The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maneerat, 2019-11-27 04:50:31

techno

techno

เทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลย)ี (รหสั วชิ า ว21103)

รายวิชาพน้ื ฐาน กลมุ่ สาระการเรียนร้วู ิทยาศาสตร์
ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนว่ ยกติ

คาอธิบายรายวชิ า
ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี การทางานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลท่ีจาเป็นเพ่ือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันในด้านการเกษตร และ
อาหาร และสร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมท้ังเลือกใช้วัสดุ
อปุ กรณ์ เคร่อื งมือในการแกป้ ัญหาได้อยา่ งถกู ตอ้ ง เหมาะสม และปลอดภยั

ตวั ชีว้ ัด
ว4.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5

รวมทัง้ หมด 5 ตวั ชวี้ ัด

มาตรฐานและตัวชีว้ ัด

วิชา ว21103 เทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลมุ่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หนว่ ยกติ

รหสั ตัวชว้ี ดั : อธบิ ายแนวคดิ หลักของเทคโนโลยใี นชีวติ ประจาวนั และวิเคราะหส์ าเหตุหรอื ปจั จัยที่สง่ ผล
ว4.1 ม.1/1 ตอ่ การเปลยี่ นแปลงของเทคโนโลยี
: ระบปุ ญั หาหรือความตอ้ งการในชีวิตประจาวนั รวบรวม วเิ คราะหข์ ้อมลู และแนวคิดท่ี
ว4.1 ม.1/2 เก่ียวขอ้ งกับปัญหา
: ออกแบบวิธกี ารแกป้ ญั หา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสนิ ใจขอ้ มลู ที่จาเปน็ นาเสนอ
ว4.1 ม.1/3 แนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเขา้ ใจ วางแผนและดาเนินการแกป้ ัญหา
: ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดข้ึน พรอ้ มทงั้ หาแนวทางการปรบั ปรงุ แกไ้ ข
ว4.1 ม.1/4 และนาเสนอผลการแก้ปญั หา
: ใช้ความร้แู ละทักษะเก่ยี วกับวสั ดุ อุปกรณ์ เครื่องมอื กลไก ไฟฟา้ หรืออเิ ลก็ ทรอนกิ ส์เพื่อแก้
ว4.1 ม.1/5 ปญั หาได้อย่างถกู ตอ้ ง เหมาะสมและปลอดภัย

รวมทัง้ หมด 5 ตัวชวี้ ดั

โครงสร้างรายวิชา

เทคโนโลยี 1 รหัสวชิ า ว21103 กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์

ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หน่วยกิต

หนว่ ย ช่อื หน่วยการเรยี นรู้ มาตรฐาน/ สาระสาคญั เวลา น้าหนกั
ที่ ตัวชวี้ ัด (ชว่ั โมง) คะแนน

1 เทคโนโลยีรอบตัว ว4.1 ม.1/1 - ความหมายของเทคโนโลยี 15

- ประโยชนข์ องเทคโนโลยี

2 การเปล่ียนแปลงของ - การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 1 2

เทคโนโลยี - การวเิ คราะหก์ ารเปลย่ี นแปลงของ

เทคโนโลยี

3 ระบบทางเทคโนโลยี - ระบบทางเทคโนโลยี 13

4 วัสดุและเครอื่ งมือช่างพ้ืนฐาน - วสั ดใุ นชีวติ ประจาวนั 2 10

- เครอ่ื งมือชา่ งพืน้ ฐาน

5 กลไกไฟฟ้า - กลไก 6 10

และอเิ ล็กทรอนกิ สเ์ บ้อื งตน้ - ไฟฟา้ และอิเลก็ ทรอนกิ สเ์ บอื้ งต้น

6 กระบวนการออกแบบเชิง - กระบวนการออกแบบเชิง 4 10

วศิ วกรรม วิศวกรรม

7 กรณีศกึ ษาการทางานตาม - กรณศี กึ ษา เรอ่ื งอปุ กรณด์ กั จับ 5 10

กระบวนการออกแบบเชงิ ยงุ แบบครบวงจร

วศิ วกรรม - กรณีศึกษา เร่ืองถุงเพาะชา reuse

- กรณศี กึ ษา เร่ืองการปรบั ปรุงดนิ

จากวสั ดุเหลือใช้เพอื่ การปลูกขา้ ว

ในพืน้ ที่น้านอ้ ย

- กรณีศึกษา เร่อื งยดื อายุไส้กรอก

หมูดว้ ยสารเทนนินจากพชื

- กรณศี ึกษา เรอ่ื งสรปุ การออกแบบ

เชงิ วศิ วกรรมจากกรณีศึกษา

รวมคะแนนเก็บ 50

สอบกลางภาคเรยี น 20

สอบปลายภาคเรยี น 30

รวมตลอดภาคเรยี น 100

เทคโนโลยี 2 (วทิ ยาการคานวณ) (รหัสวิชา ว21104)

รายวชิ าพืน้ ฐาน กลุม่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์
ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2 เวลา 20 ชว่ั โมง จานวน 0.5 หนว่ ยกติ

คาอธิบายรายวิชา
นาแนวคิดเชิงนามธรรมและข้ันตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการ

แกป้ ัญหาในชวี ติ จรงิ รวบรวมขอ้ มูลและสรา้ งทางเลือก ในการตัดสนิ ใจไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่
ผู้อื่น

ตัวชว้ี ดั
ว4.2 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4

รวมทงั้ หมด 4 ตัวชี้วดั

มาตรฐานและตัวชีว้ ัด

วิชา ว21104 เทคโนโลยี 2 (วิทยาการคานวณ) กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2 เวลา 20 ชว่ั โมง จานวน 0.5 หนว่ ยกิต

รหัสตวั ชวี้ ัด : ออกแบบอลั กอริทึมท่ีใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรอื อธิบายการทางานที่พบใน
ว4.2 ม.1/1 ชวี ิตจริง
: ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงา่ ย เพ่ือแกป้ ัญหาทางคณติ ศาสตร์หรือวทิ ยาศาสตร์
ว4.2 ม.1/2 : รวบรวมข้อมลู ปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมนิ ผล นาเสนอขอ้ มลู และสารสนเทศ ตามวัตถุ
ว4.2 ม.1/3 ประสงคโ์ ดยใช้ซอฟตแ์ วร์หรือบริการบนอนิ เทอรเ์ นต็ ทีห่ ลากหลาย
: ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยั ใช้ส่อื และแหลง่ ขอ้ มูลตามข้อกาหนดและข้อตกลง
ว4.2 ม.1/4

รวมทง้ั หมด 4 ตัวช้ีวัด

โครงสร้างรายวชิ า

เทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว21104 กลุ่มสาระการเรยี นรูว้ ทิ ยาศาสตร์

ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เวลา 20 ชวั่ โมง จานวน 0.5 หนว่ ยกิต

หนว่ ย ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน/ สาระสาคญั เวลา น้าหนกั
ท่ี ตวั ช้วี ัด (ชว่ั โมง) คะแนน

1 แนวคดิ เชงิ นามธรรม ว4.2 ม.1/1 - แนวคิดเชงิ นามธรรม 25

- การคดั เลือกคณุ ลักษณะทจ่ี าเปน็

ต่อการแก้ปญั หา

- การถ่ายทอดรายละเอยี ดของ

ปญั หาและการแก้ปัญหา

2 การแกป้ ัญหา ว4.2 ม.1/2 - ข้นั ตอนของการแก้ปญั หา 45

- การเขียนรหสั ลาลองและผังงาน

- การกาหนดค่าใหต้ วั แปร

- ภาษาโปรแกรม

3 การโปรแกรมด้วยภาษา ว4.2 ม.1/2 - ชนิดขอ้ มลู พ้นื ฐาน 4 15

ไพทอน - การแปลงชนิดขอ้ มูล

- การเขียนโปรแกรมไพทอนใน

โหมดสคริปต์

4 การโปรแกรมด้วย Scratch ว4.2 ม.1/2 - การทางานแบบวนซา้ 4 15

- ตัวแปร

- การทางานแบบมที างเลอื ก

- คาส่ังวนซา้ แบบมีเง่อื นไข

5 ข้อมลู และการประมวลผล ว4.2 ม.1/3 - ข้อมูล 45

- การรวบรวมข้อมลู

- การประมวลผลขอ้ มูล

- การสรา้ งทางเลอื กเพื่อตัดสนิ ใจ

- ซอฟต์แวร์จัดการขอ้ มูล

6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ว4.2 ม.1/4 - ภยั คกุ คามจากการใชเ้ ทคโนโลยี 2 5

อยา่ งปลอดภัย สารสนเทศและการป้องกนั

- การใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ

รวมคะแนนเก็บ 50

สอบกลางภาคเรยี น 20

สอบปลายภาคเรยี น 30

รวมตลอดภาคเรียน 100

เทคโนโลยี 1 (วิทยาการคานวณ) (รหัสวิชา ว31110)

รายวิชาพื้นฐาน กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์
ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนว่ ยกิต

คาอธิบายรายวชิ า
ศึกษาหลักการของแนวคดิ เชิงคานวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปญั หา การหารูปแบบ การ

คิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคานวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงคานวณในการออกแบบข้ันตอนและวิธีสาหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุ
ขอ้ มลู เข้า ขอ้ มูลออก และเงื่อนไขของปญั หา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทาซา้ การจดั เรียงและคน้ หาข้อมูล
ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การกาหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดาเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานท่ีมี
การบรู ณาการรว่ มกับวิชาอ่นื และเชอื่ มโยงกับชีวิตจริง

ตัวช้วี ดั
ว4.2 ม.4/1

รวมทง้ั หมด 1 ตวั ชีว้ ัด

ว4.2 ม.4/1 ประยกุ ตใ์ ช้แนวคดิ เชิงคานวณในการพฒั นาโครงงานทม่ี กี ารบรู ณาการกบั วิชาอื่นอย่าง
สรา้ งสรรค์ และเชือ่ มโยงกับชีวิตจริง

โครงสรา้ งรายวชิ า

เทคโนโลยี 1 รหสั วิชา ว31110 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 1 เวลา 20 ชัว่ โมง จานวน 0.5 หน่วยกติ

หนว่ ย ชอื่ หนว่ ยการเรยี นรู้ มาตรฐาน/ สาระสาคญั เวลา น้าหนกั
ที่ ตวั ชว้ี ัด (ชวั่ โมง) คะแนน

1 แนวคดิ เชิงคานวณ ว4.2 ม.4/1 - ขั้นตอนวิธี 4 10

- การแยกส่วนประกอบและการ

ย่อยปัญหา

- การหารปู แบบ

- การคิดเชงิ นามธรรม

2 การแก้ปัญหาและข้ันตอนวธิ ี ว4.2 ม.4/1 - การแกป้ ญั หาด้วยคอมพวิ เตอร์ 6 15

- การระบขุ อ้ มลู เข้า ขอ้ มูลออก และ

เงือ่ นไขของปัญหา

- การออกแบบขั้นตอนวิธี

- การจดั เรยี งและค้นหาข้อมูล

3 การพฒั นาโครงงาน ว4.2 ม.4/1 - การกาหนดปญั หา 10 25

- การศกึ ษาและกาหนดขอบเขต

ของปัญหา

- การวางแผนและออกแบบ

โครงงาน

- การดาเนินงาน

- การสรปุ ผลและการเผยแพร่

ผลงาน

รวมคะแนนเก็บ 50

สอบกลางภาคเรยี น 20

สอบปลายภาคเรียน 30

รวมตลอดภาคเรียน 100


Click to View FlipBook Version