The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Saptahik Amber, 2019-11-24 08:27:50

Saptahik Ambar 17 November 2019

Saptahik Ambar 17 November 2019

_mdiMm ZdrZ a{O. Z§. 66399/93

www.weeklyamber.com {dZm{VH$sQ> nmoñQ> nadmZm : WPP-108

VioJmd Xm^mS>o df© 30 (A§H$ 47) a{ddma, {X. 17/11/2019 gm¡a df© : 26 H$m{V©H$ eHo$ 1941 nmoñQ> nadmZm PML/125/2018-20 n¥îR>o 16 _ëy ` 2 é.

WmoS>Š`mV...

~o~S>AmohiMmaIS>bobmnyb "Ad¡Y Y§Xo Vm~S>Vmo~ ~§X H$am' AÝ`Wm Oob dmar
XmoZM _{hÝ`mV hmoUma gwê$
bmoUmdim, {X. 15 (àem§V nwam{UH$) : _mdi VmbwŠ`mV amOamognUo gwê$ Agbobo Ad¡Y d ZdZrV H$md° V (Am`nrEg)
~o~S> Amohmoi : VioJmd Xm^mS>o, {X. ~oH$m`Xoera Y§Xo Vm~S>Vmo~ ~§X H$am. AÝ`Wm H$S>H$ H$madmB© Ho$br OmB©b, Agm Bemam bmoUmdim
14 : ~o~S>Amohmoi nwbmMo aIS>bobo H$m_ Cn{d^mJr` nmobrg A{YH$mar ZdZrV H$m°dV `m§Zr g§~§{YVmZm {Xbm. gmám{hH$ A§~aer Vo ~mobV hmoVo. Cn{d^mJr` nmo. A{YH$mar
`m AmR>dS>çmnmgyZ gwê$ H$aÊ`mV `oUma
AgyZ, Vmo nwT>rb XmoZ _{hÝ`mV ZmJ[aH$m§- _Q>H$m, nÎ`m§Mo Šb~, doí`mì`dgm`, Ad¡Y Xmê$ {dH«$s, `mg§X^m©V H$madmB© H$aÊ`mMo AmXoe
gmR>r Iwbm H$aÊ`mV `oUma Amho, Aer Ë`m§Zr bmoUmdim, H$m_eoV, dS>Jmd _mdiÀ`m hÔrVrb gd© nmobrg R>mÊ`m§Zm {Xbm Amho. ZmJ[aH$m§Zrhr
_m{hVr Am_Xma gwZrb eoiHo$ `m§Zr {Xbr. Ago H$mhr KS>V Agë`mg Amåhmbm H$idmdo, Ago AmdmhZ Ë`m§Zr Ho$bo.

ndZ _mdimVrb _hÎdmMm AgUmè`m Ad¡Y Y§Xodmë`m§Zm gwVmgmaIo gai H$ê$ Ago Vo åhUmbo. bmoUmdim eha d J«m_rU `oWo
~o~S>Amohmoi nwbmMo H$m_ _mJrb gmV n`©Q>H$m§À`m ~m~VrV KS>Umao Xþì`©dhma, VgoM dS>Jmd d H$m_eoV `oWo gwê$ Agbobo Ad¡Y Y§Xo
dfmªnmgyZ g§WJVrZo Mmby hmoVo. H$mhr Vm§{ÌH$ VH«$mat~m~V {deof bj XoUma Agë`mMo Vo åhUmbo. nmo{bgm§H$Sy>Z Xþb©j hmoV Agë`mg _mÂ`m
d eoVH$è`m§À`m AS>MUr_wio H$mhr H$mi H$m`m©b`mer g§nH©$ H$amdm Ago Ë`m§Zr gm§{JVbo.
H$m_hr Wm§~bo hmoVo. Ë`m_wio n§MH«$moerVrb
ZmJ[aH$m§Zm nmdgmù`mV OwÝ`m gmH$d H$m°dV ho 2017 À`m ~°MMo Am`.nr.Eg. A{YH$mar AgyZ àW_M Ë`m§Zr bmoUmdim Cn{d^mJmV
nwbmdê$Z Ord YmoŠ`mV KmbyZ `o-Om H$amdr ghmæ`H$ nmobrg AYrjH$ åhUyZ H$m`©^a ñdrH$mabm Amho.
bmJV hmoVr. hm àb§{~V àý bjmV
Amë`mda Am_Xma eoiHo$ `m§Zr gmd©O{ZH$ `mAmYr H$m` Mmbm`Mo ho _bm _m{hVr Zmhr, nU ^{dî`mV H$moUVohr Ad¡Y Y§Xo Mmby XoUma Zmhr,
~m§YH$m_ {d^mJmÀ`m A{YH$mè`m§g_doV Agmhr X_ Ë`m§Zr {Xbm.
nmhUr Ho$br.

`mdoir ñWm{ZH$ eoVH$è`m§Mo àý

gmdYmZ! {~~Q>çm VioJmdÀ`m OdiM B§XmoarV dmdaVmo`!_mJu bmdÊ`mMo d nwbmMo H$m_ Ëd[aV

gwê$ H$ê$Z Vmo dmhVwH$sgmR>r Iwbm H$ê$Z
VioJmd Xm^mS>o, {X. 15 : B§Xmoar {~~Q>çmMm dmda dmT>ë`mZo ZmJ[aH$ {~~Q>çmZo _|T>çmÀ`m H$inmda H$ê$Z nmdbm§À`m R>emMo Z_wZo

XoÊ`mÀ`m gyMZm eoiHo$ `m§Zr {Xë`m.
hÔrVrb ^§S>mam S>m|Ja d n[agamV ^`^rV Pmbo AmhoV. Vmo gbJ VrZ- h„m Ho$bm. VgoM JmB©Mo dmgê$hr narjUmgmR>r KoD$Z Jobo _mÌ AÚmn nwT>o

Mma {Xdg {Xgë`mMo gm§{JVbo OmV \$ñV Ho$bo. AZoH$m§Zr Ë`mbm nm{hbo H$mhr KS>bo Zmhr, Aer VH«$ma B§Xmoar,

S>çŠy g ZmOo giw Š`mda XrnmËo gdmMm PJ_JmQ> Amho. _mÌ dZ{d^mJ Ë`mH$S>o Xþb©j AgyZ bmoH$ \$Q>mHo$ dmOdyZ Ë`mbm gm§JwS>uÀ`m J«m_ñWm§Mr Amho. `m{R>H$mUr

bmoUmdim, {X. 13 : B§ÐXodm§À`m Zmdmdê$Z Ë`m ZXrbm B§Ðm`Ur H$aV Agë`mMr VH«$ma Amho. nidyZ bmdVmV. dZjoÌ {d^mJ nmhUr qnOam bmdmdm Aer _mJUr Amh.o

bmoUmdù`mVrb S>çyŠg ZmoO (ZmJ\$Ur) ho Zmd nS>bo.

nwUo-_w§~B© Xþgè`m ÐþVJVr _mJm©Mo H$m_ doJmV gwê$`oWrb C§M gwiŠ`mda Xadfuà_mUo hOmamo \y$Q> C§M Agboë`m `m

`§Xmhr XrnmoËgd _moR>çm à_mUmda gmOam gwiŠ`mdarb ñd`§^y {edqbJmda

H$aÊ`mV Ambm. bmImo {Xì`m§Zr S>çyŠg bmoUmdù`mVrb hm¡er {J`m©amohH$m§À`m dVrZo bmoUmdim, {X. 13 : _hmamï´> amÁ` dmhVyH$ `oD$Z {_iVo. {edm` `m ^mJmV Imonmobr EpŠPQ> Vo Hw$gJmd (bmoUmdim) `m
ZmoO gwiH$m COiyZ {ZKmbm. gømÐr Jobr AmR> df} XrnmoËgd gmOam Ho$bm OmVmo. añVo{dH$mg _hm_§S>imH$Sy>Z hmVr KoÊ`mV KmQ> d MT>-CVmamMo à_mU OmñV Amho. 13.3 {H$bmo_rQ>aÀ`m am{hboë`m {_qgJ
nd©V am§Jm§_Yrb hm C§M gwiH$m Amho. Amboë`m nwUo-_w§~B© ÐþVJVr _hm_mJm©darb {edm` nmdgmù`mV XaS>r H$mogiÊ`mMo qbH$_wio _w§~B©bm bdH$a nmoMUo eŠ`
Hw$ad§S>o JmdmÀ`m hÔr_Ü`o hm gwiH$m ñd`§^y {edqbJ, _§{XamVrb {edqbJ, bmoUmdim Vo Imonmobr EpŠPQ> `m ^mJmV àH$ma KS>VmV Ë`m_wio _w§~B©H$S>o `oUmar hmoUma Amho. hr H$m_o "~m§Ym dmnam d
Amho. B§ÐXodm§Zr `oWo ~mam df} nmn_moMZ `m§Mr {d{YdV nyOm Ho$br OmVo. {Xdo bmdbo XmoZ-XmoZ ~moJXo d XmoZ ìhm`m S>ŠQ>gh S>m|JambJVMr EH$ boZ nmdgmù`mV ~§X hñVm§V[aV H$am' (~rAmoQ>r) `m VÎdmda
Vnü`m© Ho$br Ë`m§À`m H$_§S>by_YyZ OmVmV. JmdmVrb BVa _§{Xao d KamKamV {Xdo AmR>nXar ZdrZ añVm ~m§YÊ`mMo H$m_ R>odmdr bmJVo. hmoUma AmhoV. nwT>rb VrZ dfmªV ho H$m_ nyU©
nS>boë`m nmÊ`mZo `oWo ZXrMm CJ_ Pmbm. bmdbo OmVmV d {d{dY H$m`©H«$_m§Mo doJmZo gwê$ Amho. ho ~moJXo gw_mao 10 H$aÊ`mMr _`m©Xm emgZmZo KmVbr Amho.
Am`moOZ AgV.o `m nmœ©^y_rda ÐþVJVr _mJm©darb

{H$bmo_rQ>a bm§~rMo Am{U AmR>nXar AgyZ
AmVmn`ªV ~moJÚm§Mo 1800 \y$Q>
ImoXH$m_ Pmbo Amho. `m {_qgJ qbH$_wio

nwUo-_w§~B© _mJm©da AYm© Vmgm§Mm doi
dmMUma Amh.o

ÐþVJVr _mJ© d _hm_mJ© H«$. 4 ho

Imbmnya ßbmPmOdi EH$Ì {_iVmV d
nwT>o I§S>mim EpŠPQ> `oWo doJio hmoVmV.
AS>moer ~moJXm Vo I§S>mim EpŠPQ> é§Xr

ghm nXar AgyZhr `m ^mJmV 10 nXargmám{hH$ VioJmd d¥Îm 3

A§~a 17 Zmìo h~| a 2019

H¡$. gê$~mB© km. H$mimoIo ñ_aUmW© AemoH$ km. H$mimoIo `m§À`mH$Sy>Z g_{n©V

_r ^{dî` H$YrM H$bm{nZr _yH$ZmQ>ç _hmoËgdmV "eVnmdbr' d
dmMV Zmhr...
"amo~mobmo Ooìhm OmJ `oVo'
Xþgè`mÀ`m Vmbmda _r
H$YrM ZmMV Zmhr... H$maU VioJmd Xm^mS>o, {X. 6 : H$WmbIo Z àW_ naw ñH$ma - IJeo Zm|XUr d _wÐm§H$ nwUo {d^mJ
_r ^{dî` H$YrM dmMV Zmhr... H$bm{nZr `oWo H¡$. aOZr YmonmdH$a Omoer, gdm}ËH¥$ï> A{^Z` - _wº$s
Z{e~mV Oo Agob Vo {_iob ñ_V¥ r nîw n `m _hmËo gdmV "eVnmdbr' ^mdgma, gm{§ KH$ àW_ naw ñH$ma B©- a{OñQ´>oeZ Am°ZbmBZ {bìh A°ÊS> bm`goÝg
AgoM _r _mZVmo ho nUw ,o _~§w B© `Wo rb gK§ mÀ`m Pmbëo `m {_imbo AmhoV. `mMo {X½Xe©Z MoVZ
Z{e~mV Oo Zmhr Vo {_idm`Mm _mZmÀ`m "_mZ¡ mV§ a' ñnYV} àW_ n§{S>V `m§Zr Ho$bo hmoVo, Va amo~mobm H$ê$Z {Xbo OmB©b.
à`ËZ Oê$a H$aVmo.. H«$_m§H$ {_idbobo Am{U a§JdY©Z Ooìhm OmJ `oVo `mMr g§H$ënZm S>m°.
Zmhr Oar {_imbo _ZmgmaI§ Midi JmOdbobo "amo~mbo m Ooìhm AZ§V nam§Ono `m§Mr hmoVr. {X½Xe©Z ASP Authorised
IMyZ _r OmV Zmhr... H$maU OmJ `oVo' hr _yH$ZmQ>ço gmXa Pmbr. _ZmoO H$mQ>Xao `m§Mo hmoVo d Ë`mV Service Provider
_r ^{dî` H$YrM dmMV Zmhr... _ZmoO H$mQ>Xao, {dnwb naXoer Am{U gm¡. d¡embr {Zboe OJZmS>o
H$moUmMr H$er àJVr Pmbr `m CnH«$_m_wio ZdrZ H$bmH$mam§Zm A{dZme qeXo `m§Zr ^y{_H$m Ho$ë`m
ho _r Aä`mgVmo Amnbr H$bm gmXa H$aÊ`mgmR>r EH$ hmoË`m. XmoÝhr _yH$ZmQ>çm§g S>m°. AZ§V Am°{\$g Z§. 11, gŠgog M|~g©,
AmnUhr `eñdr hmoD$ MmJ§ bo ì`mgnrR> H$bm{nZrÀ`m nam§Ono `m§Mo ~hþ_mob _mJ©Xe©Z hmoVo. ßbm°Q> Z§. E - 8, \$bHo$dmS>rg_moa,
hm AmemdmX _r ~miJVmo... _mÜ`_mVyZ {_imbo AgyZ `m_wio à{VH$ _ohVm, {dZm`H$ H$mio, emXþ©b ~±H$ Am°\$ ~amoS>m Odi, VioJmd ñQ>oeZ, nwUo - 410507
habmo Oar {H$VrXm CÎm_ H$bmH$ma V`ma hmÊo `mg MmJ§ br JÐo, dm{XamO {b_`o, ö{VH$ nmQ>rb, _mo~mBb : 7040522073 / 9975106573
{OÔ _r gmoS>V Zmhr.. H$maU _XV hmBo b© Ago _ZmJo V `m {damO gdmB©, àUd Ho$gH$a, M¡VÝ`
_r ^{dî` H$YrM dmMV Zmhr... _hmoËgdmMo à_wI A{VWr _m. lr. Omoer, Am{XË` Ym_UH$a Am{U Ë`m§Mo
`m OJmV H$moUr Hw$UmgmR>r ZmJoe YmonH$ma `m§Zr ì`º$ Ho$bo Va gd© ghH$mar `mÀ§ `m CÎm_
Wm§~V Zmhr ho _r OmUVmo eVnmdbr `m _yH$ ZmQ>çm_YyZ {Z`moOZm_wio _hmoËgd a{gH$m§À`m
Xþgè`mbm Zmdo R>odÊ`mnydu H$bmH$mamM§ r gm_m{OH$ àým~m~V _Zmbm gIw mdZy Jbo m.
EH$Xm AmaemV ñdV:bm nmhVmo Agbbo r gd§ Xo Zm OmJV¥ Agë`mMo
bmoH$m§À`m _Zmà_mUo dmJUo OmUdbo Ago Amnë`m _ZmJo VmV
_bm H$Yr O_V Zmhr... H$maU H$m`©H«$_mMo AÜ`j _m. lr. A^`
_r ^{dî` H$YrM dmMV Zmhr... {b_`o `mZ§ r gm{§ JVb.o

JOmZZ K~mS>o XmoÝhr _yH$ZmQ>çm§_Yrb
VioJmd ñQ>oeZ H$bmH$mamZ§ r Amnë`m CÎm_
_m~o mBb : 8888002380 A{^Z`mZo a{gH$m§Mr _Zo qOH$br.
"eVnmdbr' `m _yH$ ZmQ>çmV
VwÂ`m{dZm CXa{Zdm©hmgmR>r Xoh{dH«$s H$aUmè`m
_mVMo r AJ{VH$Vm d {VÀ`m
AmOy~mOybm gd©M Amnbr {M_Hw $brÀ`m ^md{dœmMo {ZamJgnU
_mUg§ AgVmV. `mMo CÎm_ gmXarH$aU hmVo o Va
nU Varhr EH$Q>o H$m dmQ>Vo? "amo~mobm Ooìhm OmJ `oVo' `mV
øm gd© Jm|JmQ>mV Amnë`m ~{hUrgmR>r Mmao r H$aUmam
_r Ë`mMm AmdmO EoH$V AgVo. Mmao Am{U Ë`mbm Vo H$aÊ`mnmgZy
EdT>çm JXuV, _mPr ZOa namd¥Îm H$aUmam amo~mo Aer H$Wm
Hw$Umbm Var emoYV AgVo. _m§S>br hmoVr...
Amg_§VmV EdT>çm Vmè`m§_Ü`o
_mPm Vmam _r emoYV AgVo. CÎm_ A{^Z`, CËH$Q>
VwÂ`m eãXm§{dZm gmXarH$aU `m_wio a{gH$ ^mamdyZ
_r gmao H$mhr g_OV AgVo. Jobo. eVnmdbr `m _yH$ ZmQ>çmg
øm gd© JXu_Ü`o
VwbmM _r emoYV AgVo. eoOma Á`oð> ZmJ[aH$ g§K AmOr-AmOmo~m§gmR>r
Var nU, EdT>çm gd© JXuV,
_bm EH$Q>o H$m dmQ>Vo? A{¾hmoÌ àmË`m{jH$ d _m{hVr H$m¡Qw>§{~H$ nmVirdaMr ^md{ZH$ ZmVr/~m§{YcH$s OnÊ`mgmR>r
dmZàñWml_mVrc AmOr-AmOm~o mZ§ m Amnco åhUm! V_w À`m EImÚm {à`
gwZ§Xm _moS>H$ O`d§V ndma ì`º$sMm dmT>{Xdg qH$dm nÊw `{VWr qH$dm EImXm {d{eï> gU `m {Xder
VioJmd Xm^mS>o ñWi : AZ§Vamd Mm\o$H$a g_mO_§{Xa AmOr-AmOmo~m§Zm Úm {_ï>mÞmMo ^mOo Z.
~wYdma, {X. 20 Zmoìh|~a 2019 amoOr gm`§H$mir 5 dmOVm
EH$XmM é. 21,000/- ^ê$Z Ë`mÀ`m ì`mOmVyZ dfmV© Zy EH$Xm H$am AÞXmZmMm
H$m`©H«$_ gmOam! `m XoUJrcm/R>odrcm 80Or A§VJ©V gyQ> Amho.

A{YH$ _m{hVrgmR>r g§nH©$ H$am :

_mo~mBb : 9921525509, 9960253835, 9822081943

gmám{hH$ g§nmXH$s` 4

A§~a 17 Zmìo h~| a 2019

df© 30 do AH§ $ 47 26 H$m{V©H$ eHo$ 1941 {X. 17 Zmoìh|~a 2019 Z _mVw: na_² X¡dV_²
_mV¥MaUmMr godm åhUOoM OrdZmMr YÝ`Vm!
^co Var XoD$ H$mgoMr c§JmoQ>r &
ZmR>mimMo, H$mR>r XoD$ _mWm && H$¡ . _mVmlo r hO§ m~mB© AXmOr ~m\$Zm ñ_aUmW©

g§nmXH$s` "XodamB©'Mo AÜ`j gwH$ZeoR> AXmOr ~m\$Zm `m§MoH$Sy>Z g_{n©V...

à^y Ambo _§{Xar Oo Pmbo Vo ~aoM² Pmbo!

^maVdfm©Mm gm_m{OH$, amOH$s`, ^{º$_mJm©Mm ^yJmob ~XbyZ Q>mH$Umè`m d `m doiÀ`m {ZdS>UwH$m åhUOo ^mOnmMr _oJm ^aVr Ë`m§Zm ZS>br. {H$Vr g§nÎmr O_dbr Amho Vo? ho H$gbo
gn§ Uy © OJmMo bj bmJZy am{hbëo `m A`mÜo `Vo rb am_OÝ_^_y r Am{U ~m~ar _erX amOH$s` V_memMm \$S>M hmoVm. gJù`mM§ \$mOrb AmË_{dœmgmZo Ë`m§Zr M§ÐH$m§V OZVoMo godH$. AmVm ghm _{hZoM H$m`
dmX àH$aUr gaÝ`m`mYre aO§ Z JmJo mB© `mÀ§ `m ZVo Ë¥ dmImbrb nmM gXñ`r` njm§M§ hgw Pmb§. AmVm Ë`m§Mo Mohao nmQ>bm§Zm BW§ AmUb§. Vo {VH$S>oM AgVo nU VrZ df© amï´>nVr amOdQ> amhmdr,
KQ>ZmnrR>mZo e{Zdmar (Vm. 9) Eo{Vhm{gH$ {ZH$mb {Xbm. à^y am_M§ÐmMr ~KÊ`mgmaIo PmboV. OZVoM§ Ord§VnUr Va, Ë`m§À`mgh nwÊ`mVë`m _oYm Hw$bH$Uu H$maU Vgm `m§Mm a`Vobm H$mhr Cn`moJ
OÝ_^_y r Am{U Xeo ^amVrb H$mQo >çdYr qhXM§ÿ o lÕmñWmZ Agbëo `m àmMrZ "_T>§' CMbb§ Job§. {ZH$mbmZ§VaM {MÌ Am{U _mdiMo lr. gw{Zb eoiHo$ Z¸$s Zmhr. AmVm {ZdS>UwH$m nwÝhm KoÊ`mMr doi
A`moÜ`m ZJarVrb Vr dmXJ«ñV OmJm am__§{XamÀ`m C^maUrgmR>r XoÊ`mV Ambr ~Xbm`bm gwédmV Pmbr, Vr Pmbo AgVo. BWo \$S>Udrg MwH$bo. AmbrM Va 25% gwÕm _VXmZ hmoUma
AgyZ, gm_m{OH$ Ý`m`mMo KQ>ZmXÎm _yë` OnV A`moÜ`oV _wpñb_m§Zmhr {edgoZoH$Sy>Z lr. CÕd (CÕQ>) R>mH$ao, Zmhr. `m§À`m ^ybWmnm§Zm _VXmam§Zr ^wby
_{eXrÀ`m C^maUrgmR>r n`m`© r OmJm CnbãY H$ê$Z XÊo `mMo AmXeo {M. ~mi Am{XË` (ñdV:bm H$m` grS>r. lrH¥$îU nwa§Xao Z`o. _Zgoà_mUo {edgoZmhr eyÝ`mda
CƒÝ`m`mb`mZo {Xbo AmhoV. XoemVrb gd© KQ>H$m§Zr hm {ZH$mb ñdrH$mabm Xoe_wI g_OVmo) R>mH$ao Am{U g§O` `oB©b. `m§À`m `m AS>_wR>çm dmJUwH$s_wio
AgyZ, _wpñb_ njH$ma gwÞr dŠ\$ ~moS>m©Zohr Amåhr `m {damoYmV \o$a`m{MH$m (~o^mZ) amD$V `m§À`m_wioM. gr 12, _mZgZJar, {edmOr Mm¡H$, "O` {edmOr, O` ^dmZr' `m KmofUoVrb
XmIb H$aUma Zgë`mMo åhQ>bo Amh.o _mÌ øm IQ>ë`mnmgZy Jbo r 70 df} `ed§VZJa, VioJmd Xm^mS>o hdmM Jobr Amho. Cabm Amho Vmo Ho$di
A{bá Agboë`m H$mhr ImSo >gmi bmHo $m§Zr {ZH$mbmda Ag_mYmZ ì`º$ H$o bo "_w»`_§Ìr {edgoZoMmM hmoB©b, Ag§ _m~o mBb : 9767902385 ñdmW©! Am{U Vmohr namH$moQ>rMm!
Amho. {ZH$mbmZ§Va H$moR>ohr X§JmYmonm Pmbm Zmhr `mdê$Z qhXÿ d _wñbr_m§Mr _r ~mimgmho~m§Zm dMZ {Xb§ Amho' ho
EH$OyQ> gmè`m OJmbm H$ibr. XmoÝhr g_mOmVrb bmoH$m§Zr g_OyVXmanUmMo {ZH$mbmZ§Va àW_ EoH$b§ (Y¥Vamï´>mM§ nwÌ AmVm bmoH$m§À`m bjmV Ambo Amho ~migmmo. R>mH$a|Zm d§XZ H$ê$Z,
AmXe© CXmhaU A{Ib _mZdOmVrnwT>o àX{e©V Ho$bo Amho. AmVm H|$Ð gaH$maZo ào_) Ë`m AmYr Vo H$Yrhr åhUmbo ZmhrV. H$s 288 bmoH$ _hmamï´>mVë`m AH$am- OZ{hVmMo Ñï>rZo {bhmdogo dmQ>Vo H$s -
am__{§ Xa d _{eX C^maÊ`mMo {edYZîw ` CMbmdo hMo CÎm_, åhUOo XmZo Ë`m§ZrM ^mOnbm, n`m©`mZo OZVobm ~mam H$moQ>r OZVoMm n¡gm ImD$Z Ë`m§Mm H$m`Xm nadmZJr XoV Agob, Va
g_mOmV AmUIr EH$monm hmoB©b. gdmªÀ`m gm_§Oñ`mZo "à^y Ambo _§{Xar' Ago IÈ>çmV KmVb§ Amho; Ia§ Va {edgoZoÀ`m OrdKoUm An_mZ H$ê$ eH$VmV. gÎmogmR>r {edgoZoZo gJio {dgê$Z, ñdÀN> _ZmZo
AmZX§ Xm`H$ dmVmdaU V`ma Pmbo Amh.o ^maVmVrb _ñw br_ g_mOhr Xeo mer BVŠ`m OmJm, Ho$di ^mOn_wio Ë`m§Zm hm°Q>obmVrb A.C. ê$ågMm, O`nyaÀ`m ^mOnmH$S>o Omdo. Oo {_iob Vo nXamV
EH${Zð> Amho hohr AYmoao{IV Pmbo Amho. gdm}ƒ Ý`m`mb`mÀ`m KQ>ZmnrR>mZo {_imë`m, hoM Ia§ Aho. Ë`m_wi§ _w»` ({n§H${gQ>r) hm°Q>obMm Aml` KoD$ nmS>mdo Am{U AmZ§XmZo, {Z:ñdmW© ~wÕtZo -
am_OÝ_^y_rMm {ZH$mb XoVmZm ^maVr` nwamVËd ImË`mZo 2003 gmbr Ho$boë`m dJg_«mQ> {edgoZm Amho. H$maU H$m±J«og eH$VmV. _Om _maVmV. ho n¡go Ambo H$moQ>© H$Moè`m H$aÊ`mnojm - amÁ` H$amdo -
CËIZZmMm Am{U gmnS>bëo `m A{VàmMrZ dñVM§y m {dñVmamZo C„Io H$o bm Amh.o Am{U amï´>dmXr H$m±J«og OZVm {dgê$Z H$moRy>Z? {_Ìhmo, `m§Mr {ZdoXZņ nm{hbr ho C{MV. `m \$Q>Š`m_wio Pmbr Va ~arM
1045 nmZmÀ§ `m {ZH$mbnÌmV gaÝ`m`mYre åhUVmV, "naw mVËd ImË`mZo {Xbëo `m Jobobr Amho. Agmo. H$s bjmV `oV§ `m§Zr Joë`m nmM dfmªV gwYmaUm hmoB©b.
AhdmbmZwgma am_OÝ_^y_rda ^maVr` B{VhmgmVrb ZD$ gm§ñH¥${VH$
H$mbIS§ >mVrb Adefo gmnS>bo AmhVo . CËIZZmV g_mao `Uo mè`m {bIrV dmMH$mM§ o {dMma
dUZ© mda XmÝo hr njmÀ§ `m gøm KÊo `mV Amë`m. ~m~ar _{eXrÀ`m Imbr {dñVrU©
am__§{Xa hmoVo ho H$moQ>m©V {gÕ Pmbo Amho. Ë`mAmYr 1977 _Ü`o Pmboë`m OwZm nmXMmar nyb Vwåhr H$aV Agboë`m gmo`r-gmo`rÀ`mM hmoVo. _w§~B©V VgoM ehamV ho à_mU
CËIZZmV CÎmaoMo àmXo{eH$ g§MmbH$ Ho$. Ho$. _whå_X ~m~ar _{eXrÀ`m Imbr hmoVr, J¡agmo`rÀ`m ZH$moV. JwQ>»`mVyZ hmoVmo. emim-_hm{dÚmb` d
{demb _§{Xa hmoVo, Ago AmOhr R>m_nUo gm§JV AmhoV. IwÔ ~m~arV qhXÿ VgmM R>odmdm H$m°nm}aoQ> goŠQ>a_Ü`o H$m_ H$aUmao
~m§YH$m_ nÕVrMo ~mam XJS>r H$moard Im§~ gmnS>ë`mZo AmYr _§{Xa hmoVo _J {VWo gm¡. àJVr éH$mar gw{e{jV _{hbm d nwéf OodUmÀ`m gwÅ>rV
_{eX C^r am{hbr Ago {gÕ Pmbo. Ë`m_wioM am_b„mMr "{dO`r nVmH$m VioJmdMo aoëdo ñQ>oeZ IynM gwYmaVo VioJmd Xm^mS>o-ñQ>oeZ H$m`m©b`mÀ`m B_maVrÀ`m Imbr AJXr
lram_mMr, PimiVo A§~ar, à^y Ambo _§{Xar' Ago g\$b Pmbo. Amho. àdmem§gmR>rÀ`m AZoH$ gmoB© _OoV {gJmaoQ>Mo PwaHo$ _maVmZm {XgVmV.
Mm§Jë`m hmoV AmhoV. _mÌ Ë`m_Ü`o ZdrZ V§~mIy ì`gZ _¥Ë`ybm VgoM _w§~B©À`m ~ma_Ü`o OmUmao
am__§{Xa d OmJoMm dmX _mJrb gÎma dfmªnmgyZ hmoVm Ago {~bHy$b Zmhr. ~m§YÊ`mV Amboë`m nmXMmar nyb, Ë`mÀ`m {H$Ë`oH$OU ~ma_Ü`o qH$dm ~maÀ`m ~mhoa
B{Vhmg g§emoYH$m§À`m _Vo qhXþñWmZmV B~«m{h_ bmoXr amÁ` H$arV hmoVm. nm`è`m g§»`oZo IynM OmñV Agë`mZo H$moU amoIUma? {gJmaoQ> AmoT>VmZm {XgVmV. N>moQ>o-_moR>o
Ë`mÀ`mer `Õw H$aÊ`mgmR>r ~m~a 1526 gmbr ^maVmV Ambm. Ë`mMm EH$ Vmo ÌmgmMm dmQ>Vmo. ì`mnmar {Ií`m_Ü`o JwQ>»`mÀ`m nwS>çm
goZmnVr A`mÜo `oV XmIb Pmbm. Ë`mZo am__§{XamÀ`m OmJr EH$ _erX ~mY§ br, OmJ{VH$ ñVamda Xadfu gmYmaU R>odVmV Am{U _J Ë`m nwS>çm EH$_oH$m§V
Ë`mbm ~m~amMo Zmd {Xb.o 1853 _Ü`o A`mÜo `Vo Z~m~ dm{OX Abr emh {g{Z`a {gQ>rPÝgbm Va Vmo 60 bmI bmoH$ _¥Ë`y_wIr nS>VmV. {_Šg H$ê$Z Ë`mMm bJXm Vm|S>mV ^ê$Z
`mÀ`m amOdQ>rV n{hë`m§Xm OmVr` X§Jb Pmbr. qhXÿ g_wXm`mMo åhUUo hmoVo AdKS>M Amho. Ë`mnojm OwZm nyb gmoB©Mm Ë`mVrb 6 bmI bmoH$m§Mm _¥Ë`y Vo Yy_«nmZ R>odVmV. n`m©`mZo Ë`mMm n[aUm_ eodQ>r
_{§ XamMm {dÜdg§ H$ê$Z _{eX ~mY§ br Jbo r Amh.o 1859 _Ü`o BJ§ O« mZ§ r dmXJñ« V hmoVm. AmÎmm Vmo Z VmoS>VmM d`ñH$am§gmR>r H$aV ZgyZhr BVam§À`m Yy_«nmZm_wio H°$Ýga_Ü`o hmoVmo, åhUyZM `m~m~V `m
n[agamV AmVrb ^mJmV _wñbr_ Va ~mhoarb ^mJmV qhXÿ§Zm àmW©Zm H$aÊ`mMr VgmM R>odmdm hr {dZ§Vr. AmoT>dVmo. `m~m~V `mo½` Vr nmdbo Am{U BVa ì`gZmnmgyZ Xÿa amhÊ`m~m~V
nadmZJr {Xbr. 1847 nÝw hm dmX C\$miZy Amë`mZ§Va _wpñb_mZ§ m `m ñWimda CMbbr Z Jëo `mg gZ 2030 n`Vª gd©M nmVirda {deofV: à{gÕrÀ`m gd©
OmÊ`mg ~§Xr KmVbr Va qhX§ÿZm nadmZJr H$m`_ am{hbr. 1949 _Ü`o VWo o ZdrZ nyb Eg.Q>r. ñQ>±S>H$S>o dmT>dbm 80 bmI bmoH$ _¥Ë`w_wIr nSy> eH$VmV _mÜ`_mVyZ earam§da Ë`mMo H$m`
am_c„m§Mr _yVu d d _§{XamMo H$mhr Adeof AmT>iyZ Ambo, _J XmoÝhr ~mOy§Zr Amho. VgmM Vmo BH$S>À`m ~mOybmhr Aer eŠ`Vm dV©dÊ`mV Ambr Amho Xþîn[aUm_ hmoVmV `mMm gd© A{YH$ àMma
IQ>bm XmIb Pmbm. _wñbr_ g_mOmH$Sy>Z hm{e_ AÝgmar, Va qhXÿV\}$ na_h§g ~mhoaÀ`m ~mOyn`ªV dmT>dmdm. åhUOo BVa Am{U hr ~m~ AË`§V J§^ra Amho. IaoVa Ho$ë`mg `mbm H$mhr à_mUmV Amim Var
Xmg ho `m{MH$mH$V} Pmbo. nwT>o Ë`mV gmYy-_h§Vm§Mm {Z_m}hr AmImS>m Am{U doirhr `oOm H$aUo gmo`rMo hmoB©b. ho V§~mIy ì`gZmMo à_mU àm_w»`mZo ~gob.
_wñbr_ dŠ\$ ~moS>© CVabo. ñdmV§Í`mZ§Va H$m±J«oggh BVahr njm§Mr gaH$mao Ambr J«m_rU ^mJmV V§~mIyMr _eoar H$ê$Z XmV
Varhr IQ>bm àb{§ ~V am{hbm. AIao 3 Zmìo h~| a 2019 bm gaÝ`m`mYre aO§ Z ZdrZ nwbmbm XmoÝhr ~mOy§Zr XmoZ \y$Q> KmgÊ`mgmR>r Am{U nmZ ImÊ`mVyZ Am{U amO|Ð bHo$lr
JmoJmB© d Ë`m§À`m I§S>nrR>mZo `m dmXmda {e¸$m_moV©~ Ho$bo. Vr OmJm am_c„m§Mr é§XrMr EH$ bmoI§S>r nÅ>r (ßb°Q>\$m°_©) {dS>r-{gJmaoQ> AmoT>Ê`mVyZ hmoVo. H$m_mR>rnyam, _w§~B©
OÝ_^y_r Amho Agm Eo{Vhm{gH$ {ZU©` {Xbm. AmVm A`moÜ`oV am__§{Xa d _{eX Q>mH$mdr. OoUo H$ê$Z Ë`mÀ`mH$Sy>Z ìhrëg Ë`mMà_mUo [ajm, Eg.Q>r., ~g, Q´>H$,
~mY§ Ê`mMm _mJ© _mHo $im Pmbm Amh.o AmO A`mÜo `Vo am_-grVm, bú_U, hZ_w mZ Agboë`m gwQ>Ho$gog ZoVm `oVrb. H$maU àm`ìhoQ> JmS>çm d [ajm MmbdUmao dmhZ
`m§À`m _yVu-Vg{~ar, Vwier_mim, nyOoMo gm{hË` {dH$Umao _wñbr_ g_mOmMo Ë`m hmVmda - S>moŠ`mda CMbyZ Ý`mì`m MmbH$m§H$Sy>Z MwZm-V§~mIy _iyZ ImÊ`mV
bmoH$ A{YH$ AmhoV. Ë`mda Ë`m§Mm CXa{Zdm©h hmoV Amho. {ZH$mbmZo Ë`m§Zm Anma bmJVmV Am{U MmH$m§Mm H$mhrM Cn`moJ
AmZX§ Pmbm Agbo `mV eH§ $m Zmhr. Xeo mV gdÌ© g_mYmZmMo dmVmdaU Amh.o hmoV Zmhr `mH$S>o aoëdoZo bj Úmdo åhUOo
Vo {Q>H$dÊ`mMo gd© ^maVr` à`ËZ H$aVrb Aer Anjo m Amh.o

ho dÎ¥ mnÌ gew rc gaw eo gmIdiH$a, gn§ mXH$, _mbH$, _Ðw H$, àH$meH$ `mZ§ r aUo Hw $m AS° >ìhQ>m`© qPJ Am{U qàqQ>J, nUw o `Wo o N>mnZy ViJo md ñQ>eo Z `Wo o à{gÕ H$o b.o Xay ÜdZr : (02114) 223103, 226199
gñ§ WmnH$-gn§ mXH$ : gaw eo H$¥ îUmOr gmIdiH$a, _mZX gn§ mXH$ : ~r. E_. ^g,o àm. O`V§ Omdo H} $a, gmám{hH$ A~§ a H$m`mb© ` "ñdamJ§ U', 30, ^mbao md H$mb° Zr, ViJo md§ ñQ>eo Z 410507 E-mail : [email protected]

gmám{hH$ VioJmd d¥Îm 5

A§~a 17 Zmìo h~| a 2019

{ZdoXZ g§JrV gmYZm _§S>imMr gwaob nm§S>dn§M_r gX²Jwé

~«m÷U gd© godm Qy>g©

g§KmMr n§Mdm{f©H$ 54, amOJaw d H$mb° Zr,
ViJo md ñQ>eo Z, ViJo md
{ZdS>UyH$
Am_À`m AmH$f©H$ ghbr
~«m÷U gd© godm g§K
1) bmoH$mJ«hmñVd
VioJmd-Xm^mS>o `m g§ñWoÀ`m A§X_mZ ghb
2020
{dÚ_mZ H$m`©H$m[aUrMm
10 \o$~«wdmar J«wn \w$b
H$m`©H$mb {S>g|~a 2019 AIoa
3 \o$~«wdmar \$º$ 6 OmJm.
g§nV Amho. Ë`m_wio 2019 Vo
2) Zonmi-newnVrZmW
2024 `m H$mbmdYrgmR>r ZdrZ ghb

H$m`©H$m[aUr {ZdS>md`mMr Amho. H$mR>_m§Sw>, nmoIam, {MVdZ
Am{U OZH$nya
`mgmR>r {H$_mZ 2 df} g§KmMo 16 OmZdo mar 2020

AmOrd g^mgX AmhoV Aem 3) H$mer, J`m, à`mJ
A`moÜ`m
BÀNw>H$ AmOrd g^mgXm§Zr
16 _mM© 2020
g§KmÀ`m H$m`m©b`mV CnbãY
4) OJÞmWnaw r ghb
Agboë`m {dhrV Z_wÝ`mVrb
^wdZoœa, nwar, H$moUmH©$
Amnbo AO© {X. 1 Vo 10 gy`© _§{Xa d H$Q>H$
19 \o$~«wdmar 2020
{S>g|~a 2019 n`ªV H$m`m©b`rZ VioJmd Xm^mS>o, {X. 14 : g§JrV lr_Vr nmaIr d Ë`m§Mr H$Ý`m, g§dm{XZrda gwaoIm Jê$S> Va
gmYZm _§S>imV\}$ "nm§S>dn§M_r' {Z{_Îm _§S>imMo AÜ`j XÎmmÌ` _oT>r, g§O` V~ë`mda JmoaI H$moH$mQ>o d gwaoe 5) Ah_Xm~mX JwOamW ghb
doi gm`§H$mir 6 Vo 8 `m doioV JmdmVrb XÎm _§{XamV A^§J, ^{º$JrVo Jê$S>, h|Ðo n[adma, {XJ§~a Hw$bH$Uu, Hw$bH$Uu `m§Zr gmW Ho$br. n§. {H$aU
Agm ldUr` H$m`©H«$_ gmOam Pmbm. àH$me Omoer, {H$aU nairH$a, gamoXo nairH$a `m§À`m ^¡adrZo gm§JVm Pmbr. ÛmaH$m, ~oQ> ÛmaH$m,
g_j AmUyZ ÚmdoV d Ë`mMr gJwUm~mB© gamoXo `m§À`m 92 dfu` àmgm{XH$ n[adma, JamS>o, Jwad d AÝ` CnpñWV gmo_ZmW, {JaZma, ~S>moXm,
^OZr _§S>imZo hm H$m`©H«$_ gmXa Ho$bm. hmoVo. XÎm _§{XamMo {dœñV H¡$. ^mD$ aoS>o ñQ>°À`w Am°\$ {b~Q>u
nmohmoM H$m`m©b`mVrb `m§Zm Ama§^r lÕm§Obr dmhÊ`mV Ambr. (d„^^mB© nQ>bo `mM§ m
nwVim), JéS>oœa
CnpñWVm§H$Sy>Z ¿`mdr. _wXVrZ§Va 5 {S>g~| a 2019

Amboë`m H$moUË`mhr AOmªMm 6) {g¸$s_,
Xm{O©qbJ, J§JQ>moH$,
{dMma Ho$bm OmUma Zmhr, `mMr noqbJ, ZWwbm nmg,
Q>m`Ja {hb ghb
H¥$n`m Zm|X ¿`mdr. nÌH$ma ^ggo amÀ§ `m ~Y§ M§y o {ZYZ
16 E{àb 2020
AmYw{ZH$ åhUr B§Xmoar, {X. 13 : gm§JwS>u (Vm. IoS>) H¡$. kmZmo~m ^go `m§À`m _mJo nËZr,
`oWrb OwÝ`m {nT>rVrb JmdMo H$ma^mar d XmoZ ^mD$, XmoZ ~{hUr, VrZ _wbo, VrZ 7) lrb§H$m ghb
G CVmdim C_oXdma, {ZH$mbmAmYr H|${Ð` g§ajU ImË`mVrb godm{Zd¥Îm _wbr, ZmVd§S>o, nVd§S>o Agm _moR>m n[adma
\$Q>mHo$ \$moS>r H$_©Mmar h.^.n. kmZmo~m _hmXÿ ^go (d` Amho. H¡$. ^go ho _mOr àmMm`© d nÌH$ma H$mob§~mo, H±$S>r, Ý`wdmam
91) `m§Mo öX`{dH$mamÀ`m Vrd« PQ>Š`mZo ~r. E_. ^go d H$mX§~arH$ma nmonQ>amd E{b`m, ~|Q>moQ>m {~M,
G ~mOmamV Vwar, KamV hmUm_mar gmo_dma 11 Zmoìh|~a amoOr {ZYZ Pmbo. ^go `m§Mo _moR>o ~§Yy VgoM àmMm`© gy`©H$m§V grVm_mB©À`m AemoH$
G amOH$maUmV nS>bm, n{dÌ Pmbm H¡$. ^go ho _mÜ`{_H$ emioMr nm`ar ^go, h^n M§ÐH$m§V ^go, J«m. n§. gXñ` dZmgh
G AmnboM ZoVo, AmnboM àm°ãboåg MT>Umao gm§JwS>uVrb n{hbr ì`º$s hmo`. {XZH$a ^go `m§Mo dS>rb Va CÚmoOH$ 1 _mM© 2020
G ~m°g ~mB© VwPr nmR> _D$ {dO` ^go d S>m°. g{MZ ^go `m§Mo Vo
gm§JwS>u JmdmÀ`m gm_m{OH$, MwbVo hmoV. 8) ^yVmZ - qW\w$,
A. e§. H$a§XrH$a e¡j{UH$, H¥$fr d gm_m{OH$ joÌmVrb nmamo, nwZmIm
VioJmd Xm^mS>o {dH$mgmV Ë`m§Mm qghmMm dmQ>m Amho. \w$Q>{ebm±J

XþH$mZ 8 E{àb 2020

^mS>çmZo _pëQ>ñQ>oQ> H$mo-Am°n. gmogm`Q>r {b., gmobmnya. gn§ H$© :
{dbmg H$w bH$Uu
{_iob a{O. Z.§ : E_EggrEg / grAma / 216 / 2004 9890515240 /
ßbm°Q> Z§. 94/66, {_Ì ZJa, aã~r [agM© g|Q>aOdi, eoiJr, gmobmnya. \$moZ : 9923203322 8275911337
g§ñWmnH$-AÜ`j : _m. Im. g^w mf Xeo _Iw G E-mail: [email protected] G Website: www.lokmangal.co.in ndZ H$w bH$Uu
9822164308 /
Omhra àJQ>Z 9373739502
gm.¡ CÁdbm H$w bH$Uu
ñdm_r XeZ© `m Omhra àJQ>ZmÛmao gd© OZVog / g^mgXmg H$idÊ`mV `oVo H$s, bmoH$_§Jb _pëQ>ñQ>oQ> H$mo-Am°n. gmogm`Q>r 9970174759 /
AnmQ>©_|Q>, {b., gmobmnya nwUo {OëømVrb {d{dY emIm§_Yrb Imbrb Z_yX Vn{ebmVrb H$_©Mmar `m§Zr g§ñWoÀ`m H$m_mMm 7620116242
ñdamÁ`ZJar, amOrZm_m {Xbobm Amho / g§ñWoZo H$m_mdê$Z H$_r Ho$bobo Amho. Voìhm Imbrb H$_©Mmè`m§g_doV H$moUVmhr A{W©H$
MmH$U amoS>, d BVa ì`dhma H$ê$ Z`oV. Vgo Ho$ë`mMo {ZXe©Zmg Amë`mg Aem ì`dhmamg hr g§ñWm O~m~Xma amhUma Zmhr, KaMrM _mUg.§ KaMrM ghb..
VioJmd Xm^mS>o `m§Mr Zmo§X ¿`mdr.
(ñQ>oeZ)
A.H«$. _mOr H$_©Mmar Zmd emIm godm g_má {XZm§H$ H$maU
gn§ H$© : _m~o mBb :
9370664502 3. OmYd AqOŠ` {dO` VioJmd Xm^mS>o 08.07.2019 d¡`{º$H$ amOrZm_m

7. JmS>o ndZ à^mH$a S>m§Jo Mm¡H$ 01.09.2019 d¡`{º$H$ amOrZm_m

({dO` KmoUgno mQ>rb) (amho Z Xoe_Iw )

_w»` H$m`©H$mar A{YH$mar MoAa_Zgmám{hH$ {d{dY d¥Îm 11

A§~a 17 Zmìo h~| a 2019

ho[aQ>oO dm°H$_wio {dXoer n`©Q>H$ _mdimÀ`m gm¢X`m©da bÅz>

dS>Jmd _mdi, {X. 15 : àmMrZ _§{Xa, Hw$gyaMm KmQ>_mWm,
_mdimVrb Eo{Vhm{gH$ gm¢X`© Ý`mhmiVm Xè`mImoè`m nmhV {^dnwarn`ªV Agm dm°H$
`mdo `mgmR>r `yW hm°ñQ>ob Agmo{gEeZ Pmbm. Hw$gyaOdirb {MaoImZrV _w¸$m_
Am°\$ B§{S>`m `m OmJ{VH$ n`©Q>Z g§ñWoÀ`m Ho$bm.
_mbmS> emIoZo _mdi VmbwŠ`mV ho[aQ>oO
dm°H$ Ho$bm. amOH$moQ>, gwaV, Ah_Xm~mX, XmoZ {Xdgm§À`m dm°H$_Ü`o Ë`m§Zr JaOy
Zm{eH$, Jmodm, _w§~B©Vrb 51 gXñ` `m {dÚmÏ`mªZm embo` gm{hË`mMo dmQ>n Ho$bo.
dm°H$_Ü`o gh^mJr Pmbo hmoVo. `m dm°H$À`m A{Xdmgr nmS>çmV Amamo½` VnmgUr Ho$br.
_mÜ`_mVyZ n`©Q>H$m§Zr _mdiÀ`m J«m_rU gH$miMr W§S> hdm, Xþnmar D$Z d amÌr
OrdZmMm AZw^d KoVbm. Mm§XÊ`mMm AZw^d `m _§S>itZr KoVbm.
boUr, {H$„o, Vbmd, _§{Xao, S>m|JaXè`m
gømÐrÀ`m S>m|Jaam§Jm d Aer {d{dYVm `m dm°H$_Ü`o AZw^dVm
{ZgJ©gm¢X`m©Mr n`©Q>H$m§Zm ^wai nS>br, Ambr. n`©Q>H$m§Zr gm§{JVbo. `yW hmoñQ>ob
nmdgmù`mV dfm©{dhma Am{U {hdmù`mV hr OmJ{VH$, g§ñWm AgyZ, _hmamï´>mV
ho[aQ>oO dm°H$bm n`©Q>H$ `oD$ bmJbo Aem Mmirg g§ñWm AmhoV. _mbmS>
AmhoV. n`©Q>H$m§Zr H$O©V `oWrb H$m|T>mUo emIVo 750 gXñ` AgZy , gømÐrÀ`m
boUrnmgyZ dm°H$ gwê$ Ho$bm. amO_mMr Hw$erV dm°H$Mm hm 32 dm CnH«$_ hmoVm,
{H$„m, {eamobm YaU, lrjoÌ H$m|S>oœamMo Ago Jm¡ad à^y åhUmbo.

àYmZ_§Ìr {H$gmZ gÝ_mZ {ZYr `moOZm Hw$ad§S>o `oWrb J«m_ñWm§Mm

EH$hr eoVH$ar d§{MV amhÿ Z`o - Ym_UH$a Amagrgr S>m§~a ßb±Q>bm {damoY

D$g}, {X. 15 : àYmZ_§Ìr {H$gmZ _mdiÀ`m VhgrbXmam§Zm {Xboë`m nÌmV nÌmV åhQ>bo Amho H$s, VbmR>r d bmoUmdim, {X. 15 : _hmamï´> añVo Amho. `mH$[aVm Hw$ad§S>o J«m_ñWm§Mm {damoY
gÝ_mZ{ZYr `moOZonmgyZ EH$hr eoVH$ar hr _mJUr H$aÊ`mV Ambr Amho. J«m_n§Mm`V H$m`m©b`mV eoVH$è`m§H$Sy>Z {dH$mg _hm_§S>imV\}$ Hw$gJmd ~wÐþH$ Vo AgyZ, Vgo {ZdoXZ lÕm _mVoao, Hw$gw_
d§{MV amhÿ Z`o, `mgmR>r emgZmZo \$m°_© ^ê$Z KoÊ`mV Ambo hmoVo. VWm{n Imbmnya Xaå`mZ ÐþVJVr _mJm©À`m H$m_mg Om§^wiH$a, AéU _mVoao, EH$ZmW
A{YH$mè`m§Zm `mo½` Ë`m gyMZm d Omhra `mXrV H$mhtMr ZmdoM ZmhrV. gwédmV Pmbr AgyZ Ë`mMm H$mhr ^mJ Om§^wiH$a, kmZXod Om§^wiH$a, {H$gZ
AmXoe ÚmdoV Aer _mJUr ^mOn H$mhr eoVH$è`m§Zr AOyZhr \$m°_© ^ê$Z Hw$ad§S>o JmdmÀ`m hÔrVyZ OmVmo, Ë`mH$[aVm _amR>o, JUoe _mVoao `m§Zr {Oëhm{YH$mar d
{H$gmZ_moMm© _mdi VmbwŠ`mMo AÜ`j {Xbo ZmhrV. `m Jmoï>tMm nyU© {dMma `oWrb ImgJr O{_Zr_Ü`o ImS>r, H«$ea Am`. EZ. E_. {edmOr `oWrb H$_m§qS>J
gw^mf Ym_UH$a `m§Zr Ho$br Amho. H$ê$Z nwT>rb H$madmB© ìhmdr. d S>m§~a ßb±Q>Mr C^maUr H$aÊ`mV `oUma A{YH$mar `m§Zm {Xbm Amho.

eoOma_Ü`o ^m|S>bm Am{U Vwbgr{ddmh Yw_YS>mŠ`mV gmOam gmOam Pmbm. `m dfuÀ`m bm§~boë`m g§nÞ Pmbm. _§Jbmï>H$mhr åhQ>ë`m.
nmdgm_wio ^m|S>bm bm§~bm hmoVm. {IamnVr dmQ>Ê`mV Amë`m. {ddmhmMm
VioJmd Xm^mS>o, {X. 15 : Xa H$ê$Z a{gH$m§Zm AmZ§X XoUmè`m eoOma Vwbgr{ddmh Am{U {Ìnwar nm¡{U©_oMm Aënmonmhma åhUyZ bmSy>{MdS>m gdmªZm
~wYdmar _Zmoa§OZmMo {d{dY H$m`©H«$_ Á`oð> ZmJ[aH$g§KmV, ^m|S>bm, XrnmoËgd EH${ÌVnUo Yw_YS>mŠ`mV CnpñWV gw_mao 35 ór g^mgXm§Zr \o$a XoÊ`mV Ambm. CnpñWV dèhmS>r_§S>itZr
Yê$Z hÎmrMo nyOZ H$ê$Z "Eob_m n¡b_m "Amhoa'XoIrb {Xbm. gw_mao 60
JUoe Xodm', "A¸$U_mVr {M¸$U_mVr, CnpñWVm§À`m g_doV hm AmZ§X gmohim
EH$ qb~y Poby ~mB©' BË`mXr nma§n[aH$ JrVo gdmªÀ`m à`ËZmZo nma nS>bm.
åhQ>br. am§Jmoù`m H$mTy>Z XrnmoËgd gmOam
Ho$bm. Vwbgr{ddmh _§ÌmoƒmamÀ`m KmofUoV

gm{hË`-H$bm-g§ñH¥$Vr _§S>i,

_mdi VmbwH$m AÜ`jnXr _`ya T>moao

dS>Jmd _mdi, {X. 15 : dS>JmdMo T>moao `m§À`m g§nH©$ H$m`m©b`mV
ZJamÜ`j _`ya T>moao `m§Mr gm{hË`-H$bm- (9822726789) CnpñWV amhmd,o
g§ñH¥$Vr _§S>imÀ`m _mdi VmbwH$m Ago AmdmhZ H$aÊ`mV Ambo Amho.
AÜ`jnXr {ZdS> H$aÊ`mV Ambr Amho.

gm{hË`-H$bm-g§ñH¥$VrMo _`ya T>moao ho
ì`mg§Jr AgyZ g_mOmer ~m§{YbH$s d
~m¡{ÕH$ CÞVr `mgmR>r Ë`m§Mo à`ËZ
_mobmMo R>aVrb Agm {dœmg _§S>imMo
_w»` {dœñV AÜ`j A°S>. ghXod
_Im_bo `m§Zr ì`º$ Ho$bm.

_mdi VmbwŠ`mVrb H$Wm, H${dVm,
ZmQ>H$, ñ\w$Q>, nÌ AmXr boIZ H$aUmè`m
gm{hpË`H$m§Zr Amnë`m boIZmgh e{Zdma
23 Zmoìh|~abm gm`§H$mir 5 dmOVm _`ya

gmám{hH$ {d{dY d¥Îm 12

A§~a 17 Zmìo h~| a 2019

Jmodm åhQ>b§ H$s S>moù`mg_moa JX© {hadr ~m§XrdS>o JmdmV Amho. Ë`mMo ^º$ Jm¡S> Am_Mm Jmodm 2
PmS>r, Zmai, gwnmarMr PmS>o, eoVrMr gmañdV ~«m÷U ho H$dio_R> d
{hadrJma nmZo `oD$Z S>moù`m§Zm W§S>mdm XoVmV, H$mer_R>mMo ^º$ AmhoV. am_ZmWr AmœrZ ewÕ à{VàXm Vo Zd_r ZdamÌr VmbyŠ`mMo XmoZMr dmS>m BWo ñWm{nV Amho. _Obr XrnñV§^ Am{U Eo{Vhm{gH$ Vio,
VgoM PmS>m§_YyZ S>moH$mdUmar H$m¡bmê$ Kao, Xodim_Ü`o BVa Jmoì`mVë`m n§Mm`VZ CËgd AgVmo. AmœrZ ewÕ Xe_r Xgam ho XoD$i {edmÀ`m EH$m AdVmambm An©U Á`mMr »`mVr Amho H$s Ë`m Vù`mÀ`m
XodimMo _moR>o _moR>o gmoZoar H$ig, {~Mog nÕVrà_mUo nmM Xod-Xodr nwOë`m AgVmo. _mK _{hÝ`m§V H¥$îUnj ÛmXer Ho$bobo Amho. Ë`mM§ Zmd ZmJoe. ho XoD$i EH$m {d{eï> OmJr C^§ amhrb§ H$s Ë`m
~KUmè`m§Mo bj doYyZ KoVmV. ZmJ_moS>r OmVmV, Ë`mà_mUo {VH$S>o am_ZmW hm _hm{edamÌr CËgd {edamÌrbm - nyduÀ`m H$mimVb§ Amho. ho XoD$i ñd`§^y XodimÀ`m Jm^mè`mVrb ZmJoemMr _yVu d
diUo, bmb_mVr ho n{hbo Jmoì`mMo ê$n hmoVo. _w»` Xod, gm§Voar, H$m_mjr, Ì`moXerbm gwê$ hmoVmo. nmM {Xdg CËgd Amho. hr _yVu Ë`mÀ`m M_ËH$mamgmR>r noQ>bobo g^modVrMo {Xì`mMo à{Vq~~ Ë`m
AmVmnU VgoM Amho. nU Iyn gwYmaUm bú_rZmam`U, JUnVr, doVmi, H$mi^¡ad à{gÕ Amho. Ë`mMr X§VH$Wm Aer Amho Vù`mV {XgVo. ZmJoerÀ`m g^m_§S>nmÀ`m
Pmë`m AmhoV. {OH$S>o-{VH$S>o _moR>-_moR>o BVa Xodm§~amo~a nwObo OmVmV. lr gm¡. ew^m§Jr ZodaoH$a H$s EH$m e_r PmS>mÀ`m O§Jbm_Ü`o EH$m EH$m ~mOybm am_m`U, _hm^maV `mMo
_m°b, VèhoVèhoMr XþH$mZo. nydu Jmoì`mV \$º$ am_ZmWXod VrZ hOma dfmªnydu am_mZo Jwam»`mZo Ë`mÀ`m JmB©_Ybr EH$ Jm` Ë`m H$moard H$m_ Amho Am{U Xþgè`m ~mOybm
{VH$S>À`mM dñVy {_im`À`m, AmVm am_oœabm ñWm{nV Ho$bm hmoVm. EH$m gX²Jwê$ H$m°bZr,
OJ^amVë`m dñVy {_iVmV. gJù`m X§VH$WoZwga Ooìhm lram_ b§Ho$hÿZ VioJmd ñQ>oeZ
VèhoMo, gJù`m àm§VmVbo bmoH$ AmVm amdUmbm _mê$Z grVo~amo~a naV Ambm, 7875444752
Jmoì`mV {XgVmV. H$mhr bmoH$ Va Jmoì`mV Voìhm Ë`mZo {edmMr nyOm Amnë`m hmVyZ
ñWm{`H$ Pmbo AmhoV. Ho$ai, n§Om~, ~«m÷UhË`m Pmë`m~Ôb àm`{üV AgVmo, \o$~«wdmar eodQ>r qH$dm _mM©
_w§~B©Mo. Ë`mH$maUmZo Jmodm H$ba\w$b Pmbm KoÊ`mH$[aVm Ho$br. {edqbJ ñWmnZ _{hÝ`mÀ`m gwédmVrbm.
Amho. gJù`m VèhoMo gUdma BH$S>o hmoVmV. H$ê$Z am_mZo Ë`mMr nyOm Ho$br. {ed ZmJoe
Jmoì`mVboM Zmhr Va doJdoJù`m àm§VmVbo. àgÞ hmoD$Z Ë`m§Zr Jwê$ Jmoaj ZmWmH$S>o
Jmoì`mMm _w»` CÚmoJ hmoVm _m`qZJ, nU nmR>db§. Amnbo ~mam n§W AmhoV, Ë`mÀ`m ZmJoemM§ XoD$i nUOrnmgyZ 26
AmVm Vo ~§X Agë`mZo AmVm Qw>arP_da EH$m n§WmMr am_mnmgyZ gwédmV Pmbr, {H$bmo_rQ>a d _S>Jmd aoëdo ñQ>oeZnmgyZ
gJio Amho. Jmoì`mÀ`m bmoH$m§Mo OodU, _mgo Ë`mbm am_ZmW Ago åhUVmV. 21.5 {H$bmo _rQ>a Am{U dmñH$monmgyZ
d ^mV. _mgo OodUmV Agë`m{edm` Ë`m§Zm 37 {H$bmo_rQ>a Amho. lrZmJoe XoD$i ho
OodU Oodë`mgmaIo dmQ>V Zmhr. AmVm am_mZmWrM§ _yi XoD$i Jmoì`m_Ü`o EH$ nwamVZ qhXÿ Xodim§n¡H$s Oo \$m|S>m
Jmoì`mV gJù`m àH$maMr OodUmMr gmo` gmð>r VmbwŠ`mV bmoQ>br JmdmV ñWm{nV
hm°Q>ob_Ü`o Amho. Jmoì`mÀ`m bmoH$m§Mm Ho$b§. {VWyZ Vo gmoimì`m eVH$mV
AmXagËH$mamH$[aVm n{hbm Z§~a bmJVmo. gÜ`mÀ`m {R>H$mUr nmoVw©JrOm§À`m
Jmoì`mMr ñWm{ZH$ ^mfm H$moH$Ur Amho. AË`mMmam_wio hbdb§ Job§. _o 2011
Jmoì`mMo bmoH$ H$moH$Ur ^mfm ~mobVmV. _Ü`o am_ZmW Xodimbm gÜ`mÀ`m OmJr
Jmoì`mMo dU©Z H$amdo VodT>o H$_rM Amho. gmS>oMmaeo df} Pmbr. ewÕ Zd_rÀ`m
Jmoì`mMr _mUgo _m`miy d {XbXma AmhoV. {Xder am_OÝ_ CËgd Xþnmar ~mam dmOVm
{ZgJ©gm¢X`© ~KÊ`mgmR>r EH$XmVar _mUgmZo hmoVmo. hr godm _|JbmoaMo H¡$. lrYa eoUdr
Jmoì`mbm OmD$Z Amb§M nm{hOo. OwdmaH$a Am{U Hw$Qw>§~ gmOar H$aVmV. M¡Ì
am_ZmWr XoD$i _{hÝ`mV _hm{dîUy, _hméÐ Am{U
ZdM§S>r, gË`Zmam`U nyOmhr H$aVmV. Xa
am_ZmWr XoD$i ho Jmoì`m_Ü`o gmo_dmar lram_ZmWr nmbIr {ZKVo.

am_ZmWr XoD$i, ~m§XrdS>o ZmJoemMo XoD$i
O§Jbm_Ü`o EH$m XJS>mda {VÀ`m XþYmMr AñVmXr nmbH$ d J§Yd© `m§Mo bmH$S>r
Yma gmoS>V AgVmZm ~{KVbr. Voìhm bmoH$ H$moard H$m_ Amho. _w»`m XodimÀ`m
Vo {edqbJ åhUyZ nwOm`bm bmJbo. ho XadmÁ`mda EH$ XJS>r Z§Xr~¡bmMr
ZmJoer XoD$i 1413, Ooìhm dra àVmn {eënH¥$Vr Amho. _w»` XodimÀ`m
Xodam`m amÁ` H$aV hmoVm. emhþamOm§À`m AmO~y mOby m bú_r-Zmam`U d JUnVrMr
H$mimV Iyn doim gwYmaUm Ho$br Jobr. ho _§{Xao AmhoV. øm _§{XamMo _w»` CËgd
XoD$i Ë`mÀ`m _wi OmJr C^§ Amho Am{U Zmoìh|~a _{hÝ`mV {edm` H$m{V©H$ nm¡{U©_m,
nmoVw©JrOm§À`m AË`mMmambm ~ir nS>b§ _hm{edamÌr CËgd gmOam Ho$bm OmVmo.
Zmhr.

øm XodimM§ _w»` AmH$f©U nmM

AmUIr EH$ _mo~mBb

gH$miMr doi ~m`H$mo åhUmbr, (AmYw{ZH$ bmoH$m§_Ü`o AmYw{ZH$ ì`mYr! bjU Ag§ Amho! dmMm.) nm{hOo Ag§ nwÝhm nwÝhm dmQy> bmJb§. {VZo
"Ahmo! _bm AmUIr EH$ _mo~mBb Zdè`mbm gH$mir amÌrÀ`m ñdßZm~Ôb
nm{hOo.' KoD$Z `oD$. {Xdmirbm ~moZg {_imë`mda "H$am H$mhr nU H$am, nU _bm {_ÌmZr _bm WmoS>o n¡go Úm`MoV, Ë`mZr gm§{JVb§.
KoD$`m.' B§p½be_Ü`o åhUVmV Zm, bmoZgmR>r Am°{\$g_Ü`o A°ßbm` Ho$b§
Zdè`mbm Amü`© dmQ>b§, "AJ H$m` Ë`mgmaI§ H°$ë`Š`yboeZ H$ê$Z gm§{JVb, h. {e. ^m¡aZÅ>r Amho. Ë`mÀ`mH$S>o KoD$Z Ë`mV WmoS>o n¡go Zdam Km~abm, S>m°ŠQ>am§Zm XmIdy
Pmb§ VwÂ`m _mo~mBbbm? Mm§Jbm Va Amho na§Vw {VZo EoH$m`bm nm{hOo Z? EoH$m`b§ KmbyZ Vwbm ZdrZ _mo~mBb KoD$Z XoVmo. åhUyZ {Vbm XdmImÝ`mV KoD$Z Jobm.
_J AmUIr EH$ H$embm?' Zmhr. âcQ° > Z.§ 12, {ed`mJo r AnmQ>_© Q| >, ~mg!' {VMr VnmgUr Ho$ë`mda S>m°ŠQ>am§Zr
_Zmho aZJa, ViJo md ñQ>eo Z 410 507 gm§{JVbo, "A{^Z§XZ! Vwåhr ~m~m ~ZUma
"_bm nm{hOo åhUOo nm{hOo.' "Zmhr _bm AmÎmmM nm{hOo.' {_ÌmM§ bmoZ H$mhr g±ŠeZ Pmb§ Zmhr AmhmV' _mo~mBb ~mimbm nm{hOo
Zdè`mZo OmñV dmX-{ddmX H$mhr "AmÎmmM? åhQ>b§ Va _r Hw$R>Var AmUIr EH$ _mo~mBb nm{hOoM.' ho EoH$ë`mda Vr hVme Pmbr. Ë`m amÌrM åhUVmo`.
Ho$bm Zmhr. "AJ Vwbm nm{hOo åhQ>b§ Va n¡emMr ì`dñWm H$am`bm nm{hOo.' "hm AmR>dU Pmbr _bm _mÂ`m {Vbm ñdßZm_Ü`o _bm EH$ _mo~mBb

gmám{hH$ _§WZ 13

A§~a 17 Zmìo h~| a 2019

""Ioi _m§{S>bm... hmo-hmo... Ioi d¥ÎmnÌmV Ambo qH$dm dm{hÝ`m§Zr XÿaXe©Zda

_m§{S>bm...' AgmM \$sb gmè`mM XmIdbo H$s `m§Mr "gm_m{OH$ H$iH$i __©~§Y qhXþñWmZMm B{Vhmg 4

_hmamï´>r`m§Zm `mdm Ag§ dmVmdaU Am{U ~m§{YbH$s' {gÕ Pmbr. Agmo. Aer àm. O`§V Omdo }H$a

{dYmZg^oÀ`m {ZdS>UwH$sÀ`m n[apñWVr KS>Vo `mMo _yi Vnmgm`Mm à`ËZ ñdpñVlr, amd H$mc° Zr, ViJo md Xm^mS>o
_m~o mBc : 9890447455
{ZH$mbmnmgyZ Vo H$mbn`ªV "_hmamï´>mV _r _mÂ`m qMVZmVyZ H$aUma Amho. qhXþñWmZmÀ`m B{Vhmgmdarb {Q>nUo
`mgmR>r H$mhr à^mdr `§ÌUm hdr. AJXr
amï´>nVr amOdQ> gwê$' hr A{YH¥$V KmofUm 1) {ZdS>UwH$m§À`m doir H$R>moa H$m`Xo Ho$bo Var MmbVrb. øm amï´>mMo (664-1858)
ZmJ[aH$ åhUyZ ahmd`mMo Agob Va _VXmZ
hmoB©n`ªV gdmªZr AZw^db§. ho hmoUmaM "_VXma`mÚm§Mm Kmoi' AgVmoM. hm Kmoi Ho$boM nm[hOo. `mgmR>r Oo _VXma _VXmZ qhXþñWmZda _wgb_mZm§Mm H$~Om
H$aUma ZmhrV Ë`m§Mr BpÝH«$_|Q> Wm§~dbr
hmoVo... g_mZ {dMmaYmam, H$m°_Z àmoJ«°_, EdT>m àM§S> Amho H$s, H$mhr bmI _VXmam§Mr nm{hOoV. àË`oH$ _VXmamZo _V {Xë`mZ§Va B.g. 664 _Ü`o qhXþñWmZmV Aa~m§Mm àW_ àdoe. (hOaV gZ
Amnmnë`m ZmoH$ar ì`dgm`mÀ`m {R>H$mUr 44 df}) _whm{b~Mm _wbVmZ_Ü`o {eaH$md.
Apñ_Vm, dMZ ho gJi§ ImoQ>§ Amho. CbQ> Zmdo bmoH$g^m-{dYmZg^m {ZdS>UwH$sÀ`m OmD$Z _r _VXmZ Ho$bo Agm boIr [anmoQ>©
{XbmM nm{hO.o 1041-1050 gwbVmZ _m¡XÿX Q´>mÝgAmopŠg`mZm_Yrb goëOwH$m§Zr VK«wb ~oJ `mMr Amnbm
H$moUË`mM njmbm "g_mOmÀ`m CÕmamMr doir `mÚm§_Ü`o ZmhrV! Ago H$m KS>Vo? _r ZoVm åhUyZ {ZdS> Ho$br. gd© ~mOy§Mo (àXoe) qOH$Ê`mgmR>r Mmar {Xem§Zm
hmoV§ H$m`, H$s _VXmZmMm Q>¸$m X[aÐr g¡Ý` nmR>{dbo Ë`m_wio _m¡XÿXbm Q´>mÝgAmopŠg`mZm {O§H$Uo gmono Pmbo. Xþgè`m
{dMmaYmam ZgyZ Ho$di gÎmm H$m~rO ZdrZ _VXma hmoÊ`mÀ`m à{H«$`o~Ôb H$mhr Agë`mZo Oo bmoH$ {ZdSy>Z `oUo amÁ` dm ~mOyg {X„rÀ`m amOmZo ~§S> nwH$mabo. bhmZem _wgb_mZ g¡Ý`mZo a{jbobo
amï´>{hVmMo Zmhr VoM bmoH$ {ZdSy>Z `oVmV. bmhmoa gmoSy>Z gVbOÀ`m nbrH$S>rb ñWmZoœa, ZJaH$moQ> d BVa gmao àXoe
H$aÊ`mMrM {dMmaYmam Amho.'' Ag§M ~mobUma Zmhr. H$maU EH$Xm VéU gkmZ Ë`m_wio `m Ñï>rZo ñdV§Ì {dMma H$ê$Z Vmo PmSy>Z _wgb_mZm§H$Sy>Z naV {_idbo.
A§_bmV `oÊ`mgmR>r H$mhrVar Ho$bo nm{hOo.
IoXmZ§ åhUmd§ bmJV§. `m _hmamï´>mV N>ÌnVr Pmbm H$s Ë`mZo dm {VZo Amnbo Zmd 1046 _m¡XÿX, Omo OÝ_^a gobOyH$À`m {déÕ bT>bm Ë`mÀ`mH$S>o Ë`m Q>moirÀ`m
3) AmVm _VXmam§Zr "ì`º$tZm' {déÕ bT>Ê`mgmR>r KmoaÀ`m amOmZo _XV _m{JVbr. _m¡XÿXZo _XV XoÊ`mMo
{edam`m§M§ Zmd "_hmamï´>X¡dV' åhUyZ _VXma`mXrV Zm|X{dbo nm{hOo. ho Ë`m§Mo S>moŠ`mda KoUo, Ë`m§À`m nm`r {Zð>m dmhUo ~§X dMZ {Xbo, na§Vw dmñVdmV Vgo Z H$aVm CbQ> Ë`mZo Amnë`m XmoñVmMm IyZ
H$am`bm hdo. H$maU H$aßQ> ZoË`m§Zm H$ê$Z Kmoa H$m~rO Ho$bo. 1050_Ü`o Vmo JOZr `oWo _¥Ë`w nmdbm.
AË`§V ^{º$^mdmZ§ KoVb§ OmV§. na§Vw Ë`m§Mr H$V©ì` Amho. gwX¡dmZo gkmZ _wco-_wbr S>moŠ`mda KoUo ~amo~a Zmhr. AmO Vwåhr Ë`mÀ`m_mJyZ Ë`mMm ^mD$ JmXrda Ambm.
dfm©Zwdf© njmV "H$m`©H$V}' åhUyZ H$m_
amÁ`emgZ Mmb{dÊ`mMr nÕV eÕw Am{U Amnbr Zmdo _VXma `mXrV à{dï> ìhmdrV H$aVm AmhmV, am̧{Xdg Aem H$aßQ> 1050 -1051 gwbVmZ A~wb hgZ; g~§Y XoemZo Ë`mÀ`m{déÕ ~§S> nwH$mabo. Ë`mÀ`mH$S>o
ZoË`m§Zm {ZdSy>Z AmUÊ`mgmR>r Vw\$mZ H$ï> JOZr{edm` Xþgao H$mhr Cabo Zmhr. Ë`mMm goZn{V AbrBãZ a{~`m
n{dÌ AmMaU àg§Jr ñdV:Mr gwI§ ~mOybm `mgmR>r gOJ AgVmV, VWm{n "AmnU `m H$arV AmhmV, Voìhm Vwåhr _moR>o nmn H$aVm qhXþñWmZmV OmD$Z VoWo Ë`mZo ñdV:À`m qh_VrZo {dO` {_idbo. gwbVmZmMm
AmhmV ho bjmV R>odm. Vw_Mr AmR>dU \$º$ MwbVm A~wb a{eX Omo gwbVmZ _wh_XmMm gdm©V YmH$Q>m _wbJm hmoVm Ë`mÀ`m
R>odyZ a`VoMo Aly nwgÊ`mgmR>r YmdyZ amï´>mMo gkmZ ZmJ[aH$ AmhmoV, Amnbo Zmd {ZdS>UwH$sVM hmoVo. Vw_Mr n[apñWVr ~mOyZo gmao n{ü_ amÁ` C^o R>mH$bo. A~wb a{eXZo A~wb hgZbm nXÀ`wV
gwYmaV Zmhr. \$º$ nm`mMo XJS> åhUyZ Ho$bo.
OmU§... ho gJi§ gJù`mM ZoË`m§À`m _VXma`mXrV AgboM nm{hOo, {ZdS>UyH$ {H$Vr {Xdg AdhobZm ghZ H$aUma AmhmV
`mMm {dMma H$am Am{U "ì`{º$nyOm' gmoS>m. 1051-1052 gwbVmZ A~wb a{eX. ~§S>Imoa goZmnVr VK«wb `mZo JOZrbm doT>m KmVbm.
A§JdiUr nS>V Zmhr. \$º$ {edam`m§À`m H$mS>© ho EH$ _hÎdmMo H$mS>© Amho Vo AmO Vwåhr Aem J{bÀN> ì`º$tZm gÎmoda {H$ëë`mda ^S>r_ma Ho$bm d ZD$ amOnwÌm§gh gwbVmZmbm R>ma Ho$bo.
~g{dÊ`mgmR>r A\$mQ> H$ï> Ho$boV Am{U Ë`m H«$moYm{dï> Pmboë`m bmoH$m§Zr VK«wbMm IyZ Ho$bm d Ë`mÀ`m Q>moirbm KmbdyZ
ZmdmZo JO©Zm H$aU§, O`O`H$ma H$aU§, _mÂ`mOdi AgboM nm{hOo' hm {dMma ì`º$r {ZdSy>Z Amë`m. gÎmoda ~gë`m Var {Xb|. bmoH$m§Zr g~wº$JrZÀ`m KamÊ`mVrb H$moUr amOnwÌ gmnS>Vmo H$m `mMm
Vw_À`m H$m¡Qw>§{~H$ n[apñWVrV H$mhrhr ~Xb Vbmg bmdbm Am{U {H$ëë`mV ~§{XñV Agboë`m \$é©IOmXbm ~§Y_wº$
Ë`m§À`m O`§Vr-nwÊ`{VWrÀ`m {Xder H$mhr Q>¸o$ VéU-VéUrV Zmhr ho IoXmZo hmoUma Zmhr. nwT>Mr {nT>r Vw_À`mM gmaIr H$ê$Z JmXrda ~g{dbo.
ImVoè`mV AgUma Amho. Vw_À`m _wbm§Zm
Ë`m§À`m Jù`mV hma KmbU§, ì`mgnrR>mdahr åhUmdogo dmQ>Vo. Ë`m§Zm \$º$ VméÊ`- ZmoH$è`m {_iUmaM ZmhrV ho bjmV R>odm 1052-1058 gwbVmZ \$é©IOmX. em§VVoMr H$maH$sX©. Z¡g{J©H$ _¥Ë`y. Ë`mÀ`m _mJyZ
Am{U OmJo ìhm! Ë`mMm ^mD$ -
Ë`m§Mo nwVio Am{U à{V_m `m§M§ nyOZ H$aU§, _m¡O_Om-{nH${ZH$-S>r.Oo.À`m Vmbmda
4) gJù`mV _hÎdmMo "ñdV:bm 1058-1089 gwbVmZ B~«m{h_. (Y_©{Zð>). Ë`mÀ`m H$maH$sXuV C„oIZr` Ago H$mhr
EdT>mM CnMma _hmamï´>mVrb amOH$maUmVrb ZmMUo, n~g§ñH¥$VrV gm_rb hmoUo EdT>oM Am{U ñdV:À`m _Vmbm {dHy$ ZH$m'. àË`oH$ KS>bo Zmhr. Ë`mÀ`m_mJyZ Ë`mMm _wbJm -
{ZdS>UwH$sV _VmMm ^md \w$Q>Vmo. 2,000,
ì`º$tÀ`m Odi {XgVmo. "\$º$ gÎmm H$iVo. {H$Vr {dÚmÏ`mªZm _hmamï´>mVrb 4,000, àgJ§ r 10,000 gÕw m! ho n¡go 1089-1114 gwbVmZ Xþgam _g²-D$X. Ë`mZo Bñbm_r gÎmm J§Jonma Zobr. Ë`mÀ`m_mJyZ
KoVbo Va VmËH$m{bH$ JaOm ^mJVrb nU Ë`mMm _wbJm -
nm{hOo, _§{ÌnX§ nm{hOoV' `m ^y{_Ho$_wio amOH$s` n[apñWVr g_Obr Amho? Xþgar ^{dî`mV Xm[aÐç H$m`_ AgUma Amho ho
bjmV R>odm. {ZdS>UwH$m Amë`m H$s C_oXdma 1114-1118 gwbVmZ Abm©Z. Ë`mZo Amnë`m gmè`m ~§Yy§Zm H¡$X Ho$bo, EH$Q>m ~ham_ _mÌ
gmaoM nj {H$Vr Q>moH$mbm OmD$Z àM§S> Jmoï>, AZoH$m§Mr _VXma`mÚm§Vrb Agbobr n¡go dmQ>nmgmR>r gwgmQ> gwQ>VmV. EdT>oM Zìho gobOwH$m§À`m Aml`mg nimë`m_wio gwQ>bm. Ë`m§Zr Ë`mMr ~mOy KoVbr d
Va "_V§ {dH$V KoVbrM nm{hOoV `m {dMmamZo Abm©Zda Mmb H$ê$Z Ambo d Ë`mMm nam^d H$ê$Z ~ham_mg JmXrda
VmUVUmd {Z_m©U H$aVmV hohr AmnU nmhVmo Zmd§hr Jm`~ H$m hmoVmV Vo H$iV Zmhr. "_mP§ H$moQ>çdYr én`o dmQ>boM nm{hOoV, ho dmQ>bo ~gdbo.
ZmhrV Va {ZdSy>Z `oUo eŠ` Zmhr' Agm EH$
AmhmoV. eoVH$ar-~iramOm, A{Vd¥ï>r, Zmd _VXma`mXrV Zmhr' ho bjmV Amë`mda A{b{IV {dMma Amho. Ë`m_wio AJXr 1118-1952 gwbVmZ ~ham_. H$mhr df} amÁ` Ho$ë`mZ§Va Ë`mZo KmoaÀ`m H$ma^mamV
ZJÊ` C_oXdmagwÕm Mma-nmM H$moQ>r én`o T>dimT>di Ho$br. EH$m amOmg R>ma _mabo. R>ma Pmboë`m amOnwÌmMm ^mD$
ZwH$gmZ, XþîH$mi, àM§S> Am{W©H$ _§Xr, Og§ Ë`m g§~§{YVmZo Mm¡H$er H$am`bm ghO dmQ>Vmo. _VXma Kar MmbV Amboë`m g¡\w$ÔrZ ~ham_À`m {déÕ CR>bm, Ë`mZo JOZr KoVbr Am{U ~ham_bm
bú_rM§ ñdmJV H$aVmo. C_oXdma {ZdS>yZ S>m|JamV nidyZ bmdbo. ~ham_ naV Ambm. Ë`mZo gm¡\w$ÔrZbm nH$S>bo d
Am{W©H$ AmdH$ Zmhr åhUyZ J«mhH$ IaoXr nm{hOo, AO© H$am`bm nm{hOo, ho OodT>§ Ia§, `oVmo. nU _VXmambm ho H$iV H$m Zmhr H$s Ë`mMo hmbhmb H$ê$Z Ë`mg R>ma Ho$bo. R>ma Pmboë`mMm ^mD$ AbmC{ÔZ hm
Kwam§Mo g¡Ý` KoD$Z Mmb H$ê$Z Ambm. Ë`mZo JOZrMm {dÜd§g Ho$bm. _h_yX,
H$ê$ eH$V ZmhrV. Vo IaoXr H$ê$ eH$V VodT>çmM à_mUmV EH$Xm {ZdS>UwH$m n{hbm _g²-D$X Am{U B~«hr_ `m§Mr WS>Jt Agboë`m VrZ B_maVr gmoSy>Z
g~§Y JOZr eha ~o{MamI Ho$bo. ~ham_ bmhmoabm nibm Am{U JOZr
ZmhrV åhUyZ ~mOmanoR>m§_Ü`o _mbmbm CR>md Pmë`mZ§Va nwT>À`m 5 dfmªÀ`m H$mbI§S>mV KamÊ`mMm eodQ> Pmbm. JOZrÀ`m amOKamÊ`mZo VXZ§Va `oWo 34 df}
(1886 n`ªV) amÁ` Ho$bo d Vo g§nwï>mV Ambo. _h_wXmZo AmnU gwbVmZ
Zmhr. _mbmbm CR>md Zmhr åhUyZ Am¡Úmo{JH$ àË`oH$ njm§Zr Amnmnë`m _VXmag§KmVrb åhUyZ (999V) Omhra Ho$ë`mZ§Va 187 dfmªZr _h_wX JOZrÀ`m
KamÊ`mMm eodQ> Pmbm.
joÌmV CËnmXZdmT> Va ZmhrM nU CËnmXZmV _VXmam§Mr Zmdo _VXma`mXrV AmhoV H$m

KQ> H$ê$Z g§^mì` VmoQ>m H$_r H$aÊ`mMm `mMr MmMnUr AË`§V n[al_nyd©H$ Ho$br

{dMma CÚmoJnVr H$arV AmhoV, ZmoH$è`m nm{hOo. H$maU _mP§ Zmd _VXma`mXrV Zmhr,

ZmhrV, ~oamoOJmam§Mo à_mU dmT>Vo Amho Ago _J _r H$m` H$ê$? Ag§ åhUUmam _moR>m dJ©

AZoH$ àý amï´>mg_moa AmhoV VgoM Vo àý nhm`bm {_iVmo Amho. EdT>oM Zìho Va

amÁ`m§g_moahr AmhoV. _hmamï´> ho amÁ` gd© ñdJ©ñW _mVm-{nË`m§Mr, H$mH$m-H$mHy§$Mr,

XoemV àW_ H«$_m§H$mMo amÁ` g_Obo OmVo. ZmVodmB©H$m§Mr Zmdo _VXma`mXrV AgVmV

Am{W©H$, e¡j{UH$, gm§ñH¥${VH$, gm_m{OH$ Am{U {Od§V VéU _VXmam§Mr Zmdo

CÞVrMo amÁ` åhUyZ g_Obo OmVo. Aem _VXma`mXrVyZ Jm`~ hmoVmV ho Ia§M Z

_hmamï´>mV darb g_ñ`m CJ« ê$n YmaU H$iÊ`mgmaI§ Amho. `m Ñï>rZ§ {dMma H$ê$Z

H$arV AmhoV. eoVH$è`m§À`m AmË_hË`m hm àË`oH$ njmZo _VXma`mXr AnS>oQ> Amho H$s

EH$ J§^ra {df` Amho. àM§S> dmT>bobr Zmhr ho H$miOrnyd©H$ nm{hbo nm{hOo.

JwÝhoJmar hmhr EH$ H$miOrMm ^mJ Amho. 2) _VXmZmÀ`m {Xder AZoH$ _VXma

Ago AgVmZm amOYwa§Ya gÎmoÀ`m {ZéËgmhr H$m AgVmV ho IaoM H$moS>o Amho.

gmarnmQ>mda ~w{Õ~i IoiVmZm {XgUo ho _VXmZmÀ`m {Xder gwÅ>r {_imbr H$s bJoM

Amnbo XþX£d Amho. Hw$Qw>§~mgh H$moR>oVar {nH${ZH$bm OmUo Am{U

EH$mhr njmbm pñWa gaH$ma XoÊ`mgmR>r _VXmZ Z H$aUo hr àd¥Îmr dmT>Vo Amho.

AmnU H$mhr à`ËZ H$am`bm hdoV Ago "_VXmZ hm EH$ _mPm h¸$ Amho Am{U Vmo

dmQ>V Zmhr ho EH$ XþX£d Amho. Aer _r ~OmdbmM nm{hOo' hr Z¡{VH$ OmUrd H$m

n[apñWVr H$m CX²^dbr? _r `m __©~§YmV ZgVo `mda g§emoYZ ìhm`bm hdo. EH$m

amOH$s` {dûcofUmbm A{O~mV qH$_V ~mOyZo 90-100, e§^ar Amobm§S>bobo

XoUma Zmhr. H$maU J|S>çmMr H$mVS>r emar[aH$ÑîQ>çm nyU©nUo Ag_W© Agbobr nmM-ghm H$moQ>r én`o dmQ>Umam C_oXdma ho AmnU {ZdSy>Z Úm`Mo H$s Zmhr Vo R>adm.
n¡go {ZdSy>Z Amë`mZ§Va dgyb H$aUmaM - CJmM {nQ>mV ~gyZ Q>mù`m {nQ>Umao hmoD$ ZH$m
nm§Kaboë`m, Ag§doXZerb _Zm§À`m, Am{U _mUg§ _VXmZmbm `oVmZm {XgVmV Am{U Amnë`mMH$Sy>Z! Voìhm ho Xþï>MH«$ Wm§~bo hr {dZ§Vr.
nm{hOo!
Á`m§Zm \$º$ gÎmoVyZ g§nÎmr, g§nÎmrVyZ Xþgè`m ~mOyZo ZdVéU _VXma, àm¡T> _VXma eodQ>r "_VXma', "_VXma`mÚm§M§
5) Ooìhm _VXma {ZdS>UwH$m§À`m AÚ`mdVrH$aU', "100 Q>¸o$ _VXmam§Zr
ñdmW© Am{U ñdmWm©VyZ nwÝhm gÎmm-g§nÎmr ~§Yy-^{JZr _mÌ "EÝOm°`' H$aÊ`mgmR>r àMmam§À`m g^m§Zm OmVmo Ë`mdoir ì`dpñWV _V Úm`bm ~mhoa nS>U§' hoM eó eodQ>r
EoH$m. ho ZoVo Kgaboë`m {O^m§Zr H$m` {dMma CÎm_ _mUgo {ZdSy>Z XoD$ eHo$b n`m©`mZo
EdT>oM H$iVo, Ë`m§Zm BVa H$moUVrhr ^mfm ~mhoaJmdr OmVmV Ago {MÌ {XgVo. Ë`m_wio CYiVmV, H$moUVo \y$ËH$ma Q>mH$VmV ho ZrQ> AmnU gmao gwIr hmoD$!
EoH$m. Ago Oha CJiUmè`m ì`º$tZm
g_OV Zmhr. EH$doi H$mVi nmPaVrb nU _VXmZ H$_r hmoVo. H$mhr {R>H$mUr 40 Q>¸o$,

`m§Zm H$mhrM dmQ>V Zmhr. CX²ÜdñV 50 Q>¸o$, 60 Q>¸o$ _VXmZ hmoVo. `mMm

eoVH$è`m§À`m eoVmVrb ~m§Ymda OmD$Z, Xþgam AW© {Zå_o qH$dm {Zåå`mhÿZ A{YH$

hmVmV H$anbobr {nH§$ KoVbobo `m§Mo \$moQ>mo _VXma _VXmZmbm OmV ZmhrV Agm {ZKVmo.

gmám{hH$ kmZm§~a 14

A§~a 17 Zmìo h~| a 2019

lrd„^mMm`© 42 ~«÷M¡VÝ` lr Jm|XdcoH$a _hmamO

{Zð>m ~bdÎma Agmdr

àmMrZ F$ftà_mUo ^maVr` AmMm`mªMr na§namhr Iyn _moR>r Amho. gd© AmMm`© F${fVwë` OrdZ OJbo nmoWrMr g_már Pmbr, åhUOo
AmhoV. kmZ, Ë`mJ, g_n©U, g_mO{hV, amï´>{hV Ago gd© JwU F$fr Am{U AmMm`© XmoKm§_Ü`o g_mZ
AmhVo . AmMm`© åhUOo àË`Ho $ emómVrb VÁk, H$mUo Ë`mhr emIMo m à_Iw Ago åhQ>bo OmV.o Aem EoH$Ê`mMo g§nyZ H¥$VrV CVa{dÊ`mMr doi
{d{dY emómVrb VÁk AmMm`mªMr AmoiI `m gXamVyZ AmnU H$ê$Z KoUma AmhmoV.
Ambr Ago g_Omdo. nmoWr EoH$Ê`mMm
_mo~Xbm nwam{UH$mbm n¡H$m {Xë`mZo {_iV

CÎma àXoe, amOñWmZ, JwOamW d d„^mMm`©hr hmoVo. d`mÀ`m 5ì`m dfu {Xp½dO` Ago `m g§àXm`mV åhUVmV. Zmhr; Vmo Agm Agmdm H$s XmoKm§Mohr
d¥§XmdZÀ`m nwÊ`^y_rV {Z_m©U Pmboë`m AÜ``Zma§^, 8ì`m dfu `m n[a^«_UmV AMmZH$ Vo
d„^g§àXm`mMo àdV©H$ åhUyZ H$ë`mU hmoB©b. ^JdX²^º$s H$aUo hm
lrd„^mMm`mªMo Zmd à{gÕ Amh.o b{bVm ìhr. Omeo r d«O^y_rV Ambo. {VWo {\$aV AgVmZm Iam _mo~Xbm Amho.
Am§Y«àXoemVrb EH$m VobJw ~«m÷U d„^mMm`mªÀ`m S>moù`mg_moa gmar
Hw$imV Ë`m§Mm OÝ_ Pmbm. `m KamÊ`mMo _mZgZJar, {edmOr Mm¡H$, H¥$îUbrbm {MÌnQ>mgmaIr PiH$br. OJmV Aem {H$VrVar Jmoï>r AmhoV H$s
d¡{eîQ>ç Ago H$s, `m KamÊ`mVrb `ed§VZJa, H¥$îU^º$sZo Vo EdT>o ^mamdyZ Jobo H$s,
nwéfm§Zr 100 gmo_`mJ Ho$bo hmoVo. ^mddoS>çm ^º$H$drZo Ë`m§À`mVë`m Ë`m§Mo kmZ Amåhmbm hmoV Zmhr; nU
åhUyZ Ë`m§À`m KamÊ`mbm gmo_`mJr VioJmd Xm^mS>o (ñQ>oeZ) àH$m§S>n§{S>Vmda _mV Ho$br. H¥$îUXe©Z, åhUyZ AmnU H$mhr Ë`m ImoQ>çm Zmhr
KamUo Ago Zmd nS>bo. _m.o 9823253990 H¥$îUmÀ`m H$Wm§Mo ldU, H¥$îUbrbm§Mo
Jm`Z, H$sV©Z `mV Vo BVHo$ a_yZ Jobo _mZrV. AmnU Amnë`m VwQ>nw§Á`m
V¡b~wÕr d EH$nmR>rËd hm gd© CnZ`Zg§ñH$mamZ§Va H$merbm AÜ``Z. d {VWoM ^mJdVmMo nmam`U Ho$bo d
AmMm`mªMm {deof hmoVm. VX²Zwgma 11 dfm©n`ªV doX, doXm§J, fS²>Xe©Zo Am{U Zì`m ^{º$g§àXm`mMr ñWmnZm Pmbr. kmZmMmhr A{^_mZ YaVmo ho MwH$Vo ~bdÎma Agë`mZo Vo Ë`m N>imVyZ
^mJdV Y_m©Mo _hÎdmMo J«§W Ë`m§Zr BWyZM Ë`m§Mm {eî`n[adma dmTy> bmJbm. Amnbo. ^Jd§VmZo kmZ {Xbo Am{U Amåhr gwIê$n nma nS>bo. n[apñWVr gmaIr
`mÌmg_márZ§Va Ë`m§Zr {ddmh Ho$bm. Ë`mMm A{^_mZ Yê$ bmJbmo, Va hmVmV ~XbV AgVo; åhUyZ Oo \$i {_iob
gImbo Aä`mgbo
hmoVo. EdT>çm bhmZ Hw§$^ZXmg, gyaXmg, na_mZ§XXmg Vbdma {Xë`mda eÌyMo {ea Ë`mV g_mYmZ _mZmdo. JrVoV Ago
d`mV àH$m§S>n§{S>V d Am{U H¥$îUXmg ho d„^mMm`mªMo _w»` H$mnÊ`mEodOr AmnbrM _mZ gm§{JVbo Amho H$s, gd© Y_© gmoS>mdoV nU
Y_©emódoÎmm åhUyZ {eî` hmoVo. `m H$dtZr lrH¥$îUmda VmoS>ë`mgmaIo Pmbo! Á`m {dÚoZo ñdV:Mo ^Jd§Vmbm eaU Omdo; nU Vo Z H$aVm
Ë`m§Mr à{gÕr Pmbr. nÙaMZm Ho$ë`m. Ë`mVrb gyaXmg ho
d`mÀ`m 12ì`m gd©loð> H$dr hmoVo. {hV H$iV Zmhr, Vr {dÚm ZgyZ A{dÚmM AmnU {df`mbm eaU OmVmo, Ë`mb H$m`
dfuM AmB-© hmo`. Oo Iao Zmhr Vo Iao Amho Ago H$amdo? AOw©ZmZo ^Jd§Vmbm Amnë`m
d{S>bm§~amo~a gJwU ~«÷ d {ZJw©U ~«÷ hr dmQ>Uo, ho AkmZ hmo`. A{dÚm Am{U ~mOybm KoVbo, Am{U Ë`m_wio nm§S>dm§Mo Oo
VrW©`mÌm H$arV ~«÷mMr XmoÝhr ê$no gË` AmhoV, Ago
AgVm {VénVrbm d„^mMm`mªMo _V Amho. lrH¥$îU hmM AkmZ XmoÝhr gmaIoM. na_mËå`mÀ`m g_mYmZ {Q>H$bo, Vo H$mhr H$m¡adm§Mo {Q>H$bo
Ë`m§Mo {nV¥N>Ì hanbo. na~«÷ Amho. Ë`mMo eara g{ƒXmZ§X_` ñdê$nm{df`r AmnU g§e` KoVmo ho Zmhr. nm§S>dm§Zr XohmZo dZdmg gmogbm;
nU Varhr ñdV:À`m Amho, Ago Ë`m§Mo VÎdkmZ hmoVo. Amnbo AkmZM hmo`. Xod Amnë`mbm nU _ZmZo Ë`m§Zr ^Jd§Vmbm ^Oë`m_wio
Xme©{ZH$ {gÕm§Vm§À`m
àMmamgmR>r nwT>rb à`mJbm d`mÀ`m 52ì`m dfu Am{U Amnë`m H¥$Vrbm nmhVmo hr OmUrd dZdmgmVhr Vo g_mYmZmV am{hbo.
20 df} Ë`m§Zr Ë`m§Zr g§Ý`mgXrjm KoVbr. Z§Va
^maV^«_U Ho$bo. H$merjoÌr OmD$Z 40 {Xdg nyU© AgUo, åhUOoM kmZ hmo`. ^Jd§VmÀ`m BÀN>oZo gd© hmoVo Am{U gd©
Ë`m§À`m `m Cndmg H$ê$Z gd©H$mi ^JdV²qMVZmV
n[a^_« Umbm nÏ¥ dr- Kmbdbm Am{U AmfmT> ewÕ V¥Vr`obm àË`oH$mbm Ë`mMr JaO ^mJob EdT>o VmoM H$aVmo, Aer ^mdZm R>odUo `mgmaIo
àX{jUm qH$dm _Ü`mÝhH$mir J§JoV AmË_g_n©U Ho$bo.
^Jd§V XoVM AgVmo. åhUyZ Amho Ë`mV g_mYmZ Zmhr. AmZ§X H¥$VrV Amho,
g_mYmZ R>odmdo. Á`mMo g_mYmZ \$imÀ`m AmeoV Zmhr. Zm_ñ_aU hr H¥$Vr
^Jd§Vmda Adb§~yZ Amho Ë`mMo g_mYmZ Ho$br Va emídV AmZ§X Am{U g_mYmZ

H$moUË`mhr n[apñWVrV {Q>Ho$b. Amnbr Amnë`mbm {_imë`mdmMyZ amhUma Zmhr.
{Zð>m Aer ~bdÎma Agmdr H$s Oo KS>Vo Vo ^Jd§VmÀ`m BÀN>oZo KS>Vo Aem
{VÀ`m_wio Amnbo g_mYmZ amhrb. Iè`m ^mdZoZo EH$ df©^a Omo amhrb,

h[aü§Ð, àëhmX dJ¡ao _moR>_moR>çm§Mm {H$Vr Ë`mbm g_mYmZ ho H$m` Amho ImÌrZo
N>i Pmbm! nU Ë`m§Mr {Zð>m AVr H$iob.

&& lr gyº$ && dmJÊ`mVbm Vmob T>iVmo. ho gd© Z hmoVm {l`_² - lrXodrbm, _o Hw$bo - _mÂ`m
eodQ>r `elrZo Amnë`m R>m`r Aml` Hw$iV, dmg` - ñWmnZ H$a.
F$Mm Zddr : T>rJ eoVmV Agboë`m bú_rbm d gdmªda eãXmW© : lr - ho lrXodVo, neyZm§ - ¿`mdm hr BÀN>m ì`º$ Ho$br Amho. Amnbo
JÝYÛmam§ XþamYfmª gÎmm Agboë`m lrXodVobm _r `oWo ney§Mo, AÞñW - AÞmMo, ê$n_² - `mo½` Wmoa g§H$ën, gË`{Zð>m d¡^dmVhr {Q>Hy$Z AW© : ho H$X©_m, VwÂ`m_wio VwPr
{ZË`nwï>m§ H$[a{fUr_² & Am_§{ÌV H$aVmo, Ago F$fr A¾rbm ñdê$n, _Zg: - _ZmÀ`m, gË`_² - gË`, amhmdr, Amnë`m ghmæ`H$mar ney§À`m _mVm bú_r nwÌdVr Pmbr, ho H$X©_m, Vy
B©œar gd©^yVmZm§ {dZdV AmhVo . Aer_{h - Amåhr {_idy, lr: - d¡^d, H$m`m©Mo Am{U Á`m AÞbú_rZo, Amnbo _mÂ`m ^y_r_Ü`o dmñVì` H$a Am{U
Vm{_hmonˆ`o {l`_² && `e: - Am{U `e, _{` - _mÂ`mR>m`r, nmofU H$ê$Z dmT>dbo {VMo `Wm`mo½` H$_b_mbm YmaU H$aUmè`m _mVobmhr
ho H¥${fbú_rMo dU©Z Amho. l`Vm_² - Aml` KoVmV. ñdê$n g_Omdo åhUyZ H¥$VkVoMr ^mdZm _mÂ`m Hw$imV ñWmnZ H$a.
eãXmW© : JÝYÛmam - gwJ§Ymdê$Z "JÝYÛmam§' d "H$[a{fUr' hr XmoZ {deofUo Amnë`mV Agob Am{U Z§Va `e d lr
g_OyZ `oUmè`m, XþamYfmª - {OMm H$moUr {nH$m§Zr ~haboë`m eoVmbm bmJy nS>VmV. AW© : ho bú_r, _Zm_Ü`o _r Omo Amnë`m Aml`mg `oVrb d {Q>Hy$Z H$X©_ åhUOo {MIb, Amobr
nam^d H$ê$ eH$V Zmhr qH$dm H$ï>gmÜ`, hr H¥${fbú_r, AÞbú_r gd© amhVrb hr ^mdZm `oWo à_wI Amho. O_rZ, O_rZ Amobr Agë`m_wio gwnrH$
{ZË`nwï>m§ - Zoh_r g_¥Õ, H$[a{fUr_² - àm{U_mÌm§da gÎmm MmbdVo. "AÞoZ gm¡. Amem JmonmiH¥$îU H$èhmS>o F$Mm AH$amdr : Amho. Aer ^y_r Amnë`m Hw$imV
ewîH$ Jmo_`Ymar, gd©^yVm§Zm - gd© A{Vamoh{V' Ago nwéfgyº$mV åhQ>bo Amho H$X©_oZ àOm^yVm Agmdr, nwÌnm¡Ìm§Zm bm^mdr, hr BÀN>m
àm{U_mÌm§da, B©œar - gÎmm AgUmè`m, Va "AÞmV² ^dpÝV ^yVm{Z' Ago JrVoV 5, XÎmem^o m, `edV§ ZJa, ViJo md Xm^mS>o _{` gå^d H$X©_ & ì`º$ Pmbr Amho. d¡{XH$
Vm_² - Ë`m, {l`_² - bú_rbm, Bh - åhQ>bo Amho åhUyZM "gd©^yVmZm_rœar_²' _m~o mBb : 9561171444 {l`§ dmg` _o Hw$bo g_mOOrdZmV gwObmgw\$bm ^y_r,
`oWo, Cnˆ`o - Am_§{ÌV H$aVmo. ho A{Ve` gmW© {deofU Amho. _mVa§ nÙ_m{bZr_² && {VÀ`mVyZ `oUmao {dnwb nrH$ Am{U
F$Mm Xhmdr : g§H$ën Ho$bm Amho. Vmo g\$b hmodmo, {VÀ`m AmYmao n[anwï> hmoUa JmoYZ
AW© : _mVrÀ`m d V`ma hmoV _Zg: H$m_m_mHy${V§ _mÂ`m dmUrMo gË` {Q>Hy$Z amhmo, gd© ney eãXmW© : H$X©_oZ - H$X©_mÀ`m `m_mJm©ZoM bú_rZo àW_ àdoe Ho$bobm
Agboë`m {nH$mÀ` gwJ§YmZo H$iyZ dmM: gË`_er_{h & Am{U AÞ `m§Mr g_¥Õr, `e Am{U H$sVu `moJo, àOm^yVm - AnË`dVr, H$X©_ - Amho. {MIbmV {dH${gV hmoUmao H$_i
`oUmè`m, Iyn n[al_mZo àmá hmoUmè`m, neyZm§ ê$n_Þñ` _mPm {ZË` Aml` KodmoV. ho H$X©_m, _{` - _mÂ`m ^y{_V, gå^d bú_rMo àVrH$ ~Zbo, AmgZ ~Zbo
YZYmÝ`m§Mr Zoh_r g_¥Õ Agboë`m, _{`lr: l`Vm§ `e: && - Vy {Zdmg H$a. nÙ_m{bZr_ - Am{U bú_r nÙm, nÙ_m{bZr,
dmiboë`m Jmo_`mMo åhUOo eoUIVmMo ~hþVoH$doim d¡^d Ambo H$s Ah§H$ma H$_b_mbmYmar, _mVa_² - _mVobm, nÙ{Zdm{gZr ~Zbr.
{Z_m©U hmoVmo, Ë`m_wio _mUgmÀ`m
Click to View FlipBook Version