The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 557-1-farhan, 2022-04-03 04:26:43

BMB MUHAMMAD FARHAN NAIM BIN FAUZI

TUGASAN 1 BMMB 1104

TUGASAN
1:PENGHASILAN

PRODUK

BMMB 1104

ISI KANDUNGAN

1) DEFINISI 2) BENTUK

3) CIRI 4) FUNGSI PUISI
MELAYU SEBAGAI

WAHANA
PENDIDIKAN

01.

PANTUN

DEFINISI Pantun merupakan bentuk puisi tradisional yang terdiri daripada
DAN JENIS empat baris serangkap, empat perkataan sebaris, mempunyai
PANTUN rima a,b,a,b dengan beberapa variasi dan pengecualian. Tiap-
tiap rangkap terbahagi kepada dua iaitu rangkap pembayang dan
rangkap maksud. Setiap rangkap tidak dapat berdiri sendiri dan
biasanya rangkap-rangkap tersebut memerlukan beberapa
rangkap lain untuk melengkapkan keseluruhan idea.

JENIS PANTUN SEBAB MULUT SANTAN
I. PANTUN 2 KERAT BINASA,
II. PANTUN 4 KERAT
III. PANTUN 8 KERAT SEBAB MULUT BADAN
IV. PANTUN 12 KERAT BINASA

PANTUN MENURUT TOKOH

HARUN MAT ZA’BA
PIAH (1989)

Definisi pantun berdasarkan aspek dalaman dan Kaedah rangkapan yang
aspek luaran atau struktur visualnya. Aspek dalaman
pantun meliputi unsur estetik dan isi (tema dan tertua dan asalnya kepunyaan
persoalan). Unsur estetik pantun dapat dilihat
berdasarkan dua aspek. Pertama, yang berkaitan masyarakat Melayu. Sebelum
dengan penggunaan lambang-lambang tertentu
yang terdapat dalam pantun mengikut tanggapan orang Melayu tahu tentang
dan pandangan dunia masyarakat melayu. Kedua,
berdasarkan hunbungan makna antara pasangan surat-menyurat, mereka telah
pembayang-pembayang dengan pasangan maksud
pandai berpantun dan biasa
sama ada secara konkrit atau abstrak.
berbalas-balas pantun

sesama sendiri

BENTUK DAN CIRI-CIRI PANTUN

1. Bentuk pantun adalah terikat
2. Sebuah pantun wujud dalam satu rangkap yang sempurna dari segi

maknanya.
3. Setiap rangkap pantun terbahagi kepada dua bahagian iaitu

bahagian pembayang dan bahagian maksud.
4. Bagi pantun empat kerat, baris satu dan dua adalah pembayang,

manakala baris tiga dan empat adalah maksud.
5. Bagi pantun dua kerat pula, baris pertama adalah pembayang dan

baris kedua adalah maksud.
6. Rima atau bunyi akhir di hujung baris adalah sejajar.
7. Bagi pantun dua kerat rima akhir dalam bentuk 'a,a'.
8. Bagi pantun empat kerat pula, rima akhir berbentuk 'a,b,a,b'.

FUNGSI PANTUN KEPADA
WAHANA PENDIDIKAN

▪ Dapat melatih murid supaya peka terhadap keindahan,
▪ kehalusan dan kesenian bahasa yang ada dalam pantun.

Melatih murid-murid memahami dan menterjemah bahasa
yang mengandungi pelbagai makna yang terdapat dalam
pantun dua kerat untuk membantu murid-murid
mempertingkatkan lagi perbendaharaan kata di samping

▪ membantu memperkukuh kemahiran berbahasa.
Murid-murid dapat mengesan maksud, menyusun dan
menyenaraikan idea, mesej dan pengajaran yang terdapat
dalam pantun dengan cekap dan pantas

02.

JENIS-JENIS SYAIR

SYAIR SYAIR BUKAN
NARATIF NARATIF

• Syair • Syair agama
romantis • Syair nasihat

• Syair sejarah
• Syair kiasan

BENTUK DAN CIRI-CIRI

1. Terdiri daripada 4 baris serangkap (tetapi sesetengah syair boleh juga
dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap).

2. Syair tidak mempunyai pembayang maksud (berbeza dengan pantun).
3. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris

terdahulu. Sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah.
4. Bilangan perkataan dalam setiap baris adalah sama iaitu 4 perkataan dan 8-12

suku kata dalam satu baris.
5. Syair dilafazkan secara berlagu, seperti lagu rakis, Siti Zubaidah,

bangsawan/purbawara, ulik mayang dll.
6. Keseluruhan rangkap merupakan kesatuan maksud, isi, kisah, cerita atau

peristiwa.
7. Isi syair berunsur nasihat, pengajaran, pesanan, ilmu, pendidikan, keagamaan,

dakwah dan sejarah.

FUNGSI SYAIR KEPADA
WAHANA PENDIDIKAN

Syair mempunyai irama, mempunyai musik, membaca secara
sastera ini membantu pemikiran otak secara kritis. Syair, rasa dan
koordinasi kata-kata mereka membuat kanak-kanak belajar tentang
semua konsep ini dan mengembangkan kemahiran pemikiran
mereka dan membantu dia memahami dunia di sekelilingnya,
menjadikan syair untuk aspek kehidupan seharian atau emosi
dibacakan.

03. GURINDAM

DEFINISI

Dalam puisi Melayu klasik, gurindam terbahagi kepada dua jenis, iaitu gurindam
terikat dan gurindam tidak terikat. Gurindam terikat perlulah mempunyai dua baris
berima serangkap a-a; baris pertama sebagai syarat dan baris kedua sebagai jawab,
berisi nasihat, pedoman dan panduan, dan mengandungi pemikiran dan falsafah yang
tinggi.

Gurindam juga mengandungi teks yang jelas, tepat, dan tidak kabur, walaupun bahasa
yang digunakan diperindah dengan penggunaan metafora dan simile Zurinah Hassan (2012).
Raja Ali Haji (2002) sendiri pernah memberi definisi terhadap gurindam. Beliau menyebut
„Adapun gurindam itu iaitu perkataan yang bersajak juga pada akhir pasangannya tetapi
sempurna perkataanya dengan syarat dan sajak yang kedua itu seperti jawab‟ (Abu
Hassan Sham (1993).

JENIS GURINDAM

GURINDAM • Gurindam berangkai ditanda dengan
BERANGKAI adanya kata yang sama pada baris
pertama dan tiap rangkapnya. Lebih
GURINDAM berima seperti puisi tetapi strukturnya
BERKAIT sama dengan pantun

• Gurindam berkait ditanda dengan
adanya kaitan baris pertama dengan
baris seterusnya. Tak seperti pantun
yang pada tiap barisnya tak berkaitan.
Justeru gurindam ini lebih menekankan
sehingga pesanan sampai lebih
mendalam.

BENTUK DAN CIRI-CIRI

FUNGSI KEPADA WAHANA
PENDIDIKAN

1) MEMBERI ILMU 2) SEBAGAI
PENGETAHUAN IKTIBAR

Orang yang rajin Sebelum bekerja pikir
membaca buku, dahulu agar pekerjaan
Banyak ilmu ia tahu.
selamat selalu,
kalau bekerja terburu-buru

tentulah banyak keliru.

SELOKA 04.

JENIS SELOKA SELOKA SELOKA
SELOKA SINDIRAN PENGAJARAN MENGEJEK

SELOKA SELOKA
GURAU NASIHAT
SENDA

BENTUK DAN
CIRI-CIRI

a. Merupakan puisi bebas atau tidak terikat
b. Rangkap : Bilangan baris dalam serangkap tidak tetap
c. Perkataan : jumlah perkataan dalam sebaris juga tidak tetap.
d. Sukukata : jumlah sukukata dalam sebaris juga tidak tetap.
e. Rima : Rima akhirnya dalam serangkap juga tidak tetap

FUNGSI KEPADA WAHANA
PENDIDIKAN

Untuk mengkritik Untuk dijadikan sebagai Dapat dijadikan sebagai
sebarang perlakuan teguran kepada kepentingan
kesalahan
negatif anggota keharmonian dan
masyarakat tanpa ketatasusilaan dalam
menyinggung perasaan
masyarakat

Sebagai
medium
mendidik dan
mengajar erti
kehidupan

Karya perlu KESIMPULAN Sastera
dihargai melayu dapat
kerana Puisi Melayu
kaya dengan melahirkan
warisan yang nilai pendidikan masyarakat
lama.
dan nilai yang
estetika untuk berfikiran

diterpakan kritis
kepada murid.

RUJUKAN

Raja Ali Haji (2002) . Gurindam 12 = The twelve aphorism. (Aswandi Ariyoes, Trans.).
Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. (Original work published 1847).
Abu Hassan Sham (1993). Puisi-puisi Raja Ali Haji. Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Harun Mat Piah. (1989). Puisi Melayu Tradisional, Satu Perbicaraan Genre dan
Fungsi. Dewan Bahasa dan Pustaka
Zainal Abidin bin Ahmad (1965). Ilmu Mengarang Melayu.Dewan
Bahasa dan Sastera & Kementerian Pelajaran Malaysia
Zurinah Hassan, (2012), Puisi Melayu Tradisional – Pantun, Syair, Gurindam, Nazam,
Seloka. Pekan Ilmu Publications Sdn.Bhd.


Click to View FlipBook Version