The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saptahik Amber, 2019-12-08 11:41:30

Saptahik Ambar 8th December 2019

Saptahik Ambar 8th December 2019

_mdiMm ZdrZ a{O. Z§. 66399/93

www.weeklyamber.com {dZm{VH$sQ> nmoñQ> nadmZm : WPP-108

VioJmd Xm^mS>o df© 30 (A§H$ 50) a{ddma, {X. 8/12/2019 gm¡a df© : 17 AJ«hm`U eHo$ 1941 nmoñQ> nadmZm PML/125/2018-20 n¥îR>o 16 _ëy ` 2 é.

WmoS>Š`mV... _mdi VmbwŠ`mVrb Vw§J {H$ëë`mÀ`m nm`Ï`mer OmXþQ>moUm
h¡Xam~mX KQ>ZoMm

bmoUmdù`m_Ü`o {ZfoY bmoUmdim, {X. 7 : _mdi VmbwŠ`mVrb Vw§J {H$ëë`mÀ`m nm`Ï`mer AemoH$mÀ`m PmS>mda n[agamVrb 9 eoVH$ar d

bmoUmdim, {X. 5 : h¡Xam~mX `oWo S>m°. O_rZ IaoXr-{dH«$s H$aUmè`m§Mo \$moQ>mo bmdyZ Ë`mda H$mù`m ~mhþë`m, qb~y, {Iio, {~ã~m d Q>mMÊ`m Q>moMyZ R>odë`mMm
{à`§H$m aoÈ>r gm_y{hH$ ~bmËH$ma KQ>ZoMm Vrd«
eãXm§V {ZfoY H$aÊ`mV `oD$Z _moMm© A§YlÕoMm àH$ma CKS>H$sg Ambm Amho. `m ~mhþë`m§da hiX-Hw§$Hy$ d Jwbmb bmdÊ`mV Ambm Amho. `m{df`r g§~§{YV
H$mT>Ê`mV Ambm. `mdoir bmoUmdim eha
nmobrg ñWmZH$m§Zm {ZdoXZ XoÊ`mV Ambo. ZD$ OUm§Zr bmoUmdim J«m_rU nmo{bgmV VH«$ma {Xbr Amho. nmo{bgm§gh gd©OU hm àH$ma H$moUr d H$emH$[aVm Ho$bm,
_moMm©V gd©njr` H$m`©H$Vm© ZmJ[aH$ d
embo` {dÚm{W©Zr gm_rb Pmë`m hmoË`m. `m g§^«_mV AmhoV.
`mdoir gXa KQ>ZoMm IQ>bm ÐþVJVr
Ý`m`mb`mV Mmbdbm Omdm d AmamontZm nm§Sw>a§J Om§^wiH$a, g§O` H$moH$ao ^mZm_Vr d OmXþQ>moÊ`mMm àH$ma
\$merMr {ejm XoÊ`mV `mdr Aer _mJUr (H$mioMm\o$H$a), g§Xrn nmR>mao, {H$gZ Agë`mMr {\$`m©X XoÊ`mV Ambr Amho.
H$aÊ`mV Ambr. ZJamÜ`jm gwaoIm OmYd, R>m|~ao (Vw§J), `moJoe KmS>Jo (nmZgar), Amnbr àJVr ghZ hmoV Zgë`mZo
CnZJamÜ`j lrYa nwOmar, {edgoZm g§Vmof KmS>Jo (_hmJmd), AO` _ohVm, H$moUrVar hm àH$ma Ho$bm Agë`mMo darb
JQ>ZoË`m emXmZ Mm¡Yar, ehaà_wI gw{Zc H¡$dea eoI, _ZmoO goZmZr (AmVdU) gdmªZr gm§{JVbo. `mg§X^m©V AkmV
B§JwiH$a, amï´>dmXr AÜ`j OrdZ `m§Mo \$moQ>mo gXa PmS>mda bmdÊ`mV Ambo ì`º$s {damoYmV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV
Jm`H$dmS>, H$m±J«ogMo ZoVo S>m°. {H$aU AmhoV. bmb H$mnS>mV ZmaimZo ^abobo `oUma Agë`mMo nmobrg {ZarjH$ g§Xrn
Jm`H$dmS>, ZJagodH$ amOy ~ƒo, {Z{Ib JmR>moS>ohr PmS>mbm ~m§Ybo Amho. `mg§X^m©V KmoanS>o `m§Zr gm§{JVbo.
H${dœa, ~mimgmho~ H$Sy>, _§Owlr dmK,
XÎmmÌ` Jdir, Zmam`U Am§~oH$a, H$m±J«og Xodm, ZH$mo Vo Aghmæ` åhmVmanU
ehamÜ`j {dbmg ~S>oH$a, A§OZm H$Sy>,
g§Ü`m I§S>obdmb, {OVw H$ë`mUr CnpñWV bmoUmdim, {X. 7 : A{ddm{hV `m ~m~VMr hH$sJV Aer H$s a_oe `mVZm§_wio Ë`m§Mr hmoUmar AmoaS> `m_wio Cn-{d^mJr` nmobrg A{YH$mar ZdZrV
hmoVo. d`mod¥Õmbm ZmH$-Vm|S> Xm~yZ bmWm- ÛmaH$mZmW amOo (84) ho A{ddm{hV {MSy>Z {dZmoX bmoI§S>o `mZo bmWm- H$mdV, nmo. {Z. ~r. Ama. nmQ>rb, g. nmo.
~wŠŠ`m§Zr _mahmU Ho$ë`mMm àH$ma J¥hñW AgyZ Ë`m§Mr XoI^mb H$aÊ`mgmR>r ~wŠŠ`m§Zr _mahmU Ho$br d ZmH$-Vm|S>hr {Z. g§O` R>|Jo, A_mob H$g~oH$a, g_ra
ndZm Obdm{hZr hmoUma? COoS>mV Ambm AgyZ `m~Ôb AË`§V {dZmoX M§ÐH$m§V bmoI§S>o (24) `mbm Xm~bo; Vo ~oewÕ nS>VmM ZmVodmB©H$m§Zm H$ao nwT>rb Vnmg H$arV AgyZ Amamonr
hihi Am{U Ë`mM~amo~a gV§ mnhr ì`º$ nmo{Q>©`m Z{gªJ ã`yamo_m\©$V Zo_Ê`mV Ambo \$moZZo H$idbo. gr.gr.Q>r.ìhr \w$Q>oO {dZmoX bmoI§S>o `mg Ooa~§X H$aÊ`mV Ambo
Ho$bm OmV Amho. hmoVo. dma§dma S>m`na ~XbUo Am{U VnmgVmZm gË` àH$ma CKS>H$sg Ambm. Amho.

dS>Jmd _mdi, {X. 5 : qMMdS> qnnar H$m§Xm e§^arV Va _Q>ma nÞmerV
ehamMm nmUràý gmoS>{dÊ`mgmR>r Xhm
dfmªnydu gwê$ Pmboë`m ndZm Obdm{hZr VioJmd Xm^mS>o, {X. 5 : hiyhiy {dÚmb`mOdiMr ñQ>oeZMr _§S>B© `oWo nmV 10 Vo 15 é. n`ªV {_iV Amho. H$mo~r, ì`º$ Ho$br OmV Amho. \$ŠV H$m§ÚmZo _mÌ
àH$ënmMo H$m_ nwZé‚mr{dV hmoÊ`mÀ`m W§S>rMr Mmhÿb bmJbr Amho. bdH$aM {d{dY àH$maMm {hadmJma ^mOrnmbm âbm°da, dm§Jr, Jdma, ^|S>r, XþÜ`m ^monim, aS>m`bm bmdbo AgyZ XamZo e§^ar
eŠ`Vm ì`º$ Ho$ë`m OmV AmhoV. g§H«$m§VrMm gUhr `oD$ KmVbm Amho. nmhVmZm S>moio Am{U _Z V¥á hmoV {g_bm {_aMr, Vm§~S>m ^monim (Kar ZoD$Z Amobm§S>br Amho.
Ë`m_wio ~mOmamV ^anya ^mOrnmbm `oD$ Agë`mÀ`m à{V{H«$`m J«mhH$m§À`m KmaJo H$am Zm!) ìhm°bìha, S>~b ~r,
ndZm YaUmV O°H$doc C^mê$Z n§nmÛmao bmJbm Amho. JmdmVrb a{ddmaMm Mohè`mda C_Qy> bmJë`m AmhoV. haU¡dmb, XmoS>H$m, \$ag~r AJXr {M¸$ma
nmUr Q>oH$S>rdarc Q>mH$sV ZoD$Z XmoZ g_mZ gmám{hH$ ~mOma VgoM H$m§Vrbmb emh `oV AmhoV. Q>mo_°Q>mo d H$moqW{~a EH$X_
JwéËd Ocdm{hÝ`m§Ûmao {ZJS>r VioJmdMm ^mOrnmbm Amamo½`g§nÞ ñdñV! Am{U nhmdo {VH$S>o _Q>maM _Q>ma!
àm{YH$aUmVrc goŠQ>a 23 _Yrb _mZbm OmVmo. `mMo H$maU B§Ðm`Ur gÜ`m _Q>ma 40 Vo 50 é. {H$bmoZo {_iV
OcewÕrH$aU H|$ÐmV AmUÊ`mMo {Z`moOZ ZXrÀ`m nmÊ`mda AmgnmgÀ`m JmdmVrb AgyZ AmUIr ñdñV hmoÊ`mMr eŠ`Vm
Amho. ho H$m_ gwê$ Pmbo Voìhm 240 H$moQ>r eoVH$ar Vmo {nH${dVmV d ~mOmamV KoD$Z
én`o IM© Ano{jV hmoVm, AmVm Vmo XþßnQ> `oVmV. Ë`m_wio _w§~B©gmaIr ^rVr ZgVo!
hmoÊ`mMr eŠ`Vm ì`º$ Ho$br OmV Amho. H$m{V©H$ dÚ EH$mXerZ§Va Ami§Xr `mÌoMo
dmaH$ar naV OmVmZm ñQ>oeZ n[agamV
añË`mÀ`m XþV©\$m ~gboë`m {dH«o$Ë`m§H$Sy>Z
Xadfu ^anya ^mOrnmbm KoD$Z OmV
AgVmV. `m dfu B§Ðm`Ur
_hm{dÚmb`mnmgyZ ñQ>oeZ Mm¡H$mn`ªV
gw_mao 1 {H$._r. BVHo$ añË`mÀ`m XþV\$m©
eoVH$ar ^mOr {dH$m`bm ~gbo hmoVo.

gÜ`m nmbo^mÁ`m ^anya à_mUmV `oV
AmhoV. _oWr, Vm§Xir, nmbH$, _mR>, H$m§ÚmMrgmám{hH$ 8 {S>g|~a 2019 VioJmd d¥Îm 3

A§~a

H¡$. gê$~mB© km. H$mimoIo ñ_aUmW© AemoH$ km. H$mimoIo `m§À`mH$Sy>Z g_{n©V

&& lr ñdm_r g_W© && n§Om~mV Apñ_Vm, A{^_mZ d ñdËd OmJ¥V H$aÊ`mMo H$m`© Zm_Xodm§Zr Ho$bo

`mdo `mdo ñdm_r _mD$br Xe©Z Úmdo àm. XrnH$ {~Mo `m§Zr nwÊ`mÀ`m ho_§V ì`m»`mZ_mboV Ho$bobo à{VnmXZ
Vw_À`m Xe©ZmZr _mPo nmVH$ {\$Q>mdo
Vw_À`m MaUmda _r ZV_ñVH$ ìhmdo VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : g§V Zm_Xodm§Mo n§Om~mVrb H$m`©' `m Zm_Xodm§Mo 61 A^§J AmhoV.
_mÂ`m _Zr gXm Vw_MoM Ü`mZ Agmdo Zm_Xodm§Zr n§Om~_Ü`o Apñ_Vm, {df`mda Vo ~mobV hmoVo. g§V Zm_Xod `m§Zm {eIm§À`m
gmYZobm hr _hÎd `mdo A{^_mZ d ñdËd OmJ¥V H$aÊ`mMo ì`m»`mZ_mboMo ho df© 64 Amho.
Vd Zm_ñ_aUmZo nmdZ ìhmdo _hmZ H$m`© Ho$bo. `màg§Jr _§S>imÀ`m {dídñV OrdZm_Ü`o _moR>o _hÎd Amho.
_Obm EH$M daXmZ Úmdo Hw$bH$Uu, ew^Xm Im{S>bH$a n§Om~_Ü`o ào_i d àmgm{XH$
OÝ_ _aUmMo \o$ao ho MwH$mdo Ë`m_wio n§Om~r OZVobm ZdrZ CnpñWV hmoË`m. ^mJdV Y_m©Mm g§Xoe Ë`m§Zr àg¥V
_mZd OÝ_mMo gmW©H$ ìhmdo {dMmam§Mr {Xem d _mJ©Xe©Z {_imbo, Ho$bm. H$_©R>nUm Am{U d«Vd¡H$ë`o
_¥Ë`ybmo{H$À`m `m ~mOmar Ago à{VnmXZ àm. XrnH$ {~Mo `m§Zr àm. {~Mo nwT>o åhUmbo, erI `mda ^a Z XoVm ghO gwb^ Aem
Vw_MoM MaU gXm {Xgmdo Ho$bo. Y_©Jwê§$À`m H$m`m©da g§V Zm_Xodm§Mm ào_^º$sMr lÕm dmT>dbr.
_Z ho _mPo gXm g{ƒXmZ§XmV a_mdo à^md {XgVmo. AOw©ZXodm§Zr g§H${bV _mUgm§Vrb gd© ^oX^md Zï> H$ê$Z
nwÊ`mÀ`m amUr bú_r _§S>i, Ho$bobm "Jwê$ J«§W gm{h~' `m J«§WmV g_VoMr {eH$dU d OmonmgZm Ho$br.
g§Vmof (AÊUm) gaXoe_wI Am`mo{OV ho_§V ì`m»`mZ_mboV "g§V
^m§JadmS>r, bmoUmdim n§Om~m_Ü`o ~m~m Zm_Xod `m
n¡gm\§$S> àmW{_H$ emioV ZmdmZo g§V Zm_Xodm§Zm g§~moYbo OmVo.
_m~o mBb : 9623869269 {dRy> _mD$brMm JOa erI g_mO Jwê$ZmZH$m§BVŠ`mM
lÕoZo Zm_Xod _hmamOm§À`m A^§Jm§Mo
nR>U H$aVmo. g_mOmVrb ^oX^md Xÿa
H$aÊ`mMm à`ËZ Ë`m§Zr 18 dfmªÀ`m
dmñVì`mV Ho$bm. gX²Jwê$§Mm _{h_m
A^§JmÛmao VoWrb bmoH$m§Zm nQ>dyZ
gm§{JVbm. _rZm {b_`o, ZrVm gmR>o
d gwMoVm gmo_U `m§Zr ghH$m`©
Ho$bo.

Zm§Xm gm¡»`^ao VioJmd Xm^mS>o, {X. 23 : n¡gm\§$S> H$mT>Ê`mV Ambr. {dÚmÏ`mªZr nma§n[aH$ WANTED
àmW{_H$ emioV H$m{V©H$s EH$mXer{Z{_Îm IoimMm AmZ§X KoVbm. ~mbdmaH$è`m§Zm
IiXo - ehm nmbIr gmohù`mMo Am`moOZ H$aÊ`mV àgmXmMo dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. For a Growing Group in Industrial
Ambo. {dÚmWu g§V d dmaH$è`m§Mm dof Automation, we are looking for
_mOr Cn-ZJamÜ`j MЧ ^mZ n[aYmZ H$ê$Z gm_rb Pmbo. {dÇ>b- `màg§Jr embo` g{_VrMo AÜ`j Good, Dynamic & enthusiastic
IiXo d ZJago{dH$m gm¡. ho_bVm épŠ_Ur d g§Vm§À`m à{V_oMo nyOZ {dZm`H$ Aä`§H$a, _w»`mÜ`m{nH$m Candidates for the below posts.
IiXo (VioJmd Xm^mS>o) `m§Mr {dÚmÏ`mªÀ`m hñVo H$aÊ`mV Ambo. A{ZVm bmXo CnpñWV hmoVo. (Male/Female Married)
gwH$Ý`m {M. gm¡. H$m§. F$VwOm d gm¡.
emo^m Am{U {Xbrn ehm (dmS>oH$a) B`Îmm 1br Vo B`Îmm 4WrÀ`m nmbIr gmohù`mgmR>r {dÇ>b XaoH$a, 1. Accounts Assistant
`m§Mo gwnwÌ {M. am. am. VoOg `m§À`m {dÚmÏ`mªZr A^§J Jm`bo. hmVmV ^Jì`m A{_V qMVb, gm¡. AM©Zm eoao, Á`moVr XþJ},
ew^-{ddmhmàrË`W© JmoqdXm [agm°Q>© nVmH$m, S>moŠ`mda Vwig, Q>mi d {dÇ>b àr{V ~ma_wI, gm¡. aoí_m BZm_Xma, gm¡. gwf_m (B.Com. / M.Com.)
(dmH$gB©) `oWo 3 {S>g|~a 2019 Zm_mÀ`m JOamV emioÀ`m n[agamVyZ qXS>r nmQ>rb, gm¡. Amem hmVH$a BË`mXr {ejH$ d
amoOr ñdmJV g_ma§^ Am`mo{OV Ho$bm {ejHo$Va H$_©Mmar `m§Zr ghH$m`© Ho$bo. 2. Engineer
hmoVm.
eOo ma Á`ðo > ZmJ[aH$ gK§ , ViJo md Xm^mS>o (Electrical / Electronic)
YmoÌo - qeXo
dYm©nZ {XZm{Z{_Îm Á`oð> ZmJ[aH$ {_Ì _§S>i g^mgXm§gmR>r 3. Purchase Assistant-
_mOr ZJamÜ`jm gm¡. g§JrVm
YmoÌo d gXm{ed YmoÌo (VioJmd {d{dY ñnYm© (B.Com. / M.Com.)
Xm^mS>o) `m§Mo gwnwÌ {M. am. am.
gwem§V d gm¡. ho_m Am{U a_oe qeXo OmñVrV OmñV g^mgXm§Zr gh^mJ ¿`mdm. 4. Marketing Assistant
(H$moWê$S>) `m§Mr gwH$Ý`m {M. gm¡. ewH«$dma, {X. 13 {S>g|~a d 27 {S>g|~a 2019 amoOr
H$m§. drUm `m§Mm ew^{ddmh 2 (Any Graduate)
{S>g|~a 2019 amoOr WmQ>mZo gmOam gm`§H$mir 5 Vo 7 dmOon`ªV
Pmbm. ñWi : S>m°. {dO`m ^§S>mar XmXm-XmXr nmH©$, nwînmdVr ~dbo g^mJ¥h, VioJmd Xm^mS>o Mob. No. : 8888825190
Mail ID : [email protected]
bmoI§S>o - KmoS>Ho$
AmOr-AmOmo~m§gmR>r
XrnH$ bmoI§S>o (VioJmd
Xm^mS>o) `m§Mo gwnwÌ {M. am. am. H$m¡Qw>§{~H$ nmVirdaMr ^md{ZH$ ZmVr/~m§{YcH$s OnÊ`mgmR>r
{H$aU d Xm_moXa KmoS>Ho$ (n§T>anya) dmZàñWml_mVrc AmOr-AmOm~o mZ§ m Amnco åhUm! V_w À`m EImÚm {à`
`m§Mr gwH$Ý`m {M. gm¡. H$m§. ^y{_H$m ì`º$sMm dmT>{Xdg qH$dm nÊw `{VWr qH$dm EImXm {d{eï> gU `m {Xder
`m§Mm ew^{ddmh 2 {S>g|~a 2019 AmOr-AmOmo~m§Zm Úm {_ï>mÞmMo ^mOo Z.
amoOr {demb bm°Ýg (Am§~r) `oWo
AmZ§XmV gmOam Pmbm. EH$XmM é. 21,000/- ^ê$Z Ë`mÀ`m ì`mOmVZy dfmV© Zy EH$Xm H$am AÞXmZmMm
H$m`©H«$_ gmOam! `m XoUJrcm/R>odrcm 80Or A§VJ©V gyQ> Amho.

A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H$am :

_mo~mBb : 9921525509, 9960253835, 9822081943

gmám{hH$ 8 {S>g~| a 2019 g§nmXH$s` 4

A§~a

df© 30 do AH§ $ 50 17 AJ«hm`U eHo$ 1941 {X. 8 {S>g|~a 2019 Z _mVw: na_² X¡dV_²
_mV¥MaUmMr godm åhUOoM OrdZmMr YÝ`Vm!
^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r &
ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm && H$¡ . _mVmlo r hO§ m~mB© AXmOr ~m\$Zm ñ_aUmW©

g§nmXH$s` "XodamB©'Mo AÜ`j gwH$ZeoR> AXmOr ~m\$Zm `m§MoH$Sy>Z g_{n©V...

H«$m¡`m©Mr n[agr_m XmZ (^mJ-2)

g§nyU© Xoemcm hmXê$Z Q>mH$Umè`m amOYmZr {X„rVrc {Z^©`m àH$aUmcm gmV nyduÀ`m H$mir XmZmMm doJim àKmV nwÊ`. h„r hr àWm B{VhmgO_m Pmbr. ZìhVm. Vmo BVam§H$S>o _mJV hmoVm. EdT>çmV
df} nyU© Pmcr. Ë`mZ§Vahr XoemV AemM KQ>Zm KS>ë`m. Amnë`mH$S>o _{hcm, hmoVm. _mVm^{JZr Jwá XmZ H$am`À`m. N>ÌnVr {edmOr _hmamOm§Mr EH$ Jmoï> _hmamOm§Zr Ë`mbm {dMmabo, H$m` nm{hOo
VéUt~am~o a ~m{cH$mhr Agaw {jV Agë`mMm àË`` dmad§ ma `Vo m.o Aem A{à` H$maU Ago åhUVmV, "XmZ Eogo H$amdo, Vo _mJ, _r XoVmo. Vmo da_bm, nU _hmamO
KQ>Zm Ho$ìhmVar Wm§~dmì`mV Ago dmQ>V AgVmZm VerM nwZamd¥Îmr h¡Xam~mX_Ü`o dm_ X{jU Z H$imdo, Vwbgr nÌ R>odmdo gm§JVmV. XmZ H$go Agmdo Ë`mMo CÎm_ EoHo$Z. Voìhm Vmo åhUmbm, "amOo, _bm
Pmë`mZo g_mOmV gV§ mnmMm AmJS>m~| Cgicm Amh.o hX¡ am~mX_Ü`o nedw Ú¡ H$ A{YH$ma gm§S>moZr.' COì`m hmVmZo Ho$bobo CXmhaU. lr N>ÌnVtZr VmoaUm {H$„m V§~mIw Im`Mr hmoVr nU MwZmM ZìhVm.
VéUrda Mma OUm§Zr gm_y{hH$ AË`mMma H$ê$Z {VMo ZmH$ d Vm|S> Xm~yZ _mê$Z XmZ S>mì`m hmVmbm H$iVm H$m_m Z`o. qOH$bm. Ë`m AmZ§XmV _hmamOm§Zr gd© N>ÌnVtZr A_mË`m§Zm Amkm Ho$br - `mbm
Q>mH$co. EdT>çmdaM Vo ZamY_ Wm§~co ZmhrV, {VÀ`m earamda noQ´>moc AmoVyZ VaM XmZmMo nwÊ` {_iVo. JwáXmZ H$go Vo _mdù`m§Zm EH$Ì O_dbo. _hmamO MwZm Va ÚmM. nU "MwZIS>r' ZmdmMo
OmiyZ Q>mHy$Z nma H$moigm Ho$cm. Jù`mVrc cm°Ho$Q>dê$Z {VMr AmoiI nQ>cr. nhm - EH$m gwdm{gZrZo EH$m ~«m÷Umbm JmdM Ë`mbm Am§XU {Xbo. Ë`m JmdmMm
`m KQ>ZoZo H«$m¡`m©Mr n[agr_m Va JmR>crM, nU `mVyZ gJirH$S>oM _{hcm§À`m XmZ ¿`m`bm ~mobmdbo. JwéOr Ambo. {dbmg Zaha ì`mg _hgwb, CËnÞ Ë`mbm {_iob Aer gmo`
gwajoÀ`m àýmZo {H$Vr ^`mdh ñdê$n YmaU Ho$co Amho, hr ~m~ AYmoao{IV Ho$cr Ë`m§Mr nmÚnyOm Ho$br. Ë`m§Zm XÿY-gmIa Ho$br. "MwZIS>r' Jmd {_imë`mMm AmZ§X
Amho. _mUygnU d gwg§ñH¥$VVm `mgmR>r Amnë`mcm AOyZ \$ma _moR>r dmQ>Mmb {Xbo. Ë`m _mD$brZo EH$ {nedr AmUbr. Hw$_ma H$mo. Am°. hm¡. gmogm`Q>r d Oo g_mYmZ Ë`mÀ`m Mohoè`mda {Xgob
H$am`Mr Amho Ago {gÕ hmoVo. _{hcm§gmR>r gdmªV YmoH$mXm`H$ Xoe Aer OJmV Ë`mV nmM {H$bmo Vm§Xþi hmoVo. Vo JwéOtZr âb°Q> Z§. 9, qhJUo IwX©, VoM N>ÌnVtMo nwÊ`.
Amncr JUZm hmoV Amho Vr doJirM. ~cmËH$ma Ho$ë`mZ§Va Ë`m nr{S>Vocm _mê$Z nm{hbo. Vo _ZmVë`m _ZmV ZmamO Pmbo, qghJS> amoS>, nwUo 411051
Q>mH$m`Mo Agm Zdm àH$ma AcrH$S>À`m H$mimV gwê$ Pmcm Amho. Ë`m_mJMo nU ~mobUma H$m`? JwéOr Kar Jobo. _m~o mBb : 9890898188 gJù`mV CÎm_ XmZ H$moUVo? XmZmMo
H$maU åhUOo {VZo Amio Iy Z`o hmM Amh.o _{hcmd§ arc AË`mMmamV g_mOmVrc ~m`H$moOdi {nedr {Xbr. ~m`H$moZo Vo AZoH$ àH$ma AmhoV. EH$m íbmoH$mV
Agwa{jVVm, qhòd¥Îmr `m ~m~r Oem g_moa `Vo mV, VemM nmco rg `̧ UoMm Aem Vm§Xþi EH$m nmVoë`mV AmoVbo Am{U H$m` åhUmbo Vw_À`m_wio {H$„m ga Pmbm. gm§{JVbo Vo nmhÿ`m.
KQ>Zm§H$S>o nmhÊ`mMm Ñ{ï>H$moZ, Ë`m§Mr CXmgrZVm, hÔrMm àý, H$m`ÚmVrc Amü`© Ë`mV 500 é. hmoVo. Vo Amåhr Iwe AmhmoV. Á`mbm Oo hdo Agob
nidmQ>m§Mm \$m`Xm KDo $Z Ý`m`à{H«$`oV AS>Wim AmUÊ`mMo g§~{§ YVmM§ o à`ËZ nm{hë`mda JwéOtMm Moham \w$bbm. Ë`m§Zm Ë`m§Zr Vo _mJmdo. _r XoB©Z. EH$mZo _moham, "" Z ^y àXmZ§ Z Jmo àXmZ§, Z gwdU©
hogwÕm Zoh_r AZw^dm`cm {_iVo. nwÊ`mVrc _ramHw$_mar Mm¡Yar àH$aUmV g_mYmZ dmQ>bo. Ë`m§Mo g_mYmZ, Ë`m§Mm EH$mZo O_rZ, EH$mZo H$nS>o _m{JVbo. Vo XmZ§. Z VWmÞ XmZ§, XmZofw gd}fw A^`
JÝw hJo mamZ§ m \$mer XÊo `mMo AmXeo AgVmZm H$o di A_§ c~OmdUrg Cera AmZ§X hoM Ë`m XmZ {Xboë`m _mD$brMo {edam`m§Zr {Xbo. nU gdm©V eodQ>r EH$ àXmZ.''
Pmë`m_wio XmoftZm {Xcmgm {_imcm ho AcrH$S>Mo CXmhaU ~aoM H$mhr gm§JyZ _mdim ~gbm hmoVm Ë`mMm Z§~a Ambm.
OmVo. {X„rVrc "{Z^©`m' àH$aUmVrc AmamontÀ`m H«$m¡`m©_wio _{hcm§Mr gwajm, Ë`mbm V§~mIw Im`Mr hmoVr nU MwZmM
nwéfr Ñ{ï>H$moZ, Vnmg`§ÌUoVrc {T>cmB©, JwÝhoJmam§Mr d`mo_`m©Xm, \$merMr {ejm
hmoÊ`mMr JaO AmXr _wÔçm§da Xoe^a d g§gXoVhr MMm© Pmbr. Ë`mVyZ H$m`ÚmV dmMH$mM§ o {dMma
XþéñË`mhr Pmë`m. Varhr {ó`m§darc AË`mMmam§Zm Amim ~gcm Amho, Ago {MÌ
_mÌ {Z_m©U hmoD$ eH$co Zmhr, hr XþX£dr ~m~ Amho. newd¡ÚH$ S>m°ŠQ>a Agcocr Odi-Odi {Zåå`m bmoH$m§Zr
VéUr é½Umc`mVyZ Kar OmV AgVmZm {Vcm Amncr ñH$y Q>a nŠ§ Ma Pmë`mMo
AmT>ic.o Vìo hm {Vcm _XV H$aÊ`mÀ`m ~hmÊ`mZo {VWo Amcëo `m Mm¡Km§Zr AnhaU AmnU H$Maodmbo (~rEgEZEb_Yrb XrS>bmI
H$ê$Z AË`mMma Ho$cm, IyZ Ho$cm. Z§Va Va OmiyZ H$moigm Ho$cm. A§Jmda ehmao
AmUUmè`m `m àH$aUr nmo{bgm§Zr Mm¡Km§Zm AQ>H$ Ho$cr Iar, nU gwédmVrcm AmhmoV... H$_©Mmè`m§n¡H$s 78 hOma H$_©Mmè`m§Zr) _w»`_§{ÌnXmV {edgoZoMr ñdV:Mr Aer
àmW{_H$ _m{hVr Ahdmc (E\$Am`Ama) XmIc H$ê$Z KÊo `mg Q>mimQ>mi H$o cr. H$mhr H$V©~Jmar qH$dm H$V¥©Ëd ZgyZ Vr
{edm` hÔrÀ`m _wÔçmdê$Z `m VéUrÀ`m Hw$Qw>§~r`m§Zm BVa nmocrg R>mÊ`mV MH$am Zì`m noR>oOdi q^Vrda EH$ _m{_©H$ ñdoÀN>m {Zd¥ÎmrgmR>r AO© Ho$bobo AmhoV. H$m±J«ogZo Ho$bobr _ohoa~mZr hmo`. (^mOn
_mam`cm cmdë`mMr ~m~ g_mao Amcr Amh.o g§dmX {b{hbobm AmT>ibm, AmB©, ~mhoa ÛofmMm _mo~Xbm?) {edgoZoZo `wVrV amhÿZ
H$Maodmbm Ambobm Amho, ~mi H$Maodmbm `mV AZoH$ OwZo, OmUVo Hw$eb H$_©Mmar, ñd~imda 124 nH¡ $s 56 Edo Or 105
hX¡ am~mXÀ`m KQ>Zco m EH$ AmR>dS>m hmÊo `mndy uM {~hma_Yrc ~Šga Vmo Zmhr, Va AmnU H$Maodmbo AmhmoV. Vmo AWdm Ë`mhÿZ A{YH$ Am_Xma {ZdSy>Z
{OëømVrc Hw$Hw$Wm JmdmV EH$m _wcrda AË`mMma H$ê$Z, {VÀ`m H$nmimV Jmoir g\$mB©H$m_Jma Amho. \$maM N>mZ! Iao Amho. A{YH$mar AgÊ`mMm {ZpíMVM g§^d Amho. AmUyZ _w»`_§{ÌnX àmá Ho$bo AgVo Va
PmSy>Z OmiyZ Q>mH$co, Va Jwc~Jm© {OëømV gmoconoQ> `oWo XþgarV {eH$Umè`m ñdÀN>VoMm CX²Kmof Mmby Amho. nU Amåhr Vr ~mimgmh~o mZ§ m I{MVM A{^_mZmMr
_{V_§X ~m{cHo$da AË`mMma H$ê$Z _mê$Z Q>mH$ë`mMr KQ>Zm CKS>H$sg Amcr H$mhr bmoH$ H$mhr gwYmam`bm _wirhr {gÕ Voìhm AmYrM AH$m`©j_ Agbobr ^maV Jmoï> R>ê$Z Ë`mVyZ Iar dMZnyVu Pmbr
Amho. amOñWmZ-H$moQ>m `oWo Aënd`rZ ZmVcJ _wcrda AË`mMma Ho$ë`mZo EH$mcm Zmhr. EH$m emioOdiM bmoH$ {~Z{X¸$V AgVr. gmo{Z`mMaUr bmoQ>m§JU KmbyZ
AQ>H$ Pmcr Amh.o IÔw nwU-o qghJS> añVm `oWo EH$m gX{ZH$o V 29 dfu` H$Mam Q>mH$VmZm nm{hbo. H$m` hmoUma Ë`m g§Mma {ZJ_ {b. (~rEgEZEb) H§$nZr {_i{dbobo _w»`_§{ÌnX ho {edgoZogmR>r
g{w e{jV VéUrMm Jim Xm~Zy IZy Pmbm Amh.o ed{dÀN>Xo ZmÀ`m A{§ V_ {~Mmè`m {dÚmÏ`mªMo? H$mhr {R>H$mUr Va bm{OadmUo H¥$Ë` R>amdo. N>ÌnVr {edmOr
AhdmcmZ§Va {VÀ`mda AË`mMma Pmcm H$s Zmhr ho ñnï> hmoB©c. cmJmonmR> OmddV Zmhr. AmVm EH$ Cnm` Amho. A{YH$M AH$m`©j_ ~ZÊ`mMm YmoH$m Amho. _hmamOm§Zr ñdamÁ`ñWmnZm H$aÊ`mEodOr
Pmcoë`m `m KQ>Zm§Zr gd©Ì Ii~i CS>mbr Amho. H|$Ð gaH$maZo H$m`ÚmV XþéñVr nmbH$-{ejH$ øm§Zr Ho$bobo g§ñH$ma! Am¡a§JOo~mÀ`m nm`m nSy>Z Ë`mÀ`mH$Sy>Z
Ho$cr, Vo A{YH$ H$S>H$ Ho$co AmhoV. _mÌ {ó`m d ~m{cH$m§darc AË`mMma J«mhH$m§À`m dma§dma ZmXþéñVrÀ`m hmoUmè`m Ohm{Jar _mJyZ KoVë`mgmaIm hm àH$ma
dmT>VM AmhoV. Ë`m§Zm _mê$Z Q>mH$Ê`mMr amjgr d¥Îmr Va gdmªV KmVH$ R>aV gw. h. Omoer Pmbm. ~mimgmho~m§Zr `mbm H$YrM
Amho. [ejo_Ü`o dmT> Ho$ë`mZo qH$dm \$mer {Xë`mZo JwÝho H$_r hmoVrc Ago nUw o - 30 VH«$mar A{YH$ dmT>Ê`mMm YmoH$m AgyZ _mÝ`Vm {Xbr ZgVr.
g_OUo ^m~S>no UmMo Amh.o H$S>H$ H$m`ÚmZ§ m gj_ nmo{bgm§Mr H$m`j© _
A_§ c~OmdUrMr Am{U {ZH$mno gm_m{OH$ dmVmdaUmMr OmSo > {_iV Zmhr, _m~o mBb : 9922419210 AZoH$ J«mhH$ b±S>bmBZ godm ~§X H$ê$Z ~mimgmho~m§Zr gÎmm ho gmÜ` åhUyZ
Vmno `Vª H$m`Xo H$o ë`mMo g_mYmZ {_idVm `Bo c© , nU Vo \$gdo Agco . `m H$YrM _mZbo Zmhr. gÎmm ho
{edm` gÌ, {Oëhm, hm`H$moQ>©, gwàr_ H$moQ>©, amï´>nVtH$S>o X`oMm AO© BË`mXr _mJ© h°bmo... h°bmo... _mo~mBb \$moZH$S>o diÊ`mMr eŠ`Vm bmoH$H$ë`mUmMo gmYZ hmo` AgmM Ë`m§Mm
_moH$io AmhoV. h¡Xam~mXMr nr{S>Vm newd¡ÚH$ {eH$cocr VéUr hmoVr, nU Ñ{ï>H$moZ hmoVm Am{U Vmo `mnyduÀ`m
ney§Zmhr cmOdoc Aem àd¥Îmr _mUgm§_Ü`o AgVmV ho H$Xm{MV {Vcm _mhrV ~rEgEZEb? ZmH$maVm `oV Zmhr. Voìhm gaH$ma `m {edgoZm-^mOn `wVrÀ`m _hmamï´>mVrb
Zgmd.o AÝ`Wm Vr \$gcr ZgVr. _cy ^Vy àý åhUOo {ó`mZ§ m Xæþ `_ ñWmZ gaH$maÛmam àH$Q> Pmbm hmoVm.
XoÊ`mMr, Cn^mo½` dñVy _mZÊ`mMr g¡VmZr àd¥Îmr Zï> hmoUma H$s Zmhr hmM _hmZJa Q>obr\$moZ {ZJ_ {b. g_ñ`obm H$go Vm|S> XoUma Amho?
{e„H$ amhVmo, Vmo H$moU gmoS>dUma? E_.Q>r.EZ. Eb. (_oam Q>obr\$moZ Zhr bJVm) {d. nm§. JwO©anmÜ`o
~rEgEZEb `m VmoQ>çmVë`m gaH$mar AaqdX e§H$a H$a§XrH$a VioJmd ñQ>oeZ
H§$nÝ`mVyZ ñdoÀN>m{Zd¥Îmr bmJy Ho$ë`mZ§Va
VioJmd Xm^mS>o

Am¡a§JOo~mÀ`m nm`m
nSy>Z {_imbobr
Ohm{Jar

{edgoZobm {_imbobo _w»`_§{ÌnX hr
~mimgmho~m§Zm {Xboë`m dMZmMr nyV©Vm
hmo` hm g_O MwH$sMm dmQ>Vmo.

H$maU AmVm {_imboë`m

ho dÎ¥ mnÌ gew rc gaw eo gmIdiH$a, gn§ mXH$, _mbH$, _Ðw H$, àH$meH$ `mZ§ r aUo Hw $m AS° >ìhQ>m`© qPJ Am{U qàqQ>J, nUw o `Wo o N>mnZy ViJo md ñQ>eo Z `Wo o à{gÕ H$o b.o Xay ÜdZr : (02114) 223103, 226199
gñ§ WmnH$-gn§ mXH$ : gaw eo H$¥ îUmOr gmIdiH$a, _mZX gn§ mXH$ : ~r. E_. ^g,o àm. O`V§ Omdo H} $a, gmám{hH$ A~§ a H$m`mb© ` "ñdamJ§ U', 30, ^mbao md H$mb° Zr, ViJo md§ ñQ>eo Z 410507 E-mail : [email protected]

gmám{hH$ 8 {S>g~| a 2019 VioJmd d¥Îm 5

A§~a

H$V©ì` d godm^mdZoZo {Xì`m§Jm§H$S>o nmhmdo - Am. gwZrb eoiHo$ gX²Jwé

VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : g_mYmZ AmoKiyZ dmhV hmoVo. H$ê$Z gj_ H$aÊ`mMm _ZmoX`XoIrb Ë`m§Zr `mdoir ì`º$ Ho$bm. Qy>g©
""{Xì`m§Jm§H$S>o ~KÊ`mMm g_mOmMm {Xì`m§J ì`º$tZm gd©narZo ghH$m`©
Ñ{ï>H$moZ ~XbUo Amdí`H$ Amho. 54, amOJaw d H$mb° Zr,
{Xì`m§J ~m§Ydm§Zm ñdmdb§~r Am{U ViJo md ñQ>eo Z, ViJo md
ñdm{^_mZr OrdZ {_idyZ Úm`Mo
Agob Va bmoH$à{V{ZYtZr emgZm_m\©$V Am_À`m AmH$f©H$ ghbr
ghH$m`© Ho$bo nm{hOo. `mgmR>r
bmoH$à{V{ZYtÀ`m à~i BÀN>meº$sMr 1) bmoH$mJ«hmñVd
JaO Amho. H$V©ì` d godm^mdZoVyZ A§X_mZ ghb
Ë`m§À`mH$S>o g_mOmVrc àË`oH$mZo nm{hbo 2020
nm{hOo,'' Ago {dMma Am. gwZrc
eoiHo$ `m§Zr ì`º$ Ho$co. 10 \o$~«wdmar J«wn \w$b

Xadfu 3 {S>g|~a amoOr {dœ 3 \o$~«wdmar \$º$ 6 OmJm.
{Xì`m§J {Xdg gmOam Ho$bm OmVmo. `m
{Xder àË`oH$OU {Xì`m§Jm§gmo~V VgoM 2) Zonmi-newnVrZmW
{Xì`m§Jm§gmR>r H$mhrVar H$aÊ`mMm à`ËZ ghb
H$aVmo.
H$mR>_m§Sw>, nmoIam, {MVdZ
hmM YmJm nH$Sy>Z _mdiMo Am_Xma Am{U OZH$nya
gwZrb eoiHo$ `m§Zr {Xì`m§Jm§gmo~V 16 OmZdo mar 2020
Ë`m§Mm {Xdg gmOam Ho$bm.
3) H$mer, J`m, à`mJ
gwZrb eoiHo$ `m§Zr Ë`m§À`m A`moÜ`m
AmZ§XmV gh^mJ KoD$Z ì`ñV H$m_mVrb
H$mhr doi {Xë`mZo Ë`m§À`m Mohè`mda 16 _mM© 2020

gVV H$ï>, _mJ©Xe©ZmZo ì`dgm`mV `e - gwYra eoiHo$ 4) OJÞmWnaw r ghb

VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : gmVË`nyU© Pmbr. Vrg {Xdgm§_Ü`o _mo~mBb_Yrb Agbobo H$m_, AmnU ì`dgm` dmT>VmZm Vrg à{ejUmWu CnpñWV hmoVo. à_wI ^wdZoœa, nwar, H$moUmH©$
H$ï> Ho$bo d `mo½` _mJ©Xe©Z {_imë`mg gm°âQ>doAa Am{U hmS>©doAa `mM ~amo~a BVam§Zmhr _mJ©Xe©Z H$amdo Ago à{VnmXZ nmhþÊ`m§À`m hñVo àeñVrnÌHo$ XoD$Z Ë`m§Zm gy`© _§{Xa d H$Q>H$
ì`dgm` d amoOJma{Z{_©VrgmR>r Iyn _moR>m g_mOmgmR>r `mo½` _mJ©Xe©Z H$go AgVo d Ho$bo. gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Ambo. Ë`mM~amo~a 19 \o$~«wdmar 2020
Cn`moJ hmoVmo, Ago à{VnmXZ Am. gwZrb `eñdr CÚmoOH$ H$em àH$mao V`ma hmoVmo àË`oH$ `eñdr CÚmoOH$m§Zm g§ñWoV\}$
eoiHo$ `m§Mo ~§Yy `eñdr CÚmoOH$ `mMo CÎm_ _mJ©Xe©Z `m {Xdgm§_Ü`o g§MmbH$ O`§V Km|JS>o `m§Zr {dZm_yë` àmoOoŠQ> [anmoQ>© d {d{dY H$O© 5) Ah_Xm~mX JwOamW ghb
gwYmH$a eoiHo$ `m§Zr Ho$bo. {_imbo, Ago à{VnmXZ eaX Om§^yiH$a, Am`wî`mV Ü`o` R>odyZ nwT>o JobmV Va `moOZoMo \$m°_© ^ê$Z XoÊ`mV Ambo d Vo
Aj` B§Jio, àW_oe KmoOJo d g§Vmof Amb_ {Z{üVM `eñdr ìhmb d ì`dgm`mMm \$m°_© Ë`m§À`mOdiÀ`m amï´>r`H¥$V ~±Ho$V ÛmaH$m, ~oQ> ÛmaH$m,
`oWrb éS>goQ> g§ñWoÀ`m dVrZo `m§Zr Ho$bo. {heo~ `mo½` arVrZo R>odbm, Va àJVrMo O_m H$amdo Ago gm§JÊ`mV Ambo. gmo_ZmW, {JaZma, ~S>moXm,
_mo~mBb XþéñVr à{ejU 30 {Xdgm§À`m EH$ nmD$b {Z{üVM nwT>o Omb d Amnë`m ñQ>°À`w Am°\$ {b~Q>u
{Zamon g_ma§^ àg§Jr Vo ~mobV hmoVo. gwaoe gmIdiH$a `m§Zr _mJ©Xe©Z ì`dgm`m~amo~a BVam§Zmhr ZmoH$ar XoUmao H$m`©H«$_mMo gyÌ g§MmbZ hare ~dMo (d„^^mB© nQ>bo `mM§ m
éS>goQ> g§ñWoMo ñWm{ZH$ g„mJma H$aVmZm _mo~mBbÀ`m _mÜ`_mVyZ kmZmMm ìhmb ho gm§JyZ g§ñWm `mnwT>o gVV Vw_À`m `m§Zr Ho$bo Va Am^ma àXe©Z g§Vmof nwVim), JéS>oœa
g{_VrMo gXñ` d gmám{hH$ A§~aMo R>odm OnV ì`dgm`mMr d¥Õr H$amdr. ~amo~a Amho ho {dgê$ ZH$m d ì`dgm` Amb_ `m§Zr Ho$bo. 16 {S>g~| a 2019
g§nmXH$ gwaoe gmIdiH$a, Á`oð> nÌH$ma ì`dgm`mV àm_m{UH$nUm OVZ H$amdm, dmT>dyZ ZdZdrZ ~oamoOJmam§Zm Vw_Mm
gmoZ~m Jmonmio, g§MmbH$ O`§V Km|JS>o d Ago AmdmhZ Ho$bo. `eñdr _mJ© XmIdm, Ago gm§[JVbo. H$m`©H«$_ `epñdVogmR>r g§Xrn 6) {g¸$s_,
à{ejH$ hare ~mdMo CnpñWV hmoVo. nmQ>rb, `mo{JVm JéS>, {XZoe {ZiH§$R>, Xm{O©qbJ, J§JQ>moH$,
Á`oð> nÌH$ma Jmonmio JwéOr `m§Zr `m à{ejU H$m`©H«$_mg nwUo {Oëhm adr KmoOJo d ~miy AdKS>o `m§Zr {deof noqbJ, ZWwbm nmg,
H$m`©H«$_mMr gwédmV g§ñWoÀ`m àmW©ZoZo ew^oÀN>m XoVmZm g§ñWm g_mOmgmR>r H$aV d n[agamVrb OdiOdi nM§ drg Vo n[al_ KVo b.o Q>m`Ja {hb ghb

16 E{àb 2020

7) lrb§H$m ghb

H$mob§~mo, H±$S>r, Ý`wdmam
E{b`m, ~|Q>moQ>m {~M,
grVm_mB©À`m AemoH$
dZmgh
1 _mM© 2020

8) ^yVmZ - qW\w$,
nmamo, nwZmIm
\w$Q>{ebm±J

8 E{àb 2020

gn§ H$© :
{dbmg H$w bH$Uu
9890515240 /
8275911337
ndZ H$w bH$Uu
9822164308 /
9373739502
gm.¡ CÁdbm H$w bH$Uu
9970174759 /
7620116242

KaMrM _mUg.§ KaMrM ghb..

gmám{hH$ 8 {S>g|~a 2019 bmoUmdim d¥Îm 6

A§~a

bmoUmdim eha nmobrg R>mUo Am`mo{OV Yrê$^mB© H$ë`mUOr `m§Zm

JUam`Z A°dm°S>© 2019 gmohim CËgmhmV g§nÞ g_mOaËZ nwañH$ma

Am|H$ma VéU _§S>i H$m`©H$V}, nXm{YH$mar nm[aVmo{fH$ ñdrH$maVmZm BMbH$a§Or, {X. 5 : bmoUmdù`mMo {_gog B§{S>`m B§Q>aZ°eZb ßb°{Q>Z_ gm¡.
_mOr CnZJamÜ`j d Á`oð> g_mOgodH$ ew^m§Jr qeÌo, A{^ZoVo amhþb amOeoIa
bmoUmdim, {X. 5 : bmoUmdim eha JUoemoËgd _§S>im§Zr gh^mJ Zm|Xdbm bmoUmdim Cn{d^mJr` nmobrg A{YH$mar S>m°. Yrê$^mB© H$ë`mUOr `m§Zm BMbH$a§Or `m§Zmhr Jm¡a{dÊ`mV Ambo. à_wI nmhþUo
nmobrg R>mUo Am`mo{OV "JUam`Z A°dm°S>© hmoVm. CnH«$_erbVm, _{hbm gh^mJ, ZdZrV H$mdV, bmoUmdim eha nmobrg `oWrb gmám{hH$ "dgw§Yam eº$s' `m§À`m åhUyZ gwYmJS>-nmbr {O. am`JS>Mo
2019' gmho im CËgmhnUy © dmVmdaUmV XoImdo, XoImì`mVrb gm_m{OH$ g§Xoe, {ZarjH$ ~r. Ama. nmQ>rb, amï´>r` _{hbm dVrZo "dgw§Yam Q>mB©åg' amÁ`ñVar` VhgrbXma {Xbrn am`Þmdma CnpñWV
nma nS>bm. JUoemoËgdmV KoÊ`mV JUoemoËgdmV Amdí`H$ nadmZ½`m, gwajm H$~È>rnQy> bú_r ^Jd§Vamd nmQ>rb, [a.n. nwañH$ma XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Ambo. `oWrb hmoVo. S>m°. Yrê$^mB© H$ë`mUOr `m§Zm
Amboë`m `m ñnY}V Vw§Jmbu `oWrb ì`dñWm, {eñV, gOmdQ>, Üd{Zj_Vm (A) {OëhmÜ`j gy`©H$m§V dmK_mao, H$ê${hZ eoÅ>r ^dZ_Ü`o hm nwañH$ma ñdm_r {ddoH$mZ§X amï´>r` `wdm Jm¡ad
Amo_H$ma VéU _§S>i àW_ H«$_m§H$, AmXr _mnH$m§À`m AmYmao EHy$U 10 {edgoZm ZoË`m emXmZ Mm¡Yar, _§Owlr gmohim ZwH$VmM g§nÞ Pmbm. {Zd¥Îm nwañH$mamgh AZoH$ nwañH$ma {_imbo
{gÕmW©ZJa `oWrb _hmamï´> _mV§J g_mO narjH$m§À`m g{_VrZo `m§Mo narjU Ho$bo dmK, gw{Zb B§JwiH$a `m§Mogh _mÝ`da dm`wgoZm A{YH$mar Ama. ~r. nmQ>rb AmhoV. Ë`m§Mm hm 146dm nwañH$ma Amho.
_§S>i {ÛVr` Va I§S>mim `oWrb g§V hmoVo. `m H$m`©H«$_mV qhXÿ-_wñbr_ EoŠ`mMm CnpñWV hmoVo. àmñVm{dH$ nmobrg {ZarjH$ AÜ`j åhUyZ bm^bo hmoVo, Va _hmamï´>
amohrXmg {_Ì_§S>imZo V¥Vr` H«$_m§H$ g§Xoe XoÊ`mV Ambm. ~r. Ama. nmQ>rb `m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ àXoe a`V H«$m§Vr g§KQ>ZoÀ`m _{hbm `mdoir dgw§Yam gm_m{OH$ godm^mdr
{_idbm. Zohê$ {_Ì _§S>i, {edmOr {_Ì A_mob H$g~oH$a `m§Zr Ho$bo. AmKmS>r CnmÜ`jm _m. gm¡. ZrVm ImoV g§ñWoMr {dÚm{W©Zr Hw$. V¥ár H$merX {hZo
_§S>i d Aï>{dZm`H$ {_Ì _§S>i `m§Zm H$moëhmnya `oWrb à{gÕ Jm`H$ `m§Mo hñVo CX²KmQ>Z Pmbo. gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_ gmXa Ho$bm. g§ñWoMo
CÎmoOZmW© nm[aVmo{fHo$ XoÊ`mV Ambr. Zohê$ àH$me {hao_R> `m§À`m g§H$ënZoVyZ `mM H$m`©H«$_mV _wñbr_ AÜ`j gm. dgw§Yam eº$sMo g§nmXH$
{_Ì _§S>i d amUm àVmn {_Ì _§S>i `m§Zm gmH$maboë`m "A§Va§J' `m _amR>r, qhXr g_mOmH$Sy>Z, H$m`©H«$_mH$[aVm Ambobo H$m`©H«$_mV H$ë`mUOr `m§Mogh {dO` VmoS>H$a `m§Zr Am`moOZ Ho$bo.
CËH¥$ï> XoImì`m§~Ôc gÝ_m{ZV H$aÊ`mV JrVo d Z¥Ë`m§Mm H$m`©H«$_hr Am`mo{OV _mÝ`da d CnpñWVm§Zm Mhm, {~pñH$Q>o
Ambo. `m ñnY}V ehamVrb 50 H$aÊ`mV Ambm. `mdoir ZJamÜ`jm dmQ>n H$aÊ`mV `oD$Z EH$VoMm g§Xoe {Xbm bmoUmdù`mV hmñ` H${dg§_obZ
gwaoIm OmYd, CnZJamÜ`j lrYa nwOmar, Jobm.

bmoUmdim eha nmobrg, dmhVyH$ emIm

EH$m _{hÝ`mV {Z`_ _moS>Umè`m 1937 dmhZm§da H$madmB©

bmoUmdim, {X. 5 : bmoUmdim eha gVV gwê$ AgVmo. BVa {R>H$mUr dmhVyH$ _ÚàmeZ H$ê$Z dmhZ Mmb{dUo AmXr 1) lr. Hw$_R>oH$a lram_, 2) nmQ>rb g§O`, 3) gm¡. g§Vmofr,
nmobrg R>mUo dmhVyH$ emIoZo {Z`_ {eñV nmiUmao n`©Q>H$ bmoUmdù`mV _mÌ ~m~tda bj XoD$Z `mdoir H$madmB© 4) lr. kmZoœa `odbo, 5) lr. g§{Xn _wio, 6) lr. CX` nmQ>rb - AÜ`j,
_moS>Umè`m EHy$U 1937 dmhZo d hr {eñV nmiV ZmhrV. Ë`m_wio X§S>mMo H$aÊ`mV Ambr. dmhZMmbH$m§Zm {eñV
dmhZMmbH$m§da X§S>mË_H$ H$madmB© H$ê$Z à_mU dmT>bo Amho. j_Vonojm OmñV dmhZo bmJUo hr Am_Mr `m X§S>m_mJMr ^mdZm amoQ>ar Šb~ Am°\$ bmoUmdim, 7) lr. H$m§Vr^mB© nmS>,
Vã~b 5 bmI 1 hOma 800 én`o X§S> `oVmV. Ë`m_wio dmhVyH$ H$m|S>r hmoVo. Amho, Ago nmobrg {ZarjH$ ~r. Ama. 8) lr. Zm_Xod X\$i, 9) ZJago{dH$m q~Ðm JUmÌm
dgwbr Ho$br. nwUo {OëømV gdm©{YH$ X§S> Ë`mVM dmhZMmbH$ {Z`_m§Mr nm`_„r nmQ>rb `m§Zr gm§{JVbo. {Z`_ nmië`mg
bmoUmdim ehamVyZ dgyb hmoV Amho. H$aVmZm Zmo nm{Hª$J {R>H$mUr dmhZ C^o ehamVrb dmhVyH$ H$m|S>rbm bJm_ ~gob
H$aUo, {Q´>nb grQ>, nadmZm Odi Z Ago Vo åhUmbo.
n`©Q>Z ñWi Agë`mZo ehamV ~miJUo, Ad¡Y àdmgr dmhVyH$,
ñWm{ZH$m§gh ~mhoarb n`©Q>H$m§Mm AmoK bmoUmdim, {X. 5 : _mdi dmVm© amO|Ð gJa, {H$emoa {Q>ioH$a, amOoe
\$mC§S>oeZÀ`m dVrZo Á`oð> ZmJ[aH$m§gmR>r {XdQ>o, O`d§V ndma, JUoe nw§S>o, {~^rfU
nUw -o bmUo mdim Xaå`mZÀ`m {Vgè`m d MmÏ¡ `m bmho _mJmM© m àý Am`mo{OV hmñ` H${dg§_obZmZo a§JV nmohao AmXtZr gÜ`mÀ`m amOH$s`,
AmUbr. bmoUmdim Á`oð> ZmJ[aH$ gm_m{OH$ n[apñWVrgh dmñV{dH$Voda
bmoUmdim, {X. 5 : bmoUmdim Vo nwUo Amho. Xaå`mZ aoëdoZo `m g§X^m©V _o gaH$maZo Ë`mbm _mÝ`Vm XoÊ`mEodOr g§KmÀ`m gXñ`m§gmR>r `oWrb M§ÐbmoH$ ^mî` H$aUmè`m H${dVm Iw_mgXma e¡brV
Xaå`mZ àñVm{dV {Vgè`m Am{U Mm¡Ï`m _{hÝ`mV gaH$mabm ñ_aUnÌ nmR>{dbo g§~§{YV AmñWmnZm§Zm nÌ nmR>{dë`mZo hm hm°Q>ob_Ü`o ho g§_obZ nma nS>bo. gmXa H$arV g§_obZmV a§JV AmUbr.
bmoh_mJm©À`m CnZJar` H$m°[aS>m°aMm hmoVo. Ë`mda AÚmn H$moUVmhr {ZU©` Pmbm àñVmd AS>Hy$Z nS>bm Amho. {dÛm§g `m§Zr ñdmJV H$ê$Z gdmªZm
àñVmd aoëdoZo _mÝ`VogmR>r amÁ` Zgë`mZo hm H$m°[aS>m°a àH$ën H$mJXmdaM \$mD§$S>oeZMo AÜ`j {OV|Ð g§{dYmZ àVrMo dmQ>n Ho$bo. H$ë`mUOr
gaH$maH$S>o nmR>dbm hmoVm. _mÌ `mgmR>r Amho. CnZJar` aoëdoMr {Vgar d Mm¡Wr H$ë`mUOr, _m. AÜ`j {dZ` {dÛm§g, `m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo. _mdi dmVm©Mo
H$moUVmhr R>mog {ZU©` Z KoVm {ZYr bmBZ Q>mH$Ê`mgmR>r {ZYrMr Amdí`H$Vm ZJagodH$ {Z{Ib H${dœa, amOoe _ohVm, Hw$_R>oH$a, g§O` nmQ>rb, g§Vmofr Vm|S>o d
CnbãY H$ê$Z XoÊ`mgmR>r amÁ` gaH$maZo H$m°[aS>m°ag§X^m©Vrb A§{V_ Ahdmb AgyZ, Ë`mV ^yg§nmXZ, cmBZ Q>mH$Uo d Z§Xÿ dmiw§O, g§O` AS>gwio, nm§Sw>a§J {VIo, gXñ` `m§Zr g§`moOZ Ho$bo. eodQ>r
WoQ> qnnar-qMMdS> _hmnm{bH$m, aoëdo àemgZmZo \o$~«wdmarV H|$Ðr` aoëdo AÝ` H$m_o H$am`Mr AmhoV. Ë`mgmR>r A{œZr Yman Am{X CnpñWV hmoVo. CX²Jra ngm`XmZ d AënmonmhmamZo gm§JVm Pmbr.
àm{YH$aU, nrE_ AmaS>rEb, añVo {dH$mg ~moS>m©H$S>o _mÝ`VogmR>r nmR>{dbm Amho. {ZYr {_iV Zmhr Ago {MÌ Amho. hm `oWrb à{gÕ hmñ`H$dr AZ§V H$X_
_hm_§S>i `m§À`mer nÌì`dhma Ho$bm Ë`mgmR>r gaH$maH$Sy>Z {ZYr {_imë`mZ§Va àH$ën nyU©nUo H$m`m©pÝdV hmoB©b `mMr `m§Zr g§_obZmMo AÜ`jñWmZ ^yf{dbo.
aoëdoH$Sy>Z _mÝ`Vm {_iUma Amho. amÁ` gwVam_ eŠ`Vm AmO Var {XgV Zmhr.

ñdm{_Zr gm{hË`ào_r _§S>imV\}$
ñdamOZJarg nwñVH$noT>r

VioJmd ñQ>oeZ, {X. 3 : ñdamOZJar gmIdiH$amZ§ r _{hbmÀ§ `m
`oWrb ñdm_r g_W© _§{XamV amoO Xþnmar
AmÜ`mpË_H$ ~¡R>H$sg O_Umè`m _{hbm g_mOmon`moJr {d{dY H$m`m©Mo ^a^ê$Z Jmonmi Jm`Z g_mOmÀ`m ñnY}V
_§S>imZo "ñdm{_Zr gmhpË`ào_r _§S>imMr' {à`§H$m {^go àW_ H«$_m§H$mÀ`m _mZH$ar
ñWmnZm Ho$br Amho. `mVrb n{hbm Am{U H$m¡VwH$ Va Ho$boM nU ñdamÁ`ZJarVrb
_hÎdmMm CnH«$_ åhUOo _§{XamV nwñVH$
noT>rMr ñWmnZm H$aÊ`mV Ambr Amho. ñdÀN>Vm, {ZgJm©Mr OmonmgZm, `oWrb

KamoKar hm¡goImVa CÎm_ nwñVHo$ g§J«hr _§{XamVrb am~dbo OmUmao CnH«$_ VgoM
R>odbobr AgVmV, nU EH$-XmoZXm
dmMë`mda VerM nSy>Z AgUmar hr {d{dY H$bm§Mm Aä`mg Aem gd©M
_m¡ë`dmZ nwñVHo$ `m noT>rV O_m H$aÊ`mV
`oV AmhoV Am{U gd© dmMZào_tZm Ë`mMm Jmoï>t_wio ñdamÁ`ZJar VioJmd_Ü`o
bm^ {dZm_yë` KoVm `oV Amho. `mV H$Wm,
H$mX§~è`m, M[aÌ, AZwdm{XV, Amamo½`, ñdV:Mr Aer doJir AmoiI {Z_m©U
Ym{_©H$, gm_m[OH$, ì`{º$_Îd {dH$mg
Aem AZoH${dY àH$maMr nwñVHo$ ñdrH$mabr H$aÊ`mgmR>r Oo H$ï> KoVo` Ë`mbm ^a^ê$Z
OmV AmhoV. Am{U `mbm VioJmd_YyZ CÎm_
à{VgmX {_iVmo Amho. XmX {Xbr.

{Xdg{| Xdg b`mg Mmbbbo r CX²KmQ>Zàg§Jr AÜ`jñWmZr gmám{hH$
dmMZg§ñH¥$Vr dmT>dÊ`mgmR>r `m _{hbm
df©^a {d{dY CnH«$_ am~dUma AmhoV. A§~aMo g§ñWmnH$ g§nmXH$ _m. gwaoe

"dmMob Vmo dmMobM Zìho éOob Am{U gmIdiH$a, Va à_wI A{VWr_Ü`o S>m°.
~haobhr!' ñdamOZJarVrc _{hbm§H$Sy>Z
am~dÊ`mV `oV Agboë`m AmJù`mdoJù`m emirJ«m_ ^§S>mar, qhX{dO` nVg§ñWoMo
CnH«$_mMo CX²KmQ>Z àg§Jr _m. gwaoe
gmIdiH$a `m§Zr darb gmW© CX²Jma A°S>. adtÐ Xm^mS>o, àH$meamd Omoer, S>m°.
H$mT>bo.
adtÐ AmMm`©, lrH¥$îU nwa§Xao Aem

_mÝ`dam§Mm g_mdoe hmoVm. `m gd©M

_mÝ`dam§Zr g^obm CÔoeyZ A{Ve` gwaoI

^mfUo Ho$br. Am{U gdmªZrM nwñVH$noT>rbm

nwñVH$m§Mo g§M ^oQ>rXmIb àXmZ Ho$bo.

"ñdm{_Zr gm{hË`ào_r' _§S>imÀ`m

AmJm_r H$m`©H«$_mg§~§YrMr _m{hVr

VioJmdH$am§Zm gm. A§~aÀ`m _mÜ`_mVyZ

XoÊ`mV `oB©bM. `m nwñVH$noT>rg nwñVHo$ ^oQ>

XoÊ`mgmR>r CnH«$_ à_wIm§Mo Zmd Am{U Z§~a

: gm¡ _mYdr _aH$io : 8308094958, {à`§H$m {^go `m§Zm {Z_©bm JmoJQ>o `m§À`m hñVo nwañH$ma XoVmZm AbrH$S>o ZmZm Hw$bH$Uu, lrH$m§V XogmB© d {dH$mg H$emiH$a

gm¡. H$m§MZ gmd§V : 9689882359 nwUo, {X. 6 : ""Jm`ZmMm Aä`mg Ë`m ~mobV hmoË`m. `m§À`m hñVo nm[aVmo{fHo$ XoÊ`mV Ambr.
H$aUmè`m {dÚmÏ`mªZr gwam§H$S>o {deof bj ~XbmnyaÀ`m {à`§H$m {^go ñnY}V `mdoir ì`mgnrR>mda ZmZm Hw$bH$Uu, S>m°.
Vm`¹$m±Xmo Q>m`Ja A°H°$S>_rMm Úm`bm hdo. H$R>moa _ohZV hmM `emMm {dH$mg H$emiH$a d lrH$m§V XogmB© hmoVo.
nm`m AgVmo. AmOH$mb BboŠQ´>m°{ZH$ n{hë`m Amë`m. Ë`m§Zm niUrQ>H$a H$n d
Q´>oqZJ H°$ån VmZnwè`m§da JmÊ`mMr nÕVr ê$T hmoD$ amoI 5 hOmam§Mo ~jrg {_imbo, Va {X. 30 Zmoìh|~a d 1 {S>g|~abm
bmJbr Amho. VWm{n _yi VmZnwè`mda nwÊ`mÀ`m YZlr Zmado `m§Mm {ÛVr` Pmboë`m `m ñnY}V _w§~B©, nwUo, ZJa,
H$mÝho\$mQ>m-_mdi, {X. 6 : Vm`¹$m±Xmo Q>m`Ja A°H°$S>_rÛmao gmB©~m~m godmYm_ JmÊ`mMr gd`M A{YH$ _hÎdmMr H«$_m§H$ Ambm d Ë`m§Zm qMVm_Ur H$n d gmVmam `oWyZ 15 ñnY©H$ gh^mJr Pmbo
H$mÝho\$mQ>m `oWo AmonZ JQ>mH$[aVm (_wbo d _wbr) A°S>ìhmÝg Q´>oqZJ H°$ånMo Am`moOZ Amho,'' Ago {dMma à{gÕ Jm{`H$m, amoI 3 hOmam§Mo ~jrg {_imbo. hmoVo. H$s{V© _amR>o d gmoZmbr gaXogmB©
H$aÊ`mV Ambo hmoVo. H°$ån_Ü`o gh^mJ Agboë`m§Mr Zmdo nwT>rbà_mUo - A{^ZoÌr gm¡. {Z_©bm JmoJQ>o `m§Zr ì`º$ `m§Zr narjH$ åhUyZ H$m_ nm{hbo.
* J«°ÊS>_mñQ>a {dO` AJadmb (3rd Dan Black Belt South Korea) Ho$bo. CÎmoOZmW© nm[aVmo{fH$mgmR>r _Zmbr
* _mñQ>a ZrVm ìhr. AJadmb (1st Dan Black Belt T.T.A. India) ~d} (nwUo) d d¡^d \$S>Vao `m§Mr {ZdS> Jw. H¡$. JmoqdXamd XogmB© `m§À`m
* _mñQ>a Am`w~ E\$. ImZ (1st Dan Black Belt T.T.A. India) Jmonmi Jm`Z g_mOmV\}$ Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambr. OÝ_{XZm{Z{_Îm Jmonmb Jm`Z g_mOmZo
1) {H$aU \$mbo (09 Sonali Amo Kedari) H$aÊ`mV Amboë`m emór` g§JrV Jm`Z 40 dfmªÀ`m I§S>mZ§Va `m ñnYm© nwÝhm
2) JmJu Xoe_wI (10 Sanskriti S. C. Deshmukh) ñnY}À`m nm[aVmo{fH$ {dVaU g_ma§^mV {dOoË`m ñnY©H$m§Zm {dÚmb`mV gwê$ Ho$ë`mMr _m{hVr S>m°. gm¡. AéUm
3) A^§J `odbo (11 Manish Vijay Deshmukh) Pmboë`m EH$m emZXma g_ma§^mV à{gÕ Mm\o$H$a `m§Zr {Xbr.
4) amoeZ Ahoa (12 gm{ZH$m g§^mOr `odbo) Jm{`H$m, A{^ZoÌr gm¡. {Z_©bm JmoJQ>o
5) `e amoH$S>o (13 V{ZîH$m à{dU `odbo)
6) {gÕoe ~r. Xoe_wI (14 F$VwOm JUoe _m§S>oH$a) OmJ{VH$ gm§ñH¥${VH$ dmagm {XZ
7) M¡VÝ` Vwfma {dH$mar (15 {gÕoe _h|Ðm Xoe_wI)
8) AWd© JUoe Xoe_wI bmoUmdim, {X. 5 : ^maVr` nwamVÎd `mdoir ghmæ`H$ nwamVÎd emók ^mOo boÊ`m§Mm d bmohJS> {H$„m `m§Mm
gd}jU, _w§~B© gH©$b Am{U ~mbJ«m_ lr_Vr \$mëJwZr H$mQ>H$a, g§ajU {deof g§X^© emim d _hm{dÚmb`rZ
H°$ån_Ü`o gh^mJr Pmboë`m {dÚmÏ`mªZm J«°ÊS> _mñQ>a {dO` AJadmb `m§À`m ^mOo `m§À`m dVrZo OmJ{VH$ gm§ñH¥${VH$ ghmæ`H$ JOmZZ _§S>mdao, g§nH©$Mo _w»` {dÚmÏ`mªZm Eo{Vhm{gH$ H«$_mgh gmXa
_mJ©Xe©ZmImbr _mñQ>a Am`w~ ImZ `m§Zr à{e{jV Ho$bo. H°$ån_Ü`o dmH$gmB© JmdMo dmagm {XZmMm g_ma§^ ^mOo boUrcJVÀ`m g§MmbH$ A{_V Hw$_ma ~°ZOu AmXr H$aÊ`mV Ambm. OmJ{VH$ dmagm {XZ
à{gÕ CÚmoOH$ à{dU `odbo d {XnH$ `odbo `m§Mo {deof ghH$m`© bm^bo. g§nH©$ ~mbJ«m_ g§ñWoV ZwH$VmM g§nÞ _mÝ`da CnpñWV hmoVo. gmOam H$aÊ`mgmR>r n[agamVrb J«m_ñWm§Zr
Pmbm. H$m`©H«$_mV gh^mJ KoVbm.
ho[aQ>oO ñ_maH$mMo _hÎd Agboë`m

gmám{hH$ 2

A§~a nwadUr : {Z{eJ§Y 8 {S>g~| a 2019

Jmodm åhQ>b§ H$s S>moù`mg_moa JX© gdm©V N>moQ>o d bmoH$g§»`oÀ`m Ñï>rZo Mm¡Wo Am_Mm Jmodm 8
{hadr PmS>r, Zmai, gwnmarMr PmS>o, N>moQ>o amÁ` Amho. Vo ^maVmÀ`m n{ü_
eoVrMr {hadrJma nmZo `oD$Z S>moù`m§Zm {H$ZmanÅ>rda AgyZ, Ë`mÀ`m CÎmaobm àË`oH$ àH$maÀ`m bmoH$m§M§ AmdS>V§ B§Q>aZ°eZb EAanmoQ>©nmgyZ Odinmg nmUr (g_wÐ), aoëdo d añVm. dmñH$moÀ`m
W§S>mdm XoVmV, VgoM PmS>m§_YyZ _hmamï´>, nyd©-X{jUobm H$Zm©Q>H$ ho amÁ`, S>opñQ>ZoeZ Amho. Jmoì`m_Ü`oM AgUma§ AR>am {H$bmo_rQ>a A§Vamda pñWV Amho. _waJmd ~§XamVyZ I{ZOmMo `oUo-OmUo hmoVo
S>moH$mdUmar H$m¡bmê$ Kao, XodimMo _moR>o Va n{ü_obm Aa~r g_wÐ Amho. _mM© _S>Jmd eha `oWrb gm§ñH¥${VH$ amOYmZr VgoM _S>Jmd Jmodm aoëdo ñQ>oeZdê$Z åhUOo ho ~§Xa Jmoì`mÀ`m Am{W©H$ ZOaoZo
_moR>o gmoZoar H$ig, {~Mog ~KUmè`m§Mo 1993 gmbr Jmoì`mbm ñdV§Ì amÁ`mMm åhUyZ AmoiIb§ OmV§. øm {R>H$mUmbm _ma gmoim {H$bmo_rQ>a A§Vamda Amho. Iyn _hÎdmMo. ^maVr` Zm{dH$ XbmMm
bj doYyZ KoVmV. ZmJ_moS>r diUo, XOm© {_imbm. Jmd Ag§hr AmoiIb§ OmV§. _S>Jmd ho 3) dmñH$mo EH$ ~og Amho. dmñH$mo ehamÀ`m Odi
bmb_mVr ho n{hbo Jmoì`mMo ê$n hmoVo. X{jU Jmoì`m_Ü`o AgyZ VoWo Vwåhmbm Xm~moir {d_mZVi Amho. ho Jmoì`mVrb
AmVmnU VgoM Amho. nU Iyn gwYmaUm H$moH$Ur d _amR>r øm `oWrb à_wI dmñH$mo åhUOo dmñH$mo X Jm_m ho EH$_od {d_mZVi. dmñH$moÀ`m bmoH$m§Zm
Pmë`m AmhoV. {OH$S>o-{VH$S>o _moR>-_moR>o ^mfm AmhoV. VgoM eoVr d _mgo_mar ho gm¡. ew^m§Jr ZodaoH$a ^maVmVë`m Jmodm amÁ`mVbo EH$ eha. XO}Xma {ejU XoÊ`mgmR>r BWo Iyn g§ñWm
_m°b, VèhoVèhoMr XþH$mZo. nydu Jmoì`mV Jmoì`mVrb à_wI CÚmoJ AmhoV. BWo ømMo Zmd emoY H$aVm dmñH$mo X Jm_m AmhoV. dmñH$moV Iyn Ym{_©H$ ñWio
\$º$ {VH$S>À`mM dñVy {_im`À`m, àm_w»`mZo Vm§Xÿi d H$S>YmÝ`mMo nrH$ gX²Jwê$ H$m°bZr, dê$Z nS>bo Amho. ho Jmoì`mMo gJù`mV AmhoV. `oWrb _w»` n`©Q>Z ñWi åhUOo
AmVm OJ^amVë`m dñVy {_iVmV. KoVbo OmVo. Jmoì`mMr gmjaVm 87.04 VioJmd ñQ>oeZ _moR>o eha. ømMr 2005Mr Am~mXr EH$ nm`bQ> nm°B§Q>, OmnZrO JmS>©Z, ~m`Um
gJù`m VèhoMo, gJù`m àm§VmVbo bmoH$ Q>¸o$ EdT>r Amho. Jmoì`mV _±Jo{ZP, bmoh 7875444752 bmImnojm OmñV hmoVr. ho Jmoì`mMo _w»` ~rM d ~moJ_mimo ~rM. øm{edm`
AmVm Jmoì`mV {XgVmV. H$mhr bmoH$ Va d ~m°ŠgmBQ> hr I{ZOo AmT>iVmV. ~§Xa. ho eha Owdmar ZXrÀ`m H$mR>mda bmoH$m§À`m _Zmoa§OZmgmR>r {gZo_m {WEQ>a
Jmoì`mV ñWm{`H$ Pmbo AmhoV. Ho$ai, Jmoì`mV gJir _mUgo ào_mZo amhVmV. H$ëMab A°pŠQ>pìhQ>rgmo~VM VoWrb Amho. ho eha nUOr nmgyZ Vrg nU Amho. _mH}$Q>Mr nU gw{dYm Amho.
n§Om~, _w§~B©Mo. Ë`mH$maUmZo Jmodm Jmoì`mVrb à_wI ehao : doJio nXmW©, å`w{PH$, dm°Q>añnm°Q>Mr _Om {H$bmo_rQ>a bm§~ Amho. øm ehamMr bmoH$b Q´>mÝgnmoQ>© ~gog, [ajm AmhoV.
H$ba\w$b Pmbm Amho. gJù`m VèhoMo KoÊ`mMr g§Yr {_iob. _S>Jmd_Ü`o Vwåhr {Z{_©Vr gZ 1540 _Ü`o Pmbr. Am{U ho dmñH$mo_Ü`o d¥Õml_ nU Amho. bm`~«ar
gUdma BH$S>o hmoVmV. Jmoì`mVboM Zmhr (1) nUOr, (2) _S>Jmd, (3) H$Yrhr JobmV Var VoWo \o$pñQ>ìhb _moS> 1960 n`ªV nmoVw©JrOm§À`m emgZmImbr Amho. IoiÊ`mH$aVm ñnmoQ²>©g J«mD§$S>nU
Va doJdoJù`m àm§VmVbo. Jmoì`mMm _w»` \$m|S>m, (4) dmñH$mo, (5) åhmngm, (5) nmhm`bm {_iob. åhUOoM, `oWo Zoh_rM hmoVo. ho gZ 1961 Z§Va ^maVmMm ^mJ Amho. ho eha XaamoO JO~Obobo AgVo.
CÚmoJ hmoVm _m`qZJ, nU AmVm Vo ~§X _waJmd / _ma_m Jmodm H$mhrZm H$mhr Bìh|Q> gwê$ AgVmVM. Pmbm. dmñH$mo ehamV VrZ VèhoMr
Agë`mZo AmVm Qw>arP_da gJio Amho. 2) _S>Jmd _S>Jmd àmMrZ Jmoì`m_Yrb gdmªV OwÝ`m `oÊ`mOmÊ`mMr gmYZo AmhoV. Vr åhUOo
Jmoì`mÀ`m bmoH$m§Mo OodU, _mgo d ^mV. {R>H$mUmn¡H$s EH$ _mZb§ OmV§. `oWo qhXÿ§Mo
_mgo OodUmV Agë`m{edm` Ë`m§Zm OodU Jmodm {\$aÊ`mgmR>r VéUmB© \$ma ZD$ _R> AmhoV. Ë`m_wio øm {R>H$mUmbm
Oodë`mgmaIo dmQ>V Zmhr. AmVm Jmoì`mV CËgwH$ AgVo. Jmoì`m_Yrb gw§Xa ~rM _R> Jm§d Ag§hr åhQ>b§ OmV§.
gJù`m àH$maMr OodUmMr gmo` gmo~VM VoWrb dmñVwH$bmhr AZoH$
hm°Q>ob_Ü`o Amho. Jmoì`mÀ`m bmoH$m§Mm n`©Q>H$m§M§ _Z qOHy$Z KoVmV. Jmoì`mbm nmoVw©JrOm§À`m AmH«$_UmZ§Va _S>JmdM§
AmXagËH$mamH$[aVm n{hbm Z§~a bmJVmo. {\$aÊ`mgmR>r OmUma Agmb Va EH$ Img Zmd _maJmd, _mS>Jmd Aer R>odÊ`mV
Jmoì`mMr ñWm{ZH$ ^mfm H$moH$Ur Amho. doi H$mTy>ZM Om. Ë`m_wio Vwåhr Iè`m Ambr. VoWrb g§ñH¥$Vr_Ü`ohr nmoVw©JrO
Jmoì`mMo bmoH$ H$moH$Ur ^mfm ~mobVmV. AWm©Zo Jmoì`mVrb gm¢X`© Ý`mhmiy eH$mb. g§ñH¥$VrMm dmT>Vm à^md {Xgy bmJbm.
Jmoì`mMo dU©Z H$amdo VodT>o H$_rM Amho. Amnë`mn¡H$s ~è`mM OUm§Zr Jmoì`mMr _S>Jmd_Yrb g_wÐ{H$Zmao \$ma g§wXa
Jmoì`mMr _mUgo _m`miy d {XbXma Q´>rn Ho$brM Agob. nU Vwåhr AmhoV. Am{U n`©Q>ZmgmR>r ñdJ© _mZbo
AmhoV. {ZgJ©gm¢X`© ~KÊ`mgmR>r EH$XmVar Jmoì`mVrbM _S>Jmd øm ehambm ^oQ> OmVmV. `oWyZ Odinmg H$mobdm g_wÐ
_mUgmZo Jmoì`mbm OmD$Z Amb§M nm{hOo. {Xbr Amho H$m? Zgob Va nwT>Mr Q´>rn {H$Zmam Amho. {OWo Vwåhr g_wÐmÀ`m
_S>Jmdbm OmÊ`mgmR>rM ßb°Z H$am. Vwåhr M_M_Umè`m dmiyda ~gyZ VoWrb gm¢X`©
Jmodm ho ^maVmVbo joÌ\$imÀ`m Ñï>rZo ZmBQ> nmQ>uMo em¡H$sZ Agmb, qH$dm Ý`mhmiy eH$Vm. _S>Jmd Jmodm ho
H$ëMaào_r Agmb, ZmhrVa Vw_À`m
J«wngmo~V _Om H$am`Mr Agob Va Jmodm

_S>Jmd å`w{Z{gnc H$m°nm}aoeZ {~pëS>¨J OmnZrO JmS>©Z, dmñH$mo

gy`©J«hUm{Z{_Îm Aà{V_ nd©Ur - {dîUwghòZm_ nR>U {ZdoXZ

VioJmd Xm^mS>o, {X. 5 : `oË`m 26 {S>g|~a, Jwédma amoOr _mJ©erf© A_mdñ`obm gy`©J«hU Amho. `m {Xder gH$mir 8.00 _hmamï´> gm{hË` n[afX _mdi emIm Am{U eoOma Á`oð>
Vo 11.00 hm J«hUmMm nd©H$mb Amho. `m H$mbmdYr_Ü`o "lr{dîUwghòZm_mMo' nR>UmMm H$m`©H«$_ ~«m÷U gd©godm g§KmV\}$ ZmJ[aH$ g§K `m§À`m {dÚ_mZo, à{gÕ boIH$ - gXñ` - amÁ`
Am`mo{OV H$aÊ`mV `oV Amho. nwañH$ma _§S>i d _amR>r {dœH$moemMo Zm|XUr boIH$ AmnUm
gdmªZm n[a{MV AgUmao lr. à^mH$a Amoìhmi `m§Mr n«H$Q>
{_aO `oWrb "JrVm \$mC§S>oeZ'Zo 12 H$moQ>r "ghòZm_ nR>UmMm' g§H$ën Ho$bm Amho. `m CnH«$_mV Amnbmhr ImarMm dmQ>m _wbmIV KoVrb lrH¥$îU nwa§Xao. Var `m gm{hpË`H$ H$m`©H«$_mg
Agmdm `m CÔoemZo VioJmdbmhr `m CnH«$_mMo Am`moOZ H$aÊ`mV `oV Amho. Á`m CnmgH$m§Zm {dîUwghòZm_ dmMVm `oVo Aem AmdOy©Z CnpñWV amhmdo.
OmñVrV OmñV gmYH$m§Zr `m gm_wXm{`H$ nR>Um_Ü`o gh^mJr ìhmdo Ago Z_« AmdmhZ H$aÊ`mV `oV Amho.
Am`moOH$ g§nH©$ : ~wYdma, {X. 11 {S>g|~a 2019
gm.¡ _mYdr _aH$io (ñdamÁ`ZJar) : 8308094958 gm`§H$mir 5.00 dmOVm
gm¡. dfm© JmoS>~mobo (`ed§VZJa) : 8975290096
lr_Vr b{bVm Omoer (`ed§VZJa) : 9823253990 ñWi : AZ§Vamd MmnoH$a hm°b, `ed§VZJa, V.Xm.
_mYd Omoer (ñdm_r g_W© ZJa, dVZ ZJa) : 9422008009

gmám{hH$ 3

A§~a nwadUr : {Z{eJ§Y 8 {S>g|~a 2019

^¡adZmW {dÚm _§{XamV Anyd© {dkmZ _oimdm

VioJmd Xm^mS>o, {X. 3 : ""_mOr damio `oWrb ^¡adZmW {dÚm _§{XamV Ago Ë`m§Zr AmdmhZ Ho$bo. B§YZo, H$Mè`mnmgyZ {dÚwV {Z{_©Vr `m {dÚmWu, {ejH$, nmbH$ CnpñWV hmoVo.
amï´>nVr S>m°. E. nr. Oo. AãXþb H$bm_ Pmboë`m Anyd© {dkmZ _oimì`mV à_wI B. 8dr Vo B. 10dr Mo gd© {df`mda AmYmarV CnH$aUo d àH$ën EZ. E_. OmYd `m§Zr {dÚmÏ`mªZm
`m§À`m Anojoà_mUo {dÚmÏ`mªZr d¡km{ZH$ nmhþUo åhUyZ Vo ~mobV hmoVo. gmXa H$aÊ`mV Ambo. am§JmoirÀ`m
Ñ{ï>H$moZ {dH${gV Ho$bm nm{hOo. {dkmZ {dÚmWu _oimì`mV gh^mJr Pmbo hmoVo. _mÜ`_mVyZ gmoZma nÕV, JwUgyÌm§Mo _mJ©Xe©Z Ho$bo. gm¡. amo{hUr O§{Oao, gm¡.
d V§ÌkmZmMo {ejU KoD$Z ñdV:Mo emioÀ`m Aem N>moQ>çm N>moQ>çm EHy$U 60 àH$ën {dÚmÏ`mªZr gmXa àH$ma, MoVmnoer, ÜdZr àgmaUmMo dfm©amUr XJS>o, ^mñH$a JmT>do, amHo$e
CÚmoJ ì`dgm` {Z_m©U H$amdoV,'' Ago CnH«$_m§_YyZ {dÚmWu KS>Vmo d Ë`mÛmao Ho$bo. Ë`m_Ü`o gm¡a D$O}Mm dmna, _mÜ`_ Aem à{VH¥$Vr H$mT>ë`m hmoË`m. ~moago, gm¡. gwaoIm Amoìhmi, amOoe
AmdmhZ S>r. dm`. nmQ>rb H$m°boOMo g_mO d XoemMm {dH$mg hmoVmo. {dÚwV D$O}da MmbUmar `§Ìo, ndZ nmQ>rb `m§Zr n[al_ KoVbo.
{dH$mgHw$_ma qgJ `m§Zr Ho$bo. ^{dî`H$mimV OmñVrV OmñV D$O}Mm dmna {dÚwV dmhH$ nXmW©, {dkmZ _oimdm nmhÊ`mgmR>r {Oëhm _w»`mÜ`m{nH$m b{bVm H$m§~io `m§Zr
{dÚmÏ`mªZr {dkmZ emIoH$S>o dimdo Amåb d AmåbmatMo n[aUm_, O¡{dH$ n[afX àmW{_H$ emioVrb 250 àmñVm{dH$ Ho$bo.

aoëdo CÈ>mU nwcmMm àý
gmoS>{dÊ`mMr ZmJ[aH$m§Mr _mJUr

Q>mH$do ~«wÐþH$, {X. 6 : _hmAmKmS>rMo gaH$ma ZwH$VoM ñWmnZ Pmbo
Amho. AmVm Zì`m gaH$maZo H$mÝho \$mQ>m `oWrb aoëdo CÈ>mU nwcmMr àb§{~V
Agbobr _mJUr nyU© H$amdr Aer J«m_ñWm§Mr _mJUr Amho. nyb Pmë`mg
Q>mH$do-~wÐþH$ d H$mÝho n[agamVrb H$maImZXmar dmT>rbm MmbZm {_iob.
CÈ>mUnyb Zmhr Am{U dmhVyH$ H$m|S>rV H$ƒm _mb `oUo d n¸$m _mb ~mhoa
OmUo `mV AZoH$ Vmg IMu nS>V Agë`mZo AZoH$m§Zr H$maImZoM AÝ`
{R>H$mUr hb{dë`mZo ñWm{ZH$m§da ~oamoOJmarMr Hw$èhmS> H$mogibr Amho.

Joë`m 25 dfmªnmgyZ H$mÝho `oWrb aoëdo \$mQ>H$mda CÈ>mU nyb ~m§Ymdm
Aer J«m_ñW d H$maImZXmam§Mr _mJUr Amho. àË`oH$ {ZdS>UwH$sÀ`m doir
nwbmMm àý VmVS>rZo _mJu bmdy Aer AmœmgZo {Xbr OmVmV. _VXmZmZ§Va
gmoB©ñH$a S>moioPmH$ Ho$br OmVo. AmVm Var Zì`m gaH$maZo Am§Xa _mdiÀ`m
{dH$mgmbm nmofH$ R>aUmè`m nwbmMm àý _mJu bmdmdm, Aer _mJUr Amho.

AZ{YH¥$V ~m§YH$m_m§da

AmVm \$m¡OXmar H$madmB©

bmoUmdim, {X. 5 : `oWo AZ{YH¥$V ~m§YH$m_m§da H$madmB© Ho$ë`mZ§Va
Z§Va nwÝhm Cä`m amhUmè`m qH$dm Zì`mZo {Z_m©U hmoUmè`m AZ{YH¥$V
~m§YH$m_ H$aUmè`m§da \$m¡OXmar JwÝhm XmIb H$aÊ`mV `oB©b, Agm Bemam
bmoUmdim ZJa n[afXoMo _w»`m{YH$mar g{MZ ndma `m§Zr {Xbm.

ehamVrb ~m§YH$m_m§Mo OrAm`Eg _°qnJ, AZ{YH¥$V ~m§YH$m_o
nmS>Ê`mgmR>r _Zwî`~i CnbãY H$ê$Z XoUo, Am{U AZ{YH¥$V ~m§YH$m_m§da
H$madmB© gwê$M amhUma Agë`mMo {ZX}e ndma `m§Zr ZJan[afXoÀ`m
gd©gmYmaU g^oV {Xbo. ZJan[afXoÀ`m dVrZo nwUo-_w§~B© _hm_mJm©bJV
A{VH«$_U {damoYr H$madmB© H$aÊ`mV `oV Amho. H$madmB©V H$mhr R>am{dH$M
~m§YH$m_m§da H$madmB© hmoV Agë`mMm Amamon {edgoZoMo ñdrH¥$V gXñ`
{ZVrZ AmJadmb `m§Zr Ho$bm. A{VH«$_U hQ>{dÊ`mbm {damoY Zmhr. _mÌ Vr
amhVmVM H$er Agm àý AmJadmb `m§Zr CnpñWV Ho$bm Amho.

Ý`m`mb`mÀ`m qH$dm H$m`ÚmÀ`m AmYmao H$mhr ~S>çm§Zm gdbV {Xbr
OmV AgyZ J[a~m§Mo ì`dgm` CX²ÜdñV hmoV AmhoV. Ë`m_wio AZoH$ OU
~oamoOJma hmoUma AmhoV, Aer ^y{_H$m {Z{Ib H$drœa Am{U CnZJamÜ`j
lrYa nwOmar `m§Zr g^mJ¥hmV _m§S>br. Va ZmJ[aH$m§Zr AZ{YH¥$V ~m§YH$m_o,
A{VH«$_U hmoUma Zmhr `mH$S>o bj XoÊ`mMr JaO Amho, Ago ZJamÜ`jm
gwaoIm OmYd åhUmë`m. H$madmB©gmR>r Vrg H$_©Mmar {Z`wº$ H$aÊ`mV Ambo
AgyZ H$R>moa H$madmB© H$aÊ`mV `oB©b, Ago g{MZ ndma `m§Zr gm§{JVbo.

gmám{hH$ 4

A§~a nwadUr : {Z{eJ§Y 8 {S>g|~a 2019

AmMm`© MmUŠ` - 3 43 ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO

àmMrZ F$ftà_mUo ^maVr` AmMm`mªMr na§namhr Iyn _moR>r Amho. gd© AmMm`© F${fVwë` OrdZ OJbo naqZXm d {dÚoMm A{^_mZ
AmhoV. kmZ, Ë`mJ, g_n©U, g_mO{hV, amï´>{hV Ago gd© JwU F$fr Am{U AmMm`© XmoKm§_Ü`o g_mZ _mUgmbm ^Jd§VmnmgyZ Xÿa ZoVmV
AmhVo . AmMm`© åhUOo àË`Ho $ emómVrb VÁk, H$mUo Ë`mhr emIMo m à_Iw Ago åhQ>bo OmV.o Aem
{d{dY emómVrb VÁk AmMm`mªMr AmoiI `m gXamVyZ AmnU H$ê$Z KoUma AmhmoV. naqZXm H$aÊ`mgmaIo nmn Zmhr.
qZXoMr gd` \$ma dmB©Q> AgVo; {VÀ`m_wio
YZmZ§XmZo AmMm`© MmUŠ`m§Zr amÁ` gmoSy>Z Om`Mo Amkm {Xbr. MmUŠ` {VWyZ ~mhoa nS>bo Vo Amnbo ñdV:Mo ZwH$gmZ hmoVo. Xþgè`mbm Ë`mMo OrdZ gwI_` hmoV Zmhr. Vmo
Zo_UyH$ XmZ{d^mJmda Ho$br. `m ñdm{^_mZr MmUŠ` {VWoM {Z^uS>nUo JwádofmZo _JYmVM am{hbo. ^mdr H«$m§VrMo Xþ:I ìhmdo åhUyZ _mUyg naqZXm H$aVmo, Xþgè`mbm Ë`mMm Xmof XmIdyZ XoB©b, nU
{d^mJmMo à_wI åhUyZ H$m_ H$aVmZm ZoV¥Ëd H$aUmam ZoVm M§ÐJwámÀ`m ê$nmZo nU Vr EoH$m`bm Vmo hOaM Hw$R>o AgVmo? Ë`mbm ñdV:bm Amnbm Xmof H$iUma
MmUŠ` Amnë`m MmUmj ~Õw rZo Am{U b{bVm ìhr. Omeo r Ë`m§Zm {_imbm. H«$m§VrMm ZoVm Am{U åhUOo _J AmnU `mV H$m` gmYbo? Zmhr.
ZOaoZo gd© n[apñWVrMo AdbmoH$Z H$aV ^maVmMm ^mdr g_«mQ> `m ^y{_Ho$VyZ Ë`m§Zr qZXo_wio AmnboM _Z Xÿ{fV hmoVo. Xÿ{fV
hmoVo. Aä`mg H$aV hmoVo. Ë`m§À`m Ago _mZgZJar, {edmOr Mm¡H$, M§ÐJwámbm Vj{ebobm ZoD$Z amOZrVr _Z qH$dm XþîH$_© ho _mUgmbm naqZXobm {dÚm hr ~aoM doim _Zwî`mbm
bjmV Ambo H$s àOmYZmZ§XmÀ`m gÎmobm `ed§VZJa, Am{U `wÕ{dÚm `mV nma§JV Ho$bo. àd¥Îm H$aVo. Á`mbm naqZXm JmoS> dmQ>Vo, ^Jd§VmnmgyZ Xÿa ZoVo. dmaH$ar n§WmVbo
H§$Q>mibr Amho. A{YH$mar Ìmgbobo Ë`mZo g_Omdo H$s Amnë`mbm ^Jd§V AS>mUr bmoH$ "{dÇ>b {dÇ>b' åhUVm
AmhoV. VéU ZmJ[aH$ ~XbmMr dmQ> VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) Ë`mMdoir {gH§$Xa BamU àm§V AOyZ \$ma Xÿa am{hbm Amho. {VIQ> ^Jd§Vmbm AmoiIVmV, nU ehmUo bmoH$
nmhmV AmhoV. `m gdmªZm Amnbogo _m.o 9823253990 H$m~rO H$ê$Z ^maVmÀ`m hÔrV {eab. {VIQ>mà_mUo bmJy bmJUo hr Oer gmnmMo na_mWm©Mr nwñVHo$ dmMyZhr Ë`mbm
H$ê$Z Ë`m§Zr H«$m§VrÀ`m Ñï>rZo gdmªMr {gH§$XamMr hr ñdmar `m Jwé{eî`m§Zr {df CVaë`mMr IyU Amho, Ë`mMà_mUo Amio IV ZmhrV. KamV ~Xm_ Am{U
_mZ{gH$ V`mar Ho$br. MmUŠ`m§Mr amOmbm åhUmbo, "YZmZ§X, àOobm ZmSy>Z OdiZy nm{hbr, Aä`mgbr. naqZXm JmoS> dmQ>oZmer Pmbr H$s Xod ImaH$m `m§Mr nmoVr ^ê$Z R>odbr, Var Vo
dmT>Vr bmoH${à`Vm YZmZ§Xmbm ghZ gwImon^moJ ^moJUmè`m H$V©ì`^«ï> amOmMr Vj{eboOdirb n[agamVyZ gÝ¡ ` Odi `oV Mmbbm Ago g_Omdo. åhUyZ, nXmW© Omon`ªV hmS>m_m§gmV OmD$Z
Pmbr Zmhr Am{U EHo${Xder Jwbm_{Jar nËH$ê$Z amhm`bm _rhr V`ma O_dbo. J«rH$m§À`m Vmã`mVrb ^maVmMm Á`mbm ñdV:Mo {hV H$ê$Z ¿`m`Mo Agob aº$m_Ü`o {_giV ZmhrV Vmon`ªV Ë`m§Mm
^aXa~mamV MmUŠ`m§Mm An_mZ H$ê$Z Zmhr. _mPr à{Vkm EoH$. Z§XHw$bmMm àXoe ñdV§Ì Ho$bm A{U _JYmH$S>o Ë`mZo naqZXm gmoSy>Z Úmdr Am{U {Oìhm Cn`moJ Zmhr. Ë`mMà_mUo, nwñVH$s kmZmMo
{Z:nmV H$ê$Z _r _JY^y_rbm _wº$ bú` Ho$bo. MmUŠ` _JYmÀ`m {XeoZo Zm_mbm dmhmdr. ^Jd§VmÀ`m _mJm©Zo n`©dgmZ AmMaUmV Pmbo Zmhr Va Vo
H$arZ. `oV Amho ho H$ië`mda _JYmVrb OmUmè`mZo, Xþgè`mÀ`m {R>H$mUr ì`W© OmVo. ^Jd§VmH$[aVm Hw$Urhr H$ï>
àOoMo ñd`§ñ\y$V© ghH$m`© MmUŠ`- {XgUmè`m Xmofm§Mo ~rO Amnë`m_Ü`o Amho H$ê$ ZH$m; H$ï>mZo gmÜ` hmoUmar Vr dñVy
M§ÐJwám§Zm {_imbo. YZmZ§XmMm dY ho Ü`mZmV R>odyZ dmJmdo, Am{U AdJwUmMo Zìho. Vr dñVy gmpÎdH$ ào_mZo gmÜ`
Pmbm d _JYmMo gm_«mÁ` M§ÐJwámÀ`m VU Amnë`m A§V:H$aUmVyZ H$mTy>Z Q>mHy$Z hmoUmar Amho; Am{U ào_m_Ü`o Pmbobo H$ï>
A{YH$mamImbr Ambo. MmUŠ`m§Zr {VWo ^Jd§VmÀ`m Zm_mMo ~rO noamdo. _Zwî` MQ>H$Z {dgê$Z OmVmo. Vwåhr
_hm_mË`nXmMr O~m~Xmar KoD$Z amÁ` ^Jd§VmÀ`m ào_mZo AJXr ^ê$Z Om,
gw{Z`§{ÌV Ho$bo. A_mË` amjgmgmaIr nwîH$i doim Amnbo Xmof Amnë`mbm Amnmngm§V ào_ dmT>dm, åhUOo _J gd©
YZmZ§XmMr _mUgo ñdV:H$S>o didyZ H$iVmV, Vo ^Jd§VmÀ`m AmS> `oVmV ho OJ AmZ§X_`, ào__` {Xgy bmJob, Am{U
KoVbr. M§ÐJwám{déÕMo gd© H$Q> CYiyZ XoIrb H$iVo, nU Ë`mbm Amnbm BbmO eodQ>r Vwåhmbm ñdV:Mm {dga nS>ob.
bmdyZ M§ÐJwámÀ`m EH$N>Ìr ZgVmo. CXmhaUmW©, H$mhr bmoH$m§Mr Ñï>r
gm_«mÁ`mImbr Z_wZoXma Aer \$maM ~mYH$ AgVo. EImXr Mm§Jbr dñVy
amÁ`ì`dñWm gwê$ Ho$br. qH$dm Jmoï> Ë`m§Zr ~{KVbr H$s Vr
{~KS>Vo. Ago Xmof nwîH$i doim Á`mMo
EdT>çm _moR>çm gm_«mÁ`mMr {Z{_©Vr Ë`mbm gwYmaVm `oV ZmhrV. nU gËg§JVr
H$aUmao MmUŠ` A{Ve` Ë`mJr Am{U Oa bm^br Va _mÌ Agbo XmofXoIrb
{Z:ñn¥h am{hbo. eodQ>n`ªV Ë`m§Zr ñdV:Mo gwYmaVmV. hmM g§Vm§À`m g§JVrMm _{h_m
OrdZ PmonS>rV Kmbdbo. EH$jU H$m` Amho. _Zwî` ñd^mdV: Amnbo Xmof
EH$H$UXoIrb amÁ`d¡^dmMm Cn^moJ dmT>{dÊ`mMm à`ËZ H$arV Agë`m_wio
KoVbm Zmhr. Ë`m§À`m amÁ`ì`dñWoMm
n[aM` nwT>o nmhÿ.

&& bú_rgyº$ && 9) lrdM©ñd_m`wî`_mamo½`-
{dYmÀN>mo^_mZ§ _hr_Vo &
5) YZ_{¾Y©Z§ dm`wY©Z§ gy`m} YZ§ hm gmo_ag àmeZ H$ê$ Xo. gmo_ hm ^Jd{V h[ad„^o _Zmko o YmÝ`§ YZ§ new§ ~hþnwÌbm^§ VÞmo bú_r: àMmoX`mV &&
dgw: & gd© YZm§Mo YZ Amho. Vmo àmeZ {Ì^w^dZ^yVH$[a àgrX _ø_² && eVg§dËga§ XrK©_m`w: && Xodr bú_rbm Amåhr OmUVmo.
YZ{_ÝÐmo ~¥hñn{Vd©éUmo YZ_ñVw H$ê$Z _mPo _§Jb H$a. H$_im_Ü`o {Zdmg H$aUmè`m hmVmV `m _§ÌmMm nXÀN>oX - {dîUwnËZr åhUyZ Amåhr Ü`mZ
Vo && H$_i KoVboë`m n{dÌ, ew^« Vb_ dó lr: dM©ñd_² Am`wî`_² Amamo½`_² H$aVmo. Vr Xodr bú_rbm Amåhmbm
A¾r, dm`y, gy`©, dgw, BÝÐ, 7) Z H«$moYmo Z M _mËg`ª Z bmo^mo (`mgmR>r `oWo Ydb Va A§ewH$ Agm Am{dYmV² emo^_mZ§ _hr`Vo & YmÝ`§ àoaUm Xodmo.
~¥hñnVr, déU d A{œZrXodVm hr Zmew^m _{V: & eãX Ambm Amho.) YmaU H$aUmè`m YZ§ new_² ~hþnwÌbm^§ eVg§dËga_² `m XodrJm`Ìr _§ÌmgmaIo AmUIr
gd© YZê$no åhUOo lrê$no AmhoV ^dpÝV H¥$VnwÊ`mZm§ ^ŠË`m J§Y, nwîn, _mbm YmaU H$aUmè`m, XrK©_² Am`w: && XmoZ Jm`Ìr _§Ì Ambo AmhoV -
åhUyZ `m XodVm§À`m H¥$noMo YZ _bm lrgyº$§ OnoV² gXm && ^JdmZ {dîUy§Zm {à` AgUmè`m ho bú_r_mVo, VwÂ`m ^º$m§Zm Eoœ`©, › _hmbúå`¡ M {dÙho & _hm{l`¡
àmá hmodmo. OnoV² gXm EodOr lrgyº$Om{nZm_² gÎmm, Am`wî`, Amamo½`, gm¢X`©, M Yr_hr
Agm nmR>^oXhr AmT>iVmo. gm¡. Amem JmonmiH¥$îU H$èhmS>o ñdJm©Vrb bmoH$m§Mo Cn^moJ, gÝ_mZ, VÞmo lr: àMmoX`mV² &&
6) d¡ZVo` gmo_§ {n~ gmo_§ {n~Vw lrgyº$mMm On H$ê$Z nwÊ`dmZ YmÝ`, YZ, ney, nwÌ, nm¡Ìm{X
d¥Ìhm & hmoUmè`m amJ, _Ëga, bmo^ ZgVmo 5, XÎmem^o m, `edV§ ZJa, ViJo md Xm^mS>o g§VVrbm e§^a dfmªMo àXrK© Am`wî`
gmo_ YZñ` gmo{_Zmo _ø§ XXmVw Ë`m§Mr ~wÕr A_§Jb hmoV Zmhr. _m~o mBb : 9561171444 àXmZ H$a.
gmo{_Z: && `m F$MoMm Cn`moJ Amerdm©X
ho d¡ZVo` åhUOo JéS>m, Vy gmo_ 8) ga{gO{Zb`o gamoOhñVo ^º$mM§ o _Z Amio IUè`m Am{U XoÊ`mgmR>r H$aVmV.
àmeZ H$a. d¥Ìhm åhUOo B§Ð Ë`mbmhr YdbVam§ewH$JÝj_më`emo^o & {Ì^wdZmbm d¡^dg§nÞ H$aUmè`m › _hmbú_r M {dX²_ho {dîUwnËZtM
Eoœ`©dVr _mVo _mÂ`mda àgÞ hmo. Yr_hr &

gmám{hH$ 5

A§~a nwadUr : {Z{eJ§Y 8 {S>g~| a 2019 _moa`m d O` _ëhma nWH$mZo
{~XmJr {Xbr {H$„o g§dY©Zmg
VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX

VioJmd Xm^mS>o, Vm. _mdi, {O. nwUo 410 506
Om. H«$. / V. Xm. / {Z{d{d / 06/ 5622 / 2019 {XZm§H$ : 05/12/2019

Omhra ZmoQ>rg

`m Omhra ZmoQ>rerZwgma gd© ZmJ[aH$m§Zm H$i{dÊ`mV `oVo H$s, VioJmd Xm^mS>o "\$Îmo {eH$ñV' `m {MÌnQ>mVrb "aUr \$S>H$Vr bmImo P|S>o' `m JmÊ`mÀ`m
ZJan[afXoZo {deof _mo{h_o A§VJ©V _mM© 2019 _Ü`o VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX {MÌrH$aUmV gh^mJr Pmbobo _moa`m d O` _ëhma T>mob-Vmem nWH$
hÔr_Ü`o AZ{YH¥$V ~m§YH$m_o d A{VH«$_Uo ZJan[afXoZo H$mTy>Z Q>mH$co AmhoV. gXa
{R>H$mUr nwÝhm AZ{YH¥$V ~m§YH$m_o / A{VH«$_U PmboMo {ZXe©Zmg Ambo Amho. Var dS>Jmd _mdi, {X. 6 : "\$Îmo hmoVr. {X½Xe©H$ {X½nmb bm§OoH$a `m§Zr `oWrb
gdmªZm H$i{dÊ`mV `oVo H$s, ZJan[afXoZo ì`dgm`mH$[aVm nwT>rb à_mUo à{V~§{YV joÌ {eH$ñV' `m ZwH$Ë`mM àX{e©V Pmboë`m JS>^Q>H§$Vr XþJ©g§dY©Z g§ñWoMo nXm{YH$mar
Omhra Ho$bo Amho. Eo{Vhm{gH$ {MÌnQ>mÀ`m EH$m JmÊ`mVrb JUoe OmYd `m§À`mer g§nH©$ gmYbm AgVm
gh^mJm~Ôb `oWrb _moa`m d O` _ëhma N>ÌnVtMm {MÌnQ> Agë`mZo _moa`m d O`
A. añË`mMo Zmd añË`mMr añË`mÀ`m eoam T>mob nWH$mbm {_imbobr Vrg hOmam§Mr _ëhma nW_ {dZm_yë` ghH$m`© H$aVrb
H«$. é§Xr _Ü`mnmgyZ {~XmJr Ë`m§Zr {VH$moZm {H$ëë`mÀ`m Ago AmœmgZ {Xbo hmoVo.
XmoÝhr ~mOyg g§dY©ZmgmR>r JS>^Q>H§$Vr XþJ©g§dY©Z
JmS>o/Q>nar/ g§ñWoH$S>o gwnyV© Ho$br. _o _{hÝ`mV `m XmoÝhr nWH$m§Vrb
ì`dgm` à{V~§Y gw_mao e§^a OUm§Zr _mdù`m§À`m dofmV
`oWrb _moa`m d O` _ëhma hr T>mob, {MÌrH$aUmV gh^mJ KoVcm hmoVm.
1. VioJmd-MmH$U añVm 45.0 _r. 27.0 _r. Vmem nWHo$ "\$Îmo {eH$ñV' `m {MÌnQ>mVrb Ë`m~Ôb bm§OoH$a `m§Zr ñdIwerZo Vrg
"aUr \$S>H$Vr bmImo P|S>o' `m JmÊ`mÀ`m hOma én`m§Mr a¸$_ XoD$ Ho$br. XmoÝhr
2. ñQ>oeZ Mm¡H$ Vo 18.00 _r. 11.00 _r {MÌrH$aUmV gh^mJr Pmbr hmoVr. nWH$m§Zr hr a¸$_ {VH$moZm JS>mÀ`m
Eg.Q>r. ñQ>°ÊS>n`ªV {MÌnQ>mVrb em{hñVoImZmMr \${OVr g§dY©ZmgmR>r JS>mda {d{dY gwYmaUm§Mr
Pmë`mda {dO`moËgdmMo JmUo {M{ÌV H$m_o H$aUmè`m JS>^Q>H§$Vr XþJ©g§dY©Z
H$aÊ`mgmR>r T>mob-Vmem nWH$mMr JaO g§ñWoH$S>o gwnyV© Ho$br.

3. nmoñQ> Am°{\$g Vo 18.00 _r 13.50 _r XþéñVr_wio aoëdogodm {dñH${iV
aoëdo ñQ>oeZ

4. aoëdo ñQ>oeZ Vo bmoUmdim, {X. 5 : bmoUmdim Vo H$O©V Vo H$O©V Xaå`mZ ~moaKmQ>mV
Xaå`mZ ~moaKmQ>mV _§H$s {hb Vo ZmJZmW AnbmBZdarb dmhVyH$ nyU©nUo ~§X AgyZ
{edmOr Mm¡H$ Vo Ho${~Z Xaå`mZ aoëdoÀ`m XþéñVrMo H$m_ hmVr _w§~B©H$S>o OmUmar dmhVyH$ "{_S>b' d
KoVbo Amho. Ë`m_wio aoëdo godm {dñH${iV "S>mD$Z' bmBZZo di{dÊ`mV Ambr Amho.
gañdVr emim (damio amoS>) amhUma Amho. An bmBZda aoëdo {H$._r. H«$.
117 Odi aoëdo ~moJXm H«$. 46 nwT>rb `mXaå`mZ H$mhr B§Q>a{gQ>r
ZJan[afX hÔrn`ªV 12.00 _r 10.50 _r nbw mMm ^amd IMbm Amh.o EŠgàoggh H$mhr bm§~ nëë`m§Mr aoëdo
dmhVyH$ ~§X R>odbr Amho. A{V_hÎdmÀ`m
5. qgS>rHo$Q> ~±H$ Vo 12.00 _r 10.50 _r ~moaKmQ>mVrb aoëdogodm 15 JmS>çm Xm¢S>-_Z_mS>_mJ} di{dÊ`mV
{edmOr Mm¡H$ Vo OmZodmarn`ªV nyd©dV H$aÊ`mMm à`ËZ Amë`m AmhoV Va H$mhr EŠñàog JmS>çm
JmoidbH$a JwéOr _¡XmZ Amho. Ë`m_wio nwbmÀ`m XþéñVrMo H$m_ nwÊ`mn`ªV YmdV AgyZ, VoWyZM Ë`m
`wÕnmVirda gwê$ Amho. gÜ`m bmoUmdim _mKmar nmR>{dÊ`mV `oV AmhoV.

6. ñQ>oeZ Mm¡H$ Vo 18.00 _r 13.50 _r
{OOm_mVm Mm¡H$ Vo
_méVr _§{Xa_mJo qb~\$mQ>m

7. aoëdo ñQ>oeZ Vo 12.00 _r aoëdo gr_m[^§VrnmgyZ
~m`moS>m`dg© {gQ>rH$S>o 30.00 _r.
OmUmam añVm

darb à_mUo ZJan[afXoZo añË`mÀ`m H$S>oMo d _méVr _§{Xa Mm¡H$, {OOm_mVm Mm¡H$,
{edmOr Mm¡H$ (ñQ>oeZ) ho joÌ à{V~§{YV joÌ åhUyZ Kmo{fV Ho$bo Amho. Cnamoº$ {R>H$mUr
Oa H$moUr {dH«o$Vm ì`dgm` H$aVmZm AmT>ibm Va g§~§{YV {dH«o$Ë`mda X§S>mË_H$ H$madmB©
H$aUoV `oB©b d Ë`mMm _mb Oá H$aÊ`mV `oB©b. VgoM gXaMm JwÝhm Xþgè`m§Xm hmoV
Agob Va Ë`mÀ`mda \$m¡OXmar H$madmB© H$aUoV `oB©b `mMr Zm|X ¿`mdr.

_w»`m{YH$mar,
VioJmd Xm^mS>o ZJan[afX

gmám{hH$ 6

A§~a nwadUr : {Z{eJ§Y 8 {S>g~| a 2019

"_mo~mBb' ho Vw_À`m-Am_À`m Xþgè`mer ~mobV AgVmZm _mo~mBbMo __©~§Y qhXþñWmZMm B{Vhmg 8
OrdZmM§ A{d^mÁ` `§Ì Pmb§ Amho. ê$nm§Va IoiÊ`mV H$Yrhr hmoV Zmhr.
_mUgmnojm OmñV qH$_V "_mo~mBbbm' (14) _mo~mBbMr {~bo doiÀ`m doir àm. O`§V OmodH} $a qhXþñWmZmÀ`m B{Vhmgmdarb {Q>nUo
Amho. EH$hr {_{ZQ> _mo~mBb hmVmVyZ ^abr OmVmV. (15) AJXr N>moQ>çm
~mOybm Hw$R>§ R>odbm Jobm Va _mUyg àM§S> _wbm§Zm _mo~mBb IoiÊ`mgmR>r {Xbm OmV ñdpñVlr, amd H$mc° Zr, ViJo md Xm^mS>o (664-1858)
~oM¡Z hmoVmo. _mo~mBb gmnS>on`ªV Ord Zmhr. (16) gmoeb ZoQ> d{Hª$Jda gH«$s` _m~o mBc : 9890447455
dada AgVmo. Hw$Umbm Var hmH$ _mê$Z AgVmZm dmÅ>ob Vo Q´>moqbJ hmoV Zmhr. Ago qhXþñWmZda _wgb_mZm§Mm H$~Om
"{_ñS> H$m°b Úm ao' Aem Amamoù`m gwê$ Pmë`mg Q´>moba bJoMM gmnS>bm OmVmo {dœmg AgUmè`m§Mo AdKo Am`wî`
hmoVmV. Ia§ Va, _mo~mBb ho `§Ì _hÎdmMo Am{U Ë`mbm O~a {ejm hmoVo. AWm©V nUmbm bmJVo. {H$Ë`oH$m§Zm H§$nbgar B.g. 664 _Ü`o qhXþñWmZmV Aa~m§Mm àW_ àdoe. (hOaV gZ
Amho `mV dmXM Zmhr. na§Vw _mo~mBbMm Aem {~ZS>moH$ Q´>mobg©Mo à_mU 20% `_Xa~mar hOa ìhmdo bmJVo. (5)
dmna H$gm H$amdm `m~Ôb AmnU- EdT>oM AgVo. Ago AZoH$ H$moS> Am°\$ {Xdg^amVyZ _mo~mBb ñdrM Am°\$ H$aUo 44 df}) _whm{b~Mm _wbVmZ_Ü`o {eaH$md.
{deofV: ^maVr` A{Ve` _mJmgbobo H§$S>ŠQ>! H$mhr H$m`Xoera Va H$mhr ho EH$ na_ H$V©ì` Amho Aem WmQ>mV
AgVmo. naXoemV _mo~mBbMm dmna H$gm _°Zg©_YyZ OÝ_bobo! AZoH$OU OJVmV. gH$mir 9.30 1287 (H¡$H$mo~mXZo) Amnbm H$mañWmZr dPra {ZPm_wÔrZ `mg {df XoD$Z
Ho$bm OmVmo ho àW_ AmnU g_OmdyZ dmOVm _mo~mBb Am°Z H$aUo, Xþnmar 1.30
KoD$`m. Am{U Z§Va Amnë`m XoemVb§ AmVm _mo~mBb `m `§ÌmMm ^maVr` dmOVm Am°\$ H$aUo, g§Ü`mH$mir 5 bm R>ma Ho$bo. ({ZPm_wÔrZZo àW_ H¡$Iwly~amo~a H$Q> Ho$bm d Z§Va
"dmñVd' AmnU nmhÿ`m. nÕVrà_mUo dmna H$gm hmoVmo Vo nmhÿ`mV. Am°Z Va amÌr 10 Z§Va g§nyU© amÌ ñdrM
Am°\$! H$m Va "{S>ñQ>~©' hmoVmo. PmonoMo Ë`mbmM R>ma Ho$bo. Ë`mMà_mUo Xa~mamVrb gd© _moJbm§Zm ImÝ`mÀ`m
\$m°[aZ _mo~mBb - (1) gVV dmOV (1) _mo~mBb ho Ho$di g§nH©$ Imo~ao hmoVo dJ¡ao. `m_Ü`o Ë`m§À`mM
amhmV Zmhr. (2) _mo~mBbda g§nH©$ H$Yr gmYÊ`mMo `§Ì ZgyZ _Zgmoº$ Jßnm EImÚm ZmVodmB©H$m§Mr qH$dm _mVm-{nVm, doir {dœmgKmV H$ê$Z R>ma H$aÊ`mgmR>r Ë`mZo H¡$Hy$~mXMo _Z
H$amdm `mÀ`m doim {Z{üV Ho$boë`m _maÊ`mMo gmYZ Amho. Ë`m_wio VmgZ²Vmg ~hrU-^mD$ `m§Mr S>oW Pmbr,
AgVmV. Ë`mM doioV _mo~mBbYmaH$mer _mo~mBbda ~mobUo amhmdo hoM Amnbo AnKmVm_wio Pmbr ho `m _hm^mJm§Zm didbo hmoVo) dPramÀ`m _¥Ë`yZ§Va Xa~mamV EH$M Jm|Yi _mObm.
àË`j ~mobVm `oV§. (3) ~hþVoH$ doim OrdZH$V©ì` Amho. øm ~moÊæ`m_Ü`o H$i{dÊ`mgmR>r Ë`m àg§JñWimdarb gwk
_ogoOog {Xbo OmVmV. àË`j _ogoOda KaJwVr Jßnm§Mo, MmdS>rdarb Jßnm§Mo, gmVË`mZo à`ËZ H$aVmV Am{U Ë`m§Zm Ë`mdoir (1287) {X„rVrb à_wI nj åhUOo {IbOtMo OwÝ`m
qH$dm ìhm°Q>g Anda. (4) _mo~mBbYmaH$ qQ>JbQ>dmirMo {df` Agbo Var EoH$m`bm `oVo, "Amn {Og ì`º$sgo g§nH©$
gmYmaU drg Vo n§Mdrg {_{ZQ>m§Zr MmbVrb nU "~mobbo' nm{hO.o "AmnUmgr H$aZm MmhVo hmo CZH$m _mo~mB©b ñdrM JOZrMo KamUo. 1288 _Ü`o Ë`m§Zr H¡$Hy$~mXbm R>ma Ho$bo Am{U -
_mo~mBb MoH$ H$aVmV. ~hþYm _ogoObm Oo Oo R>mdo & Vo Vo BVamgr gm§Jmdo & ehmUo Am°\$ Am°\$ h¡.' Aem {H$_mZ S>PZmdmar
bJoM [aßbm` {Xbm OmVmo. åhUOo Á`mZo H$ê$Z gmoS>mdo gH$iOZ &' ho Ago Amnbo KQ>Zm _r nm{hë`m, EoH$ë`m, AZw^dë`m 1288 _Ü`o {X„rÀ`m V»Vmda ObmbwÔrZ {IbOr ZmdmÀ`m Amnë`m
_ogoO nmR>dbm` Ë`mbm _mo~mBbYmaH$mMo d«V Amho. Ë`m_wio _Zgmoº$ ~mobV amhmdo. H$s AmB©-~mnmMm _¥Ë`y nmoambm Xþgè`m
CÎma {_iVo. hr CÎmaogwÕm "{Z~§Y' øm {dÚmWu dm{f©H$ narjm Odi Ambr H$s {Xder gH$mir11 dmOVm g_OVmo. S>oW à_Iw mg ~g{db.o
ñdê$nmMr ZgVmV. `og Am°a Zmo, dwB© {db _mo~mBbdaM Aä`mg H$aVmV. Ë`m_wio AmXë`m {Xder amÌr 10.30bm Pmbbo r
Q>m°H$ boQ>a, Am` {db H$m°b `y A°Q> ZmB©Q> "_mo~mBb Aä`mg' hr EH$ ZdrZ AgVo. bmoH$ gVV \$moZ H$ê$Z (5) {IbOr KamUo 1288-1321
9.15 PM Aer CÎmao AgVmV. (5) g§H$ënZm OÝ_mbm Ambobr Amho. (2) H§$Q>miVmV. _J `m _hmZ ì`º$sZo
amÌr PmonVmZm _mo~mBb H$m`_ vibration dmhZmdê$Z OmVmZm XmoZ hmV dmhZmÀ`m gH$mir 11.00 dmOVm _m~o mBb ñdrM 1288-1295 ObmbwÔrZ {IbOr gm¡å` H$maH$sX©; {J`mgwÔrZÀ`m nwVÊ`mg
_moS>da AgVmo. A{Ve` _hÎdmMo H$m_ h±S>bda Am{U {VaH$s _mZ H$ê$Z Im§Xm Am°Z Ho$bm H$s I~a {_iVo, "`yda _Xa
Agë`m{edm` H$moUrhr H$moUmbm amÌr da CMbrV, {Z_m©U Pmboë`m nmoH$irV EŠgnm`S>© `ñQ>S>} ZmB©Q>...' ~§S>Imoam§À`m åhmoaŠ`mg _m\$ Ho$bo. _moJbmÀ`m hëë`mg {nQ>miyZ
9.00 Z§Va H$m°b H$aVM Zmhr. (6) _mo~mBb R>odyZ EH$ S>moim g_moa Am{U
_mo~mBb ho _ogoOog XoÊ`mKoÊ`mMo `§Ì Amho Xþgam S>moim XþgarH$S>o Hw$R>§Var, Ago (6) gwÅ>rÀ`m {Xder Va XmoZ-XmoZ bm{dë`mda Ë`mZo gmè`m H¡$Úm§Zm gmoSy>Z {Xbo.
`mMr _mo~mBbYmaH$m§Zm nwaonya OmUrd "g§dmX' ^maVà{gÕ AmhoV. H$mhr doim {Xdg _mo~mBb ñdrM Am°\$ AgVmo.
AgVo. g§dmX Oar gmYm`Mm Agbm Var Cƒ^«y dJ© (_wbo, _wbr, {~{P_Z, dw_oZ) H$maU {S>ñQ>~© ZH$mo. MwHy$Z-_mHy$Z ~m°gZo 1293-3000 _moJb Ë`mbm `oD$Z {_imbo d Vo {X„rg ñWmB©H$ Pmbo. Am¡YMm
"WmoS>Š`mV ~mobUo' ho Ë`m§À`m A§JdiUr ãë`y Qy>W H$mZmV AS>H$dyZ qH$dm hoS>\$moZ H$mhr AOªQ> H$m_mgmR>r \$moZ Ho$bmM Va
nS>bobo AgVo. (7) EH$ _mo~mBbYmaH$ H$mZmV Xm~yZ ~gdyZ, hmV _moH$io R>odrV Amnbm _mo~mBb gm`b|Q>da hmoVm åhUyZ gw^oXma Zo_Ê`mV Amboë`m Ë`mÀ`m nwVÊ`mZo A„mCÔrZZ| X{jUoÀ`m
Xþgè`m _mo~mBbYmaH$mer VmgZ²Vmg Jßnm "CƒH§$R>mZo' ~mobV amhVmV. g_moê$Z bjmV Ambo Zmhr, "gm°ar' ho dmŠ`
H$Yrhr _maV Zmhr. (8) _mo~mBbda `oUmè`m _mUgmbm Ë`m ì`º$sÀ`m ~mobÊ`mMr _mo~mBbYmaH$mbm hm¡gM ñdmarMm ~oV aMbm. E{bMnya _mJ} Xod{Jarda (AmVmMr Xm¡bVm~mX)
~mobÊ`mMo qH$dm _ogoO XoÊ`mMo {df`hr Mohè`mdaMo ^mdXe©Z, Amoð>Û`m§Mr AgVo. (7) KamVM _mo~mBb Hw$R>ohr
{ZdS>H$M AgVmV. (9) gwÅ>rÀ`m {Xder hmbMmb Am{U AmdmO EoHy$ `oVmo. AmT>iVmo. gmoâ`mÀ`m \$Q>rV, {H$MZ Vmo Mmb H$ê$Z Jobm. em§VnUo Amnbm amÁ`H$ma^ma hmH$Ê`mV _¾
gH$mir 9 Vo 10 Am{U amÌr 8 Vo 9 g_moaMm Jm|YiVmo. øm Za dm Zmar loð> / AmoQ>çmda, XodKamÀ`m S>moŠ`mda,
^anya ~mobÊ`mgmR>r _mo~mBbYmaH$ loð>rÀ`m g_moa Va Hw$Ur {XgV Zmhr _J nwñVH$m§À`m Imbr, Q>m°`boQ>_Ü`o qH$dm Agbobm VoWrb VËH$mbrZ qhXþ amOm ~ogmdY AgVmZmM Ë`mMo
CnbãY AgVmV. nU \$º$ gmd©O{ZH$ ho Hw$Umer ~mobV AmhoV, VmdmVmdmZo ~mWê$__Ü`ogwÕm! JmUr EoH$ë`m{edm`
gwÅ>rÀ`m {XderM. gmo_dma Vo e{Zdma ^m§S>V AmhoV qH$dm gVV hgV hgV ñZmZ H$aVm `oV Zmhr Zm! _J H$m` g~§Y eha d I{OZm Ë`mZo bwQ>bm d g^moVmbÀ`m àXoemda
A{O~mV Zmhr. (10) _mo~mBbYmaH$ ~mobV AmhoV hoM H$ioZmgo hmoVo. (3) H$aUma? (8) _mo~mBbdaMo _ogoO qH$dm
Ë`m§Mo \$moZ ñdrM Am°\$ H$Yrhr R>odV {H$Ë`oH$ ì`º$s añË`mdê$Z MmbVmZm ìhm°Q>gAndarb _ogoO AmdOy©Z ZwH$gmZ^anmB© bmXbr. amOmZo Ë`mÀ`m~amo~a Vh Ho$ë`mdê$Z Vmo
ZmhrV. (11) _mo~mBb R>odÊ`mÀ`m OmJm _mo~mBbda BVŠ`m _moR>_moR>çmZo ~mobVmZm nmhUmè`m§Mo à_mU 50/50 Q>¸o$ Amho.
{Z{üV AgVmV Ë`m_wio "_mo~mBb {XgVmV H$s n{bH$S>À`m lmoË`mMo H$mZ Oo nhmV ZmhrV Ë`m§Zm H$Xm{MV Y¸$m _miì`mg naVbm Am{U VoWyZ {X„rg Jobm, d VoWo nmohmoMë`mda
gmnS>dUo' hm gmohim A{O~mV hmoV Zmhr. ~{Ya hmoD$ eH$VmV `mMr OmUrd Ë`m§Zm ~gmdm Agohr _ogoO Agy eH$VmV. (9)
(12) Am°{\$g Adg©_Ü`o d¡æ`{º$H$ ZgVo. Am{U AmOy~mOyZo OmUmao ZmJ[aH$ Q´>moqbJÀ`m ~m~VrV, B‚mVrMo dm^mS>o Ë`mMm MwbVm Ë`mbm ào_mZo {_R>r _marV AgVmM Ë`mZo
_mo~mBbda ~mobVm `oV Zmhr, na§Vw H$mZ Q>dH$mê$Z {dñ\$marV _wÐoZ§ "ho H$moU H$mT>Ê`mÀ`m ~m~VrV, ñdV: A{VVÁk
Am°{\$gZo {Xboë`m _mo~mBbda _mÌ amOo / amUr' Ag§ nmhmVM amhVmV. (4) (A„mCÔrZZo) Amnë`m gwè`mZo Ë`mÀ`m öX`mda àmUmpÝVH$ OI_
d[að>m§er-H${Zð>m§er g§dmX ghO hmoD$ _mo~mBbdarb \o$g~wH$, Joåg IoiV
eH$Vmo. AWm©V 90 Vo 95 Q>¸o$ Am°{\$g IoiV añVm Amobm§S>Uo qH$dm aoëdo ê$i Ho$br.
Adg©_Ü`o B§Q>aH$m°_daM ~mobbo OmVo. Amobm§S>Uo åhUOo AmnU H$mhr Var
(13) _mo~mBb hmVmV Yê$Z "EoQ>~mO' gd©loð> H$aVmo AmhmoV Ago dmQ>Umao Iyn Agë`mZo ^mî` H$aÊ`mÀ`m ~m~VrV, Agm.o AmnU ^maVr` åhUZy
nÕVrZo nmdbo Q>mH$sV CJmMM {X_mI AmhoV qH$dm gVV Mmodrg x gmV, JmUr ZQ>-ZQ>çm§À`m ImOJr OrdZm{df`r Amnë`m _mo~mBb_Ü`ohr ^maVr`Ëd
{_adV H$moUr {\$aV Zmhr. qH$dm EH$ EHo $Uo hmM Amnbm OÝ_{gÕ h¸$ Amho bmoH$m§Zm H$iboM nm{hOo AgoM Amnbo AmUboM nm{hOo. {H$Ë`oH$Xm _mÂ`m EH$m
Am{U Vmo _r ~OmdUmaM Agm R>m_ H$V©ì` Amho, ho g_OyZ dmJUmao Iyn {_ÌmMo dmŠ` _bm Zoh_r AmR>dVo.
AmhoV. (10) Amnë`m OrdZmV Oo Oo ""H$m°_Z goÝg BO AZH$m°_Z BZ B§{S>`m.''
KS>Vo Vo Vo BVam§Zr nmhm`bmM nm{hOo
Agmhr EH$ nU AgVmo. EImÚm g§ñWoZo Amåhmbm d¡{dÜ` ^mdVo H$s$
Ë`m§À`m g§nÞ Pmboë`m CnH«$_m§~m~V {d{MÌVm ^mdVo H$moU OmUo. B§Q>aZoQ> `mbm
H$mhr _°Q>a \$moQ>mo \o$g~wH$da, _amR>rV "Am§VaOmb' åhUVmV Ago Hw$R>o
ìhm°Q>gAnda Q>mH$bm VaM R>rH$M Amho. Var dmMbo hmoVo. nU ho Oa Iao Agob Va
qH$dm AmnU EImÚm gw§Xa {ZgJ©aå` IaM Amnë`mVbr "A§Vao' dmT>V AmhoV
{R>H$mUr Jobmo Am{U {VWbo \$moQ>mo Am{U AmnU gJio "EH$ _hm^rfU
\o$g~wH$da Q>mH$bo Var haH$V Zmhr. Omù`mV' AS>H$V Mmbbobmo AmhmoV Ago
dmT>{Xdg, b¾mMm / ñdV:Mm dJ¡aohr dmQ>Vo. Oo {XgVo Vo {b{hbo. _r _mÂ`mnwaVr
eoAa H$am`bm haH$V Zmhr. nU AJXr {eñV bmdyZ KoVbobr Amho. _mPm
AÜ`m© MÈ>rV, CKS>çm~§~ AdñWoV _mo~mBb (Vm§{ÌH$ H$maU dJiVm) H$Yrhr
g_wÐmV Sw>§~VmZmMo \$moQ>mo, nVr-nËZtÀ`m ñdrM Am°\$ ZgVmo. Vmo Hw$R>ohr BH$S>o-
OrdZmVrb ZmOyH$ jUm§À`m OdirH$sMo {VH$S>o R>odbobm ZgVmo. Hw$Ur _mÂ`mer
\$moQ>mo gmVË`mZo Q>mH$mdoV H$embm! (11) _mo~mBbda g§nH©$ gmYV Agë`mg _r
`mì`{V[aº$ "\$m°adS>}S>' Iyn AgVmV. ËdaoZo _mo~mBb Am°Z H$aVmo. H$maU
ñdV: {bhm H$s. EImXm-Xþgam _°Q>a nbrH$Sy>Z ~mobUmè`m "_mÂ`m'
\$m°adS>© Ho$bm Va R>rH$, nU A»I§ AgUmè`mbm _mÂ`mer H$mhr ~mobm`MoM
Am`wî`M \$m°adS>}S> H$embm OJm`M§ AgVo. (AndmX - åhUOo, Aao d¡VmJ
qH$dm ñdV:À`m nmoPogMo \$moQ>mo Q>mHy$Z "_r d¡VmJ, _mo~mBb H§$nÝ`m§Mo \$moZ `oVmV
H$gm {XgVmo qH$dm _r H$er {XgVo' ho Voìhm qH$dm _r A_wH$ A_wH$ \$m`ZmÝg
gmVË`mZo gm§JÊ`mV H$m` _Xþ©_H$s Amho H§$nZrVyZ ~mobVmo`, Vwåhmbm bmoZ hdo H$m?
hoM _bm H$iV Zmhr. Ago \$moZ Amë`mg. AndmXM. Ë`mdoir
_r H$Q> H$aVmo.)
Click to View FlipBook Version