอบ แม้แต่คนไม่ชอบอ่านหนังสือ ก็ยังอ่านเล่มนี้จบ ตัวหนังสือไม่ตาลาย เพราะตั้งใจจัดรูปเล่มให้สวยจนน่าสะสม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wisootboy, 2021-11-05 04:07:11

ทิ้งไว้ให้เย็น (ตัวอย่าง)

“ทิ้งไว้ให้เย็น” คือชื่อหนังสือเล่มใหม่ของผมในรอบ 5 ปี ไม่มีจำหน่ายทั่วไป พิมพ์จำกัดมาก (พิมพ์เท่ายอดจอง บวกเพิ่มนิดหน่อย) กระดาษคุณภาพดี สี่สีทั้งเล่ม ขนาดใหญ่พิเศษ (19 x 26 เซนติเมตร) หนา 184 หน้า ภาพประกอบกว่า 300 ภาพ ครั้งนี้ผมออกแบบปกและรูปเล่มเองทั้งหมด ภูมิใจนำเสนอครับ

เนื้อหาว่าด้วย “8 ผลึกความคิดที่ชีวิตสอนให้รู้ว่า…” โดยปรับปรุงมาจาก boy’s thought podcast ผมเรียบเรียงใหม่ ใส่ความเห็นเพิ่ม เติมภาพประกอบ แม้แต่คนไม่ชอบอ่านหนังสือ ก็ยังอ่านเล่มนี้จบ ตัวหนังสือไม่ตาลาย เพราะตั้งใจจัดรูปเล่มให้สวยจนน่าสะสม

Keywords: ทิ้งไว้ให้เย็น

ห า าง

น่ว้

สารบญั

บทที่ 1 : รวย-เงียบ-เรยี บ าย 9

บทที่ 2 : ความคาดหวงั คอื นกั าความสขุ 33

บทที่ 3 : ความสุขคอื ภายใน ความสบายคือภายนอก 55

บทท่ี 4 : หาเ ง-เกบ็ อ - ลงทุน 73

บทท่ี 5 : เ ากนั ...แ ไ เหมอื นกัน 101

บทท่ี 6 : คนเราตดั สินใจ วยความ สกึ 117

บทท่ี 7 : านหนงั สอื คอื การลงทุนท่ี ม า 139

บทที่ 8 : เวลาคือชีวิต ชีวติ คอื เวลา 163

่คุ้ค่อู้ร้ด่ม่ต่ทู้รู่ย่ก่ฆ่ง

คน

ผมเพง่ิ ตวั ตอนท่ีเขยี นคำนำน้ี า ผมไ ไ ออกหนงั สอื เ ม
ให มาแ ว 5 นึกแ วก็ าแปลก เพราะหนงั สอื 7 เ ม
อนห าน้ีทผี่ มเขียน างไหลทะลักออกมาภายในระยะ
เวลาไ ถงึ 3 เ านนั้

เ น 3 ที่เปลย่ี นแปลงชีวิตผมไปตลอดกาล หนังสอื ทุก
เ มไ รบั การตอบรับจาก านจำนวนไ อย ผมกลาย
เ นนกั เขียนอาชีพ (ซ่งึ นำไป อาชีพนักพูดในเวลา อมา)
หลายคนท่ี จักผม อนห านน้ั างบอก าผมเปลี่ยนไป
เ นคนละคน จากนักแ งเพลงชอื่ ไ ดัง จากคนไ อยพดู
กลายเ นนกั เขยี นขายดี ยืนบรรยายอ ห าคนนบั พนั

แ แ ววนั หน่งึ ก็เหมือนชวี ิตชนกำแพงที่มองไ เหน็
ผมเปล่ยี นเ นอกี คน ความอยากสอน อยากแนะนำ
อยากบอกเ า มันเหือดแ งหายไปจากความ สกึ โดย
ไ มเี หตุผล

เหมอื นใครเอากะลาทค่ี รอบอ ออกไป จงึ ไ เห็นโลก
ก าง เ าตำราทบ่ี อกไ า “เมอ่ื อย จงึ คดิ า มาก
อเม่ือ มากขนึ้ จึงพบ ายังไ อกี มาก”

ประกอบกับหลาย ที่ านมา มคี นออกมาพดู สอนใ คำ
แนะนำ าง ๆ เพมิ่ ขึน้ เรอ่ื ย ๆ จนผมเองยัง งยงั านไ ทนั
จงึ คิด าสง่ิ ท่ีผมพอจะ วยไ ก็คือ เลกิ พูดสอนไปเสียหน่ึง
คน อ าง อย ๆ คำแนะนำจะไ อยลงไปหนง่ึ

ู้ร่ม่วู้ร่ตู้ร่ว้นู้ร่ว้ว้ข้ว้ดู่ย้น้ด้น่ย้ด่ช่ว่ม่อัฟ่ต้ห่ผีป่มู้ร้ห่ล็ป่ม้ล่ต้นู่ย็ป่ค่ม่ม่ต็ป่ว่ต้น่กู้ร่ตู่ส็ป้น่ม่อู้ผ้ด่ลีป็ป่ทีป่ม่ต้น่ก่ล่น้ลีป้ล่ม่ล้ด่ม่วู้รำำ

อ างไรก็ตาม ระห าง 5 ดังก าว ผมยังคงนำ อเขยี นเ า ๆ ท่ี
กระจดั กระจายอ ตามท่ี าง ๆ มารวมไ ในเวบ็ ไซ รวมถงึ อดั
เสยี ง podcast อ อกี 81 ตอน (ซ่ึงหยุดไปในท่สี ุด เพราะความ
อยากพูดอยากบอกไ สญู หายไปอีกครงั้ )
ผมบอกตวั เอง าพอแ ว คงไ เขยี นไ พูดอะไรอีก อ เงยี บ ๆ
แบบน้ีกม็ ีความสขุ ดแี ว

จนกระทัง่ ปลาย 2020 เสยี งในตวั ผมดังข้นึ อกี ครงั้ “ทำไม
ไ บันทึกบทเรยี นชีวิตตัวเองไ ะ?” บางทีมนั อาจมี

ประโยช กับใครสกั คน (หรืออ าง อย ๆ ก็ลกู สาวตัวเอง)
ไ จำเ น องออกมาในนำ้ เสียงของ แ เขียนแบบเพอ่ื น
บอกเพ่ือน พมิ ไ องมาก ใ กระดาษดี สสี วย า าน า
สะสม อ าง อยกเ็ นบันทกึ ความคดิ ตวั เองใน วงเวลาหน่ึง

หลังจากตกลงกบั ตัวเองเสร็จ หนงั สอื เ มน้ีจงึ ออกมาในท่ีสุด เ น
หนังสือเ มให ในรอบ 5 ผมทำเองทกุ ขั้นตอน ออกแบบปก

ออกแบบเล เอา เลือกภาพประกอบ วนเนื้อหานั้นแ จะนำมา
จาก podcast แ กป็ รบั ปรงุ ใ เ าทีเ่ าทาง จนเหน็ วยกับตวั เอง

าเ นบทเรยี นชีวติ ท่ีใ ไ จริง ใ ไ นาน

อาหารจะอ อย องกนิ อน ๆ แ ความคดิ ดี ๆ องทงิ้ ไ ใ เย็น
ผมเชอื่ อ างนั้น

ขออภยั ทใ่ี รอนาน ผมกลบั มาแ วครับ
บอย วิสูตร

www.boywisoot.com

้ล้ห
่ย
้ห้ว้ต่ต้ร้ต่ร้ด้ช้ด้ช็ป่ว้ด้ข้ข้ห่ต้ม่ส์ท์ยีป่ม่ล็ป่ล่ช็ป้น่ย่น่อ่น้ช้ต่ม์พ่ตู้รู้ผ้ต็ป่ม้น่ย์น่ล้ว่มีป้ลู่ย่ม่ม้ล่ว
้ดู่ย์ต้ว่ตู่ย่ก้ข่ลีป่ว่ย

ห า าง

น่ว้

1.

รวย-เงยี บ-เรยี บ าย

ง่

128173022

1.

หลาย ที่ านมา ผมแทบไ ไ
Facebook live เลย ทัง้ ที่เ นยคุ ซ่ึง
คนออกมา live กนั เตม็ ไปหมด
...เรือ่ งนี้ทำใ ผมทบทวนจนเ าใจใน
ธรรมชาตติ วั เอง าไ ใ คนชอบออก
ห าก อง ไ ชอบเ นดงั แ ชอบอ
เงียบ ๆ มากก า

เอาเ าจรงิ ที่ านมาผมทำงานเบื้องหลัง
มาตลอด แ ชวี ิตพลิกผนั ใ กลายเ น
คนเบือ้ งห า จากอาชพี นักแ งเพลง
การเ นนักเขยี น จากการเขยี นหนงั สือ
งานบรรยาย ทัง้ ที่ไ ไ ชอบอ อห า
คนเยอะ ๆ แ ชวี ิตกพ็ าไปแบบน้นั

91019712

่ต้น่ตู่ย้ด่มู่ส็ปู่ส
่ต้น็ป้ห่ต่ผ้ข่วู่ย่ต่ด่ม้ล้น่ช่ม่ว้ข้ห
ู้ผ็ป้ด่ม่ผีป

31775341 หลังจากใ ชวี ิตออกส่อื ข้ึนลงเวทีนับไ วน
ผมเปลยี่ นมาใ ชวี ติ อ านเ น วนให
หนึ่งเดือนมี 30 วัน ผมอ าน 20 ก าวนั
เพราะอยากทำงานกับความคดิ ตามลำพงั

ผมเชือ่ มาตลอด า จงหาไล สไต ของเรา
ใ เจอเสยี อน แ วใ มันเ นตัวตง้ั าฉนั

อยากมีชวี ติ แบบน้ี จากนนั้ กเ็ นห าที่
ของเราทจ่ี ะ องหางานใ สอดค องกบั
ไล สไต น้นั เพือ่ เกิดเ นรายไ เ น
สตาง ท่ี มชูไล สไต ใ เรามีชีวิตอ ไ

...หากทำไ เราจะไ ทง้ั ความสขุ
ไ ทั้งเงิน และไ เ นตวั เอง

150500528

่ว้บู่ย่ญ่ส็ป้บู่ย้ช้ถ่ม้ช็ป้ด้ด้ด้ด้ดู่ย้ห์ล์ฟุ้อ์ค็ป้ด็ป์ล์ฟ้ล้ห้ต้น็ป่ว็ป้ช้ล่ก้ห์ล์ฟ่ว

52658969

2.

ผมเรยี นจบวศิ วะโยธา ทีจ่ ฬุ าฯ พอจบ
ปริญญาตรี ก็ อปริญญาโท วิศวกรรม
ขน งและการจราจร ท่ีจุฬาฯ เหมอื นเดมิ
เ นการเรียนวศิ วะท้ังท่ีไ ชอบเลย เพยี ง
แ เ น านยิ มสมัยนั้น ใครเรียนเ ง อ
สายวทิ ก็ องเรยี นวศิ วะหรือหมอ
(ซ่ึงผมไ ชอบทัง้ )

ทงั้ หมดเ นความหวงั ดขี องคนเ น อแ 126132332
ที่อยากเลือกสงิ่ ดที ส่ี ดุ ใ กบั ลกู ...เลือก
โดยใ กรอบประสบการ ของตัวเอง
อ างแ ผม สาเหตทุ ี่อยากใ ลูกชายเรยี น
วิศวะ กเ็ พราะมญี าตคิ นหนึ่งจบวศิ วะ เขา
ทำงานไ เงินเดือนสงู มาก จงึ เ น นแบบ
ที่แ อยากใ ผมเ นอ างนัน้ าง

ู่ค่ม
้ต์ยู่ย่ก่ค็ป่ต่ม็ป่ส่ต้บ่ย็ป้ห่ม้ต็ป้ด้ห่ม่ย์ณ้ช้ห่ม่พ็ป็ป

สดุ ายเด็ก างจงั หวัด (พษิ ณุโลก)
อ างผม จึงเ ามาเรียน อทีก่ รุงเทพฯ
เ นการเรียน วยความทรมานอ างยง่ิ
เพราะไ อินเอาเสยี เลย จากเดก็ เรียน
เ งไ ที่ 1 ของโรงเรียน เกรดเกือบ 4.0
ทกุ เทอม พอเ ามาเรยี นทจี่ ุฬาฯ จำไ
าเกรดเทอมแรกออกมา าตกใจมาก

เพราะไ แ 2.5 เ านัน้

92121883

นอกจากจะไ ชอบในสง่ิ ท่ีเรียน
ผมยัง สึกไ เ าพวก ไ เ นของทน่ี ่แี แ อย
จำไ าพวกเดก็ กรงุ เทพฯ จะมีโ ะโรงเรยี นทจี่ ัดตั้ง
โดย นพี่ วนผมซง่ึ เ นเดก็ ภธู ร ไ แ ถามตัวเอง า

...โ ะกรอู ไหน?

126239835

่ท่ค้ด่น่ว้ด้ข้ด่ก่ม่ย้ด็ป่ต้ข่ย่ต้ทู่ย๊ต
่ว่ต้ด็ป่สุ่ร๊ต่ว้ด
้น่ต้ม็ป่ม้ข่มู้ร
่ม

ผมชอบเสียงเพลง ชอบเ นดนตรีต้ังแ มัธยมปลาย 143747901
ทงั้ ทีไ่ เคยเรยี นดนตรี แ พออ มหาวิทยาลัย ผมก็
สมัครเ าชมรมดนตรขี องหอพกั นิสิตจุฬาฯ (คนละ
อนั กับ CU Band นะครับ) ต้ังวงกบั เพื่อน ๆ
ประสบการ วนั นั้นทำใ ผมใก ชดิ ดนตรีมากข้นึ

วงน้นั ผมดหู นงั งเพลงอ าง าคล่ัง หนังเรอ่ื ง
อะไรเ าโรง ผมดูหมดทุกเรือ่ ง พบผมไ ท่โี รงหนงั
สยาม สกา า ลโิ ด แม็คเคน า ฮอลลี ด เพลงอะไร
ทเ่ี ขา าเ ง าดี ผมตามซ้อื หามาครอบครองจนเทป
กอง วม อง ท้ังทย่ี งั เรยี นอ แ กม็ ีรายไ จากการ
สอนพิเศษเดก็ มัธยมหลายคน บางเดือนทำเงินไ
เกอื บหม่ืนบาท ...ซ่งึ ถอื าเยอะมากในสมัยน้นั จงึ มี
พอ าย วนน้โี ดยไ รบกวนท่ี าน

122743938

้ล้ห์ณ้ขู่ย่ต่ม่ต่ล้บ่ม่ส่จ่ว้ด้ด่ตู่ย้ห่ท่ว๋จ่วู้ว่น่ล้ด้ข้บ่ยัฟ่ช

26423581 ท่ี าแปลกกค็ ือ ตอนมัธยมปลาย
43584510 ผมชอบ านนยิ าย เร่ืองสนั้ แ

พออ มหาวิทยาลยั กลบั เลกิ าน
หนงั สือไปเลย วยความคดิ ต้นื
เขนิ าในเมือ่ มีเงินจำกัด หนังสือ
านแ รอบเดียว คงไ ไ านซำ้
าอ างนนั้ ซื้อเทปเพลงดีก า
งไ หลายรอบ... ม

ก าจะนกึ ไ าโลกนมี้ ีส่งิ ท่ีเรยี ก า " องสมุด" กป็ าเ าไป
สาม เทอมสอง ผมเพ่งิ เคยเดินเ า องสมุดจุฬาฯ (หอ
สมุดกลาง) ซงึ่ ให มาก มหี นงั สือนับไ วน ผมกลบั มา
านหนงั สอื อีกครงั้ โดยเ น านแ เรอ่ื งสน้ั รางวลั
วรรณกรรมเพื่อชวี ติ

ถือเ น วงสะสมสาระจากหนงั เพลง หนงั สือ เ า ความคดิ
แ ว ดผนกึ เอาไ รอการนำเ ดใ ในเวลา อมา

114954044

่ต้ชิป้วิป้ลู่ส้ข่ช็ปุ้ค้ดัฟ่ว่ย้ถ่อ้ด่ม่ค่อ่ว้ด่อู่ย่ต่อ่น่ต่อ้น่อ้ถ่ม่ญ้ห้ขีป้ข้ห่ว่ว้ด่ว

3. 55751947
55751947
วันเวลาเห านัน้ ผม อย ๆ อ าง
ส างความเ นตัวเองขึ้นมา ซึง่ ก าจะ
ตวั ก็ อง านเวลามาพอสมควร จึงจะ
มองออก าฉนั เ นคนแบบไหน ชอบ
ไล สไต แบบไหน เมื่อมอง อนกลับ
ไป ผมพบ าเ นคนชอบอ กับตวั เอง
ชอบใ ความคดิ ตามลำพังมาตัง้ แ เดก็

านผมท่ี างจังหวดั เ น านตดั
เสอ้ื า หญงิ ท้ัง านจงึ มีแ หญิง
แ องสาว างตดั เสอื้ เ น หญงิ วน
มีแ อกบั ผมท่ีเ น ชาย ผมจงึ สึก
แปลกแยกอ เสมอ เหมือนไ มที ีอ่
ของตวั เอง แถว านกไ็ มเี พ่ือน นราว
คราวเดียวกนั เลย

108359676

ุ่ร่ม้บู่ย่มู่ยู้รู้ผ็ป่พ่ต้ลู้ผ็ป่ช้น่ม
ู้ผ่ต้บู้ผ้ผ้ร็ป่ต้บ่ต้ชู่ย็ป่ว้ย์ล์ฟ็ป่ว่ผ้ตู้ร่ว็ป้ร่ร่ก่ค่ล

ผมจึงส างโลก วนตวั ข้ึนมา วยการขนึ้ ไปอ บนชน้ั
สองของ าน เน่อื งจากชั้น างเ นทท่ี ำงาน จักรเยบ็ า

เรยี งราย ไ มที ใ่ี นั่งเ น อแ ทำงานตลอดเวลา
เหมอื นคนยุคนน้ั ท่ไี จักคำ าพกั อน

48038442

43302646 หลายคนไ วยซ้ำ าแ ผมมลี ูกชาย เพราะผม
อ บน านคนเดียวแทบทัง้ วัน น่งั ๆ นอน ๆ าน
หนังสอื เ าที่มี ซึ่งแ นอน า านตดั เส้ือ า หญงิ

ก็ องมีหนังสือจำพวก สตรีสาร หญงิ ไทย
ขวญั เรอื น ...น่ีคอื ขุมสมบัตลิ ้ำ าของผม เพราะ
ในเ มนอกจากจะมแี บบเสอื้ มนี ยิ าย (ที่เดก็ อ าง
ผมไ ไ สนใจ) ยังมีนิทานเดก็ มีภาพระบายสี มี

ปริศนาอกั ษรไข มีเกมใ วมสนกุ ชิงรางวัล
...ซึง่ วนให หมดเขตไปแ ว

103435080

่ผ่วู้ร่ม่ม่พ่ล้ห่ม้ผ็ป่ล้บู่ย้ด่ส้ร้ล่ญ่ส
่ร้ห้ว้ด่ม่ย่ล่ค
้ตู้ผ้ผ้ร่ว่น่ท่อ้บู่ย่ม่ว้ดู้ร่ม

ผม านแ ละวนั ของความแปลกแยก 150127698
ไ วยหนังสือเห านี้ จากนน้ั ก็ลามไป 41638051
ยงั หนงั สือกา ตนู จาก านเ าทมี่ าเ ด
แถว าน ลามไปจนถงึ นิยายของ
อกาธา คริสตี้ และไป วรรณกรรม
หนัก ๆ ใน วงเรยี นมหาวิทยาลยั
 
...ผมกลายเ นหนอนหนงั สอื
นบั ต้งั แ นัน้

4.

ท้ังท่ีไ ชอบ แ ผมก็ นเรยี นวิศวะจนจบ
จำไ าตอนปลาย 3 เกอื บตัดสนิ ใจ
เลิกเรียน เพราะทนไ ไหวแ วจรงิ ๆ
เดอื ด อน อ องนง่ั รถไฟมาจาก าง
จังหวดั เพ่ือขอ องใ เรยี น อ
...ผมเห็นแ ตวั ไ พอ จึงเรยี นจนจบ
ปรญิ ญาตรี แ ว อปรญิ ญาโทวิศวะ
ในทันที

่ต้ล่ม่ก
่ต้ห้ร่ต้ต่พ้ร้ล่มีป่ว้ดืฝ่ต่ม่ต
็ป

่ชู่ส้บิป่ช้ร์ร่ล้ด้ด่ต่ผ

บางคนอาจสงสัย าไ ชอบ แ วเรยี น อวศิ วะอกี ทำไม?
คำตอบ าย ๆ แบบสน้ิ คิดกค็ อื ผมยงั ไ อยากทำงาน

วศิ วะ เพราะ าหลดุ เ าไปในโลกของการทำงานแ ว คง
กลับออกมาไ ยาก ...ผมจึงตดั สนิ เรยี น อปรญิ ญาโท

เพราะ องการซือ้ เวลา สัญญากับตัวเอง าจะ องหาทาง
ทำงานอื่นใ ไ ใน วงท่เี รียน อ

51153067

าไ สำเรจ็ ...ผมยอมแ และจะ าวเ า
โลกการทำงานเ นวศิ วกรเตม็ ตวั

ปรากฏ าโชคเ า าง นั้นผมอกหกั
อยากระบายเ นเพลง จึงแ งเพลงขึน้
มา 4-5 เพลงแ ว งไปทีแ่ กรมมี่ (ทใี่ น

เวลาน้นั ยังไ เ นจเี อ็มเอ็มแกรมมี)่
ปรากฏ าทางน้ันสนใจ เรยี กเ าไปคุย
จงึ กลายเ น าผมทำงานเพลงไป วย

เรียนปริญญาโทไป วย

147722372

็ปู่ส้ข้ก้พ่ม้ถ่ต่ช้ด้ห้ต่ว้ต่ต้ด้ล้ข้ถ่ม่ง่ต้ล่ม้ถ้ด้ด่ว็ป้ข่ว็ป่ม่ส้ล่ต็ปีป้ข้ข่ว

สดุ ายผมไ เ นคนเขียนเนอื้ เพลงในทีมให 84438442
ของแกรมมี่ นำทีมโดยพ่ดี ี้ นติ ิพง อนาค
แ คนที่สอนผมแ งเพลงคอื จกั ราวธุ แสวงผล
หรือ พ่แี น วงเวลานั้นเองทส่ี าระจากการ
านหนงั สือ ดหู นงั งเพลง ซ่ึงสัง่ สมมานาน
ไ เวลานำออกมาใ เสียที

144670760 91414164
42756225
วิถีการทำงานเ นนักแ งเพลงแกรมมี่ เรา
เ าออฟ ศอาทิต ละ 2 วนั จนั ท กบั พฤหสั 81487124
เ าไปเพอื่ งงาน เจอห าเจอตากนั าง
เพราะเวลาทำงานจริง ๆ คอื ท่ี าน แ ละคน
จะ อง นความคดิ อ ในหวั าจะเขียนเนือ้
เพลงอ างไรใ ถกู ใจ าน ง สไต การ
ทำงานแบบน้ีจงึ เ าทางผม ซง่ึ ชอบ วนอ
กับความคิด

ู่ย่งู้ผ้ข์ลัฟู้ผ่ท้ห่ย่วู่ย่ัป้ต่ต้บ้บ้น่ส้ข์ร์ยิฟ้ข่ต็ป้ช้ดัฟ่อ่ช่ว่ต่ต่ห​์ษ่ญ็ป้ด้ท

ผมทำงานแกรมมี่ พ.ศ.2543 ถงึ พ.ศ.2550 โดยประมาณ
เ น วงเวลาทว่ี งการเพลงเจอมรสมุ MP3 ซดี ปี ระเทอื งขาย
ทว่ั านทวั่ เมือง หน่งึ แ น 100 เพลง 100 บาท ทเ่ี จบ็ ปวดก็

คอื ทัง้ ทเ่ี นซีดเี ถอ่ื น แ บนปกกลบั เขยี น า “โปรดระวัง
ของลอกเลียนแบบ”

123666898

อาชพี นักแ งเพลงจึงอ ยากมาก
ประกอบกบั ตอนนั้นผมเพ่ิงเรม่ิ ส าง
ครอบครัว าใ ายเยอะขนึ้ จึง อง
มองหางานให โชคดไี งาน อนท่ี

แกรมมจ่ี ะเล ออฟพนกั งาน

96286546

...ผมเ นหน่งึ ในคนที่ อแถวเ าพบ ายบคุ คล
เพื่อ ง าว าย าจะไ ไ ทำงานทน่ี ีแ่ ว

์ย่ก้ด่ม้ต่จ้ช่ค้รู่ย่ต่ว่ต็ป่ผ้บ่ช็ป้ล้ด่ม่ว้ร่ขัฟ่ฝ้ข่ต็ป

5.

จากงานแ งเพลงแกรมม่ี ผมไปทำงานเ นครีเอทีฟใ วิทยคุ ลนื่ The Radio 99.5 ห าท่ีคอื
คิดเกมใ ดีเจ เขียนสปอตโฆษณา เรียบเรียง าว ถือเ น วงเวลาท่ดี มี าก เพราะไ ทำงาน
กับเพลงที่ผมชอบ ...เสยี ดายท่คี ล่ืนน้ีอ ไ แ เดียวก็ อง ดตัว เพราะหาโฆษณาไ อย

90594444

125654298

จากงานวิทยุ ผมกระโดดมาท่ีวงการส่ิงพมิ โดยไ
รบั โอกาสแบบทไี่ เคยทำมา อนในชวี ติ นัน่ คือ
เ นบรรณาธิการนติ ยสาร MiX แ จะเ นสิง่ พมิ
หวั เลก็ ๆ ไ ไ มีช่อื เสียงมากมาย แ การทำงาน
ท่นี ่ีก็มอบประสบการ ใ ผมไ อย

บรรณาธิการบางคนอาจชอบออกงาน พบปะสอ่ื
วยกนั หรือไปเยยี่ มลูก า แ ผมเ นบรรณาธกิ าร
ประเภทชอบอ ออฟ นง่ั ตรวจ นฉบับ ปรบั แ
ใ สละสลวย นับเ นอีกครงั้ ที่ สึก าไ ทำงานที่
"เ าทาง" ไ ใ ความคิด ไ อ กบั ตัวเอง

126147377

ู่ย้ด้ช้ด้ข้ด่วู้ร็ป้ห้ก้ต​ศิฟู่ย็ป่ต้ค้ด้น่ม้ห์ณ
่ต้ด่ม์พ็ป้ม็ป่ก่ม้ด์พ้น้ดิป้ตีป่ค้ดู่ย้ด่ช็ป่ข้ห้น้ห็ป่ต

41252964

ผมทำงานอ ท่นี ่ี 5 ก า จากน้นั กล็ าออก
มาเขียนหนังสอื "งานไ ประจำ ทำเงนิ ก า"

ท่ีนีจ่ งึ เ นทท่ี ำงานประจำทสี่ ดุ าย โดย
อนจะลาออก ผมใ เวลาถงึ 2 ทำงาน
นอกควบ ไป วยกบั งานประจำ จนมัน่ ใจ
ไ าลาออกแ วคงอ ไ จึงตัดสินใจเดนิ

ไปขอลาออกกับเ านาย

145509259

หลงั จากน้ันผมกลายเ นบรรณาธกิ ารอสิ ระ ตามมา วยการเ นนกั เขยี น จนกระทั่งตง้ั
บรษิ ทั เลก็ ๆ ของตวั เอง ทำหนังสอื ใ ตวั เองและคนอื่น รบั งานบรรยาย จัดทำหลักสูตร
ออนไล าง ๆ ท้ังหมด วนเ นงานท่เี ริม่ นจากความคิด แ วแปรรปู ไปเ นตัวหนังสอื าง

คำพูด าง วิดโี อ าง เสยี งพดู าง

้จ้ดู่ย้ล่ว้ด้ดู่คีป้ช่ก้ท็ป่ว่ม่วีปู่ย้บ้บ้บ้บ็ป้ล้ต็ป้ล่ต์น้ห็ป้ด็ป

มีคำท่เี รียกคนซ่ึงชอบอ กบั ความคิด
ตวั เอง ชอบอ เงยี บ ๆ พอไปเจอคน
เยอะ ๆ แ ว สึกพลังหมด คนแบบนี้
เรยี ก า Introvert ซ่ึงตรง ามกับคน
อีกก มท่ีถูกเรยี ก า Extrovert พวก
เขาอ คนเดียวแ วหมดพลงั อง
ออกไปเจอคนเยอะ ๆ เพื่อชา จ
พลังงาน

ผม อน างมัน่ ใจ าตัวเองเ น Introvert
แ คำถามกค็ ือ แ วผมทำงานเ น
วทิ ยากรไ อ างไร? คำตอบกค็ ือ อใ
เ น Introvert ชอบอ เงยี บ ๆ คนเดียว
แ า กฝนมากพอ ก็สามารถพูด อห า
คนเยอะ ๆ ไ เพยี งแ เมือ่ พดู จบจะ สกึ
หมดพลงั ไ อยากพบปะใคร อยากปลกี
วเิ วก อ างผมเองพูดเสรจ็ แ ว องไปเดิน
เ นลำพังเพือ่ ส างพลังข้ึนมาให

124521086

่ม้ร่ล้ต้ล่ย่มู้ร่ต้ด้น่ตึฝ้ถ่ตู่ย็ป้ห่ต่ย้ด็ป้ล่ต็ป่ว้ข่ค์ร้ต้ลู่ย่วุ่ล้ข่วู้ร้ลู่ยู่ย

แ งานบรรยายจะรายไ ดมี าก แ ยอมรับ า
ไ ตรงจรติ ไ ถกู ไล สไต ผมสกั เ าไห ยิ่ง า
อยากมีงานบรรยายเยอะ ๆ ก็ องทำตัวใ เ น
ดงั ในออนไล และการเ นดังในโลกออนไล
ก็ องแปลก ให แรง ตรง อ ในกระแส ซ่ึง
ไ ใ สงิ่ ท่ผี มสนใจเลย ผมจงึ สึกแปลกแยกขึน้
เร่อื ย ๆ

96203424

นึกถงึ สมยั อ าน านตดั เสื้อ
นกึ ถึงสมัยเรียนวิศวะ
นึกถึงความไ เ าพวก

เหมือนผมไ พอดีกบั ทไ่ี หนเลยสกั แ ง
...ยกเ นกแ็ โลกในความคิด ทซี่ งึ่ ผมไ อ กบั ตวั เอง

ู่ย้ด่ต้ว
่ห่ม
้ข่ม

้ร้บู่ยู้ร่ช่มู่ย่ม้ต์น่ด์น่ด้ห้ต้ถ่ร่ท์ล์ฟ่ม่ม่ว่ต้ด้ม

6. 82516613

โชคดีที่ผมชอบวางแผน เม่ือมอง อน
ไปในอดีต จงึ เห็นรปู แบบการทำงานท่ี
านมา และเ าใจในไล สไต ท่ีตัวเอง
องการ นนั่ คอื ผมชอบทำงานท่ีไ ไ
เกยี่ ว องเก่ยี วกับ คนเยอะ ๆ ไ ชอบ
การเ าประชุมเครยี ด ๆ ไ ชอบบริหาร
คน อใ ไ เงนิ เยอะแ ไหน าเ น
งานที่ขัดกับไล สไต ...ผมกป็ ฏิเสธ

ทำไมปฏิเสธ? รวยแ วเลือกไ หรือเป า?
...ไ หรอกครับ แ ผมเ าใจแ ว าคนเรา
จะ นชินกับจำนวนเงินทไ่ี มาในเวลาไ นาน

108014135

่ม้ดุ้ค
่ว้ล้ข่ต่ม
่ล้ด้ล์ล์ฟ็ป้ถ่ค้ด้ห่ตู้ผ่ม้ข่มู้ผ้ข้ด่ม้ต์ล์ฟ้ข่ผ้ย

89125857 ตอนแรกอาจตนื่ เ นทไ่ี เงินเยอะ เ น
เคยไ เดือนละ 20,000 บาท แ ว อมา
ไ เดือนละ 200,000 บาท เราจะ สกึ า

โลกทง้ั ใบเ นของเรา ฉนั จะซ้อื อะไร
ก็ไ ...แ สกั พกั เราจะเริม่ ชินกับเงิน
200,000 บาท แ วหลังจากนน้ั ก็ไ สึก

อะไรกับมันเ าไห แ ว

...สดุ ายสง่ิ ทม่ี นุษ องการก็คอื ไล สไต
ไ ใ ชีวิตท่ี องการ ไ เ นตวั เองแบบท่ีอยากเ น

"รวย-เงยี บ-เรียบ าย" คือสามคำ าสดุ ที่
ผมยึดถือเ นคติประจำใจ ใ ในชวี ิตจริง
จงึ อยากขยายความ เ าใ ง วยหวัง า
หากมใี ครเห็น วย จะไ ลองปรบั ใ ในชีวิต

เรามาเริ่มกันเลย...

105416623

้ล่ร่ทู้ร่ม้ล่ต้ด็ป่วู้ร้ด่ต้ล้ด่ช้ด้ต้ช้ด้ด่ว้ดัฟ้ห่ล้ช็ป่ล่ง็ป็ป้ด้ต้ช้ด
์ล์ฟ้ต์ย้ท

7.

"รวย" คำน้ไี ไ หมายถึง องมี อย านพัน าน แ "รวย" ในความหมายของผม
หมายถึง ไ ขัดสน ไ ถกู จำกดั าฉนั ทำสง่ิ น้ันสิง่ นไ้ี ไ เพราะไ มีเงนิ แ ก็ไ ถงึ
ขนาด องซื้อเรือดำน้ำไ แ หมายความ าพน้ื ฐานความ องการในชวี ิตประจำวัน
เราตอบสนองไ ไ กังวลเรอ่ื งเงนิ มากนกั ผมคดิ าใครท่ที ำแบบน้ีไ ก็ าจะเรยี ก
า "รวย" เพราะมรี ายไ พอใ มีเหลอื กิน มเี หลือเก็บ มีเหลือลงทุน

112010264

"เงยี บ" คำนมี้ องไ 2 มุม มุมแรกคอื ไ จำเ น อง าวประกาศใ ใคร าฉนั รวยแ ว
เพราะอาจมคี นอิจฉาถงึ ข้นั ง ายกไ็ อ เงียบ ๆ ดีที่สุด เหมอื นทหี่ ลวงวจิ ิตรวาทการ
บอกไ า "ทำดีแ อ าเ นจะเ นภยั ไ มีใครอยากเหน็ เราเ นเกนิ " วนมุมท่สี องคอื
การ กอ เงยี บ ๆ กบั ตัวเองเพอ่ื จะไ พบกบั ไอเดยี ดี ๆ มี ญญาให ๆ ซง่ึ ถอื เ นเร่อื ง
ยากสำหรบั มนษุ ยุคนที้ ี่แทบไ เคยอ เงียบ ๆ คนเดยี ว

147461895

ู่ย่ม์ย็ป่มัป้ดู่ยึฝ่ส่ด่ม็ป่ด่ย่ต่ว้วู่ย้ด้รุ่ม้ล่วู้ร้ห่ป้ต็ป่ม้ด้ช้ด่ว่น้ด่ว่ม้ด้ต่ว่ค้ด้ต่ม่ต่ม้ด่ม่ว่ม่ม่ต้ล้ล้ร้ต้ด่ม

"เรยี บ าย" ส่ิงนจี้ ะสนับสนุนใ อแรก ายขึ้น เพราะเม่ือใ ชีวิตเรียบ าย
เราจะไ องการอะไรมากมาย ชีวติ ธรรมดา ๆ ไ องหรูหรา ไ องอวด
ใคร เ นเรอื่ งท่ที ุกคนพอทำไ แ หากอยากมีชีวติ ใ ชวี ิตใ เด็กมันดู
ราย ายในชีวิตก็จะแพงขน้ึ องวิง่ นไ จบ ...แ าใครชอบไล สไต

แบบนี้ อันน้กี ็ไ ากนั

"รวย-เงยี บ-เรยี บ าย" จงึ คอื คติในชวี ติ ของผม ณ ตอนนี้

86297803

8.

ผมอยากขยายความ "สไต " กับ "สตาง "
อีกสกั นดิ ประเด็นกค็ ือ พอเจอสไต แ ว

าชอบชีวติ แบบนี้ ก็ไ ไ แปล าสตาง
จะไหลมาเทมาไ เองนะครบั เรายงั อง

นหางานท่ีเหมาะกับจรติ ซึ่งจาก
ประสบการ ผมพบ าจะมีอ งานหนง่ึ
ซ่ึงเราทำไ ดีก าคนอนื่ ไ ถงึ กบั องเ น
ท่หี น่ึงของโลก แ แ สกึ างานน้ีฉันทำ
แ ว ายก าคนอน่ื ทำกพ็ อ...งานแบบนี้

นีแ่ หละทเ่ี กิดมาเพ่ือเรา

103241254

่ว่ง้ล่วู้ร่ค่ต็ป้ต่ม่ว้ดู่ย่ว์ณ้ค้ต้ด์ค่ว้ด่ม่ว้ล์ล์ค์ล่ง่ว่ม์ล์ฟ้ถ่ตู้ร่มุ่ว้ต่จ้ห้ชู่ฟู้อ่ต้ด็ป้ต่ม้ต่ม้ต่ม่ง้ช่ง้ข้ห่ง

อ างผมเอง พอ นลกึ ลงไปในตัวเอง 91009204
ก็พบ าเ นคนทเี่ รยี บเรียงความคดิ
ไ ดีพอใ ไ เ าแ วพอ เรอื่ ง ซึง่ จะ
มอง าเ นพรสวรร หรอื จะมอง า
เกดิ จากประสบการ เ นพรแสวง
กไ็ แ เอาเ น าพอขดุ นพบความ
ถนดั ผมก็นำมาส างเ นอาชพี น่ัน
คอื เ นนกั เขียน เ นนกั พูด
...แ ในความหมาย า องใ เวลา ก
นะครับ ไ ใ แ ชอบแ วทำเ น
อาชพี ไ เลย

สรปุ แบบสนั้ ๆ งานท่ีดคี วรเ นงานท่ี
เราชอบและเ ง (ซึ่งแปล า อง ก ก
ในส่ิงทชี่ อบ) และ องตอบโจท ตลาด
หมายถึงมคี นสนใจในส่ิงทเี่ ราชอบและ
เ ง ใครไ ทำงานท่มี คี ุณสมบตั ิครบท้ัง
3 อ างนี้ “เ ง-ชอบ-ตอบโจท ตลาด”
สตาง จะไหลมาเทมา

139747207

์ค์ย่ก่ย้ด่ก์ย้ตึฝึฝ้ต่ว่ก็ป้ด็ป้ล่ค่ช่มึฝ้ช้ต่ว่ต
็ป็ป็ป้ร้ค่ว็ป่ต้ด็ป์ณ่ว์ค็ป่วู้ร้ล่ล้ด้ช้ด็ป่ว้ค่ย

60916255 แ นอน าทงั้ หมดท่ี ามา...ไ าย ไหนจะ อง นหา
102169969 ตัวเอง ( านการทบทวนส่ิงท่ีเคยทำมา) ไหนจะ อง

81008413 กฝนอ างหนกั (จนเกิดความเชี่ยวชาญ) ไหนจะ
องหาแ มมุ ใ เจอ างานเราแ ญหาอะไรใ คน

( านมุมคดิ แบบนกั การตลาด) ทงั้ หมดนใ้ี เวลา

แ ถงึ อ างนนั้ ก็ มท่จี ะลองหางาน
ท่โี ดนทง้ั สไต ไ ท้งั สตาง ...เพราะ าหา
เจอเมอื่ ไห มนั จะเ นงานทไ่ี ท้งั ความสขุ

ไ ท้งั เงนิ และไ เ นตวั ของตวั เอง

แ ววันน้นั จะเ นวันทเ่ี รา
รวย-เงียบ-เรยี บ าย ไ จรงิ .

27159024

้ด่ง็ป้ล็ป้ด้ด้ด็ป่ร้ถ์ค้ด์ล
ุ้ค่ย่ต้ช่ผู้ผ้หัป้ก่ว้ห่ง้ต่ยึฝ้ต่ผ้ค้ต่ง่ม่ว่ว่น


Click to View FlipBook Version