The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saptahik Amber, 2019-11-24 08:23:31

Saptahik Ambar 2nd November 2019

Saptahik Ambar 2nd November 2019

_mdiMm ZdrZ a{O. Z§. 66399/93

www.weeklyamber.com {dZm{VH$sQ> nmoñQ> nadmZm : WPP-108

VioJmd Xm^mS>o df© 30 (A§H$ 45) e{Zdma, {X. 2/11/2019 gm¡a df© : 11 H$m{V©H$ eHo$ 1941 nmoñQ> nadmZm PML/125/2018-20 n¥îR>o 8 _ëy ` 2 é.

WmoS>Š`mV... A{Vd¥ï>rZo _mdir eoVH$è`m§À`m ZwH$gmZrMr ^anmB© Úmdr

XþJ©_ _mdimV Zd{Zdm©{MV Am_Xma gwZrb eoiHo$ YaUma gaH$maH$S>o AmJ«h
\$ami-dmQ>n
VioJmd Xm^mS>o, {X. 1 : Joë`m H$mhr {Xdgm§V Pmboë`m A{Vd¥ï>r_wio
dS>oœa, {X. 1 : _mdimVrb
XþJ©_ ^mJmV OmD$Z H$mhr _mdimVrb eoVH$è`m§Mo AVmoZmV ZwH$gmZ Pmbobo Amho. hmVmVm|S>mer Ambobo
H$m`©H$Ë`mªZr {_R>mB© d \$amimMo
dmQ>n H$ê$Z EH$ AZwH$aUr` ^mVmMo nrH$ Joë`m_wio eoVH$ar hdmb{Xb Pmbo AmhoV.
CnH«$_ gmOam Ho$bm. \$iUo
JmdmOdirb R>mH$a dñVrda OmD$Z emgZmZo Ë`m§Zm bdH$amV A{Vd¥ï>rZo ^mV{nH$m§Mo AVmoZmV Xod|Ð T>Jo, emo^mVmB© H$X_,
ñd. g§Ho$V^mD$ Amgdbo
à{Vð>mZÀ`m H$m`©H$Ë`mªZr bmSy>, bdH$a ZwH$gmZ^anmB© Úmdr ZwH$gmZ Pmë`mMo {XgyZ Ambo. {edmOr Amgdbo, gwXm_ H$X_,
{MdS>m, MH$br, H$a§Or Aem
\$amimMo dmQ>n Ho$bo. Am§Xa _mdi `mgmR>r emgZXa~mar nmR>nwamdm AZoH$ {R>H$mUr ^mV{nHo$ dmhÿZ Zmam`U R>mH$a, Jwbm~ J^mbo,
d ZmUo _mdimVrb H$mhr dmS>çm d
dñË`m§da OmD$Z Xodm^mD$ H$aUma Agë`mMr ½dmhr Zd- Jobr AmhoV. dS>oœa, _mD$, A{Zb OmYd, N>JZ bîH$ar,
Jm`H$dmS> d {_Ì-_§S>itZr {_R>mB©
d {Xdmir \$amimMo dmQ>n Ho$bo. {Zdm©{MV Am_Xma gwZrb eoiHo$ bîH$admS>r, J^mbodmS>r, Zmam`U _mbnmoQ>o, ghmXÿ qeXo,

{XJ~§ a H$w bH$Uu `mM§ o `m§Zr {Xbr Amho. XdUodmS>r `m {R>H$mUm§Zm Ë`m§Zr g§Xrn bîH$ar, _wHw§$X Im§S>^moa
gbJ 4 Vmg Jm`Z
Am. eoiHo$ `m§Zr {XdmirV ^oQ> {Xbr. Zm`~ Vh{gbXma Ë`m§À`m g_doV hmoVo.
VioJmd Xm^mS>o, {X. 1 :
OmJ{VH$ Jm`Z {XZmMo Am¡{MË` Am§Xa _mdiMm Xm¡am Ho$bm. amdgmho~ KmQ>o, H¥${f A{YH$mar
gmYyZ `oWrb H$bmH$ma {XJ§~a
Hw$bH$Uu gbJ 4 Vmg Jm`ZmMm gXmof _VXma `mÚm§_wio _VXmZmMr Q>¸o$dmar H$_r
H$m`©H«$_ H$aUma AmhoV. gmo_dma
{X. 18 Zmoìh|~a amoOr Xþnmar 3 Vo _mOr ZJamÜ`j C_mH$m§V Hw$bH$Uu `m§Zr Ho$bobr _mJUr
gm`§H$mir 7 `m doimV Vo qhXr-
_amR>r JrVo gmXa H$aVrb. ^§S>mar VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 1 : C_mH$m§V Hw$bH$Uu `m§Zr Ho$br Amho. Ago Ë`m§Zr åhQ>bo Amho.
hm°pñnQ>bZ{OH$, XmXm-XmXr gaH$maZo ~Zdboë`m _VXma`mÚm dfm©Zwdf} _mdi {dYmZg^m {ZdS>UyH$ bmoH$m§Zm _VXmZ Odinmg H$aVm `oB©b
nmH©$_Yrb nwînmdVr ~dbo VemM Mmby AgyZ _`Vm§Mr Zmdo Ë`m_YyZ
g^mJ¥hmV hm H$m`©H«$_ hmoUma Amho. H$_r H$aÊ`mV Ambobr ZmhrV. 2019À`m _VXma`mÚm§_Ü`o C_mH$m§V Aem nÕVrZo _VXmZ H|$Ðo AgmdrV Aerhr
a{gH$m§Zr Adí` bm^ ¿`mdm, Ago Ë`mMà_mUo OmJm gmoSy>Z naJmdr Joboë`m Hw$bH$Uu `m§Zr `ed§VZJa {d^mJmMm Ë`m§Mr _mJUr Amho. EH$m KamV Mma _VXma
AmdmhZ H$aÊ`mV Ambo Amho. _VXmam§Mr Zmdohr VerM AmhoV. Ë`m_wio _wimn`ªV OmD$Z Aä`mg Ho$bm. Ë`mZwgma AgVrb Va Ë`mn¡H$s XmoKo OdiÀ`m H|$Ðmda
àË`j _VXmZ 80 Vo 85 Q>¸o$ Pmbo `mXr_Ü`o 5225 _VXma XmIdÊ`mV Va XmoKo XmoZ {H$bmo_rQ>a A§Vamdarb H|$Ðmda
AgyZgwÕm Omhra AmH$S>odmar 55/60 Ambo AmhoV. àË`jmV 1725 _VXma ho Ago H$m? àË`oH$ H$m°bZrV emim, _§{Xa
Q>¸o$M XmIdbr OmV AgVo. gaH$maZo _`V AWdm OmJm gmoSy>Z Joë`mMo dmMZmb`, g_mO_§{Xa AgVoM. {VWoM
gXmof _VXma `mÚm aÔ H$ê$Z AMyH$ {ZXe©Zmg Ambo. gmhm{OH$M _VXmZmMr _VXmZmMr ì`dñWm Pmë`mg bmoH$m§Zm
`mÚm ~ZdÊ`mMo H$m_ VmVS>rZo hmVr Q>¸o$dmar H$_r {XgyZ Ambr. hoM àH$ma bm§~da Om`bm bmJUma Zmhr d _VXmZmVhr
¿`mdo, Aer _mJUr _mOr ZJamÜ`j AÝ` {R>H$mUrhr Pmbo AgUma. åhUyZ dmT> hmoB©b Agohr C_mH$m§V Hw$bH$Uu `m§Zr
_VXma `mXr AMyH$ d AÚ`mdV Agmdr åhQ>bo Amho.

n¡gm\§$S> dmMZmb`mV {Xdmir A§H$ d J«§Wm§Mo àXe©Z

VioJmd Xm^mS>o, {X. 6 : dmMZmb`mV {Xdmir A§H$ d J«§WàXe©Z d¡Ú, XrnH$ OmYd, e¡boe ^oJS>o, AmZ§X amD$V, gm¡. _mYdr _aH$io d AÝ`
Xadfuà_mUo `§Xmhr n¡gm\§$S> _mo\$V ^a{dÊ`mV Ambo hmoVo. Ag§»` dmMH$ Jm`H$dmS>, dg§V H$mH$S>o, {dœZmW `mdoir CnpñWV hmoVo.
Xadfu `m CnH«$_mMr dmQ> nmhmV AgVmV
d CÎm_ à{VgmXhr XoVmV.

dmMH$m§À`m AmdS>rMo {Xdmir A§H$
VgoM nwÊ`mMo Am_Xma dOmhV {_Pm© `m§Zr
XoUJr {Xbobr nwñVHo$ `m§Mm àXe©ZmV
g_mdoe hmoVm. gañdVr nyOZ, JUoe
nyOZ d H¡$. ~mimgmho~ {H$~o `m§À`m
à{V_m§Zm nwîn g_n©U H$ê$Z Ama§^
H$aÊ`mV Ambm. dfm©VmB© {H$~o, gwf_m
Hw$bH$Uu, gm¡. _mYwar d¡Ú, S>m°. AemoH$gmám{hH$ 2 Zmoìh|~a 2019 VioJmd d¥Îm 3

A§~a

H¡$. gê$~mB© km. H$mimoIo ñ_aUmW© AemoH$ km. H$mimoIo `m§À`mH$Sy>Z g_{n©V

X:þ I nmhUþ Mmar Ambo AmOr-AmOmo~m§À`m ghdmgmMm AmZ§X

EH$Xm EH$m ZJamV {dlm_Ym_ d¥Õml_mV néioH$a emioÀ`m {dÚmÏ`mªMr {Xdmir
AMmZH$ KSy>Z Ambo.

gwIm§À`m amOmÀ`m Kar VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 30 :
Xþ:I nmhþUMmar Ambo. AmOr-AmOmo~m§À`m ghdmgmV {Xdmir
EH$ CnMma åhUyZ Ë`mg gmOar H$aÊ`mMm AmZ§X H$mhr Am¡aM! ho
gwIm§Mm amOm gm_moam Jobm. gwI Xadfu bwQ>m`bm {_imdo `mgmR>r

VXm Xþ:Im§Mm A{VWr åhUmbm, néioH$a {dÚm {ZHo$VZMo AmOr-_mOr
""dV©_mZdŠË`m ^{dî`H$Ë`m© {dÚmWu {dlm_Ym_ dÕ¥ ml_mV Zho _rM
ñdrH$mabo VwPo ñdmJV ào_mZo {Xdmirbm EH$Ì `oV AgVmV. `§Xmhr
AmË_H|${ÐVVm OmJ{dÊ`mgmR>r Vwbm Ë`m§Zr `m d¥Õml_mV AmZ§XmMr ~agmV
AmO ào_mZoM _r MQ>H$m XoUma Ho$br.

{dÚmÏ`mªZr am§Jmoù`m H$mT>ë`m. gw§Xa

_wÔm_ AdVabmo VwÂ`m ^oQ>rbm. ^oQ>H$mS>} {Xbr. g§O` OmYd `m§Zr XoIUm
N>Ùr Ago VwPm ñdmJV-ngmam AmH$me H§$Xrb bmdbm. nUË`m bmdë`m.
Wmam Z Úmdmg Ah§{dH$mam! _Zmoa§OZmMo H$m`©H«$_ gmXa Ho$bo. Amåhr
AJå` AVŠ`m©Mmhr ñdrH$ma Xadfu `m H$m`©H«$_mMr AmVwaVoZo dmQ>
H$am`bm hdm ehmÊ`m nwéfmZo nmhmV AgVmo Ago A{Zb {Q>nUrg d
gwhmg KmUoH$a åhUmbo.

_mZdVm dgo Ë`mV AJË`mZo gm_m{OH$ ~m§{YbH$sÀ`m ^mdZoVyZ gm¡. ñZohb ~migam\$, Eb. S>r. H$m§~io, g§O` OmYd, A{Zb {Q>nUrg, gwhmg KmUoH$a d
Zmhr nojm AJ{VH$ Zgo doJim {dÚmWu ñd`§ñ\y$VuZo Xadfu hm CnH«$_ AmOr-_mOr {dÚmÏ`mªg_doV AmOr-AmOmo~m
VwÂ`m g_ Ah§_Ý` Xþ~im am~{dVmV. Amnë`m ì`ñV OrdZmVyZ doi
ì`W© Vd hm A{VÏ`gmho im!'' H$mTy>Z `oWo `oVmV, Ago CnH«$_mÀ`m AmOr-AmOmo~m§Mm Amerdm©X AmYr Zm|XUr d _wÐm§H$ {d^mJ, nwUo
_Zr C_Jbm VXm da_bm g§`mo{OH$m gm¡. ñZohb ~migam\$ åhUmë`m. ¿`m`Mm d Z§VaM {Xdmir gmOar
gwImMm amOm VXm dXbm, Jobr 20 df} hm CnH«$_ dgw~magobm H$am`Mr Agm Am_Mm Zo_ Agë`mMo `m§À`m _m\©$V _mPr gm¡. d¡embr Zrboe OJZmS>o øm A{YH¥$V
""AmT>çVm Ah§H$ma AmO Jimbm, gmVË`mZo Mmby Amho, Ago Ë`m§Zr gm§{JVbo. Ë`m§Zr gm§{JVbo. emioMo n`©dojH$ Eb. godm nwadR>mXma åhUyZ ASP (AUTHORISED SERVICE
j_ñd {_Ìm! gÝ_mJ© Vy Xm{dbm!'' S>r. H$m§~io `m§Zr gdmªZm ew^oÀN>m {Xë`m. PROVIDER) ~m~V {Z`wº$s Pmbobr Amho.
_mZgr ~ZgmoS>o, OmÝhdr bMHo$, {dœñV Z§XZ aoJo d _w»`mÜ`m{nH$m gm¡.
a_oe M§ÐmÌo` Eoœ`m© dmiw§O, goOb ^wO~i, Zohm à{V_m Mm¡Yar `m§Zr gdmªMo H$m¡VwH$ Var B©-a{OñQ´>oeZ-Am°ZbmB©Z {bìh A°ÝS> bm`goÝg (E-
~m{dñH$a, àm§Obr dm~io, V¥ár bmS>, Ho$bo.
VioJmd ñQ>oeZ Jm¡aOm Jm`H$dmS>, VZwOm CJrbo, hf©Xm REGISTRATION AND ONLINE LEAVE AND
_m~o mBb : 9890884648 gm~io, `o{Zgm gæ`X, gmjr \§$S>, gd}e
OmYd `m§Zr gh^mJ KoVbm. LICENSE) H$ê$Z XoÊ`m~m~V A{YH¥$V {Z`wº$s Pmbobr Amho.

n§{S>V Zohê$ {dÚmb`mV _mOr {dÚmWu _oimdm Var Am_À`m `oWo B©-a{OñQ´>oeZ-Am°ZbmB©Z {bìh A°ÝS> bm`goÝg

B§Xmoar, {X. 5 : H$m_eoV `oWrb n§{S>V {Xbr. a_oe Amoìhmi, g§Vmof H$X_, ~gë`mMm AmZ§X KoVbm. Va g_ma§^mZ§Va (E-REGISTRATION AND ONLINE LEAVE AND
Zho ê$ {dÚmb`mVrb Eg.Eg.gr.À`m gZ gmYZm Am§Ðo, A_mob aU{Xdo, Hw§$Xm gdmªZr EH${ÌV Jßnm _maV ñZoh^moOZmMm
1994 À`m ~M° _Yrb {dÚmÏ`mªMm {eagQ>, am_Xmg _hm{S>H$, H${dVm _wWm, AmZ§X bwQ>bm. LICENSE) gaH$mar {Z`_mà_mUo _m\$H$ XamV H$ê$Z {Xbo OmB©b.
ñZoh_oimdm emioVrb g^mJ¥hmV g§nÞ Vã~gw_ nQ>ob, A_mob Ho$Xmar, H$m{bXmg Var Imbr {Xboë`m nÎ`mda Zm|X d bm^ ¿`mdm {h {dZ§Vr Amho.
Pmbm. qeXo `m {dÚmÏ`mªZr _ZmoJVmVyZ embo` àmñVm{dH$ d ñdmJV _{Zfm gwnoH$a
OrdZmVrb H$Sy>-JmoS> AmR>dUr (dmKdbo) `m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ àm. Amnbr {dœmgy
Vã~b 25 dfmªZ§Va {dÚmWu EH$Ì gm§{JVë`m. `mdoir {ejH$m§Mm `Wmo{MV gw^mf qnnio `m§Zr Ho$bo. g§`moOZ g§Vmof
emioV Amë`mZo àmn§{MH$ Jßnm§nojm gËH$ma H$ê$Z gÝ_m{ZV Ho$bo. àma§^r H$Q>Ho$, _méVr H$mOio, kmZoœa qnnio, ZrVm gm¡. d¡embr Zrboe OJZmS>o
embo` OrdZmVrb AmR>dUtZmM A{YH$ n[anmR> d àmW©Zm KoD$Z nwÝhm dJm©V Xoe_wI (T>_mbo), N>m`m ndma `m§Zr Ho$bo.
COmim {_imbm. g_ma^§ mMo AÜ`jñWmZr Am°{\$g Z§. 11, gŠgog M|~g©, ßbm°Q> Z§. E-8,
Am^ma Zgr_ nQ>ob `m§Zr _mZbo. \$bHo$dmS>r g_moa, ~±H$ Am°\$ ~amoS>m Odi,
VioJmd ñQ>oeZ, nwUo - 410507

_mo. 7040522073, 9975106573

{dÚmb`mMo {dÚ_mZ àmMm`© Ama. S>r. eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K AmOr-AmOmo~m§gmR>r
nm§S>d hmoVo. à_wI A{VWr åhUyZ
VËH$mbrZ {ejH$ ~r. E_. ^go, Ho$. E_. gwJ_ g§JrV H$m¡Qw>§{~H$ nmVirdaMr ^md{ZH$ ZmVr/~m§{YcH$s OnÊ`mgmR>r
qeXo, AemoH$ Jmoao, g§^mOr OJVmn, dmZàñWml_mVrc AmOr-AmOm~o mZ§ m Amnco åhUm! V_w À`m EImÚm {à`
VmË`mgmho~ Ym§S>o, B. Ho$. hmobo, Eb. E_. lra§J H$bm {ZHo$VZMo H$bmH$ma ì`º$sMm dmT>{Xdg qH$dm nwÊ`{VWr qH$dm EImXm {d{eï> gU `m {Xder
Jm`H$dmS> CnpñWV hmoVo. {deof A{VWr ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa AmOr-AmOmo~mZ§ m Úm {_ï>mÞmMo ^moOZ.
åhUyZ gmjr Hw$S>nUo, àem§V gmoZdUo
CnpñWV hmoVo. `màg§Jr `m _mOr ~wYdma, {X. 6 Zmoìh|~a 2019 amoOr gm`§H$mir 5 dmOVm EH$XmM é. 21,000/- ^ê$Z Ë`mÀ`m ì`mOmVZy dfm©VyZ EH$Xm H$am AÞXmZmMm
{dÚmÏ`mªÀ`m dVrZo emiog dmMZr`, H$m`©H«$_ gmOam! `m XoUJrcm/R>odrcm 80Or A§VJ©V gyQ> Amho.
g§ñH¥$Vr d g§ñH$mamË_H$ nwñVHo$ ^oQ>
A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H$am :

_mo~mBb : 9921525509, 9960253835, 9822081943

gmám{hH$ 2 Zmoìh|~a 2019 g§nmXH$s` 4

A§~a

df© 30 do AH§ $ 45 11 H$m{V©H$ eHo$ 1941 {X. 2 Zmoìh|~a 2019 Z _mVw: na_² X¡dV_²
_mV¥MaUmMr godm åhUOoM OrdZmMr YÝ`Vm!
^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r &
ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm && H$¡ . _mVmlo r hO§ m~mB© AXmOr ~m\$Zm ñ_aUmW©

g§nmXH$s` "XodamB©'Mo AÜ`j gwH$ZeoR> AXmOr ~m\$Zm `m§MoH$Sy>Z g_{n©V...

Ioi Wm§~dm, amÁ` dmMdm JwUdÎmmnyU© {ejU d {ejH$

_hmamï´>mMr {ZdS>UyH$ hmoD$Z XmoZ AmR>dS>o bmoQ>bo Var Zm{dÝ`nyU© H¥$Vr Ho$ë`mZ§Va g_§Og Am{U àJë^ ~ZdÊ`mMo AZW©, EH$m A{dÚoZo Ho$bo `mVyZ
_w»`_§{ÌnXmdê$Z ^mOn d {edgoZoV a§Jboë`m H$bJrVwè`m_wio AÚmn {dÚmÏ`mªZm JwUdÎmmnyU© {ejU H$m`© {ejUm_wioM KS>Vo. àJë^ ñnï> Ho$bo.
gaH$ma ñWmnZ hmoD$ eH$bo Zmhr. _VXmam§À`m {hVmMr ½dmhr XoV, `wVr {_iVo. H$moUVmhr nmbH$ Ooìhm g_mOm_wio g_W© amï´>mMr {Z{_©Vr
H$ê$Z {ZdS>UwH$m bT>dyZ Pmë`m. _VXmam§Zr amÁ`hr ~hmb Ho$bo Amho. emiobm ^oQ> XoVmo Voìhm emioVrb hmoVo. AmOÀ`m {dÚmÏ`mªMr {nT>r {ejUmMm AmYma hmM
_mÌ _w»`_§Ìr Vw_Mm H$s Am_Mm `mdê$Z KmoS>o AS>bo Amho. dmñV{dH$ q^Vr `m ~mobŠ`m AmhoV H$s Zmhr? Hy$b Am{U ñ_mQ>© AgyZ AmYw{ZH$ OrdZmMm CÕma Amho. EImXm
`wVrV H$moUË`m njmMo OmñV Am_Xma {ZdSy>Z Ambo, Ë`m§Mm _w»`_§Ìr ho gd©àW_ nmhVmo. VoWrb OJmVrb gd© àH$maMr AmìhmZo g_mO àJV Amho H$s AàJV Amho,
Ago gmoB©ñH$a gyÌ hmoVo. Ë`mà_mUo 105 OmJm qOH$Umè`m ^mOnbm dmVmdaU, gmo`rgw{dYm, em¡Mmb`, ho Ho$di C§MM C§M B_maVr qH$dm
n{hbr g§Yr hmoVr; nU goZoVrb ~oOm~Xma ZoË`m§Zr {edgoZoMmM _w»`_§Ìr nmUr, n[aga `mMo gyú_ {ZarjU am_ eoiHo$ añË`mda YmdUmè`m A{bemZ
hmoB©b Aeo VmUmVmUr gwê$ R>odbr. _w»`_§Ìr H$moU d _hÎdmMr _mbXma nmbH$ H$aVmV. nmbH$m§Mr ImÌr JmS>çm§dê$Z R>aV ZgVo, Va Ë`m
ImVr H$moUmbm hmhr dmX gwê$ Amho. H$moUË`mM njmbm ~hþ_V Zgë`mZo nQ>ë`mZ§VaM Vmo Amnë`m nmë`mbm S>m°. Zmam`Uamd ^mboamd hm`ñHy$b, g_mOmÀ`m ~m¡{ÕH$ C§Mrdê$Z R>aVo.
amï´>dmXr d H$m±J«og njhr X~m Yê$Z ~gbo AmhoV. amï´>dmXrMo ZoVo eaX àdoe XoVmo. åhUyZ {ejH$-{e{jH$m ñZohZJa Zm§XoS> 431605 Agm ~w{Õd§V g_mOM gdmªJrU
ndma `m§Zr {damoYr nj åhUyZM {dYmZg^oV ~gUma Agë`mMo Omhra `m§Zr JwUdÎmmnyU© {ejU XoÊ`mgmR>r _m~o mBb : 7350860422 {dH$mgmV Zoh_r AJ«oga R>aVmo.
Ho$bo Agbo Var H$mhr _§S>itZm gÎmoMm _moh AmdaV Zmhr. åhUyZ goZobm Zm{dÝ`nyU© H¥$Vr H$m`©H«$_ V`ma _hmamï´> hr {ejUmMr à`moJemim
nmqR>~m Úmdm Ago KmQ>V Amho, Va goZoVrb gÎmm{nnmgy Am_MmM H$amdm d Vmo àm_m{UH$nUo ñdrH$maÊ`mMr Am{U OJ nmXmH«$m§V Amho. H$moUË`mhr amÁ`mMr, amï´>mMr
_w»`_§Ìr åhUyZ AS>dUyH$ H$arV AmhoV. ^mOn d goZoMr `wVr Pmbr emio_Ü`o am~dmdm. emim H$aÊ`mMr Ë`m§Mr j_Vm AgVo. g§nÎmr hr ^yJJm©V ZgyZ Vr
hmoVr. g§»`m~ihr gÎmm ñWmnZ H$aÊ`mBVHo$ Amho. nU _w»`_§Ìr VnmgUrÀ`m doiog A{YH$mar {V{_amH$Sy>Z VoOmH$S>o OmD$Z Amnbr bmoH$m§À`m kmZ d H$m¡eë`mV
H$moUmMm d H$moUmbm {H$Vr _§{ÌnXo Agbo amOH$maU Mmby Amho. Va nmR>r_mJÀ`m _wbm-_wbtZm gd©àW_ àJVr ìhmdr bmJVo. XS>bobr AgVo. Ë`m_wio {ejUmMo
{X„rVrb ^mOn loð>tZr hm àý amÁ`mVM gmoS>dm Aer V§~r {Xbr Amho. àý {dMaVmV. Ë`m§Zm CÎma XoVm _hÎd OmUUmao amï´> ho àJ{VnWmda
gwédmVrg ho gmao H$a_UyH$ H$aUmao R>abo, AmVm Vo MrS> d g§Vmn Ambo Zmhr Va A{YH$mar g_OyZ {ejU ho EH$ eó Amho. dmQ>Mmb H$aVo. _mZdr OrdZmMm
AmUUmao hmoV Amho. nmdgmZo IarnmMm h§Jm_ nyU©nUo O_rZXmoñV Ho$bm. KoVmV H$s, `oWo JwUdÎmm Zmhr. {ejUmZo _mUyg OJ ~Xby eH$Vmo. gdmªJrU {dH$mg hm {ejUmda
EH$sH$S>o Añ_mZr g§H$Q>mMm VS>mIm ~gbobm ~iramOm Va àM§S> dJm©V \$º$ EH$ XmoZ {dÚmWu hþema {ejU {dH$mgmMr n{hbr nm`ar Adb§~yZ AgVmo. Ë`m_Ü`o
_hmJmB©Zo ÌñV Pmbobr gm_mÝ` OZVm. Am¡Úmo{JH$ _§Xr, H$m_Jma H$nmV, AgyZ MmbV Zmhr Va g§nyU© dJ© Amho. àmW{_H$ {ejU hm àË`oH$ àmW{_H$ {ejU d _mÜ`{_H$
~oamoOJmar, amÁ`mda Agbobm H$Om©Mm S>m|Ja gmao H$mhr qMVmOZH$ Amho. hþema, {dMmaboë`m àým§Mr CÎmao ZmJ[aH$mÀ`m ì`{º$_Îd {dH$mgmMm {ejU `mMo _hÎd AZÝ`gmYmaU
Ë`mM doir {_Ìnj åhUdV _VXmam§H$Sy>Z g§`wº$ H$m¡b KoUmè`m§Mr XoUmam Agmdm bmJVmo. {ejH$m§Mr nm`m Amho. gw{e{jVnUm EImÚm Amho. {dÚmÏ`mªÀ`m {ejUmMm
^y{_H$m EH$_oH$m§Zm eh Am{U H$Q>eh H$gm ~gob `m{edm` Xþgar Zmhr. _ohZV OmñVrV OmñV Agm`bm amÁ`mÀ`m qH$dm amï´>mÀ`m Am{U ì`{º$_ÎdmMm nm`m hm
gwOmU g_Oë`m _hmamï´>mgmR>r AmOMr pñWVr hV~Õ ìhmdo AerM nm{hOo. JwUdÎmmnyU© emioVM nmbH$ C^maUr_Ü`o A{Ve` _hÎdmMr emioVM aMbm OmVmo. emioVyZ
åhUmdr bmJob. h[a`mZmMr d _hmamï´>mMr {ZdS>UyH$ EH$mM doir Pmbr, Amnë`m nmë`m§Zm àdoe KoVmV. _J ^y{_H$m nma nmS>rV AgVmo. {_imbobo g§ñH$ma d _yë`m§À`m
{ZH$mbhr EH$mM {Xder Omhra Pmbm. h[a`mZmV {Vgè`mM {Xder Vr B§J«Or Agmo H$s _amR>r AkmZm_wio, A{dÚoZo {H$Vr ZwH$gmZ AmYmamdaM nTw >rb {ejUmVrb
gaH$ma ñWmnZ Pmbo, Va _hmamï´>mV A§YH$ma ngabm Amho. EH$_oH$m§À`m _mÜ`_mMr Agmo. {dÚmÏ`m©bm hmoVo ho _hmË_m \w$bo `m§Zr {dÚo{dZm `eAn`e Adb§~yZ AgVo.
Camda ~gÊ`mMo S>md gwê$ AmhoV. {dÚ_mZ {dYmZg^oMr _wXV ZD$ _Vr Jobr, _Vr{dZm ZrVr Jobr.
Zmoìh|~abm g_má hmoV Amho. Ë`mAmYr gaH$ma ñWmnZ H$amdo `mMr ZrVr{dZm JVr Jobr, J{V{dZm {dÎm
OmUrd Zmhr `mMo Zdb dmQ>Vo. H$emgmR>r `wVr Ho$brV? gÎmogmR>rM Zm? Jobo, {dÎmm{dZm eyÐ IMbo, BVHo$
bmoH$m§Zrhr Vr g§Yr {Xbr Amho. H$moUmMm _w»`_§Ìr d H$moUmbm {H$Vr
_§{ÌnXo `m ^m§S>UmgmR>r Zmhr. ho XmoÝhrH$S>À`m gd© ZoË`m§Zr bjmV R>odmdo. dmMH$mM§ o {dMma
AÝ`Wm amï´>nVr amOdQ>rMm AgyS> `wVrda nS>ë`m{edm` amhUma Zmhr.
Q´>r Am°{S>Q> Amdí`H$ AmO_mdZy nmhmdr. \w$b~mOmê$nr C‚db `emZo nmOiboë`m
ZD$ gßQ>|~an`ªV gaH$ma ñWmnZ PmboM nm{hOo Ago H$m`Xoera ~§YZ A. e§. H$a§XrH$a {Xì`Á`moVr nmhÿZ AmZ§X{d^moa
Zmhr. ^mOn gdm©V _moR>m g§»`m~i Agbobm nj åhUyZ àW_ g§Yr B_maVr H$mogië`m H$s Ë`m§À`m VioJmd ñQ>oeZ {_Q>ë`mZoÌm§g_moa AÑí` XrnmdbrXodr
{_iob. Ë`m§Zm H$moUVmhr nj ~mhoê$Z nmqR>~m XoD$ eH$Vmo. VgoM XmoÝhr ñQ´>ŠMab Am°{S>Q>Mm àý EoaUrda `oVmo. àË`j gmH$mabr d ZH$iV ZV_ñVH$
H$m±J«og {edgoZobm nmqR>~m XoD$ eH$VmV. amÁ`nmb gd© amOH$s` ZoË`m§er `§XmÀ`m nmdgmù`mV AZoH$ bhmZ-_moR>o A§~a {Xdmir A§H$mMo hmoD$Z A{^dmXZ KS>bo!!!
MMm© H$aVrb. Ë`mZ§Vahr gaH$ma Zgob VaM amï´>nVr amOdQ>rMm {dMma d¥j O_rZXmoñV Pmbo, Ë`m_wio ahXmarg àgÞ _wIn¥ð>
hmoD$ eH$Vmo. _mÌ Xaå`mZÀ`m H$mimV \$moS>m\$moS>r H$ê$Z, doi nS>ë`mg AS>Wim `oD$Z Or{dVhmZrhr Pmbr. S>m°. {demIm Qw>_Uo
KmoS>o~mOma H$ê$Z gÎmm g§nmXZ H$aÊ`mMo àH$mahr KSy> eH$VmV. ^mOn d Ë`m~m~V gd©Ì hmoUmao {g_|Q>, hgè`m, Jwbm~r JmoS> _wbm`_ àgÞ VioJmd ñQ>oeZ
goZoH$S>o ~hþ_V Amho. VrgOU BVa njr` AmhoV. Ë`m_wio gÎmm ñWmnZ H$m±H«$sQ>rH$aU O~m~Xma Agë`mMo _V lrOm d lo`m.
H$aÊ`mg H$mhrM AS>MU Zmhr, nU H$mhtMr _Vr Jw§J Pmbr Amho, OmUH$mam§Zr ì`º$ Ho$bo. Aemdoir
Ë`mVyZ Jw§Vm dmT>V Jobm. gd© amOH$s` njm§Zr bjmV ¿`mdo H$s gmd©O{ZH$ {R>H$mUÀ`m d¥jdobtMo Am°{S>Q> hñV-H$_bmV XrnmdbrMo àVrH$
AdH$mir nmdgmZo eoVrMo àM§S> ZwH$gmZ Pmbo Amho. CÚmoJmVrb _§Xr, (tree audit) hmoUo JaOoMo Agë`mMo gObobm kmZXrn AZoH$ ew^oÀN>mê$nr
~oH$mar, _hmJmB©, amÁ`mMr Am{W©H$ ì`dñWm {~H$Q> Amho. Aem OmUdVo. Var VÁkm§Zr `mMr eŠ`Vm nwîn_mbm Am{U \w$bo AmH$me{Xdm
n[apñWVrV amÁ` Mmbdm`Mo Amho. n[aUm_r n`m©` _`m©{XV AgVmZm
^mOnMm _w»`_§Ìr, goZoMm Cn_w»`_§Ìr d g_mZ ImVodmQ>n Agm VmoS>Jm
`mo½` dmQ>Vmo. nU goZoZo H$mhr AÝ` _mJ© gÎmogmR>r emoYbm Va nmM df}
pñWa gaH$ma {_iob `mMr H$moUVrhr emídVr Zmhr. XmoÝhr njm§Mr `wVr
AgyZhr gÎmogmR>r dmX KmbUo ho bmoH$emhrgmR>r ŠbofH$maH$ Amho.
AÝ`Wm _wXVnyd© {ZdS>UwH$sÀ`m V`marbm bmJmdo Ago {MÌ Amho.

ho dÎ¥ mnÌ gew rc gaw eo gmIdiH$a, gn§ mXH$, _mbH$, _Ðw H$, àH$meH$ `mZ§ r aUo Hw $m AS° >ìhQ>m`© qPJ Am{U qàqQ>J, nUw o `Wo o N>mnZy ViJo md ñQ>eo Z `Wo o à{gÕ H$o b.o Xay ÜdZr : (02114) 223103, 226199
gñ§ WmnH$-gn§ mXH$ : gaw eo H$¥ îUmOr gmIdiH$a, _mZX gn§ mXH$ : ~r. E_. ^g,o àm. O`V§ Omdo H} $a, gmám{hH$ A~§ a H$m`mb© ` "ñdamJ§ U', 30, ^mbao md H$mb° Zr, ViJo md§ ñQ>eo Z 410507 E-mail : [email protected]

gmám{hH$ 2 Zmoìh|~a 2019 VioJmd d¥Îm 5

A§~a

WmoS>Š`mV... B§XmoarÀ`m Cn-gan§MnXr {ZVrZ T>moao gX²Jwé

dj¥ VmSo > Am{U Pao mŠ° g Qy>g©

VioJmd Xm^mS>o, {X. 2 : d¥jVmoS> {ZVrZ T>moao `m§Mm gËH$ma H$aVmZm MoAa_Z A§Hw$e T>moao, ~miH¥$îU nmZgao d `ed§V S>moig 54, amOJaw d H$mb° Zr,
Wm§~yZ H$mJXmMm dmna, ngmam H$_r ìhmdm ViJo md ñQ>eo Z, ViJo md
åhUyZ _§Ìmb`mVrb \$mB©ëg H$_r B§Xmoar, {X. 1 : `oWrb J«m.n§. H$aÊ`mV Ambr. {ZdS>UyH$ A{YH$mar Ho$bo.
H$aÊ`mMo KmQ>V Amho. gJioM H$m_, B©- Cngan§MnXmMr {ZdS>UyH$ hmoD$Z {ZVrZ åhUyZ gan§M nS>di `m§Zr Va AaqdX eodH$a, {dîUw Im§Xdo, Am_À`m AmH$f©H$ ghbr
_ob, b°nQ>m°n, _mo~B©bÛmao H$amd`mMo Agm {Zd¥Îmr T>moao `m§Mr {~Z{damoY {ZdS> ghmæ`H$ åhUyZ J«m_{dH$mg A{YH$mar
à`ËZ Amho åhUo; nU Poam°ŠgMr XþH$mZ§ Pmbr. _mdiVo Cngan§M {dH«$_ ndma `ed§V S>moig `m§Zr H$m_ nm{hbo. Am{ef T>moao, ~m~m H$m{eX, g§O` 1) bmoH$mJ«hmñVd
Va hmD$g\w$„ MmbV AmhoV. _J BWo `m§Zr R>aë`mà_mUo ßmXmMm amOrZm_m MìhmU, XÎmmÌ` XJS>o, gd© J«m. n§. A§X_mZ ghb
H$mJXmMm dmna hmoV Zmhr H$m? emim, {Xë`mZo {ZdS>UyH$ KoÊ`mV Ambr. {ZdS>rZ§Va J«m_ñWm§À`m dVrZo gXñ` CnpñWV hmoVo. 2020
H$m°boOog, gaH$mar H$m`m©b` Am{U H$moQ>© Ë`mgmR>r gan§M H$sVu nS>di `m§À`m A{^Z§XZ g^m KoÊ`mV Ambr. `mdoir
BWoVa {Xdg^amV Q´>Šg ^ê$Z [a_ AÜ`jVoImbr {deof g^oMo Am`moOZ {dÇ>b qeXo, g§Xrn H$m{eX, A§Hw$e àmñVm{dH$ d ñdmJV H$sVu nS>di 10 \o$~«wdmar J«wn \w$b
dmnaë`m OmVmV. hr dñVwpñWVr Amho H$aÊ`mV Ambo hmoVo. T>moao, OJÞmW eodH$a, Xm_moXa qeXo, `m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ A§Hw$e T>moao
Am{U Vr gaH$maÀ`m BVa YmoaUmà_mUo XeaW T>moao, a_oe KmoOJo, ~~Zamd T>moao, `m§Zr Ho$bo Va Am^ma `ed§V S>moig 3 \o$~«wdmar \$º$ 6 OmJm.
{dg§JV Amho, Ago _V lrH¥$îU nwa§Xao T>moao `m§Mm EH$_od AO© XmIb {dH«$_ ndma, {XZoe MìhmU, ~miH¥$îU `m§Zr _mZbo. g^oZ§Va H$m`©H$Ë`mªZr
`m§Zr ì`º$ Ho$bo. Vo nwT>o åhUmbo H$s, Pmë`mZo Ë`m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Omhra nmZgao `m§Zr A{^Z§XZna _ZmoJV ì`º$ {dO`r {_adUyH$ H$mTy>Z AmZ§X ì`º$ 2) Zonmi-newnVrZmW
~mbdmS>rnmgyZ nwT>o gJioM {dÚmWu Ho$bm. ghb
hmVmZo Z {b{hVm Poam°ŠgàVr dmnaVmV.
nwñVH§$À`m nwñVH§$ Poam°Šg Ho$br OmVmV, H$mR>_m§Sw>, nmoIam, {MVdZ
{ejH$hr Poam°Šg àVr _mJVmV åhUOo Am{U OZH$nya
Ë`m§Zm Vnmgm`bm gmono OmVo. hm {ejUmMm 16 OmZdo mar 2020
AmUrH$ EH$ IoiI§S>mo~m Amho. `m
nmœ©^y_rda "d¥j dmMdÊ`mMr KmofUm, 3) H$mer, J`m, à`mJ
d¥jm§Mm Ord KoUmar R>aVo.' `mH$S>o A`moÜ`m
H$mUmS>moim H$ê$Z MmbUma Zmhr.
dmMZmMr AmdS> Oer g§nbobr Amho, 16 _mM© 2020
VerM {b{hÊ`mMrXoIrb. _bm Va e§H$m
`oVo H$s gÜ`m {ZXmZ narjoMo nona Var 4) OJÞmWnaw r ghb
hmVmZo {b{hVmV Vr nÕVhr ~§X hmoB©b.
H$maU H$moUË`mhr {dÚmÏ`m©bm Ë`mMo nyU© ^wdZoœa, nwar, H$moUmH©$
Zmd, nyU© nÎmm, \$moZ Z§~a hmVmZo {b{hVm gy`© _§{Xa d H$Q>H$
`oVmo qH$dm H$go e§H$mM Amho. 19 \o$~«wdmar 2020

KmoamdmS>r aoëdo ñWmZH$mH$S>o ~KUma AmhmV H$m Zmhr? 5) Ah_Xm~mX JwOamW ghb

VioJmd Xm^mS>o, {X. 27 : KmoamdmS>r aoëdoImVo bj XoV Zmhr. `m àH$aUmV OmVrZo aoëdoÀ`m d[að> {d^mJr` dm{UÁ` gm¡. Xrnmbr JmoH$U©, I{OZXma nm§Sw>a§J ^oJS>o ÛmaH$m, ~oQ> ÛmaH$m,
aoëdoñWmZH$ Amdí`H$ gmo`r, gw{dYm§nmgyZ bj KmbyZ àdmem§Zm {Xbmgm Úmdm Aer à~§YH$m§Zm boIr nÌmÛmao Ho$br Amho. nÌmda d gXñ` gwaoe ^moB©a, {dO` n§{S>V `m§À`m gmo_ZmW, {JaZma, ~S>moXm,
d§{MV Amho. Ë`m~m~V nÌì`dhma H$ê$Zhr {dZ§Vr _mdi VmbwH$m aoëdo àdmgr g§KmZo g§KmMo AÜ`j nmonQ>amd ^oJS>o, CnmÜ`jm gøm AmhVo . ñQ>°À`w Am°\$ {b~Q>u
(d„^^mB© nQ>bo `mM§ m
gm{hpË`H$ H$Å>m d _gmnV\}$ dmMZ àoaUm {XZ gmOam! nwVim), JéS>oœa
5 {S>g~| a 2019
VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ), {X. 30 : g^mJ¥hmV gmOam H$aÊ`mV Ambm. {ZgJ©H$dr ~mbH$dr R>m|~ao `m XmoZ H${dVm `m§Zr ñda{MÌ EH$ qhXr (amï´>^º$sna) d
n§Yam Am°ŠQ>mo~a hm _mOr amï´>nVr, lrH¥$îU _wio `m§Zr àmñVm{dH$mV åhUZy XmIdë`m. Xþgar XodrMr (XodrMr 55 Zmdo Jw§\$bobr) 6) {g¸$s_,
{dkmZnwéf AãXþb H$bm_ `m§Mm H${dVm åhUyZ XmIdbr. AmOr-AmOmo~m§Zm Xm{O©qbJ, J§JQ>moH$,
OÝ_{Xdg "dmMZ àoaUm {XZ' åhUyZ dmMZmMr _hVr gm§JyZ _mo~mBbÀ`m nw. b. Xoenm§S>o `m§À`m EHo$H$mMr hm¡g hm H$m`©H«$_ IynM AmdS>bm. noqbJ, ZWwbm nmg,
gmOam hmoVmo. gm{hpË`H$ H$Å>m d _.gm.n. dmnam_wio EHy$UM dmMZmMr AmdS>, ^mJ 1, 2 `m gm§gm[aH$ H$Wm§Mo ZmQ>çdmMZ Q>m`Ja {hb ghb
_mdiemIm `m§À`m dVrZo hm {Xdg nwñVH$m§Mr OdirH$ H$_r Pmë`mMo Z_yX lrH¥$îU nwa§Xao Am{U gm¡. _rZmjr ^aS> `m§Zr gwYmH$a Xoe_wI `m§Zr Am^ma
dmZàñWml_mÀ`m Am{œZr Oárdmbo Ho$bo. dmMZmMmM EH$ àH$ma åhUyZ "_mPr Ho$bo. VgoM nwa§Xao `m§Zr e§H$a nmQ>bm§Mr _mZVmZm Ë`m§Mo g§J«{hV H$mhr ñ\w$Q> dmMyZ 16 E{àb 2020
H$Ý`m' H$dr ~r Am{U lmdU_mg "d§JU' hr J«m_rU H$Wmhr a§Jdbr. gm¡. ^aS> XmIdbo.
7) lrb§H$m ghb
{eVimXodr ZJa Am{U nmUr Q>mH$s n[aga gr.gr.Q>r.ìhr `§ÌUoMo CX²KmQ>Z
H$mob§~mo, H±$S>r, Ý`wdmam
bmoUmdim, Vm. 6 : {eVimXodr {eVimXodr _§{Xa d nmUr Q>mH$sOdi `moJXmZ {Xbo Ë`m§Mr ñVwVr {H$Vr Ho$br _§S>im§À`m dVrZo H$aÊ`mV Ambm. XrnH$ E{b`m, ~|Q>moQ>m {~M,
ZJa, nmUr Q>mH$s n[agabm bmoUmdim gd© n[aga H°$_oam A§VJ©V gwa{jV d A{^Z§XZ Ho$bo Var H$_r Amho. _mbnmoQ>o, {H$emoa Kmao, ZdZmW JmoUVo, grVm_mB©À`m AemoH$
`m {R>H$mUr gwa{jVVogmR>r gr.gr.Q>r.ìhr H$aÊ`mV Ambm Amho. `m `§ÌUoÀ`m VgoM H$m`Xm, gwa{jVVm Am{U {eñV {dÇ>b R>moga, {dÇ>b bm|T>o, VwH$mam_ dZmgh
H°$_oam `§ÌUm ~gdÊ`mV Ambr. CX²KmQ>ZmgmR>r bmoUmdim ehamVrb `m{df`r Ë`m§Zr _mJ©Xe©Z Ho$bo. VgoM ^mogbo, `moJoe H$moR>mdXo, Aj` H$mio 1 _mM© 2020
gm_m{OH$ H$m`©H$V} XrnH$^mD$ _mbnmoQ>o H$m`©VËna nmobrg {ZarjH$ ~r. Ama. `m CnH«$_mZo n[agamda Mmodrg Vmg VgoM {eVimXodr CËgd_§S>i _Yrb
`m§À`m nwT>mH$mamZo Am{U ^m§JadmS>r nmQ>rb CX²KmQ>H$ åhUyZ bm^bo. ZOa amhÿZ AZw{MV KQ>Zm Q>iVrb, gd© Á`oð> ZmJ[aH$, _{hbm, `wdH$, 8) ^yVmZ - qW\w$,
`oWrb bmoH$gh^mJmVyZ gXaMr Ago gm§{JVbo. `wdVr `m§Zr g§`moOZ Ho$bo. H$m`©H«$_mMo nmamo, nwZmIm
gr.gr.Q>r.ìhr. `§ÌUm ~gdÊ`mV Ambr CX²KmQ>Z àg§Jr nmQ>rb åhUmbo, àmñVm{dH$ d gyÌg§MmbZ gm_m{OH$ \w$Q>{ebm±J
Amho. ZmJ[aH$m§À`m ñdV:À`m gwa{jVVogmR>r `m doir nmQ>rb `m§Mm gËH$ma H$m`©H$V} XrnH$^mD$ _mbnmoQ>o `m§Zr Ho$bo.
C^maboë`m `m `§ÌUogmR>r Á`m§Zr ZmJ[aH$m§H$Sy>Z d {eVimXodr CËgd 8 E{àb 2020

gn§ H$© :
{dbmg H$w bH$Uu
9890515240 /
8275911337
ndZ H$w bH$Uu
9822164308 /
9373739502
gm.¡ CÁdbm H$w bH$Uu
9970174759 /
7620116242

KaMrM _mUg.§ KaMrM ghb..

gmám{hH$ 2 Zmoìh|~a 2019 kmZm§~a 6

A§~a

lram_mZwOmMm`© (^mJ - 2) 41 ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO

àmMrZ F$ftà_mUo ^maVr` AmMm`mªMr na§namhr Iyn _moR>r Amho. gd© AmMm`© F${fVwë` OrdZ OJbo d¥Îmr ^Jd§V_` hmoUo `mMoM Zmd ^º$s
AmhoV. kmZ, Ë`mJ, g_n©U, g_mO{hV, amï´>{hV Ago gd© JwU F$fr Am{U AmMm`© XmoKm§_Ü`o g_mZ
AmhVo . AmMm`© åhUOo àË`Ho $ emómVrb VÁk, H$mUo Ë`mhr emIMo m à_Iw Ago åhQ>bo OmV.o Aem ^Jd§VmnmgyZ n§M_hm^yVo {Z_m©U
{d{dY emómVrb VÁk AmMm`mªMr AmoiI `m gXamVyZ AmnU H$ê$Z KoUma AmhmoV. Pmbr; Am{U Vgo ~{KVbo Va gd©
M_ËH$ma ^Jd§VmÀ`m gm_Ï`m©Zo
am_mZwOm§Zr `m_wZmMm`mªÀ`m g_moa åhUyZ am_mZwOm§Zr {Vbm _mhoar nmR>dbo {_idV am_mZwOmMm`mªer emómW© n§M_hm^yVm§MoM AgVmV. ^Jd§VmÀ`m
enW KoVë`mda lrd¡îUdg§àXm`mMr Am{U ^JdmZ daXamOmÀ`m gmjrZo {R>H$mUr Oo Oo Amho Vo Vo gd© Amnë`m
_emb nwT>o ZoÊ`mMr H$m_{Jar AmMm`mªda H$aÊ`mgmR>r Ambo. AR>am {Xdg emómW© {R>H$mUr Amho. ^Jd§V hm OJmMm _mbH$
Ambr. `m_wZmMm`mªÀ`m AnyU© am{hboë`m b{bVm ìhr. Omeo r Amho. Ë`mÀ`m gÎmoZo gd© ì`dhma
BÀN>m hmoË`m - (1) ~«÷gyÌmda ^mî` H$ê$Z am_mZwOmMm`mªZr {dO` {_idbm. KS>VmV. AmnU Ord Ë`mMm A§e AmhmoV.
{b{hUo, (2) {X„rÀ`m ~mXehmH$S>o _mZgZJar, {edmOr Mm¡H$, åhUyZ AmnU H$V©ì` H$amdo, Am{U \$i
Agboë`m {dîUyÀ`m _yVuMm Vm~m KoUo, `ed§VZJa, `k_yVvZr d¡îUd _VmMm ñdrH$ma H$ê$Z ^Jd§VmÀ`m BÀN>oda gmondmdo. AmVm àý
(3) {Xp½dO` H$ê$Z {d{eï>mÛ¡V _VmMm Agm Amho H$s, gd© Jmoï>r Oa ^Jd§VmÀ`m
àMma H$aUo. nU _Yë`m H$mimV XmoZ VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) AmMm`mªMo {eî`Ëd ñdrH$mabo. BÀN>oZo KS>VmV, Va _mPr BÀN>mhr
{deof KQ>Zm Ë`m§À`m Am`wî`mV KS>ë`m. _m.o 9823253990 ^Jd§VM CÎnÞ H$aVmo; Am{U Ago Oa
Ë`m§Mr nËZr g§Hw${MV {dMmam§Mr d Amnë`m _VmÀ`m àMmamgmR>r Amho Va _r _mPr BÀN>m H$m _mamdr?
na§namJV Om{V^oX _mZV hmoVr. g§Ý`mg KoVbm. `mZ§Va AZoH$OU Ë`m§Mo AJXr ~amo~a Amho. amÌr A§Yma nS>Vmo
am_mZwOm§À`m CXma _Zmo^y{_Ho$bm g_OyZ {eî` Pmbo. am_mZwOmMm`mªZr no[a`Z§~r am_mZwOm§Zr doXmÝVg§J«h, doXmÝVXrn, Ë`mbm H$maU H$moU? Ë`mbm H$maU gy`©!
KoÊ`mMr d Amnë`m nVrMm OÝ_ `m§MoH$Sy>Z VrZ hOma JmWm Am{U H$maU gy`© _mdibm H$s AmYma nS>Vmo.
_mZdOmVrMo H$ë`mU H$aÊ`mgmR>r Amho, doXmÝVgyÌm§Mo AÜ``Z Ho$bo. doXmÝV VÎdgma, JrVm^mî`, `mMm AW© Agm H$s, Á`mà_mUo àH$memMo
hohr g_OÊ`mMr {VMr j_Vm ZìhVr `m_wZmMm`mªÀ`m VrZhr BÀN>m nyU© Ho$ë`m. H$maU gy`© Amho Ë`mMà_mUo A§YmamMo
Aï>mXeahñ`, Hy$Q>gÝXoh, JwUaËZH$moe, H$maU nU gy`©M Amho; \$aH$ BVH$mM ~m§YUo OS> OmV Zmhr. gJwU_yVuMo Ü`mZ
EH$Xm `k_y{V© ZmdmMo AÛ¡VdmXr H$s, àH$memMo H$maU Vmo AgUonUmZo H$amdo. "~«÷ {ZamH$ma Amho, Ë`mbm
g§Ý`mgr {Xp½dO` H$arV d O`nÌo Ý`m`aËZ_mbm, Zmam`U_ÝÌmW©, Amho, Am{U A§YmamMo H$maU Vmo AmH$mamV AmUUo hr MyH$ Amho', Ago
ZgUonUmZo Amho. ho Ogo Iao, Vgo _mÂ`m Hw$Ur Hw$Ur åhUVmV. nU _r ñdV:
{ZË`mamYZ{d{Y, n§MamÌajm, BÀN>oMo H$maUgwÕm ^Jd§VM Amho, nU Vmo {OWn`ªV AmH$mamV Amho Vmon`ªV
ZgUonUmZo H$maU Amho BVHo$M. gmam§e, gJwU_yVuMo nyOZ Amdí`H$M Amho. "_r
_w§S>H$mon{ZfX ì`m»`m BË`mXr J«§W ^Jd§VmMm {dga nS>bm H$s _mPr BÀN>m am_mMm Amho' åhUUo åhUOo "_r ~«÷
OÝ_ nmdVo. åhUyZ, Á`mbm ^Jd§V hdm Amho' Ago åhUUo hmo`. VXmH$ma d¥Îmr
{b{hbo. ^obH$moQ>o `oWo Zmam`UmMo _§{Xa Agob Ë`mZo Ë`mMo ñ_aU H$amdo Am{U hmoUo `mMo Zmd AZwg§YmZ, Am{U
Amnbr BÀN>m Ë`mbm An©U H$amdr. AZwg§YmZmZo d¥Îmr ^Jd§V_` hmoUo `mMo
~m§Ybo. AmUIr nmM {R>H$mUr {dîUyMr Zmd ^º$s. "~«÷ gË` Am{U OJ {_Ï`m'
Amnbr Xoh~wÕr Zï> Pmbr H$s ^Jd§V `mMm WmoS>Š`mV AW© åhUOo "OJ Ogo
_§{Xao ~m§Ybr. {deof åhUOo `m _§{XamV AmoiIVm `oVmo. Á`mà_mUo B_maVrMm Amho Ago AmnU g_OVmo Vgo Vo Zmhr.'
ZH$mem H$mJXmda AgVmo, Ë`mMà_mUo A§V~m©ø na_mË_m {Xgy bmJUo hoM
Añn¥em§Zmhr _wº$ àdoe R>odbm. Vmo H$mi gJwU_yVu hoM Amnbo na~«÷. EH$Xm ^º$sMo bjU Amho. `mH$[aVm, Amnë`m
ZH$mem n¸$m Pmë`mda _J B_maV H¥$VrH$S>o ^Jd§V nmhVmo hr OmUrd Zoh_r
bjV KoVm hr _moR>r H«$m§{V hmoVr. H$m`_ R>odmdr. ^Jd§VmnmgyZ _r Xÿa Amho
hr ^mdZmM _ZmV AmUy Z`o. ^Jd§VmÀ`m
am_mZwOmMm`mªÀ`m VÎdkmZmMo àmárH$[aVm XohmMm gm§^mi H$amdm. _Z
am_mH$S>o Jw§Vbobo Agbo åhUOo XohmMm
d¡{eîQ>ç Ago hmoVo - {dga nS>Vmo. åhUyZ Zm_ñ_aUmÀ`m `moJmZo
_Z ^Jd§VmÀ`m {R>H$mUr {dbrZ H$amdo.
B©œamÀ`m H$éUoda Ë`m§Mm {deof ^a hoM na_mWm©Mo gd© gma Amho.

hmoVm. ^Jd§VmV gË`, {Xì`Vm, gm¢X`©

Ago AZoH$ JwU AmhoV. AmnU Iè`m

^mdmZ§ Ë`mMr ^º$s Ho$br VaM Vmo

Amnë`mbm àgÞ hmoB©b. AmnU d¡`{º$H$

gwImH$S>o bj Z XoVm, _mUgm_mUgmV

^oX Z nmhVm, g_^mdmZo {dZ_«nUo gH$b

_mZdm§da ào_ Ho$bo, Y_©, OmV hm

A{^{Zdoe R>odbm Zmhr Va Amnë`mVyZ

B©œamMrM ^º$s àH$Q> hmoVo.

^{º$g§àXm`mbm CÎm_ d¡Mm[aH$

~¡R>H$ XoUmao, gmè`m OJmbm AmH${f©V

H$aUmao Am{U bmoH$m§Zr _mZmdo Ago

VÎdkmZ à{VnmXZ H$aUmao am_mZwOmMm`© _o XXmVw - _bm Xodmo. VhmZ, _bm_² - _brZ, Á`oð>m§ - dS>rb
AW© : `m Wmoa (^maV) amï´>mV _r ~{hUrbm, Abú_r_² - XþX©eobm, Ah§
n{hboM hmoVo. Zme`m{_ - _r Zï> H$aVmo. Xþgè`m AmoirV
OÝ_mg Ambmo Amho, ho _mPo ^m½` Amho. bú_rbm {dZ§Vr Ho$br Amho - gdm©_² -
&& lr gyº$ && åhUyZ Hw$~oa d H$sVu ho XmoÝhr YZaËZm§gh gd©, A^y{V_² - AdH$im, Ag_¥{ÕM§ -
_mÂ`mH$S>o `odmoV Am{U _bm H$sVu d Am{U Xm[aÐç, A^md. _o J¥hmV² - _mÂ`m
F$Mm ghmdr : "{ea: Bd \$b_²' `m g§ñH¥$V dmŠ`mVrb XXmVw _o && g_¥Õr àmá H$ê$Z XodmoV. KamVyZ, {ZUw©X - Kmbd.
Am{XË`dU} Vngmo@{YOmVmo dU©Zmdê$Z nS>bo Agmdo. àmXþ^y©V: gwamï´>o@pñ_Z² `m nXm§_Ü`o
dZñn{VñVd d¥jmo@W {~ëd: & XodgI: åhUOo Hw$~oa. CÚmoJrnUmZo AW© : ho bú_r, VwÂ`m H¥$noZo
Vñ` \$bm{Z VngmZwXÝVw "AÝVam`m:' `mMm AW© AS>Wim nmR>^oX AmhoV. àmXþ^y©Vmo@pñ_ amï´>o@pñ_Z² Xodmer g»` OmoS>Umam. _yi F$½doXmV VhmZ^yH$ `m {dH$mam§Zr _brZ Pmboë`m
_m`mÝVam`míM ~møm Abú_r: && Agmhr hmoVmo. "Am§V[aH$' Agm AW© Ago H$mhr {R>H$mUr Amho. "Hw$~oa' ho Zmd AmT>iV Zmhr, nU VwÂ`m Á`oð> ^{JZrMm åhUOo Abú_rMm
AmhoM. Amnë`m àJVrV AkmZ, _moh hoM _§Ìnwînm§Obr_Ü`o Hw$~oam`, d¡ldUm`, _r Zme H$aVmo. ho Xodr _mÂ`m KamVyZ
eãXmW© : Am{XË`dU} - ho _moR>o AS>Wio AgVmV. Ë`m_wio eãXmW© : Apñ_Z² - `m Aem, gwamï´>o _hmamOm` Z_:! Agm Hw$~oamMm C„oI Xm[aÐç, Xþ^m©½` `m§Zm KmbdyZ Xo.
VoOpñdZr, Vd Vmng: - VwÂ`m VnmnmgyZ, _m`mÝVam`m: åhUOo _Zmbm, ~wÕrbm ^yb - Wmoa amï´>mV, àmXþ^y©V: - OÝ_mbm Ambo `oVmo.
dZñnVr: {~ëd: d¥j: - dZñnVr åhUOo nmS>Umè`m _m`m_mohmMm AS>Wim. Amho. XodgI: - XodmMm {_Ì Hw$~oa, ^yH$, VhmZ, _brZVm `m Ho$di VrZ
PmS>. A{^OmV: - {Z_m©U Pmbo. AW lr_§VrZo, Eoœ`m©Zo Omo CÝ_ÎmnUm `oVmo, Vmo _{UZmgh `mV _{U åhUOo aËZ, eãXm§Zr Xm[aÐçmMo n[aUm_H$maH$ {MÌ BWo
Vñ` \$bm{Z - Z§Va Ambobr Ë`mMr \$io, AW© BWo A{^àoV Amho. "Abú_r:' gm¡. Amem JmonmiH¥$îU H$èhmS>o BÀN>oà_mUo àXmZ H$aÊ`mMo gm_Ï`© C^o Ho$bo Amho. bú_rÀ`m H¥$noZoM nmoQ>^a
_mÂ`m {dH$mgmVrb _m`m_mohmMo AS>Wio åhUOo Xm[aÐç, Xþ[aV, X¡Ý` `m§Mr AgUmao aËZ åhUyZ "qMVm_Ur' Zm_H$ AÞ {_iy eH$Vo. AÞnmUr nwaogo
Am{U ~mø OrdZmVrb Xm[aÐç Xÿa H$amo. A{Yð>mÌr XodVm. 5, XÎmem^o m, `edV§ ZJa, ViJo md Xm^mS>o aËZmMm C„oI Omo `oVmo VmoM BWo Agmdm. {_imë`m{edm` ^yH$VhmZ `m_wio `oUmam
d¡{XH$ H$mimV `kmV ~obmÀ`m PmS>mbm F$Mm gmVdr : _m~o mBb : 9561171444 F$Mm AmR>dr : _brZnU, {ZéËgmh Xÿa hmoD$ eH$V Zmhr.
lrd¥j åhUV, åhUyZ ~ob\$imbmhr Cn¡Vw _m§ XodgI: H$s{Vü _{UZmgh & jwpËnnmgm_bm§ Á`oð>m_bú_t `m gd© Jmoï>r lrXodVoÀ` hmVmVrb
lr\$i åhUV. ZmaimMo "lr\$i' ho Zmd àmXþ^y©V: gwamï´>o@pñ_Z² H$s{V©_¥qÕ H$s{V©:M = Am{U H$sVu _{UZmgh - Zme`må`h_² & Agë`m_iw oM gyº$H$ma, lrbú_rbmM
YZaËZm~amo~a, _m Cn¡Vw - _mÂ`mH$S>o A^y{V_g_¥qÕ M gdmª {ZUw©X _o gd© A^y{V åhUOo A^md, Xm[aÐç `m§Zm
`odmoV. H$s{V©_² - H$sVu, F${Õ_² - d¡^d, J¥hmV² && KamVyZ Xÿa H$aÊ`mMr {dZdUr H$aV Amho.

eãXmW© : jwV² - ^yH$, {nnmgm -
Click to View FlipBook Version